The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noredz81, 2019-12-26 08:37:40

BUKU MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

BUKU MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

KANDUNGAN BUKU MANUAL PENGURUSAN 2020 MUKA
SURAT
BIL PERKARA
3
01 Sekapur Sireh Pengetua 4
02 Surat Lantikan 5
03 Falsafah Pendidikan Kebangsaan,
6
Falsafah Pendidikan Islam dan Etika Kerja Islam 7-10
04 Rukunegara 11
05 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 12
06 Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) 13-17
07 Amalan Sekolah Berprestasi Tinggi
08 Prosedur Pengurusan & Pentadbiran 18-20
21-23
(Tugas & Tanggungjawab Guru)
09 Surat Pekeliling Ikhtisas Pentadbiran dan Pengurusan 24
10 Visi dan Misi Sekolah 25
11 Matlamat dan Strategi Sekolah 26
12 Piagam Pelanggan 27
13 Sejarah Ringkas Sekolah 28
14 Nama-nama Pengetua 29
15 Deskripsi Lencana Sekolah 30
16 Lagu Sekolah
17 Maklumat Guru, Maklumat Anggota Kumpulan Pelaksana & 31
32
Data Taburan Kelas/Murid 33
18 Carta Organisasi Sekolah 34-35
19 Pelan Lokasi Sekolah 36
20 Senarai Nama Pentadbir
21 Senarai Nama Guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana 37-47
22 Penggal Persekolahan dan Daftar Hari-hari Kelepasan Am 48-54
55-62
Negeri Pahang 2020 63-70
23 Pengurusan Organisasi Standard 2
24 Pengurusan Kurikulum Standard 3.1 71
25 Pengurusan Kokurikulum Standard 3.2
26 Pengurusan Hal Ehwal Murid Standard 3.3
27 Lampiran :-

i. Senarai Nama Guru Kelas
ii. Jadual Guru Bertugas Mingguan 2020
iii. Tugas & Tanggungjawab Guru Bertugas Mingguan
iv. Jadual Pencerapan PDPC Pentadbir 2020
v. Jadual Pemeriksaan Buku Nota & Latihan Pelajar 2020
vi. Takwim Kokurikulum
vii. Jadual Pulang ke Kampung & Yuran Asrama 2020

2

SEKAPUR Sireh Daripada Pengetua

Assalamualikum warahmatullahi wabarakahtu, dan Selamat Sejahtera.
Segala puji-pujian bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Sekalung tahniah buat Semua Penolong
Kanan, Semua Guru Kanan Mata Pelajaran, serta jawatankuasa kerja yang telah berjaya menyiapkan
Buku Manual Pengurusan Sekolah 2020.
Kita kini berada di tahun terakhir fasa 2 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia(2016-2020).
Dengan hasrat “ Memacu Peningkatan Sistem”, tumpuan pendidikan kita terarah kepada keberhasilan
utama pendidikan Negara iaitu kualiti guru dan kemenjadian murid. Pelaksanaan Kurikulum Standard
Sekolah Menengah (KSSM) beranjak lagi ke Tingkatan 4 yang menawarkan pakej mata pelajaran
menengah atas berdasarkan kecenderungan murid serta memberi nilai tambah kepada murid untuk
melanjutkan pengajian di peringkat tertari atau memulakan kerjaya mereka nanti. Penekanan masih
diberikan kepada bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik(STEM). Penerapan nilai dan
akhlak terpuji pula merupakan tunjang kepada pembentukan diri seseorang murid selaras dengan
Falsafah Pendidikan Negara.
Sehubungan dengan itu, adalah diharapkan semua warga sekolah dapat bergading bahu melangkah
seiringan untuk memenuhi aspirasi murni pendidikan Negara demi melahirkan generasi cemerlang dan
terdidik bagi menjana rakyat dan masyarakat yang mampan dan dinamik. Sama-samalah kita berusaha
untuk memajukan anak bangsa yang mempunyai minda kelas pertama , berakhlak mulia dan menjadi
warga yang dapat memberikan sumbangan besar dan bermakna kepada agama, bangsa dan tanahair.
Saya menaruh keyakinan yang tinggi, dengan perancangan yang teliti dan daya usaha bersama, kita
akan terus melakar kecemerlangan untuk mencapai visi, misi dan hala tuju sekolah bagi menjayakan
semua transformasi dan inisiatif utama pendidikan negara. Kerjasama bermakna, penglibatan optimum
dan jalinan pintar juga dituntut dari Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) sekolah bagi memastikan kita
tidak bergerak bersendirian dalam usaha mendepani cabaran pendidikan dan memertabatkan kualiti
pendidikan sekolah kita sejajar dengan kehendak pemegang taruh dan aspirasi Negara.
Sekian terima kasih

