The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สถานที่ท่องเที่ยว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานทีท่ ่องเทีย่ ว

โดย
นายปวริศ กลน่ิ ลออ ม.4/3 เลขท8่ี
นายสพุ กจิ อรุณ ม.4/3 เลขท1ี่ 0
นายธิสร มจั ฉาเก้อื ม.4/3 เลขที1่ 7

เสนอ
ครูญาณินท์ อดุ มสขุ ถาวร

โรงเรียนเพรกั ษมาตาวิทยา

เกาะเสมด็

“เกาะเสมด็ ” เกาะสวย น ้าใส หาดทรายขาว แหลง่ ทอ่ งเทีย่ วขนึ ช่ือของจงหั วดั
ระยอง หนา้รอนท้งั ที ไดเ้วลาเดนิ เลน่ หาดทรายสวย แบบไม่ตองเสร็จ
กไ้ป็ เสมด็ได

“เกาะเสมด็ ” เป็นเกาะขนาดเลก็ ต้งั อยใ้้่นทะเลอา่ วไทยฝงั ภาคตะวนั่ ออก ตา
บลเพ อา เภอเมอื ง จงั หวดั ระยอง ถอื วา้่ เป็นสถานทีท่ อ่ งเท่ียวที่ใคร กร็ ้้จกั กนั
ไมว่ า้่ จะฤดรอน หรือฤดไหน กจ็ ะมีนกั ท่องเท่ียวมาเทย่ี วกนั โดยไม่ขาดสาย

ไมว่ า้่ จะเป็นชาวไทยและชาวตา่ งชาติ เพราะเกาะเสมด็ มชี ายหาดทส่ี วยและมีท่ีพกั ไว

คอยบริการนกั ท่องเท่ียวมาก แถมยงั มแี หล่งทอ่ งเท่ยี วทสี่ วยงามภายในเกาะอกี ดว ย

วิธกี ารเดนิ ทางมาเกาะเสมด็

1. การเดินทางโดย รถยนตส์ ้่วนตวั

1.1 เสนทางแรก ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขมุ วทิ ) จากกรุงเทพฯ ผา้่
นอา เภอบาง ป อา เภอบางปะกง จงั หวดั ชลบรุ ี บางแสน ศรีราชา พทั ยา
หาดจอมเทียน สตั หีบ อา เภอบา้ งฉาง ไปจนถงึ อา เภอเมือง จงั หวดั ระยอง
รวมระยะทางประมาณ 220 กโิ ลเมตร

1.2 เสนทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด)
เร่ิมจากตรงจดุ สิ้นสุด ทางด่วนดา่ นเฉลมิ นคร อา เภอบางนา ผา้่ นอา
เภอบางพลี อา เภอบางบอ่ จงั หวดั สมทุ รปราการ และเช่อื มต่อกบั
ทางหลวงหมายเลข 3 ท่กี โิ ลเมตรที่ 70 อา เภอบางปะ กง จงหั วดฉั ะเชิงเทรา
หลงจั ากน้นั กจ็ะผา้่นเสนทางเดียวกนกั บเั สนทางท่ี 1 รวม ระยะทางประมาณ
220 กโิ ลเมตร

1.3 เสนทางท่ี 3 ทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส 36) จากกรุงเทพฯ
ใชเ้ สนทาง เดยี วกบั เสนทางท่ี 2 จนถงึ กโิ ลเมตรที่ 140 อา เภอบางละมงุ
จงหั วดชั ลบุรี แลวเล้ียว ซา้ ยเขา้ ส่เสน ทางหลวงหมายเลข 36
จากน้นั ใหเ้ดนิ ทางต่อไปยงจั งหั วดรั ะยองดวย ระยะทาง 70 กโิ ลเมตร
รวมระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร

1.4 เสนทางที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 344 (ถนนสายบา้ นบงึ -แกลง)
เริ่มจาก จงั หวดั ชลบรุ ี ผา้่ นอา เภอบา้ นบึง หนองใหญ่ อา เภอวงจั นทั ร์
และสิ้นสุดทอี่ า เภอแกลง เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร (กรุงเทพฯ-ชลบุรี 80
กโิ ลเมตร) เสนทางเสนน้ีเหมาะ ส าหรับผท ้้ี ่ตอ งการเดินทางไปยงั
แหล่งที่องเทยี่ วในเขตอา เภอแกลง หรือเดนิ ทางไปยงั จงั หวดั จนั ทบรุ ี หรือจงั
หวดั ตราด และหากตอ งการทจ่ี ะเดินทางเขา้ ส่อา เภอเมอื ง จงั หวดั ระยอง
ใหใ้ ชเ้ สน ทางหลวงหมายเลข 3 โดยยอ นกลบั มาอกี ประมาณ 42
กิโลเมตร

