The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสารปีใหม่ 2019 EP04 Master

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kaiwit_k, 2019-12-24 22:53:08

วารสารปีใหม่ 2019 EP04 Master

วารสารปีใหม่ 2019 EP04 Master

HAPPY NEW YEAR 2020

ปี ที่ 3 ฉบบั ท่ี 4 ประจำปี 2562

NEWSLETTER

Executive Editor

Mr.Nirun Uthaipibool นายนิรันดร์ อทุ ยั พิบลู ย์

Editor in Chief and Art Director

Mrs. Sirikarn Ngamthuan นางสริ ิกาญจน์ งามเถ่ือน

Ms. Preeyaporn Poonsawat นางสาวปรียาภรณ์ พลู สวสั ดิ์

Ms. Nutthiya Polmun นางสาวณฐั ธิยา พลมนั่

Mr. Kaiwit Kumarksorn นายไกรวทิ ย์ ค้มุ อกั ษร

Columnist

Mr. Pethay Kanglone นายเพทาย กางโหลน

Ms. Matthana Inpan นางสาวมทั นา อนิ ทร์แป้ น

Mr. Chatuporn Kaewdounglek นายจตพุ ร แก้วดวงเลก็

Ms. Sudarat Thongnoppakhun นางสาวสดุ ารัตน์ ทองนพคณุ

Ms. Matthana Inpan Interpreter
Mr. Boss Pintusopon
Ms. Natda Chawachat นางสาวมทั นา อนิ ทร์แป้ น
Mr. Suriyan Buttip
Ms. Mayumi Ozaki นายบอส พนิ ธุโสภณ
นางสาวณฐั ดา ชวชาติ
นายสรุ ิยนั ต์ บตุ รทิพย์

นางสาวมายมู ิ โอซากิ

Special Thanks for Data support and Coordinator

Ms. Phatcharin Saraphan นางสาวพชั รินทร์ สาระพนั ธ์

Ms. Chonticha Visetkul นางสาวชลธิชา วิเศษกลุ

สวสั ดคี รับทกุ ทา่ น

เดอื นสดุ ท้ายของปี แล้วครับ อะไรหลายๆ อยา่ งผา่ นเข้ามาในขวบปี นี ้ มีทงั้ เศร้าและสขุ ปะปนกนั ไป แตช่ ีวติ เราต้อง
ดาเนินตอ่ ไปครับ

เริ่มต้นมารู้สกึ จะดรามา่ นิดหนอ่ ยครับ ท่ีวา่ เศร้า คอื การผลิตในปี 2562 ท่ีบริษัทฯ คาดการณ์ไว้ ไมเ่ ป็นไปตามแผน
ที่กาหนดไว้ การผลิตมีจานวนน้อยลงอยา่ งตอ่ เน่ือง ทาให้มีวนั ท่ีไมม่ ีการผลิตหลายวนั ในปี นี ้ สิ่งตา่ งๆ ก็ตา่ กวา่ เป้ าท่ีกาหนด
ไว้เชน่ กนั และที่วา่ สขุ ก็คอื จากจานวนวนั ท่ีไมม่ ีการผลติ หลายวนั ดงั กลา่ ว เราได้เปลี่ยนวิกฤตเป็ นโอกาส กลา่ วคือ โอกาส
ในการพฒั นาทกั ษะฝี มือ, โอกาสในการพฒั นาความรู้ให้มากขนึ ้ โดยบริษัทฯ ได้จดั อบรมเพิ่มทกั ษะและความรู้ให้กบั
พนกั งาน รวมทงั้ พืน้ ฐาน Compliance ท่ีพนกั งานควรรู้ด้วย และที่วา่ สขุ อีกอยา่ ง ก็คอื เรา (พนกั งานทกุ คนใน KCMSA) ได้
ประสานงานกนั ได้ร่วมมือกนั ทาให้โครงการสาคญั ๆ หลายๆ โครงการที่รองรับการผลติ ในปี 2563 ภายใต้ชื่อ “โครงการ
CATS” ไมว่ า่ จะเป็นโรงพน่ สีโรงใหมท่ ี่โรงานปลวกแดง, อาคารจดั เก็บสินค้าคงคลงั ท่ีโรงงานตาสทิ ธ์ิและโครงการอ่ืนๆ อีก
มากมาย ซงึ่ โครงการทงั้ หมดดาเนนิ ไปได้ด้วยดีตามแผน และคาดวา่ จะเริ่มดาเนินงานส่งิ ตา่ งๆ จากโครงการ CATS ในต้นปี
2563 นี ้ซง่ึ ผมคงต้องกลา่ วขอบคณุ ทกุ ๆ ทา่ นไว้ด้วยครับสาหรับความร่วมมือ ร่วมแรงนี ้

ครับสาหรับปี 2563 ท่ีจะถงึ นี ้ มีความท้าทายมากมายรออยู่ ไมว่ า่ จะงานขายหรืองานผลิต งานขายนนั้ มีคแู่ ขง่ ที่นา่
กลวั เกิดขนึ ้ ในตลาดรถขดุ ดนิ โดยเฉพาะยี่ห้อ SANY ซง่ึ เป็นรถขดุ ดนิ สญั ชาตจิ ีน แนน่ อนครับหนว่ ยงานท่ีเกี่ยวข้องกบั การ
ขาย ต้องคดิ ค้นกลยทุ ธ์ใหมๆ่ ในการขาย เพื่อให้เรา (KOBELCO) ยงั คงเป็นย่ีห้อที่โดดเดน่ ในตลาด ในสว่ นของงานผลิต ก็
ยงั คงมีโครงการปรับปรุง พฒั นาคณุ ภาพอยา่ งตอ่ เนื่อง เพื่อยงั คงรักษามาตรฐานการผลติ โดยมี 6 โครงการ (6 Projects)
ขบั เคล่ือน (TIE, SSS, SSP, SOAP, ANTS, Nut-to) และท่ีสาคญั เหนืออ่ืนใด ที่จะละเลยมิได้ นนั่ คอื การทางานให้
ปลอดภยั ไมม่ ีอบุ ตั เิ หตจุ ากการทางานครับ ขอให้ทกุ ทา่ นมีความตระหนกั ในเรื่องนีไ้ ว้ด้วยครับ

สดุ ท้ายครับ ขอความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกนั จากทกุ ทา่ นเพ่ือผลกั ดนั KCMSA ของเราไปข้างหน้า โดยเป็น
ฟันเฟื องตวั หนง่ึ ที่สาคญั ของบริษัทฯ ให้ความร่วมมือกบั โครงการตา่ งๆ รวมทงั้ กิจกรรมที่มี ไมว่ า่ จะเป็นกิจกรรมด้านการ
ขาย, กิจกรรม QCC, กิจกรรม Karakuri, กิจกรรมการแขง่ ขนั ทกั ษะฝี มือ เป็นต้น ขอให้นา SPIRIT ที่สาคญั ๆ ไปใช้ในการ
ทางานประจาวนั ไมว่ า่ จะเป็น Simple (คดิ อยา่ งเรียบงา่ ย ปฏิบตั อิ ยา่ งเรียบงา่ ย), Speed (วอ่ งไวตอ่ การเปล่ียนแปลง/
ตดั สินใจอยา่ งรวดเร็ว), Open (เปิดใจกว้าง) และ Communication (การสื่อสารเพ่ือพฒั นาศกั ยภาพ) และขอให้ทกุ ทา่ น
ทมุ่ เทในหน้าที่ของตนเองอยา่ งเตม็ ท่ี และขอให้มีความสขุ ชว่ งวนั หยดุ ยาว เที่ยวอยา่ งสนกุ และปลอดภยั ทงั้ ครอบครัวครับ

ขอบคณุ ครับ
บรรณาธิการ

こんにちは、皆さん。

今年最後の月です。悲しいことや幸せなこと、今年、色々なことがあったかと思います。
それでも、人生は前を向いて歩いて行かなければなりません。
先ず初めに、悲しいドラマ的なことがあったのは、2019年の会社の生産量は、当初予測していた
生産計画に対して、継続的に減産となってしまったことです。それによって、今年は多くの生産
停止日が発生してしまいました。それにより、色々なことが、目標値を下回る結果となりました。
一方で良かったことと言えば、その多くの危機的生産停止日を機会に変えて、従業員個人のスキ
ルや成長に繋げるための教育に宛がうことができました。 そして、同時にコンプライアンス知識
の基礎も従業員全員で共有することができました。そして、もう一つは、私達(KCMSA)の皆さん
が協力して、2019年の多くの色々なプロジェクトを動かすことができました。その主格のプロ
ジェクトは、「CATSプロジェクト」です。プルワクデーン工場の塗装ブースの新設、ターシット
工場の新倉庫、その他いくつかの新設設備など、ハード面の全てにおいて計画通りに進み、色々
なことが2020年より始動し始めます。これも単に、皆さんのおかげであること、私はここに皆さ
んの協力に対して、熱く感謝を申し上げます。ありがとうございます。

