The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ร่วมรณรงค์สถานศึกษาขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

หมวกนิรภัย

ดว้ ยความปรารถนาดจี าก
องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลทา่ ตมูดว้ ยความปรารถนาดจี าก
องค์การบรหิ ารสว่ นตาบลทา่ ตมู

ศูนย์พัฒนาเดก็ เล็กโรงเรยี นวดั บ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวทิ ยาคาร)
รณรงค์ สวมหมวกนิรภัย 100% ในเขตพ้ืนท่ี ศพด.

ด้วยความปรารถนาดจี าก
องคก์ ารบรหิ ารสว่ นตาบลทา่ ตูมหมวกกนั นอ็ กสาคัญไฉน
ใครท่ไี ม่ชอบใสม่ าอ่านทางน้ีเลย

หมวกกันน็อก ถอื เปน็ อปุ กรณล์ ดความเสี่ยง
จากการบาดเจ็บและเสยี ชวี ติ จากอบุ ตั เิ หตทุ างการจราจร
ที่สาคัญมากทส่ี ุดสาหรบั ชาวสองลอ้ แตก่ เ็ ปน็ เรื่องนา่ แปลกใจ
ท่ีส่งิ นก้ี ลับกลายเป็นส่ิงท่ผี ู้ขับข่ีมอเตอร์ไซคล์ ะเลยมากที่สุด
เชน่ กัน ซึง่ อาจจะเปน็ เพราะวา่ หลายๆ คนยังไม่ทราบวา่
ประเทศไทยเกดิ อุบตั เิ หตุมากมายขนาดไหนมากจนทาให้
ปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยขน้ึ อันดบั หน่ึง
“ประเทศทมี่ อี ัตราผู้เสียชีวิตบนทอ้ งถนนมากทสี่ ดุ ในโลก”
และ 70 เปอรเ์ ซน็ ต์ของอบุ ัติเหตทุ ัง้ หมดคอื มอเตอร์ไซค์การบาดเจ็บท่ศี รี ษะเป็นสาเหตุหลัก
ของการเสียชีวิตและพิการ

คณุ รู้หรือไม่วา่ ตามสถิตแิ ลว้ การ ‘เสียชีวิต’
จากการใชย้ านพาหนะสองลอ้ มสี าเหตหุ ลักจากการ
บาดเจบ็ ทศี่ ีรษะสงู ถึง 88 เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณ
ซ่งึ ถอื เป็นเปอร์เซน็ ตท์ ส่ี งู มากเลยทีเดียว และในประเทศ
ไทยก็มีความนยิ มของการใช้มอเตอร์ไซคม์ ากขน้ึ เรอื่ ย ๆ
น่นั แปลว่า อัตราการเสียชวี ิตจากอุบัตเิ หตุของ
ชาวมอเตอร์ไซค์ ก็มีแนวโนม้ จะสูงขึน้ ในอนาคต
ซึง่ แน่นอนวา่ หนทางทีจ่ ะทาให้สถติ ิเหล่านี้ลดลงงา่ ยๆ
เพยี งแค่ใส่ ‘หมวกกนั นอ็ ก’การบาดเจบ็ ท่ีจะเกิดขน้ึ กบั ศีรษะ
หากไมส่ วมหมวกกันน็อก

กอ่ นอ่ืนเรามาดูกนั ก่อนวา่ ‘การบาดเจบ็ ของ
ศรี ษะจากอุบัตเิ หต’ุ เกิดขน้ึ ไดอ้ ยา่ งไรทาไมถึงทาใหเ้ กดิ
อาการกะโหลกร้าวสมองช้า หรอื สมองบวมศีรษะ องเรา
แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน คือ ชั้นผิวหนงั ชน้ั กะโหลก และชั้น
สมอง โดยทรี่ อบๆ สมองของเราจะมขี องเหลวหลอ่ เลีย้ ง
อยู่ เพอ่ื ปกปอ้ งสมองจากการกระแทก ในอุบตั ิเหตุ
ส่วนมากศีรษะของผูข้ ับขม่ี อเตอร์ไซค์มโี อกาสสงู ทจี่ ะไป
กระแทกของแขง็ อ่นื ๆ ซ่ึงจะทาให้ตวั กะโหลกหยดุ
เคล่ือนไหวกะทันหนั แตส่ มองทลี่ อยตวั อย่ใู นกะโหลก
ไม่เปน็ อยา่ งนั้น มันจะเคลอ่ื นตวั ไปกระแทกกับกะโหลก
หลายต่อหลายครัง้ หรอื เรยี กตามภาษาชาวบ้านวา่
‘สมองไดร้ ับการกระทบกระเทอื น’ ทาให้สมองได้รบั
บาดเจบ็ จนเกดิ อาการช้า บวมหรอื หากรา้ ยแรงมากๆ
อาจจะทาใหก้ ะโหลกศีรษะรา้ วก็เป็นได้หมวกกันนอ็ กทางานอย่างไร

