The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-18055621, 2022-04-08 09:46:58

RPT PENDIDIKAN SENI TING. 1

RPT PENDIDIKAN SENI TING. 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022
KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

MINGGU/ BIDANG / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN

4 MINGGU SEJARAH DAN 1. Persepsi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK :
APRESIASI SENI Pemahaman 1.1 Menggalurkan perkembangan Bahasa
terhadap Sesi penerangan dan Teknologi Maklumat dan
Perkembangan Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di perbincangan Komunikasi
Seni Visual Di Seni Visual di Malaysia menggunakan:
Malaysia 1.1.1 Seni Halus - Foto Layari Laman sesawang
Malaysia i. Sejarah dan perkembangan - Video QR Code:
( 1 jam ) ii. Tokoh dan karya - Tayangan Slaid http://www.mrm.
iii. Pertubuhan dan persatuan - Lembaran Kerja gov.my
iv. Institusi Seni https://goo.gl/7hjkf
Menggalurkan sejarah, http://www.kraftangan.
1.1.2 Seni Reka sumbangan tokoh dan gov.my
i. Sejarah dan perkembangan peranan institusi melalui
ii. Tokoh dan karya persembahan:
iii. Pertubuhan dan persatuan - Power Point
iv. Institusi Seni - Multimedia

1.1.3 Seni Kraf Rujukan Buku Teks:
i. Bidang Muka surat : 3-13
ii. Adiguru dan Produk
iii. Institusi:
a. Kraftangan Malaysia
b. Institut Kraf Negara

SEJARAH DAN 2. Eksplorasi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK :
APRESIASI SENI Eksplorasi 2.1 Mengenal pasti tokoh dan Membuat kajian tentang Patriotisme
maklumat karya: sejarah, tokoh, sumbangan Nilai Murni
Perkembangan daripada pelbagai 2.1.1 Seni Halus dan peranan institusi
Seni Visual Di sumber bagi 2.1.2 Seni Reka dengan menggunakan

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL

TINGKATAN 1

Malaysia pengukuhan 2.1.3 Seni Kraf pendekatan kaedah stesen:
( 1 jam ) - Seni Halus
pemahaman - Seni Reka
- Seni Kraf
terhadap Rujukan Buku Teks:
Muka surat : 14
Perkembangan

Seni Lukis dan Seni

Reka di Malaysia

M

SEJARAH DAN 3. Ekspresi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK :

APRESIASI SENI Penzahiran idea dan 3.1 Menjana idea dalam tugasan Menghasilkan dokumentasi Kreativiti dan Inovasi

konsep melalui perkembangan seni visual di berdasarkan maklumat yang

Perkembangan pelbagai sumber dan Malaysia diperoleh dalam bentuk:

Seni Visual Di teknologi dalam - Lembaran Kerja

Malaysia penjanaan tugasan - Persembahan

( 1 jam ) Multimedia

- Peta Pemikiran

- Artist Book

- Poster

Meniru karya tokoh

menggunakan Pendekatan

Memesis (Peniruan) dan

membincangkan karya

tokoh berpandukan Layari Laman sesawang

Pendekatan Feldman https://scribd.com/docume

Rujukan Buku Teks: nt/237065779/Definisi-

Muka surat : 15-17 Artist-Book

SEJARAH DAN 4. Apresiasi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: EMK :
APRESIASI SENI Penghayatan 4.1 Mempamerkan hasil karya Membentangkan hasil Bahasa
terhadap 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dokumentasi
Perkembangan hasil karya Seni dan rakan dengan menumpukan Mencatatkan nota sendiri
Seni Visual Di Visual pada aspek Bahasa Seni Visual berdasarkan pembentangan
4.3 Menjelaskan pengalaman Rujukan Buku Teks:
Malaysia sendiri dalam penghasilan karya Muka surat : 18-19
( 1 jam )

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

MINGGU/ BIDANG / STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022 CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

