The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

4) PERANCANGAN_STRATEGIK_PENGURUSAN_KOKURIKULUM_SK_FELDA_CHEMPLAK

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by skchemplak, 2022-04-11 22:12:42

4) PERANCANGAN_STRATEGIK_PENGURUSAN_KOKURIKULUM_SK_FELDA_CHEMPLAK

4) PERANCANGAN_STRATEGIK_PENGURUSAN_KOKURIKULUM_SK_FELDA_CHEMPLAK

ANALISIS SWOT

JBA7031

1

ANALISIS SWOT
UNIT PENGURUSAN KOKURIKULUM

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 Guru besar mempunyai hala tuju yang jelasdan pro aktif. W1 Guru kurang menghayati bidang tugas dalam Jawatankuasa

S2 Guru besar berpengalaman sebagai Guru Penolong Kanan Kokurikulum sekolah.

Kokurikulum di Sekolah Berprestasi Tinggi selama lebih 5 tahun 8 W2 Segelintir guru kurang berpengalaman dan minat dalam mengurus dan

bulan. melaksanakan aktiviti kokurikulum

S3 Guru Penolong KananKokurikulum berpengalaman, berdaya

juang serta sentiasa bersemangat untuk meningkatkan prestasi W3 Pengurusan PAJSK kurang sistematik dan tiada proses kerja yang
kerja.
jelas.
S4 Hubungan rapat dan semangat kerja sepasukan yang tinggi

dalam kalangan guru. W4 Pencapaian murid dalam bidang kokurikulum yang sangat rendah

S5 Guru sedia menerima perubahan dan sentiasa bersikap positif. W5 Pengurusan fail kokurikulum kurang teratur, kurang bersistematik dan
kurang mengikut prosedur.
S6 Pasukan bola baling yang cemerlang sehingga peringkat
kebangsaan. W6 Kurang penglibatan dan pencapaian khusunya dalam bidang Badan
Beruniform
S7 Terdapat seorang jurulatih bola baling yang bertauliah dan

berpengalaman W7 Kurang pencapaian di sekurang-kurangnya peringkat negeri bagi Kelab
S8

Guru opsyen PJ yang mencukupi Persatuan

W8 Murid kurang berminat menyertai aktiviti kokurikulum yang dijalankan

Peluang (O) Ancaman (T)

O1 Hubungan baik dan kerjasama daripada pegawai dari Pejabat T1 Tahap kesedaran ibubapa yang rendah akan kepentingan aktiviti
Pendidikan Daerah Segamat. kokurikulum

O2 Keperihatinan PIBG serta kesediaan memberi sokongan berbentuk T2 Pengaruh gadjet mengatasi aktiviti kokurikulum.
kewangan dan moral.

Jalinan dan jaringan yang kuat antara pihak sekolah dengan pihak
O3 luar contohnya sekolah-sekolah berhampiran, wakil rakyat, Bank

Rakyat dan Bank Simpanan Nasional

2

O3 Hubungan baik dengan Persatuan Bola Baling Segamat.

PERANCANGAN
STRATEGIK

2019 - 2023

JBA7031

3

4

MISI
“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi

Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI
“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”

5

Visi

Visi SK LKTP Chemplak adalah “Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”. Penjelasan visi sekolah ini adalah seperti yang
tertera pada jadual di bawah:

Penjelasan Visi

Pendidikan Berkualiti i. Pemimpin pendidikan dan pendidik berprestasi tinggi.
Insan Terdidik ii. Infrastruktur yang lengkap dan selaras dengan keperluan pendidikan semasa.
iii. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.
iv. Penilaian dan pentaksiran sekolah bertaraf global.
v. Perkongsian pintar bersama pihak berkepentingan secara kreatif dan inovatif.
vi. Pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran pendidikan abad ke-21
i. Modal insan yang mempunyai pencapaian potensi tertinggi, mempunyai minda kelas

pertama dan bertaraf dunia.
ii. Mempunyai daya juang dan daya saing yang tinggi.
iii. Mesra pembaharuan.
iv. Istiqamah dalam melaksanakan tanggungjawab
v. Produk pendidikan yang boleh diterima di pasaran antarabangsa