来る年2020年は、営業も製造もチャレンジの年になるでしょう。営業では、脅威の競合他社が
勢いを出してくるでしょう。それは、中国のショベルメーカーでSANYです。ですので、営業自体
もそれに打ち勝つ営業の賢い戦略が必要になります。それは、私達(KOBELCO)が市場の中で目
立ったブランドで居続けるためです。一方で製造は、まだ製造内改善や品質管理面の成長に繋が
るプロジェクト、また製造基準を維持するために、6つのプロジェクト。 (6 Projects)をしっか
りと始動させていかなければなりません。(TIE, SSS, SSP, SOAP, ANTS, Nut-to) そして、それ
らを活かしていくためにも必要不可欠であるのが、仕事の安全です。従業員の皆さん、どうか作
業の安全を第一に、事故の無い仕事が継続してできるよう、安全に気をつけていきましょう。

最後になりますが、KCMSAが前進していくためにも、各プロジェクトや各活動に対して従業員の
皆さんからのご協力が必要になります。それは、営業だけの活動ではなく、QCC活動、からく
り活動、スキルコンテストなどです。大切なスピリッツを日々の中で大いに発揮していきましょ
う。
そのスピリッツとは、Simple, Speed, Open, Communication です。各自の役職に対する役目を
しっかりと行い、新年の長期休みで休暇を取って、安全で楽しい休日にして下さい。ありがとう
ございました。

Blessing of Management 1-21
KARAKURI & QCC 22
SKILL CONTEST 23
Sriracha japan festival 2019 24
Safety 25-26
Healthy food 27
Improvement 28
Job posting 29
Welcome newcomer 30
Super KCMSA Man 31
Q&A 32
33
ประกาศรายช่ือผ้โู ชคดี

皆さん 明けましておめでとうございます。

市場への的確・迅速な対応によるコベルコプレゼンス
の更なる向上とのミッションに向けた着実な歩みの中
で、新たな年を迎えることができた喜びを共にさせて
戴きたいと存じます。

昨年度は、インドネシアやフィリピンなど選挙後の回
復を期待していた市場に回復感は現れず、逐次での減
産と厳しい収益を強いられたことに、気苦労をお掛け
した年末であったかと懸念しておりますが、厳しい事
業環境下、●シェアの確保に向けたマーケティング活
動を遂行してくれたマーケティング部門●逐次での減
産に対応しながらCatsを始めとした生産体制の強
化に向けたプロジェクト活動を推進してくれた生産部
門●顧客満足度の向上に向けた活動をストックビジネ
スの強化に繋げてくれた品証・カスタマーサポート部
門など、製販一体化の狙いである市場への的確・迅速
な対応に一丸となって取り組んで戴いたことには、感
謝を申し上げます。

本年度も、早期の市場回復は望むべきではないとして、事業を運営せざるを得ませんが、東南アジア市場は、中長期的には、世界
で最も成長余力のある市場であり、製販一体化の狙いであるスピード対応に一丸となって取り組んで戴きさえすれば、事業環境の
変化に対応し得る強靭な事業体の構築に向けた新たなステージに進んでいけるものと確信しております。

さて、市場への的確・迅速な対応によるコベルコプレゼンスの更なる向上との云うのが当社のミッションではありますが、ミッシ
ョンに向けた企業の存在意義は全てのステークホルダーに価値を提供することにあり、中でも最も重要なステークホルダーは、従
業員と定義されております。
その観点からも、職場の安全性は最重要テーマであり、安全な職場であってこその企業の存続意義と認識している次第です。

昨年度は、重大な労災こそ抑えられましたものの、それに繋がりかねない設備事故は多発させたままで、その収束が大きな課題と
認識しております。本年度は、その収束に向け、職制を通じた監査体制を構築させるなど、安全に対しては厳しい規律を求めるこ
ととなりますが、皆さん或いは皆さんのご家族に関わるものとして真摯に受け止めご協力をお願い致します。

神戸製鋼所グループにおいて発覚した品質に係る不適行為に対する再発防止策に就きましても、我々の目指すべきミッションを踏
まえた上でのルールの遵守と云った点では、安全と根幹を同じくするものと認識しており、その思いも年初に当たり改めてお伝え
させて戴きます。

最後になりましたが、新年が皆さんと皆さんのご家族にとって、健康で実り多い一年であることを祈念して年頭の辞とさせて戴き
ます。

ありがとうございました。

Mr. Yuji Yoshio

Managing Director

1KCMSA Newsletter

สวสั ดปี ีใหมท่ ุกคนครบั

ผมขอกล่าวแสดงต้อนรบั ปีใหมก่ บั ทุกท่าน และกล่าวถึงภารกจิ
ของบริษัทท่ีกล่าวไว้ว่า การมุ่งมนั่ พัฒนาการตอบสนองต่อ
ตลาดอยา่ งถกู ตอ้ งและรวดเรว็ ครบั

ในปีทผ่ี ่านมา ผมเป็นกงั วลกบั สภาพความเป็นอยขู่ องพนกั งานทต่ี อ้ งอยภู่ ายใตป้ ีทต่ี อ้ งรบั มอื กบั สภาพการผลติ ทล่ี ดลง
และสภาพทถ่ี กู บบี ในเรอ่ื งการทาผลกาไรเน่อื งจากสภาพตลาดในประเทศอนิ โดนีเซยี และประเทศฟิลปิ ปินสท์ ไ่ี ม่สามารถฟ้ืนตวั
ตามท่คี าดหวงั ได้หลงั การเลือกตงั้ แต่ภายใต้สภาพแวดล้อมดงั กล่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนท่ที ากิจก รรมสาหรบั การ
สนับสนุนการตอบสนองการตลาดอย่างรวดเรว็ และเหมาะสม อย่างเช่นในเร่อื งการครองสดั ส่วนในตลาดรถขุดโดยแผนงาน
กจิ กรรมทจ่ี ดั ทาโดยหน่วยงานการตลาด ต่อมาคอื การเรม่ิ ทากจิ กรรมโปรเจค CATS ควบคู่กบั การรบั มอื จากแผนการผลติ ท่ี
ลดลง ซง่ึ กจิ กรรมดงั กล่าวเป็นการสรา้ งความเขม้ แขง็ ใหก้ บั ระบบการผลติ ทด่ี าเนนิ การโดยสว่ นงานการผลติ และยงั มหี น่วยงาน
ประกนั คุณภาพและหน่วยงานสนบั สนุนลกู คา้ ทด่ี าเนนิ กจิ กรรมในการเพมิ่ ระดบั ความพงึ พอใจของลกู คา้ และเป็นปจั จยั เพมิ่ ความ
แขง็ แกรง่ ในธรุ กจิ ครบั

สาหรบั ปีน้ี เราตอ้ งดาเนินกจิ การของเราภายใต้สภาวะการตลาดในช่วงต้นปีทย่ี งั ไม่สามารถฟ้ืนตวั ได้ แต่หากเรามอง
ตลาดในเอเชยี ตะวนั ออกเฉียงใตใ้ นระยะ3-5ปี แหล่งตลาดน้ียงั สามารถเตบิ โตไดม้ ากทส่ี ดุ ในโลก และจากการทฝ่ี า่ ยการผลติ และ
ฝ่ายขายรวมตัวกนั และสามารถเป็นหน่ึงเดยี วได้ตามวตั ถุประสงค์เพ่อื การตอบสนองการแก้ไขปญั หาการตลาดได้อย่าง

ทนั ท่วงทไี ดน้ นั้ ผมเช่อื ว่าเราจะมอี งค์กรท่แี ขง็ แกร่งและสง่าทส่ี ามารถปรบั ตวั กบั สถานการณ์ท่เี ปล่ียนแปลงของตลาดและ

สามารถกา้ วสรู่ ะดบั ต่อไปได้

ต่อมา หากกล่าวถงึ ภารกจิ การมุ่งพฒั นาการตอบสนองต่อตลาดอย่างถูกต้องและรวดเรว็ หากกล่าวถงึ ความหมายท่ี
แทจ้ รงิ ของภารกจิ ดงั กลา่ ว คอื การใหค้ ุณค่าแก่ผทู้ ม่ี สี ว่ นไดส้ ่วนเสยี ในองคก์ รทส่ี าคญั ทส่ี ดุ ในท่ีน้ีคอื พนกั งาน และหากมองใน
มุมเดยี วกนั ความปลอดภยั ในสถานทท่ี างานคอื เร่อื งทส่ี าคญั ซง่ึ องคก์ รจะมอี งคป์ ระกอบน้ีไดก้ ข็ น้ึ อย่กู บั ความตระหนกั ในเร่อื ง
ความปลอดภยั ในองคก์ รนนั่ เอง