STANDARD PEMBELAJARAN

2 MINGGU BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Kembara Visual (Pereka EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan Muda) Bahasa
konsep unsur garisan untuk menghasilkan Kreatif dan Inovatif
Garisan melalui pelbagai karya dengan menggunakan • Meneroka jenis dan fungsi
sumber dan teknologi imaginasi dan idea secara kreatif garisan yang terdapat Layari Laman sesawang
dalam penjanaan pada alam semulajadi https://goo.gl/yx0F3p
tugasan https://goo.gl/GQhGGs
• Melakar jenis garisan yang
4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya terdapat pada subjek
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri kajian
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual Rujukan Buku Teks :
4.3 Menjelaskan pengalaman Muka Surat : 27
sendiri dalam penghasilan karya Murid diminta untuk memilih
satu daripada aktiviti iaitu:
- Lukisan
- Doodle Art
- Arca
- Kraf (Aksesori)
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 28 – 29
Menjana persembahan
pameran hasil karya

• Membuat pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan

• Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan karya

• Mencatatkan nota sendiri
melalui aktiviti tumpu
galeri

Buku Teks :MS : 30 – 31

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

MINGGU/ BIDANG / STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022 CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

STANDARD PEMBELAJARAN

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Kembara Visual (Pereka EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan Muda) Bahasa
konsep unsur rupa untuk menghasilkan Kreativiti dan Inovatif
Rupa melalui pelbagai karya dengan menggunakan • Meneroka jenis rupa
sumber dan teknologi imaginasi dan idea secara kreatif yang terdapat pada alam Layari Laman sesawang:
dalam penjanaan semulajadi https://goo.gl/SbmWly
tugasan
• Melakar jenis rupa yang
4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya terdapat pada subjek
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri kajian
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual Buku Teks MS :38
4.3 Menjelaskan pengalaman Murid diminta untuk memilih
sendiri dalam penghasilan karya satu daripada aktiviti iaitu:
- Arca Binaan

Polyhedra
- Kad Ucapan Pop-Up
- Pembalut Fail Lama
BukuTeks MS:39-40
Menjana persembahan
pameran hasil karya

• Membuat
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan

• Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

• Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

Buku Teks MS : 41 – 42

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

MINGGU/ BIDANG / STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022 CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

STANDARD PEMBELAJARAN

2 MINGGU BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: • Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi bentuk multimedia Teknologi Maklumat dan
Bentuk Seni Visual 1.2 Jenis bentuk pada: • Maklumat tentang Komunikasi
bentuk diperolehi Kelestarian Alam Sekitar
2. Eksplorasi Seni i. Alam semulajadi daripada:
Eksplorasi dan ii. Objek buatan manusia - Sumbang Saran Layari Laman sesawang:
aplikasi unsur seni iii. Karya seni visual - Soal Jawab QR Code:
bagi pengukuhan - Perbincangan https://goo.gl/gfW6UF
pemahaman 1.3 Fungsi bentuk - Nota Anekdot
terhadap Bahasa
Seni Visual 2.1 Membuat eksperimentasi dan Rujukan Buku Teks :
penerokaan unsur bentuk pada Muka Surat : 44 - 47
alam semulajadi dengan pelbagai
teknik Kembara Visual (Pereka
Muda)

• Meneroka jenis
bentuk yang
terdapat pada alam
semulajadi dan
objek buatan
manusia

• Melakar jenis bentuk
yang terdapat pada
subjek kajian


Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 48

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022
KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Cadangan Aktiviti: EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan Kreativiti dan Inovatif
konsep unsur bentuk untuk menghasilkan • Murid diminta untuk
Bentuk melalui pelbagai karya dengan menggunakan memilih satu
sumber dan teknologi imaginasi dan idea secara kreatif daripada aktiviti
dalam penjanaan iaitu:
tugasan - Lukisan
- Catan

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Rujukan Buku Teks :
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri Muka Surat : 49
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual Menjana persembahan
4.3 Menjelaskan pengalaman pameran hasil karya
sendiri dalam penghasilan karya
• Membuat
pemerhatian Layari Laman sesawang
terhadap hasil karya QR Code:
yang dipamerkan http://goo.gl/ IcBxKh

• Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

• Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 50

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

MINGGU/ BIDANG / STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022 CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

STANDARD PEMBELAJARAN

2 MINGGU BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: • Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi jalinan multimedia Teknologi Maklumat dan
Jalinan Seni Visual 1.2 Jenis jalinan pada: • Maklumat tentang Komunikasi
1.2.1 Alam semulajadi jalinan diperolehi Kelestarian Alam Sekitar
1.2.2 Objek buatan manusia daripada:
1.2.3 Karya seni visual - Sumbang Saran
1.3 Fungsi jalinan - Soal Jawab

