The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by loveapple228, 2021-10-27 03:41:38

BACALAH SAYANGKU 1

BACALAH SAYANGKU 1

Idea asal

PUAN HAJAH JULIANI BINTI ABDULLAH

Disemak semula

PANEL PENERBITAN KREATIF KEMBARA SDN.BHD.

PRAKATA

Buku BACALAH SAYANG memperkenalkan satu “Formula” dan cara yang sistematik
untuk membina kemahiran bacaan secara cepat dan tepat tanpa perlu
mengenal keseluruhan abjad A-Z terlebih dahulu. Kaedah ini disusun berdasarkan
konsep terus membaca dengan satu huruf satu hari melalui kaedah suku kata.

Buku ini dihasilkan atas kesedaran:

1. Bahawa Bahasa Malaysia merupakan bahasa yang paling mudah dipelajari jika terdapat
satu kaedah yang sistematik.

2. Wujudnya masalah yang dihadapi oleh guru tahun satu khasnya dan guru-guru amnya
tentang kaedah untuk mengajar murid-murid membaca dan menulis dengan cepat
dan tepat, sebelum mengajarkan kemahiran bahasa yang lain.

3. Bahawa kemahiran bacaan seharusnya dibina secara konkrit melalui proses kenal
huruf suku kata perkataan ayat dan seterusnya membaca petikan
dengan intonasi yang betul.

4. Bahawa kaedah tradisi, menghafal dan mengenal kesemua huruf abjad dahulu
sebelum boleh membaca, membuang masa dan membunuh minat murid-murid
untuk menguasai kemahiran bacaan.

5. Menginsafi masalah guru dalam penyediaan bahan tersusun ke arah mengajar
murid-murid menguasai kemahiran bacaan dan cekap menulis dalam jangka masa
yang pendek agar dapat menguasai kemahiran yang lain dengan penuh minat dan
berkeyakinan.

6. Bahawa buku ini amat sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Malaysia Tahun Satu
khasnya dan Kelas Pemulihan untuk membasmi buta huruf.

7. Bahawa buku ini boleh juga dijadikan sebagai bahan ujian pengesanan untuk menilai
tahap penguasaan dan kesukaran murid dalam menguasai kemahiran bacaan kerana
bahan bacaan disusun berperingkat-peringkat.

Sesungguhnya, buku ini dicipta dan disusun untuk mempercepatkan celik huruf dalam
kalangan murid-murid peringkat awal kanak-kanak lagi.Paparan ini akan dapat melahirkan
kanak-kanak yang bersikap positif, berwawasan, dan pintar cerdas.

Diharap buku ini dapat menyerap keprihatinan ibu bapa berganding bersama-sama
guru ke arah celik huruf seterusnya mempertingkatkan kecemerlangan pelajaran
dalam Bahasa Malaysia.

KAEDAH PENGGUNAAN
BUKU INI

1. Murid tidak perlu mengenal keseluruhan abjad A - Z terlebih dahulu.

2. Kenalkan huruf mengikut susunan dalam buku. Penekanan adalah pada huruf kecil
dahulu.

3. Perkenalkan vokal satu persatu melalui proses:
Namakan huruf ( a i u e o )
Bunyikan huruf

4. Selepas murid kenal huruf dan bunyikan adakan latihan menulis huruf yang
diperkenalkan ke dalam buku tulis.

5. Perkenalkan huruf K. Gabungkan K dengan vokal dan membentuk suku kata dalam
lingkungan huruf itu dan huruf-huruf lain seperti susunan dalam buku melalui proses:

Latih tubi bunyi huruf
Latih tubi bunyi suku kata
Membatang suku kata
Membaca perkataan
Membaca ayat / frasa
Membaca petikan

6. Murid-murid digalakkan membaca terus (tanpa mengeja/membatang suku kata) pada
peringkat bacaan ayat/frasa dan petikan dengan intonasi bacaan yang betul.

7. Ikut susunan dalam Buku Satu dan akhirnya susun semula semua huruf mengikut
susunan abjad dalam huruf besar dan kecil.

8. Bimbing murid-murid membaca mengikut susunan seterusnya kepada Buku Dua
mengikut kaedah yang sama.

Sekian.

Aa a yam

Ii
i kan

Uu
u lar

Ee
e mak

Ee
e pal

Oo
o bor

Kk

ka ki ku ke ke ko

Aki kaki kuku koko
kaku
aku

kuku  kaki
kaki  aku
kaki  Aki  kaku
kaki  Aki  ku  kaku

Kaki
Kaki Aki.
Kaki Akiku.
Kuku kaki Aki aku.
Kaki Aki aku kaku.

Bb

ba bi bu be be bo

ibu ubi bubu buku

Abu Baba babi babu bibi
Bobo baka baki biku buka
beku

ibu  buka  bubu
Bobo  buka  buku

Buku
Buku Baba.
Abu buka buku Baba.
Baba buka buku Abu.
Ibu buka buku Baba.
Bobo buka buku Abu.

