The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Disediakan oleh: Nor Sarah Amalin
Nurul Izzah
Suzatulakma

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by izzahzulkunine, 2021-12-03 09:14:37

ASAS TATABAHASA BAHASA MELAYU BMMB1084 - TUGASAN 2 PROJEK DIGITAL

Disediakan oleh: Nor Sarah Amalin
Nurul Izzah
Suzatulakma

SLIDESMANIA.COM ASAS TATABAHASA
BAHASA MELAYU
BMMB 1084

NAMA AHLI KUMPULAN :
1. NOR SARAH AMALIN BINTI ZAINOL BAKHARI
2. NURUL IZZAH BINTI MOHAMED ZULKUNINE
3. SUZATULAKMA BINTI MUHAMMAD

01 SISTEM EJAAN

● PENGGUNAAN HURUF BESAR DAN HURUF
KECIL.

● PENGGUNAAN TANDA BACA.

SLIDESMANIA.COM

SISTEM EJAAN

PENGGUNAAN HURUF BESAR ● Huruf pertama dalam petikan ● Gelaran atau jawatan
langsung. dan diikuti dengan
● Huruf pertama pada awal ayat. nama penyandang.
● CONTOH : ● CONTOH :
- Saya sedang bermain bola - Menteri Pelajaran berkata, “Saya ● CONTOH :
- Ketua Pengarah Dato’
sepak. akan memastikan bahasa Melayu
● Huruf ‘S’ pada perkataan saya terus diperkasakan dalam Ahmad bin Ali.
mencapai matlamat bahasa
perlu ditulis menggunakan sebagai satu bahasa dunia”.
huruf besar.
● Huruf pertama setiap
SLIDESMANIA.COM unsur nama orang.

● CONTOH :
- Nor Sarah

PENGGUNAAN HURUF BESAR ● Huruf pertama nama ● Huruf pertama setiap
jabatan, kementerian dan unsur gelaran
● Huruf pertama ganti nama seumpamanya. kehormat, rujukan
untuk tuhan. kehormat, nama
● CONTOH : gelaran pangkat dan
● CONTOH : - Institut Pendidikan Guru nama gelaran agama
- Dia, Nya, Yang Maha Pemurah. yang diikuti nama
Kampus Perlis. orang.
- Dewan Bahasa dan Pustaka.
● CONTOH :
● Huruf pertama sapaan - Yang Berbahagia
dalam surat rasmi.
Tuan Syed Sirajuddin
● CONTOH : bin Syed Ahmad.
- Yang Berhormat Dato’.
SLIDESMANIA.COM - Tuan Haji

PENGGUNAAN HURUF BESAR ● Huruf pertama nama bangsa, ● Huruf pertama dalam
suku bangsa dan bahasa. nama geografi dan
● Huruf pertama nama tahun, nama tempat.
bulan, hari, hari perayaan dan ● CONTOH :
kebesaran serta peristiwa - Kaum Bidayuh. ● CONTOH :
bersejarah. - Bangsa Melayu. - Semenanjung
- Bahasa Cina.
● CONTOH : Malaysia.
- Masihi ● Huruf pertama nama - Pelabuhan Klang.
- Januari buku, majalah, akhbar - Jalan Permai.
- Rabu dan artikel.

SLIDESMANIA.COM ● CONTOH :
- Berita Harian.
- Antologi Anak Laut.

PENGGUNAAN HURUF BESAR ● Huruf pertama dalam setiap ● Huruf pertama
perkataan yang diulang sesuatu akronim.
● Huruf pertama dalam penuh dalam kata ganda.
singkatan nama gelaran, ● CONTOH :
pangkat dan sapaan. ● CONTOH : - Perhilitan
- Undang-Undang Kecil
● CONTOH : (Perlindungan
- Pn. Hadijah Harun. Persekutuan. Hidupan Liar Taman
- Prof. Azizi bin Aziz. Negara).
● Semua huruf yang - Intan (Institut Tadbir
membentuk singkatan Awam Negara).
nama khas.
SLIDESMANIA.COM
● CONTOH :
- MPAJ (Majlis

Perbandaran Ampang
Jaya).