2. Eksplorasi Seni 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Perbincangan
Eksplorasi dan penerokaan unsur jalinan pada - Nota Anekdot
aplikasi unsur seni alam semulajadi dengan pelbagai
bagi pengukuhan teknik Rujukan Buku Teks :
pemahaman Muka Surat : 54 - 57
terhadap Bahasa
Seni Visual Kembara Visual (Pereka
Muda)
Layari Laman sesawang
- Meneroka jenis QR Code :
jalinan yang terdapat https:// goo.gl/j62yQw
pada alam
semulajadi

- Melakar jenis jalinan
yang terdapat pada
subjek kajian

-
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 58

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022
KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Cadangan Aktiviti: EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan Bahasa
konsep melalui unsur jalinan untuk menghasilkan • Murid diminta untuk Kreativiti dan Inovatif
Jalinan pelbagai sumber dan karya dengan menggunakan memilih satu
teknologi dalam imaginasi dan idea secara kreatif daripada aktiviti iaitu:
penjanaan tugasan
- Kolaj/ Quilling
4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya - Pualaman
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri - Tiupan dan Corak
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual Buih Sabun
4.3 Menjelaskan pengalaman
sendiri dalam penghasilan karya -
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 59 – 60

Menjana persembahan
pameran hasil karya

• Membuat
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan

• Mengemukakan Layari Laman sesawang:
pengalaman sendiri https:// goo.gl/30Pcci
dalam penghasilan
karya

• Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri


Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 61

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

MINGGU/ BIDANG / STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022 CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

STANDARD PEMBELAJARAN

2 MINGGU BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: • Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi ruang multimedia Teknologi Maklumat dan
Ruang Seni Visual 1.2 Jenis ruang pada: • Maklumat tentang Komunikasi
1.2.1 Alam semulajadi ruang diperolehi Kelestarian Alam Sekitar
1.2.2 Objek buatan manusia daripada:
1.2.3 Karya seni visual - Sumbang Saran
1.3 Fungsi ruang - Soal Jawab
1.4 Mengenal pasti jenis-jenis - Perbincangan
ruang: - Nota Anekdot
1.4.1 Ruang Nyata/ Terbuka/
Konkrit / Fizikal Rujukan Buku Teks :
i. Terbuka Muka Surat : 64 - 68
ii. Tertutup
Kembara Visual (Pereka
1.4.2 Ruang Tampak/ Ilusi Muda)
i. Ruang dalam
ii. Ruang cetek • Meneroka jenis
iii. Ruang rata ruang yang terdapat
1.5 Menerangkan perkaitan ruang pada alam
dan perspektif semulajadi
1.5.1 Satu Titik Lenyap
1.5.2 Dua Titik Lenyap • Melakar jenis ruang
yang terdapat pada
subjek kajian

Buku Teks MS : 69

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL

TINGKATAN 1

2. Eksplorasi Seni 2.1 Membuat eksperimentasi dan

Eksplorasi dan penerokaan unsur ruang pada

aplikasi unsur seni alam semulajadi dengan pelbagai

bagi pengukuhan teknik

pemahaman

terhadap Bahasa

Seni Visual

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Cadangan Aktiviti: EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan • Murid diminta untuk Bahasa
konsep unsur ruang untuk menghasilkan memilih satu Kreativiti dan Inovatif
Ruang melalui pelbagai karya dengan menggunakan daripada aktiviti iaitu:
sumber dan teknologi imaginasi dan idea secara kreatif - Poster
dalam penjanaan - Arca
tugasan - Kad Ucapan Pop-up

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 70 - 71

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya • Menjana
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri persembahan
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan pameran hasil karya
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual
• Membuat
4.3 Menjelaskan pemerhatian
pengalaman sendiri dalam terhadap hasil karya
penghasilan karya yang dipamerkan

• Mengemukakan Layari Laman sesawang:
pengalaman sendiri https:// goo.gl/EZT8DT
dalam penghasilan
karya

• Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 72

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

MINGGU/ BIDANG / STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022 CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