1.5 เสนทางท่ี 5 ทางหลวงหมายเลข 7 (สายมอเตอร์เวย)้์
เร่ิมจากถนนพฒนั าการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ไปสิ้นสุดท่ี จงหั วดชั ลบรุ ี
ระยะทาง 75 กิโลเมตร จากน้นั ใช ทางหลวงหมายเลข 36 เป็นระยะทาง 100
กโิ ลเมตร จนถงึ อา เภอเมอื ง จงั หวดั ระยอง รวมระยะทางท้งั สิ้นประมาณ 175
กิโลเมตร ตารางการเดนิ เรือไปเกาะเสมด็

จากทา่ เรือบา้ นเพ มเี รือโดยสารบริการทุกวนั ตลอด 24 ชวั โมง (รอผโ้้้่
ดยสารอยา้่ง นอ ยประมาณ 20 คนจงึ ออกเรือ) ค่าโดยสารระหวา้่ งบา้ นเพ-
หาดทรายแกว (ท่าเรือ หนา้ ด่าน) ไป-กลบั 100 บาท เรือเมล ้์8.00 –
16.00 น.ใช ้ เวลาเดนิ ทาง ประมาณ 40 นาที

เม่อื มาถงึ เกาะเสมด็ กจ็ ะไดพ บกบั หาด ทรายสีขาว เกา้อ้ีเปลริมหาด
และนกทั อ่ งเทย่ี ว ท้งั ชาวไทยและชาวต่างชาตมิ ากมาย ทม่ี านอนพกผั อน่ เลน่ น ้า
กนบั ริเวณชายหาด
ภายในบนเกาะจะมธี รรมชาติที่อุดมสมบรณ์และกจิ กรรมภายในเกาะ ไมว่ า้่
จะเป็นขบั รถเทีย่ วรอบเกาะไปตามอ่าวตา่ ง หรือ จะไปเดินเสนทางศกึ ษาธรรมชาติ

เม่อื พระอาทติ ยจ์ากไปในยามเยน็ นนั กค่็ ้ือสัญญาณการเร่ิมความสนุกสนานในยามค่ า
คนื ของเกาะเสมด็ ทจ่ี ะมีรา้ นอาหารริมหาด ใหมานงั รับลมทะเล และ กจิ กรรมทีพ่ ลาด่
ไมไ่ ด ้เมื่อมาถึงทนี่ ่ี นนั กค่็ ้ือ “การโชวค์ วงกระบอกไฟ”
ท่เี ป็นทช่ี ื่นชอบท้งั ชาวตา่ งชาติ และชาวไทย เมื่อไดม าดกนั

มาพดถึงแหลง่ ทอ่ งเท่ยี วภายในเกาะ เร่ิมตนที่ “หาดทรายแกว” หาดสุดฮิต ทม่ี หี าด
ทรายขาวละเอียดยาว และถอื วา้่ เป็นหาดทส่ี วยงามทส่ี ุด มีกิจกรรมมากมายท้งั ตอน
กลางวนแั ละตอนกลางคืน สิ่งอา นวยความสะดวกมากมายท้งั รานอาหาร ท่ีพกั รีสอร์ท
ใหเ้ลอื กพกั นกทั ่องเท่ียวส่วยใหญ่จะนิยมมาเท่ยี วเลน่ทหี่ าดน้ีกนเั ป็นส่วนใหญ่

เกาะสีชัง

เกาะสีชงั หรือ อา เภอเกาะสีชัง จงั หวดั ชลบรีุ
เป็นเกาะใหญ่กลางทะเลท่ีมสี ถานะเป็น
อา เภอหนึ่งของจงหั วดชั ลบุรี

เกาะสีชงตั ้งั อยห่างจากฝงั ศรีราชาประมาณ ้่ 12 กิโลเมตร เป็นสถานที่จอดพกั
เรือสินคา้นานาชาติ อีกท้งั ยงเั ป็นเกาะทน่ี ่าท่องเทยี่ วโดย ใหความรสกึ แบบทองถนิ

