The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by s.nuttawut1742, 2022-04-11 06:57:16

portfolio nuttawut srirakit

portfolio nuttawut srirakit

ELYSIAN

DEVELOPMENT CO.LTD

ELYSIAN

DEVELOPMENT CO.LTD

ความเปน มาของสถานประกอบการ
บรษิ ทั อีลเิ ชี่ยน ดเิ วลลอปเมนท จาํ กดั

บริษทั อลี เิ ชย่ี น ดิเวลลอปเมนท จํากดั ประกอบธรุ กิจเก่ยี วกบั อสังหารมิ ทรัพย
หมวดธุรกิจ การซอ้ื และการขายอสังหารมิ ทรพั ยที่เปนของตนเองทีไ่ มใช เพื่อเปนที่พักอาศัย
ทต่ี ั้ง เลขที่ 43 ถนนนราธวิ าสราชชนครินทร แขวงชอ งนนทรี เขตยานนาวา กรงุ เทพๆ10120(
สํานกั งานอําเภอเชยี งดาว )

วันทจ่ี ดทะเบียนบรษิ ัท 23 เมษายน พ.ศ. 2525 จดั ตง้ั บรษิ ัท และทุนจด
ทะเบียน บริษทั วิคติ จาก วิคตอรี่ อมิ ปอรต เอ็กซป อรต จํากดั 1,000,000 บาท วันท่ี 19
มกราคม พ.ศ. 2550 ไดมีการเปล่ียนแปลงซอ่ื บริษัท จาก วิคตอรี่ อิมปอรต เอก็ ซป อรต
จํากดั เปน เขาใหญรสี อรท คลบั จํากดั วนั ที่ 8 พฤจกิ ายน พ.ศ. 2556 ไดเ ปล่ยี นชื่ออีกครง้ั
จาก เขาใหญร สี อรท คลับ จํากัด เปน บริษัท อลี เิ ชี่ยน ดิเวลลอปเมน ท จํากดั วันท่ี 19
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เปลีย่ นแปลงการลงทนุ จดทะเบยี นจาก 1,000,000 บาท เปน
500,000,000 บาท และในวันที่ 13 มนี าคม พ.ศ. 2558 เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนจาก
500,000,000 บาท เปน 1,000,000,000 บาท กรรมการและผูม อี าํ นาจลงนาม 4 คน ไดแก
1. นายมานิต อดุ มคณุ ธรรม 2. นางสรุ รี ัตน อุดมคุณธรรม 3. นางสาววรภี รณ อุดม
คณุ ธรรม และ 4. นายกายสิทธ์ิ อุดมคณุ ธรรม

มีโครงการทง้ั หมด 1 โครงการ คือ สวอเลค เขาใหญ ตาํ บลโปงตาลอง
อําเภอปากชอ ง จังหวดั นครราชสมี า พ้นื ที่โครงการ 68 ไร 1 งาน 115 ตารางวา ประเภท
อสงั หาริมทรัพย คอนโด เปนจํานวนยนู ติ ท้ังหมด 57 โครงการการอยอู าศัยระดบั
Exclusive เนน ความเปน สว นตวั โดยมีเพยี ง 57 ยูนติ ทา มกลางธรรมชาตขิ องอุทยาน
แหง ชาติเขาใหญ ทเี่ ปนพ้นื ท่ีมรดกโลก รับรอง UNESCO ใหเปน 1 ในสถานท่ีที่สวยงามและเปน
ธรรมชาติของโลก รายลอ มไป
ดวยทะเลสาบและปา ไมท ่อี ยอู าศัย แตละหนวยถูกออกแบใหม คี วามสูงท่ีระดับ3.00เมตรมี
ระเบยี งท่กี วา ง เพื่อใหสมั ผสั มมุ องสําหรบั ธรรมชาติไดอ ยา งเต็มที่ 360 องศา และอีกโครงการ
ท่ีกําลงั กอ สราง ตัง้ อยทู ่ี ตําบลปงโคง อาํ เภอเชยี งดาว จงั หวัดเชียงใหม

ELYSIAN

DEVELOPMENT CO.LTD

ทีอ่ ยบู ริษทั ปจ จุบนั
บรษิ ัททเี่ ชีบงดาว 326/3 ม.13
ต.ปง โคง อําเภอเชียงดาว
จงั หวดั เชยี งใหม 50170
เบอรโทร 092-269-4143

ผั ง อ ง ค ก ร
สถ า นท่ี

ประกอบการ

สวัสดกิ าร

SECURITY

ELYSIAN

DEVELOPMENT CO.LTD

ACCOMMODATION FIELD TRIP MONEY

มีทพ่ี ักใหส ําหรับนกั ศึกษาทุกคน ทัศนศึกษาดูงานนอก คาตอบแทน วนั ละ 200
สถานท่ี ณ จั ง ห วั ด (ซึ่งไดรบั รบั เปนการโอนจา ย
หลังจากฝกเสร็จได 1 เดือน)
นครราชสมี า