STANDARD PEMBELAJARAN

3 MINGGU BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK:
VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: • Tayangan klip video Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi warna • Maklumat tentang Teknologi Maklumat dan
Warna Seni Visual 1.2 Jenis warna pada: warna diperolehi Komunikasi
1.2.1 Alam semulajadi daripada: Sains dan Teknologi
1.2.2 Objek buatan manusia - Sumbang Saran
1.2.3 Karya seni visual - Soal Jawab
1.3 Fungsi Warna - Perbincangan

2. Eksplorasi Seni 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Nota Anekdot
Eksplorasi dan penerokaan Rujukan Buku Teks :
aplikasi unsur seni unsur warna pada alam semulajadi Muka Surat : 76 - 79
bagi pengukuhan dengan pelbagai teknik
pemahaman • Meneroka jenis
terhadap Bahasa warna yang terdapat
Seni Visual pada alam semula
jadi melalui
eksperimentasi
bahan seperti kunyit,
tanah, daun inai dan
kulit bawang

• Menghasilkan karya
roda warna dengan
lembaran kerja yang
disediakan oleh guru


Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 80 – 81

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022
KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada • Murid diminta untuk EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan memilih satu Bahasa
konsep unsur warna untuk menghasilkan daripada aktiviti iaitu: Kreativiti dan Inovatif
Warna melalui pelbagai karya dengan menggunakan
sumber dan teknologi imaginasi dan idea secara kreatif - Kipas Tangan
dalam penjanaan - Kad Ucapan
tugasan -
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 82 - 83

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Menjana persembahan
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri pameran hasil karya
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual • Membuat pemerhatian
terhadap hasil karya
4.3 Menjelaskan yang dipamerkan
pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya • Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

• Mencatatkan nota
sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 84

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

MINGGU/ BIDANG / STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022 CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

STANDARD PEMBELAJARAN

2 MINGGU BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: • Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi harmoni multimedia Kelestarian Alam Sekitar
Harmoni Seni Visual • Maklumat tentang
1.2 Ciri-ciri harmoni pada: harmoni diperolehi Layari laman sesawang:
1.2.1 Alam semulajadi daripada: QR Code :
1.2.2 Objek buatan manusia - Sumbang Saran https://goo.gl/Rin9o9
1.2.3 Karya seni visual - Soal Jawab
2. Eksplorasi Seni - Perbincangan
Eksplorasi dan 1.3 Fungsi harmoni - Nota Anekdot
aplikasi unsur seni
bagi pengukuhan 2.1 Membuat eksperimentasi dan Rujukan Buku Teks :
pemahaman penerokaan prinsip harmoni pada Muka Surat : 88 - 90
terhadap Bahasa alam semulajadi dengan pelbagai
Seni Visual teknik Memerhati dan melakar
gambar alam semulajadi
yang mempunyai kesan
prinsip harmoni
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 91

• Murid diminta
mengaplikasi teknik
quilling dengan
memilih satu
daripada aktiviti iaitu:

o Bingkai Foto
o Kad Ucapan
o Bekas Lilin
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 92 - 93

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022
KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Menjana persembahan EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan pameran hasil karya Bahasa
konsep melalui prinsip harmoni untuk Kreativiti dan Inovatif
Harmoni pelbagai sumber dan menghasilkan karya dengan • Membuat
teknologi dalam menggunakan imaginasi dan idea pemerhatian Layari laman sesawang:
penjanaan tugasan secara kreatif terhadap hasil karya QR Code :
yang dipamerkan https://goo.gl/6hnV6
4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri • Mengemukakan
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan pengalaman sendiri
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual dalam penghasilan
karya
4.3 Menjelaskan pengalaman
sendiri dalam penghasilan karya • Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 94

2 MINGGU BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: • Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi kontra multimedia Kelestarian Alam Sekitar
Kontra Seni Visual 1.2 Ciri-ciri kontra pada: • Maklumat tentang
1.2.1 Alam semulajadi kontra diperolehi
2. Eksplorasi Seni 1.2.2 Objek buatan manusia daripada:
Eksplorasi dan 1.2.3 Karya Seni Visual - Sumbang Saran
aplikasi unsur seni 1.3 Fungsi kontra - Soal Jawab
bagi pengukuhan - Perbincangan
pemahaman 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Nota Anekdot
terhadap BSV penerokaan prinsip kontra pada
alam semulajadi dengan pelbagai Rujukan Buku Teks :
teknik Muka Surat : 98 - 100

