The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lekmabkhaew, 2022-09-04 21:19:01

ภูเขาไฟระเบิด

ภูเขาไฟระเบิด

ระทกึ !! ภเู ขาไฟซากรุ ะจิมะ
ปะทุ ญี นุ เตือนภัยสูงสุด
ยงั ไมพ่ บความเสียหาย

HW HI! WORLD ภเู ขาไฟซากรุ ะจมิ ะ บนเกาะคิวชู ของ

ปีท1่ี ฉบับท่1ี 2 วันพฤหัสบดีท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ราคา12.00 บาท ประเทศญปี ุน ปะทรุ ุนแรงในคืนวนั อาทิตย์

ทําใหท้ างการต้องเตือนประชาชนใกล้

เคียงใหอ้ พยพ และยกระดบั การเตือนภัย
สขู่ นั สงู สดุ (อ่านต่อหน้า 1)

ประชาชนราว 3 พนั คนใน เมอื งโกมา สาธารณรัฐประชาธปิ ไตยคองโก พากันอพยพเขา เกาะภูเขาไฟนวิ ซแี ลนด์
สปู ระเทศรวนั ดาที่ติดชายแดนดา นตะวนั ออก หลังภูเขาไฟเอ็นยิรากอนโก (Nyiragongo) ระเบดิ แบบไม่มสี ัญญาณ
ปะทขุ ้ึนเม่อื วานนี้ สงผลใหธ ารลาวาไหลเขา สเู ขตพ้นื ท่อี าศยั รวมถึงบรเิ วณทา อากาศยานเมอื ง เตือน คาดยอดตายพ่งุ

โกมา (อา นตอ หน า2) ภเู ขาไฟเกาะไวทใ์ นนิวซแี ลนด์
เกิดปะทุขนึ อย่างกะทันหนั ขณะทีมี
นกั ท่องเทยี วนบั รอ้ ยชีวิตอยู่บนเกาะ
ทางการยนื ยันผเู้ สยี ชีวิต 5 ศพ
แต่คาดวา่ ยอดจะเพมิ สูงขึนอีก

(อา่ นต่อหนา้ 3)

ภเู ขาไฟระเบดิ ภูเขาไฟซนิ าบุง
กะทนั หัน ใกลสกี เกาะสมุ าตรา
รีสอรต ญปี่ ุน เกิด “ปะทุ”ครงั้ ใหญ กลุม
หมิ ะถลม ฉับพลัน ควนั พวยพงุ สงู 7

(อานตอ หน า5) กิโลเมตร
(อานตอหน า2)

10 ส.ค. - เจา หนาท่ีของ บรรยากาศทอ งฟ าในพ้นื ท่บี ริเวณใกลเ คียงภูเขาไฟมายอนของประเทศฟิลิปปินสต กอยูใน
อนิ โดนีเซยี รายงานวา ความมดื มิด หลังจากทภี่ ูเขาไฟยงั คงปะทุและพนลาวาออกมาสงู 700 เมตรประหน่ึงดอกไม
ภเู ขาไฟโรกาเตนดา บรเิ วณ ไฟ ทา มกลางความหวาดกลัวของประชาชนท่อี พยพออกจากพ้นื ทีไ่ ปแลว มากกวา 40,000 คน
ตอนกลางของประเทศ เกิด
ระเบิดขึน้ ในวนั เสารนี ้ พน (อานตอ หน า4)
เถา ถานและหนิ รอนขนึ้ สู
ทอ งฟ า ทําใหมผี เู สยี ชวี ติ 5

คน (อา นตอ หน า6)

__1 __วนั _พฤ_หสั _บด_ีท1่ี _ก_ันย_ายน_พ_.ศ.2_56_5 ข_้นึ _6 ค_่ํา _เดือ_น1_0 ป_ีขา_ล ____________

ระทึก!! ภูเขาไฟซากุระจิมะปะทุ ญี นุ เตอื นภยั สูงสุด ยังไมพ่ บความเสียหาย

สาํ นกั ขา่ ว ซเี อ็นเอ็น รายงาน
วา่ ภเู ขาไฟซากรุ ะจมิ ะ ใน

จงั หวดั คาโงชมิ ะ บรเิ วณปลาย
สดุ ทางตอนใต้ของเกาะคิวชู
ของประเทศญีปุน ปะทขุ นึ มา
อยา่ งรุนแรงในคืนวนั อาทิตยท์ ี

