The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำอธิบายรายวิชา ม2 เทอม 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chakkaphan, 2021-11-02 04:24:47

คำอธิบายรายวิชา ม2 เทอม 2

คำอธิบายรายวิชา ม2 เทอม 2

เขยี นปกในสมุด เขยี น

ชื่อ - สกลุ
ช่ือเล่น
เลขประจำตวั 1234 ช้ัน 2/1 เลขท่ี 21
รหัสวชิ ำ พ 22102 วชิ ำ สุขศึกษำและพลศึกษำ
ครูผู้สอน นำย จกั รพนั ธ์ เรียบสันเทยี ะ
โรงเรียนมัธยมฐำนเทคโนโลยี

ไมเ่ ขยี น

เวลำเรียน มธั ยมศึกษำปี ที่ 2

2 คำบ/สัปดำห์ 40 ช่ัวโมง/ภำคเรียน

ขำดได้ 8 คร้ัง/ภำคเรียน
มำสำย 2 คร้ัง เท่ำกบั ขำด 1 คร้ัง

กำรประเมนิ ระหว่ำงภำค ไมเ่ ขยี น

วชิ ำสุขศึกษำและพลศึกษำ เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน

คะแนนเกบ็ 60 คะแนน 1. 80 คะแนน เกรด 4
2. 75-79 คะแนน เกรด 3.5
สอบกลำงภำค 10 คะแนน
3. 70-74 คะแนน เกรด 3
เวลำเรียน(ชิ้นงำนครบ) 10 คะแนน 4. 65-69 คะแนน เกรด 2.5
5. 60-64 คะแนน เกรด 2
สอบปลำยภำค 20 คะแนน 6. 55-59 คะแนน เกรด 1.5
7. 50-54 คะแนน เกรด 1
รวม 100 คะแนน 8. 1-49 คะแนน เกรด 0

คำอธิบำยรำยวชิ ำสุขศึกษำและพลศึกษำ เขยี น
มธั ยมศึกษำปี ท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 2
ศึกษำเกย่ี วกบั ปัญหำสุขภำพจติ สำเหตุของปัญหำสุขภำพจิต ลกั ษณะอำกำร

เบื้องต้นของผู้มีปัญหำ อำรมณ์และควำมเครียด ควำมเหมำะสำเหตุและ

อำกำรกำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด ศึกษำวิธีกำรบำบัดรักษำผู้ติด

สำรเสพติดกำรบำบัดรักษำตำมข้ันตอนของกระทรวงสำธำรณะสุข และ

รูปแบบกำรบำบัดรักษำผู้ติดสำรเสพติด วิเครำะห์กระบวนกำรป้องกันและ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถำนกำรณ์เส่ียง กำรขอควำมช่วยเหลือเมื่อ

เกิดสถำนกำรณ์คับขันกำรป้องกันและหลีกเส่ียงสถำนกำรณ์คับขันที่อำจ

นำไป- สู่อนั ตรำย

เขยี น

ศึกษำ นำผลกำรปฏิบัติตนเก่ียวกับทักษะกลไกและกำรเคลื่อนไหว
ในกำรเล่นกีฬำจำกแหล่งข้อมูลท่ีหลำกหลำยมำสรุปเป็ นวิธีท่ี
เหมำะสมในบริบทของตนเองในกำรเล่นกระบี่กระบอง กำรเล่น
กีฬำไทย กีฬำสำกลตำมชนิดกีฬำท่ีเลือก เปรียบเทียบ
ประสิ ทธิภำพของรู ปแบบกำรเคล่ือนไหวท่ีส่ งผลต่ อกำรเล่ นกีฬำ
กระบี่กระบอง และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ร่ วมกิจกรรม
นันทนำกำรอย่ำงน้อย 1 กิจกรรม และนำควำมรู้และหลักกำรที่ได้
ไปปรับใช้ในชีวติ ประจำวนั อย่ำงเป็ นระบบ

เขยี น

เลือกเข้ำร่วมกิจกรรมกำรออกกำลังกำยเล่นกฬี ำตำมควำมถนัด ควำม
สนใจพร้อมท้ังวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลเพื่อเป็ นแนวทำง
ในกำรพฒั นำตนเอง มีวนิ ัย ปฏิบตั ิตำมกฎ กติกำ ข้อตกลงในกำรเล่น
กระบี่กระบอง วำงแผนกำรรุก กำรป้องกันในกำรเล่นกีฬำที่เลือก
และนำไปใช้ในกำรเล่นอย่ำงเหมำะสมกับทีม นำผลกำรปฏิบัติในกำร
เล่นกฬี ำมำสรุปเป็ นวธิ ีทเ่ี หมำะสมกบั ตนเองด้วยควำมมุ่งมนั่


Click to View FlipBook Version