The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by s.nuttawut1742, 2022-04-11 06:57:16

portfolio nuttawut srirakit

portfolio nuttawut srirakit

ELYSIAN

DEVELOPMENT CO.LTD

ELYSIAN

DEVELOPMENT CO.LTD

ความเปน มาของสถานประกอบการ
บรษิ ทั อีลเิ ชี่ยน ดเิ วลลอปเมนท จาํ กดั

บริษทั อลี เิ ชย่ี น ดิเวลลอปเมนท จํากดั ประกอบธรุ กิจเก่ยี วกบั อสังหารมิ ทรัพย
หมวดธุรกิจ การซอ้ื และการขายอสังหารมิ ทรพั ยที่เปนของตนเองทีไ่ มใช เพื่อเปนที่พักอาศัย
ทต่ี ั้ง เลขที่ 43 ถนนนราธวิ าสราชชนครินทร แขวงชอ งนนทรี เขตยานนาวา กรงุ เทพๆ10120(
สํานกั งานอําเภอเชยี งดาว )

วันทจ่ี ดทะเบียนบรษิ ัท 23 เมษายน พ.ศ. 2525 จดั ตง้ั บรษิ ัท และทุนจด
ทะเบียน บริษทั วิคติ จาก วิคตอรี่ อมิ ปอรต เอ็กซป อรต จํากดั 1,000,000 บาท วันท่ี 19
มกราคม พ.ศ. 2550 ไดมีการเปล่ียนแปลงซอ่ื บริษัท จาก วิคตอรี่ อิมปอรต เอก็ ซป อรต
จํากดั เปน เขาใหญรสี อรท คลบั จํากดั วนั ที่ 8 พฤจกิ ายน พ.ศ. 2556 ไดเ ปล่ยี นชื่ออีกครง้ั
จาก เขาใหญร สี อรท คลับ จํากัด เปน บริษัท อลี เิ ชี่ยน ดิเวลลอปเมน ท จํากดั วันท่ี 19
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เปลีย่ นแปลงการลงทนุ จดทะเบยี นจาก 1,000,000 บาท เปน
500,000,000 บาท และในวันที่ 13 มนี าคม พ.ศ. 2558 เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนจาก
500,000,000 บาท เปน 1,000,000,000 บาท กรรมการและผูม อี าํ นาจลงนาม 4 คน ไดแก
1. นายมานิต อดุ มคณุ ธรรม 2. นางสรุ รี ัตน อุดมคุณธรรม 3. นางสาววรภี รณ อุดม
คณุ ธรรม และ 4. นายกายสิทธ์ิ อุดมคณุ ธรรม

มีโครงการทง้ั หมด 1 โครงการ คือ สวอเลค เขาใหญ ตาํ บลโปงตาลอง
อําเภอปากชอ ง จังหวดั นครราชสมี า พ้นื ที่โครงการ 68 ไร 1 งาน 115 ตารางวา ประเภท
อสงั หาริมทรัพย คอนโด เปนจํานวนยนู ติ ท้ังหมด 57 โครงการการอยอู าศัยระดบั
Exclusive เนน ความเปน สว นตวั โดยมีเพยี ง 57 ยูนติ ทา มกลางธรรมชาตขิ องอุทยาน
แหง ชาติเขาใหญ ทเี่ ปนพ้นื ท่ีมรดกโลก รับรอง UNESCO ใหเปน 1 ในสถานท่ีที่สวยงามและเปน
ธรรมชาติของโลก รายลอ มไป
ดวยทะเลสาบและปา ไมท ่อี ยอู าศัย แตละหนวยถูกออกแบใหม คี วามสูงท่ีระดับ3.00เมตรมี
ระเบยี งท่กี วา ง เพื่อใหสมั ผสั มมุ องสําหรบั ธรรมชาติไดอ ยา งเต็มที่ 360 องศา และอีกโครงการ
ท่ีกําลงั กอ สราง ตัง้ อยทู ่ี ตําบลปงโคง อาํ เภอเชยี งดาว จงั หวัดเชียงใหม

ELYSIAN

DEVELOPMENT CO.LTD

ทีอ่ ยบู ริษทั ปจ จุบนั
บรษิ ัททเี่ ชีบงดาว 326/3 ม.13
ต.ปง โคง อําเภอเชียงดาว
จงั หวดั เชยี งใหม 50170
เบอรโทร 092-269-4143

ผั ง อ ง ค ก ร
สถ า นท่ี

ประกอบการ

สวัสดกิ าร

SECURITY

ELYSIAN

DEVELOPMENT CO.LTD

ACCOMMODATION FIELD TRIP MONEY

มีทพ่ี ักใหส ําหรับนกั ศึกษาทุกคน ทัศนศึกษาดูงานนอก คาตอบแทน วนั ละ 200
สถานท่ี ณ จั ง ห วั ด (ซึ่งไดรบั รบั เปนการโอนจา ย
หลังจากฝกเสร็จได 1 เดือน)
นครราชสมี า