24 ก.ค. 2565

เปนเหตใุ หท้ างการต้องประกาศ
เตือนภัย และอพยพผคู้ นออก
จากพนื ทีใกล้เคียงทันที โดยใน
เบอื งต้นยงั ไมม่ รี ายงานความ
เสยี หาย สาํ นกั งาน
อุตนุ ยิ มวทิ ยาแหง่ ญปี ุน (JMA)
ระบุวา่ ภเู ขาไฟซากรุ ะจมิ ะเรมิ

ปะทใุ นเวลาประมาณ
20.05 น. ตามเวลาท้อง
ถิน (ราว 18.05 น. ตาม
เวลาไทย) พน่ เถ้าถ่านสงู
ขนึ ฟาถึง 2.5 กม. JMA
ยงั ยกระดบั การเตือนภัย
จากระดบั 3 สรู่ ะดบั 5 ซงึ
เปนขนั สงู สดุ พรอ้ มทัง

เรยี กรอ้ งใหช้ าวบา้ น
อพยพ และเตือนให้
ประชาชนในจงั หวดั คาโงชิ
มะ และเมอื งคาโงชมิ ะ เพมิ
ความระมดั ระวงั

ดา้ นผตู้ รวจสอบนวิ เคลียรข์ องญปี ุน ระบุวา่ ตอนนยี งั ไมพ่ บความผดิ ปกติใดๆ ทีโรงงาน
ไฟฟานวิ เคลียร์ เซนไดซงึ อยูห่ า่ งจากภเู ขาไฟลกู นไี ปประมาณ 50 ม.
ทังนี ตามขอ้ มูลจากองค์การบรหิ ารการบนิ และอวกาศแหง่ ชาติสหรฐั ฯ (นาซา) ภเู ขาไฟ
ซากรุ ะจมิ ะ เปนหนงึ ในภเู ขาไฟทีมคี วามเคลือนไหวมากทีสดุ ของญปี ุน เกิดการปะทขุ นึ
หลายครงั แล้วในชว่ งไมก่ ีทศวรรษทีผา่ นมา โดยครงั ก่อนเพงิ เกิดขนึ เมอื เดอื นมกราคมปนี

2____วนั _พฤ_หัส_บด_ีท1ี่ _ก_นั ย_ายน_พ_.ศ.2_56_5 ข_้ึน_6 ค_่าํ _เดือ_น1_0 ป_ีขา_ล ____________