หมวกกันน็อก มีทั้งหมด 5 ส่วน ซง่ึ ในแตล่ ะ
สว่ นก็จะมีหน้าท่ใี นการปกปอ้ งศีรษะของเรา
แตกตา่ งกนั ไป

ส่วนที่ 1: เปลือกหมวกกนั น็อก (Outer
Shell)

- เปลอื กหมวกกันนอ็ กจะทาหนา้ ทรี่ ับ
แรงกระแทกแล้วกระจายไปรอบๆ เพ่ือดดู ซบั แรง
ก่อนถงึ ศรี ษะ

ส่วนที่ 2: โฟมกนั กระแทก (Impact
Absorbing Liner)

- ส่วนมากทาจากวัสดุ โพลีสเทอรนี
นิยมเรียกกันว่า “Styrofoam” จะเปน็ ชั้นทีห่ นา
ทีส่ ุด เพ่อื ดดู ซมึ แรงกระแทกไว้โดยหมวกกันน็อก
บางยหี่ ้ออยา่ ง ‘H2C’ จะมกี ารดไี ซน์โฟมกนั กระแท
กแบบ ‘Double Density’ ท่ีทาใหร้ องรบั แรงกระ
แทบได้มากยิ่งขนึ้

หมวกกันน็อกทางานอย่างไร

สว่ นที่ 3: ฟองนา้ (Comfort Padding)
- หนา้ ทข่ี องมันคอื ทาใหส้ วมใสไ่ ด้สบายและ

ทาให้หมวกกระชบั กบั ศีรษะ ทาใหห้ มวกไมห่ มุนหรือขยับ
ระหวา่ งขบั ข่หี รอื ลม้

ส่วนที่ 4: หนา้ กาก (Face Shield)
- มหี นา้ ทกี่ ันลมและเศษหินหรอื วัสดุตา่ งๆ ไม่ให้

กระทบหนา้ ป้องกันการเกิดอาการตับอักเสบ
จนอาจจะทาใหเ้ กดิ ‘ต้อลม’ ได้

ส่วนที่ 5: สายรัดคาง (Chin Strap)
- น่ีคือส่วนท่สี าคัญท่สี ดุ แต่คนมักไมใ่ ห้

ความสาคัญหลายคนชอบสวมใสห่ มวกกันน็อกโดย
ไม่ตดิ สายรดั คาง ซ่ึงอาจสง่ ผลใหห้ มวกกนั นอ็ กกระเด็น
หลุดออกจากศรี ษะเราหากเกดิ การกระแทก ซึง่ น่นั ไมใ่ ชส่ ง่ิ ท่ี
ควรเกดิ ขน้ึ อยา่ งแน่นอนยังมอี กี หน่ึงสถติ ิท่นี ่าสนใจ คอื
‘มีเด็กไทยจานวนมากถงึ 1.7 ล้านคนทโี่ ดยสารโดยใช้รถ
มอเตอรไ์ ซค์

หมวกกนั น็อกทางานอย่างไร

แต่มีเพียงแค่ 7 เปอรเ์ ซ็นตห์ รอื ราว ๆ 1.2 แสนคน
เท่านัน้ ทีส่ วมใส่หมวกกันนอ็ ก’และสาเหตหุ ลกั มาจาก
ผู้ปกครอง ไม่สวมใสใ่ ห้ ซึ่งเรากาลังจะบอกวา่
นอกจากคุณจะห่วงตวั ของคุณเองแลว้ คนรอบขา้ ง
โดยเฉพาะลูกหลานของคณุ ก็ตอ้ งไดร้ ับความหว่ งใยนี้
อย่างทวั่ ถงึ ด้วย เพราะ ‘เด็กทุกคนมีความฝันและ
ความฝันจะเปน็ จริงไม่ได้ ถา้ หากพวกเขาไมไ่ ด้โต’

