The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by typos-i.gr, 2020-01-26 02:34:27

Εξώφυλλο 087

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων

Εξώφυλλο

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - ΤΕΥΧΟΣ #087

ΑΤΖΕΝΤΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

BLOOD ON THE
TRACKS:
Ο 15ΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
ΤΟΥ ΜΠΟΜΠ ΝΤΙΛΑΝ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΤΕΡΙ ΤΖΟΟΥΝΣ

2|Γιάννενα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

H ΒΔΟΜΆΔΑ Οι πιο διαβασμένες ειδήσεις στον Τύπο
ΠΟΥ ΠΈΡΑΣΕ, Ιωαννίνων, τη βδομάδα που πέρασε
ΣΤΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ

Μια κακή πρωτιά «Φαρμάκι» Η «οικία Πυρσινέλ-
για τα Γιάννενα στα τσιπουράδικα λα» και η περιπέτεια
της Πινακοθήκης
ΣΎΜΦΩΝΑ με την ερευνητική υποδομή ΠΑΝΑ- ΈΝΑ ΜΕΓΆΛΟ κεφάλαιο της πόλης των Ιωαν-
ΚΕΙΑ, στην οποία συμμετέχουν πανεπιστημιακά και νίνων, σίγουρα οικονομικό, αλλά και ιστορικό και ΣΤΗΝ ΟΔΌ Κοραή 1, στα Γιάννενα, βρίσκεται ένα
ερευνητικά ιδρύματα, από τις 10 Δεκεμβρίου μέχρι κοινωνικό πλέον, είναι τα τσιπουράδικα. Κυρίαρχη «αξιόλογο εκλεκτικιστικό κτίριο με νεοκλασικά και
τώρα (η έρευνα συνεχίζεται μέχρι 10 Φεβρουαρίου), θέση σε αυτά, έχει το τσίπουρο, το πιο χαρακτηρι- νεοαναγεννησιακά στοιχεία». Ιδιαίτερη είναι η κύρια
τα Γιάννενα έχουν μια πολύ κακή και ανησυχητική στικό απόσταγμα και… «νονός» των καταστημάτων είσοδός του, που διαμορφώνεται από διαμορφώνε-
πρωτιά: Τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αιωρούμενων εστίασης. Τώρα, η κατάσταση αλλάζει ται από δύο μαρμάρινους πεσσούς με κιονόκρανα
σωματιδίων (350mg/m3), μεγαλύτερη και από τη https://typos-i.gr/article/farmaki-sta-tsipoyradika και φέρει τοξωτό ανώφλι και στο μέσον του τόξου
Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, αλλά και την Πάτρα. επιβλητικό κλειδί.
https://typos-i.gr/article/mia-kakh-prwtia-gia-ta- https://typos-i.gr/article/h-oikia-pyrsinella-kai-h-
giannena peripeteia-ths-pinako8hkhs

Teamviewer στα Γιάννενα: Καταγγελίες για
Τα εγκαίνια καθηγητική αυθαιρεσία

Η ΔΕΎΤΕΡΗ ξένη εταιρία λογισμικού που εγκαθίσταται στα Η ΑΥΤΌΝΟΜΗ Συνέλευση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα-
Γιάννενα, είναι επίσημα η Teamviewer. Τόσο επίσημα, που στα ταγγέλλει περιστατικά καθηγητικής αυθαιρεσίας στο μάθημα
εγκαίνια στη Δωδώνης 147 παραβρέθηκε και ο υφυπουργός «Αναπτυξιακή-Γνωστική Ψυχολογία», στο νεοσύστατο τμήμα
Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, εκτός από τις τοπικές αρχές. Ψυχολογίας.
https://typos-i.gr/article/teamviewer-sta-giannena-ta-egkainia https://typos-i.gr/article/kataggelies-gia-ka8hghtikh-ay8airesia

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης Email: [email protected] (σύνταξη), [email protected]