Dd

da di du de de do

kuda budu dada dadu

ada Uda Adi adu
debu kodi daki duka
duku budi kadi dobi

Uda  ada  duku
Uda  ada  dadu
Adi  ada  kuda
dada  Adi  ada  daki

Kuda Adi
Adi ada kuda.
Kuda Adi ada kaki.
Kaki kuda ada daki.

Cc

ca ci cu ce ce co

baca ciku cuka beca

Aci kaca cuba caci cucu
cuci Acu bucu koci

Aci  ada  cucu
ibu  cuci  ciku
Abu  cucu  Aki
Acu  cuci  beca

Cucu Aki
Acu cucu Aki.
Acu ada buku.
Acu cuba baca buku.
Acu cuba baca buku Aci.

Gg

ga gi gu ge ge go

gigi dagu gado-gado

gebu bagi duga Gaga cagu

Gaga  ada  gigi
kaki  Gaga  ada  cagu
ibu  bagi  Gaga  gado-gado

Gaga
Gaga ada dagu.
Gaga ada gigi.
Gaga cuci dagu.
Gaga cuci gigi.

Hh

ha hi hu he he ho

bahu dahi

haba hiba hidu hoki Hadi

Abu  ada  bahu
Hadi  ada  dahi

Hadi
Hadi ada dahi.
Hadi ada bahu.
Hadi cuci dahi.
Hadi cuci bahu.

ja ji Jj

ju je je jo

baja baju keju biji

jadi gaji judi juga judo
haji kaji jika eja uji
Jojo jaga

Jojo  ada  ciku
Haji  Hadi  jadi  jaga
Haji  Baba  ada  baju  judo

Haji Hadi
Haji Hadi jadi jaga.
Haji Hadi jaga kuda.
Haji Hadi ada baju jaga.
Haji Hadi juga ada kuda.

Ll

la li lu le le lo

bola lidi bulu guli

labu laci beli gali lega kala
lalu cili lada kilo keli luka
lagu gula geli Lili jala Jali

Adi  ada  guli
ibu  beli  bola
kaki  Lili  luka
jala  Jali  ada  keli

Lili
Lili beli gula.
Lili beli labu.
Lili juga beli cili.

10

ma mi Mm

mu me me mo

meja jamu madu muka

mama bumi koma ma lu mo ga


kamu muda mahu lama kami

muka  mama  ada  jamu
madu  lama  jadi  beku
kami  mahu  meja

Mama
Umi ada mama.
Mama Umi ada jamu.
Jamu mama jamu madu.
Mama kami ada jamu lama.

11

na ni Nn ne no

nu ne

guni Nani naga nila

nabi Nina nona Cina
nada lena nama mana
kini bina Ana
ini

nama  nona  ini  Nani
Ana  ada  lima  nona
ini  naga  Cina
baju  Nina  ada  nila

Nani
Nina buka guni nona.
Nani beli nona Nina.
Nani beli lima biji nona.

12

Pp

pa pi pu pe pe po

pipi paha paku api

padi papa pili pagi lupa
bapa puji apa pala pilu
peka polo pena Apu

papa ada pala pili
Apu ada pena
pagi ini bapa buka

Bapa Apu
Ini bapa Apu.
Apu puji bapa Apu.
Bapa Apu puji Apu.
Bapa Apu ada paku.
Paku bapa Apu kena paha Ali.

13

ra ri Rr re ro

ru re

raga ceri pari roda

Rabu riba ribu beri cara biru
hari lari duri raja jari rela
roma cari rupa kera Ara mari

biri-biri kura-kura

hari  ini  hari  Rabu
kera  cari  kura-kura
biri-biri  lari  cari  ceri

Biri-biri Ara
Ara ada biri-biri.
Biri-biri cari ceri.
Ara riba biri-biri.
Jari kaki biri-biri kena duri.

14

sa si Ss se so

su se

susu nasi pasu siku

sana basi seru sisi sedu
desa saji jasa lusa seri
sari sini Susi sena Nisa
Sami suka

siku  Nisa  luka
Sami  suka  susu
di  sana  ada  pasu

Sari Susi
Sami bagi Susi sari.
Nisa suka sari Susi.
Susi juga suka sari ini.

15

ta ti Tt te to

tu te

tebu tiga topi mata

tali tiba Siti tugu nota
titi buta soto cuti hati
tepi kota Tuti tuli tani
tiri satu tiru

Siti suka tebu
hari ini hari cuti
tugu itu tugu batu

Tuti
Hari ini hari cuti.
Tuti baru tiba dari kota.
Tuti beli soto dari kota.
Tuti juga beli satu topi.

Topi baru Tuti itu ada tiga tali.

16

Ww

wa wi wu we we wo

Hawa sawi jawi

bawa dewa Dewi wira wali
lawa sawa sewa jiwa

Hawa  beli  sawi
Dewi  suka  baju  lawa
Hawa  sewa  baju  Dewi

Sawi Dewi
Dewi baru beli sawi.
Hawa bawa sawi Dewi.
Ibu Dewi rasa suka hati.