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022
KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Kembara Visual (Pereka EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan Muda) Bahasa
konsep melalui prinsip kontra untuk menghasilkan Kreativiti dan Inovatif
Kontra pelbagai sumber dan karya dengan menggunakan • Meneroka ciri prinsip
teknologi dalam imaginasi dan idea secara kreatif kontra yang terdapat Layari laman sesawang
penjanaan tugasan pada alam QR Code: https://goo.gl/
semulajadi ibRp4W
4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri • Melakar ciri prinsip
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan kontra yang terdapat
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual pada subjek kajian
4.3 Menjelaskan pengalaman
sendiri dalam penghasilan karya Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 101

• Murid diminta untuk
memilih satu
daripada aktiviti iaitu:

- Catan
- Poster
- Anyaman
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 102 – 103
Menjana persembahan
pameran hasil karya
• Membuat

pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan
• Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya
• Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 104

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

MINGGU/ BIDANG / STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022 CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

STANDARD PEMBELAJARAN

2 MINGGU BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: • Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi penegasan multimedia Kelestarian Alam Sekitar
Penegasan Seni Visual 1.2 Ciri-ciri penegasan pada: • Maklumat tentang
1.2.1 Alam semulajadi penegasan Layari laman sesawang:
2. Eksplorasi Seni 1.2.2 Objek buatan manusia diperolehi daripada: QR Code:
Eksplorasi dan 1.2.3 Karya Seni Visual - Sumbang Saran htpp://goo.gl/ TDsyQC
aplikasi unsur seni 1.3 Fungsi penegasan - Soal Jawab
bagi pengukuhan - Perbincangan
pemahaman 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Nota Anekdot
terhadap Bahasa penerokaan prinsip penegasan
Seni Visual pada alam semulajadi dengan Rujukan Buku Teks :
pelbagai teknik Muka Surat : 107 - 109

• Mengumpul koleksi
prinsip penegasan
dari media cetak,
teks rujukan atau
laman sesawang
melalui bungkah ais
secara kolaboratif
(Foto Montaj)

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 110

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Cadangan Aktiviti: EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan • Mencorak Bahasa
konsep melalui prinsip penegasan untuk menggunakan grid Kreativiti dan Inovatif
Penegasan pelbagai sumber dan menghasilkan karya dengan struktur bagi
teknologi dalam menggunakan imaginasi dan idea menjelaskan kesan

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022 penegasan melalui
KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL penggunaan warna.
TINGKATAN 1 • Menghasilkan poster
untuk menjelaskan
penjanaan tugasan secara kreatif kesan penegasan

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Rujukan Buku Teks :
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri Muka Surat : 111
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual • Menjana
4.3 Menjelaskan pengalaman persembahan
sendiri dalam penghasilan karya pameran hasil karya

• Membuat Layari laman sesawang:
pemerhatian https:// goo.gl/hzJO9h
terhadap hasil karya
yang dipamerkan

• Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

• Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 112

2 MINGGU BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: • Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi kepelbagaian multimedia Kelestarian Alam Sekitar
Kepelbagaian Seni Visual 1.2 Ciri-ciri kepelbagaian pada: • Maklumat tentang
1.2.1 Alam semulajadi kepelbagaian
1.2.2 Objek buatan manusia diperolehi daripada:
1.2.3 Karya seni visual - Sumbang
1.3 Fungsi kepelbagaian Saran

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022
KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

2. Eksplorasi Seni 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Soal Jawab
Eksplorasi dan penerokaan prinsip kepelbagaian - Perbincangan
aplikasi unsur seni pada alam semulajadi dengan - Nota Anekdot
bagi pengukuhan pelbagai teknik Rujukan Buku Teks :
pemahaman Muka Surat : 116 – 118
terhadap Bahasa Murid diminta untuk
Seni Visual melengkapkan lembaran
kerja yang telah dibekalkan
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 119