6

Negara Sejahtera vi. Insan yang mempunyai sahsiah tinggi
i. Aman dan makmur
ii. Kesejahteraan insan
iii. Melahirkan warganegara berpendapatan tinggi
iv. Mempunyai akses kepada pendidikan tertinggi
v. Kuasa beli yang tinggi
vi. Menghayati hakikat kepelbagaian

7

MISI

Misi SK LKTP Chemplak adalah “Melestarikan Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi
Negara”. Penjelasan misi sekolah adalah seperti tertera dalam Jadual di bawah:

Penjelasan Misi

Melestarikan sistem i. Kelangsungan dan penambahbaikan status quo perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia.
pendidikan yang
berkualiti

Membangunkan potensi Membangun potensi individu pada setiap peringkat pendidikan iaitu :
individu
i. Menyediakan pelbagai jurusan pada setiap peringkat pendidikan mengikut potensi dan
minat (kecenderungan)

ii. Menyediakan keperluan khas bagi golongan yang menghadapi masalah pembelajaran.

Memenuhi i. Menjadi negara maju berpendapatan tinggi mengikut acuan sendiri. Meletakkan tahap
AspirasiNegara pencapaian pendidikan negara antara kelompok satu pertiga terbaik dunia.

Visi dan Misi SK LKTP Chemplak ini menetapkan bahawa pendidikan berkualiti akan dapat menghasilkan warganegara yang baik dan taat
kepada penciptanya. Visi dan Misi sekolah ini juga mengharapkan agar dapat menghasilkan insan terdidik yang mempunyai daya saing
serta daya juang yang kental. Negara sejahtera pula dapat diterjemahkan melalui rakyat yang bertoleransi, berakhlak mulia dan makmur.

8

MATLAMAT SEKOLAH

i. Menetapkan kualiti sekolah pada tahap cemerlang.
ii. Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum yang sistematik.
iii. Menanamkan sifat amanah dan bertanggungjawab dalam diri anak didik serta seluruh warga SK LKTP Chemplak.
iv. Mengamalkan sikap berfikiran terbuka.
v. Mengamalkan budaya ilmu.
vi. Mengamalkan budaya kerja berpasukan.
vii. Sentiasa berusaha ke arah kecemerlangan.

OBJEKTIF SEKOLAH

i. Melestari kecemerlangan pendidikan dari aspek kualiti dan kuantiti.
ii. Meningkatkan prestasi UPSR daripada aspek kualiti dan kuantiti.
iii. Memastikan penyeliaan ke atas kakitangan secara berterusan dan sistematik.
iv. Memastikan pengurusan pendidikan dibuat dengan cekap dan berterusan.
v. Memastikan program-program pendidikan dirancang, disusun dan dilaksanakan dengan lebih kemaskini, inovatif dan sistematik.
vi. Memastikan sekolah dalam keadaan kondusif dan iklim yang baik untuk pembelajaran dan pengajaran.
vii. Mewujudkan rasa keupayaan, bertanggungjawab bersama ‘teamwork’ dalam kalangan guru-guru dan murid-murid untuk

mencapai kecemerlangan.

9

FALSAFAH DAN NILAI

i. Bahawa sekolah ini mempunyai tenaga dan keupayaan untuk memberikan kemahiran dan kepimpinan kepada murid-murid demi
mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

ii. Bahawa murid-murid sekolah ini mempunyai kebolehan dan potensi untuk berkembang dari segi rohani, jasmani dan intelek. Oleh
itu peluang yang seluasnya diberikan bagi mengembangkannya untuk melahirkan insan yang berhemah dan berperibadi tinggi
serta mulia.

iii. Bahawa sekolah ini menyediakan kemudahan-kemudahan fizikal untuk keselesaaan murid-murid dan tenaga pengajar demi
meningkatkan pencapaian mereka ke arah matlamat Dasar Pelajaran Kebangsaan.

