The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำอธิบายราวิชา ม3 เทอม 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chakkaphan, 2021-11-02 04:35:07

คำอธิบายราวิชา ม3 เทอม 2

คำอธิบายราวิชา ม3 เทอม 2

เขยี นปกในสมุด เขยี น

ช่ือ - สกลุ

ช่ือเล่น

เลขประจำตวั 1234 ช้ัน ม 3/1 เลขท่ี 21

รหัสวชิ ำ พ 23102 วชิ ำ สุขศึกษำและพลศึกษำ

ครูผู้สอน นำย จกั รพนั ธ์ เรียบสันเทยี ะ

โรงเรียนมธั ยมฐำนเทคโนโลยี

เวลำเรียน มธั ยมศึกษำปี ท่ี 3 ไม่เขยี น

2 คำบ/สัปดำห์ 40 ช่ัวโมง/ภำคเรียน

ขำดได้ 8 คร้ัง/ภำคเรียน
มำสำย 2 คร้ัง เท่ำกบั ขำด 1 คร้ัง

กำรประเมนิ ระหว่ำงภำค ไม่เขยี น
เกณฑ์กำรให้คะแนน
วชิ ำสุขศึกษำและพลศึกษำ
1. 80 คะแนน เกรด 4
คะแนนเกบ็ 60 คะแนน 2. 75-79 คะแนน เกรด 3.5
สอบกลำงภำค 10 คะแนน
3. 70-74 คะแนน เกรด 3

เวลำเรียน(ชิ้นงำนครบ) 10 คะแนน 4. 65-69 คะแนน เกรด 2.5
5. 60-64 คะแนน เกรด 2
สอบปลำยภำค 20 คะแนน 6. 55-59 คะแนน เกรด 1.5

รวม 100 คะแนน 7. 50-54 คะแนน เกรด 1

8. 1-49 คะแนน เกรด 0

คำอธิบำยรำยวชิ ำสุขศึกษำและพลศึกษำ เขยี น
มธั ยมศึกษำปี ท่ี 3 ภำคเรียนที่ 2

เรียนรู้เก่ียวกับกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ทำให้ทรำบระดับ
ควำมสำมำรถของร่ำงกำย ในด้ำนต่ำงๆ กำรวำงแผนและกำรจัดเวลำใน
กำรออกกำลังกำย เรียนรู้กำรหลีกเล่ียงและป้องกันปัจจัยเส่ียง ต่อ
สุขภำพและมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีถูกต้อง ศึกษำเกีย่ วกับควำมรุนแรงส่ง
ผลกระทบในด้ำนร่ำงกำยและจิตใจของผู้ถูกกระทำ เรียนรู้ส่ือต่ำงๆที่มี
อทิ ธิพลต่อพฤตกิ รรมสุขภำพของบุคคล

เขียน

และนำเสนอควำมรุนแรงผ่ำนสื่อ ก็ส่ งผลให้เกิดกำรเลียนแบบที่
นำไปสู่ปัญหำอำชญำกรรมและควำมรุนแรงในสังคม เรียนรู้เกี่ยวกับ
เครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์กับสุขภำพและกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรช่วย
ฟื้ นคืนชีพ และกจิ กรรมนันทนำกำร

ศึกษำประวัติควำมเป็ นมำ ควำมหมำย ประโยชน์ กฎ กติกำ มำรยำทในกำรเล่น
กำรแข่งขัน คุณลักษณะของผู้เล่นและผู้ดูกีฬำแบดมินตันที่ดี กำรบำรุงรักษำ
อุปกรณ์ หลักวิธีกำรในกำรเล่นกีฬำแบดมินตัน อย่ำงปลอดภัย วิธีกำรอบอุ่น
ร่ำงกำย และมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีเจตคติ ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติเกีย่ วกับกำร
สร้ำงเสริมและพฒั นำกำรเคลื่อนไหวแบบต่ำงๆ

เขยี น

สำมำรถนำไปใช้ในกำรเล่นแบดมินตันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
ร่วมเล่นและแข่งขันประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ อย่ำงสนุกสนำนและ
ปลอดภัย ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ มีน้ำใจนักกีฬำ ท้ังในกำรเล่น กำรดู
และกำรแข่งขัน แสดงออกถึงควำมร่วมมือ ควำมรับผิดชอบตนเองใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม มีกำรวำงแผนในกำรออกกำลังกำย และกำรเล่น
กีฬำ เพื่อพฒั นำบุคลกิ ภำพและสมรรถภำพของตนเองเป็ นประจำอย่ำง
สมำ่ เสมอ


Click to View FlipBook Version