(ZULKIFLI BIN MAT NASIR)
Pengetua
SMK Seri Bera

3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TEL : 09-2505378
Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bera
(Sekolah Kluster Kecemerlangan) FAX : 09-2505801
28200 Bandar Bera EMAIL : [email protected]

Pahang Darul Makmur

Ruj kami : CEAA163.100-15/1/1(8)
Tarikh : 31 Disember 2019

Semua Guru Dan Anggota Kumpulan Pelaksana
SMK Seri Bera,
28200 Bandar Bera,
Pahang.

Tuan,

PELANTIKAN BAGI MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Dengan segala hormatnya ,kandungan Buku Manual Pengurusan Sekolah 2020 ini adalah
dirujuk.

2. Selaku Ketua Jabatan, saya dengan ini melantik tuan melaksanakan tugas dan
tanggungjawab seperti yang tersenarai dalam buku tersebut. Pelantikan ini berkuatkuasa
mulai 01 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2020 kecuali jika berlaku perubahan atas arahan
rasmi.

3. Semasa menjalankan amanah ini, tuan dikehendaki sentiasa melaksanakan tugas
berlandaskan amalan integriti dan pematuhan terhadap Etika Perkhidmatan Awam serta segala
prosedur yang ditetapkan.

4. Saya berharap tuan dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan dengan
penuh tanggungjawab dan berdedikasi dalam suasana kekeluargaan demi menjayakan Visi
dan Misi untuk melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang.

5. Kerjasama dan sokongan tuan sebagai satu pasukan dalam melaksanakan tugas-tugas
yang diamanahkan ini amat dihargai.

Sekian,terima kasih

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”
Saya yang menurut perintah.

ZULKIFLI BIN MAT NASIR
Pengetua
SMK Seri Bera.

4

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SATU USAHA YANG BERTERUSAN KE ARAH LEBIH MEMPERKEMBANGKAN
LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK

MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN
JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA INI
ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN,

BERKETRAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERUPAYA MENCAPAI
KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN
KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN NEGARA.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam ialah satu usaha untuk menyampaikan ilmu kemahiran
dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi
membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup

hamba Allah yang mempunyai tanggungjaawab untuk membangun diri,
masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan
di dunia dan kesejahteraan di akhirat.

ETIKA KERJA ISLAM

1. Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah

2. Bekerja dengan ikhlas dan amanah

3. Bekerja dengan tekun dan cekap

4. Bekerja dengan semangat gotong-royong dan berpadu fikiran

5. Bekerja dengan matlamaat kebahagiaan manusia sejagat

5

RUKUNEGARA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA
Mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di

kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup
demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran

negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI,
rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha

kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-
prinsip berikut:-

Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-undang
Kesopanan dan Kesusilaan

6

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025

Sebelas Anjakan Untuk Transformasi Sistem

1  Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan
Menyediakan standard antarabangsa. Melancarkan Kurikulum Standard Sekolah
Kesamarataan Akses Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Kepada Pendidikan yang disemak semula pada 2017
Berkualiti Bertaraf
Antarabangsa  Merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan
sekolah (PBS) untuk meningkatkan secara berperingkat peratusan
soalan yang mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016.

 Meningkatkan kualiti pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan
Matematik

 Memperluas akses dan meningkatkan kualiti laluan pendidikan,
bermula dengan Pendidikan Vokasional

 Meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolmen sejagat
menjelang 2020

 Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran
untuk murid berkeperluan khusus

 Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun
bermula pada umur 6 tahun

2  Melaksanakan KSSR Bahasa Malaysia untuk Sekolah Jenis

Memastikan Setiap Kebangsaan dengan sokongan pemulihan yang intensif bagi murid

Murid Menguasai yang memerlukan

Kemahiran Dalam  Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi bahasa Inggeris

Bahasa Malaysia Dan  Meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggeris

Bahasa Inggeris Dan  Menjadikan mata pelajaran Bahasa Inggeris kertas wajib lulus