ในปีทผ่ี ่านมาไดเ้ กดิ อุบตั เิ หตุระหว่างการทางานซง่ึ มผี ลทาใหเ้ กดิ อบุ ตั เิ หตุกบั เครอ่ื งจกั รซ้าแลว้ ซา้ เลา่ ซง่ึ ผมทราบดวี ่า
มนั คอื ปญั หาใหญ่ทอ่ี งคก์ รตอ้ งทาการแกไ้ ข โดยในปีน้ี เชน่ เราจะทาการสรา้ งระบบการตรวจสอบโดยผ่านสายงานบงั คบั บญั ชา
โดยตรง เป็นตน้ จงึ ขอความร่วมมอื จากพนักงานทุกคน ปฏบิ ตั ติ ามขอ้ กาหนดอย่างเคร่งครดั เพ่อื ทาการแกไ้ ขปญั หาดงั กล่าว
รวมถงึ เพอ่ื ความปลอดภยั ของพนกั งานและครอบครวั ของพนกั งานดว้ ย

ต่อมาคอื มาตราการ การป้องกนั เพ่อื ไม่ใหเ้ กดิ ซา้ ในเร่อื งของการจดั การทไ่ี ม่เหมาะสมดา้ นงานคณุ ภาพทถ่ี ูกตรวจสอบ

พบโดย กลุ่มบรษิ ทั Kobe steel ผมถอื ว่าการรกั ษาขอ้ กาหนดดงั กล่าวตอ้ งปฏบิ ตั อิ ย่างเคร่งครดั เหมอื นกบั ขอ้ กาหนดในเร่อื ง
ของความปลอดภยั เพ่อื ใหส้ อดคลอ้ งกบั ภารกจิ ทเ่ี ราตอ้ งดาเนินการต่อไป ในเร่อื งของรายละเอยี ดของขอ้ กาหนดนนั้ นนั้ จะขอ
ประกาศใหท้ ราบอกี ครงั้ ครบั

สดุ ทา้ ยน้ี กข็ ออวยพรใหก้ บั พนกั งานรวมถงึ ครอบครวั ของทกุ ท่าน ขอใหป้ ีน้เี ป็นปีแหง่ สขุ ภาพทด่ี นี ับตงั้ แต่ตน้ ปีไปครบั

ขอบคณุ ครับ Mr. Yuji Yoshio

Managing Director

2KCMSA Newsletter

S:安全
新年、明けましておめでとうございます。
昨年は安全面において人的な重大災害は減少したものの、設備事
故に関す
る事故が多発し、災害総件数は前年より増加した結果となりまし
た。特に
フォークリフト、クレーン、ショベルの操作時の事故が多く、今
年度はこ
れらの事故撲滅に向けた監査体制の強化を行い、日頃から上位職
が安全に
意識し、下位職が安全に作業しているかをチェックできる環境づ
くりを行
い過去最高の災害の無い1年を目指していきましょう

Q:品質
品質に関しては、本年度は豪・米への新機種立上ラッシュが重なり、早期
品質安定化が要求される中、お客様の信頼を勝ち取れる活動を確実に行っ
ていきましょう。
D:リードタイム
プロジェクト活動では、CATSプロジェクトの最終年度とし、ハード設備
の早期安定化と経験と知恵を出し合ったソフト面での仕掛けつくりで、KOB
ELCO建機の中で最速L/T工場目指し一丸で活動を行っていきましょう。
C:操業・コスト
環境の変化が著しく変化する年と位置づけ、柔軟な操業体制を行い、下振れ
時の捻出要員で短期ローテーションを実施し、従業員の質向上を目指す。更
には収益安定化に向けたコストダウン活動強化を行っていきましょう。

最後に、この一年皆様方の健康と健勝を祈念し年頭の挨拶とさせて頂きます。

Mr. Masahiro Arata
Production Director

3KCMSA Newsletter

สวสั ดีปี ใหมค่ รบั

S:ควำมปลอดภยั
สาหรบั ปีท่แี ล้ว ทางด้านความปลอดภยั การเกดิ อุบัติเหตุท่ี

บาดเจบ็ มจี านวนลดลงจากปีท่ผี ่านมา แต่การเกดิ อุบตั เิ หตุทเ่ี กดิ จาก
เคร่อื งจกั รมบี ่อยครงั้ ทาให้ยอดรวมในการเกิดอุบตั ิเหตุมากกว่าปีท่ี
ผ่านมา โดยเฉพาะเวลาใช้ Forklift Crane และรถขุดดนิ ดว้ ยดว้ ยเหตุ
น้ี สาหรบั ปีน้ี เพ่อื การเกดิ อุบตั เิ หตุไดห้ มดไป บรษิ ัทฯ จะสนบั สนุนให้
มรี ะบบในการตรวจเชค็ สภาพหน้างาน นอกจากน้ีการสรา้ งจติ สานึก
ของหวั หน้างานและสรา้ งพน้ื ทท่ี างานทห่ี วั หน้างานสามารถตรวจเชค็
การปฏิบัติงานของลูกน้องได้เป็นประจาวัน จึงขอให้พนักง าน
ปฏบิ ตั งิ านอย่างปลอดภยั และไม่ใหเ้ กดิ อุบตั เิ หตุโดยระยเวลา 1 ปีซ่งึ
ไมเ่ คยไดม้ าก่อน
Q:คณุ ภำพ

สาหรบั ปีน้ี ทางดา้ นคุณภาพ เน่ืองจากมกี ารผลติ รุ่นใหม่ค่อนข้างมากซ่งึ จะทาการส่งท่อี เมรกิ าและ
ออสเตรเลยี และบรษิ ทั ฯตอ้ งการรกั ษาคุณภาพงานทด่ี ี จงึ ขอใหพ้ นักงานปฏบิ ตั งิ านอยา่ งจรงิ จัง เพ่อื สรา้ งความ
พงึ พอใจจากลกู คา้

D:Lead Time
สาหรบั การดาเนินกจิ กรรม Project ต่างๆ ปีน้ี จะเป็นปีสุดทา้ ยในการดาเนินงาน CAT’S Project บรษิ ทั ฯ จะ
เรมิ่ ทดลองท่อี าคารใหม่และใช้งานให้มปี ระสทิ ธภิ าพ ส่วนระบบต่างๆ จะมผี ู้ทเ่ี ก่ยี วขอ้ งนาประสบการณ์และ
ความรมู้ ารว่ มกนั กนั เพอ่ื เรม่ิ ดาเนนิ การในปีน้ี ขอใหพ้ นกั งานทกุ ทา่ นใหค้ วามรว่ มมอื ในการดาเนินการกจิ กรรม
ต่างๆ เพ่อื ส่เู ป้าหมายในการลด Lead time เรว็ ทส่ี ุดในบรษิ ทั KOBELCO

C:กำรดำเนิ นกำร・COST

สาหรบั ปีน้ี สภาพตลาดคงจะเปล่ยี นแปลงเป็นอย่างมาก บรษิ ัทฯ จงึ จาเป็นท่ีจะต้องทาการผลิตโดยจะดู

แนวโน้มความต้องการของลูกคา้ กรณีท่มี กี ารผลติ ลดลง บรษิ ทั ฯ จะจดั หาพนกั งานทว่ี ่างงานไปทางานแผนก

อ่นื เพ่อื เรยี นรงู้ านและยกระดบั ในการทางาน นอกจากน้ีเพ่อื สรา้ งกาไรและรกั ษากาไรนนั้ บรษิ ทั ฯ จะดาเนิน

กจิ กรรมลดตน้ ทุนครบั สุดท้ายน้ี ผมขอใหท้ ุกท่านรกั ษาสุขภาพให้ดแี ละทางานอย่างเต็มท่ีในปีน้ี ขอจบกล่าว

ทกั ทายปีใหมเ่ พยี งเทา่ น้คี รบั ขอบคุณครบั Mr. Masahiro Arata

Production Director

4KCMSA Newsletter

สวสั ดีปี ใหม่ครบั ขอให้ปี 2020 เป็นปี ที่ดีสำหรบั ทกุ คนครบั

新年あけましておめでとうございます。
2020年が皆様にとって素晴らしく幸福な
1年となりますように!
赤木優

Mr. Yu Akagi
Sales & Marketing Director

5KCMSA Newsletter

新年明けましておめでとうございます。
2020年も皆さまと一緒に安全、健康に留意し、
品質重視で、お客様に満足頂ける商品を届けていきましょう。
皆さまと皆さまのご家族のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

Mr. Hiroshi Kitafuji สวสั ดปี ีใหมค่ รบั
Quality Assurance ในปี 2020 น้ีเรามาช่วยกันตระหนักถึงเร่ืองความปลอดภัยและ
General Manager สุขภาพ รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับคุณภาพ เพ่ือท่ีเราจะส่งมอบ
ผลติ ภณั ฑ์ทล่ี ูกคา้ พงึ พอใจไดต้ ลอดไปครบั ผมขออวยพรให้ทุกท่าน
และครอบครวั จงมแี ต่ความสุข สขุ ภาพรา่ งกายแขง็ แรงครบั

A Happy new year.
I hope that 2020 finds you happy and
successful.
Since this year is Olympic games in Tokyo,
shall we work hard together to get GOLD
medal of SEA excavator market.