นก่ั ท่องเทยี่ วสามารถแวะมาทอ่ งเทยี่ วเกาะสีชงแั บบไป-กลบั วนเั ดยี ว
หรือจะพกคั า้งคืนกไ้ด็ ้ซ่ึงชาวบา้นท่อี ยบน่ เกาะสีชงนั ้ีกใ้ห็ ขอมลมาเพ้ิ

มเตมิ วา้่้่ ที่พกบั นเกาะสีชงนั ้ีราคาเร่ิมที่ 800 ข้นึ ไป ตอ่ ใหเ้ป็นชว่ งเทศกาล
หรือไม่เทศกาล ราคาท่ีพกกั จะ็ คงทไ่ี มมปี่ รบั ข้นึ อยา้่งแนน่ อน ชมุ ชนเกาะสีชงั

ต้งั อยท่างดา้นตะวนอั อก ของเกาะ เป็นที่ต้งั ของทา่ เรือเทววงศ ้์(ท่าลา่ ง)

และเป็นจุดเริ่มตนของการเดนิ ดวย รถสามลอ เคร่ือง หรือสกายแลป็ ไปยงั จุดต่างๆ

บนเกาะสีชงั เอาล่ะ เม่ือรจกั กบั เกาะสี ชงั กนั เป็นอยา้่ งดีแลว เราจะพาไปเทีย่ วยงั
สถานทส่ี าคญั ตา่ งๆ บนเกาะกนั ดซวิ า้่ จะมี อะไรน่าสนใจบา้ ง

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ บนเกาะสีชัง

ต้งั อยบน่ เขาคยาศิระ ห่างจากทา่ เรือเทววงศไ้์ปทางเหนอื ของเกาะ เป็นสถานที่ ศกั
ด์ิสิทธิ์ท่ีชาวจีนท้งั ในและต่างประเทศใหความเคารพสกั การะ ศาลเจา้มลี กษั ณะเป็น
อาคารใหญท่ รงวหิ ารจนี รวมถงึ ภายในท่ีเป็นถ ้าไดถ้กดดแั ปลงเป็นศาสนสถานท่ี
ผสมผสานไปดวยสถาปัตยกรรมแบบจนี และไทย เม่ือข้ึนไปบนศาลมองลงมาจาก
ดา้ นบนจะสามารถมองเหน็ วิวทวิ ทศั น์บา้ นเรือดา้ นหนา้ เกาะไดอ ยา้่ งชดั
เจน นอกจาก ที่นจี่ ะเป็นที่ประดษิ ฐานของเจา้ ของเขาใหญ่แลว ยงั
เป็นที่ประดษิ ฐานของเจา้ พอ่ เฮง่ เจีย เจา้ แมก่ วนอมิ พระสงั กจั จาย
โดยในช่วงตรุษจนี จะมผี ค นเดนิ มาทางมาสักการะ บวงสรวงอยา้่งเนืองแน่น
ดวยความเชื่อทวี่ า้่จะทา ใหกจิ การการคา้เจริญรุ่งเรือง อีกทง้ั ยงั เชื่อวา้่

หากใครไดไ้ ปกราบไหวเ้จา้ พอ่ เขาใหญต่ ิดตอ่ กนั เป็นเวลา 3 ปี จะไดโ้
ชคลาภ อนั วเิ ศษอีกดว ย

เจา้พอเ่ ขาใหญ่ มีลกษั ณะเป็นรปทรงหินท่เี กิดข้ึนตามธรรมชาตเิ ม่ือหลายหมน่ื ปี
ทีผ่ า้่น มา ซึ่งจากจารึกภาษาจีนโบราณที่ นายองุเซง็ แซ่อ้งึ ภาษาแตจวิ หรือ นายยนุ่๋

เซ้ิง เซิ้น หวง ภาษาจีนกลาง ชาวอา เภอบุงเชียง จงั หวดั ไหหลา เกาะไหหลา

ประเทศจนี เป็นผ จารึกเอาไวบ นไมส ้ักเก่าแก่เมือ่ ราว ค.ศ. 1883 หรือ ปี พ.ศ.