Digalakkan Mempelajari peringkat SPM dan memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap

Bahasa Tambahan bahasa Inggeris

 Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang

2025

3  Mengukuhkan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dengan
Melahirkan Rakyat lebih tumpuan kepada perpaduan dan memupuk persefahaman yang
Yang Menghayati Nilai erat antara murid

 Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan
penyertaan murid dalam 1Sukan, 1Kelab, dan 1Badan Beruniform

 Mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016 untuk
memudah cara interaksi antara jenis sekolah

4  Mengetatkan syarat kemasukan guru mulai 2013 supaya terdiri
Mentransformasi daripada kalangan graduan 30% teratas
Profesion Keguruan
Menjadi Profesion  Merombak IPG setanding dengan standard bertaraf dunia menjelang
Pilihan 2020

 Meningkatkan kualiti program Pembangunan Profesional Berterusan
(CPD) mulai 2013

 Memastikan guru memberi tumpuan kepada fungsi teras pengajaran
mulai 2013

 Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi
menjelang 2016

 Memperluas laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran,
dan pakar bidang khusus menjelang 2016

 Membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas dan
proses pensijilan mulai 2025

5  Memperkukuh kriteria pemilihan dan proses perancangan penggantian

7

Memastikan Kepimpinan bagi Pengetua/ Guru Besar mulai 2013

Berprestasi Tinggi  Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua/ Guru Besar yang baharu

Ditempatkan Di Setiap secara berperingkat, dengan lebih sokongan dan kebertanggung-

Sekolah jawaban yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan murid

6  Mempercepat penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang
Mengupaya JPN, PPD sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang 2014
Dan Sekolah Untuk
Menyediakan  Memberi lebih kuasa melalui pengurusan berasaskan sekolah dan
Penyelesaian Khusus autonomi kepada sekolah yang memenuhi kriteria prestasi minimum
Berasaskan Keperluan
 Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas
menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak

 Memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menerima
sokongan kewangan yang saksama

7  Menyediakan akses Internet dan persekitaran pembelajaran maya

Memanfaatkan ICT Bagi melalui 1BestariNet bagi kesemua 10,000 sekolah

Meningkatkan Kualiti  Menambahkan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan

Pembelajaran Di terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik
Malaysia menyampaikan pengajaran dalam Sains, Matematik, Bahasa Malaysia,

dan Bahasa Inggeris

 Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan

pembelajaran kadar kendiri untuk memperluas akses kepada

pengajaran berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi atau tahap kemahiran

murid

8  Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat
Mentransformasi keputusan tentang bajet dan personel mulai 2013, serta meningkatkan
Kebolehan Dan kebertanggungjawaban bagi menambah baik keberhasilan murid
Keupayaan
Penyampaian  Sekurang-kurangnya 2,500 personel daripada Kementerian dan JPN
Kementerian ditempatkan di PPD untuk memberi lebih sokongan kepada sekolah
menjelang 2014

 Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan
kepimpinan utama mulai 2013

 Merangka fungsi dan struktur baharu Kementerian menjelang 2013,
dan pelaksanaan mulai 2016

9  Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak

Bekerjasama Dengan Ibu mereka melalui sarana penglibatan ibu bapa dan akses dalam talian

Bapa, Komuniti, Dan kepada kemajuan anak di sekolah

Sektor Swasta Secara  Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai
Meluas pelaksanaan Kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016

 Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500 menjelang

2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi

sebagai penaja

10  Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan

Memaksimumkan merasional program berimpak rendah pada setiap tahun

Keberhasilan Murid Bagi  Memanfaatkan peluang kecekapan, dengan mengagihkan peruntukan

Setiap Ringgit kepada bidang paling penting seperti peningkatan kemahiran dan

latihan guru

11  Menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan sasaran dan

Meningkatkan Ketelusan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mulai 2013

Untuk Kebertanggung-  Melaksanakan semakan komprehensif pada 2015, 2020 dan 2025
jawaban Awam Secara

Langsung

8

ASPIRASI SISTEM

Akses 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah
hingga menengah atas menjelang tahun 2020

Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang
pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing.
Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak
dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas (Tingkatan 5)
menjelang 2020.

Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa
seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun

Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan
keunikan sistem pendidikan di Malaysia, dan setanding dengan sistem pendidikan
antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia
dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut
pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang (TIMSS dan
PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja). Pentaksiran tambahan yang
menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh
dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa.