PIAGAM PELANGGAN

Kami guru-guru serta kakitangan Sekolah Kebaangsaan LKTP Chemplak dengan rasa tanggungjawab berikrar:
i. Memastikan semua murid menerima pengajaran dan pembelajaran mengikut masa yang ditetapkan..
ii. Memastikan semua murid menguasa kemahiran asas 4 M.
iii. Mendidik dan membentuk murid-murid menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi.
iv. Melayani semua murid, ibu bapa serta waris dengan adil dan efisien.
v. Menyediakan persekitaran yang selamat untuk semua warga sekolah.
vi. Memastikan semua guru dan staf mendapat peluang mengikuti lathan dan kursus peningkatan.
vii. Melaksanakan Dasar Pendidikan Negara.

10

LENCANA SEKOLAH

Perlembagaan Rencana

Obor Melambangkan cahaya ilmu pengetahuan yang menjadi penyuluh atau panduan dalam menjalani
Buku kehidupan seharian di dunia dan bekalan di akhirat.
Pita Melambangkan sumber ilmu pengetahuan yang merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan
jasmani.
Perisai Mengandungi moto ”Berdikari” bermaksud membimbing mrid ke arah hidup yang tidak
Warna biru bergantung bantuan atau pertolongan dan ”ilmu Pedoman Hidup” bermaksud ilmu pengetahuan
Warna putih yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan seharian di dunia dan bekalan di akhirat.
Warna merah Melambangkan ketahanan, keteguhan dan keimanan.
Warna kuning
Melambangkan kecintaan dan perpaduan.

Melambangkan keteguhan dan ketaatan kepada agama.

Melambangkan keberanian

Melambangkan ketaatan kepada raja dan negara.

11

MOTTO

Moto sekolah ini ialah “BERDIKARI” yang membawa pengertian membimbing murid ke arah hidup yang tidak bergantung kepada bantuan atau

pertolongan dan “ILMU PEDOMAN HIDUP” yang membawa pengertian ilmu pengetahuan yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan

seharian di dunia dan bekalan akhirat.

LAGU SEKOLAH : MARTABATKAN SKC

SKC tetap gagah terbina
Di dalam kawasan FELDA
Sentiasa sedia menampung

Putra-putri negara

Mencurahkan ilmu
Membekalkan jaya
Mendidik memimpin
Pelajar harapan bangsa

c/o:
Menjunjung Rukun Negara

Berilmu berdedikasi
Berdisiplin berdikari
Jadikan pegangan dri

Tetap jadi azam SKC
Melahirkan warga berguna
Allah tunjukkan jalan kami

Kami terus bersama
Martabatkan SKC
Martabatkan SKC

12

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM)

5 ASPIRASI SISTEM
1. Akses: 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai

kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID
1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik

dan Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia da Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait

pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan dan

memegang peranan kepimpinan formal dan informal.
4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris,

digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral yang kuku2h untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan

membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai

anak Malaysia.

SK LKTP Chemplak berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan) kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan,
kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini akan dibangunkan oleh SK LKTP
Chemplak dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi nilainya.

13

MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.
2. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
3. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA3 KRA1 KRA2

Pencapaian Pencapaian Pencapaian
sahsiah terpuji prestasi prestasi sukan
&kokurikulum
oleh semua akademik yang yang tinggi oleh
murid tinggi oleh semua murid

semua murid Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama SK LKTP Chemplak

KRA4

Pencapaian
prestasi

kepimpinan dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

14

PERANCANGAN
STRATEGIK

2019 - 2023

JBA7031

UNIT KOKURIKULUM
15

OBJEKTIF UNIT KOKURIKULUM

KRA2 : Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

2A Pencapaian Markah PAJSK murid.
1.1 100 peratus murid tahap 2 mencapai sekurang-kurangnya Gred B dalam PAJSK pada tahun 2023.
1.2 60 peratus murid tahun 6 memperoleh Gred A dalam PAJSK pada tahun 2023.

2B Kemenjadian Murid Dalam Kokurikulum
1.1 Gred Purata Sekolah (GPS) dalam Kelab/ Persatuan mencapai 1.70 pada tahun 2023.
1.2 Gred Purata Sekolah (GPS) dalam Badan Beruniform mencapai 1.85 pada tahun 2023.
1.3 Gred Purata Sekolah (GPS) dalam Sukandan Permainan mencapai 1.95 pada tahun 2023.
1.4 Gred Purata Sekolah (GPS) dalam keseluruhan kokurikulum mencapai 1.90 pada tahun 2023.