2426 รวมอายุ ประมาณ 133 ปี
และไดมกี ารเกบ็รกั ษาจารึกน้ีไวทศ่ี าลเจา้พอเ่ ขาใหญ่ เกาะสีชงั โดย ซินแสสงอายทุ
้่านหน่งึ ทีเ่ ดนิ ทางมาทา หนา้ ทเ่ี ป็นเสมยี นจนี ในเทศกาลไหวเ้จา้ ไดแ้ ปล

ความหมายเอาไวว า้่ ขณะทจี่ อดเรือทอดสมออยห่ นา้ เกาะไดเ้ ห็นแสงไฟอยบ่

นเขาจึงได ปี นข้ึนไปด พบรปหินยอยลกษั ณะเหมอื นศรี ษะคนตรงตามตา

ราจีนวา้่เป็นเจา้พอท่ ่ี เกิดข้นึ เองจากธรรมชาติ อยใ้้่นถ
้ากลางทะเลและหนหั นา้ไปทางทศิ ตะวนอั อกซึง่ มนี ้า อย ้้่ ขา้ งหนา้
ตามท่ชี าวจีนโบราณเช่ือถือกนั วา้่ “เป็นสิ่งศกดั สิ์ ิทธท์ิ ่มี หศจั รรย”์

ศาลเจา้ พอ่ เขาใหญ่ โดยส่วนใหญ่ชาวจนี ทีเ่ ดนิ เรือจะใหค วามเคารพนบั ถอื มาก
เพราะ ทกุ คร้ังทม่ี กี ารเกดิ อุบตเัิ หตทุ างเรือ เรือรัวน ้่ ้าเขา้เรือ

ทุกคนกจะ็ บนบานกบเั จา้พอ่เขา ใหญ่ใหชว่ ยเพ่อื มิใหเ้รือตองอบปั างกลางทะเล
ปรากฏวา้่มแี มงกะพรุนลอยมาปะทร่ี รัว่ ทา ใหน้าหยดุ ไหลเขา้เรือทนทั ี

จนเมือ่ เดินทางมาถึงเกาะสีชงกั จ็ะนา เรือเขา้เกยต้ืน จากน้นั กจะ็ ทา การอดุ รรัว ดว่
ยความศกดั ส์ิ ิทธิ์น้ีเองจงึ ทา ใหเ้จา้พอ่เขาใหญเ่ ป็นทน่ี บถั ือ ของผคนทวั ทุกสา้่
รทศิ โดยเฉพาะคนจนี ยา้่ นเยาวราช ในทกุ ๆ ปี จะมผี ค นเดนิ ทางมาทีน่ ี่
เพ่อื สักการะเป็นจา นวนมาก ซง่ึ ในแต่ละปี น้นั กจะ็ มผี ทบ่ี นบานไวนาลเิ กมาเล่นถวาย

เป็นแรมเดือน เพราะส่ิงท่ไี ดบนบานเอาไวเ้ป็นไปไดจริงดงใั จสมตามความปราถนา

มณฑปรอยพระพทธบาท

ต้งั อยส่้งข้ึนไปบนยอดเขาคยาศริ ะ ซ่ึงเป็นยอดเขาเดียวกนั กบั ศาลเจา้ พอ่ เขาใหญ่

โดย รชั กาลท่ี 5 ทรงอญเั ชิญมาประดิษฐานไวบนยอดเขาไปสา หรบั ใหผคนข้ึ ้

้นมาชมและ สกั การะรอยพระพทธุ บาท
ซ่ึงดา้นบนของยอดเขาน้นั ยงเั ป็นจุดชมววิ ทิวทศนั ท์ ะเลได โดยรอบอีกดว ย

"เกาะเต่า"

อากาศร้อน ๆ ทีไรท าไมหวั ใจมกั จะเรียกร้อง สายลม แสงแดด และเกลยี วคล่ืนริม
ชายทะเลทกุ ทีกไ็ มร่ ูู้ แถมทเ่ี ท่ยี วแตล่ ะแห่งก็นา่ หลงใหล ชวนให้ลองเข้าไปสมั ผสั
ด้วย ตา รับรูู้ ด้วยหกู นั เสียจริง เฮ้อ...เลยเลอื กไมถ่ กู กนั เลยนะวาู่
จะไปเท่ียวชายทะเลทไี่ หน ด ูี? แตส่ าหรับใครท่ตี ้องการหนีความวนูุ่ วายในสงั
คมเมือง ไปสมั ผสั เม็ดทรายริม ชายหาด ท่องเท่ยี วในดนิ แดนใต้ท้องทะเล
ลองมาปลีกวเูิ วกไปเป็นชาวเกาะดไูู หมคะ ตามจดุ หมายปลายทางของเรา
"เกาะเต่า" นีเ่ อง

