The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thongchana2010, 2020-02-28 00:17:47

ไวรัสโคโรนา 2019

covid-19

Keywords: ไวรัสโคโรนา 2019

การป้ องกนั
การติดเชื้อไวรสั โคโรนา2019

อ.ดร.พญ.วรรษมน จนั ทรเบญจกลุ
ศนู ย์โรคอบุ ตั ใิ หมด่ ้านคลนิ กิ โรงพยาบาลจฬุ าลงกรณ์
ภาควิชากมุ ารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั

20 กมุ ภาพนั ธ์ 2563

ปรับปรุงจาก เวทจี ฬุ าฯเสวนา ครัง้ ที่ 23 เร่ือง “ตระหนกั ดกี วา่ ตระหนก เรียนรู้และปอ้ งกนั โคโรนาไวรัส 2019”
วนั ที 11 กมุ ภาพนั ธ์ 2563

หวั ข้อบรรยาย

• รจู้ กั เชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019
• วธิ กี ารแพร่กระจายเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019
• คาแนะนาสาหรบั การป้องกนั การตดิ เชอ้ื และการแพร่กระจายของเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019

• สาหรบั ประชาชนทวั่ ไป
• สาหรบั ผทู้ ม่ี อี าการของระบบทางเดนิ หายใจ
• สาหรบั ผทู้ ม่ี คี วามเสย่ี งต่อการตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนาสายพนั ธใุ์ หม่

• คาถามทพ่ี บบ่อยเกย่ี วกบั การป้องกนั และการตดิ ต่อของเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019
• สรุปคาแนะนา

เชื้อไวรสั โคโรนา

• เชอ้ื ไวรสั ทพ่ี บในสตั วเ์ ลย้ี งลกู ดว้ ยนมและสตั วป์ ีก
• เป็นทไ่ี วรสั ทม่ี เี ปลอื กเป็นไขมนั หมุ้ (enveloped virus)
• เป็นไวรสั ชนิด RNA ขนาดใหญ่
• สามารถตดิ เชอ้ื ในระบบทางเดนิ หายใจของมนุษย์

• ไขห้ วดั ทวั่ ไป CoV 229E, OC43, NL63, HKU1
• ไวรสั ซารส์ SARS-CoV (ปี 2003)
• ไวรสั เมอรส์ MERS-CoV (ปี 2012-2020)
• ไวรสั โคโรนาสายพนั ธใุ์ หม่ Novel Coronavirus (ปี 2019 - ปัจจุบนั )

ความทนทานของเชื้อไวรสั โคโรนาเม่อื เทียบกบั เชื้ออื่นๆ

แอลกอฮอลเ์ จล
และสบู่ ฆา่ ได้

Novel Coronavirus 2019, Ebola

CDC: Guideline for disinfection and sterilization in Healthcare Facilities, 2008 update May 2019

การแพร่กระจายเชื้อไวรสั โคโรนาสายพนั ธใ์ุ หม่

สตั ว์ สู่ สตั ว์ สตั ว์ สู่ คน คน สู่ คน

R0 SARS CoV = 2-3
R0 MERS CoV = 0.7

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/about/transmission.html, Zhao et al IJID 20 Jan 2020

การแพรก่ ระจายเชื้อไวรสั โคโรนาสายพนั ธใ์ุ หมร่ ะหว่างคนส่คู น

เฉพาะการทาให้เกิด • ละอองฝอยของเชอื ้ ผา่ นทางการไอ จาม เหมือนเชอื ้ กล่มุ
ฝอยละอองขนาดเลก็ ไข้หวดั ใหญ่ (Droplets transmission)

เชน่ ดดู เสมหะ พน่ ยา • สมั ผสั สิ่งของทีป่ นเปือ้ นสารคดั หลง่ั แล้วมาสมั ผสั บริเวณ
จมกู ปาก ตา (Contacts transmission)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/about/transmission.html

การปฏิบตั ิตนเพื่อป้องกนั การติดเชื้อและลดการ
แพรก่ ระจายของไวรสั โคโรนาสายพนั ธใ์ุ หม่