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Cadangan Aktiviti: EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan • Murid diminta untuk Bahasa
konsep melalui prinsip kepelbagaian untuk memilih satu Kreativiti dan Inovatif
Kepelbagaian pelbagai sumber dan menghasilkan karya dengan daripada aktiviti iaitu:
teknologi dalam menggunakan imaginasi dan idea - Catan
penjanaan tugasan secara kreatif - Poster
- Kraf Tradisional
4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri Rujukan Buku Teks :
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan Muka Surat : 120 - 121
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual Menjana persembahan
4.3 Menjelaskan pengalaman pameran hasil karya
sendiri dalam penghasilan karya
• Membuat
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan

• Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

• Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 122

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

MINGGU/ BIDANG / STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022 CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

STANDARD PEMBELAJARAN

2 MINGGU BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: • Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi imbangan multimedia Kelestarian Alam Sekitar
Imbangan Seni Visual 1.2 Ciri-ciri imbangan pada: • Maklumat tentang
1.2.1 Alam semulajadi imbangan diperolehi
2. Eksplorasi Seni 1.2.2 Objek buatan manusia daripada:
Eksplorasi dan 1.2.3 Karya seni visual - Sumbang Saran
aplikasi unsur seni 1.3 Fungsi imbangan - Soal Jawab
bagi pengukuhan - Perbincangan
pemahaman 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Nota Anekdot
terhadap Bahasa penerokaan prinsip imbangan pada
Seni Visual alam semulajadi dengan pelbagai Rujukan Buku Teks :
teknik Muka Surat : 125 - 129

Kembara Visual (Pereka
Muda)

• Meneroka ciri-ciri
prinsip imbangan
yang terdapat pada
alam semulajadi

• Melakar subjek
kajian pada alam
semulajadi yang
mempunyai ciri-ciri
prinsip imbangan

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 130

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Murid diminta untuk memilih EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan
konsep melalui prinsip imbangan untuk satu daripada aktiviti iaitu: Bahasa

- Arca Kreativiti dan Inovatif

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL

TINGKATAN 1

Imbangan pelbagai sumber dan menghasilkan karya dengan - Tembikar
- Quilling Paper
teknologi dalam menggunakan imaginasi dan idea Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 131 - 132
penjanaan tugasan secara kreatif

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Menjana persembahan
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri pameran hasil karya
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual • Membuat
4.3 Menjelaskan pengalaman pemerhatian
sendiri dalam penghasilan karya terhadap hasil karya
yang dipamerkan

• Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

• Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 133

2 MINGGU BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK :
VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: • Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi kesatuan multimedia Kelestarian Alam Sekitar
Kesatuan Seni Visual 1.2 Ciri-ciri kesatuan pada • Maklumat tentang
1.2.1 Alam semulajadi kesatuan diperolehi
1.2.2 Objek buatan manusia daripada:
1.2.3 Karya seni visual - Sumbang Saran
1.3 Fungsi kesatuan - Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 136 - 138

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL

TINGKATAN 1

2. Eksplorasi Seni 2.1 Membuat eksperimentasi dan Murid diminta
melengkapkan lembaran
Eksplorasi dan penerokaan prinsip kesatuan pada kerja yang telah disediakan
oleh guru
aplikasi unsur seni alam semulajadi, objek buatan Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 139
bagi pengukuhan manusia dan karya seni visual

pemahaman dengan pelbagai teknik

terhadap Bahasa

Seni Visual

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Cadangan Aktiviti: EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan • Murid diminta untuk Bahasa
konsep melalui prinsip kesatuan untuk Kreativiti dan Inovatif
Kesatuan pelbagai sumber dan menghasilkan karya dengan menghasilkan satu
teknologi dalam menggunakan imaginasi dan idea daripada reka bentuk
penjanaan tugasan secara kreatif topeng hasil gabungan
dua hal benda
4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya bertemakan watak
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri berikut:
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan - Figura (Watak Adiwira)
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual - Flora atau fauna
4.3 Menjelaskan pengalaman - Objek buatan manusia
sendiri dalam penghasilan karya Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 140
Menjana persembahan
pameran hasil karya
• Membuat pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan
• Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya
• Mencatatkan nota
sendiri melalui aktiviti
tumpu galeri
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 141

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

MINGGU/ BIDANG / STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022 CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