ประชาชนราว 3 พนั คนใน ภูเขาไฟซินาบุง เกาะสมุ าตรา
เมอื งโกมา สาธารณรฐั “ปะท”ุ ครังใหญ่ กลมุ่ ควนั พวยพุ่ง
ประชาธปิ ไตยคองโก พา
กันอพยพเขา้ สปู่ ระเทศ สูง 7 กโิ ลเมตร
รวนั ดาทีติดชายแดนดา้ น
ตะวนั ออก หลังภเู ขาไฟเอ็น สาํ นกั งานภเู ขาไฟแหง่ ชาติ จนถึงขณะนไี มม่ รี ายงานความ
ยริ ากอนโก (Nyiragongo) อินโดนเี ซยี แถลงวา่ ภเู ขาไฟซนิ า เสยี หาย ผไู้ ดร้ บั บาดเจบ็ หรอื ผู้
ปะทขุ นึ เมอื วานนี สง่ ผลให้ บุง บนเกาะสมุ าตราทางตะวนั ตก เสยี ชวี ติ
ธารลาวาไหลเขา้ สเู่ ขตพนื ที ของประเทศ ไดป้ ะทพุ น่ เถ้าถ่าน อยา่ งไรก็ตาม ไดป้ ระกาศเตือน
อาศัย รวมถึงบรเิ วณท่า ภัยภเู ขาไฟซนิ าบุงในระดบั สงู สดุ
อากาศยานเมอื งโกมา พุง่ ขนึ สทู่ ้องฟาสงู กวา่ 7 ขนั ที 2 ทําใหพ้ นื ทีรอบภเู ขาไฟใน
ระยะ 5 กิโลเมตรเปนพนื ทีต้อง
สาํ นกั ขา่ วของรวนั ดารายงาน กิโลเมตร ตังแต่เวลาประมาณ
วา่ รฐั บาลรวนั ดาจะจดั สรรพนื ที 16.28 น. ของวนั ที 9 มถิ นุ ายน
ตามโรงเรยี นและโบสถ์ต่างๆ 2562 โดยเถ้ารอ้ นฟุงกระจายไป หา้ ม สว่ นประชาชนทีอาศัยอยู่
เพอื รองรบั ผอู้ พยพกล่มุ นี ใกล้ภเู ขาไฟ ไดร้ บั คําแนะนาํ ให้
นายแพทรคิ มูยายา โฆษก ทางทิศตะวนั ออกเฉียงใต้และ สวมหนา้ กากปองกันสดู เถ้าควนั
รฐั บาลคองโก ระบุวา่ รฐั บาล สว่ นผทู้ ีอาศัยรมิ แมน่ าํ ดา้ นขา้ ง
คองโกไดป้ ระกาศอพยพ ทางใต้ของปากปล่องภเู ขาไฟใน ภเู ขาไฟ ใหร้ ะมดั ระวงั ลาวาเยน็
ประชาชนออกจากพนื ทีเมอื งโก ระยะ 3.5 กิโลเมตรและ 3 ไหลทะลัก ในชว่ งฝนตกหนกั
มาแล้ว ในขณะทีนายเฟลิกซ์ ชี
เซเกดี ประธานาธบิ ดคี องโก กิโลเมตร ตามลําดบั
กําลังเดนิ ทางกลับจากยุโรปเพอื
มาดแู ลการบรรเทาผลกระทบ
ตลอดจนติดตามสถานการณ์
ดา้ นความปลอดภัยและความ
ชว่ ยเหลือดา้ นมนษุ ยธรรมใน
พนื ทีอยา่ งใกล้ชดิ ทังนี หนว่ ย
งานทีเกียวขอ้ งในคองโกระบุวา่
การปะทขุ องภเู ขาไฟเอ็นยริ ากอน
โกเมอื วานนมี ลี ักษณะคล้ายกับ
การปะทคุ รงั ก่อนในป 2545 โดย
คาดวา่ พนื ทีใกล้เคียงจะไมไ่ ดร้ บั
อันตรายจากเหตภุ เู ขาไฟปะทคุ รงั
นี เนอื งจากธารลาวาไมม่ แี นวโนม้
วา่ จะไหลเขา้ สพู่ นื ทีโดยรอบ

_3__ว_ันพ_ฤห_สั บ_ดที_1่ี _กัน_ยา_ยน_พ.ศ_.25_65_ข_้ึน 6_ค_่าํ เด_อื น_10_ปี_ขาล_____________

เกาะภเู ขาไฟนวิ ซแี ลนด์ ระเบดิ แบบไมม่ สี ญั ญาณเตือน คาดยอดตายพุง่ !!

สาํ นกั ขา่ วต่างประเทศรายงานวา่ ภเู ขาไฟ
บนเกาะไวท์ ทางตอนเหนอื ของนวิ ซแี ลนด์

ไดเ้ กิดระเบดิ และปะทขุ นึ อยา่ งกะทันหนั
เปนเหตทุ ําใหม้ ผี เู้ สยี ชวี ติ แล้วอยา่ งนอ้ ย 5
ศพ เนอื งจากเกาะดงั กล่าวไดเ้ ปดใหเ้ ปน

สถานทีท่องเทียว แต่การระเบดิ ของ
ภเู ขาไฟครงั นไี มม่ สี ญั ญาณเตือนใดๆ บง่ ชี

ใหเ้ จา้ หนา้ ทีทราบมาก่อน

ตามรายงานระบุวา่ ล่าสดุ ทางการนวิ ซแี ลนด์ สาํ หรบั ภเู ขาไฟบนเกาะไวท์ หรอื

ภเู ขาไฟบนเกาะไวท์ ไดย้ นื ยนั ตัวเลขผเู้ สยี ชวี ติ มชี อื เรยี กในท้องถินวา่ วากาอาริ
ตังอยูก่ ลางอ่าวเพลน อยา่ งนอ้ ง 5 ศพ จากเหตุ (Whakaari) ไดเ้ กิดระเบดิ ขนึ เมอื
ตี หา่ งจากนครออค ครงั นี โดยทีเจา้ หนา้ ทีก้ภู ัย เวลา 14.10 น. ตามเวลาในท้องถิน
แลนดไ์ ปทาง ไดเ้ ขา้ พนื ทีไปชว่ ยเหลือพา ทีมเี วลาเรว็ กวา่ ประเทศไทย 6
ตะวนั ออกราวๆ 200 นกั ท่องเทียวและผปู้ ระสบ ชวั โมง ผใู้ ชท้ วติ เตอร์ @sch ทีรว่ ม
กิโลเมตร ไดเ้ กิด ภัยออกจากเกาะอยา่ งเรง่
ระเบดิ ขนึ อยา่ ง ดว่ น เบอื งต้นพบวา่ ยงั มี อยูใ่ นเหตกุ ารณด์ งั กล่าว ไดแ้ ชร์
กะทันหนั เถ้าถ่านได้ ผคู้ นอีกจาํ นวนไดร้ บั บาด
ภาพความนา่ สะพรงึ กลัวของภัย