ประชาชนทวั่ ไป ผทู้ ี่มีอาการของระบบทางเดินหายใจ ผทู้ ่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไวรสั โคโรนา
ผทู้ ไ่ี ม่มอี าการผดิ ปกติ
ไข้ ไอ น้ามกู จาม เจบ็ คอ สายพนั ธใ์ุ หม่ แต่ยงั ไมม่ ีอาการ

ประวัติเดินทางกลบั จากประเทศเสีย่ ง หรือ ประกอบอาชพี ที่
สมั ผสั ใกลช้ ดิ นกั ท่องเที่ยวทม่ี าจากพ้ืนท่ีเส่ยี ง หรือ
มปี ระวัติใกลช้ ดิ ผปู้ ่ วยตดิ เช้ือ

ท่มี า อ.พญ.วรรษมน จนั ทรเบญจกลุ
โรงพยาบาลจฬุ าลงกรณ์

การป้องกนั การติดเชื้อไวรสั โคโรนาสายพนั ธใ์ุ หม่

ประชาชนทวั่ ไป 1. หลกี เลย่ี งการเดนิ ทางไปพน้ื ท่เี สย่ี งทม่ี กี ารระบาด
2. หลกี เลย่ี งการสมั ผสั เยอ่ื บบุ รเิ วณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) ดว้ ย
ผทู้ ไ่ี มม่ อี าการผดิ ปกติ
มอื ทไ่ี มไ่ ดล้ า้ ง
3. ลา้ งมอื ดว้ ยสบู่และน้า หรอื แอลกอฮอลเ์ จล (อยา่ งน้อย 60%

แอลกอฮอล)์ อยา่ งน้อย 20 วนิ าที

• โดยเฉพาะหลงั ไอ จาม, กอ่ นสมั ผสั บรเิ วณใบหน้า, หลงั เขา้ หอ้ งน้า,
ก่อนรบั ประทานอาหาร

4. การใสห่ น้ากากอนามยั

• องคก์ ารอนามยั โลกและ CDC ของสหรฐั อเมรกิ าไม่ได้แนะนาใหผ้ ทู้ ่ี
สุขภาพแขง็ แรงใส่หน้ากากอนามยั ในสถานการณท์ วั่ ไป โดยแนะนา
เฉพาะเมอ่ื ตอ้ งเป็นผดู้ ูแลผทู้ ม่ี อี าการเจบ็ ป่วย

• ประเทศไทย แนะนาเพม่ิ ใหใ้ ส่หน้ากากอนามยั ในกรณที ม่ี โี อกาส
สมั ผสั ผทู้ ม่ี เี สย่ี งต่อการตดิ เชอ้ื

• ทางานทม่ี คี วามเสย่ี งต่อการรบั เชอ้ื เช่น โรงพยาบาล สนามบนิ คนขบั รถ
• มโี อกาสตอ้ งไปอยใู่ นทท่ี อ่ี าจใกลช้ ดิ ผปู้ ่วย เชน่ สถานทแ่ี ออดั

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html

ประเภทของการล้างมือ

การลา้ งมอื ทวั่ ไป การลา้ งมอื ดว้ ยแอลกอฮอลเ์ จล การลา้ งมอื ดว้ ยน้ายาฆา่ เชอ้ื การลา้ งมอื กอ่ นทาหตั ถการ
Normal hand washing Alcohol gel handrub Hygienic hand washing Surgical hand washing

✓ สบกู่ อ้ นหรอื สบเู่ หลว ✓ แอลกอฮอลเ์ จล ✓ น้ากบั สบู่ฆา่ เชอ้ื เชน่ ✓ น้ากบั สบูฆ่ า่ เชอ้ื เชน่
✓ ลา้ งมอื และน้วิ มอื ✓ ลา้ งมอื และน้วิ มอื chlorhexidine, iodine chlorhexidine, iodine
✓ ระยะเวลา 15-30 วนิ าที ✓ ระยะเวลา15-20 วนิ าทจี นแหง้
✓ เมอ่ื มสี งิ่ สกปรก หรอื เชอ้ื โรคบนมอื ✓ เมอ่ื ไมม่ สี ง่ิ สกปรกบนมอื ✓ ลา้ งมอื และน้วิ มอื ✓ ลา้ งจนถงึ ขอ้ ศอก
✓ ต้องมีอ่างลา้ งมอื และผา้ เชด็ มอื ✓ ที่ไหนกไ็ ด้ ✓ ระยะเวลาอย่างนอ้ ย 15-30 ✓ ระยะเวลาอยา่ งน้อย 2-6 นาที