STANDARD PEMBELAJARAN

2 MINGGU BAHASA SENI 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK:
VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: • Tayangan Bahasa
terhadap Bahasa 1.1 Definisi irama dan pergerakan multimedia Kelestarian Alam Sekitar
Irama dan Seni Visual 1.2 Ciri-ciri irama dan pergerakan • Maklumat tentang
Pergerakan pada: irama dan
1.2.1 Alam semulajadi pergerakan
2. Eksplorasi Seni 1.2.2 Objek buatan manusia diperolehi daripada:
Eksplorasi dan 1.2.3 Karya seni visual - Sumbang Saran
aplikasi unsur seni 1.3 Fungsi irama dan pergerakan - Soal Jawab
bagi pengukuhan - Perbincangan
pemahaman 2.1 Membuat eksperimentasi dan - Nota Anekdot
terhadap Bahasa penerokaan prinsip irama dan
Seni Visual pergerakan pada alam semulajadi Rujukan Buku Teks :
dengan pelbagai teknik Muka Surat : 144 - 146

• Menghasilkan irama
dan pergerakan
dengan memilih satu
daripada teknik
iaitut:

- Teknik lipatan
- Teknik potongan

kertas
Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 147

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022
KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

BAHASA SENI 3. Ekspresi Seni 3.1 Menterjemah hasil daripada Cadangan Aktiviti: EMK:
VISUAL Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan • Murid diminta untuk Kreativiti dan Inovatif
konsep melalui prinsip irama dan pergerakan untuk memilih satu
Irama dan pelbagai sumber dan menghasilkan karya dengan daripada aktiviti iaitu:
Pergerakan teknologi dalam menggunakan imaginasi dan idea - Lukisan/ Catan
penjanaan tugasan secara kreatif - Seni Op
- Arca
- Kolaj

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Rujukan Buku Teks : EMK:
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri Muka Surat : 148 - 149 Bahasa
terhadap hasil karya dan rakan dengan menumpukan Nilai Murni
Seni Visual pada aspek Bahasa Seni Visual Menjana persembahan
4.3 Menjelaskan pengalaman pameran hasil karya Layari laman sesawang:
sendiri dalam penghasilan karya QR Code:
• Membuat https://goo.gl/IVZ5dF
pemerhatian
terhadap hasil karya
yang dipamerkan

• Mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

• Mencatatkan nota
sendiri melalui
aktiviti tumpu galeri

Rujukan Buku Teks :
Muka Surat : 150

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

MINGGU/ BIDANG / STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022 CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

STANDARD PEMBELAJARAN

3 MINGGU PEMIKIRAN 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK:
SENI VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: Memberi keterangan yang Bahasa
terhadap teori motif, 1.1 Definisi motif, idea dan singkat tetapi jelas tentang
Motif, Idea dan idea dan konsep motif, idea dan konsep EMK:
Konsep dalam proses konsep dengan memilih satu Bahasa,
( 1 jam ) pembentukan karya 1.2 Tujuan aplikasi motif, idea daripada: Kreativiti dan Inovasi
- “Post It” Note (Nota
dan konsep dalam proses Catatan)
pembentukan karya - Artist Book
1.3 Kaedah pembentukan dan Rujukan Buku Teks
proses perkembangan motif, Muka Surat:164-166
idea dan konsep
1.4 Teori motif, idea dan konsep
1.4.1 Definisi
1.4.2 Peranan
1.4.3 Kaedah
1.4.4 Proses

2. Eksplorasi Seni 2.1 Meneroka kaedah penjanaan Berbual dan berbincang
Eksplorasi dan Motif, idea dan konsep dengan rakan tentang apa
aplikasi kaedah yang mereka lihat dan
pembentukan dan 2.2 Menghuraikan secara visual, fikirkan berdasarkan
perkembangan idea, bertulis atau lisan bagi persoalan yang timbul
motif dan konsep mempamerkan pemahaman berkaitan motif, idea dan
motif, idea dan konsep konsep menerusi paparan
karya seni halus, seni reka
2.3 Mencerakinkan proses iaitu: dan seni kraf (Saya lihat,
2.3.1 Komponen Saya fikir dan Saya
bertanya)
i. Idea Rujukan Buku Teks
ii. Motif Muka Surat:167-168
iii. Konsep

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022
KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