2C Penglibatan Sukan dan Permainan, Kelab / Persatuan dan Badan Beruniform

1.1 Penglibatan murid tahap 2 sebanyak 70 % (Peringkat Sekolah), 40 % ( Peringkat Zon dan Daerah), 30 % ( Peringkat Negeri) dan 20% (Peringkat
Kebangsaan) dalam bidang Sukan dan Permainan pada tahun 2023.

1.2 Penglibatan murid tahap 2 sebanyak 70 % (Peringkat Sekolah), 40 % ( Peringkat Zon dan Daerah), 30 % ( Peringkat Negeri) dan 20% (Peringkat
Kebangsaan ) dalam bidang Kelab / Persatuan pada tahun 2023.

1.3 Penglibatan murid tahap 2 sebanyak 80 % (Peringkat Sekolah), 30 % ( Peringkat Zon dan Daerah), 10 % ( Peringkat Negeri) dan 8% (Peringkat
Kebangsaan ) dan 5% peringkat Antarabangsa.dalam Badan Beruniform pada tahun 2023.

16

2D Pencapaian Sukan dan Permainan, Kelab / Persatuan dan Badan Beruniform.
1.1 Pencapaian tempat pertama hingga keempat murid tahap 2 sebanyak 30% (Peringkat Sekolah), 20 % (peringkat Zon dan Daerah), 10 % peringkat
negeri dan 5% (Peringkat Kebangsaan) dalam Sukan dan Permainan pada tahun 2023.
1.2 Pencapaian tempat pertama hingga keempat murid tahap 2 sebanyak 40% ( Peringkat Sekolah), 30 % ( Peringkat Zon dan Daerah), 15 % (Peringkat
Negeri dan 10% (Peringkat Kebangsaan) dalam Kelab / persatuan pada tahun 2023.
1.3 Pencapaian tempat pertama hingga keempat murid tahap 2 sebanyak 40% (Peringkat Sekolah, 25 % (Peringkat Zon dan Daerah), 15 % (Peringkat
Negeri), 8% (Peringkat Kebangsaan dan 7% (Peringkat Antarabangsa) pada tahun 2023.

17

18

19

20

21

DASAR DAN HALA TUJU

2019 - 2023

JBA7031

Pelan Intervensi Transformasi Sekolah (PInTaS)
Tahun 2022/2023

UNIT KOKURIKULUM

22

PELAN INTERVENSI TRANSFORMASI SEKOLAH ( PInTaS ) SK (FELDA) CHEMPLAK

KOKURIKULUM

1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BIDANG DATA BIDANG TOV / KRITERIA INISIATIF PIHAK TEMPO KEPERLUAN KAEDAH EVIDENS PENILAIAN & KOS SEBE-
KEBERHA- DIKUMPUL FOKUS BASELINE KEJAYAAN BERTANG- H SUMBER PEMANTA TINDAK SUSUL NAR
Karnival GUNGJAWAB GPS Unit
SILAN PAJSK Kemenja GPS Unit (ETR / Kokurikulum MASA 1. Hadiah UAN Kokuriku- Rumusan: RM 5000
2021 dian Kokuriku- INDIKATOR) peringkat GPK 2. Sijil lum
Persekitaran Murid lum GPS Unit Daerah Segamat Kokurikulum Sepan- 3. Bayaran 1. Dialog 2022/202 GPS Unit
Pengajaran & GPS Unit (kokurik Kokuriku- jang pendafta- Prestasi Beruniform
Pembelaja- Kokuriku- ulum) Kelab/ lum Kejohanan Catur Setiausaha tahun ran Kelab/ 2022/2023
ran lum Persatuan Peringkat Kokurikulum penyertaan 2. Takwim Persatuan
Bermakna (1.46) Kelab/ Kebangsaan 3. Sewaan Penguru- (1.7) Kelab/
Persatuan Penyelaras peralatan san Persatuan
Kelab/ Badan (1.7) Pertandingan Kelab / dan bahan Kokuriku- Badan (1.7)
Persatuan Beruni- Badan Persatuan lum Beruniform
(1.46) form Badan Beruniform, (1.85) Badan
(2.34) Beruniform Sukan Penyelaras Beruniform
Badan (1.85) Permainan dan Sukan Sukan / (1.85)
Berunifor Sukan / Kelab Persatuan Permainan Permainan
m (2.34) Permai- Sukan / Peringkat (1.95) Sukan /
nan (2.55 Permainan sekolah Penyelaras Permainan
Sukan / (1.95) Badan Keseluru- (1.95)
Permaina Keseluru- Penyertaan Beruniform han (1.90)
n (2.55) han (1.81) Keseluru- Jimbori Keseluruhan
han (1.90) Pengakap Pemimpin / (1.90)
peringkat Guru
Keseluruh daerah hingga Penasihat Inisiatif
an (1.81) antarabangsa mencapai ETR