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Γιάννενα|3

Ψάχνοντας τα τιμολόγια της ΔΕΥΑΙ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ] δεν υπάρχει σε καμία προσβάσι-
μη τέλος πάντων πηγή, τη στιγ-
Είναι ακριβό το νερό στα μή που όλες οι υπόλοιπες εταιρί-
Γιάννενα; Σε γενικές ες ύδρευσης, έχουν αναρτημένα
γραμμές, είναι. Είναι τα τιμολόγιά τους στις σελίδες
ακριβότερο από άλλες τους.
πόλεις, μεγαλύτερες ή ακό- Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό
μα είναι το ίδιο ακριβό, αλλά με τις συχνές διακοπές, οι περισ-
με τις υποδομές να είναι πολύ σότερες απροειδοποίητες, αλλά
μεγαλύτερες αλλού, να υπο- και τη διαχρονική δημόσια συ-
στηρίζεται πολύ περισσότερες ζήτηση που δημιουργεί «σκιές»
πληθυσμός κ.λπ. Είναι πάντως για όλα σχεδόν τα σημεία της
και φθηνότερο από άλλες πό- λειτουργίας της, έχει απονομι-
λεις, μεγαλύτερες από τα Γιάν- μοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την
νενα. Πάντα, σε αυτό το σημείο επιχείρηση, στη συνείδηση των
πρέπει να συνυπολογίζονται πολιτών. Η ΔΕΥΑΙ συζητιέται
οι υποδομές (βιολογικός, απο- πολύ, ειδικά από την πρώτη δε-
χέτευση κ.λπ.), γιατί αλλιώς η καετία του 2000, για «περίεργες»
απλή σύγκριση τιμών, δεν εί- μισθοδοσίες συνεργατών δη-
ναι κάτι παραπάνω από μισή μοτικών αρχών, μεγάλα δάνεια,
αλήθεια και λαϊκισμός. Ωστό- τεχνάσματα στους λογαριασμούς
σο, είναι πραγματικά παράξενο που επιβάρυναν τους πολίτες,
μια πόλη όπως η Λάρισα να κακή λειτουργία του βιολογικού,
κοστολογεί το κυβικό μέχρι τα ανοχή σε μεγαλοοφειλέτες, κ.α.
50 πρώτα με 0,58 ευρώ (δηλα- Πέρυσι, η ΔΕΥΑΙ κατέγραψε 18
δή 29 ευρώ συνολικά) και τα συνολικά διακοπές νερού σε
Γιάννενα, για 50 κυβικά οικια- όλη την έκταση ευθύνης της, οι
κής κατανάλωσης να κοστολο- περισσότερες από αυτές οφείλο-
γούν συνολικά 53,12 μόνο την νταν σε βλάβες. Η νέα διοίκησή
κατανάλωση νερού. της, η οποία έφτιαξε ένα ση-
Είναι άδικη η τιμολόγηση του μαντικό κομμάτι του πολιτικού
νερού στα Γιάννενα; Είναι, κα- της προφίλ πάνω στα ακριβά
θώς από ένα σημείο και πάνω, τιμολόγια και τα προβλήματα
το κόστος είναι ενιαίο για όλους, των υποδομών, έλεγε μόλις στις
είτε καταναλώνουν πολύ, είτε 31 Μαΐου του 2018 ότι «σε μια
λίγο. Αντίθετα με άλλες ΔΕΥΑ πόλη 120.000 κατοίκων, μια δι-
που έχουν τέσσερις και περισ- ακοπή νερού για δύο μέρες δεν
σότερες κλίμακες, η ΔΕΥΑΙ έχει είναι καθόλου μικρό πρόβλημα».
δύο και μόλις ξεπεραστούν τα 28 Πριν από λίγες μέρες ήρθε αντι-
κυβικά ανά περίοδο χρέωσης, το μέτωπη με το ίδιο πρόβλημα,
κόστος ανεβαίνει πάρα πολύ. Το στο κέντρο της πόλης, χωρίς
όριο των 28 κυβικών, πάνω από να μπορέσει, παρά τις φιλότι-
το οποίο κάθε επιπλέον κυβικό μες προσπάθειες, να μειώσει το
κοστίζει 1,67 ευρώ, ξεπερνιέται χρόνο της ταλαιπωρίας. Επίσης,
πολύ εύκολα από μια τετραμελή τότε διερωτώνταν: «Στην πιο
οικογένεια. Φυσικά, οι κατανα- βροχερή πόλη της χώρας, πότε
λωτές μπορούν να κάνουν χρή- επιτέλους θα γίνει εκείνη η πο-
ση των εκπτώσεων που παρέχο- λυθρύλητη μείωση των τιμολο-
νται πλέον. γίων του νερού;».
Και όμως, δεν είναι αυτά τα βα- Μια καλή πρώτη κίνηση θα ήταν
σικά χαρακτηριστικά προβλή- να αναρτηθούν επιτέλους τα τι-
ματα του τιμολογίου της ΔΕΥΑΙ. μολόγια…
Σε αντίθεση με σχεδόν όλες τις
άλλες επιχειρήσεις ύδρευσης Είναι άδικη η τιμολόγηση του νερού στα Γιάννενα; Είναι,
στην Ελλάδα, στη ΔΕΥΑΙ είναι καθώς από ένα σημείο και πάνω, το κόστος είναι ενιαίο για
πρακτικά αδύνατο να έχει ο κα- όλους, είτε καταναλώνουν πολύ, είτε λίγο.
ταναλωτής πρόσβαση, σε πραγ-
ματικό χρόνο, στο τιμολόγιο. Δεν
υπάρχει πουθενά στη σελίδα, δεν
υπάρχει πουθενά στο διαδίκτυο,

4|Ατζέντα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

26 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 26-27 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ

Ήχοι της Μεσογείου «Ο ΤΑΞΙΤΖΉΣ»,
από τους Mish Mash ΜΙΑ ΘΡΥΛΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ

Συναυλία με το μουσικό σύνολο Mish Mash από την Ιταλία δι- «Ο ΤΑΞΙΤΖΉΣ» του Μάρτιν Σκορσέζε με
οργανώνει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών σε τον Ρόμπερτ ντε Νίρο σε έναν από τους πιο
συνεργασία με την Ιταλική Πρεσβεία και το Ιταλικό Μορφω- εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του.
τικό Ινστιτούτο της Αθήνας την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, στις Η ταινία δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο «τα-
20:30, στην αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας». ξιτζής» είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς
Οι Mish Mash θα παρουσιάσουν μια εκδοχή των πολυσυλλεκτικών αντι-ήρωες στο πανί, ένας μοναχικός και
ήχων που συνθέτουν το μωσαϊκό της Μεσογείου, της Μικράς Ασίας μανιοκαταθλιπτικός τύπος που είναι έτοιμος
και της Μέσης Ανατολής. Η κεντρική ιδέα περιστρέφεται γύρω από να τα βάλει με όλους. Μια ταινία που σκιαγρα-
τη μουσική klezmer, τα σεφαραδίτικα ρομάντζα που καλύπτουν μια φεί την καθημερινότητα αυτού του τύπου στη
περιοχή από την Ισπανία ως την Τουρκία καθώς και τις παραδόσεις Νέα Υόρκη, και η οποία θα προβληθεί από
της Περσίας και της μουσικής της Μέσης Ανατολής. το καλλιτεχνικό σωματείο «Εξαύδα» στις 26
Είσοδος ελεύθερη. και 27 Ιανουαρίου, στις 20:15, στον χώρο του
(Κουντουριώτη 31, τηλ. 6945377240, οικονο-
26 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ μική ενίσχυση 2 ευρώ).
Στην ταινία, πρωταγωνιστούν και η Τζόντι
Σινεμά: «Το καλοκαίρι της Αβία» Φόστερ, ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, η Σίμπιλ Σέπερντ.

To αφιέρωμα στον κινηματογράφο του Ισραήλ ολοκληρώνουν οι «Κυ-
ριακές στο πανί» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών. Την
Κυριακή 26 Ιανουαρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δη-
μήτρης Χατζής», θα προβληθεί το κοινωνικό δράμα του Ηλάι Κόεν «Το
Καλοκαίρι της Αβία».
Η ταινία διηγείται τη δύσκολη παιδική ηλικία της πρωταγωνίστριας, η οποία
συμβιώνει με τη μητέρα της που υποφέρει από τραύματα του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Βρισκόμαστε στο 1951 στο νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ. 
H υπόθεση: Η μικρή Αβία ζει με τη μητέρα της Χένυα, μια προσωπικότητα
στοργική, τρυφερή όσο και δυναμικά ανεξάρτητη. Η Χένυα βασανίζεται από
συχνούς νευρικούς κλονισμούς, οι οποίοι προέρχονται από τις εμπειρίες του
Ολοκαυτώματος καθώς και από το γεγονός ότι έχασε τον σύζυγό της πριν τον
πόλεμο. Μεταξύ διαύγειας και τρέλας θα προσπαθήσει να χαράξει μια νέα πο-
ρεία για εκείνη και την κόρη της...
Η ταινία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο
ομώνυμο αυτοβιογραφικό best seller βιβλίο της Γκίλα Αλμαγόρ, η οποία και
πρωταγωνιστεί στο ρόλο της μητέρας. Ήταν δε υποψήφια για Όσκαρ το 1989 και
τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο
το 1989 και την ίδια χρονιά με την Αργυρή Άρκτο, στο φεστιβάλ του Βερολίνου.
Είσοδος ελεύθερη.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Ατζέντα|5

27 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ Την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και
Ηρώων του Ολοκαυτώματος θα τιμήσει η Περιφέρεια Ηπεί-
«Ο πόνος όλου του Κόσμου», ρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών, την Ισραηλιτική
μια υπενθύμιση και ένα μήνυμα Κοινότητα Ιωαννίνων, το Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή
και το Πνευματικό Κέντρο, στις 27 Ιανουαρίου, με τη διοργάνωση
μιας εκδήλωσης στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας», στις 20:00.
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από τον περιφερειάρχη
Ηπείρου Αλέκο Καχριμάνη, από τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλά-
δα Yossi Amrani, από τον γενικό γραμματέα του Κεντρικού Ισραη-
λιτικού Συμβουλίου Ελλάδας Βίκτωρα Ελιέζερ και από τον δήμαρχο
Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ.
Βασικός ομιλητής θα είναι ο ομότιμος καθηγητής και τέως υπουργός
επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη, Τάσος Γιαννίτσης. Ο κ. Γιαννί-
τσης θα κάνει ομιλία με τίτλο: «Η σημασία του να είσαι Δίκαιος των
Εθνών. Η ηθική της ευθύνης και η ευθύνη της ηθικής».
Θα ακολουθήσει συναυλία της Πηγής Λυκούδη. Η συνθέτρια θα
παρουσιάσει την ενότητα των τραγουδιών της με τον γενικό τίτλο
«Ο πόνος όλου του Κόσμου», που περιλαμβάνει μελοποιημένα για
πρώτη φορά ποιήματα του ρωμανιώτη ποιητή Γιωσέφ Ελιγιά (1901
-1931). Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται επίσης μελοποιημένη η
ποιητική Γκουέρνικα του 20ού αιώνα, όπως χαρακτηρίζεται η «Φού-
γκα του Θανάτου», του γερμανόφωνου ρουμάνου ποιητή Πάουλ Τσέ-
λαν, 1920-1970, ενός από τους κορυφαίους μεταπολεμικούς ποιητές
που επέζησε του ολοκαυτώματος για να αυτοκτονήσει μερικά χρό-
νια αργότερα πέφτοντας στον Σηκουάνα ανήμπορος να ξεπεράσει τη
φρίκη του ολοκαυτώματος. Η μουσική αυτή ενότητα καταγράφηκε
το 2017 cd και κυκλοφορεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τις ερ-
μηνείες της Νένας Βενετσάνου και του Γρηγόρη Βαλτινού.
Το έργο αυτό, θα ερμηνεύσουν ο Γρηγόρης Βαλτινός, η Γεωργία Αγγέ-
λου και η Μαρίνα Βολουδάκη.
Με τη συνθέτρια στο πιάνο,  θα συμπράξουν οι σολίστες μουσικοί:
Γάσπαρης Μαμμάς-κλαρινέτο, Δημήτρης Κοντονής-κιθάρες, Τά-
σος Γουσέτης-βιολί, Νίκος Χατζόπουλος-μπάσο, Άγγελος Κουσά-
κης-κρουστά.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