วนิ าที

การปฏิบตั ิตนของผทู้ ่ีมีอาการของระบบทางเดินหายใจ

ผทู้ ่ีมอี าการของระบบทางเดินหายใจ 1. ใสห่ น้ากากอนามยั เพ่อื ป้องกนั การแพรก่ ระจายเชอ้ื
2. เมอ่ื มอี าการไอหรอื จาม
ไข้ ไอ น้ามกู จาม เจบ็ คอ
• ใหป้ ิดปากและจมกู ดว้ ยกระดาษชาระ แลว้ ทง้ิ ในถงั ขยะหรอื ถงุ พลาสตกิ หลงั จาก
นนั้ ลา้ งมอื ทกุ ครงั้

• หากไมม่ กี ระดาษชาระให้ ใหใ้ ชต้ น้ แขนแทน

3. ควรอยหู่ า่ งจากผอู้ ่นื อยา่ งน้อย 1 เมตร และอย่ใู นทอ่ี ากาศถ่ายเทสะดวก
4. ควรหยดุ งาน/เรยี นอยา่ งน้อย 7-14 วนั ขน้ึ กบั อาการ หรอื จนกว่าแพทย์

จะอนุญาต
5. ลา้ งมอื ดว้ ยสบแู่ ละน้า หรอื แอลกอฮอลเ์ จลเป็นประจา
6. ไมใ่ ชส้ งิ่ ของส่วนตวั รว่ มกบั ผอู้ น่ื
7. ทาความสะอาดบรเิ วณทส่ี มั ผสั เชน่ เตยี ง โต๊ะ หอ้ งน้าดว้ ย น้ายาฟอก

ขาว (5% โซเดยี มไฮโปคลอไรท์ 1 สว่ นตอ่ น้า 99 สว่ น)
8. การทาความสะอาดเสอ้ื ผา้ และผา้ อ่นื ๆ สามารถซกั ดว้ ยผงซกั ฟอก

ธรรมดา หรอื ดว้ ยน้ารอ้ นทอ่ี ณุ หภูมิ 60-90 องศาเซลเซยี ส

World Health Organization: Home care for patients with suspected novel coronavirus infection presenting with mild symptoms and management of contact Interim guidance 20 January 2020

ชนิ ดของหน้ ากากอนามยั

ขนาดของสง่ิ ทก่ี รอง หน้ากากผ้า หน้ากากอนามยั หน้ากาก N95 หน้ากาก N95 และมีวาลว์
การใชง้ าน > 10 ไมครอน ขน้ึ กบั ชนดิ ของผา้ > 5 ไมครอน
ครงั้ เดยี ว 0.3 ไมครอน กรองได้ 95% 0.3 ไมครอน กรองได้ 95%
ราคา หลายครงั้ ครงั้ เดยี ว อาจใชไ้ ด้ 2-5 ครงั้ ครงั้ เดยี ว อาจใชไ้ ด้ 2-5 ครงั้
แนะนาสาหรบั หลกั หน่วย-สบิ
หลกั หน่วย-สบิ ผปู้ ่วย และผทู้ ม่ี คี วามเสย่ี ง ขน้ึ กบั การใชง้ าน ขน้ึ กบั การใชง้ าน
ผทู้ ไ่ี มป่ ่วย หลกั สบิ -รอ้ ย หลกั รอ้ ย
ตอ้ งซกั บ่อยๆ ต่อการรบั เชอ้ื
บุคคลากรทางการแพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์

คณุ สมบตั ิของหน้ากากอนามยั

1. กนั น้า
2. กรองอนุภาคและแบคทเี รยี ขนาดเลก็ ได้
3. สามารถหายใจผ่านได้

วิธีใส่หน้ากากอนามยั ให้ถกู ต้อง

กรมควบคมุ โรค และ รพ.จฬุ าลงกรณ์

วิธีใส่หน้ากาก N95 ให้ถกู ต้อง Fit test Fit check

• แนะนาเฉพาะบุคลากรทางการแพทยท์ ต่ี อ้ งดแู ล
ผปู้ ่วยอยา่ งใกลช้ ดิ และมโี อกาสทเ่ี ชอ้ื จะเปลย่ี นเป็น
ลกั ษณะละอองฝอยขนาดเลก็ (airborne
transmissions)

