The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำอธิบายรายวิชา ม1 เทอม 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chakkaphan, 2021-11-02 04:19:30

คำอธิบายรายวิชา ม1 เทอม 2

คำอธิบายรายวิชา ม1 เทอม 2

เขยี นปกในสมุด เขยี น

ชื่อ - สกลุ
ช่ือเล่น
เลขประจำตัว 0021 ช้ัน ม 1/1 เลขที่ 21
รหัสวชิ ำ พ 21102 วชิ ำ สุขศึกษำและพลศึกษำ
ครูผู้สอน นำย จักรพนั ธ์ เรียบสันเทียะ
โรงเรียนมธั ยมฐำนเทคโนโลยี

เวลำเรียน มธั ยมศึกษำปี ที่ 1 ไมเ่ ขยี น

2 คำบ/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน

ขำดได้ 8 คร้ัง/ภำคเรียน
มำสำย 2 คร้ัง เท่ำกบั ขำด 1 คร้ัง

กำรประเมนิ ระหว่ำงภำค ไมเ่ ขยี น

วชิ ำสุขศึกษำและพลศึกษำ เกณฑ์กำรให้คะแนน

คะแนนเกบ็ 60 คะแนน 1. 80 คะแนน เกรด 4
2. 75-79 คะแนน เกรด 3.5
สอบกลำงภำค 10 คะแนน
3. 70-74 คะแนน เกรด 3
เวลำเรียน(ชิ้นงำนครบ) 10 คะแนน 4. 65-69 คะแนน เกรด 2.5
5. 60-64 คะแนน เกรด 2
สอบปลำยภำค 20 คะแนน 6. 55-59 คะแนน เกรด 1.5
7. 50-54 คะแนน เกรด 1
รวม 100 คะแนน 8. 1-49 คะแนน เกรด 0

คำอธิบำยรำยวชิ ำสุขศึกษำและพลศึกษำ เขยี น

มัธยมศึกษำปี ท่ี 1 ภำคเรียนที่ 2

ศึกษำภำวะโภชนำกำรที่มีผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน กำรสร้ำง
พฤติกรรมบริโภคท่ีถูกต้องจะเป็ นกำรแก้ไขและสร้ำงควำมตระหนักให้
เห็นคุณค่ำในกำรดูแลสุขภำพของตนเอง ศึกษำเกย่ี วกบั กำร ปฐมพยำบำล
และกำรเคล่ือนย้ำยผู้ป่ วยอย่ำงถูกต้อง ศึกษำเกี่ยวกับสำรเสพติด อธิบำย
ลกั ษณะ อำกำรของ สำรเสพติดและกำรป้องกนั กำรติดสำรเสพติด แสดง
วธิ ีกำรชักชวนผู้อื่นให้ ลด ละ เลกิ สำรเสพตดิ

เขยี น

ศึกษำประวัติควำมเป็ นมำ ควำมหมำย ประโยชน์ กฎ กติกำ มำรยำทใน
กำรเล่น กำรแข่งขัน คุณลักษณะของผู้เล่นและผู้ดูกีฬำเทเบิลเทนนิสท่ีดี
กำรบำรุงรักษำอุปกรณ์ หลักวิธีกำรในกำรเล่นกีฬำ เทเบิลเทนนิสอย่ำง
ปลอดภัย วิธีกำรอบอุ่นร่ำงกำย กำรยืนท่ำเตรียมพร้อมนับว่ำเป็ นทักษะ
พื้นฐำนแรกสุด เกีย่ วกับกำรจับไม้ซึ่งเป็ นลักษณะกำรแสดงออก ถึงควำม
พร้ อมที่จะเริ่มเล่นหรือพร้อมที่จะรับลูกจำกกำรตีของฝ่ ำยตรงข้ำม
ขณะเดยี วกนั

เขยี น

กำรจับไม้ที่ถูกวิธีจะช่วยให้ส่งเสริมกำรใช้ทักษะต่ำงๆต่อไป วิธีกำร
เคล่ือนทแี่ ละกำรหยุดในกำรเล่นกฬี ำเทเบลิ เทนนิส และกำรเดำะลูกเท
เบิลเทนนิสถือว่ำเป็ นทักษะทสี่ ร้ำงควำมคุ้นเคยกับลูก เทเบลิ เทนนิส
ได้เป็ นอย่ำงดีซ่ึงเป็ นพื้นฐำนสำคัญในกำรฝึ กทักษะต่ำงๆวิธีกำรตีลูก
หน้ำมือและหลังมื้อ วิธีกำร ตีลูกหยอด วิธีกำรเสิร์ฟ วิธีกำรตบทำ
คะแนน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวและ
ประเภททมี


Click to View FlipBook Version