Mr. Makoto Okada
Marketing

General Manager

Happy New Year 2020 !
In 2020, I will do my best to study Thai language, and I'd like to support
everyone who make efforts toward the target.
I wish you and your family can enjoy and spend a happy year.
<あいさつ>
あけましておめでとうございます。
2020年、私はタイ語の勉強を頑張ります。そして、目標に向かって努力
する皆さんを応援したいと思います。
皆さんと皆さんのご家族が、楽しく幸せな一年を過ごせますように。

Mr. Taku Nara

Corporate Planning
General Manager

6KCMSA Newsletter

Mr. Nirun Uthaipibool “สวสั ดคี รับเพอ่ื นๆ พนักงานทุกท่าน

Corporate Planning อกี 1 ปีผ่านไป เรา (KCMSA) มีโครงการมากมายในปี 2562 ซ่ึงโครงการทงั้ หมดสาเรจ็ ลลุ ่วง
General Manager ไปไดด้ ้วยดี แนน่ อนว่าความสาเร็จเหลา่ น้ัน มาจากความร่วมมือ รว่ มแรง รว่ มใจของทกุ ๆ ทา่ น
ผมขอขอบคุณทุกๆ ท่านไว้ ณ ทน่ี ดี้ ้วย

และสาหรบั ปี 2563 เรา (KCMSA) ก็ยงั คงมีโครงการปรับปรุงงานอยา่ งต่อเนือ่ ง ไม่ว่าจะงาน
การผลติ หรือการขาย ผมขอความรว่ มมอื ผลักดันทกุ โครงการใหบ้ รรลเุ ป้าหมายด้วยครบั โดย
ใช้การทางานที่เรยี บงา่ ย รวดเรว็ เปดิ ใจเข้าหากนั พร้อมกับสอื่ สารทุกๆ ขอ้ มูลท่สี าคัญใหท้ ราบ
ท่ัวถึงกัน ผมวา่ ปัจจัยพน้ื ฐานเหล่าน้ี จะทาใหง้ านสาเร็จลุลว่ งด้วยดี ฝากด้วยครับ

สดุ ท้ายผมขอใหท้ ุกๆ ทา่ นพกั ผ่อนใหเ้ ตม็ ที่ ใชช้ ว่ งวนั หยุดส้ินปี 2562 อยา่ งคมุ้ คา่ กบั ครอบครัว
สุขภาพแข็งแรงทัง้ ตวั ทา่ นเอง และครอบครัว กลบั ไปชาร์จแบตร่างกายใหเ้ ต็ม เตรียมความ
พร้อมรับความท้าทายใหมๆ่ ในปี 2563 ครับ

“ขอใหท้ างานดว้ ยความปลอดภัยครับ”

こんにちは、従業員の皆さん。
2019年の過ぎた私達(KCMSA)の1年は、様々なプロジェクトがありました。各プロジェクトとも、
良く実行され、成功されてたと思います。それは単に、皆さんひとりひとりの協力があったから
だと思います。ここに皆さんに感謝申し上げます。

そして、2020年の私達(KCMSA)は、そのプロジェクトが継続的に実行されていきます。私達の
目標を達成させるために、製造であろうが、販売であろうが、皆さんからの後押しの協力が必要
となります。速やかな対応、迅速な対応、心を開いて全ての大切な情報共有を行うことが、今あ
る仕事を成功させる一番の近道であると思います。宜しくお願いします。

最後になりますが、従業員の皆さん、2019年の年末の休みはしっかりと休息し、家族とも幸せに、
家族と自分自身のより良い健康をしっかりとチャージして、2020年新年にまた全員が揃って会え
ることを願っています。

7KCMSA Newsletter

Mr. Somkid Bunkoed
Production
Deputy General Manager

ในวาระดถิ ขี น้ี ปีใหม่ 2563 ขออวยพรใหผ้ ูบ้ รหิ าร
และพนักงาน KCMSA ทุกท่าน มคี วามสุขมากๆ
สขุ ภาพรา่ งกายแขง็ แรง และเจรญิ กา้ วหน้าในหน้าทก่ี าร
งานดว้ ยครบั

新年の機会に、KCMSAのすべての
経営陣とスタッフにとても幸せで、健
康で、あなたのキャリアも進歩してお
願っています。

Mrs. Soraya Thepkliang
Accounting
Assistant General Manager
“ในวาระดถิ ขี น้ึ ปีใหม่ 2563 ขออานาจคุณพระศรรี ตั นตรยั
และส่ิงศักดิส์ ิทธ์ทงั้ หลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้
เพ่อื นพนักงาน ตลอดจนครอบครวั มคี วามสุขความเจริญ
ในหน้าท่ีการงาน ประสบความสาเร็จและก้าวหน้า
ยงิ่ ๆข้นึ ไป ตลอดจนปราศจากทุกข์โศกโรคภยั ทงั้ ปวง
ขอใหร้ ่ารวยมงั่ มศี รสี ขุ ตลอดปีและตลอดไป”

「2020年の新年に向けて、あなたとあなたの家族が仕事で幸せで繁
栄していることを願っています。成功と進歩に加えて、すべての
悲しみと病気から解放されて、一年を通して永遠に富と繁栄を願
います」

8KCMSA Newsletter

Happy New Year and I wish this year will be
fruitful for everyone.
Mr. Ko Shibata
Sales Assistant Manager

All the best wishes in 2020!!
I hope you will have a great year!!

Mr. Masashi Hasegawa
Sales Administration Manager

HAPPY NEW DREAMS
HAPPY NEW DAYS
HAPPY NEW DESIRES
HAPPY NEW WAYS
HAPPY NEW YEAR
HAPPY NEW YOU!
Rgds,
Jom

Mr. Akaphop Yanawimud
Business Intelligence Manager

9KCMSA Newsletter

สขุ สนั ตว์ นั ปีใหมผ่ มขอใหม้ นั เป็นปีทด่ี สี าหรบั ทกุ ๆคนครบั

新年あけましておめでとうございます。
皆様にとってより良い1年となる事を願っ
ています!

Best Regards
Otsuki

Mr. Kohei Otsuki
Parts Sales & Parts Procurement

& Parts Logistics Manager

ในวาระขน้ึ ปีใหม่ ปี 2020 เป็นโอกาสในการเรมิ่ สงิ่ ใหมๆ่ หรอื
ปรบั ปรุงสงิ่ เดมิ ๆใหด้ ยี งิ่ กวา่
ในปี2019ทผ่ี า่ นมา เป็นปีทไ่ี มง่ า่ ยสาหรบั หลายๆท่าน ขอใหป้ ี
ใหมน่ ้ีเป็นปีทด่ี กี วา่
โดยการลงมอื ทาของทุกๆทา่ น ยง่ิ ตงั้ ใจพยายามทาเทา่ ไรกย็ ง่ิ
ขอใหไ้ ดร้ บั สง่ิ ดๆี ตอบแทนเป็นเทา่ ทวคี ณู ครบั

昨年2019年にいろんなことが皆さんにとって
苦労したと思ています。それで繰り返して過去に
起こったことを改善年になると思います。皆さん
の手で努力も入れてやっとこのには倍ぐらい戻っ
てくるようにお願いします。
Regards,
Supawit K.

Mr. Supawit Kuchaisit
Parts Sales Manager

“ผลลพั ธก์ ารทางานของวนั พรงุ่ น้ี หรอื ปีหน้าน้ี, มองเหน็ ไดท้ ่ี
วธิ กี ารทางานขณะน้ี เสมอ.
ขอใหส้ ขุ ภาพแขง็ แรง ตลอดปี ครบั

"The results of work tomorrow or next year,
always can see how to do now.
Wish you good health and happy new year
2020”

- มฤนรินทร์ ภ่ทู อง -

Mr. Marunarin Phuthong
Parts Procurement Assistant Manager

10KCMSA Newsletter

May your new year be decorated with
sweet memories, wonderful days
and memorable nights. Happy New Year.

