The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

อาหารที่เหมาะสม ใหม่ สัปดาห์ที่1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chakkaphan, 2022-09-07 02:47:46

อาหารที่เหมาะสม ใหม่ สัปดาห์ที่1

อาหารที่เหมาะสม ใหม่ สัปดาห์ที่1

อาหารที่เหมาะสม

การเลือกรับประทานอาหารท่เี หมาะสมกบั วยั

อาหาร คือ ส่ิงท่ีเรารับประทานได้โดยปลอดภัยและให้สารอาหาร
ต่างๆทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อร่างกาย

สารอาหาร คือ สารทเ่ี ป็ นองค์ประกอบในอาหารเป็ นสารท่รี ่างกาย
สามารถใช้ ประโยชน์ ในการดารงชี วิตจาแนกตาม องค์ ประกอบ
ทางเคมเี ป็ น 6 ประเภท คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน ไขมัน
เกลือแร่ และนา้

การบริโภคอาหารที่ถูกต้ องเหมาะสมกับความต้ องการของร่ างกาย
จะทาให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนในการเจริญเติบโตสมวัย
และมสี ุขภาพดี
1. วัยทารก เป็ นวัยท่ีมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด
ทารกได้รับนมมารดาเพยี งอย่างเดยี วต้งั แต่แรกเกดิ ถึง 6 เดือนหลงั จาก
น้ันนมมารดาจะกลายเป็ นอาหารเสริมอาหารที่มีความสาคัญไม่น้อย
กว่านมมารดา

2. วัยก่อนเรียน เป็ นวัยท่ีพัฒนาการต่อเนื่องจากวัยทารกจน
ร่างกายแข็งแรงสามารถ ยืน เดิน วงิ่ หรือมีพฒั นาการในด้านอ่ืนๆ
ซึ่งจะเป็ นระยะสร้างพื้นฐานของสุขภาพวัยนีจ้ ึงควรได้รับอาหาร
อย่างเพยี งพอตามความต้องการของร่างกาย

3. วยั เรียน ถ้าเด็กในวัยนีข้ าดสารอาหารหรือได้รับสารอาหารท่ีไม่
เพียงพอจะมีโอกาสเป็ นโรคขาดสารอาหารได้มากเพราะเด็กวัยนี้
สนใจการเล่นมาก

อาหารทเี่ หมาะสมกบั วยั รุ่น

วัยรุ่นเป็ นวัยท่ีร่างกายต้องการพลังงานและโปรตีนจานวนมาก
วัยรุ่นหญิงร่างกายจะต้องการสารอาหารท่ีให้พลังงานวันละ 1,600
ถึง 1850 กิโลแคลอรี่ส่วนวัยรุ่นชายร่างกายจะต้องการสารอาหารท่ี
ให้พลงั งานวนั ละ 1700 ถงึ 2,300 กโิ ลแคลอรี่

สารอาหารทว่ี ยั รุ่นควรได้รับเพม่ิ เตมิ

1.แคลเซียม แหล่งอาหารที่ให้แคลเซียมคือนมหรือผลติ ภัณฑ์จากนม
ดังน้ันช่วงวัยรุ่นควรได้ดื่มนมวันละ2 แก้ว สารอาหารที่ให้แคมซียม
สูง คือ เต้าหู้ ปลาตวั เลก็ ทก่ี นิ ได้ท้งั ตวั

2.ธาตุเหล็ก ร่างกายมีความจาเป็ นท่ีจะนาธาตุเหล็กมาช่วยในการ
สร้างเม็ดเลือดถ้าวัยรุ่นขาดธาตุเหล็กจาทาให้เกิดโลหิตจาง การ
เรียนรู้ลดลง สมาธิส้ัน อาหารท่ีให้ธาตุเหล็กสูง คือ ตับ เคร่ืองใน
สัตว์ ไข่แดง

3.ไอโอดีน เป็ นสารอาหารท่ีมีความจาเป็ นต่อการทางานของต่อม
ไทรอยด์ ซ่ึงจะทางานหนักในช่ วงวัยรุ่ นหากขาดไอโอดีนจะทาให้
เป็ นโรค คอพอก โรค เอ๋อ ร่างกายแคระแกร็น แหล่งอาหารท่ีมีสาร
ไอโอดนี ได้แก่ อาหารทะเล เกลือเสริมไอโอดนี

5. วัยผู้ใหญ่วัยนี้เป็ นช่วงท่ีร่างกายหยุดการเจริญเติบโตแล้วแต่ยัง
ต้องการสารอาหารโปรตีนเพื่อนาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ของ
ร่ างกายเช่ นเนื้อสั ตว์ และอาหารที่ให้ คาร์ โบไฮเดรตสู งเช่ นข้ าวแป้ ง
เพื่อนาพลงั งานไปใช้ในการทางานประกอบอาชีพ

6. วัยสูงอายุผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปี ขึ้นไปวัยนี้
เป็ นช่วงวัยท่ีร่างกายมีความเสื่อมถอยลง ระบบต่างๆในร่างกาย
ทางานได้ลงสารอาหารทไ่ี ด้รับน้ันเพ่ือไปซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ


Click to View FlipBook Version