2.3.2 Teknik
i. Konvensional
ii. Kontemporari (TMK)

3. Ekspresi Seni 3.1 Mengaplikasikan Murid membuat EMK:
Penzahiran idea dan pemahaman tentang motif, perbandingan idea, tema Kreativiti dan Inovasi
konsep melalui idea dan konsep dalam dan konsep pada karya-
pelbagai sumber dan karya karya seni yang dipamerkan
teknologi dalam melalui aktiviti tumpu galeri
penjanaan tugasan 3.2 Menjana tugasan berkaitan Murid menterjemahkan
aplikasi motif, idea dan pemahaman terhadap idea,
konsep tema dan konsep sesuatu
karya seni halus, seni reka
3.2.1 Tajuk dan seni kraf menerusi satu
i. Aplikasi motif, idea dan daripada:
konsep - Persembahan Multimedia
- Artist Book
3.2.2 Komponen Rujukan Buku Teks
i. Idea Muka Surat:169-170
ii. Motif
iii. Konsep

3.2.3 Teknik
i. Konvensional
ii. Kontemporari (TMK)

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Layari Laman sesawang:
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri QR code :
terhadap hasil karya https: //goo.gl/xWFVTq
Seni Visual dan rakan dengan
berpandukan teori menumpukan pada aspek teori
dan pemahaman dan pemahaman tentang motif,
tentang motif , idea idea dan konsep
dan konsep 4.3 Menjelaskan pengalaman
sendiri dalam penghasilan
karya

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022
KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1

3 MINGGU PEMIKIRAN 1. Persepsi Seni Murid boleh menjelaskan melalui Cadangan Aktiviti: EMK:
SENI VISUAL Pemahaman perbincangan tentang: Memberi keterangan yang Bahasa
terhadap teori 1.1 Definisi designomic singkat tetapi jelas kepada Keusahawanan
Designomic designomic dalam 1.2 Tujuan aplikasi designomic aspek designomic
( 1 jam ) pembentukan dalam proses pembentukan karya (keusahawanan dalam Layari laman sesawang:
pembentukan karya 1.3 Kaedah pembentukan dan bidang seni halus, seni reka QR Code :
dan seni kraf) melalui: https://goo.gl/85bCmi
proses perkembangan - Peta Pemikiran
designomic

2. Eksplorasi Seni 2.1 Meneroka kaedah penjanaan Rujukan Buku Teks EMK:
Eksplorasi dan designomic Muka Surat:174-177 Bahasa,
aplikasi kaedah Mengumpulkan maklumat Kreativiti dan Inovasi
pembentukan dan 2.2 Menghuraikan secara visual, dalam bentuk foto berkaitan
perkembangan bertulis atau lisan bagi konsep designomic dalam
designomic mempamerkan pemahaman ketiga-tiga bidang iaitu seni
designomic halus, seni reka dan seni
kraf
2.3 Mencerakinkan proses iaitu:
2.3.1 Komponen

i. Designomic

Rujukan Buku Teks
Muka Surat:178-179

3. Ekspresi Seni 3.1 Mengaplikasikan Murid memberi penerangan
Penzahiran idea dan pemahaman tentang dengan menggunakan
konsep melalui designomic dalam gambar rajah tentang
pelbagai sumber dan karya konsep designomic dengan
teknologi dalam ketiga-tiga bidang menerusi
penjanaan 3.2 Menjana tugasan berkaitan (pilihan):
designomic aplikasi designomic - Persembahan Multimedia
- Artist Book
3.2.1 Tajuk Rujukan Buku Teks
i. Aplikasi designomic dalam Muka Surat:180-181
tugasan pilihan

3.2.2 Komponen
i. Designomic

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2022

KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL

TINGKATAN 1

4. Apresiasi Seni 4.1 Mempamerkan hasil karya Murid membentang, Layari Laman sesawang:
mempamer dan QR code :
Penghayatan 4.2 Menghayati hasil karya sendiri mengemukakan https: //goo.gl/sgBOhQ
pengalaman sendiri dalam
terhadap hasil karya dan rakan dengan penghasilan karya melalui
aktiviti Tumpu Galeri
Seni Visual menumpukan pada aspek teori
Rujukan Buku Teks
berpandukan teori dan pemahaman tentang Muka Surat:182-184

dan pemahaman designomic

tentang designomic 4.3 Menjelaskan pengalaman

sendiri dalam penghasilan

karya

Dikompilasikan oleh : KETUA PANITIA PSV SSMT


Click to View FlipBook Version