เกาะเตาู่ อยใ่ ูู นเขตพนื ้ ทอี่ าเภอเกาะพะงนั จงั หวดั สรุ าษฎร์ธานี เกาะเตาู่
มีรูปร่างคล้าย เมลด็ ถวั่ มพี นื ้ ท่ี 12,936 ไร่ ประกอบด้วยเกาะทีส่ าคญัด้วยกนั 2
แห่งคอื เกาะ เตาู่ และเกาะนางยวน หา่ งจากเกาะพะงนั ไปทางเหนอื ประมาณ 45
กโิ ลเมตร ซงึ่ ถอื เป็นเกาะทีอ่ ยใ่ ูู กล้ทส่ี ดุ เมอ่ื เทียบกบั ระยะห่างจากปากนา ู้ ชมุ
พร 85 กิโลเมตร และ ห่างจากอ่าวบ้านดอน จงั หวดั สรุ าษฎร์ธานี
ด้วยความที่เป็นเกาะทอ่ี ยไ่ ูู กลจาก แผ่นดนิ ใหญม่ าก ในอดตี บริเวณชายหาดจงึ เตม็
ไปด้วยเตาู่ ท่มี าหาแหลง่ วางไขเ่ ป็น จ านวนมาก
เพราะเงยี บสงบและไมม่ ใี ครมาอยอ่ ู าศยั ภายหลงั เมอ่ื เร่ิมมีผ้คู นเข้ามา ท
ากินบนเกาะและค้นพบแนวประการงั ทงี่ ดงามรอบเกาะ จงึ พฒนั ากลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ยี วท่ีถือวาู่ เป็นแหล่งดา นา ู้ ท่นี กั ทอ่ งเท่ียวทงั้ ชาวไทยและตาู่
งประเทศให้ความ สนใจมากท่ีสดุ แหง่ หนงึ่ เพราะเป็นแหลง่ ดา นา ู้ ทใูี ู่
หญเ่ ป็นอนั ดบั สองของโลกรองจาก ออสเตรเลยี

เกาะเต่าในอดีต

เหตเุ พราะเกาะเต่าน้นั อยห่างไกลมาก ยากทจี่ ะเดนิ ทางไปถงึ ทา ใหใ้ นอดีต
ชว่ งหน่ึงของเกาะแห่งน้ีเป็นสถานทคี่ มขุ งนั กโั ทษการเมอื งเชน่ เดยี วกบเั กาะตะรุเตา
โดยส่วนใหญ่เป็นนกั โทษการเมอื งในคดีกบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 และคดีพยายาม
ก่อการกบฏ ใน พ.ศ. 2481

นกโั ทษท่ถี กคุมขงนั ้นั ส่วนใหญ่อยดว่ ยความลา ้ บากเพราะน
้าจืดบนเกาะมีอย่ อยา้่ งจา กดั ภายหลงั มีการเปลีย่ นรัฐบาลใหม่ นกั โทษที่ถกจบั

กมุ ในคดีกบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 และคดีกอ่ กบฏ ในปี พ.ศ. 2481 แตเ่ ดมิ จึงไดร
้ับการปลดปล่อยใน ราวปี พ.ศ. 2487

กจิ กรรมท่องเทยี่ วน่าสนใจบนเกาะ

บริเวณชายทะเลรอบเกาะเตา่ ถอื วา้่เป็นแหลงด่ า น
้าดปะการงทั ม่ี หี ลากหลาย มาก นกทั ่องเทย่ี วทชี่ อบดา น ้าจงึ สามารถดา น
้าไดท้งน ้ั ้าลึกและน ้าต้นื จดด าน ุ้ าทเุีุ่ กาะเต่า

1. กองหนิ ชมพร (Chumporn Pinnacle) เป็นกองหนิ ใตน้า ห่าง
จากเกาะเตา่ ไปทางทศิ ตะวนั ตกเฉียงเหนือ มคี วามลกึ สงสุดประมาณ 30-40 เมตร
เหมาะกบนั กดั า น ้าที่มีประสบการณ์

2. หนิ ใบ (Sail Rock) ต้งั อยทา่ งทิศใตของเกาะเต่า อยต่รงกลาง ระหวา้่
งเกาะเต่ากบั เกาะพะงนั เป็นกองหินที่โผลพน่ น ้ ้า ความลึกประมาณ 24 เมตร มี
ฝงปลาใหนกดา ้ั น ้าไดศกึ ษาหลากหลายชนิด

3. กองหนิ ต้งก ุ (South West Pinnacle) เป็นกองหนิ ใตน้าอย่
ทางทิศตะวนั ตกเฉียงใตข องเกาะเต่า ความลกึ สงสุดประมาณเกือบ 30 เมตร


Click to View FlipBook Version