The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TUTORIAL MPU3092 - PENDIDIKAN ISLAM

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fezza07-328, 2021-11-09 01:34:49

PENGERTIAN ISLAM (KUMPULAN 3)

TUTORIAL MPU3092 - PENDIDIKAN ISLAM

MPU3092 - Pendidikan Islam

pengertian

islam

Nama Pensyarah: Dr. Nik Asilah Binti Nik Ali

Nama Ahli Pembentang (G4.3):

Nur Haziq Aiman Bin Hazizan
Muhamad Afiq Irsyad Bin Mohd Ali
Muhammad Hafiz Bin Baharudin

Fezza Binti Engal @ Enggal

dari segi
bahasa

Perkataaan Islam Menurut Abdul Karim Zaidan Perkataan Islam sebenarnya
bermaksud damai atau (1983), Islam adalah berikrar tiada berasal daripada bahasa arab
“salama” yang dari segi bahasa
sejahtera, taat dan Tuhan selain Allah SWT dan membawa tiga makna, iaitu tulen
menyerah (‭‬Ahmad Muhammad adalah Rasulullah dan suci daripada sebarang
Atiyatullah, 1963).‭ (Nabi terakhir), mendirikan solat, kecacatan zahir dan batin; damai,
menunaikan zakat, berpuasa di aman atau sejahtera, dan taat

bulan Ramdhan dan menunaikan serta kenyerah (Suhid, Asmawati ,

Islam adalah agama haji jika berkemampuan. 2008)
rahmatan lil ‘alamiin yang
bersifat universal. (Luthfi
Menurut Afzalur‭‬Rahman‭
Khabibi Muhammad, 2016) (‬1980), Islam dari segi
bahasa berm
aksud


kesejahteraan, keamanan
dan kemakmuran.

dari segi istilah

Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas
(1985: 3), menjelaskan bahawa‭a‬ gama Islam
merupakan agama sebenar-benarnya yang
menggambarkan definisi agama iaitu penyerahan
diri dan keberhutangan manusia kepada Tuhan
kerana menganugerahkan kewujudannya. Oleh
itu, rasa keberhutangan ini adalah syarat utama
kepada penyerahan diri yang sebenarnya.

Islam menurut istilah syarak bermakna
mentauhidkan atau mengesakan Allah S.W.T,
patuh, tunduk, ikhlas dan jujur sebenar-benar
kepada-Nya serta beriman dengan ajaran-

ajaran‭‬keagamaan dan kerohanian yang‭
d‬ isampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W

(Said Hawa, 1977: 6).

Islam atau “‭al‭-Islam‬” adalah taat setia
dan kepatuhan tidak berbelah bagi
dan ketundukan kepada suruhan
Allah serta menjauhi laranganNya
(Al-Maududi, 1989).

Menurut Mahmoud Syaltout (1996), pengertian
Islam dari segi istilah adalah agama yang

diturunkan Allah kepada nabi Muhammad SAW
yang yang bukan sahaja menjadi panduan untuk

mendekatkan diri dengan Allah, tetapi juga
sebagai panduan terhadap hubungan manusia

dengan manusia dan alam.

Menurut Dr. Harjani Hefni (2015) Islam merupakan
suatu cara hidup – mempunyai peraturan, panduan

kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi, dan
seharian berdasarkan ajaran al-Quran dan Sunnah.
Ajaran Islam merangkumi pelbagai aspek kehidupan
seharian – akidah (pegangan), akhlak (perlakuan),
ibadah, muamalat serta perkara yang disebutkan di

dalam al-Quran dan Sunnah.

rujukan

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1985). Islam, secularism and the philosophy of the
future. Mansell Publishing Limited.

Al-Maududi. (1969). Abu Al A’la, Nazariyyah al-Islam wa Hadith. Muassasah al-Risalah.

Athiyatullah, Ahmad. (1963). Al-Qamus al-Islami, Jilid 1. Maktabah an-Nahdhah al-
Misriyyah.

Dr. Harjani Hefni, Lc., M.A,. (2015). Komunikasi islam, Edisi Pertama. Indonesia: PT Kharisma Putra
Ulama, p.2. University, W., 2021. Pengertian Islam, iman dan ihsan. [online]
Pengajianislam.pressbooks.com. Available at:
<https://pengajianislam.pressbooks.com/chapter/pengertian-islam-iman-dan-ihsan/>
[Diakses pada 8 November 2021]

rujukan

Hawa, Said. (1977). Al-Islam. Maktabah Wahbah.
Luthfi, Khabibi Muhammad. (2016). Islam nusantara: Relasi islam dan budaya lokal.

SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary, 1(1), 1-12.
Mahmud Syaltout. (1996). Al-Islam aqidah wa syariah. Mesir: Dar al-Qolam.
Rahman, Afzalur. (1980). Islam, ideology and the way of life. The Muslim School Trust.
Suhid, Asmawati. (2008). Pendidikan akhlak dan adab Islam. Utusan Publications.


Click to View FlipBook Version