29 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ

«Μήδεια» του Παζολίνι με τη Μαρία Κάλλας ΑΦΙΈΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΜΊΛΤΟ
To κινηματογραφικό αφιέρωμα στην αρχαία τραγωδία του ΣΑΧΤΟΎΡΗ
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών κλείνει
με την προβολή της ταινίας του Πιερ Πάολο Παζολίνι ΟΙ ΓΙΏΡΓΟΣ Παπαθανα-
«Μήδεια» με τη Μαρία Κάλλας. Η προβολή της ταινίας σίου (απαγγελία)-Κώστας
θα γίνει την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό Κωσταδήμας (κιθάρα)
πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία, με ελεύθερη κάνουν ένα αφιέρωμα στον
είσοδο. Μίλτο Σαχτούρη, με την
Η υπόθεση: Ο Ιάσονας επιστρέφει από την Aργοναυτική Eκστρα- υποστήριξη της ομάδας
τεία έχοντας το Χρυσόμαλλο Δέρας κι είναι έτοιμος να παντρευ- Αφηγηματικός Νους, στο
τεί την Γλαύκη, κόρη του Κρέοντα. Κάνοντας, όμως αυτό, εγκα- «Θυμωμένο Πορτραίτο».
ταλείπει τη σύζυγό του τη Μήδεια, που υποφέρει, και που είναι Είσοδος 3 ευρώ, έναρξη
επίσης και η μητέρα των δύο παιδιών του. Όταν ο βασιλιάς εξορί- στις 21.30.
ζει τη Μήδεια, εκείνη καταστρώνει ένα δόλιο σχέδιο εκδίκησης.
«Ο Παζολίνι μένοντας πιστός στο μύθο γυρίζει το μεγαλύτερο
μέρος της  ταινίας στην Καππαδοκία, ενώ την πλαισιώνει μουσι-
κά με ακούσματα ιρανικής μουσικής, παραδοσιακής ιαπωνικής
μουσικής και άλλα παραδοσιακά κομμάτια από μουσικές του κό-
σμου τονίζοντας, έτσι, την πρωτόγονη φύση των ανθρώπων της
Μήδειας μέσα από  ιεροτελεστίες και ανθρωποθυσίες» τονίζεται
σε σχετική ανακοίνωση.
Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το φιλμ έμελλε να είναι
η μοναδική κινηματογραφική εμφάνιση της επιβλητικής ελλη-
νίδας ντίβας Μαρίας Κάλλας στον ομώνυμο ρόλο.
Είσοδος ελεύθερη.

6|Ατζέντα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

29 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 29-30 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ

Μιχάλης Κακογιάννης, «ο Έλληνας του κόσμου» ΓΡΑΜΜΈΝΟΣ
ΣΤΟ
Ένα αφιέρωμα στον σκηνο- ΠΟΡΤΡΑΊΤΟ
θέτη Μιχάλη Κακογιάννη με
τίτλο «’Ο Έλληνας του κό- Ο ΣΠΎΡΟΣ Γραμμένος παίζει
σμου’, της οθόνης, του λόγου, στο Θυμωμένο Πορτραίτο, 29
του στίχου, του τραγουδιού…» παρουσιά- και 30 Ιανουαρίου. Είσοδος 5
ζει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιω- ευρώ.
αννιτών την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, στις
20:30, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας». 30 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ
Θα παρουσιαστούν 12 τραγούδια που
ακούστηκαν στις ταινίες του, πλαισιω- ΑΝΔΡΈΑΣ
μένα με κινηματογραφικές σκηνές, λαϊ- ΠΑΣΠΆΤΗΣ
κή ορχήστρα, τραγουδιστές, χορωδία και ΣΤΟ CASTILLO
αφηγητή.
Τραγούδι: Σπύρος Κλείσσας, Μπέττυ Ο ΑΝΔΡΈΑΣ Πασπάτης σε
Χαρλαύτη. ένα stand up comedy με τίτλο
Συμμετέχουν μουσικά σύνολα του Δημο- «Διαβάστηκε» στις 30 Ιανουα-
τικού Ωδείου Ιωαννίνων.  ρίου στο Castillo. Προπώληση
Την καλλιτεχνική επιμέλεια και την ορ- 5 ευρώ (Γερμανός, Μάνθος
γάνωση ορχήστρας έχει ο Μανώλης Γε- οπτικά) και ταμείο 7 ευρώ, έναρ-
ωργοστάθης. ξη 21.30.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