SWOT ANALYSIS

S Strength (จุดแข็ง)
• บริษัทกอตงั้ มายาวนานกวา 20 ป
• ผบู ริหารของบรษิ ทั มปี ระสบการณใ นการทํางานกวา 20 ป ทําใหมที ักษะในการบรหิ ารและออกแบบ
• ผบู รหิ ารมีความกลาตดั สนิ ใจในการทํางานใหญ
• บริษัทมีการทําธรุ กจิ วางแผนทง้ั ดา นออกแบบภูมทิ ัศน
รีสอรท สปาคอนโด บานนจัดสรร
• การบนั ทึกขอมลู ไฟลงานบริษทั เปน ระบบและมคี วามปลอดภยั สูง
• บรษิ ัทไดม เี ครือคายครบวงจรเปนระบบในการทํางานมกี ารรวมทมี กบั หลายฝาย

Weaknesses (จุดออน) สถานประ
กอบการ
W • ลิขสทิ ธ์ขิ องโปรแกรมในการทาํ งานของบรษิ ัทมี
คอนขา งนอยเกินไป
• สงิ่ อาํ นวยความสะดวกดานไอทบี รษิ ัทมีจาํ กัดไมเ พียงพอตอ การรองรบั นกั ศึกษา
• อปุ กรณเครอื่ งมอื การชา งตา งๆไมเพียงพอ
ตอพนักงานในโครงการ
• มพี นักงานในการทํางานคอนขา งนอยจนเกนิ ไปทําใหง านเสร็จคอ นขา งชา

O Opportunities (โอกาส)
• ธรุ กิจสามารถเติบโต สรางความมนั่ คง
และสรา งเงินหมุนเวยี นได
• ในอนาคตบรษิ ัทสามารถใหบ รกิ าร ครบวงจรมากข้ึน
• มีโอกาสในการทาํ งานรว มกบั โครงการ ทม่ี ขี นาดใหญในอนาคตเพิ่มมากขน้ึ

T Threats (อุปสรรค)
• ลกั ษณะการทํางานระหวางออกแบบ ในบรษิ ัทมกี ารเปล่ยี นแปลงอยูต ลอดเวลา
• ในการทํางาน มโี ปรแกรมบางอยางท่ี ขาดลขิ สทิ ธ์ิ ซ่ึงจะไมสามรถใชท าํ งานได
• มคี แู ขง ทางการตลาดในงานรูปแบบเดยี วกนั ทมี่ ปี ริมาณทเ่ี พมิ่ ขน้ึ
• ลกั ษณะแบบของงานมีการปรบั เปลยี่ นตลอดเวลา จงึ ทาํ ใหตองมกี ารปรับแกไ ขงานใหเขากบั แบบของงาน

S Strength (จุดแข็ง)
- มีมนุษยสัมพันธท ่ีดแี ละมนี ้าํ ใจตอเพอื่ นรว มงาน
- มคี วามอดทน ความรบั ผิดชอบตองานทีไ่ ดรบั มอบหมาย
- กลา แสดงออกในการนาํ เสนอความคิดเหน็
-หม่ันศกึ ษาหาความรเู พมิ่ เตมิ อยูเ สมอ

W Weaknesses (จดุ ออน) นั ก
-ยังขาดประสบการณใ นการทาํ งาน การพูดเรยี น ศึ ก ษ า
-อายุนอ ยเลยทาํ ใหข าดความมัน่ ใจในการนาํ เสนอกับสถานประกอบการในบางครงั้ ส ห กิ จ
-ยงั ขาดความรูดานการใชโปรแกรมในบางสว น

O Opportunities (โอกาส)
T
-เปด โอกาสในการปฏิบตั ิงานและเรยี นรูระบบงานภายใน
-ไดทาํ ความรูจกั หรอื ทํางานรวมกับบุคคลทม่ี ีประสบการณ
-ทาํ ใหสถานประกอบการเล็งเหน็ ถึงความสามารถในการพิจารณารบั เขา ทาํ งานตอ ไป
-เพิม่ ประสบการณและความรูในการทํางานของบริษทั เพือ่ เปนแนวทางในการทํางานตอไป

Threats (อปุ สรรค)
-การสอื่ สารในการทํางานไมต รงกนั อาจทําเกดิ ความเขาใจผดิ กนั ในการทาํ งานเปนบางครง้ั
-ลักษณะแบบของงานมกี ารปรบั เปล่ยี นตลอดเวลาจงึ ทําใหต อ งมีการปรับแกไขงานใหเขากบั แบบของงาน

Office
worker

PROJECT DEVELOPMENT : SIMPLE LIFE SIMPLE LIFE
@KHAOYAI

ตาํ บล หมสู ี อาํ เภอปากชอง จงั หวดั นครราชสีมา

N RESTAURANT MASTER PLAN
WATERFALL PROJECT : SIMPLE LIFE
PARKING
KHRAESOTAYUARAINT DEVELOPMENT
MAIN ENTRANCE
EXIT COMMON AREA
PARKING STAGE

WATERFALL

RESTAURANT TOILET CAFE

TOILET PARKING


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Fake plants and pots
Next Book
Let It Beer