• ตอ้ งทา fit test กอ่ นการใสเ่ พ่อื ประเมนิ ขนาดของ
หน้ากากทเ่ี หมาะสม

• ตอ้ งทา fit check ทุกครงั้
• ตอ้ งใสแ่ ละถอดอยา่ งถกู ตอ้ งเสมอ

สขุ ลกั ษณะเมื่อไอหรือจาม

www.cdc.gov/cdctv/diseaseandconditions/influenza/cover-coughs-kids.html

สารทาความสะอาดท่ีสามารถฆ่าเชื้อไวรสั โคโรนา

Novel Coronavirus 2019, Ebola • 70% ethyl alcohol
• Sodium hypochlorite (0.1-0.5%) สารฟอกขาว เชน่

Clorox, Haiter
• 1% povido-iodine
• 0.12% Chloroxylenol
• 50% isopropanol
• 0.05% benzalkonium chloride (quaternary

ammonium compound)
• 50ppm iodine in iodophor
• 0.23% sodium chlorite
• 1% cresol soap (sodium alkyl-benzene sulfonate)
• 0.5-7.0% hydrogen peroxide

CDC: Guideline for disinfection and sterilization in Healthcare Facilities, 2008 update May 2019

National Environment Agency: Interim List of household products and active ingredients for disinfection on Novel Coronavirus 08 Feb 2020

คาแนะนาสาหรบั การลดการแพร่กระจายเชื้อไวรสั
โคโรนาสายพนั ธใ์ุ หม่

• เฝ้าระวงั ตนเอง อยา่ งน้อย 14 วนั
• หากมอี าการ ไข้ ไอ น้ามกู เจบ็ คอ ควรไปพบแพทย์ โดย

ระหว่างเดนิ ทาง ให้

• ใสห่ น้ากากอนามยั
• เดนิ ทางดว้ ยรถสว่ นตวั และเปิดหน้าต่าง (หากเป็นไปได)้
• เมอ่ื ไปถงึ โรงพยาบาล ใหแ้ จง้ เจา้ หน้าทว่ี ่ามปี ระวตั เิ สย่ี งเพอ่ื ทจ่ี ะ

ไดแ้ ยกไปยงั จดุ แยกโรคของแต่ละโรงพยาบาล

ผทู้ ี่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไวรสั โคโรนา
สายพนั ธใ์ุ หม่ แต่ยงั ไมม่ อี าการ

คาแนะนานักศึกษาและสถานศึกษาที่ผเู้ ดินทาง
กลบั มาจากพืน้ ที่ระบาด

ก่อนเดินทางกลบั มาจากพนื้ ท่ีระบาด หลงั เดินทางกลบั มายงั ประเทศไทย
1. หลกี เลย่ี งการเขา้ ไปในพน้ื ทแ่ี ออดั หรอื ชุมชน
1. ใหค้ วามร่วมมอื ปฏบิ ตั ติ ามขนั้ ตอนการคดั กรอง
สาธารณะทม่ี คี นอยเู่ ป็นจานวนมาก และหลกี เลย่ี ง ผเู้ ดนิ ทาง และมาตรการป้องกนั ควบคมุ โรคของ
การคลกุ คลใี กลช้ ดิ กบั ผปู้ ่วยระบบทางเดนิ หายใจ กระทรวงสาธารณสขุ
2. ควรลา้ งมอื บอ่ ยๆ ดว้ ยน้าและสบู่ หรอื แอลกอฮอล์
เจล 2. สงั เกตอาการป่วยของตนเอง ภายใน 14 วนั หาก
3. หากมอี าการป่วย ใหส้ วมหน้ากากอนามยั และ มอี าการผดิ ปกติ ควรรบี ไปพบแพทย์ โดยใหส้ วม
หลกี เลย่ี งการคลุกคลกี บั ผอู้ ่นื หากอาการไมด่ ี ให้ หน้ากากอนามยั และแจง้ ประวตั เิ ดนิ ทาง
ไปพบแพทย์
3. ควรงดออกไปในทช่ี มุ ชนสาธารณะทม่ี คี นอยู่กบั
จานวนมาก