PENGGUNAAN HURUF BESAR ● Semua huruf dalam
singkatan rujukan kehormat,
● Membentuk akronim nama jawatan dan pingat
khas hasil pencantuman huruf kebesaran.
awal setiap kata dalam rangkai
kata atau frasa. ● CONTOH :
- YM (Yang Mulia)
● CONTOH : - YAB (Yang Amat Berhormat)
- ABIM (Angkatan Belia Islam

Malaysia).
- IKIM (Institut Kefahaman

Islam Malaysia).

SLIDESMANIA.COM

PENGGUNAAN ● Digunakan untuk kata nama am.
HURUF KECIL - Contoh : ayam, kasut.
● Huruf pertama perkataan yang berasal

daripada nama betul.
- Contoh : kemelayuan.
● Huruf perkataan yang berasal daripada nama

khas tetapi tidak lagi bergantung padanya
dari segi makna.
- Contoh : laksa penang.
● Kata sendi atau kata hubung yang disebut
dalam sesuatu tajuk.
- Contoh : Panduan Revisi untuk Berjaya.
● Nama am bangsa mengikut warna kulit.
- Contoh : orang putih dan orang hitam.

SLIDESMANIA.COM

PENGGUNAAN TANDA BACA

● TANDA BACA : Simbol atau tanda TANDA BACA :
yang digunakan untuk memberi
isyarat kepada pembaca. ● Noktah
● Koma
● Tanda soal
● Tanda seru
● Titik bertindih
● Koma bertitik
● Tanda penyingkat
● Tanda kurung
● Tanda garis palang

SLIDESMANIA.COM

● Singkatan kata ● Diletakkan pada akhir singkatan ● Selepas nombor
bagi ungkapan gelaran, pangkat atau sapaan
yang sangat hormat. dalam senarai.
umum. ● Contoh : 1. Baju
● Contoh : Dr. (Doktor)
● Contoh : b.p. (bagi
pihak) TANDA NOKTAH
(.)
SLIDESMANIA.COM
● Menandakan kependekan satu
perkataan.

● Contoh : P.Ramlee (Putih Ramli)
: Sdn. Bhd. (Sendirian

Berhad)

● Mengasingkan kata yang berturut-turut

dalam satu ayat yang sama.
● Contoh : Ayah membeli gula, sayur,

ikan dan buah.

TANDA KOMA

TANDA KOMA ● Untuk membezakan makna atau
- Unsur pemisah dalam mesej dalam ayat.

sesuatu ayat. ● Contoh : Bunuh, jangan bebaskan
(arahan supaya membunuh)
: Bunuh jangan, bebaskan.

(arahan supaya jangan bunuh)

SLIDESMANIA.COM ● Untuk diletakkan di belakang kata seru.
● Contoh : Wah, cantiknya pemandangan

hari ini!

TANDA KOMA
BERTITIK (;)

● Tujuan :
- Untuk memisahkan klausa-klausa dalam satu

ayat.

● Contoh : Karya ini menggunakan pelbagai
pendekatan; ada yang membuat analisis,
disesuaikan dalam bentuk buku teks; ada yang
menerapkan teori-teori baru.

SLIDESMANIA.COM

TANDA TITIK
BERTINDIH (:)

● Memperkenalkan atau menambah keterangan.
● Contoh : Prinsip hidup saya jelas: tekun dan

ikhlas.
● Digunakan untuk menulis nisbah. 1:2

SLIDESMANIA.COM

● Menegaskan pemisahan suku kata atau cara

ejaan.
● Contoh : wa-lau-pun

● Menggabungkan kata dasar TANDA SEMPANG (-) ● Menunjukkan kata ganda.
● Contoh : sama-sama
yang dipendekkan.
● Contoh : Indo-Belanda

● Memisahkan angka.
● Contoh : 010101-02-0998

SLIDESMANIA.COM

TANDA PISAH (--)

● Memisahkan keterangan bagi sesuatu idea.
● Tanda ini adalah dua kali panjang tanda sempang, tidak diapit

oleh ruangan di kiri kanan.
● Contoh : Terdapat pelbagai emosi dalam novelnya - sedih,

marah dan meluat.