Penyertaa Pematuhan
pertandingan kepada
atas talian takwim
peringkat pengurusan
kebangsaan kokurikulum

23

PELAN INTERVENSI TRANSFORMASI SEKOLAH ( PInTaS ) SK (FELDA) CHEMPLAK

KOKURIKULUM

1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BIDANG DATA BIDANG TOV / KRITERIA INISIATIF PIHAK TEMPO KEPERLUAN KAEDAH EVIDENS PENILAIAN & KOS SEBE-
KEBERHA- DIKUMPUL FOKUS BASELINE KEJAYAAN BERTANG- H SUMBER PEMANTA
Penganjuran GUNGJAWAB Pencapaian TINDAK SUSUL NAR
SILAN Tiada Sukan Tiada (ETR / Kejohanan Catur GPK MASA 1. Hadiah UAN Catur 2019
Kebitaraan berpres- kebitara INDIKATOR) Peringkat Kokurikulum 2. Sijil Rumusan: RM2500
Guru tasi an Kibataraan Kebangsaan Jan – 3. Bayaran 1. Dialog
Berkualiti tinggi Catur Setiausaha Disem pendafta- Prestasi
(Pembangu- (Catur) Klinik Catur Sukan -ber ran
nan Sukan) peringkat sekolah penyertaan Pencapaian
Penasihat 3. Sewaan 2. Takwim Anugerah Catur 2019
Pertandingan Kelab Catur peralatan Penguru- Emas
Persekitaran catur peringkat dan bahan san Kejohanan Anugerah
Pengajaran sekolah Jurulatih Kokuriku- Catur Emas
dan Pasukan lum Peringkat Kejohanan
Pembelaja- Penyertaan Catur Kebangsaan Catur
ran Pertandingan Peringkat
Bermakna catur peringkat PIBG Pencapaian Kebangsaan
zon hingga Catur 2019
antarabangsa Penyelaras Johan P12 Pencapaian
Sukan catur MSSD Catur 2019
Penyertaan Permainan Segamat Johan P12
kejohanan Catur catur MSSD
atas talian Penasihat Segamat
Kelab Catur
Inisiatif
mencapai
ETR

Patuh
takwim dan
cari peluang
penyertaan
pertandinga
n catur
peringkat
tertinggi

24

PELAN INTERVENSI TRANSFORMASI SEKOLAH ( PInTaS ) SK (FELDA) CHEMPLAK

KOKURIKULUM

1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BIDANG DATA BIDANG TOV / KRITERIA INISIATIF PIHAK TEMPOH KEPERLUA KAEDAH EVIDENS PENILAIAN & KOS SEBE-
KEBERHA- DIKUMPUL FOKUS BASELINE KEJAYAAN BERTANG- MASA N SUMBER PEMANTAUAN TINDAK SUSUL NAR
Pasukan GUNGJAWAB Penyertaan
SILAN Penglibata Efektif Pengliba (ETR / Sukarelawan GPK Jan – 1. Hadiah 1. Dialog PIBG dan Rumusan: RM500
n PIBG dan PIBK tan PIBG INDIKATOR) Sekolah Kokurikulum Nov dan Prestasi Komuniti
Sokongan Komuniti dan Penglibata dalam cendera dalam Penyertaan PIBG
PIBG dan dalam komuniti b PIBG dan aktiviti: Setiausaha mata 2. Laporan aktiviti dan Komuniti
Komuniti aktiviti dalam Komuniti Sukan Sukan 2. Sijil aktiviti 2022/2023 dalam aktiviti
(Pelaksana- (10%) aktiviti dalam Olahraga 3. Makan 2022/2023
an dasar ) (10%) aktiviti PIBG minum 1.
(50%) Bulan Sukan 4. Sewaan Kejohanan 1.Kejohanan
Negara PIBK khemah Olahraga Olahraga
Sekolah Sekolah (100%)
Kejohanan Pasukan (100%)
Merentas Sukarelawan 2. Jurulatih
Desa Sekolah 2. Jurulatih catur (1%)
catur (1%)
Pertandinga Jurulatih Inisiatif
n sukan / mencapai ETR
permainan
antara kelas Pasukan
/ kelab Sukarelawan
Sekolah
dimantapkan