4. งดการใชส้ ง่ิ ของรว่ มกบั ผอู้ ่นื

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction14.pdf

คาแนะนาระดบั องคก์ ร/สถานศึกษา

1. ใหค้ วามรู้ คาแนะนา หรอื จดั หาสอ่ื ประชาสมั พนั ธเ์ กย่ี วกบั การป้องกนั การแพร่กระจายเช้ือในหน่วยงาน
2. จดั หาแอลกอฮอลเ์ จล หรอื สถานทส่ี าหรบั ลา้ งมอื บรเิ วณทางเขา้ ต่างๆ และหอ้ งน้า
3. จดั ใหม้ กี ารทาความสะอาดในพน้ื ทท่ี ใ่ี ชง้ านบอ่ ยๆ ถม่ี ากขน้ึ เช่นประตู ลฟิ ท์ และแนะนาใหท้ าความสะอาด

สง่ิ ของต่างๆ เชน่ โต๊ะทางาน คอมพวิ เตอร์
4. ควรมหี อ้ งพยาบาลแยกกบั ผอู้ น่ื และมเี จา้ หน้าท่ี เพอ่ื ประสานงาน และจดั ทาบนั ทกึ ขอ้ มูลการป่วย และใหก้ าร

ดแู ลรกั ษาเบอ้ื งตน้ รวมทงั้ มแี นวทางการในการคดั แยกผปู้ ่วยและสง่ ต่อ
5. คดั กรองพนกั งานก่อนทางาน หากพบว่าป่วย ควรใหห้ ยดุ งาน เพอ่ื ป้องกนั การแพร่กระจายของเชอ้ื
6. หากมผี ปู้ ่วยจานวนมากในสถานทห่ี น่งึ ควรปิดการทางานชวั่ คราว
7. พจิ ารณาเลอ่ื นหรอื งดการจดั กจิ กรรมทต่ี อ้ งชมุ ชนุมคนจานวนมาก

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction14.pdf

คาถามเก่ียวกบั ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

Q: การรบั สนิ คา้ ทส่ี ง่ มาจากประเทศจนี ปลอดภยั ไหม สามารถตดิ เชอ้ื ไดห้ รอื ไม่
A: ปลอดภยั การรบั สนิ คา้ ทส่ี ง่ มาจากประเทศจนี ไม่มคี วามเสย่ี งต่อการตดิ เชอ้ื
จากการศกึ ษากอ่ นหน้า พบวา่ ไวรสั โคโรนา ไมส่ ามารถมชี วี ติ อยบู่ นสง่ิ ของไดน้ าน

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

คาถามเกี่ยวกบั ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

Q: ไวรสั โคโรนาสายพนั ธุใ์ หม่ อย่ใู นสงิ่ แวดลอ้ มไดน้ านเทา่ ไหร่
A: ยงั ไม่มขี อ้ มลู ของไวรสั โคโรนาสายพนั ธุใ์ หม่
ขอ้ มลู ของเชอ้ื เมอรส์ ซง่ึ เป็นไวรสั โคโรนาสายพนั ธุห์ น่งึ พบวา่
- อย่บู นพน้ื ผวิ ของโลหะได้ 48 ชวั่ โมง ทอ่ี ณุ หภมู ิ 20 องศาเซลเซยี ส และความชน้ื 40%
- อยบู่ นพน้ื ผวิ ของโลหะได้ 8-24 ชวั่ โมง ทอ่ี ุณหภูมิ 30 องศา แต่หากอณุ หภูมสิ งู ขน้ึ จะมชี วี ติ สนั้ ลง
เชอ้ื ไวรสั น้ี ถกู ทาลายเม่อื โดนความรอ้ น รงั สอี ลั ตรา้ ไวโอเลต น้ายาทาความสะอาด
ถกู ทาลายดว้ ย 62-70% แอลกอฮอล์ ภายใน 1 นาที

van Doremalen N, Bushmaker T, Munster VJ. Stability of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)
under different environmental conditions. Eurosurveillance. 2013;18(38):20590.
https://www.ecdc.europa.eu/en/factsheet-health-professionals-coronaviruses
Kampf G. JHI 2020