SLIDESMANIA.COM

SLIDESMANIA.COM ● Menunjukkan pengguguran bahagian teks.
● Contoh : “...dan rezekinya datang tanpa diduga…”

TANDA ELIPSIS (...)
- Tanda titik tiga.

● Menunjukkan hentian sebentar dalam pengucapan.
● Contoh : “Lupakanlah aku, sebab aku…”

TANDA SOAL (?)

● Digunakan di hujung soalan.
● Contoh : Siapakah nama anda?
● Menunjukkan fakta yang diragui (dalam

kurungan).
● Contoh : Dia dilahirkan pada tahun 1964 (?)

SLIDESMANIA.COM

TANDA KURUNGAN ● Mengapit keterangan atau
() penjelasan sumber bahan.

● Mengapit singkatan, akronim atau ● Contoh : merujuk buku
penjelasan tambahan. Tatabahasa Dewan (Nik Safiah

● Contoh : Kami pergi ke IIC (International Karim, 1994).
Islamic College) semalam.

● Contoh : Saya menyambung pelajaran
di IPGKPS (Institut Pendidikan Guru
Kmapus Perlis).

SLIDESMANIA.COM ● Mengapit nombor atau huruf yang

menunjukkan bilangan.
● Contoh : (i). (ii), (1)

TANDA PETIK (“...”)

● Mengapit cakap ajuk dalam perbualan. TANDA PETIK
● Mengapit judul rencana dan tajuk sajak. TUNGGAL
● Mengapit istilah ilmiah atau makna
● Mengapit perkataan yang sudah ada
khusus. dalam tanda petik.
● Contoh : Kami mengkaji tentang “akronim”
● Contoh : “Amboi, sejak ada ‘orang baru’,
semalam. kamu makin sombong.”

SLIDESMANIA.COM

TANDA PALANG (/) TANDA
PENGIKAT (‘)
● Digunakan dalam nombor rujukan rasmi.
- Contoh : DBP/147/12 ● Menunjukkan ada bahagian yang
● Pengganti kata ‘dan’, ‘atau’ dan ‘per’. hilang.
- Contoh : Tan Sri/Tun/Datin Sri/Datuk
● Contoh : Kejadian pada tahun ‘98
(1998).

SLIDESMANIA.COM

TANDA SERU (!) TANDA KURUNG
SIKU ( [ ] )
● Ungkapan seruan, perintah atau yang
mengungkapkan kebenaran, ● Mengapit tahun dalam tatacara
ketidakpercayaan atau emosi. sebutan kes.

● Contoh : Wah, cantiknya baju itu!

SLIDESMANIA.COM

02 KESALAHAN EJAAN

SLIDESMANIA.COM

Kesalahan
huruf

Kesalahan Kesalahan
kata majmuk tanda baca

JENIS KESALAHAN
EJAAN

SLIDESMANIA.COM Perkataan Kata nama
mengikut Am mengikut
imbuhan
pinjaman imbuhan
pinjaman

KESALAHAN HURUF

KESALAHAN HURUF VOKAL (a,e,i,o,u)

KESALAHAN PEMBETULAN

1) Akedemik Akademik
2) Nenas Nanas
3) Manggo Mangga

SLIDESMANIA.COM

KESALAHAN HURUF KONSONAN

KESALAHAN PEMBETULAN

1) Bihun Mihun
2) Menganggu Mengganggu
3) Perihatin Prihatin

SLIDESMANIA.COM

KESALAHAN TANDA BACA

Tanda Noktah atau titik ( . )

Tanda koma (,)

Tanda tanya atau soal ( ? )

Tanda seruan (!)

Tanda sempang atau sengkang ( - )

SLIDESMANIA.COM Tanda noktah bertindih (:)

Tanda pengikat kata atau petik ( “ “ )

Tanda Noktah atau KESALAHAN : Kereta ini baru dibeli
titik ( . ) PEMBETULAN : Kereta ini baru dibeli.

● Kerana tanda noktah atau titik digunakan pada akhir ayat yang bukan
pertanyaan atau seruan

Tanda koma KESALAHAN : Amboi merahnya baju kamu !
(,) PEMBETULAN : Amboi, merahnya baju kamu !