ธรรมชาติทีเกิดขนึ ใกล้ตัวในครงั นี

ชายคนดงั กล่าวไดเ้ ดนิ ทางไปเยยี ม

พวยพุง่ ขนึ สทู่ ้องฟา เจบ็ มบี าดแผลพุพองจาก ชมปล่องภเู ขาไฟบนเกาะไวท์ แต่

สงู นบั หมนื ฟุตขณะที การถกู ความรอ้ นลวก เคราะหท์ ีภเู ขาไฟไดเ้ กิดระเบดิ ขนึ
ชว่ งเวลาเกิดเหตนุ นั
ยงั มนี กั ท่องเทียวทัง ผวิ หนงั อีกทังยงั มรี ายงาน เพยี งไมก่ ีนาทีหลังจากทีเขาและเรอื
ชาวท้องถินและชาว ผสู้ ญู หายไปอีกจาํ นวนหนงึ ไดอ้ อกจากเกาะ เพยี งกลับมายงั
ต่างชาติติดอยูบ่ นเกาะ
ชายฝง ทําใหเ้ ขาสามารถบนั ทึกภาพ
สดางั กรล่าะวน่ารู้
เหตกุ ารณเ์ อาไวไ้ ด้ แต่เขาระบุวา่ ชว่ ง

เวลาทีภเู ขาไฟระเบดิ นนั นา่ จะยงั มี

ผคู้ นอีกนบั รอ้ ยชวี ติ ติดอยูบ่ นเกาะ

นนั และเขาเชอื วา่ นา่ จะมผี เู้ สยี ชวี ติ

รหู้ รอื ไมว่ า่ ภเู ขาไฟปะทหุ รอื ระเบดิ จะเกิด ผลเสยี ต่อ อีกเปนจาํ นวนมาก

รา่ งกายมนษุ ย์ หากผวิ หนงั ของมนษุ ยส์ มั ผสั กับฝน

หรอื อากาศทีลอยฟุงหลังภเู ขาไฟระเบดิ ก็จะเกิดการ

ระคายเคืองต่อผวิ หนงั เนอื งจากมกี ารปนเปอนสาร

พษิ มผี ลต่อดวงตา ระบบทางเดนิ หายใจ และการดมื

นาํ ฝนทําใหเ้ สยี งต่อการปนเปอนสารพษิ ไดด้ ว้ ย

_4__ว_ันพ_ฤห_สั บ_ดที_ี่1_กัน_ยา_ยน_พ.ศ_.25_65_ข_้นึ 6_ค_่าํ เด_อื น_10_ปี_ขาล_____________

ภเู ขาไฟมายอนใน
ฟลิปปนส์ พน่ ลาวาและ
ปะทขุ นึ อยา่ งต่อเนอื ง

สาํ นกั ขา่ วต่างประเทศรายงานวา่
ภเู ขาไฟมายอนแหง่ ฟลิปปนสป์ ะทตุ ่อ
เนอื งพน่ ลาวาสงู 700 เมตร ขณะทีเถ้า

ควนั พวยพุง่ เหนอื ปากปล่องถึง 5
กิโลเมตร
ขณะทีควนั ของเถ้าถ่านทีพวยพุง่ ออกมาเหนอื ปาก
ปล่องภเู ขาไฟในชว่ งเชา้ นนั มคี วามสงู ถึง 5 กิโลเมตร
และสง่ ใหม้ สี ะเก็ดหนิ สะเก็ดดนิ โปรยปรายลงมาสพู่ นื ดนิ
เบอื งล่างอยา่ งต่อเนอื ง หลังจากนกั ภเู ขาไฟวทิ ยาออก
มาเตือนเมอื วานนี (22 ม.ค.) วา่ อาจเกิดการระเบดิ ที
เปนอันตรายไดใ้ นอีกไมก่ ีวนั ขา้ งหนา้
อยา่ งไรก็ตาม ในวนั นี (23 ม.ค.) เกิดเหตแุ ผน่ ดนิ ไหว
และภเู ขาไฟระเบดิ ในพนื ทีวงแหวนแหง่ ไฟหลายจุดใน
เวลาไล่เลียกัน เรมิ ต้นจากภเู ขาไฟมายอนในฟลิปปนส์
ตามมาดว้ ยภเู ขาไฟคซู ตั สชึ ริ าเนะในญปี ุน ก่อนจะเกิด
เหตแุ ผน่ ดนิ ไหวขนาด 6.0 และ 8.2 มาตราแมกนจิ ูด
บรเิ วณเกาะสมุ าตรา อินโดนเี ซยี และนอกชายฝงทะเลอ
ลาสก้า มหาสมุทรแปซฟิ ก