Ekuiti 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar,
sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020

Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada
setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang
sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian
antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara
gender sehingga 50% menjelang 2020.

Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada
kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian

Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih satu perempat
daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain daripada
pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami,
menerima dan menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian
pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian
berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid
berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas
perpaduan rakyat Malaysia.

Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia
ada

Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun
peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah
disalurkan ke dalam sistem. Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan tahap
pelaburan semasa, Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut tahap peruntukan semasa.

ASPIRASI MURID

9

Pengetahuan Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran
literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran
teras seperti Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan
am yangmenyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari aspek sejarah, manusia,
dan geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran
dalam bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan.

Kemahiran Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan
Berfikir mereka (menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang
hayat) untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan
Kemahiran mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran
Memimpin kognitif termasuk penaakulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif. Bidang ini
kurang diberi perhatian, menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi
ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik.

Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan
bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Sistem pendidikan
negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan
mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan dan
mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan
merangkumi empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi,
dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.

Kemahiran Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan
Dwibahasa bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa
sekurang-kurangnya pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan bahasa ini selepas
menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa
Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di samping itu, Kementerian
akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan.

Etika dan Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi
Kerohanian mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar mereka boleh
menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang
kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan
sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu
penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara.

Identiti Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara, diperlukan
Nasional untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali
sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosio ekonomi.
Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami
sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi
mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh
amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar memahami
dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian.

10

PROGRAM TS25
(TRANSFORMASI SEKOLAH 2025)

KEMENJADIAN MURID SEKOLAH BERKUALITI
[BERFOKUSKAN MURID] [BERFOKUSKAN BUKAN MURID]

Pencapaian prestasi Pencapaian sahsiah Pencapaian prestasi Pencapaian prestasi kepimpinan dan
akademik yang tinggi terpuji oleh semua kokurikulum yang pengurusan sekolah yang cemerlang
tinggi oleh semua
oleh semua murid murid. • Penarafan Sekolah berdasarkan
murid. SKPMg2
• Pentaksiran • Ujian
Aptitud, • Pentaksiran • Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
Bilik Darjah Tahun Psikometrik (PPsi) Aktiviti Jasmani oleh Guru
Sukan dan
6 Ujian • Sikap dan Kokurikulum • Penilaian Pusat Sumber Sekolah
• Perlakuan Positif (PAJSK) • Prestasi Kewangan
Murid • Penarafan Prestasi Keselamatan
Penilaian Sekolah (Pembangunan • Pentaksiran
Kemahiran Insaniah - Standard Makanan Kantin / Dapur Asrama
Rendah (UPSR) soft skill) Kecergasan Fizikal • Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas
• Pentaksiran Kebangsaan • Penarafan Prestasi Sekolah Selamat
• Salah Laku (SEGAK) • Kepuasan Pelanggan
Bilik Darjah Disiplin • Penglibatan Ibu Bapa
• Pencapaian • Hubungan Luar (Jaringan / Jalinan)
Tingkatan 3 • Kehadiran Ke Sukan dan Permainan • Sarana Sekolah
• Pentaksiran Sekolah • Sarana Ibu Bapa
• Pencapaian • Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa
Pusat Tingkatan 3 • Ujian PAFA Ko-Akademik
Terhadap Iklim Sekolah (Teachers, Students,
(PT3) • Pencapaian Parents Voice)
• Sijil Badan Beruniform • dll.

Pelajaran Malaysia
(SPM) – Tingkatan

5 Literasi dan


Numerasi
• Kemahiran

Dwibahasa

11

AMALAN SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

STRATEGI / INISIATIF ditentukan dan dipilih berdasarkan apa dan bagaimana amalan
sekolah berprestasi tinggi lakukan. Amalan-amalan (spesifikasi) inilah yang sekolah rancang,
laksanakan, pantau dan ambil tindakan seterusnya bagi mencapai keberhasilan prestasi yang
tinggi berterusan.