17

Yy

ya yi yu ye ye yo

kayu kaya bayi yoyo

daya paya raya Ayu soya
puyu rayu sayu kayu Yati
jaya kuyu saya

Yati  suka  soya
titi  itu  titi  kayu
hari  ini  Hari  Raya
Ayu  sapu  kaya  pada  roti

Yati
Ayu ada bayi.
Bayi Ayu nama Yati.
Yati ada baju raya.
Ayu pula suka baju raya Yati.

18

Ff

fa fi fu fe fe fo

fana    Fifi      Furi      feri      foto

Zz

za zi zu ze ze zo

Zaza     Zila     Zita     Zulu     Zoro

va vi Vv ve vo
Viva Devi
vu ve

Viko

qa qi Qq qe qo
qari
qu qe

19

cahaya delima
jurubina jurukamera

matahari petani

20

Cerita 1

Kuda Hadi.
Hadi ada kuda.
Kuda Hadi tiba tadi.
Kuda ada kaki.
Kaki kuda ada daki.
Hadi cuci kaki kuda.

Cerita 2

Busu ada baju.
Baju Busu ada saku.
Saku Busu ada tisu.
Busu sapu tisu pada siku.

Cerita 3

Ayu baru beli lima biji guli.
Ayu beri Dewi tiga biji guli.
Ayu bagi Lisa satu guli.
Ayu ada satu guli lagi.

21

Cerita 4

Mama ada bayi.
Bayi suka susu.
Bayi rasa dahaga.
Mama riba bayi.
Mama beri bayi susu.
Pipi bayi kena susu.
Mama cuci pipi bayi itu.

Cerita 5

Haji Musa ada satu beca.
Dia baru beli beca itu.
Beca itu ada tiga roda.
Hari-hari Haji Musa cuci beca itu.

Cerita 6

Ini Kumari.
Kumari ibu Marimutu.
Kumari ada lima biji kelapa.
Kumari beli daripada Ramasami.
Kumari suka kari pari.

22

Cerita 7

Ini kuda.
Bapa Ali beli kuda.
Kuda Ali betina.
Ali suka kuda itu.
Pada hari ini kaki kuda luka.
Lama-lama kuda itu mati.
Ali rasa dukacita.

Cerita 8

Ini biri-biri Abu.
Abu beri biri-biri sawi.
Biri-biri ini suka lari.
Mari biri-biriku mari.
Mari ke sini.

Cerita 9

Ini baju baharu saya.
Baju ini biru.
Baju ini ada dua saku.
Baju ini baju raya.

23

Cerita 10

Ini Haji Zaki.
Haji Zaki baru tiba dari desa.
Haji Zaki bawa guni.
Guni Haji Zaki ada lada.
Haji Zaki juga bawa sawi.
Haji Zaki beri Davi guni itu.

Cerita 11

Nama saya Busu.
Saya laki-laki.
Cita-cita saya jadi jurubina.
Bapa saya Haji Hadi.
Bapa saya jadi jurutera.
Nama ibu saya Siti Nani.
Ibu saya wanita Melayu.
Ibu saya jelita.
Ibu jadi jurubahasa.

Cerita 12

Bapa baru beli kereta.
Kereta bapa kereta generasi baharu.
Kereta bapa baru tiba dari kota.
Kami cuci kereta baharu bapa.
Kami cuci kereta di tepi telaga.

24

Cerita 13

Ini biji delima.
Ini pula batu delima.
Ibu baru beli batu ini.
Ibu suka batu ini.
Di jari kiri ibu ada batu delima.

Cerita 14

Itu kerusi Ramasami.
Itu meja Ramasami.
Ramasami suka putu.
Yati beri putu itu kepada Ramasami.
Mereka suka hati.

Cerita 15

Hari ini hari Selasa.
Ibu baru tiba dari kota.
Ibu bawa raga.
Raga ibu ada keladi.
Ibu beli keladi dari nona Cina.

25

Cerita 16

Hari ini hari Rabu.
Ibu beli sekilo duku.
Ibu bawa Suzana sama.
Suzana suka duku.
Ibu suka ceri.
Suzana menari suka hati.
Mereka ketawa suka hati.

Cerita 17

Nani cuci gigi.
Nani cuci gigi di tepi telaga.
Ibu beri Nani tisu.
Nani sapu tisu pada gusi.
Nani cuci muka di tepi telaga.

Cerita 18

Ini Milo.
Yati suka Milo susu.
Yati mahu lima sudu Milo.
Yati juga mahu tiga sudu susu.
Kami beri Yati lima sudu Milo.
Yati suka hati.

26

Cerita 19

Isa ada satu rusa.
Rusa Isa suka susu.
Rusa juga suka nasi.
Rusa suka nasi sapu sapi.
Rusa juga suka sawi.
Sisa nasi rusa jadi basi.

Cerita 20

Nama saya Noni.
Saya ada muka.
Di muka saya ada pipi.
Pipi saya gebu.
Saya ada dua mata.
Saya ada bulu mata.
Saya ada dahi.
Saya juga ada dagu.
Kaki saya ada jari.
Jari kaki saya ada kuku.

27

Aa Bb Cc Dd Ee

Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy
Zz

28


Click to View FlipBook Version