30 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ

«Για θύμισέ μου»,
μια ταινία για το Αλτσχάιμερ

Τα Γιάννενα αποτελούν τον επόμενο σταθμό προβολής στιγμές αγωνίας και πόνου, μέχρι τη στιγμή της αποδοχής.
της ταινίας «Για θύμισέ μου» της Μαρίας Σβολιαντο- Η ταινία αποτελεί μια εθελοντική και συλλογική δουλειά.
πούλου. Η ταινία που αφορά τη νόσο του Αλτσχάιμερ Πρωταγωνιστούν η Ανδριανή Αγγελιδάκη και η Αμαλία Ζαρ-
θα προβληθεί στις 30 Ιανουαρίου, στις 18:30 και στις γιανάκη. Στην ταινία συμμετέχουν με γκεστ εμφανίσεις και
20:00, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα ηθοποιοί, όπως ο Γιώργος Κιμούλης, ο Γιάννης Ζουγανέλης,
παλιά σφαγεία. ο Κώστας Αποστολάκης, η Κάρμεν Ρουγγέρη, ο Γιώργος Χρα-
Η υπόθεση της ταινίας ξεκινάει με μια ομαδική θεραπεία νιώτης και η Τάνια Ρόκκα.
(group therapy) φροντιστών ατόμων με Αλτσχάιμερ, που συνα- Το σενάριο έχει γράψει η Μαρία Σβολιαντοπούλου, ενώ τη
ντιέται με σκοπό όλοι να μιλήσουν για τους φόβους, τις ενοχές, σκηνοθεσία έχει κάνει ο Αντώνης Ρενιέρης.
τις άσχημες και καλές στιγμές που έζησαν. Σε αυτή την ομάδα Τα έσοδα από τις προβολές θα διατεθούν στην Αλληλεγγύη
βρίσκεται και η Ελένη, η πρωταγωνίστρια της ταινίας, μια νέα Ηρακλείου Εταιρεία Alzheimer και Υγιούς Γήρανσης.
φροντιστής, που δεν μπορεί να δεχτεί πως η μητέρα της δεν θα Προπώληση εισιτηρίων στα βιβλιοπωλεία Αναγνώστης, Κου-
τη θυμάται. Στη διάρκεια της ταινίας αποτυπώνονται έντονες μπλομάτης, Χαρτέξ.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Ατζέντα|7

30 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ-2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ

Νόρα, «η τραγωδία TAKIS
των μοντέρνων καιρών» BARBERIS
GROUP ΣΤΟ
Ένα κλασικό έργο, τη «Νόρα» του Ερρίκου Ίψεν, σε σκηνο- ΠΟΡΤΡΑΊΤΟ
θεσία της Μαρίας Μαγγανάρη, ανεβάζει η Κεντρική Σκη-
νή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων στο Καμπέρειο Θέατρο ΤΟ TAKIS Barberis Group
Η παράσταση ανεβαίνει κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και παρουσιάζει συνθέσεις από
Σάββατο στις 21:00 και κάθε Κυριακή στις 19:00. όλη τη δισκογραφία του
Πληροφορίες – κρατήσεις: 6955998405 (κα. Μαρία Κεβρεκίδου) και Τάκη Μπαρμπέρη από το
2651025670 (ώρες γραφείου). Πωλήσεις εισιτηρίων: Viva.gr και στα 1990 έως σήμερα, καθώς
γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων (Παπάζογλου 5, Αρχοντικό Πυρσι- και αρκετές νέες από το
νέλλα, 09.00-15.00). πρόσφατο άλμπουμ με τίτλο
Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (κανονικό), 7 ευρώ (μαθητές, φοιτητές, Sleeping Revolution. Είσοδος
στρατευμένοι, πολύτεκνοι και άτομα άνω των 65 ετών), 3 ευρώ (κά- 5 ευρώ.
τοχοι κάρτας ανεργίας και ΑμεΑ). Ομαδικά εισιτήρια (άνω των 20) για 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
φορείς, συλλόγους και σωματεία: 7 ευρώ.
ΟΙ BAD
31 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ-2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ MOVIES ΚΑΙ
ΟΙ CITY
Μια «θανάσιμη παγίδα» KIDS ΣΤΟ
από τους «βορείως» CASTILLO