BERFOKUSKAN PENGURUSAN- BERFOKUSKAN MURID
PENTADBIRAN

10 Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah

1 Fokus Jelas dan Dikongsi (soft skill) Murid

2 Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk

Semua Murid

3 Kepimpinan Sekolah Berkesan 10.1 Tanggungjawab Sosial

4 Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi 10.2 Menghargai Alam Sekitar

5 Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian 10.3 Etika, Moral dan Profesionalisme

Selaras dengan Standard 10.4 Kerohanian / Spiritual

6 Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran 10.5 Komunikasi

yang Kerap 10.6 Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan

7 Memberi Fokus Pembangunan Profesional Masalah

8 Persekitaran Pembelajaran Menyokong 10.7 Kepimpinan

9 Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap 10.8 Kerja Sepasukan

Tinggi 10.9 Keusahawanan

10.10 Pengurusan

10.11 Teknologi Maklumat dan

Komunikasi

10.12 Pembelajaran Sepanjang Hayat

10.13 Globalisasi

PROSEDUR PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
(TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU)

12

BIL SENARAI TUGAS
1 WAKTU DATANG KE SEKOLAH

1. Semua guru dikehendaki sampai ke sekolah sekurang-kurangnya jam 7.25 pagi
kerana PDPC akan bermula jam 7.30 pagi

2. Jika lewat, sila maklum kepada Pengetua/ Penolong Kanan Pentadbiran dan nyatakan
sebab lewat

3. Guru-guru akan diberi teguran 1 dan teguran 2 sebelum tindakan selanjutnya diambil
2 MASA PULANG

1. Waktu Pulang ialah selepas jam 2.40 petang.

3 TIDAK HADIR BERTUGAS
1. Sila maklumkan kepada Pengetua awal melalui telefon.
2. Surat cuti sakit (MC) serah kepada Pembantu Tadbir pada hari berikutnya
3. Kalau MC swasta lebih dari 2 hari, sila dapatkan pengesahan daripada doktor kerajaan

4 PAKAIAN SEMASA BERTUGAS
1. Semua guru dikehendaki mematuhi arahan pakaian semasa bertugas mengikut
Pekeliling Asas Bil. 6 / 1985
2. Guru-guru lelaki digalakkan memakai tali leher pada setiap hari persekolahan
3. Pada hari Jumaat, guru - guru lelaki Muslim juga digalakkan berpakaian Kebangsaan
lengkap

5 KEBENARAN KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH

1. Guru-guru tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah dalam masa mengajar
kecuali jika ada sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau mendapat arahan daripada
Pengetua atau Pejabat Pendidikan Daerah Bera atau Jabatan Pendidikan Negeri
Pahang dengan syarat mendapat kebenaran terlebih terdahulu daripada Pengetua
atau Penolong Kanan jika Pengetua tiada di sekolah.

2. Setelah mendapat kebenaran daripada Pengetua, guru itu dikehendaki mengisi butiran
dalam buku Rekod Pergerakan Guru dan kemudian dapatkan pengesahan Pengetua
terlebih dahulu.

13

6 CUTI REHAT KHAS (CRK)

1. Layak memohon sahaja tetapi bukan hak mutlak
2. Kelulusan atas budi bicara Pengetua
3. Isi borang terlebih dahulu.
4. Pertimbangan meluluskan cuti berdasarkan kepada 10 perkara yang tersenarai dalam

Pekeliling Perkhidmatan dan dengan syarat tidak menjejaskan perjalanan sekolah
5. Pengambilan Cuti Rehat Khas menjejaskan ganjaran pencen
6. Permohonan Cuti Rehat Khas hendaklah dibuat 3 hari lebih awal kecuali kes kecemasan
7. Jika dalam keadaan kecemasan, sila hubungi pihak sekolah sebelum bercuti dan isikan

borang cuti apabila kembali ke sekolah
8. Jika gagal, tindakan potongan gaji akan dilakukan
9. Pihak sekolah berhak menahan, membatalkan cuti tuan/puan
10. Keperluan sekolah dan perjalanan sekolah adalah kriteria utama dalam meluluskan

permohonan
11. CRK tidak boleh digunakan untuk bercuti ke luar negara semasa dalam waktu

persekolahan

7 CUTI TANPA REKOD

1. Berjumpa dengan Pengetua untuk memaklumkannya
2. Dapatkan borang daripada Pembantu Tadbir
3. Permohonan disokong atau tidak bergantung pada budi bicara Pengetua
4. Tunggu surat kelulusan sebelum cuti