ขอใหป้ ีใหมเ่ ป็นปีทเ่ี ตม็ ไปดว้ ยความทรงจาท่หี วานช่นื มี
วนั ดี ๆ และค่าคนื ทน่ี ่าจดจา สวสั ดปี ีใหม่

Ms. Kulchalee Hongdalud
Parts Logistics Assistant Manager

สวสั ดปี ีใหมค่ รบั
ในปีใหมน่ ้ี พวกเรามาใหค้ วามสาคญั กบั เรอ่ื งสุขภาพ

และความปลอดภยั ของตวั เองและครอบครวั กนั เถอะครบั
เรามารว่ มกนั สรา้ งทท่ี างานทส่ี ดใสและมชี วี ติ ชวี าไปดว้ ยกนั นะ
ครบั ผมขอใหป้ ี 2020 จงเป็นปีทด่ี สี าหรบั ทกุ ทา่ นครบั

新年明けましておめでとうございます。
今年も自身と家族の健康と安全を第一に、
皆さんと心を一つに、活き活きとした
職場作りを目差して頑張っていきましょう。
皆さんにとって2020年も良い年になるよう心から
願っています。

Mr. Kyota Nakahira
Service Planning, Product Support

& Technical Service Manager

11KCMSA Newsletter

Wish you & your family healthy & lucky
a whole year 2020.

Mr. Pitukkan Worewin-U
Service Planning, Product Support
And Technical Service Assistant Manager

สวสั ดีปี ใหมค่ รับ ขอให้ทกุ คนร่วมมือร่วมใจในการ
ทางาน ช่วยเหลือกนั และกนั รวมถงึ ทางานด้วยความปลอดถยั
สขุ ภาพแขง็ แรง และขอให้ยดึ ระเบียบ Complianceใน
การทางานไว้ เป็ นท่ี1ครับ

新年おめでとうございます。活発な
コミュニケーションでお互いに助け合い
ながらよい仕事をしていきましょう。今
年も安全・健康・コンプラ第1でよろし
くお願いします。

Best regards
Shimmaru

Mr. Takashi Shimmaru
Accounting Manager

สุขสันตว์ นั ปี ใหม่ 2563 ขอใหพ้ นกั งาน
KOBELCO และครอบครัว มีสุขภาพแขง็ แรง มีแต่ส่ิงดีๆ
เร่ืองดีๆเขา้ มาในชีวติ รวยๆๆเฮงๆๆ FOR KOBELCO
FAMILY นะคะ่

2020年あけましておめでとうござい
ます。コベルコの皆さんとご家族の健康
を祈って、また人生においての良いこと
が沢山舞い降りますように。コベルコ
ファミリー万歳

Ms. Suwatthida Komsrirapap
Accounting Manager

12KCMSA Newsletter

สวสั ดปี ีใหม่ ขอใหท้ กุ ทา่ นมสี ุขภาพกายใจสมบรู ณ์แขง็ แรง
คดิ ดี ทาดี พฒั นาตนเองและกา้ วไปสคู่ วามสาเรจ็ สมดงั ใจหวงั ทุก
ประการ
ฉตั รชนก สนิ ธนธารง

新年明けましておめでとうございます。
皆さんが健康で、良く考え、良いことをし、
自分自身を成長させ、色々な望むことが実現
できますように。

Ms. Chatchanok Sinthanathamrong
Human Resource Management &

Human Resource Development Manager

สุขสนั ตว์ นั ปีใหม่ ๒๕๖๓
ขอใหท้ ุกทา่ นไดพ้ บเจอแตเ่ ร่อื งราวทด่ี เี ขา้ มาในชวี ติ
มกี ารงานทม่ี นั่ คง การเงนิ ทม่ี งั่ คงั่ ความรกั ทย่ี งั่ ยนื สุขภาพทย่ี อดเยย่ี มและ
มกี ลั ยาณมติ รทด่ี ี คอยสง่ เสรมิ กนั ไปในทางทด่ี ี ตลอดปีและตลอดไปนะคะ

2020年おめでとうございます。皆さんの人生
の中で良いことだけに出くわし、愛も長く継続で
き、良い健康で、そして1年中ずっと、良いことが
継続していきますように。

Ms. Yanisa Noisena
Human Resource Management & Human Resource

Development Assistant Manager

May you have a great year filled with
immense happiness and luck! Stay in good health
and achieve greater heights of success. Wishing
you a wonderful year ahead!

ขอใหเ้ ป็นปีทด่ี ขี องคุณทเ่ี ตม็ ไปดว้ ยความสขุ และมโี ชคทด่ี อี ยา่ ง
มากมาย จงมสี ุขภาพทด่ี ี และไปใหถ้ งึ จุดสงู สดุ ของความสาเรจ็ หวงั วา่ ปี
ใหมน่ ้ีจะเป็นปีทแ่ี สนวเิ ศษของคณุ

Mrs. Sirikarn Ngamthuan
General Administration & Employee Relationship Manager

13KCMSA Newsletter

"สวสั ดปี ีใหม่ 2563 ขออวยพรใหท้ ุกท่านจงมีแต่
ความสขุ ความเจรญิ ประสบความสาเรจ็ ในหน้าทก่ี ารงาน
และความรกั มสี ุขภาพแขง็ แรงทกุ ทา่ นคะ"

「Happy New Year 2020あなたのキャリア
と愛のすべての幸福と繁栄をお祈りします。皆さ
んの健康をお祈りします。」

Ms. Preeyaporn Poonsawat
General Administration & Employee Relationship

Assistant Manager

ขอใหท้ ุกทา่ นมคี วามสขุ ในปี2020 (^^)/
2020年皆さんの幸せを心から願
っています。

Ms. Mayumi Ozaki
Coordinator

สวสั ดปี ีใหมค่ รบั
มารว่ มดว้ ยชว่ ยกนั ทางานเป็นทมี อยา่ งเตม็ ทน่ี ะ

ครบั ในปี 2020 ผมกข็ อใหท้ กุ คนแคลว้ คลาดปราศจาก
ภยั ทงั้ ปวง และ ขอใหม้ สี ุขภาพรา่ งกายทแ่ี ขง็ แรงครบั

新年おめでとうございます。
2020年も皆さんの安全と健康を第一に
チーム一丸となって頑張りましょう。

Kasebe

Mr. Meguru Kasebe
Production Control Expert Manager

14KCMSA Newsletter

I wish you a very good luck for what
you have planned in Y2020, may you get
success on very step

ขอใหท้ ุกคนโชคดใี นสง่ิ ทค่ี ุณไดว้ างแผนทจ่ี ะทาในปี 2020,
และขอใหป้ ระสบความสาเรจ็ ทุกๆ สง่ิ ทค่ี ุณไดท้ าไป
Fruit

Mr. Laksanasak Phordeengam
Production Planning Manager

“สวสั ดปี ีใหม่ ขอใหม้ คี วามสุขสมหวงั มคี รอบครวั ท่นี ่ารกั
และอบอุ่น เพ่อื นรว่ มงานทด่ี ี และมสี ุขภาพแขง็ แรง เจอแต่สง่ิ ดๆี
ตลอดปีและตลอดไป”

「新年あけましておめでとうございます、あ
なたに幸せを願って、素敵で温かい家族を持って、
良い同僚と健康を。一年中ずっと永遠に良いものだ
けを見つけました」

Ms. Duangrudee Kongrith
Production Planning Assistant Manager

ในวาระดถิ ขี น้ึ ปีใหม่ ขออวยพรใหพ้ นักงานทุกท่านและ
ครอบครวั จงมแี ต่ความสุข ความเจรญิ นะครบั (ขอบคุณสาหรบั
ความรว่ มมอื ต่างๆ ทผ่ี า่ มมาในปีเก่า และร่วมกนั สตู้ ่อไปในปีใหม่
Y2020 นะครบั )

新しい年に、すべてのスタッフと家族に幸福
と繁栄のみを願っています。 (今年はご協力いた
だきありがとうございます。新年2020年も引き続き
戦い続けてください)

Mr. Chansak Punta
Production Control Manager

15KCMSA Newsletter

ขออวยพรใหท้ กุ ทา่ นจงมแี ตค่ วามสุข ความเจรญิ
พบแต่สงิ่ ดเี ขา้ มาในชวี ติ นะครบั

すべての幸せと繁栄をお祈りしま
す。 良いものだけが生き返ります。

Mr. Boonmee Pongthanoo
Warehouse Assistant Manager

ปีใหมน่ ้ี ขอใหพ้ ๆ่ี น้องๆ ชาว KCMSA ทุกทา่ น
สขุ ภาพแขง็ แรง ไมว่ า่ จะเป็น สขุ ภาพกาย สขุ ภาพใจ รวมถงึ
สขุ ภาพทางการเงนิ มแี ตเ่ ร่อื งดๆี สง่ิ ดๆี ขา้ มาในชวี ติ ตลอด
ทงั้ ปี 2020

KCMSAの従業員の皆さんにとって、今年の新年が、
心身ともに健康で、金運も良く、
良いことばかりが人生に舞い込んでくる2020年であり
ますように。

Mr. Weerapong Wongsrikeaw
Procurement Manager

“ ปี 2563 น้ีขอใหท้ กุ คนจงประสพแตค่ วามสุข
ความเจรญิ จติ ใจแจม่ ใส รา่ งกายแขง็ แรง โชคดมี ชี ยั แคลว้
คลาดปลอดภยั สมหวงั ทกุ ประการ เฮงๆรวยๆ ครบั ”

"This year 2020, I wish everyone fulfill with
everything and experience happiness, prosperity,
good health, good luck, safety and rich this year."