ท้ังหมดน้ีคอื เหตุผลวา่ ทาไม เราจึงควร
ใสห่ มวกกนั น็อกทุกครง้ั ที่ขับข่ีมอเตอร์ไซค์ไมว่ า่
จะรบี จะขับไป ใกล้-ไกล แคไ่ หนกค็ วรสวมหมวก
กนั น็อกทกุ ครัง้ และไม่ใชแ่ ค่คุณแต่ผทู้ ่ีร่วมเดินทางไป
กบั คณุ ก็ต้องสวมใสห่ มวกกนั น็อกดว้ ย

หมวกกันน็อกทางานอย่างไร

องคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลทา่ ตูม หวงั ว่า
สถิติเหลา่ น้จี ะเปน็ ตวั ชว่ ยให้ทกุ ทา่ นได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการสวมหมวกกนั น็อกขณะที่ขบั ขี่
มอเตอรไ์ ซค์ เพ่ือตวั คุณเองและคนทค่ี ุณรกั
“เราทกุ คนมสี ว่ นรว่ มในการลดอุบัติเหตุบน
ทอ้ งถนนให้เป็นศูนย์”ใส่หมวกแบบไหนก็เหมือนกันน่นั แหละ...
หลายคนทค่ี ดิ แบบนีอ้ ยู่
จะจริงอะ๊ ปา่ วมาดูกนั ...!

1.Full-Face (หมวกเต็มใบ)
– หมวกท่ีปกปดิ ทั่วท้งั ศีรษะตั้งแต่ดา้ นหลงั

ทา้ ยทอย ใบหนา้ จนถึงคาง ลดอาการบาดเจบ็ จาก
อบุ ตั เิ หตุได้ดีที่สุดเรียกว่าเป็นหมวกกันน็อคทใ่ี ห้
ความปลอดภัยมากทส่ี ดุ สาหรับชาว 2 ลอ้
2.Open Face (หมวกเปิดหน้า)

– จดั ว่าเป็นหมวกที่ได้รบั ความนยิ มมากบน
ท้องถนนปจั จุบนั เพราะหายใจสะดวกและไมอ่ ดึ อัด
เวลาใส่ แต่แน่นอนวา่ จะไมป่ กปดิ ใบหนา้ ต้ังแตค่ าง
ข้นึ ไปจนถึงหน้าผากน่นั เอง

ใสห่ มวกแบบไหนก็เหมอื นกันน่ันแหละ...
หลายคนที่คิดแบบนี้อยู่
จะจรงิ อะ๊ ป่าวมาดูกนั ...!

3.Half Helmet (หมวกครงึ่ ใบ)
– หมวกอกี หนึง่ แบบที่ใช้กันอยา่ งแพร่หลาย

บนท้องถนน หมวดประเภทนี้จะปกปิดแค่สว่ นบน
ศรี ษะเท่านนั้ ดว้ ยความสะดวก ทง้ั สวมงา่ ย ไม่อึด
อัด จึงทาให้หลายๆ คนเลือกใช้ แตแ่ นน่ อนว่าไม่
สามารถปอ้ งกันอันตรายได้อย่างทช่ี าว 2 ล้อรู้กัน

เห็นกนั แล้วใชม่ ัย้ ล่ะวา่ หมวกแต่ละแบบท่ีคน
ไทยเลือกใชก่ ันมีข้อดีข้อเสียยงั ไง แตน่ อกเหนอื
จากหมวกกนั น็อคแลว้ การขับขี่ตามกฎจราจร
กเ็ ป็นเรอ่ื งสาคญั ท่สี ดุ บนท้องถนนนะครับด้วยความปรารถนาดจี าก
องค์การบริหารส่วนตาบลทา่ ตมู
ศูนย์พฒั นาเดก็ เลก็ โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้

(สนิทไชยวทิ ยาคาร)


Click to View FlipBook Version