8 CUTI BERSALIN

1. Cuti dibenarkan untuk 150 hari (maksimum 3 bulan, minimum 2 bulan selagi cuti masih
ada)

2. Kelahiran seterusnya adalah melalui cuti tanpa gaji
3. Suami secara automatik mendapat 7 hari cuti mulai tarikh isteri bersalin

9 GURU GANTI (RELIEF) [KURIKULUM]

1. Tanggungjawab bersama dan terima dengan hati yang rela
2. Mesti masuk kelas dan kawal kelas
3. Kalau tak mampu mengajar adakan sebarang aktiviti pendidikan
4. Catat dalam buku rekod mengajar
5. Sekiranya tidak dapat masuk kelas perlu jumpa Pengetua untuk memberi penjelasan

10 WAKTU FREE PERIOD [KURIKULUM]

1. Membuat perancangan atau persediaan mengajar
2. Memeriksa buku nota/ latihan pelajar
3. Berbincang secara profesional dengan rakan-rakan dalam panitia
4. Tidak boleh terlibat dalam perniagaan atau kerja sampingan yang boleh menjejaskan

tugas
5. Perlu dapat kebenaran JPN kalu hendak buat kelas tuisyen di luar/ menulis buku/

terlibat aktif dalam politik.

14

11 MENGHADIRI KURSUS/ SEMINAR/ BENGKEL/ MESYUARAT

1. Wajib hadir bagi pihak Pengetua
2. Tidak boleh menolak
3. Setelah selesai kursus, guru berkenaan hendaklah memaklumkan kepada pihak

pentadbir hal-hal yang berkaitan dan menyerahkan Minit Curai.
4. Guru yang menghadiri kursus digalakkan untuk melaksanakan Kursus Dalaman untuk

menyampaikan dan berkongsi maklumat yang diperolehi

12 SURAT ATAU PEKELILING UNTUK TINDAKAN

1. Bertindak segera apabila sesuatu surat atau pekeliling itu diminitkan kepada
seseorang guru

2. Bincang dengan Pengetua/ Penolong Kanan
3. Semua kerja dibereskan 2 hari sebelum tarikh tutup
4. Elakkan reminder atau peringatan dari PPD/ JPN

13 FAIL REKOD MENGAJAR (FRM) [KURIKULUM]

1. Pastikan bahawa Fail Rekod Mengajar bersih dan diisi lengkap dengan segala butiran
2. Catatkan rancangan pengajaran harian meliputi semua aspek dan sentiasa kemaskini
3. Objektif pengajaran ditulis dengan tersusun dan kemas sepertimana yang dikehendaki
4. Jadual Waktu Kelas dan Persendirian mestilah terkini dan ditandatangani oleh guru
5. Ruang-ruang markah pencapaian pelajar dalam setiap ujian/ peperiksaan direkodkan

dengan kemas
6. Fail Transit Rekod Mengajar mestilah sentiasa bersama guru semasa mengajar
7. Buku ini hendaklah dihantar ke Pejabat selewat- lewatnya sebelum jam 2.00 petang

hari Jumaat untuk disemak oleh Pengetua/ Penolong Kanan Pentadbiran
8. Buku ini hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan Pentadbiran semasa cuti sakit

lebih dari satu minggu, berkursus, pindah dan pada akhir tahun

14 PdP (TINDAKAN) [KURIKULUM]

1. Fail Transit Rekod Mengajar dibawa bersama
2. Bersedia lebih awal untuk mengajar
3. Membuat catatan yang tersusun di papan tulis
4. Ada catatan/ nota/ kerja-kerja bertulis pelajar
5. Pastikan pelajar sentiasa memiliki/ membawa buku-buku :

a. Buku Latihan/ Buku Kerja/ Buku Catatan/ Fail
b. Buku teks/ SPBT/ Buku Rujukan
c. Buku Nota Kecil/ Diari Pelajar
6. Sentiasa menyemak buku-buku pelajar, kerja- kerja bertulis pelajar, salinan nota,
kerja rumah dan pembetulan
7. Sentiasa bersedia untuk semakan buku-buku latihan pelajar oleh Pengetua/ Penolong
Kanan/ Guru Kanan Mata Pelajaran
8. Menyediakan ETR pencapaian untuk kelas yang diajar

15

15 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PROSES) [KURIKULUM]