● Tanda koma mesti digunakan di belakang kata seru.

SLIDESMANIA.COM Tanda tanya atau KESALAHAN : Bilakah adik kamu akan bersekolah!
soal ( ? ) PEMBETULAN : Bilakah adik kamu akan bersekolah?

● Ayat tersebut adalah ayat tanya jadi mesti menggunakan tanda tanya.

SLIDESMANIA.COM Tanda seruan KESALAHAN : Wah! Cantik sungguh rumah ini.
(!) PEMBETULAN : Wah, Cantik sungguh rumah ini!
● Tanda seru mesti berada di akhir ayat.
Tanda sempang
atau sengkang (-) KESALAHAN : Murid murid pergi ke sekolah pada hari Ahad.
PEMBETULAN : Murid murid pergi ke sekolah pada hari Ahad.
Tanda noktah
bertindih ( : ) ● Kata ganda mesti menggunakan tanda sempang.

Tanda pengikat KESALAHAN : Barangbarang yang perlu dibawa adalah seperti berikut,
kata atau petik ( “ parang, sabit, dan cangkul
PEMBETULAN : Barangbarang yang perlu dibawa adalah seperti berikut:
“) parang, sabit, dan cangkul

● Tanda koma bertindih digunakan untuk memisahkan bahagian-
● bahagian ayat yang sejenis dan
● setara

KESALAHAN : Saya belum makan ibu, kata adik.
PEMBETULAN : "Saya belum makan ibu," kata adik.

● Dialog dalam ayat mesti menggunakan tanda pengikat kata.

KESALAHAN KATA MAJMUK

KATA MAJMUK BERJARAK KATA MAJMUK BERCANTUM

KESALAHAN : KESALAHAN :

- Buahhati - Antara bangsa
- Buahtangan - Setia usaha
- Anakemas - Beri tahu
- Suka rela
PEMBETULAN : - Bumi putera
- Buah hati
- Buah tangan PEMBETULAN :
- Anak emas
- Antarabangsa
SLIDESMANIA.COM - Setiausaha
- Beritahu
- Sukarela
- Bumiputera

KESALAHAN IMBUHAN PINJAMAN

KESALAHAN PEMBETULAN

- Juru jahit - Jurujahit
- Maha siswa - Mahasiswa
- Tata bahasa - Tatabahasa

SLIDESMANIA.COM ● Sebarang perkataan yang mengikut imbuhan pinjaman juru, maha,
dan tata perlu dieja bercantum

KESALAHAN KATA NAMA AM YANG
MENGIKUTI IMBUHAN PINJAMAN

KESALAHAN PEMBETULAN

- Anti dadah
- Multi media
- Pra bayar
- Eko sistem

- Antidadah
- Multimedia
- Prabayar
- Ekosistem

SLIDESMANIA.COM ● Sebarang perkataan yang mengikut imbuhan pinjaman anti, pro,
pasca, multi, dwi, swa, eko, dan pra perlu dieja bercantum

03 KESALAHAN KATA

Apa itu kesalahan
kata?

Kesalahan kata berlaku apabila terdapat
banyak perkataan yang membawa maksud
yang hampir sama sehingga gagal memilih
perkataan yang sesuai.

SLIDESMANIA.COM

KESALAHAN KATA GANTI NAMA KESALAHAN KATA TUGAS
DIRI

KESALAHAN KATA SENDI NAMA KESALAHAN KESALAHAN KATA BILANGAN
KESALAHAN KATA PEMERI KATA
KESALAHAN PENGGUNAAN
KATA HUBUNG

SLIDESMANIA.COM KESALAHAN PENGGUNAAN KESALAHAN KATA GANDA
KATA NAFI

KATA GANTI NAMA DIRI

KATA GANTI NAMA DIRI KATA GANTI NAMA DIRI KATA GANTI NAMA DIRI
PERTAMA PERTAMA PERTAMA

CONTOHNYA : Saya, aku, CONTOHNYA : Awak, anda, CONTOHNYA : ia, dia, belia,
patik, beta, kami, kita. saudara, engkau, kamu, kalian. mereka, -nya.