Τη νέα της παράσταση ανεβάζει η ομάδα τέχνης «βορείως». Η ΟΙ BAD Movies και οι City
παράσταση με τίτλο «Θανάσιμη Παγίδα» του Άιρα Λεβίν είναι Kids (Motorhead tribute)
ένα θρίλερ, μια μαύρη κωμωδία, και τη σκηνοθετεί ο Γιάννης παίζουν στο Castillo (προ-
Σεντελές. πώληση 8 ευρώ Γερμα-
Παίζουν: Γιάννης Σεντελές, Γεωργία Παπαδημητρίου, Πάνος Σεντελές, νός-Beatnik-Μάνθος Οπτικά,
Χαρά Παπαδημητρίου, Γιώργος Ζιώγας. Μουσική: Κώστας Χαριτάτος, ταμείο 10 ευρώ), στις 22.00.
βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος Σεντελές, σκηνογραφία: Γιάννης Σεντελές, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ-
κατασκευή σκηνικού: Γιάννης Μεράντζας, φωτισμοί: Βαγγέλης Νέτης. 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
Η παράσταση ανεβαίνει κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στις 21:15, και
κάθε Κυριακή στις 20:00, στο θεατράκι της ομάδας στο ΚΕΠΑΒΙ (αί- «Ο ΓΥΆΛΙΝΟΣ
θουσα 120). Πληροφορίες-κρατήσεις: 6955363730. ΚΌΣΜΟΣ»
ΣΤΗΝ
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ «ΈΚΦΡΑΣΗ»

Εκδήλωση για το βιβλίο ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΌ έργο
του Ernst Bloch του Τενεσί Ουίλιαμς «Ο
Γυάλινος Κόσμος» ανεβά-
Εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του μαρξιστή ζει το Θέατρο «Έκφραση»
φιλόσοφου Ernst Bloch «Ο αθεϊσμός στον χριστιανισμό. Για (Αραβαντινού 14), κάθε
τη θρησκεία της Εξόδου και της Βασιλείας»  (μτφρ. Πέτρος Παρασκευή και Σάββατο,
Γιατζάκης, Άρτος Ζωής, 2019) διοργανώνουν το Ίδρυμα Άρ- στις 21:30, και κάθε Κυρια-
τος Ζωής και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών το Σάββατο 1 κή, στις 20:00. Τα εισιτήρια
Φεβρουαρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής». κοστίζουν 12 ευρώ γενική
Ομιλητές θα είναι ο Σάββας Μιχαήλ, γιατρός και συγγραφέας, και ο είσοδος | 10 ευρώ μειω-
Γιώργος Σαγκριώτης, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών. μένο. Πληροφορίες-κρα-
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, πρόεδρος τήσεις: 26515 54505 και
του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλά- 6907500710.
δος και του ιδρύματος «Άρτος Ζωής».

8|Μουσική ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Ανήσυχες μέρες του Ιανουαρίου:

Blood on the tracks

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ] του αποτυπώθηκε ανάγλυφα στο δίσκο, σε σημείο Αντίθετα όμως, ο δίσκος είναι ένας από τους τρεις
ο γιος του να πει αργότερα ότι «είναι σαν να ακούς καλύτερούς του, ένα «αναπάντεχο αριστούργημα»,
To 1975, τελευταίες μέρες του Ιανουαρίου, τους γονείς μου να συνομιλούν». στηριγμένο σε γνωστά κομμάτια όπως το Tangled
ο Μπομπ Ντίλαν θα κυκλοφορούσε τον Ο Ντίλαν είχε επίσης δώσει την εντύπωση ότι οι Up in Blue αι το Simple Twist of Fate, αλλά και εξί-
15ο(!) δίσκο του. «μοναχικές μέρες» του ήταν πίσω του, καθώς συ- σου αψεγάδιαστα όπως το Shelter from the Storm,
Αυτό και μόνο ήταν ένα τεράστιο «φορτίο» νεργαζόταν όλο και πιο στενά με τους Band. το Meet me in the Morning, το Idiot Wind…
για τον άνθρωπο που ήδη, δέκα χρόνια πριν είχε Ωστόσο, ο νέος δίσκος έμελλε να σηματοδοτήσει O Ντίλαν, πολύ αργότερα αρνήθηκε ότι πρόκειται
δεχθεί σκληρή κριτική για την «going electric» μια επιστροφή στη «μοναξιά», που έτσι και αλλιώς για αυτοβιογραφικό άλμπουμ και απέδωσε την
μετάβασή του, ενώ ταυτόχρονα, από αυτούς τους ήταν το στοιχείο του. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε στη έμπνευση στα γραπτά του Τσέχωφ.
15 δίσκους, οι 6 ήταν το Freewheelin’, το Blonde Νέα Υόρκη και στη Μινεσότα και οι προοπτικές του Το Blood on the tracks ήταν η αρχή του τέλους της
on Blonde, το Highway 61 Revisited, το Bring it δεν ήταν καλές. Ο Ντίλαν «έδινε την εντύπωση ότι πιο «ντιλανικής» περιόδου της μουσικής. Ακολού-
all back home, το Times are-a-changing και το δεν συγκεντρωνόταν», σύμφωνα με τον κιθαρίστα θησαν και άλλα μεγάλα άλμπουμ, όπως το Desire,
John Wesley Harding. Δηλαδή, μαζεμένο ό,τι πιο του, Έρικ Βάισμπεργκ, ενώ τα μισά περίπου κομμά- αλλά η αλλαγή πλεύσης ήταν ήδη ορατή από το
εμπνευσμένο θα δει στην ύπαρξή του το σύνολο τια ξαναμιξαρίστηκαν και το άλμπουμ κυκλοφόρη- Street legal και ολοκληρωμένη στο Slow Train
μεγάλου αριθμού δημιουργών. σε σχετικά βιαστικά, στις 20 Ιανουαρίου 1975. Coming.
Τον καιρό εκείνο ο Ντίλαν είχε γίνει πατέρας του Ο Ντίλαν ήταν σχεδόν σίγουρος ότι θα πήγαινε σε Αλλά το Blood on the Tracks παραμένει ένα από τα
Τζέικομπ, με τη Σάρα Μάρλιν Νοζίνσκι. Η σχέση μια εμπορική αποτυχία. μοναδικά μουσικά έργα του ανθρώπινου μυαλού…