1. Fail Transit Rekod Mengajar dibawa bersama
2. Bersedia lebih awal untuk mengajar
3. Membuat catatan yang tersusun di papan tulis
4. Ada catatan/ nota/ kerja-kerja bertulis pelajar
5. Pastikan pelajar sentiasa memiliki/ membawa buku-buku :

a. Buku Latihan/ Buku Kerja/ Buku Catatan/ Fail
b. Buku teks/ SPBT/ Buku Rujukan
c. Buku Nota Kecil/ Diari Pelajar
6. Sentiasa menyemak buku-buku pelajar, kerja-kerja bertulis pelajar, salinan nota,
kerja rumah dan pembetulan
7. Sentiasa bersedia untuk semakan buku-buku latihan pelajar oleh Pengetua/ Penolong
Kanan/ Guru Kanan Mata Pelajaran
8. Menyediakan ETR pencapaian untuk kelas yang diajar

16 SIKAP

1. Menunjukkan sikap berusaha bersungguh-sungguh mempertingkatkan pencapaian
akademik bagi mata pelajaran yang diajar ke tahap cemerlang

2. Menunjukkan sikap berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan tugas mengajar,
tugas Kokurikulum dan tugas-tugas khas yang di berikan ke tahap kejayaan cemerlang

3. Sentiasa mencetuskan idea-idea baru untuk membangunkan sekolah
4. Prihatin dalam bidang tugas yang diamanahkan
5. Bertoleransi dan bekerjasama dengan rakan sejawat
6. Melibatkan diri dalam semua aktiviti sekolah selain daripada bidang tugas yang

ditetapkan
6. Sentiasa mengamalkan sikap dan etika seorang pendidik

17 JADUAL WAKTU [KURIKULUM]

1. Semua guru dikehendaki mematuhi jadual waktu mengajar dengan sepenuhnya
2. Guru-guru yang mengajar hendaklah berada di dalam kelas atau di tempat mengajar

mengikut jadual waktu
3. Sebarang pertukaran waktu dan tempat hendaklah mendapat kebenaran Pengetua

terlebih dahulu

18 SURAT RASMI

1. Surat menyurat rasmi hendaklah ditandatangani oleh Pengetua

19 SURAT ARAHAN

1. Semua Surat Pekeliling atau arahan dari PPD Bera/ JPNP yang diberi terus kepada
semua guru semasa mesyuarat luar hendaklah diserahkan ke Pejabat untuk rekod.
Salinannya akan diberikan kepada guru berkenaan. Guru-guru hendaklah membaca
dan mengambil tindakan seterusnya

16

20 MESYUARAT GURU /MESYUARAT DALAMAN

1. Semua guru wajib menghadiri mesyuarat guru. Sekiranya seorang guru itu tidak dapat
hadir kerana sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan, guru berkenaan hendaklah
memberitahu Pengetua sekurang-kurangnya sehari sebelum mesyuarat diadakan

2. Guru-guru wajib menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Ketua-ketua Bidang,
Ketua Unit , Ketua Panitia Mata Pelajaran, Setiausaha Sukan dan sebagainya

21 PEMERIKSAAN BUKU LATIHAN / NOTA PELAJAR [KURIKULUM]

1. Buku latihan dan kerja pelajar hendaklah diperiksa dengan teliti dan ditanda setiap kali
latihan diberi atau selewat-lewatnya dua minggu dari tarikh sesuatu latihan itu diberi
kepada pelajar

22 KEWANGAN

1. Semua urusan serah menyerah wang hendaklah ada hitam putihnya
2. Semua pungutan wang hendaklah diserahkan kepada Pembantu Tadbir secepat

mungkin dan dikeluarkan resit
3. Pastikan kutipan wang direkod dan pengeluaran resit dibuat dengan cermat dan betul

23 UMUM

1. Semua guru dinasihatkan membaca dan memahami Perintah Am Kerajaan terutama
Bab D dan Surat Pekeliling oleh Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri
Pahang dan Pejabat Pendidikan Daerah Bera supaya dapat menjalankan tugas
mengikut tatacara yang betul

24 GURU BERTUGAS

RUJUK LAMPIRAN

17

SURAT PEKELILING IKHTISAS
PENTADBIRAN & PENGURUSAN

BIL PERKELILING KANDUNGAN

1 SURAT PEKELILING Ketetapan Masa di sekolah-sekolah
IKHTISAS BIL. 2/ 1981
Ketetapan waktu tidak mengajar/ waktu luang (free period)
2 SURAT PEKELILING oleh guru-guru
IKHTISAS BIL. 3/ 1981

