The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มสะสมงานนางสาวปิยะพร พุฒแก้ว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by putkaeo11, 2022-07-09 10:27:39

แฟ้มสะสมงานนางสาวปิยะพร พุฒแก้ว

แฟ้มสะสมงานนางสาวปิยะพร พุฒแก้ว

นางสาวปยิ ะพร พฒุ แกว้

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบณั ฑติ

เกยี รตนิ ยิ มอนั ดบั 2

แฟ้มสะสมผลงาน

PORTFOLIO

เอกสารประกอบการสมั ภาษณ์ ตาแหน่งครูผสู้ อน

หากในตอนแรก……

คณุ ไม่ประสบความสาเรจ็

“จงลองอีกคร้ัง”

คตปิ ระจำใจ

-คานา-

PREFER

แฟม้ สะสมงาน (PORFOLIO) น้ี ข้าพเจา้ ไดจ้ ัดทาขน้ เพือ่ เป็น
ตวั แทนในการนาเสนอเอกสารข้อมูลเก่ยี วกับประวัติสว่ นตัว ประวัติ
การศกึ ษา ผลงานทเี่ กีย่ วข้องกับวิชาชพี และวิชาเอกท่ีสาเร็จการศึกษา
การเข้าถึงชมุ ชนและจติ สาธารณะของข้าพเจา้

ขอขอบคณุ ครอบครวั เพ่ือนร่วมงานทกุ ท่านซ่ึงเปน็ ผใู้ หค้ าแนะนาใน
การรวบรวมงานเอกสาร และขอ้ มลู ต่างๆในการจดั ทาแฟ้มสะสมงานฉบบั
น้ใี หส้ าเรจ็ ลุล่วงไปไดด้ ้วยดี

นางสาวปยิ ะพร พุฒแกว้
ผูจ้ ัดทา

สารบญั

CONTENT

ประวัติสว่ นตวั 01 ประวตั ิการศึกษา

ข้อมูลส่วนตัว หนา้ 1 ประวัติการศกึ ษา หน้า 3

ทักษะและความสามารถพิเศษ หลกั สูตรอบรมทีเ่ ก่ยี วข้อง หนา้ 4

ประสบการณก์ ารทางาน กับความเปน็ ครู

ขอ้ มลู ติดตอ่

02 ผลงานทเ่ี กีย่ วขอ้ งกบั 03 การเข้าถึงชุมชน
วชิ าชีพและวิชาเอกทส่ี าเร็จ
การศึกษา และการมีจิตสาธารณะ

ประมวลภาพกจิ กรรม หน้า 7 การเข้าถงึ ชุมชน หน้า 8
ในสถานศึกษา
การรวมกิจกรรมการมจี ิต

สาธารณะ

ขอ้ มลู ส่วนตัว หนา้ 1

ชอ่ื นางสาวปิยะพร พุฒแกว้ ประวตั สิ ว่ นตวั
เชอื้ ชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
นบั ถอื ศาสนา พทุ ธ ประสบการณก์ ารทางาน
วนั เกดิ 19 พ.ค. 2540 อายุ 25 ปี
ทอี่ ยู่ 17 หมู่ 1 ตาบล กดุ แห่ ปี 2561 สังเกตการณส์ อน 1 เดือน
อาเภอเลงิ นกทา จงั หวัดยโสธร โรงเรยี นบ้านด่าน สังกัด สพป.ยส.2
ปี 2562 สงั เกตการณส์ อน 1 เดอื น
ขอ้ มลู ติดขตอ้ ่อมลู ติดตอ่ โรงเรยี นบ้านด่าน สังกดั สพป.ยส.2
ปี 2562 จัดทาค่ายภาษาองั กฤษ ระดับประถมศกึ ษา
0885156871 “Let’s learn together” English camp
โรงเรยี นบ้านสะอาด (สะอาดวทิ ยาคาร) จังหวัดรอ้ ยเอ็ด
[email protected] จัดทาคา่ ยภาษาอังกฤษ ระดับมธั ยมศกึ ษา
“Be happy” English camp
โรงเรยี นสอนแก้วว่องไววทิ ยา จงั หวัดยโสธร
ปี 2563 ฝกึ ปฏิบตั ิการในสถานศกึ ษา 1 ปี
โรงเรียนบ้านด่าน จังหวดั ยโสธร

ทกั ษะและความสารถพเิ ศษ

ประวตั กิ ารศกึ ษา

ประวตั กิ ารศกึ ษา
หลกั สตู รอบรมทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั วชิ าชพี ครู

หนา้ 3 EDUCATIONAL

ประวตั กิ ารศกึ ษา

ระดับอดุ มศึกษา (ปริญญาตร)ี
เกียรตินยิ มอนั ดบั 2

สาขาวิชาภาษาองั กฤษ ครุศาสตรบัณฑติ
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ร้อยเอด็

ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย
โรงเรียนจฬุ าภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร
ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 4-6

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้
โรงเรยี นกาญจนาภิเษกวทิ ยาลัย กาฬสินธ์ุ
ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี1-3

ระดับประถมศกึ ษา
โรงเรยี นเทศบาลเลิงนกทา
ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี1-6

หลกั สตู รอบรม หนา้ 4

ทเ่ี กยี่ วขอ้ งกับความเปน็ ครู

หนา้ 5

ผลงานที่เกย่ี วขอ้ งกบั วชิ าชพี
และวชิ าเอกทส่ี าเรจ็ การศกึ ษา

หนา้ 6

ผลงานที่เกี่ยวขอ้ งกับวชิ าชพี
และวชิ าเอกทส่ี าเร็จการศกึ ษา

ประมวลภาพกจิ กรรมในสถานศกึ ษา

การเขา้ ถงึ ชมุ ชน หนา้ 8
และการมจี ติ สาธารณะ

ในปี 2562 เข้ารว่ มกิจกรรม “ธนาคารขยะ” รว่ มรณรงคเ์ ก็บขยะ
เพ่อื สร้างรายได้ พร้อมท้ังบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

ในปี 2563 ได้จัดกจิ กรรมบาเพญ็ ประโยชนเ์ พื่อชมุ ชนบา้ นด่าน
อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร

หนา้ 9

การเข้าถึงชุมชน
และการมีจติ สาธารณะ

ในปี 2563 ไดจ้ ดั กิจกรรม “ปนั ความรูใ้ ห้น้อง”
ณ โรงเรียนบ้านกดุ แห่ อ.เลงิ นกทา จ.ยโสธร

ในปี 2563 ไดจ้ ดั กจิ กรรม “Let’s learn together”
เป็นค่ายเพมิ่ ทักษะและประสบการณท์ างภาษาองั กฤษ
ณ โรงเรียนบา้ นสะอาด (สะอาดวทิ ยาคาร) จ.รอ้ ยเอ็ด

หนา้ 10

การเขา้ ถึงชมุ ชน
และการมจี ติ สาธารณะ

ในปี 2562 ไดจ้ ัดกจิ กรรม คา่ ย “ครศุ าสตร์101อาสา”
นักศึกษาครทู าความดดี ว้ ยใจ ณ โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดรอ้ ยเอ็ด

THANK YOU

ขอบคณุ คะ่


Click to View FlipBook Version