25

DASAR DAN HALA TUJU

2019 - 2023

JBA7031

One Page Project Manager (OPPM)
Tahun 2022/2023

UNIT KOKURIKULUM 26

ONE PAGE PROJECT MANAGER (OPPM)

KOKURIKULUM

KETUA : NOOR HAYATI BINTI MAHMAD AYOB BIDANG FOKUS : KEMENJADIAN TARIKH :

MURID (KOKURIKULUM)

OBJEKTIF : Memperkasakan Kemenjadian Murid dalam Semua Bidang Kokurikulum

KRA/SUB OBJ BIL STRATEGI / INISIATIF STATUS / PENCAPAIAN PROJEK TANGGUNG JAWAB
XX 0
XX 1 Karnival Kokurikulum Peringkat Daerah Segamat 0 BA C
XX 2 Kejohanan Catur Peringkat Kebangsaan
XX 3 Pertandingan Badan Beruniform Peringkat Sekolah 0 0 00 AB
XX 4 Pertandingan Sukan Permainan Peringkat Sekolah 000 0 0
XX 5 Pertandingan Kelab Persatuan Peringkat Sekolah 0 B AC
6 Penyertaan Jimbori Pengakap Peringkat daerah 000 0 0
XX BA C
hingga antarabangsa 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
7 Penyertaan pertandingan ttas talian peringkat keb. BA

BC A

AB C D E F

PERSEKITARAN PENGAJARAN DAN STRATEGI/INISIATIF TARIKH
PEMBELAJARAN BERMAKNA SASARA
KRA/ N
SUMBANGAN PIBG DAN KOMUNITISUBOBJEKTIF
KOS
JANUARIKRITERIA
FEBRUARIKEJAYAAN

MACGPS Kelab Persatuan (1.7)
APRIL

MEI
JUN
JULAI
OGOS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DISEMBER
GPK KK
SU KK
PENY. KELB
PERSATUAN
PENYE. SUK
PERMAINAN
PENY.
B.BERUNIF SORN

M
PEMIMPIN /
G. PENASIHAT

SU SUKAN
BIL AKTIVITI KOS CATATAN/PENILAIAN
1 Karnival Kokurikulum Peringkat RM GPS Unit Kokurikulum
1000
Daerah Segamat RM GPS Unit Kokurikulum
2 Kejohanan Catur Peringkat Keb. 1000

3 Pertandingan Badan Beruniform, RM GPS Unit Kokurikulum
Sukan Permainan dan Kelab 1000 GPS Unit Kokurikulum
Persatuan Peringkat Sekolah RM
1000
4 PenyertaanJimbori Pengakap
peringkat daerah hingga RM GPS Unit Kokurikulum
antarabangsa 1000

5 Penyertaan Pertandingan atas
talian peringkat kebangsaan

27

GPS Badan Beruniform (1.85)
GPS Sukan Permainan (1.95)
GPS Keseluruhan (1.91)

28

ONE PAGE PROJECT MANAGER (OPPM)

KOKURIKULUM

KETUA : NOOR HAYATI BINTI MAHMAD AYOB BIDANG FOKUS : SUKAN BERPRESTASI TARIKH :
OBJEKTIF : Mewujudkan Kebitaraan Catur TINGGI (CATUR)

