The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cegushasha, 2022-04-13 07:58:09

DSKP

BM TAHUN 4

Bahasa Melayu

Tahun 4Bahasa Melayu

Tahun 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2018

Terbitan 2018

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara .......................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan .............................................................................................................................. vii
Kata Pengantar ........................................................................................................................................................ ix
Pendahuluan ........................................................................................................................................................... 1
Matlamat .................................................................................................................................................................. 2
Objektif ..................................................................................................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah .................................................................................................... 3
Fokus ....................................................................................................................................................................... 4
Kemahiran Abad Ke-21............................................................................................................................................ 5
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ................................................................................................................................ 6
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ................................................................................................................... 7
Rancangan Pendidikan Individu .............................................................................................................................. 11
Elemen Merentas Kurikulum .................................................................................................................................... 12
Pentaksiran Bilik Darjah ........................................................................................................................................... 16

Tahap Pengusaan Umum ........................................................................................................................................ 17
Tahap Pengusaan Keseluruhan .............................................................................................................................. 18
Standard Prestasi KSSRPK (Masalah Pembelajaran) Bahasa Melayu .................................................................. 19
Organisasi Kandungan ............................................................................................................................................ 21
24
Kemahiran Mendengar dan Bertutur ............................................................................................................. 26
Kemahiran membaca .................................................................................................................................... 28
Kemahiran Menulis ........................................................................................................................................ 32
Aspek Seni Bahasa ............................................................................................................................... 34
Panel Penggubal ..................................................................................................................................................... 35
Penghargaan ...........................................................................................................................................................

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

viiKATA PENGANTAR DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
Prestasi. murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan Kebangsaan.
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.
SHAZALI BIN AHMAD
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

xiKSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas perenggan (1)(c) hendaklah mengikut Kurikulum Pendidikan
(Masalah Pembelajaran) digubal selaras dengan Falsafah Khas.
Pendidikan Kebangsaan yang berlandaskan prinsip-prinsip
pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya
menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang pembelajaran yang diperolehi di bilik darjah dapat diaplikasikan
sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Pendidikan Sains, pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah pembelajaran
Sosial dan Alam Sekitar (PSSAS) bersifat holistik, dan boleh supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan
diubahsuai selaras dengan keperluan murid berkeperluan khas berupaya menjalani kehidupan dengan lebih bermakna.
(MBK) masalah pembelajaran selaras dengan yang dihasratkan Fleksibiliti dalam melaksanakan KSSRPK Masalah Pembelajaran
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- memberi ruang kepada aktiviti untuk meningkatkan kemahiran
2025. berfikir, penggunaan teknologi dan penerapan nilai dalam
memastikan pembangunan MBK secara holistik.
Bagi memenuhi keperluan individu, pengajaran dan pembelajaran
di Program Pendidikan Khas Integrasi (Masalah Pembelajaran)
dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan
Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 , 8.(1)(c) yang menyatakan
seseorang guru boleh membuat pengubahsuaian kepada kaedah
atau teknik pengajaran dan pembelajaran, masa yang
diperuntukkan bagi setiap aktiviti, susunan aktiviti dan bahan
bantu mengajar apa-apa pengubahsuaian yang dibuat di bawah

1

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

MATLAMAT 3. Membaca mekanis dengan sebutan dan intonasi yang
betul, memahami, dan menaakul maklumat tersurat dan
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Bahasa Melayu tersirat dari pelbagai sumber.
digubal untuk membolehkan MBK menguasai kemahiran
berbahasa dan berkebolehan dalam berkomunikasi untuk 4. Memperkaya kosa kata untuk memupuk minat membaca.
memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu pengetahuan,
kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta meningkatkan 5. Mencatat, menulis dan mengimlak untuk mendapat dan
hubungan sosial dalam kehidupan seharian. menyampaikan maklumat.

OBJEKTIF UMUM 6. Menghasilkan pelbagai penulisan, mengedit dan menulis
ulasan.
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Bahasa Melayu
bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berikut: 7. Menghayati serta menghargai keindahan dan kesantunan
seni bahasa.
1. Memberikan respons terhadap gambar dan cerita dengan
menggunakan golongan kata yang betul. 8. Menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan,
pembacaan dan penulisan.
2. Bercerita, berbincang dan mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara 9. Menghargai dan mengamalkan nilai murni, bersikap
bertatasusila. positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui
aktiviti berbahasa.

2

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

OBJEKTIF KHUSUS

KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Bahasa Melayu 9. Menghayati serta menghargai keindahan dan kesantunan
Tahun 4 bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berikut: bahasa dalam seni bahasa.

1. Mendengar, memahami dan memberikan respons 10. Menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan,
berdasarkan bahan. pembacaan dan penulisan.

2. Bertutur untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
perkara daripada pelbagai sumber.

3. Membaca perkataan, frasa dan ayat secara mekanis KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Bahasa Melayu
dengan sebutan dan intonasi yang betul. dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian,
Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan
4. Membaca bahan bacaan daripada pelbagai sumber bagi Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang
memperkayakan kosa kata dan maklumat untuk memupuk tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu
minat membaca. sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan
inovatif.
5. Membina dan menulis secara mekanis perkataan, frasa,
ayat, perenggan dan petikan.