คาถามเกี่ยวกบั ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

Q: ไวรสั โคโรนาสายพนั ธุใ์ หม่ สามารถตดิ ต่อผา่ นทางอจุ จาระไดห้ รอื ไม่
A: มรี ายงานพบเชอ้ื ไวรสั โคโรนาในอจุ จาระได้ และอาจจะมโี อกาสแพร่จากอุจจาระได้
ดงั นนั้ เวลากดชกั โครก ใหป้ ิดฝา และลา้ งมอื ทกุ ครงั้

NEJM doi:10.1056/NEJMoa2001191, Am J Infect Control. 2013 Mar:41(3):254-258

คาถามเกี่ยวกบั ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

Q: สตั วเ์ ลย้ี งสามารถแพรเ่ ชอ้ื ไวรสั โคโรนาสายพนั ธุใ์ หม่ไดไ้ หม
A: ขณะน้ยี งั ไม่มหี ลกั ฐานวา่ สตั วเ์ ลย้ี ง (สนุ ขั และแมว) สามารถตดิ เชอ้ื ได้
แต่ การลา้ งมอื หลงั สมั ผสั สตั วเ์ ลย้ี ง เป็นสงิ่ ทค่ี วรทา เน่อื งจากสามารถป้องกนั เช้ือแบคทเี รยี อน่ื ๆได้
และ แนะนาไม่ใหใ้ กลห้ รอื รบั ประทานสตั วท์ เ่ี สยี ชวี ติ

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

คาถามเก่ียวกบั ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

Q: วคั ซนี ป้องกนั ปอดอกั เสบสามารถป้องกนั ไวรสั โคโรนาสายพนั ธุใ์ หมไ่ ดห้ รอื ไม่
A: ไมส่ ามารถป้องกนั ได้ ขณะน้วี คั ซนี ยงั อยรู่ ะหว่างการพฒั นา
อยา่ งไรกต็ ามวคั ซนี ป้องกนั ไขห้ วดั ใหญ่ และป้องกนั ปอดอกั เสบจากเชอ้ื แบคทเี รยี นิวโมคอคคสั มปี ระโยชน์
ในเดก็ ผสู้ งู อายุ และผปู้ ่วยกลุ่มเสย่ี งทมี โี รคประจาตวั เช่น โรคปอด โรคหวั ใจ โรคตบั โรคไต โรคภมู คิ มุ้ กนั
บกพรอ่ ง

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

คาถามเกี่ยวกบั ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

Q: การลา้ งจมกู หรอื บว้ นปากสามารถป้องกนั การตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนาสายพนั ธใุ์ หมไ่ ดห้ รอื ไม่
A: ไม่สามารถป้องกนั ได้

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

คาแนะนาสาหรบั การป้องกนั การติดเชื้อไวรสั โคโรนา
สายพนั ธใ์ุ หม่ 2019

ประชาชนทวั่ ไป ผทู้ ี่มีอาการของระบบทางเดินหายใจ ผทู้ ่ีมีความเส่ียงต่อเชื้อไวรสั โคโรนาสายพนั ธใุ์ หม่
แต่ยงั ไมม่ ีอาการ
ผทู้ ไ่ี ม่มอี าการผดิ ปกติ ไข้ ไอ น้ามกู จาม เจบ็ คอ
ล้างมือบอ่ ยๆ โดยเฉพาก่อนสมั ผสั ใบหน้า สวมหน้ากากอนามยั และล้างมอื บอ่ ยๆ ให้เฝ้าสงั เกตอาการ 14 วนั
งดเดินทางไปท่ีชมุ ชน อยู่ห่างกบั ผ้อู ื่นอย่างน้อย 1 เมตร

ผทู้ ี่ควรใส่หน้ากากอนามยั คือ
1. ผทู้ ี่มีอาการทางเดินหายใจ
2. ผทู้ ่ีดแู ลผทู้ ่ีมีอาการทางเดินหายใจ
3. ผ้ทู ่ีมีโอกาสใกล้ชิดผทู้ ่ีเป็นโรค เช่น ทางานใน

โรงพยาบาล ขบั รถ หรืออย่ใู นสถานท่ีแออดั

ขอบคณุ ค่ะ


Click to View FlipBook Version