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 Πρόσωπα|9

Ο Τέρι Τζόουνς ήταν
ένα άτακτο παλιόπαιδο

Υπάρχει πάντα μια Spam
τάση εξιδανίκευσης
του «αποχωρήσαντα». Στις 8 Σεπτεμβρίου 1972, το «Ιπτάμενο τσίρκο» παίζει
Από όταν ο Γκράχαμ το σκετσάκι «Spam» που έγραψε ο Τζόουνς μαζί με
Τσάπμαν, ο «Μπράιαν» τον Μάικλ Πάλιν. Ο Τζόουνς παίζει τη σερβιτόρα και
της ομώνυμης ταινίας, πενήντα χρόνια μετά, ο όρος είναι συνώνυμος της
πέθανε από καρκίνο το ψηφιακής και μη ενόχλησης.
1989, συχνά αναφερό-
ταν ως «ο καλύτερος Mr Creosote
των Μόντι Πάιθον».
Κάτι τέτοιο θα συμβεί Στο «Νόημα της ζωής» του 1983, ο Τζόουνς παίζει
και με τον Τέρι Τζό- τον υπέρβαρο mr Creosote, ο οποίος τρώει τα πάντα
ουνς, που πέθανε πριν σε ένα γαλλικό εστιατόριο. «Πώς είμαστε σήμερα;»
από λίγες μέρες στα τον ρωτάει ο σερβιτόρος Τζον Γκλιζ. «Καλύτερα.
77 του, παλεύοντας Φέρε έναν κουβά, θα ξεράσω», του απαντάει η προ-
εδώ και καιρό με την σωποποίηση της κοινωνικής αδηφαγίας.
άνοια.
Ωστόσο, όλα αυτά, Μητέρα Μπράιαν
στην περίπτωση των
Πάιθον δεν έχουν Στην καλύτερη στιγμή των Πάιθον, τη «Ζωή του Μπρά-
πολλή σημασία. Είτε ιαν», την οποία έχει σκηνοθετήσει κιόλας, ο Τζόουνς
μιλάμε για τον Τσά- παίζει τη μάνα του ακαμάτη που τον παίρνουν για
πμαν, είτε για τον Άι- μεσσία. «Δεν είναι ο μεσσίας, ένα παλιόπαιδο είναι»
ντλ, είτε για τον αυτο- αναφωνεί σε μια κρίσιμη στιγμή η μητέρα…
καταστροφικό Γκίλιαμ,
η έννοια της κολεκτί- Starship Titanic
βας θαυμαστών τύ-
πων, είναι επικρατού- Το 1997 ο Τζόουνς κυκλοφόρησε το Starship
σα. Το απέδειξαν με Titanic. Ήταν πρακτικά ένα κομμάτι του (ξεκαρδι-
το αποχαιρετιστήριό στικού) σύμπαντος του Ντάγκλας Άνταμς, ο οποίος
τους άλλωστε, στον είχε ζητήσει από τον Τζόουνς να γράψει τη νουβέλα,
εξαιρετικό Τζόουνς: διασκευάζοντας ένα… video game.
«Two down, four to
go», στον επικήδειο Sir Bedevere
που ταιριάζει απόλυτα
στους ιερείς του κω- Στην (ακόμα πιο κουφή και αστεία) ταινία των Πάιθον,
μικού σουρεαλισμού. «Monty Python and the Holy Grail», ο Τζόουνς παίζει
Ο Τζόουνς όμως τον σερ Μπεντιβέρε, τον τύπο που θα πει στον βασιλιά
υπήρξε μια τεράστια Αρθρούρο ότι «και έτσι άρχοντά μου, γνωρίζουμε ότι
μορφή και αυτές οι η Γη έχει το σχήμα της μπανάνας».
πέντε στιγμές του,
είναι ενδεικτικές του
ταλέντου και της
πλάκας.