6. Menulis secara imlak untuk mendapat dan menyampaikan Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
maklumat. menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
7. Menghasilkan penulisan kreatif dengan menggunakan serta inovatif. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran)
ejaan, ayat dan golongan kata yang betul. Bahasa Melayu digubal berdasarkan enam tunjang Kerangka
KSSR sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
8. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

3

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

4

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

FOKUS

KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) bagi mata Umumnya dengan menguasai kemahiran-kemahiran tersebut
pelajaran Bahasa Melayu memberi fokus pada kemahiran literasi akan dapat membantu MBK berkomunikasi dan berhubung
iaitu konsep kembali kepada aplikasi bahasa. Kemahiran literasi menggunakan bahasa yang baik serta dapat menghasilkan
memberi penekanan kepada asas kemahiran mendengar dan penulisan yang berkualiti dan kreatif.
bertutur, membaca, menulis dan aspek seni bahasa. Kemahiran-
kemahiran tersebut dilaksana sepenuhnya dalam pengajaran Kedalaman skop kemahiran-kemahiran tersebut ditingkatkan dan
dan pembelajaran (PdP) secara terancang bagi mengukuhkan disusun mengikut aras kandungan yang berbeza mengikut tahun.
komunikasi MBK. Penekanan aktiviti PdP dan penggunaan pelbagai bahan yang
menarik secara didik hibur bagi semua kemahiran dan aspek ini
Penekanan kepada penguasaan kemahiran mendengar dan dapat membantu MBK menguasai dan menghayati pembelajaran
bertutur membolehkan MBK dapat berkomunikasi dalam pelbagai bahasa dengan lebih berkesan.
situasi dengan lebih berkesan. Melalui kemahiran membaca MBK
dapat meningkatkan kosa kata, memperoleh dan memproses
maklumat serta dapat memupuk minat membaca. Penguasaan
kemahiran menulis pula, MBK dapat mengaplikasikan maklumat
dalam pelbagai bentuk penulisan bagi menyampaikan idea
mereka. Manakala aspek seni bahasa memberi ruang kepada
penggunaan keindahan bahasa yang dipelajari melalui teknik
penyampaian yang menarik dan menyeronokkan seperti
bernyanyi, bercerita, berlakon dan berpuisi.

5

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN

Pemikir Berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif;
berkeupayaan menangani masalah yang
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan MBK yang kompleks dan membuat keputusan yang
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus beretika. Berfikir tentang pembelajaran dan
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya diri sebagai individu yang sedang belajar.
yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 Mengemukakan soalan dan bersifat terbuka
bermatlamat untuk melahirkan MBK yang mempunyai ciri-ciri kepada perspektif, nilai dan tradisi individu
yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya dan masyarakat lain. Berkeyakinan dan
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard kreatif dalam menangani bidang
Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam KSSR pembelajaran yang baharu.
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Bahasa Melayu
menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 Kerja Berkebolehan bekerjasama secara
dalam kalangan MBK. sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang lain.
Menggalas tanggungjawab bersama,
Jadual 1: Profil Murid menghormati dan menghargai sumbangan
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
Memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif, bagi menjadikan
mereka pemimpin dan ahli pasukan yang
lebih baik.

PROFIL MURID PENERANGAN Bersifat ingin Berkeupayaan membangunkan rasa ingin
tahu tahu semula jadi untuk meneroka strategi
dan idea baharu. Mempelajari kemahiran
Berdaya tahan Berkeupayaan menghadapi dan mengatasi yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri
kesukaran, mengatasi cabaran dengan dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan berdikari dalam pembelajaran. Menikmati
empati. pengalaman pembelajaran sepanjang hayat
secara berterusan.
Mahir Berkeupayaan menyuarakan dan
berkomunikasi meluahkan fikiran, idea dan maklumat
dengan yakin dan kreatif, melalui kaedah
lisan, bertulis, dan mengguna pelbagai
media serta teknologi.

6

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

PROFIL MURID PENERANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Berprinsip Berintegriti, jujur, saksama, adil dan
menghormati maruah individu, kumpulan
dan komuniti. Bertanggungjawab atas Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
tindakan, akibat tindakan dan keputusan kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
yang dibuat. dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) bagi merangsang
pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan MBK.
Bermaklumat Berkeupayaan mendapatkan pengetahuan Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
dan membentuk pemahaman yang luas pemikiran seperti Jadual 2.
dan seimbang merentasi pelbagai disiplin Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT
pengetahuan, serta meneroka pengetahuan
dengan cekap dan berkesan dalam konteks TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN
isu tempatan dan global. Memahami isu-isu Mengaplikasi
etika / undang-undang berkaitan maklumat Menganalisis Menggunakan pengetahuan,
yang diperoleh. kemahiran, dan nilai dalam situasi
Menilai berlainan untuk melaksanakan
Penyayang/ Menunjukkan empati, belas kasihan dan sesuatu perkara.
Prihatin rasa hormat terhadap keperluan dan Mencipta
perasaan orang lain. Komited untuk Mencerakinkan maklumat kepada
berkhidmat kepada masyarakat dan bahagian kecil untuk memahami
memastikan kelestarian alam sekitar. dengan lebih mendalam serta
hubung kait antara bahagian
Patriotik Mempamerkan semangat kekitaan, kasih berkenaan.
sayang, kesetiaan, kebanggaan, dan rasa
hormat terhadap negara. Membuat pertimbangan dan
keputusan menggunakan
pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi.

Menghasilkan idea atau produk
atau kaedah yang kreatif dan
inovatif.