KRA/SUB BIL STRATEGI / INISIATIF STATUS / PENCAPAIAN PROJEK TANGGUNG JAWAB
OBJEKTIF
X XX 1 Penganjuran Catur Peringkat 0 0 BAC D E F
Kebangsaan 0 00
XX 0 00 BA C B D
X 2 Klinik Catur Peringkat Sekolah 00 00 0 000 0 00 CD A B E
3 Pertandingan Catur Peringkat
XX 00 00 0 000 0 00 AB D C E
Sekolah
X 4 Penyertaan Pertandingan Catur 00 00 0 000 AB D C E

Peringkat Zon hingga Antarabangsa BI AKTIVITI
5 Penyertaan Pertandingan Catur atas
L
talian
10 1 Penganjuran Catur Peringkat
Kebangsaan
STRATEGI/INISIATIF
2 Klinik Catur Peringkat Sekolah
TARIKH
SASARAN 3 Pertandingan Catur Peringkat
PERSEKITARABN PENGAJARAN DAN Sekolah
PEMBELAJARAN BERM,AKNA
GURU BERKUALITI 4 Penyertaan Pertandingan Catur
Peringkat Zon hingga Antarabangsa
SUMBANGAN PIBG DAN KOMUNITI
5 Penyertaan Pertandingan Catur atas
JANUARITalian
FEBRUARI

MAC
APRIL

MEI
JUN
JULAI
OGOS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DISEMBER
G.BESAR
GPK KK
SU SUKAN
PENY.
SUKAN
PERMAINAN
JURULATIH
CATUR
PENASIHAT
KELAB
CATUR
KRA/ KOS KOS CATATAN/PENILAIAN
SUBOBJEKTIF
RM Penglibatan dan pencapaian catur
KRITERIA 500
KEJAYAAN RM Penglibatan dan pencapaian catur
500
RM Penglibatan dan pencapaian catur
500
RM Penglibatan dan pencapaian catur
500
RM Penglibatan dan pencapaian catur
500

Kebitaraan Catur

29

ONE PAGE PROJECT MANAGER (OPPM)

KOKURIKULUM

KETUA : NOOR HAYATI BINTI MAHMAD BIDANG FOKUS : EFEKTIF PIBK TARIKH :

AYOB

OBJEKTIF : Memperkasa Penglibatan PIBK dalam Pelaksanaan Dasar Kokurikulum

KRA/SUB BIL STRATEGI / INISIATIF STATUS / PENCAPAIAN PROJEK TANGGUNG JAWAB
OBJEKTIF 0
X 1 Pasukan Sukarelawan Sekolah ( Sukan 0 0 BC A
Olahraga ) 0
X CB A
2 Pasukan Sukarelawan Sekolah ( Hari
X Sukan Negara) CB A

X 3 Pasukan Sukarelawan Sekolah C DB A E
(Kejohanan Merentas Desa )

4 Pasukan Sukarelawan Sekolah
(Pertandingan Sukan Permainan
antara Kelas/Kelab)

5

STRATEGI/INISIATIF
SOKONGAN PIBG DAN
KOMUNITI TARIKH
SASARAN
JANUARI
FEBRUARIKOS

MAC
APRIL

MEI
JUN
JULAI
OGOS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DISEMBER
G.BESAR
GPK kk
SU SUKAN
PENY. SUKAN
PERMAINAN
PENY. PIBK
PENASIHAT
SUKAN
PERMAINAN
KRA/ BIL AKTIVITI KOS CATATAN/PENILAIAN
SUBOBJEKTIF 1 Pasukan Sukarelawan Sekolah ( RM 150 Penglibatan dan sumbangan PIBK dalam aktiviti
kokurikulum
KRITERIA Sukan Olahraga ) RM 100 Penglibatan dan sumbangan PIBK dalam aktiviti
KEJAYAAN 2. Pasukan Sukarelawan Sekolah ( kokurikulum
RM 100 Penglibatan dan sumbangan PIBK dalam aktiviti
Hari Sukan Negara) kokurikulum
3. Pasukan Sukarelawan Sekolah

(Kejohanan Merentas Desa )

30

4. Pasukan Sukarelawan Sekolah RM 150 Penglibatan dan sumbangan PIBK dalam aktiviti
(Pertandingan Sukan kokurikulum
Permainan antara Kelas/Kelab)

50 % Penglibatan dan sumbangan PIBG dan Komuniti dalam aktiviti kokurikulum

31


Click to View FlipBook Version