เกรด็ ความรู้
ภเู ขาไฟมายอน (Mayon) อยูท่ ีเมอื งเลกัสป (Legazpi) จงั หวดั อัลบาย (Albay) เขตบคิ อล
(Bicol region) ประเทศฟลิปปนสแ์ บง่ การปกครองออกเปน 17 เขต 79 จงั หวดั กับอีก 117
เมอื ง หมูเ่ กาะลซู อนมอี ยู่ 8 เขต หมูเ่ กาะวสิ ายา่ สม์ ี 3 เขต และหมูเ่ กาะมนิ ดาเนามมี ี 6 เขต ในเขตบิ
คอล (Bicol region) อยูท่ างใต้ของเกาะลซู อน ประกอบดว้ ยจงั หวดั อัลบาย (Albay), คามารเิ นส

นอรเ์ ต้ (Camarines Norte), คามารเิ นส ซวั ร์ (Camarines Sur), คาตันดเู นส
(Catanduanes), มสั บาเต้ (Masbate) และ ซอรโ์ ซกอน (Sorsogon)

5_____วนั _พฤ_หสั _บด_ที 1่ี _กัน_ยา_ยน_พ._ศ.2_56_5 ข_้ึน _6 ค_่ํา เ_ดือ_น1_0 ป_ีขา_ล ___________

ภเู ขาไฟระเบดิ กะทันหนั ใกล้สกีรสี อรต์ ญปี ุน เกิดหมิ ะถล่มฉับพลัน

โฆษกประจาํ กระทรวง สาํ นักขา่ วต่างประเทศ ในขณะเดยี วกัน กรงุ โตเกียว
กลาโหมญีปุนเปดเผย รายงานวา่ เกิดเหตุ
วา่ ภเู ขาไฟคซู ตั สชึ ริ า ภเู ขาไฟระเบดิ กะทันหนั ประสบกับหมิ ะตกหนกั ทีสดุ นบั
เนะ ทีตังอยูใ่ กล้กับสกี ใกล้กับสกีรสี อรต์ ชอื ดงั ตังแต่เดอื นกมุ ภาพนั ธ์ 2557
รสี อรต์ ชอื ดงั ใน ทําใหเ้ กิดหมิ ะถล่มอยา่ ง
จงั หวะกนุ มะ เกิด ฉับพลัน มรี ายงานผไู้ ด้ กรมอุตนุ ยิ มวทิ ยาญปี ุนบนั ทึก
ระเบดิ ขนึ อยา่ ง รบั บาดเจบ็ บาดเจบ็ และมี
กะทันหนั ก่อใหเ้ กิด ทหารเสยี ชวี ติ จาก ปรมิ าณหมิ ะในบางพนื ทีไดม้ าก
เหตหุ มิ ะถล่ม สง่ ผลให้ เหตกุ ารณค์ รงั นี ขณะที ถึง 23 เซนติเมตร ขณะทีเจา้
ทหารประจาํ กองกําลัง เจา้ หน้าทีหน่วยดับเพลิง
ปองกันตนเองนาย รายงานวา่ เหตภุ เู ขาไฟ หนา้ ทีสนามบนิ รายงานวา่ มผี ู้
หนึงเสยี ชวี ติ ระเบดิ ครงั นีมผี บู้ าดเจบ็
จาํ นวน 10 คน และหน่วย โดยสารตกค้างทีสนามบนิ นาริ
บรหิ ารประจาํ เมอื งเปด ตะกวา่ 9,000 คนในชวั ขา้ มคืนที
เผยวา่ มผี คู้ น 78 คนติด
ค้างอยูท่ ีสถานกี ระเชา้ ผา่ นมา
ลอยฟาทีบรเิ วณยอดเขา
หลังเกิดเหตุ สว่ นสถานโี ทรทัศนเ์ อ็นเอชเค