“2020年が幸せで、心身ともに成長し、
幸運で安全な年でありますように。金運上昇“

Mr. Jessada Tongmak
Logistics Acting Manager

16KCMSA Newsletter

ขอใหม้ สี ขุ ภาพรา่ งกายแขง็ แรง มคี วามสุขสนุกกบั ทุกวนั ของ
ชวี ติ ตลอดปี ตลอดไปสวสั ดปี ีใหม่

新年が人生において、健康また幸せであり
続けますように。

Mr. Uthorn Intabut
Maintenance Assistant Manager

=====================================
สวสั ดปี ีใหมค่ รบั ขอใหท้ ุกคนมคี วามเจรญิ กา้ วหน้าในปี2020

น้ีนะครบั

新年明けましておめでとうございます。
2020年が皆様にとって飛躍の年となりますように


=====================================
Best Regards,
Takita

Mr. Jimpei Takita
Expert Manager

สวสั ดปี ีใหมพ่ นกั งาน KCMSA.
ในปี 2020 ใหท้ ุกคนพรอ้ มทจ่ี ะรบั มอื ทกุ สถานการณ์ ทจ่ี ะเกดิ ขน้ึ
ตงั้ สตดิ ว้ ยความคดิ ดว้ ยเหตุดว้ ยผล พรอ้ มเพรยี งกนั ทจ่ี ะเดนิ ผา่ นไปสู้
อนาคต ขอใหท้ งั้ รา่ งกายแขง็ แรง และมจี ติ ใจ ทค่ี ดิ บวก

KCMSAの皆さん、明けましておめでとうございます。
2020年全ての発生する出来事に対して、原因と結果を考え、
これからに備えましょう。

体も健康で、意識もプラス思考でありますように。

Mr. Peerawat Singraksa
Manufacturing Acting Manager

17KCMSA Newsletter

สวสั ดปี ีใหม่ ขออวยพรให้ พนกั งาน ทกุ ทา่ นจงประสบแต่
ความสาเสรจ็ ในทุกสง่ิ ทุกอยา่ ง ในปี พ.ศ. 2563 ทุกทา่ น เทอญ
และ ขอใหเ้ ดนิ ทางกลบั ภูมลิ าเนา พบหน้าพอ่ แม่และครอบครวั
อยา่ งอบอุ่น ขอใหเ้ ดนิ ทางไปกลบั อยา่ งปลอดภยั ขอใหท้ ุกทา่ น
โชคดี สวสั ดี ปีใหม่
วนั ชยั

明けましておめでとうございます。 2020 年
にすべてのスタッフに成功を体験してほしい。
そして、皆があなたの故郷に戻ってあなたの両親
に会い、無事に戻ってくることを願っています。
新年おめでとうございます。

Mr. Wanchai Vinitsorn
Coordinator

Happy New Year.
I hope all your wishes come true this year.
Thank you!

Mr. Hiroyuki Ishizaki
Expert Manager

ปีใหมน่ ้ีขอใหพ้ นกั งานทุกคนจงประสบแตค่ วามสขุ ความ
เจรญิ ครอบครวั สุขสนั ต์ หากคดิ สงิ่ ใดขอใหไ้ ดใ้ นสง่ิ นัน้ ทกุ ประการ
ดว้ ยเทอญ"ดว้ ยรกั และหว่ งใยความปลอดภยั ตอ้ งมาก่อนเสมอ”

New year wishes to all employees to meet a
happiness and prosperity, Happy family, If you think of
anything, get it in all respects.
"With love and concern for Safety must always come first"
Thank you

Mr. Graiwit Phongtawee
Manufacturing Manager

18KCMSA Newsletter

ในวาระดถิ ขี น้ึ ปีใหม่ 2563 ผมขอสง่ ความปรารถนาดี ใหแ้ ก่ทกุ
ทา่ นและครอบครวั ขอใหป้ ระสบแต่ความสขุ สมหวงั ในชวี ติ
ปราศจากโรคภยั ไขเ้ จบ็ และประสบความกา้ วหน้า ในอาชพี การงาน
ขอใหส้ ุขสนั ตต์ ลอดปี

新年の2020年の機会に、私は最高の願いを送り
たいです。 みんなとあなたの家族のために、私はあな
たが人生で幸せだけを持つことを望みます、病気なし
で、キャリアを進歩してお願っています。

幸せな年を。

Mr. Serbpong Mapoon
Production Engineering Manager

♥ To Wish You A Very Happy And Prosperous
New Year And May The Happiest Moments Of
The Seasons Remain With You All The Time.
ขอใหค้ ุณนนั้ มคี วามสุขมาก ๆ และประสบความสาเรจ็ ในปีน้ี และขอให้
ชว่ งเวลาแหง่ ความสุขทส่ี ุดนนั้ อยกู่ บั คุณไปตลอดเวลาเลย ♥

Ms. Amarin Inplaeng
ISO Assistant Manager

สวสั ดปี ีหนู ในปี 2020 ขอเชญิ คณุ หนูคุณน้อง รว่ มมอื รว่ มใจ
ตระหนกั ถงึ ความปลอดภยั ตอ้ งมากอ่ น. ชว่ ยกนั รณรงคล์ ดอุบตั เิ หตุให้
เป็น 0. ในวาระดถิ ขี น้ึ ปีใหมข่ อใหพ้ นกั งานทุกคนพบแต่สง่ิ ดๆี เป็นศริ ิ
มงคลดว้ ยกนั ทกุ ทา่ นเทอญ ขอบคุณครบั

こんにちは、2020年に、私は皆さんと協力し
て。いつも安全第一を考えて、事故をゼロに減ら
してください。新年の機会に、私はすべての従業
員が良いものだけを見つけることを願う。

Jakkrit

Mr. Jakkrit Kamsuk
Safety Assistant Manager

19KCMSA Newsletter

คาอวยพรปีใหม่ สวสั ดปี ีใหม่ 2563

สวสั ดวี นั ขน้ึ ปีใหม่ 2563 ขอสง่ิ ศกั ดสิ ์ ทิ ธทิ ์ งั้ หลายในสากล
โลกไดโ้ ปรดอานวยพรใหท้ า่ นและครอบครวั
ไดโ้ ชดดปี ีใหม่ มคี วามสุขสาเรจ็ และสมหวงั
ขอใหบ้ ญุ รกั ษา เทวดาคมุ้ ครอง พระรตั นตรยั ปกป้อง
จงมแี ต่สงิ่ ดๆี เขา้ มาในชวี ติ สขุ ภาพรา่ งกายแขง็ แรง โรคภยั
จงไดอ้ ยา่ แผว้ พานทา่ นและครอบครวั

ใหม้ คี วามรม่ เยน็ และมคี วามสขุ ใหร้ ่ารวยเงนิ ทองและทรพั ยส์ นิ ใหส้ งู สง่ ดว้ ยบารมี
“พรใดประเสรฐิ ขอจงบงั เกดิ แก่ทา่ นและครอบครวั ” ตลอดปีใหม่ 2563 และตลอดไป
“สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ นิพพานะ ปจั จะโยโหตุ”

2020年 あけましておめでとうございます。新年の挨拶を皆
さんとそしてご家族に送ります。新しい年 幸福で希望に満ちた
年であり、良いことが多く舞い込み、私達と家族にとって、健康
で安全な年でありますように。そして、多くの幸福や富が訪れま
すように。”2020年の一年が家族と皆さんにとって、ずーっと幸
福ででありますように” 謹賀新年

Mr. Kristha Kulkalayakornkamol
Quality Assurance Manager

เพอ่ื นพนกั งาน KCMSA ทกุ ๆทา่ น
ในวารดถิ ขี น้ึ ปีใหมข่ ออวยพรใหม้ แี ต่ความสุขสมหวงั ใน

วาระดถิ ขี น้ึ ปีใหม่ ขออานาจสงิ่ ศกั ดสิ ์ ทิ ธทิ ์ งั้ หลายในสากลโลก
จงดลบนั ดาลใหท้ า่ น ประสบแตค่ วามสขุ เกษมสาราญ และ
สมั ฤทธผิ ์ ลในสง่ิ อนั พงึ ปรารถนาทกุ ประการ และครอบครวั พบ
แต่ความสุข ความเจรญิ ตลอดไปเทอญ

KCMSAの皆さん、新しい年が皆さんに
とって、良いことで埋め尽くされますよう
に。望むものは手に入り、幸せで、悪いこ
とが降りかかりませんように。皆さんとご
家族が益々成長し、幸せに出会えますよう
に。