SWOT ANALYSIS

S Strength (จุดแข็ง)
• บริษัทกอตงั้ มายาวนานกวา 20 ป
• ผบู ริหารของบรษิ ทั มปี ระสบการณใ นการทํางานกวา 20 ป ทําใหมที ักษะในการบรหิ ารและออกแบบ
• ผบู รหิ ารมีความกลาตดั สนิ ใจในการทํางานใหญ
• บริษัทมีการทําธรุ กจิ วางแผนทง้ั ดา นออกแบบภูมทิ ัศน
รีสอรท สปาคอนโด บานนจัดสรร
• การบนั ทึกขอมลู ไฟลงานบริษทั เปน ระบบและมคี วามปลอดภยั สูง
• บรษิ ัทไดม เี ครือคายครบวงจรเปนระบบในการทํางานมกี ารรวมทมี กบั หลายฝาย

Weaknesses (จุดออน) สถานประ
กอบการ
W • ลิขสทิ ธ์ขิ องโปรแกรมในการทาํ งานของบรษิ ัทมี
คอนขา งนอยเกินไป
• สงิ่ อาํ นวยความสะดวกดานไอทบี รษิ ัทมีจาํ กัดไมเ พียงพอตอ การรองรบั นกั ศึกษา
• อปุ กรณเครอื่ งมอื การชา งตา งๆไมเพียงพอ
ตอพนักงานในโครงการ
• มพี นักงานในการทํางานคอนขา งนอยจนเกนิ ไปทําใหง านเสร็จคอ นขา งชา

O Opportunities (โอกาส)
• ธรุ กิจสามารถเติบโต สรางความมนั่ คง
และสรา งเงินหมุนเวยี นได
• ในอนาคตบรษิ ัทสามารถใหบ รกิ าร ครบวงจรมากข้ึน
• มีโอกาสในการทาํ งานรว มกบั โครงการ ทม่ี ขี นาดใหญในอนาคตเพิ่มมากขน้ึ

T Threats (อุปสรรค)
• ลกั ษณะการทํางานระหวางออกแบบ ในบรษิ ัทมกี ารเปล่ยี นแปลงอยูต ลอดเวลา
• ในการทํางาน มโี ปรแกรมบางอยางท่ี ขาดลขิ สทิ ธ์ิ ซ่ึงจะไมสามรถใชท าํ งานได
• มคี แู ขง ทางการตลาดในงานรูปแบบเดยี วกนั ทมี่ ปี ริมาณทเ่ี พมิ่ ขน้ึ
• ลกั ษณะแบบของงานมีการปรบั เปลยี่ นตลอดเวลา จงึ ทาํ ใหตองมกี ารปรับแกไ ขงานใหเขากบั แบบของงาน

S Strength (จุดแข็ง)
- มีมนุษยสัมพันธท ่ีดแี ละมนี ้าํ ใจตอเพอื่ นรว มงาน
- มคี วามอดทน ความรบั ผิดชอบตองานทีไ่ ดรบั มอบหมาย
- กลา แสดงออกในการนาํ เสนอความคิดเหน็
-หม่ันศกึ ษาหาความรเู พมิ่ เตมิ อยูเ สมอ

W Weaknesses (จดุ ออน) นั ก
-ยังขาดประสบการณใ นการทาํ งาน การพูดเรยี น ศึ ก ษ า
-อายุนอ ยเลยทาํ ใหข าดความมัน่ ใจในการนาํ เสนอกับสถานประกอบการในบางครงั้ ส ห กิ จ
-ยงั ขาดความรูดานการใชโปรแกรมในบางสว น

O Opportunities (โอกาส)
T
-เปด โอกาสในการปฏิบตั ิงานและเรยี นรูระบบงานภายใน
-ไดทาํ ความรูจกั หรอื ทํางานรวมกับบุคคลทม่ี ีประสบการณ
-ทาํ ใหสถานประกอบการเล็งเหน็ ถึงความสามารถในการพิจารณารบั เขา ทาํ งานตอ ไป
-เพิม่ ประสบการณและความรูในการทํางานของบริษทั เพือ่ เปนแนวทางในการทํางานตอไป

Threats (อปุ สรรค)
-การสอื่ สารในการทํางานไมต รงกนั อาจทําเกดิ ความเขาใจผดิ กนั ในการทาํ งานเปนบางครง้ั
-ลักษณะแบบของงานมกี ารปรบั เปล่ยี นตลอดเวลาจงึ ทําใหต อ งมีการปรับแกไขงานใหเขากบั แบบของงาน

Office
worker

PROJECT DEVELOPMENT : SIMPLE LIFE SIMPLE LIFE
@KHAOYAI

ตาํ บล หมสู ี อาํ เภอปากชอง จงั หวดั นครราชสีมา

N RESTAURANT MASTER PLAN
WATERFALL PROJECT : SIMPLE LIFE
PARKING
KHRAESOTAYUARAINT DEVELOPMENT
MAIN ENTRANCE
EXIT COMMON AREA
PARKING STAGE

WATERFALL

RESTAURANT TOILET CAFE

TOILET PARKING


Click to View FlipBook Version