KESALAHAN ; Kami mestilah KESALAHAN : Awak-awak KESALAHAN : Beliau
menghormati orang yang lebih hendak ke mana? ditangkap kerana mencuri.
tua.
PEMBETULAN : Awak PEMBETULAN : Dia ditangkap
PEMBETULAN : Kita mestilah hendak ke mana? kerana mencuri.
menghormati orang yang lebih
tua. ● Kata ganti diri kedua ● (beliau) tidak boleh
(awak) tidak boleh digunakan untuk orang
● Kerana (kami) hanya digandakan. jahat atau kanak-kanak.
melibatkan penutur dan
SLIDESMANIA.COM bukan pendengar.

SLIDESMANIA.COM KESALAHAN PENGGUNAAN
KATA TUGAS

KESALAHAN

Guru tidak boleh menghadiri kelas kerana
anaknya sakit.

PEMBETULAN

Guru tidak dapat menghadiri kelas kerana
anaknya sakit.

● Kata tugas (boleh) tidak sesuai digunakan
kerana menunjukkan keupayaan.

KESALAHAN KATA BILANGAN

KESALAHAN Perkataan yang digunakan untuk
menyatakan banyak atau bilangan
Masih ada setengah pelajar yang tidak sesuatu.
menghormati guru mereka.

PEMBETULAN

Masih ada sesetengah pelajar yang tidak
menghormati guru mereka.

SLIDESMANIA.COM ● Kata bilangan (setengah) lebih sesuai untuk
benda yang boleh dibahagi kepada setengah
dan tidak sesuai digunakan untuk manusia.

KESALAHAN PENGGUNAAN
KATA HUBUNG

Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan
rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat.

KESALAHAN PEMBETULAN

Kita berkumpul pada padang. Kita berkumpul di padang.

SLIDESMANIA.COM ● Kerana (pada) hanya digunakan untuk
menyatakan waktu dan masa.

KESALAHAN PENGGUNAAN
KATA NAFI

KESALAHAN Kata nafi terdiri daripada
bukan dan tidak
Ahmad bukan pergi ke sekolah hari ini.

PEMBETULAN

. Ahmad tidak pergi ke sekolah hari ini.

SLIDESMANIA.COM ● Kerana (bukan) digunakan sebagai unsur
penafian dalam frasa nama dan frasa sendi.

KESALAHAN PENGGUNAAN
KATA PEMERI

IALAH ADALAH

Kata pemeri ‘ialah’ diletakkan di hadapan Kata pemeri ‘adalah’ diletakkan di hadapan
frasa nama bagi menjelaskan persamaan. frasa adjektif dan frasa sendi nama bagi
menjelaskan sesuatu secara huraian

KESALAHAN PEMBETULAN

Ibu Abu adalah Zainab Ibu Abu ialah Zainab

SLIDESMANIA.COM ● Kerana kata pemeri (adalah) diletakkan di
hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama
sahaja bagi menjelaskan sesuatu secara
huraian

KESALAHAN PENGGUNAAN
KATA SENDI NAMA

Frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan
satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. Kata sendi nama ialah
bentuk morfem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama. Antara kata sendi nama dalam
bahasa Melayu adalah 'di', 'ke', 'dari', 'daripada', 'pada', 'kepada', 'untuk', dan sebagainya.

KESALAHAN PEMBETULAN

Hadiah itu dari rakan saya. Hadiah itu daripada rakan saya.

SLIDESMANIA.COM ● Penggunaan kata sendi nama 'dari' juga didapati tidak
tepat kerana kata sendi nama 'dari' hendaklah
digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama
yang mengarahkan arah atau masa.

KESALAHAN PENGGUNAAN
KATA GANDA

Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada
sebahagian atau seluruhnya.

KESALAHAN PEMBETULAN

Semua murid-murid sedang berkumpul di Semua murid sedang berkumpul di
perhimpunan. perhimpunan.

SLIDESMANIA.COM ● Jika kata bilangan seperti semua, beberapa, banyak,
dan sebagainya digunakan, kata selepasnya tidak
perlu digandakan kerana kata bilangan tersebut sudah
membawa maksud jamak.