7

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) yang dirancang
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran perlu memberi penekanan kepada PdP berpusatkan murid. Murid
berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir. dilibatkan secara aktif dalam PdP yang menyepadukan
pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai penerapan sikap dan nilai murni. Dalam melaksanakan PdP, guru
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat perlu menyusun atur kemahiran yang hendak diajar, memberi
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti latihan yang konsisten dan menilai tahap pencapaian murid
yang munasabah. melalui proses analisis tugasan dengan mengambil langkah-
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk langkah berikut:
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai  Mengenal pasti tahap keupayaan murid.
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir  Merancang aktiviti PdP yang sesuai mengikut tahap
tidak mengikut kelaziman.
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat keupayaan murid.
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.  Menghuraikan secara ringkas aktiviti yang dipilih.
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan  Menyedin Bahan Bantu Mengajar (BBM) dan Bahan Bantu
berfokus untuk menyelesaikan masalah.
Belajar (BBB) yang sesuai dengan tahap keupayaan murid.
KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk  Mencerakinkan aktiviti kepada langkah-langkah yang lebih
menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan
projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti kecil.
peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk  Membuat pemerhatian dan penilaian terhadap pencapaian
menggalakkan murid berfikir.
murid.
 Membuat penambahbaikan yang sesuai.

8

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

Bagi meningkatkan minat dan keseronokan belajar, guru boleh Konstruktivisme
mempelbagaikan pendekatan pengajaran seperti pembelajaran Konstruktivisme membolehkan murid belajar sesuatu dengan cara
berasaskan inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual, membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri
pembelajaran masteri, analisis tugasan, belajar melalui bermain, mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah:
pengajaran bertema, pembelajaran pengalamian, pendekatan (i) Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.
kolaborasi dan multi sensori. (ii) Pembelajaran adalah hasil usaha murid sendiri.
(iii) Pembelajaran berlaku apabila murid menghubungkan idea
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
Pembelajaran berasaskan inkuiri merupakan pendekatan yang asal dengan idea baharu bagi menstruktur semula idea
mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara mereka.
am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat (iv) Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
tentang sesuatu fenomena yang berlaku. Pembelajaran secara pengalaman serta membuat refleksi.
inkuiri berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan
ditemui oleh murid sendiri. Dalam strategi PdP inkuiri, murid Pembelajaran Kontekstual
menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan hasil Pembelajaran Kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
penerokaan. Guru boleh bertindak sebagai fasilitator dengan dengan kehidupan harian murid. Dalam melaksanakan
mengemukakan soalan bagi memandu murid ke arah inkuiri. pendekatan pembelajaran kontekstual, perkaitan antara ilmu yang
Perbincangan boleh dijalankan sebelum, semasa dan selepas diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Murid tidak hanya
menjalankan aktiviti. belajar secara teori semata-mata, bahkan dapat menghayati
kerelevanan ilmu yang dipelajari dengan kehidupan harian.

9

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

Pembelajaran Berasaskan Projek tahu, penguasaan kemahiran berfikir dan psikomotor, serta
Pembelajaran Berasaskan Projek merupakan proses PdP yang kemahiran mengendalikan emosi.
berasaskan inkuiri. Strategi ini memerlukan murid untuk memberi Ciri-ciri BMB adalah seperti berikut:
tumpuan kepada persoalan atau masalah yang kompleks, (i) Aktiviti yang menyeronokkan.
menyelesaikan masalah tersebut melalui proses penyiasatan (ii) Penerokaan dan interaksi dengan persekitaran.
secara bekerjasama dalam suatu tempoh waktu. Projek yang (iii) Permainan bebas dan terancang.
dijalankan adalah untuk menyiasat topik atau isu yang dihadapi (iv) Keanjalan masa.
murid dalam persekitaran sebenar. Semasa menjalankan proses (v) Percubaan idea sendiri.
penyiasatan ini, murid dapat mempelajari kandungan, maklumat (vi) Peluang untuk memberikan tumpuan dan perhatian.
dan fakta-fakta yang diperlukan untuk membuat kesimpulan
tentang persoalan atau masalah yang ditimbulkan. Melalui PBP Pendekatan Bertema
murid dapat mempelajari kemahiran yang dihasratkan dan Pendekatan Bertema (PB) digunakan dalam proses PdP murid.
mengasah kemahiran berfikir mereka sendiri. Pemilihan topik atau tema mestilah bersesuaian dengan
persekitaran murid.
Belajar Melalui Bermain Pendekatan PB melibatkan:
Pendekatan Belajar Melalui Bermain (BMB) ditekankan dalam (i) Penggunaan suatu tajuk umum merentasi bidang
proses PdP bagi murid khususnya MBK kerana pendekatan ini
berupaya menarik minat dan menimbulkan keseronokan ketika pembelajaran.
belajar. BMB menggalakan MBK melakukan penerokaan, (ii) Pemilihan tajuk tema berasaskan kesesuaian tahap murid,
penemuan dan pembinaan kefahaman berdasarkan pengalaman,
dengan rasa gembira dan seronok. Pendekatan ini boleh situasi tertentu atau peristiwa semasa.
meningkatkan keupayaan kognitif dan meningkatkan rasa ingin (iii) Saling berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan

pengalaman baru yang diperoleh secara tersusun dan
sistematik.
(iv) Peluasan dan pengukuhan pengetahuan dan kemahiran

10

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

(v) Pemeringkatan daripada yang mudah kepada yang sukar (ii) Menjelaskan peranan murid dalam tugasan.
dan umum kepada yang lebih khusus. (iii) Memastikan sumber untuk proses pembelajaran ada dan

Pemilihan tema pula perlu mengambil kira: mudah diperoleh.
(i) Kesesuaian dengan kehidupan murid. (iv) Menyusun sumber untuk proses pembelajaran.
(ii) Peluang untuk mengaplikasi kemahiran kepada murid-murid (v) Seimbangkan komponen intelek dan emosi dalam

seperti kemahiran asas mendengar, membaca, menulis, pembelajaran.
mengira, penggunaan komputer dan lain-lain. (vi) Berkongsi perasaan dan pemikiran dengan murid tanpa
(iii) Kemahiran yang diperoleh daripada tema yang diajar dapat
membantu murid mendapat kemahiran penyelesaian menguasai dan mengongkong mereka.
masalah.
(iv) Sumber yang mudah didapati. Proses pembelajaran bagi Pendekatan Pengalamian ialah:
(v) Mengikut musim atau peristiwa untuk memberi kesedaran (i) Guru menentukan matlamat dan objektif untuk individu
dan pengukuhan serta meningkatkan pengetahuan murid. dan/atau kumpulan.
(ii) Guru merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan
Pembelajaran Pengalamian kesediaan murid.
Pendekatan Pembelajaran Pengalamian adalah berdasarkan (iii) Guru perlu menjelaskan tentang tugas atau aktiviti yang
kesediaan dan keupayaan individu murid khususnya MBK. akan dijalankan dengan murid dan berbincang mengenai
Pendekatan ini meningkatkan keupayaan kendiri individu di mana apa yang diharapkan daripada murid.
murid diberi peluang menilai keupayaan diri sendiri. (iv) Murid perlu ditempatkan dalam situasi atau suasana yang
Dalam melaksanakan pendekatan ini, guru berperanan: memerlukan kemahiran baru atau sokongan dan
(i) Menentukan suasana yang positif untuk proses peneguhan dengan pengalaman lalu.
(v) Pembelajaran berlaku melalui pengalaman pembelajaran
pembelajaran. dan guru memberi maklumat tentang apa yang dilakukan
atau dipelajari.

11

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

(vi) Guru memberikan bantuan, latihan dan peneguhan RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
dengan mengaitkan pembelajaran yang baru dalam
kehidupan sebenar murid seperti sekolah, keluarga dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 telah
komuniti. menjelaskan bahawa Rancangan Pendidikan Individu (RPI)
adalah rekod yang melaporkan butiran rancangan pendidikan
Pembelajaran Luar Bilik Darjah berasaskan kepada potensi individu MBK. Guru perlu mengenal
Pendekatan ini bertujuan menyediakan ruang dan peluang untuk pasti keupayaan dan kelemahan murid melalui ujian diagnostik
murid: secara pemerhatian, lisan dan penulisan. Matlamat RPI adalah
(i) Memperoleh pengalaman sebenar. untuk meminimakan halangan belajar dan memaksimakan potensi
(ii) Meningkatkan kecergasan dan perkembangan fizikal. diri bagi meningkatkan kesediaan MBK untuk belajar.
(iii) Bersosialisasi dan berkomunikasi.
(iv) Melaksanakan aktiviti yang menggembirakan. Kerjasama dan kolaboratif antara ibu bapa, kumpulan pakar,
(v) Meneroka dan berinteraksi dengan persekitaran. agensi kerajaan, pusat latihan kemahiran dan agensi bukan
(vi) Melakukan aktiviti bebas dan aktiviti terancang. kerajaan (NGO) amat penting dalam menentukan aktiviti
intervensi, rehabilitasi dan program transisi yang sesuai dengan
Antara aktiviti di luar bilik darjah termasuk lawatan, ketidakupayaan murid. Aktiviti intervensi dan rehabilitasi seperti
perkhemahan/kursus motivasi, perkelahan, aktiviti berkuda, latihan pertuturan, kawalan emosi dan tingkah laku boleh
berenang dan aktiviti menjual beli. membantu murid meningkatkan tumpuan, minat dan perhatian
kepada PdP di dalam bilik darjah. Program transisi pula dapat
membantu MBK mengadaptasi dan menyesuaikan diri dengan
keluarga, persekitaran, komuniti, tempat latihan dan tempat kerja
untuk advokasi diri dan sokongan psikologi. Justeru, gabungan

12

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

aktiviti intervensi, rehabilitasi dan program transisi akan dapat 2. Kelestarian Alam Sekitar
membantu guru membina RPI dengan lebih berkesan.  Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM pelajaran.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang  Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen- alam.
elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat 3. Nilai Murni
menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
di dalam EMK adalah seperti berikut: supaya murid sedar akan kepentingan dan
1. Bahasa mengamalkannya.
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. kehidupan harian.

 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, 4. Sains Dan Teknologi
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
dan berkomunikasi secara berkesan. kalangan murid.
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih
cekap dan berkesan.

13

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP  Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah
merangkumi empat perkara iaitu: suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.

(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk
konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi); memastikan pembangunan modal insan yang mampu
menghadapi cabaran abad ke-21.
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
manipulatif tertentu);  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam
PdP.
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan); dan 7. Keusahawanan
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PDP. ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
budaya dalam kalangan murid.
5. Patriotisme  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
sebagai rakyat Malaysia. 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid
6. Kreativiti Dan Inovasi dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk kemahiran asas TMK yang dipelajari.
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
gabungan idea yang ada. menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.

14

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang  Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan dalam mata pelajaran yang berkaitan.
lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata
pelajaran. 10. Pendidikan Kewangan
 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
 Salah satu penekanan dalam TMK adalah pemikiran membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
komputasional yang boleh diaplikasikan dalam semua membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
mata pelajaran. Pemikiran komputasional merupakan satu pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
kemahiran untuk menggunakan konsep penaakulan logik, menguruskan hal ehwal kewangan secara
algoritma, leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan bertanggungjawab.
penilaian dalam proses menyelesaikan masalah  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
berbantukan komputer. PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang
9. Kelestarian Global yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompoun.
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui
persekitaran dalam kehidupan harian dengan tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan berkesan dan bermakna.
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di
peringkat tempatan, negara dan global.

15

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

11. Kemahiran Transisi i) Kemahiran Adaptasi Persekitaran.
Pelaksanaan KSSRPK perlu menyepadukan modul Guru membantu MBK untuk memahami dan mematuhi
transisi bagi meningkatkan kesediaan MBK untuk perkara seperti berikut:
menyesuaikan diri dengan perubahan dalam  Peraturan dalam bilik darjah dan sekolah
perkembangan fizikal, corak kehidupan harian, membina  Jadual
hubungan dengan ahli keluarga, rakan sebaya, guru dan  Rutin Harian
komuniti baru apabila mereka mengalami peralihan.  Keperluan mengikut giliran
Sepanjang sesi persekolahan, MBK akan mengalami  Keperluan mengikut dan mematuhi arahan
peralihan atau transisi dari peringkat prasekolah ke
sekolah rendah dan seterusnya ke sekolah menengah ii) Kemahiran Ketrampilan Sosial
termasuk peralihan apabila mereka naik darjah dan Guru membantu MBK untuk memahami dan
tingkatan. menguasai kemahiran berikut:
 Memenuhi tanggungjawab sebagai anak, murid
Proses transisi di sepanjang persekolahan memerlukan dan akan sebaya.
MBK melalui perubahan lokasi (sekolah & kelas),  Menanam tingkah laku sosial yang positif di mana
mendapat rakan dan guru baru serta perubahan kurikulum MBK boleh membezakan batasan hubungan dalam
dan perubahan pemikiran dan fizikal. Perubahan ini masyarakat.
memberi tekanan kepada MBK untuk menyesuaikan diri  Mengawal emosi dan tingkah laku khususnya
mereka agar mereka lebih bersedia untuk belajar di dalam apabila mereka menghadapi perasaan takut, sedih,
bilik darjah. gelisah dan sebagainya.

Kandungan modul transisi pada peringkat sekolah rendah
ini mengandungi 4 komponen iaitu:

16

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

iii) Kemahiran Pra-akademik Faktor hubungan dan interaksi di antara MBK, ahli keluarga dan
Guru membantu MBK dengan kemahiran membaca guru akan mempengaruhi bagaimana MBK belajar dan tahap
dan kemahiran asas literasi dengan memahami objektif pencapaian MBK (sosial dan akademik) dalam melalui prose
pembelajaran dalam arahan yang dipecahkan kepada transisi. Menurut pelbagai kajian peringkat antarabangsa, ciri
langkah yang lebih kecil. amalan transisi yang berkesan adalah aktiviti yang dapat
membantu MBK membina karektor / sifat berikut:
iv) Kemahiran Membina Hubungan dan Komunikasi
Guru membantu MBK melalui proses transisi dengan i) MBK merasakan mereka sesuai dan suka berada di
sokongan ahli keluarga melalui proses berikut: sekolah (sense of belonging).
 Memahami latar belakang dan keperluan
individu MBK dari segi minat, aktiviti ii) MBK memahami dan menghargai budaya di sekolah.
kegemaran, sifat individu mereka dan amalan iii) MBK menghormati dan bergaul dengan rakan, guru
di rumah.
 Mendapatkan sokongan ibu bapa dan ahli dan staf sekolah.
keluarga serta staff sekolah dalam memahami iv) MBK melibatkan diri secara aktif dalam kelas
rutin MBK di sekolah dan di rumah.
 Penyediaan akomodasi dan penyesuaian (engagement in learning).
dalam aspek persekitaran, jadual waktu dan v) MBK mengetahui identity dan peranan mereka
aktiviti rutin harian.
 Berkomunikasi dengan ahli keluarga dan sebagai murid.
warga sekolah. vi) Ekpektasi positif dari guru.
vii) MBK secara berterusan membina sifat yang positif di

sekolah dan rumah.

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang,

17

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini  Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard
berlaku berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap Pembelajaran dan Standard Prestasi.
penguasaan murid.
 Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan
PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. pengukuhan.
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada PBD juga perlu mengambil kira kemajuan MBK berdasarkan
akhir sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. pelaksanaan intervensi yang dirancang menggunakan RPI. RPI
Guru perlulah merancang, membina item atau instrumen merupakan dokumen yang menjelaskan tahap 5 domain
pentaksiran, mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap perkembangan murid: kognitif, komunikasi, socio-emosi, tingkah
penguasaan yang diajar berdasarkan DSKP. laku, motor kasar dan motor halus. Peningkatan kesediaan MBK
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan untuk belajar boleh dikenal pasti dan direkodkan dalam RPI yang
keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah melaksanakan mana akan membantu guru menentukan strategi dan kaedah PdP
pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut: bersesuaian dengan potensi individu murid.

 Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti TAHAP PENGUASAAN
pemerhatian, lisan dan penulisan.
Tahap penguasaan merupakan satu bentuk pernyataan
 Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran
dilaksanakan oleh guru dan murid. murid. Terdapat enam tahap penguasaan yang menunjukkan aras
penguasaan yang disusun secara hierarki. Tahap penguasaan ini
 Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
yang dipelajari.

 Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
pembelajaran.

18

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

ditetapkan dalam kurikulum. Jadual 3 menunjukkan pernyataan 4 Murid menggunakan pengetahuan dan
tahap penguasaan umum. melaksanakan sesuatu kemahiran
(Tahu, faham dan dengan beradab iaitu mengikut prosedur
Guru boleh mencatat perkembangan murid di dalam buku rekod boleh buat dengan atau secara analitik dan sistematik
mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual atau
lain-lain yang sesuai. Perekodan tahap penguasaan dibuat ke beradab)
dalam templat pelaporan yang disediakan setelah PdP bagi setiap
bidang, tema, kemahiran atau kelompok Standard Kandungan 5 Murid menggunakan pengetahuan dan
dan Standard Pembelajaran selesai dilaksanakan. melaksanakan sesuatu kemahiran pada
(Tahu, faham dan situasi baharu dengan mengikut prosedur
boleh buat dengan atau secara sistematik serta tekal dan
bersikap positif
beradab terpuji)

Jadual 3: Penyataan Tahap Penguasaan Umum 6 Murid berupaya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran sedia ada
Tahap Tafsiran (Tahu, faham dan untuk digunakan pada situasi baharu
boleh buat dengan secara sistematik, bersikap positif, kreatif
dan inovatif dalam penghasilan idea
beradab mithali) baharu serta boleh dicontohi

1 Murid tahu perkara asas atau boleh
(Tahu) melakukan kemahiran asas atau memberi
respons terhadap perkara yang asas

2 Murid menunjukkan kefahaman dengan Tahap penguasaan keseluruhan
(Tahu dan faham) menjelaskan sesuatu perkara yang
dipelajari dalam bentuk komunikasi Tahap Penguasaan Keseluruhan bagi setiap mata pelajaran perlu
ditentukan pada setiap akhir tahun. Tahap Penguasaan
3 Murid menggunakan pengetahuan untuk Keseluruhan ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan
melaksanakan sesuatu kemahiran pada nilai. Guru perlu mentaksir murid secara kolektif dan holistik
(Tahu, faham dan suatu situasi dengan melihat semua aspek semasa proses pembelajaran. Guru
boleh buat) hendaklah menggunakan pertimbangan profesional dalam semua

19

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

proses pentaksiran, khususnya dalam menentukan tahap Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum balas yang
penguasaan keseluruhan. Pertimbangan profesional boleh lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat
dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman guru, yang diperolehi membolehkan pihak yang bertanggungjawab
interaksi guru bersama murid, serta perbincangan bersama rakan mengenali, memahami, menghargai, serta mengiktiraf murid
sejawat. sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi
untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa.
Standard Prestasi KSSRPK (Masalah Pembelajaran)
Bahasa Melayu Pentaksiran bagi setiap kelompok Standard Kandungan boleh
dijalankan dengan menggunakan Standard Prestasi sebagai skala
Standard Prestasi KSSRPK (Masalah Pembelajaran) Bahasa rujukan guru bagi menentukan tahap penguasaan MBK bagi
Melayu digunakan untuk melihat kemajuan dan perkembangan Standard Kandungan yang ditetapkan.
murid dalam pembelajaran, serta prestasi seseorang murid.
Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan Standard Prestasi menunjukkan enam Tahap Penguasaan (TP)
maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat yang merujuk kepada aras penguasaan yang disusun secara
hieraki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. Guru boleh membuat
atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan pertimbangan profesional untuk menentukan tahap penguasaan
standard prestasi yang ditetapkan. Pentaksiran sedemikian tidak murid berdasarkan pengalaman bersama murid dan perbincangan
membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain. profesional dengan rakan sejawat. Pentaksiran yang dibuat
Perkembangan murid dilaporkan dengan menerangkan tentang seharusnya mengintegrasikan kandungan, kemahiran dan nilai
kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran. Murid untuk melihat sejauh mana murid menguasai Standard
dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam Kandungan tertentu secara holistik. Jadual 4 menyenaraikan
masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, maksud dan tafsiran umum tentang setiap tahap penguasaan bagi
kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. mata pelajaran Bahasa Melayu.

20

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

Jadual 4: Penyataan Tahap Penguasaan Umum KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran)
Bahasa Melayu

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi tindak balas
1

terhadap perkara asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta
2

menjelaskan perkara yang telah dipelajari.

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu
3

situasi.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau
4

secara sistematik.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau
5

secara sistematik, serta tekal, dan bersikap positif.

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada
6

situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif, serta boleh dicontohi.

21

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

ORGANISASI KANDUNGAN

KSSRPK Masalah Pembelajaran Bahasa Melayu diorganisasikan Jadual 5: Organisasi DSKP
dalam bentuk standard, iaitu Standard Kandungan (SK) dan
Standard Pembelajaran (SP) serta Standard Prestasi (SPi). STANDARD STANDARD STANDARD
Kurikulum Bahasa Melayu ini direka bentuk berasaskan KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
pendekatan pembelajaran modular yang berteraskan kemahiran
bahasa iaitu; Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
(i) Kemahiran mendengar dan bertutur tentang perkara kriteria atau umum yang
(ii) Kemahiran membaca yang murid patut indikator kualiti menunjukkan tahap-
(iii) Kemahiran menulis ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap prestasi yang
(iv) Kemahiran seni bahasa lakukan dalam pencapaian yang perlu murid
suatu tempoh boleh diukur bagi pamerkan sebagai
Setiap SK diterjemahkan melalui SP. Guru perlu merujuk kepada persekolahan setiap standard tanda bahawa
maklumat yang terdapat dalam SK dan SP untuk mengetahui merangkumi aspek kandungan. sesuatu perkara itu
tumpuan, kedalaman dan keluasan tajuk yang perlu diajar. SPi pengetahuan, telah dikuasai
pula merupakan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan kemahiran dan murid.
sebagai tanda bahawa sesuatu perkara yang diajar itu telah nilai.
dikuasai oleh murid. SPi pula digubal dengan mengambil kira
tahap keperluan, perkembangan dan kematangan murid. Bagi menggunakan DSKP KSSRPK (Masalah Pembelajaran)
Penerangan bagi setiap SK, SP dan SPi ditunjukkan seperti Bahasa Melayu secara optimum, adalah perlu bagi guru Bahasa
dalam Jadual 5. Melayu untuk mengetahui dan menghayati kandungan yang
terdapat dalam empat lajur penting yang akan membantu guru
mencerakinkan PdP.

22

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

Peruntukan Masa
Pelaksanaan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu adalah
mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa sekarang.
Waktu minimum bagi mata pelajaran Bahasa Melayu adalah 96
jam setahun.

23

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4
24

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1 Mendengar dan Murid boleh: 1 Memberi respons terhadap cerita yang
memberi respons didengar.
terhadap gambar 1.1.1 Mendengar dan memberi 2
respons terhadap gambar Menyatakan golongan kata yang sesuai
mengikut konteks 3 dengan gambar.

i) kata nama Menceritakan semula cerita yang didengar
ii) kata adjektif berpandukan gambar.
iii) kata kerja

1.1.2 Mendengar dan membina
ayat tunggal secara lisan

1.1.3 Mendengar dan bercerita 4 Menyambung cerita berpandukan gambar
berpandukan gambar menggunakan golongan kata yang sesuai.
menggunakan ayat
tunggal Menyambung cerita berpandukan gambar
5 menggunakan golongan kata yang sesuai

secara yakin.

Menyambung cerita berpandukan gambar
6 menggunakan golongan kata yang sesuai,

secara kreatif.

25

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

STANDARD STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PENGUASAAN TAFSIRAN
1.2 Bertutur untuk
menyampaikan Murid boleh: 1 Memberi respons terhadap maklumat yang
maklumat didengar, ditonton atau dibaca.
1.2.1 Memberi respons
. terhadap cerita yang 2 Mengajuk ayat yang didengar, ditonton atau
didengar, ditonton atau dibaca.
dibaca

1.2.2 Menyampaikan maklumat 3 Menyampaikan semula maklumat yang
secara berpandu didengar, ditonton atau dibaca.

4 Menyampaikan maklumat secara berpandu.

5 Menyampaikan maklumat dengan perkataan
sendiri secara yakin dan beradab terpuji.

6 Menyampaikan maklumat dengan perkataan
sendiri dengan yakin, kreatif dan menarik.

26

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

STANDARD STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PENGUASAAN TAFSIRAN

2.1 Mengeja, membatang Murid boleh: 1 Mengenalpasti suku kata terbuka dan tertutup.
dan membunyikan
suku kata 2.1.1 Mengeja, membatang dan 2 Mengenalpasti suku kata terbuka dan tertutup
membunyikan suku kata dalam perkataan.
2.2 Membaca perkataan terbuka dan tertutup

2.2.1 Mengeja dan membatang
perkataan

2..2.2 Membaca perkataan 3 Membatang suku kata.

4 Membaca perkataan.

5 Membaca perkataan dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

6 Membaca perkataan dengan sebutan dan
intonasi yang betul dengan yakin dan tekal.

27

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

STANDARD STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PENGUASAAN TAFSIRAN

2.3 Membaca frasa Murid boleh: 1 Mengajuk frasa dan ayat.

2.4 Membaca ayat secara 2.3.1 Membaca frasa yang 2 Mengeja dan membatang perkataan dalam
mekanis terdiri daripada suku kata frasa dan ayat.
terbuka dan tertutup
3 Membaca perkataan dalam frasa dan ayat
2.4.1 Membaca ayat tunggal tunggal.
yang mengandungi suku
kata terbuka dan tertutup Membaca frasa dan ayat tunggal yang
4 mengandungi kata ganti nama dengan
2.4.2 Membaca ayat tunggal
yang mengandungi kata sebutan dan intonasi yang sesuai.
ganti nama

Membaca ayat tunggal yang mengandungi
5 kata ganti nama dengan sebutan dan intonasi

yang sesuai secara yakin.

Membaca ayat tunggal yang mengandungi
6 kata ganti nama dari pelbagai sumber bacaan

secara yakin dan tekal.

28

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

3.0 KEMAHIRAN MENULIS STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI
PEMBELAJARAN PENGUASAAN TAFSIRAN
STANDARD
KANDUNGAN

Murid boleh: 1 Menyalin suku kata terbuka dan tertutup.

3.1 Menulis suku kata 3.1.1 Menyalin dan menulis
suku kata terbuka dan
tertutup 2 Menulis suku kata terbuka dan tertutup.

3 Menulis suku kata terbuka dan tertutup
dengan betul.

4 Menulis suku kata terbuka dan tertutup
dengan betul dan kemas.

5 Menulis suku kata terbuka dan tertutup
dengan betul dan kemas.

Menulis suku kata terbuka dan tertutup
6 dengan betul, kemas, yakin dan boleh

dicontohi.

29

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

STANDARD STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PENGUASAAN TAFSIRAN

Murid boleh:

1 Menyalin perkataan dan frasa.

3.2 Menulis perkataan dan 3.2.1 Membina dan menulis
frasa
i) perkataan
ii) frasa 2 Membina perkataan dan frasa secara
berpandu.

3.2.2 Menyusun perkataan 3 Membina perkataan dan frasa tanpa
menjadi ayat yang bimbingan.
bermakna

3.2.3 Menulis sesuatu yang 4 Menulis perkataan dan frasa.
diimlakkan

i. perkataan
ii. frasa

5 Menulis perkataan dan frasa yang diimlakkan
secara tekal.

6 Menulis perkataan dan frasa yang diimlakkan
secara tekal, yakin dan boleh dicontohi.

30

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

STANDARD STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PENGUASAAN TAFSIRAN

3.3 Menulis ayat tunggal Murid boleh: 1 Menyalin ayat tunggal.

3.3.1 Menyalin ayat tunggal
.

3.4 Menulis dengan 3.4.1 Menulis ayat tunggal 2 Menulis ayat tunggal dengan bimbingan.
menggunakan tanda dengan menggunakan
baca tanda baca yang betul

i) huruf besar 3 Menulis ayat tunggal.
ii) huruf kecil
iii) noktah
iv) koma

4 Menulis ayat tunggal dengan menggunakan
tanda baca yang betul.

Menulis ayat tunggal dengan menggunakan
5 tanda baca yang betul dengan kemas dan

tekal.

Menulis ayat tunggal yang menggunakan
6 tanda baca yang betul dengan tekal,

berstruktur dan boleh dicontohi.

31

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

STANDARD STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PENGUASAAN TAFSIRAN

3.4 Menghasilkan Murid boleh: 1 Menghasilkan penulisan dengan bimbingan
penulisan sepenuhnya.
3.4.1 Menghasilkan penulisan
Berdasarkan tajuk

2 Menghasilkan penulisan dengan sedikit
bimbingan.

3 Menghasilkan penulisan.

Menghasilkan penulisan dengan
4 menggunakan ejaan, tanda baca dan

golongan kata yang betul.

5 Menghasilkan penulisan menggunakan ejaan,
tanda baca dan golongan kata secara tekal.

Menghasilkan penulisan menggunakan ejaan,
6 tanda baca dan golongan kata secara yakin

dan boleh dicontohi.

32

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

4.0 ASPEK SENI BAHASA

STANDARD STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PENGUASAAN TAFSIRAN

4.1 Bercerita Murid boleh: 1 Memberi respon terhadap cerita, lagu dan
4.1.1 Mengujarkan dialog pantun.

4.1.2 Melakonkan watak dalam 2 Menyebut perkataan dalam cerita, lagu dan
cerita pantun.

4.1.3 Bercerita

4.2 Nyanyian dan gerakan 4.2.1 Memberi respons 3 Bercerita, bernyanyi dan melafazkan pantun
terhadap lagu yang secara berpandu.
didengar
4 Bercerita, bernyanyi dan melafazkan pantun
4.2.2 Memberi respons secara dengan gaya yang sesuai.
gerakan terhadap lagu
yang diperdengarkan Bercerita, bernyanyi dan melafazkan pantun
dengan yakin dan kreatif.
4.2.3 Bernyanyi mengikut lirik
dan irama lagu

5

4.3 Berpantun 4.3.1 Memberi respons
terhadap pantun yang
didengar Bercerita, bernyanyi dan melafazkan dan
6 membina pantun dengan yakin, kreatif dan
4.3.2 Melafazkan pantun
boleh dicontohi.
4.3.3 Membina pantun

33

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

1. Paizah binti Zakaria PANEL PENGGUBAL
2. Haris bin Yusof
3. Mohd Khairul bin Othman Bahagian Pembangunan Kurikulum
4. Junaidaa binti Rashid Bahagian Pembangunan Kurikulum
5. Mohd Syawal bin Jusoh Bahagian Pembangunan Kurikulum
6. Rohaiza binti Harun SK Bandar Seri Petaling 1, Kuala Lumpur
7. Yuskamalisa binti Yunus SK Putrajaya Presint 9(2), Wilayah Persekutuan Putrajaya
SK Desa Setapak, Kuala Lumpur
SK Sri Kelana, Selangor

34

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

Shazali bin Ahmad PENGHARGAAN
Datin Dr. Ng Soo Boon
Dr. Mohamed bin Abu Bakar Penasihat

- Pengarah
- Timbalan Pengarah (STEM)
- Timbalan Pengarah (Kemanusiaan)

Penasihat Editorial

Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor

Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor

Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor

Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor

Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor

Fazlinah Binti Said - Ketua Sektor

Mohamad Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor

Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor

Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor

Haji Sofian Azmi bin Tajul Arus - Ketua Sektor

35

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4

Penyelaras Teknikal Penerbitan dan Spesifikasi
Saripah Faridah Binti Syed Khalid
Nur Fadia Binti Mohamed Radzuan
Mohamad Zaiful bin Zainal Abidin
Pereka Grafik
Siti Zulikha binti Zelkepli

Unit Komunikasi, Dokumentasi dan Kualiti Kurikulum
Sektor Dasar dan Penyelidikan,

Bahagian Pembangunan Kurikulum

36

KSSR PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MELAYU TAHUN 4
37


Click to View FlipBook Version