ระบุวา่ มผี ไู้ ดร้ บั บาดเจบ็ อยา่ ง
นอ้ ย 180 คนเนอื งจากถนน

กลายเปนนาํ แขง็ และตํารวจเผย

วา่ เกิดอุบตั ิเหตบุ นท้องถนนขนึ
แล้วราว 700 ครงั

6____ว_ันพ_ฤห_ัสบ_ดที _่ี1 _กนั _ยาย_นพ_.ศ_.25_65_ข้ึน_6_ค่าํ_เด_อื น_10_ปีข_าล____________

ภเู ขาไฟระเบดิ ในอินโดนีเซยี มผี ู้เสยี ชวี ติ 5 คน!!

รายงานขา่ วระบุวา่ ภเู ขาไฟ
“โรกาเตนดา” บนเกาะปาลเู อใน

จงั หวดั นซู า เตงการาตะวนั ออก

ของอินโดนเี ซยี ไดเ้ กิดการ
ระเบดิ ครงั ใหญใ่ นวนั เสาร์ (10)

เปนเหตใุ หท้ างการต้องเรง่ สงั
อพยพผคู้ นเกือบ 3,000 คน

ออกนอกพนื ทีเปนการดว่ น

อยา่ งไรก็ดี มรี ายงานการพบผเู้ สยี ดา้ นฟรานส์ วงั เก ทังนี ภเู ขาไฟโรกาเตนดา
ชวี ติ แล้วอยา่ งน้อย 6 ราย รวมถึงเดก็ หวั หนา้ สถานเี ฝาระวงั เปนหนงึ ในภเู ขาไฟจาํ นวน
2 คน โดยผเู้ สยี ชวี ติ ทังหมดถกู กลืนกิน ภเู ขาไฟในพนื ทีออกมาย 129 ลกู ทียงั คงคกุ รนุ่ ใน
จากลาวารอ้ นทีไหลบา่ มายงั ชายหาด อมรบั วา่ ลาวาทีไหลบา่ อินโดนเี ซยี ประเทศ
ปองเกในเขตหมูบ่ า้ นโรกิโรเล ซงึ เจา้ ออกมาจากภเู ขาไฟไดเ้ ผา มุสลิมทีใหญท่ ีสดุ ในโลก
หนา้ ทีคาดวา่ ทังหมดอาจเปนนักท่อง ผลาญต้นไมท้ ีอยูโ่ ดยรอบ ซงึ มเี กาะมากกวา่
เทียวทีกําลังพกั ผอ่ นอยูภ่ ายในเตนท์พกั ชายหาดปองเกและ 17,000 แหง่ และเปนบา้ น
แรมบรเิ วณชายหาดและอาจหนอี อกมา หมูบ่ า้ น ทําใหเ้ จา้ หนา้ ที ของประชากรราว 240
ไมท่ ัน จากสายธารลาวาทีไหลบา่ มา ก้ภู ัยประสบความยาก ล้านคนโดยภเู ขาไฟลกู นี
อยา่ งรวดเรว็ ลําบากในการเขา้ ไปชว่ ย เคยเกิดการระเบดิ อยา่ ง
เหลือเหยอื ผเู้ คราะหร์ า้ ย รนุ แรงเมอื ป 1928 เปน
ขณะทีหนว่ ยงานดา้ นการรบั มอื ทัง 6 คน พรอ้ มเผยวา่ เหตใุ หเ้ กิดคลืนยกั ษ์สนึ ามิ
สาธารณภัยและสถานการณฉ์ กุ เฉินของ การระเบดิ อยา่ งรนุ แรง และแผน่ ดนิ ไหวตามมา
รฐั บาลแดนอิเหนาระบุวา่ พบเถ้าถ่าน ครงั นขี องภเู ขาไฟโรกา โดยในชว่ งเวลานนั มี
และควนั ทีเกิดจากการระเบดิ ของ เตนดากินระยะเวลาราว 7 ขอ้ มูลวา่ จาํ นวนประชากร
ภเู ขาไฟโรกาเตนดาลอยสงู ขนึ ไปบน นาที ทีอาศัยอยูบ่ นเกาะปาลเู อ
ท้องฟาเกือบ 2 กิโลเมตร เพงิ มเี พยี ง 266 คน
เท่านนั


Click to View FlipBook Version