04 KESALAHAN AYAT

SLIDESMANIA.COM

Kesalahan Ayat Apakah contoh
kesalahan ayat?
➔ Kesalahan ayat berlaku apabila pengguna tidak
mematuhi peraturan-peraturan yang tersedia
ada.

➔ Kesalahan ayat biasanya berlaku pada ayat
inti,ayat tanya,ayat aktif,ayat pasif dan
kesalahan semantik.

SLIDESMANIA.COM

Contoh kesalahan ayat: Pembetulan:

1) Kuiz bahasa Melayu itu memperuntukkan satu 1) Satu jam setengah✅
setengah jam untuk menjawab solan tersebut 2) Hal-hal lain ✅
3) Bukan ✅
2) Kami akan membincangkan lain-lain hal dalam 4) Atas ✅
mesyuarat akan datang. 5) Jangan ✅

3) Dia tidak anak Pak Mat walaupun mereka rapat.
4) Terima kasih di atas sumbangan yang telah kamu

hulurkan.
5) Tolong jangan pijak rumput di taman itu.

SLIDESMANIA.COM

Kesalahan ayat bagi ayat pasif Ayat-ayat berikut salah
untuk pelaku ketiga: lazim diucapkan oleh

1) Buku itu Ahmad baca. orang sehinggap
-Buku itu dibaca oleh Ahmad. dianggap betul.

1) Surat itu abang hantar semalam.
-Surat itu dihantar oleh abang semalam.

1) Kerja itu mesti siapkan hari ini.
-Kerja itu mesti disiapkan oleh mereka
hari ini.

SLIDESMANIA.COM

Kesalahan ayat tidak lengkap
( Penggunaan subjek dan predikat )

Ayat yang lengkap mesti mengandungi Subjek predikat
subjek dan predikat.Ayat yang tidak
mengandungi subjek dan predikat Ayat ini lengkap kerana mengandungi subjek dan
dikatakan ayat yang tidak lengkap atau predikat.
bergantung. a) Kasut yang berwarna coklat itu. SALAH
subjek
SLIDESMANIA.COM -Kasut itu yang berwarna coklat. BETUL

SLIDESMANIA.COM Kesalahan Struktur Ayat Contoh ayat:

➔ Susunan kata dalam ayat atau struktor ayat mestilah a) Minuman ini bukan untuk kamu tapi dia. SALAH
lengkap, tepat, dan betul supaya maksudnya dapat
difahami.Kesalahan struktor ayat sering didapati dalam Ayat ini salah kerana tidak mengekalkan kata sendi
ayat tanya, ayat majmuk gabungan, dan ayat majmuk nama yang terdapat dalam ayat tunggal.
pancangan.
Minuman ini bukan untuk kamu tetapi untuk dia.
Penggunaan ayat majmuk gabungan BETUL

➔ Ayat majmuk gabungan dibentuk daripada dua
atau lebih ayat tunggal yang dihubungkan
dengan hata hubung gabungan.Unsur yang
sama dalam ayat tunggal yang digabungkan
perlu disebut sekali sahaja.Jika predikat dalam
ayat-ayat tunggal itu mempunyai frasa sendi
nama,maka frasa sendi nama itu perlu
dikekalkan.

Penerapan elemen pemulihan dalam aspek
tatabahasa

Contoh gambar ini Klinik Leong
merupakan
SLIDESMANIA.COM kesalahan dari segi Contoh gambar ini
ejaan merupakan
kesalahan dari segi
ejaan Zon Sembulan

PEMBETULAN :
Q - Que
Dalam bahasa Melayu -
Barisan

SLIDESMANIA.COM Didakwah - Didakwa

Kesalahan dari segi kata hubung Kesalahan dari segi kata ganda

Contoh ayat yang betul: Contoh ayat yang betul:
- Pembekal buah-buahan
-Kurangkan laju murid-murid sekolah
melintas 200 meter di hadapan. (Perkataan jenis kata selepasnya tidak perlu digandakan
kerana kata bilangan tersebut sudah membawa maksud
SLIDESMANIA.COM jamak.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
eng tutorial
Next Book
MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG