The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงาน PLC สภาวะถดถอย ของครูเกศมณี พรเลิศเกษมสุข โดยครูชาลินี นรสิงห์ ร่วมทำPLC และบันทึกข้อมูล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ชาลินี นรสิงห์, 2022-07-14 23:10:38

รายงาน PLC สภาวะถดถอย

รายงาน PLC สภาวะถดถอย ของครูเกศมณี พรเลิศเกษมสุข โดยครูชาลินี นรสิงห์ ร่วมทำPLC และบันทึกข้อมูล

ชอ่ื กลุ่มกจิ กรรม งานวิชาการ

ชอ่ื กิจกรรม กจิ กรรมการฟน้ื ฟูภาวะถดถอยทางการเรยี นรู้ (Learning Loss) ของนกั เรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

คร้ังท่ี ๑ ภาคเรยี นที่ ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕

วันเดอื นปที ีจ่ ัดกิจกรรม ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

สถานท่ี ห้อง PLC เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. จานวน ๑ ชวั่ โมง

ผู้รว่ มอภิปราย

ผู้พบปญั หา นางสาวเกศมณี พรเลิศเกษมสุข

หัวหนา้ วิชาการ นายรงั สมิ ันต์ จันทรเ์ รอื ง

ผูบ้ นั ทึกข้อมลู นางชาลนิ ี นรสิงห์

จานวนสมาชกิ ทรี่ ่วมกจิ กรรม

๑. นางลดั ดา เพ็งผล

๒. นายรงั สิมันต์ จันทร์เรอื ง

๓. นางวริยา ศรีสวัสดิ์

๔. นางพรรณี สภุ าพงษ์

๕. นางสาวศิวพร เอกผักนาก

๖. นางสาวนภวรรณ พันธุ์เสอื

๗. นางทวิ า ไพรวรรณ์

๘. นางสาวเกตวุ ลี ชา้ งดี

๙. นางสาวศริ นิ ภา ฉิมพาลี

๑๐. นางสาวเกตวุ ลี ชา้ งดี

๑๑. นางสาวเกศมณี พรเลศิ เกษมสุข

๑๒. นางสาวศลิษา มูลเมือง

๑๓. นางสาวชนติ า สงู ปานเขา

๑๔. นางสาวอารรี ตั น์ ปิน่ แกว้

๑๕. นางสาวชใู จ สงู ปานเขา

ประเดน็ ปญั หาที่พบ

ภาวะถดถ้อยทางการเรียนรู้ Learning Loss

สาเหตขุ องปัญหา

จากสถานการณ์โควดิ 2019 ทาให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนทโ่ี รงเรียนได้อย่างปกติ ไม่วา่ จะเป็น

รูปแบบการเรยี น มติ ิทางสังคมระหวา่ งคุณครูกับนกั เรียน นกั เรียนกับเพอื่ นนักเรียน และเกดิ ภาวะถดถอย

ทางการเรยี นรู้

ความรูแ้ ละหลักการท่นี ามาใช้

กิจกรรมการฟืน้ ฟูภาวะถดถอยทางการเรยี นรู้ Learning Loss

- สร้างแรงจงู ใจในการเรยี นรู้

- พัฒนาเทคนคิ การจัดการเรียนของครู

- วางแผนล่วงหนา้ เตรียมส่อื วัสดุอปุ กรณ์ล่วงหน้า

- ส่งเสรมิ กิจกรรมและสง่ เสริมสุขภาวะทด่ี ีของนักเรยี น

- ส่งเสรมิ การมีส่วนรว่ ม สือ่ สาร และทาความเขา้ ใจในการเรยี นร้แู กผ่ ูป้ กครอง
กิจกรรมทท่ี า/ปฏิบตั ิ

๑. คัดกรองนกั เรียนรายบุคคลด้านการอ่านออกเขียนได้ และคดิ เลขเป็น โดยใชแ้ บบทดสอบวิชา
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ในคาบแนะแนว

๒. วางแผนออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ BBL ๕ ข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอน
๓. แบ่งนักเรียนออกเปน็ ๓ กลมุ่
สเี ขยี ว นกั เรยี นทพ่ี ฒั นาการด้านการอา่ นเขยี นและการคดิ เลขอยู่ในระดับดี
สเี หลอื ง นกั เรยี นทพี่ ัฒนาการด้านการอ่านเขียนและการคดิ เลขอยใู่ นระดบั ปานกลาง
สีแดง นักเรยี นทพ่ี ัฒนาการดา้ นการอ่านเขียนและการคดิ เลขอยใู่ นระดบั ปรบั ปรงุ
๔. ให้นกั เรียนแตก่ ลุม่ คละกนั และแบ่งออกเป็น ๖ กลมุ่ โดยมีครปู ระจากลุ่มเป็นผดู้ ูแลและดาเนนิ
กจิ กรรมกบั นกั เรยี น
๕. จดั กจิ กรรมการฟ้นื ฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ให้แก่นกั เรยี นในคาบวชิ าซ่อม
เสรมิ ในวันจันทรแ์ ละวนั อังคาร โดยใหน้ ักเรยี นแตล่ ะกลุ่มเข้าทากจิ กรรมกบั ครใู นแต่ละกลมุ่ โดยการซ่อม เสริม
เตมิ สร้าง แก่นกั เรยี น
ผลท่ีได้รบั จากกิจกรรม
๑. นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้
๒. นกั เรยี นหลายคนเขา้ ใจและสามารถอ่านออกเขยี นได้ คิดเลขเป็นในระดับทีด่ ีขน้ึ
การนาผลท่ไี ดไ้ ปใช้
นากจิ กรรมไปใช้กับนักเรียนในระดบั ชัน้ อ่ืนของโรงเรียน
ปญั หา/อุปสรรคท่พี บ
โรงเรียนยงั ขาดครผู ู้สอนท่ีมคี วามเชี่ยวชาญในวชิ าภาษาไทย ทาใหก้ ิจกรรมบางอย่างไม่ลื่นไหล
กจิ กรรม/ขน้ั ตอน/งานทป่ี ฏิบัตไิ ด้ดี
การจดั ใช้สื่อและกจิ กรรมทหี่ ลากหลายในแต่ละสัปดาห์ สร้างความสนใจและทาให้นักเรียนเกิดการ
เรยี นร้ทู ่ดี ขี ึน้
ส่งิ ที่ต้องพัฒนาตอ่ ไป
พัฒนารปู แบบของกิจกรรมให้มีวิชาทห่ี ลากหลายมากย่ิงขน้ึ เพื่อให้นักเรยี นเกิดทักษะความเขา้ ใจใน
วิชาอืน่ ๆนอกจากภาษาไทยและคณิตศาสตร์

ปัญหา/อุปสรรค จากการดาเนนิ งาน
-

ลงช่ือ............................................................ผู้รายงาน
(นางชาลนิ ี นรสิงห์ )
ตาแหนง่ ครู

วันที่ ๖ เดอื น กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ภาคผนวก

คาสงั่ โรงเรียนวดั น้าพุ
ท่ี 28 / 2565

เร่อื ง แต่งต้งั คณะกรรมการดาเนนิ การขับเคลอ่ื นกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

***************************************
ด้วยสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 กาหนดให้สถานศึกษาดาเนินการ
ขับเคล่ือนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ใน
สถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอยา่ งยั่งยืน
เพ่อื พฒั นาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สู่การพฒั นาคุณภาพผเู้ รียนตามเป้าหมาย อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 37 แหง่ พระราชบัญญัตบิ ริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงแตง่ ต้ังคณะกรรมการ
ขบั เคล่ือนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหนา้ ที่ สรา้ งความเข้าใจ ความตระหนัก ให้คาปรกึ ษา ชี้แนะ
ติดตอ่ ประสานงาน และอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน ประกอบดว้ ย

1. นางลัดดา เพง็ ผล ผอู้ านวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ

2. นางสาวเกตุวลี ช้างดี ครู คศ.1 กรรมการ

2. นางสาววชิ าดา ธนูแผลง ธรุ การโรงเรียน กรรมการ/เลขานุการ

2. คณะกรรมการวางแผนดาเนินงาน ประกอบด้วย (หวั หนา้ งาน )

2.1 นายรงั สมิ นั ต์ จันทรเ์ รือง ครู คศ.3 ประธานกรรมการ

2.2 นางวริยา ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.2 กรรมการ

2.3 นางพรรณี สุภาพงษ์ ครู คศ.3 กรรมการ

2.4 นางสาวศิวพร เอกผักนาก ครู คศ.3 กรรมการ/เลขานกุ าร

มีหน้าที่ 1. วางแผน/ออกแบบการดาเนนิ การขบั เคล่ือนกระบวนการ PLC

2. เสนอโครงการส่งเสรมิ คุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC

3. กาหนดปฏทิ นิ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

4. จัดทาแบบนิเทศ แบบประเมนิ และ แบบบนั ทึก PLC

5. นเิ ทศ กากบั ติดตาม

3. คณะกรรมการดาเนนิ การขับเคล่อื นกระบวนการ PLC

3.1 นายรงั สิมนั ต์ จันทรเ์ รือง ครู คศ.3 ประธานกรรมการ

3.2 นางวรยิ า ศรสี วัสดิ์ ครู คศ.2 กรรมการ

3.3 นางพรรณี สุภาพงษ์ ครู คศ.3 กรรมการ

3.4 นางสาวศิวพร เอกผักนาก ครู คศ.3 กรรมการ

3.5 นางทิวา ไพรวรรณ์ ครู คศ.2 กรรมการ

3.6 นางสาวนภวรรณ พันธเุ์ สอื ครู คศ.2 กรรมการ

3.7 นางสาวชใู จ สงู ปานเขา ครูพเี่ ล้ยี งเด็กพิการ กรรมการ
กรรมการ
3.8 นางสาวศลษิ า มูลเมือง ครอู ัตราจา้ ง กรรมการ/เลขานุการ

3.9 นางสาวเกศมณี พรเลศิ เกษมสขุ ครู คศ.1

มีหนา้ ท่ี 1. ประสานงานการขบั เคล่อื นกระบวนการ PLC ในแต่ละกลุ่ม

2. ขับเคลอ่ื นกระบวนการ PLC /จดบนั ทกึ ข้อมลู PLC

3. สรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

4. ดาเนินการแลกเปล่ยี นเรียนรใู้ นกลมุ่ /ระดับ/งาน

5. ปฏบิ ตั ิงานอนื่ ๆ ทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย

4. คณะกรรมการดาเนินงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยี นรู้ (Show & Share) ประกอบด้วย

4.1 นางชาลินี นรสิงห์ ครู คศ.3 ประธานกรรมการ

4.2 นางสาวอารีรตั น์ ป่นิ แก้ว ครอู ตั ราจา้ ง กรรมการ

4.3 นางสาวชนิตา สงู ปานเขา ครูอตั ราจ้าง กรรมการ/เลขานกุ าร

มหี น้าที่ 1. สารวจการสรปุ และรายงานผลการขบั เคลื่อนกระบวนการ PLC ของทกุ กลุ่ม

สาระ

2. จดั เวทแี ลกเปล่ยี นเรียนรู้ (Show&Share)

3. ตัดสนิ ผลงาน/นวตั กรรมท่ีประสบผลสาเร็จ

5. คณะกรรมการประเมนิ ผล

5.1 นางสาวเกศมณี พรเลิศเกษมสุข ครู คศ.1 ประธานกรรมการ

5.2 นางสาวเกตุวลี ชา้ งดี ครู คศ.1 กรรมการ/เลขานกุ าร

มหี น้าท่ี 1. สรปุ ผลการขบั เคลอ่ื นกระบวนการ PLC ในสถานศกึ ษา

2. จัดทาเกียรตบิ ัตรใหแ้ ก่ครูผมู้ ีผลงานระดับดเี ยย่ี ม ดีมาก และดี

3. จัดทารปู เลม่ พรอ้ มเสนอผู้บริหารตามลาดับ

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแตง่ ตง้ั ปฏิบตั ิหน้าทต่ี ามท่ีไดร้ ับมอบหมายให้เปน็ ไปด้วยความเรียบรอ้ ย
ด้วยความเอาใจใส่ เพ่อื ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบั โรงเรยี นและราชการต่อไป

ทั้งนี้ ต้ังแตบ่ ดั น้ี เปน็ ตน้ ไป
สง่ั ณ วันท่ี 17 เดอื นพฤษภาคม พ.ศ. 2565

รบั ทราบและปฏบิ ตั ิ

ลงชอ่ื
(นางลัดดา เพง็ ผล)

ผ้อู านวยการโรงเรียนวดั น้าพุ

แผนการขบั เคลือ่ นกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา โรงเรียนวดั น้าพุ

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 256๕

สัปดา วัน เดือน ปี การดาเนนิ งาน ผรู้ ับผิดชอบ

ห์

1 ๑๗-๓๑ พ.ค. 6๕ - ประชมุ ช้แี จงฝา่ ยบรหิ ารและทมี นา เพอ่ื วาง - ผู้อานวยการ

แผนการ โรงเรียน

ขบั เคล่ือนการดาเนินงาน PLC ในโรงเรยี น - คณะกรรมการ

- จดั ทาแผนงาน/โครงการการดาเนินงาน PLC อานวยการ และ

- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน PLC กรรมการวางแผน

- จดั ทาโมเดลการขบั เคลอื่ นการดาเนินงาน PLC

2 ๑-๑๐ ม.ิ ย. 6๕ - ประชุมช้แี จง สรา้ งความรู้ ความเขา้ ใจกบั ทมี - คณะกรรมการ

เพื่อวางแผนการดาเนนิ งานในทมี /กลุม่ ขับเคลือ่ น

3 ๑๓ - ๑๗ มิ.ย. 6๕ - ทีม/กลมุ่ ดาเนนิ การ PLC คร้งั ที่ 1 - คณะกรรมการ

• คน้ หาปญั หา/ความต้องการ ขับเคลอ่ื น

• วิเคราะห์ปญั หา/สาเหตุ กระบวนการ PLC

• บนั ทกึ การดาเนินงานในแบบบนั ทึก PLC

- นเิ ทศ กากบั ติดตามครั้งที่ 1

- รายงานการดาเนินงาน PLC ในโรงเรยี น (เร่ิม

ดาเนินงาน) ระยะท่ี 1

4 ๒๐ – ๒๔ ม.ิ ย. 6๕ - ทีม ดาเนินงาน PLC ครั้งท่ี 2 - คณะกรรมการ

- ร่วมกนั หาแนวทางในการแก้ปัญหา ขับเคลื่อนฯ /ทีม

- บนั ทึกการดาเนนิ งานในแบบบันทึก PLC

5 ๒๗ ม.ิ ย. -1 ก.ค. 6๕ - ทีม ดาเนนิ งาน PLC ครั้งท่ี 3 - คณะกรรมการ
- ออกแบบกิจกรรม/สรา้ งนวัตกรรมในการ ขบั เคลือ่ นฯ
แกป้ ัญหา
- บันทึกการดาเนนิ งานในแบบบนั ทกึ PLC
- นเิ ทศ กากบั ติดตามคร้งั ท่ี2

6 ๔-๘ ก.ค. 6๕ - ทมี ดาเนินงาน PLC คร้ังท่ี 4 - ทมี งาน plc

- แลกเปล่ยี นกจิ กรรมการแก้ปญั หาและ - ผเู้ ชยี่ วชาญ/ผมู้ ี

ข้อเสนอแนะ ประสบการณ์

- บนั ทึกการดาเนนิ งานในแบบบนั ทกึ PLC

สปั ดาห์ วัน เดอื น ปี การดาเนนิ งาน ผรู้ บั ผิดชอบ
- ทมี งาน plc
7 ๑๘-๒๒ ก.ค. 6๕ - นาสู่การปฏบิ ัต/ิ สงั เกตการสอน
- ทมี งาน plc
8 ๑-๕ ส.ค. 6๕ - นาสกู่ ารปฏิบัติ/สงั เกตการสอน
- คณะกรรมการ
9 ๘-1๑ ส.ค. 6๕ - ทีม/กลุ่ม ดาเนินการ PLC คร้ังท่ี 5 ขับเคลอื่ นฯ PLC
- กากบั ตดิ ตามการใชก้ ิจกรรม/นวัตกรรม
- พฒั นากิจกรรม/นวัตกรรม - ทีมงาน plc
- บนั ทกึ การดาเนินงานในแบบบนั ทึก PLC
- ทีมงาน plc
10 1๕-1๙ ส.ค. 6๕ - นาสู่การปฏิบัต/ิ สังเกตการสอน - คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ PLC
11 ๒๒-2๖ ส.ค. 6๕ - นาสู่การปฏิบัติ/สงั เกตการสอน - ทีมงาน plc
- ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มี
12 2๙ ส.ค. –2 ก.ย. 6๕ - ทีม ดาเนินงาน PLC ครั้งที่ 6 ประสบการณ์
- กากบั ติดตามการใชก้ จิ กรรม/นวัตกรรม
(กระบวนการ AAR) - ทีมงาน plc
- พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม
- บนั ทกึ การดาเนนิ งานในแบบบนั ทกึ PLC - ทมี งาน plc
- นเิ ทศ กากบั ติดตามคร้ังที่ 3 - คณะกรรมการ
ขบั เคลื่อนฯ PLC
13 ๕-๙ ก.ย.6๕ - นาสกู่ ารปฏิบตั /ิ สังเกตการสอน - ทมี งาน plc

14 ๑๒-1๖ ก.ย. 6๕ - นาสู่การปฏิบัต/ิ สังเกตการสอน - คณะกรรมการ
ขับเคลอ่ื นฯ PLC
15 1๙-๒๓ ก.ย. 6๕ - ทีม ดาเนินงาน PLC ครั้งท่ี 7 - ทีมงาน plc
- สรุปผลการนารปู แบบ/วธิ กี ารในการนาไป - คณะกรรมการ
แก้ปัญหา ขบั เคลอ่ื นฯ PLC
- อภิปรายผลการแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะ - ทีมงาน plc
แนวทางในการพัฒนา
- บนั ทกึ การดาเนินงานในแบบบนั ทึก PLC

16 2๖-๓๐ ก.ย. 6๕ - สรุปรายงานผลการดาเนนิ งาน PLC

17 ๓ – ๗ ต.ค. 6๕ - ทมี ดาเนินงาน PLC ครั้งท่ี 8
- Show & Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกัน
- บันทกึ การดาเนินงานในรายงานขอ้ มูล PLC

*** หมายเหตุตารางนป้ี รบั เปล่ยี นได้ตามความเหมาะสมของปญั หาทีน่ ามาแก้ให้ ***

การนิเทศติดตามและประเมินผล

การนิเทศ ตดิ ตาม และประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา มรี ายละเอียดตาม
ตารางต่อไปน้ี

ที่ กิจกรรม วตั ถุประสงค์ การนเิ ทศ การติดตามประเมนิ ผล
เคร่อื งมอื ระยะเวลา ผ้นู ิเทศ

1 การสะท้อน เพ่ือศึกษา 1. ทบทวนวัตถุประสงค์ แบบตดิ ตาม ส.ค. ๖๕ ผอู้ านวยการ

ปญั หาแนว สภาพ ปัญหา การดาเนินงาน PLC หรือผทู้ ่ีได้รบั

ทางการ และแนว 2. วเิ คราะหป์ ัญหาการ มอบหมาย

แกป้ ัญหา ของ ทางแก้ไข เรยี นการสอน

กลุ่ม PLC ปัญหาการ 3. การพฒั นาทีมงาน

(ระยะท่ี 1) จัดการเรียน 4. ความคดิ เชิงบวก

การ สอน 5. แนวทางการพัฒนา

กจิ กรรมการเรียนรู้

6. การบนั ทกึ ข้อมลู

PLC

2 การ เพอ่ื ให้ 1. ใหค้ วามรเู้ กยี่ วกบั แบบตดิ ตาม ภาคเรียน ผ้อู านวยการ

ดาเนินงาน สถานศกึ ษา เทคนิค กระบวนการ ละ 2 ครง้ั หรอื ผทู้ ี่ได้รบั

ตามแนวทาง สามารถ จดั การเรยี นรู้แบบต่าง ๆ มอบหมาย

PLC (ระยะที่ ดาเนนิ งาน ตามสภาพปัญหาและ

2) ตามแนวทาง บริบทของสถานศึกษา

PLC ในการ เช่น Active learning,

จดั การเรยี น BBL, PBL, Lesson

การสอนได้ study, ICT, DLTV,

DLIT ฯลฯ

2. การพัฒนานวตั กรรม

เพอ่ื การเรียนรู้

3 สรุปรายงาน เพ่อื สรุปและ 1. แนวทางการเขียน แบบรายงาน ส้ินสดุ การ ผอู้ านวยการ

ผลการดาเนิน รายงานผล สรปุ รายงาน PLC ผลการ ดาเนินงาน หรือผู้ท่ไี ดร้ ับ

งาน PLC การดาเนนิ 2. AAR ดาเนนิ งาน มอบหมาย

งาน PLC PLC

ภาพประกอบกจิ กรรมการฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรยี นรู้ (Learning Loss)
เรียนรเู้ กย่ี วกับอักษรนา
เรยี นรเู้ กี่ยวกบั อักษรนา

ภาพประกอบกิจกรรมการฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)
เรียนรูเ้ ก่ียวกับคาพ้องรปู
เรยี นรู้เกย่ี วกบั คาพอ้ งรปู

ภาพประกอบกจิ กรรมการฟื้นฟภู าวะถดถอยทางการเรยี นรู้ (Learning Loss)
เรยี นรเู้ ก่ียวกบั มาตราตัวสะกด
เรยี นร้เู กีย่ วกบั มาตราตัวสะกด

ภาพประกอบกจิ กรรมการฟ้ืนฟภู าวะถดถอยทางการเรยี นรู้ (Learning Loss)
เรียนรเู้ กย่ี วกับสระ
เรยี นรู้เกี่ยวกับสระ

ภาพประกอบกจิ กรรมการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรยี นรู้ (Learning Loss)
เรียนรู้เก่ยี วกบั พยัญชนะไทย
เรยี นรู้เกี่ยวกบั พยัญชนะไทย

ภาพประกอบกิจกรรมการฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรยี นรู้ (Learning Loss)
Bingo เรียนรเู้ กี่ยวกับพยัญชนะไทย
Bingo เรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทย

ภาพประกอบกจิ กรรมการฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรยี นรู้ (Learning Loss)
Bingo เรยี นรู้เกีย่ วกับคาควบกล้า
Bingo เรยี นรู้เกย่ี วกับคาควบกล้า

ภาพบรรยากาศ PLC ในสถานศกึ ษา โรงเรียนวดั นา้ พุ


Click to View FlipBook Version