Mr. Thosaporn Moolduang
Quality Assurance Assistant Manager

20KCMSA Newsletter

สวสั ดปี ีใหมค่ รบั
ขออวยพรปีใหม่ ขอให้ มสี ขุ ภาพแขง็ แรงสมบรู ณ์ มคี วามสุข

สมหวงั ในสง่ิ ทป่ี รารถนา มคี วามเจรญิ กา้ วหน้าทงั้ ในกจิ การงาน และ
ชวี ติ ครอบครวั ทส่ี ขุ สมบรู ณ์ ทางานดว้ ยความสุขและปลอดภยั

あけましておめでとうございます
皆さんにとって、健康であり、仕事に成功し、
ご家族で幸せになりますように。

Mr. Paiboon Orkweha
Product Support & Technical Service Manager

คาอวยพรปี ใหม่ครับ
ในวะระดิถึปี ใหม่ 2563 ขอใหพ้ นกั งานทุกท่านและ

ครอบครัว มีความสุข สมหวงั ในส่ิงท่ีมุ่งหมาย สุขภาพแขง็ แรง
ตลอดปี หนูทองน้ี

皆さん本年(子年)には皆さんまたはお
家族も幸せになり、健康でありますように

พนม

Mr. Panom Maliwan
Product Support & Technical Service Assistant Manager

21KCMSA Newsletter

K KARAKURI Thailand representative
29-30 OCT 2019 at Yokohama
A 1. Mr. A-Morn Sena
2. Mr. Samart Thongpaiwan
R Q 3. Mr. Suriyan Buttip
A
K &C QCC Thailand representative
U 7-11 OCT 2019 at Hiroshima
C 1. Mr. Chiewchan Sangthong
2. Mr. Nithigorn Mahai
R 3. Ms. Natda Chawachat

I 22KCMSA Newsletter

SKILL CONTEST
11-16 NOV 2019 at KCMJ

1. Assembly for employee who has service year less than 5 years
Mr. Narubas Na Chiangmai

2. Assembly for employee who has service year less since 5 years and up
Mr. Sittikorn Pho-Ngerm

3. Welding for employee who has service year less than 5 years
Mr. Thoedthai Rupkhom

4. Welding for employee who has service year less since 5 years and up
Mr. Phadungkiad Phommanow

5. Painting (NO determined service year)
Mr. Jettana Chomkasem

6. CNC (NO determined service year)
Mr. Nattapong Sipaeng

7. Forklift (NO determined service year)
Mr. Surapong Talayrum

23KCMSA Newsletter

23-24 November 2019
KOBELCO CONSTRUCTION
MACHINERY SOUTHEAST ASIA CO.,
LTD participated in the SRIRACHA
JAPAN FESTIVAL Japanese Festival
organized by CHONBURI RAYONG
JAPANESE ASSOCIATION.

24KCMSA Newsletter

安全部ニュース

影響の件

เพอ่ื เป็นการปฏบิ ตั ติ ามนโยบายคณุ ภาพและสง่ิ แวดลอ้ ม ขอ้ ท่ี 3 มงุ่ มนั่ ทจ่ี ะพฒั นาคุณภาพของกระบวนการ
ผลติ อยา่ งต่อเน่ือง โดยควบคุมและป้องกนั มลพษิ ทก่ี ระทบต่อสงิ่ แวดลอ้ มทงั้ ในและนอกบรษิ ทั ฯ อยา่ งยงั่ ยนื แผนก
ความปลอดภยั จงึ ไดด้ าเนินกจิ กรรมทเ่ี ก่ยี วขอ้ ง คอื การควบคุมค่าไขมนั (Oil & Grease & Fat) ในน้าทง้ิ ไม่เกนิ
10 มลิ ลกิ รรมต่อลติ ร (mg/Lite) ทงั้ โรงงานตาสทิ ธแิ ์ ละโรงงานปลวกแดง

品質方針及び環境方針の3点は自信を持って、社内社外の環境に対し、影

響を及ぼす汚染源を予防・管理し、生産工程内の品質を継続的に向上させてい
く。TS工場とPD工場に油線量の統御は1リッター/10ミリグラム過ぎます。

ผลการวิเคราะห์ 効果

Factory Target ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ตาสิทธ์ิ ≤ 10 (mg/L) 7 9 21 13 12 5 4 10 10 7 12

ปลวกแดง ≤ 10 (mg/L) 3 5 14 3 6 9 11 3 5 3 7

กิจกรรมป้ องกนั

予防活動

ทาการทดลองน้ายาลา้ งรถขดุ ดนิ Duo Power
โดยมคี ณุ สมบตั ลิ า้ งทาความสะอาดไดด้ ี และทาให้น้าและ

ไขมนั ไมร่ วมตวั กนั

ショベル用洗浄液の財物はいいの掃除し

て、油と水が別になった。

คำจำกดั ควำมทีส่ ำคญั เกีย่ วกบั ระบบบำบดั น้ำเสีย

廃水処理システム

1.น้ำเสีย 廃水 (Wastewater)

น้าเสยี หมายถงึ น้าทผ่ี ่านการใชป้ ระโยชน์ในกจิ กรรมต่างๆ ของมนุษยแ์ ลว้ ระบายทง้ิ ลงมา มสี ่ิงเจอื ปน ซง่ึ อาจ
เป็นสารอนิ ทรยี ์ หรอื สารพษิ ต่างๆ ทาใหน้ ้าไม่เหมาะสมสาหรบั ใช้งาน ถ้าปล่อยท้งิ ลงสู่แหล่งน้าตามธรรมชาตจิ ะทาให้
คุณภาพของแหลง่ น้าเน่าเสยี ได้

排水とは、各活動において発生し、人間が排出し各工程を通過した水を言う。(捨てられ

た水)その中には、有機化合物の混合もしくは有毒なものも含まれ、使用には適さない。自然に
排出した場合、それら周辺の水が腐り、汚染される(腐敗水)

2.ค่ำน้ำมนั และไขมนั (Oil and Grease) オイル値とグリスト値

คา่ น้ามนั และไขมนั หมายถงึ ปรมิ าณน้ามนั และไขมนั ทอ่ี ยใู่ นน้าเสยี オイル値と

グリスト値とは排水にオイル量とグリスト量が汚染するということです。

25KCMSA Newsletter

ขอ้ แนะนำ : สงิ่ คกุ คำมดำ้ นชวี ภำพ

勧告案:バイオテロリズム威嚇的

อนั ตรำยต่อสขุ ภำพจำกเชื้อโรค ได้แก่ เชื้อไวรสั แบคทีเรีย เชื้อรำ เป็นต้น โดยมีโรคท่ีติดต่อทำงเลือดและสำรคดั หลงั่
ได้แก่ โรคเอดส์ ไวรสั ตบั อกั เสบซีและบี โดยมีอตั รำกำรติดเชื้อจำกเขม็ ท่ิม ตำ ประมำณร้อยละ 0.3, 3, 30 ตำมลำดบั
โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้ ำระวงั ในเจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำล 7 โรคด้วยกนั ดงั นี้ 健康に及ぼす病原菌、例えば、病
菌、バクテリア、黴 などです。分泌物と血液から感染症はエイズ、B型肝炎、C B
型肝炎です。感染症の罹患率ははりをさつから 0.3割, 3割, 30割くらい発生しまし
た。気を付けるの7医原病は

วณั โรคปอด โรคตาแดง อหิวาตกโรค อีสุกอีใส
肺病 家禽コレラ 水痘
はやり目

ไวรัสตับอักเสบเอ หดั หดั เยอรมัน
麻疹 風疹
A型肝炎

สงิ่ คกุ คำมดำ้ นกำรยศำสตร ์

身体の威嚇的

ควำมเสี่ยงทำงกำรยศำสตรท์ ี่มผี ลต่อ
กระดกู และกล้ำมเนื้อ

筋肉と骨に及ぼすの人間身体
のリスク

ใช้เทคนิคกำรยกของ “งอเข่ำ หลงั ตรง ก้มคำง 1. งำนที่มีท่ำทำงไม่เหมำะสม เช่น ก้ม เงย ยกของ
จบั ของให้มนั ่ ยืดขำขึน้ ยกชิดลำตวั ” เหนือศรีษะ บิดตวั เป็นต้น 不適な作業姿勢例え