10|Πρόσωπα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Από το κίνημα Occupy ιδρύσει ένα «διαδικτυακό πανε- αντιδράσεις στους κόλπους της
Wall Street («Καταλά- πιστήμιο» με χρηματική συνδρο- κινηματικής δράσης. Πολλοί
βατε τη Γουόλ Στριτ») μή, όπου παρέχονται συμβουλές χλεύασαν τις δηλώσεις του πως
στο Νταβός: ο γνω- και αναλύσεις για την κινηματι- θέλει «να ανακαλύψει ξανά την
στός ακτιβιστής Μίκα Γουάιτ κή δράση, ενώ προγραμματίζει επαναστατική δυναμική στο
εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο να κυκλοφορήσει ένα «αναδια- Νταβός», ενώ άλλοι εκτόξευ-
πως ενώπιον του επείγοντος της νεμητικό» κρυπτονόμισμα. Η δε σαν ύβρεις και προσβολές στο
κλιματικής κρίσης θα έπρεπε να παρουσία ενός τέτοιου επιφα- Twitter, χαρακτηρίζοντάς τον
«επανεφεύρει» την ταυτότητά νούς στελέχους του κινήματος «προδότη», «πουλημένο» και
του και να δεχθεί τον διάλογο των αντικαπιταλιστών στο χιο- «διεφθαρμένο ναρκισσιστή Αρι-
με τις οικονομικές ελίτ, αλλά σε νισμένο ελβετικό θέρετρο, όπου στερό».
κάθε περίπτωση δεν πρόκειται κάθε χρόνο συγκεντρώνονται Τι συνέβη λοιπόν; Ο Μάικ Γου-
να υποκύψει στις Σειρήνες «της τα «αφεντικά» της οικονομίας, άιτ, ως άλλος Χανς Κάστορπ στο
σαμπάνιας και του χαβιαριού». μέσα σε ασταμάτητα καραβάνια διάσημο μυθιστόρημα του Τόμας
Ήδη προτού μεταβεί στο Νταβός από τζετ, ελικόπτερα και λιμου- Μανν το «Μαγικό Βουνό», που
για να συμμετάσχει στο Παγκό- ζίνες, ξαφνιάζει ιδιαίτερα. διαδραματίζεται στο Νταβός,
σμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπου Οι διοργανωτές του Φόρουμ του έχασε την ψυχή του στα χιόνια
κάθε χρόνο συγκεντρώνει την Νταβός «διψούν για νέες ιδέ- του;
‘αφρόκρεμα’ της παγκόσμιας οι- ες, αυτό με εξέπληξε ιδιαίτερα. «Για εμένα το σημαντικότερο
κονομίας και των αγορών, ο Γου- Όμως ακούνε πραγματικά; Ιδού είναι να προστατεύσω την επα-
άιτ έγραψε πως κατά πάσα πι- η απορία», τόνισε ο ίδιος μετά ναστατική μου πλευρά. Όπερ
θανότητα διαπράττει ερχόμενος το πέρας της συνάντησής του με σημαίνει πως θα μείνω μακριά
«μία αυτοκτονία της υπόληψής ομάδα επιχειρηματιών. από τις πολυτέλειες, την παρακ-
του» «Είμαι αισιόδοξος. Κυριαρχεί μή. Δεν πήγα σε καμία από εκεί-
«Το ότι έρχομαι εδώ σημαίνει εν ένας βαθύς κυνισμός μεταξύ των νες τις εσπερίδες, ή τα κοκτέιλ.
μέρει να επανεφεύρω εαυτόν. κινηματικών, που συνίσταται Απέφυγα επίτηδες κάθε τέτοια
Πολλούς από τους πολιτικούς στην άποψη πως οι ελίτ δεν αλ- εμπειρία με ‘σαμπάνιες και χα-
αγώνες των τελευταίων αιώ- λάζουν πραγματικά. Όμως μέσα βιάρια’», τονίζει ο ίδιος, υπερα-
νων, την πάλη των τάξεων, τη από τις επαφές μου στο Νταβός, σπίζοντας την αντισυμβατικότη-
μάχη κατά των πλουσίων, όλα φθάνω να πιστεύω πως υπάρ- τά του.

Ένας αντικαπιταλιστής
«επανεφευρίσκει»
την ταυτότητά του
στο Νταβός

τούτα θα πρέπει να τα θέσω χουν άνθρωποι οι οποίοι επιθυ- Ο Γουάιτ ήταν ένας από τους κινητήριους μο-
κατά μέρους στην προσπάθεια μούν πραγματικά μία αλλαγή, χλούς του κινήματος διαμαρτυρίας Occupy Wall
να κινητοποιήσω εκατοντάδες ιδίως αναφορικά με το κλίμα», Street το 2011. Η συμμετοχή του Γουάιτ στο Ντα-
εκατομμύρια ανθρώπους υπέρ πρόσθεσε ο ίδιος, καλώντας βός, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στους κόλ-
του κλίματος», δήλωσε ο ίδιος τους άλλους κινηματικούς «να πους της κινηματικής δράσης.
σήμερα το πρωί, λίγο προτού θέσουν κατά μέρους για μία στιγ-
ξεκινήσει για τις αλλεπάλληλες μή τις πολιτικές κριτικές τους
συναντήσεις του στο Φόρουμ. και να ξεκινήσουν έναν νέον δι-
Ο Γουάιτ ήταν ένας από τους κι- άλογο με τους πολιτικούς κι οι-
νητήριους μοχλούς του κινήμα- κονομικούς ιθύνοντες».
τος διαμαρτυρίας Occupy Wall Η συμμετοχή του Γουάιτ στο
Street το 2011. Ο Γουάιτ έχει Νταβός, προκάλεσε μεγάλες


Click to View FlipBook Version