物持ち上げのスキルを使い膝屈すり背中をまっすぐし しゃがんしたり体が 捻ったり頭の上に物を

てあごを屈んで物をちゃんと握って足がまっすぐ立つ。 浮かんだりなど。
2. งำนท่ีต้องทำซำ้ ๆ 繰り替えるの仕事

3. งำนที่ต้องทำกบั วตั ถทุ ่ีมีน้ำหนักมำก 重い物を掲

げるの仕事

4. งำนท่ีมีควำมเสี่ยงในกำรสนั่ สะเทือน 胴震いリス

クの仕事

5. งำนท่ีใช้วตั ถอุ ปุ กรณ์ เช่ นค้อน ไขควง 機材の使

用の仕事

26KCMSA Newsletter

"ข้ำวที่ออกเป็นสีลกั ษณะนี้เป็นข้ำวท่ีมีประโยชน์ อย่ำงข้ำวกล้อง คน
ไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินกนั เพรำะเหน็ ว่ำเป็ นข้ำวของคนจน ข้ำวกล้องมี
ประโยชน์ทำให้ร่ำงกำยแขง็ แรง ข้ำวขำวเมด็ สวย แต่เขำเอำของดีออกไป
หมดแล้ว มีคนบอกว่ำ คนจนกินข้ำวกล้อง เรำกินข้ำวกล้องทกุ วนั เรำน่ีก็
คนจน" พระรำชดำรสั พระบำทสมเดจ็ พระบรมชนกำธิเบศร มหำภมู ิพลอ
ดลุ ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร (รชั กำลที่ ๙) พระรำชทำนแก่สื่อมวลชน
เมื่อวนั ที่ 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2541

玄米

“ この色の米にはこの特徴な有用性のお米です。タイ人の
大部はあまり食べないと言うことですなせなら貧乏人のお
米と考えているそうです。玄米は健康に対し有益であり体
に元気になる。米粒も綺麗だし良いもの全部省いて出して
人口には貧乏人は玄米を食べる毎日私が玄米を食べると私
が貧乏人? 国王のロイヤルスピーチ
マハプミポンアドゥリヤデジ大王
(ラーマ九国王)マスコミュニケーションに
スピーチでした。1998年11月18日

27KCMSA Newsletter

Continuous
Improvement

Pluak daeng Factory

Rain gutter on the road (Mill side)
Tasith Factory

Walkway & Garden

QA Room

28KCMSA Newsletter

รบั สมคั รงาน

1. ชา่ งพน่ สี สญั ญา 11 เดอื น (Painter) 2 ตาแหน่ง
2. ชา่ งเชอ่ื ม สญั ญา 11 เดอื น (Welder) 4 ตาแหน่ง
3. พนกั งานขบั รถผ้บู ริหารชาวญ่ีป่ นุ , Driver (Bangkok Office)

2 ตาแหน่ง
ตดิ ตอ่
ฝา่ ยบรหิ ารงานทวั ่ ไปและทรพั ยากรบคุ คล
Kobelco Construction Machinery Southeast Asia Co., Ltd.
นิคมอุตสาหกรรมดบั บลวิ เอชเออสี เทริ น์ ซบี อรด์ 1
500/5 หม3ู่ ต.ตาสทิ ธิ ์อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร.038-950-040-44 Ex.366, 363

29KCMSA Newsletter

New Comer

Mr. Tanawan Nakhonsawan Mr. Anisorn Ngamkhum Mr. Somkit Boonrasri
Driver
Maintenance staff GA&ER Maintenance staff
Maintenance Maintenance

Mr. Weeraphan Chotchasee Mr. Sarayod Wongsathianchai Mr. Piyawat Machoo
Engineer
Maintenance staff Driver
Production Engineering
Maintenance GA&ER

30KCMSA Newsletter

Super KCMSA Man

สวสั ดคี รบั ชาว KCMSA ในวนั น้เี ราจะมาหาพนกั งานทท่ี าความดี
กนั ไมว่ า่ จะเป็นเรอ่ื งเลก็ เรอ่ื งใหญข่ อแคเ่ ป็นการทาความดี เรากเ็ ป็นคน
ดขี องสงั คมได้ KCMSA の皆さん、こんにちは!よい行いをする従業員を探

します。大小に関わらず、良いことをした人です。

HAPPY NEW YEAR 2020 ตอนแรกคดิ อยนู่ านวา่ เราจะหาพนักงานทท่ี าความดแี หง่ ปีจากทไ่ี หนดนี ะ แต่แลว้ เรากพ็ บ

กนั ทง่ี าน Japan Festival ในวนั อาทติ ยท์ ่ี 24 พฤศจกิ ายน 2562 ซ่งึ บรษิ ทั KCMSA ของเราไดไ้ ป
รว่ มกจิ กรรมออกบูท แต่พค่ี นน้ีซ่งึ เป็นพนักงานของเรา ไดม้ าช่วยงานสูบลมลูกโป่งแจกเดก็ ๆใน

งานตงั้ แต่เวลา 16.00 น. – 21.00 น. ทงั้ ทไ่ี มใ่ ชห่ น้าทข่ี องตนเอง “ใจถงึ พง่ึ ได”้ จรงิ ๆจรา้ พนักงาน

ในรปู อยา่ ลมื มารบั รางวลั แหง่ การทาดไี ดท้ แ่ี ผนก GA&ER ตงั้ แตว่ นั ท่ี 8 มกราคม 2562

初めのとき、今年の良き行いをした人は誰だろうと探していました。そこで見つけたのが、2019年
11月24日(日)に行われた日本祭りでKCMSAのブースを出した際、参加者に配る風船の作成をボラン
ティアでしてくれました。私達の会社の従業員です。16:00-21:00まで手伝ってくれました。自身の
役目ではないのに、心から動いてくれたのでした。写真の方、2020年1月8日に褒章をお渡ししますの
で、総務まで来てください。

ใครจะเป็นผโู้ ชคดคี นต่อไป
KCMSA สนบั สนุนใหท้ กุ คนทาความดแี บบเท่ๆ

誰が次のラッキーな人!KCMSAは皆さんに善
いことを引き続きやってもらいたいです。

31KCMSA Newsletter

คาถามรว่ มสนุกง่ายๆ

รชั กาลใดมีพระราชดารสั เก่ียวกบั ข้าวกล้อง
จาได้ไหมเอ่ย?

กติการว่ มสนุก
สแกน QR Code ในหน้านี้
กรอกขอ้ มูลและคาตอบให้ครบถว้ น
ส่งคาตอบ ภายในวนั ที่ 31 มกราคม 2563
จบั ฉลากคาตอบที่ถกู ต้องทงั้ หมด 20 รางวลั
****ประกาศรายช่ือผโู้ ชคดีในวารสาร ฉบบั ท่ี 1
ประจาปี 2563

https://forms.gle/psDCVkPJUSYq2vDj8

32KCMSA Newsletter

ผู้ร่วมสนุกตอบคำถำมวำรสำร KCMSA ประจำปี 2562
ฉบบั ท่ี 3 คูปองอำหำรมูลค่ำ 50 บำท จำนวน 20 รำงวลั

โรงงาน ตาสทิ ธิ ์ 2. นายณฐั พล แปงสาย
1. นายวฒุ กิ ร นุศษิ ยภ์ าพ 4. นางสาวยุภาวดี จนั ปญั ญา
3. นายสมาน โคป้ นั 6. นางสาวกญั ญณทั ชาบรุ ี
5. นายสมเกยี รติ จาระนยั 8. นางสาวสาหรา่ ย พรหมเดน่
7. นางสาวรศั มคิ ์ ชา จนั ทรสวุ รรณ์ 10. นางสาวณฐั ดา ชวชาติ
9. นางสาวนนั ธน์ ภสั กจิ ธนโชตพิ มิ ุกข์

โรงงาน ปลวกแดง 2. นายชาญชยั อุ่นทา้ ว
1. นางสาวมนสั วี บญุ เพม่ิ ศรที รพั ย์ 4. นางสาวญาณศิ า น้อยเสนา
3. นายไตรรงค์ นามมนตรี 6. นางสาวพรทวิ า ไศละบาท
5. นายพงษศ์ กั ดิ ์ ขนั สลี า 8. นายวฑิ รู ย์ งอนภเู ขยี ว
7. นางสาวสนุ ารี ไชยยา
9. นางสาวกุสุมา กอ้ งกติ ตพิ ฒั น์ อย่ำลืมมำรับของรำงวัลได้
ท่แี ผนก GA&ER ตงั้ แต่
ออฟฟิศ กรงุ เทพ วันพุธท่ี 8 มกรำคม 2563
1. นางสาวศุภรตั น์ ทองเชอ้ื
เป็ นต้นไป
คาถาม สมนุ ไพรทงั้ สามอย่าง ในหน้า 21
33KCMSA Newsletter
หากรวมกนั สามารถทาเมนูอาหารอะไรได้ จง
ตอบมาหนึ่งเมนู

คาตอบ ผดั กระเพรา ผดั เผด็ ปลาดกุ กระ

เพรากรอบ ฯลฯ แล้วแต่จะคิดกนั เลยจร้า

Sales Office Facebook KCMSA
www.kobelco-sea.com
4345 Bhiraj Tower at BITEC, Room 1503-1505, 15th Floor,
Sukhumvit Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260
Thailand Tel : 02-399-5900-4

Assembly Factory

500/5 M.3 Tasith, Pluakdaeng , Rayong 21140
Tel : 038-950040-44

Fabrication Factory

29 M.4 Pluakdaeng , Pluakdaeng , Rayong 21140
Tel : 038-954790-4


Click to View FlipBook Version