3 SURAT PEKELILING Waktu sekolah dalam bulan puasa
IKHTISAS BIL. 1/ 1982
Peraturan mengenai masuk ke kawasan sekolah untuk
4 SURAT PEKELILING membuat tinjauan/ pemerhatian/ siasatan/ temuduga
IKHTISAS BIL. 1/ 1984 dengan guru-guru dan murid-murid di sekolah serta
mendapat maklumat-maklumat sekolah oleh organisasi/
individu luar

5 SURAT PEKELILING Pengurusan kelas pelajaran lanjutan
IKHTISAS BIL. 2/ 1984
Garis panduan mengenai aktiviti-aktiviti kebudayaan di
6 SURAT PEKELILING sekolah-sekolah
IKHTISAS BIL. 3/ 1984

7 SURAT PEKELILING Perhimpunan sekolah

IKHTISAS BIL. 4/ 1984

8 SURAT PEKELILING AM Lagu Kebangsaan

BILANGAN 23 TAHUN 1966

9 SURAT PEKELILING Penubuhan jawatankuasa bimbingan pelajar sekolah

IKHTISAS BIL. 1/1985

10 SURAT PEKELILING Lencana / Logo dan Lagu Sekolah

IKHTISAS BIL. 2/1985

11 SURAT PEKELILING Siaran maklumat untuk media massa

IKHTISAS BIL. 3/1985

12 SURAT PEKELILING Penubuhan jawatankuasa sekolah sebagai institusi

IKHTISAS BIL. 4/1985 masyarakat

13 SURAT PEKELILING Rancangan mencantik dan mengindahkan sekolah dan
IKHTISAS BIL. 5/1985 kawasannya (landscaping)

14 SURAT PEKELILING Peraturan pakaian guru di sekolah/ pensyarah di maktab
IKHTISAS BIL. 6/1985 perguruan, politeknik, lain-lain pegawai dan kakitangan
perkhidmatan pelajaran di Pejabat Pelajaran Daerah atau
bahagian, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian
Pelajaran

15 SURAT PEKELILING Pakaian masa bekerja dan semasa menghadapi upacara-
IKHTISAS BIL. 2 TAHUN upacara rasmi bagi pegawai-pegawai awam
1985
Latihan mengajar bagi guru-guru pelatih maktab
16 SURAT PEKELILING perguruan, pusat / fakulti pendidikan universiti
IKHTISAS BIL. 7 TAHUN
1985

18

17 SURAT PEKELILING Pakaian seragam murid-murid sekolah (pindaan)
IKHTISAS BIL. 8/ 1985
Larangan ke atas pemberian cenderamata
18 SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 1/ 1986 Panduan penubuhan dan pengurusan kelab komputer
sekolah
19 SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 5/ 1986 Urusan temuduga guru-guru ke jawatan tetap
perkhidmatan pelajaran
20 SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 6/ 1986 Panduan tajaan oleh syarikat/ badan perniagaan di
sekolah
21 SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 6/ 1988 Permohonan kursus melalui kedutaan-kedutaan asing.

22 SURAT PEKELILING Senaman beramai-ramai
IKHTISAS BIL. 9/ 1988
Larangan menjalankan jualan terus di sekolah-sekolah
23 SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 10/ 1988 Keberangkatan DYMM Sultan/ Raja atau TYT Yang Di
Pertua Negeri menghadiri majlis-majlis rasmi sekolah
24 SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 12/ 1988 Aturcara majlis sekolah

25 SURAT PEKELILING Kutipan yuran Persatuan Ibu bapa dan Guru
IKHTISAS BIL. 14/ 1988
Garis panduan dari segi pencegahan kebakaran bagi
26 SURAT PEKELILING bangunan domitori dan asrama
IKHTISAS BIL. 10/ 1989
Pengurusan hari pertama persekolahan
27 SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 11/ 1989 Peranan baru kakitangan sumber ( k.s ) dan prosedur
pembayaran
28 SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 12/ 1989 Cuti pada hari-hari Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran
(SRP)
29 SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 13/ 1989 Kelemahan calon-calon dalam urusan temuduga
Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk tujuan
30 SURAT PEKELILING Lantikan ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pendidikan
IKHTISAS BIL. 2/ 1990
Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa untuk Mata-mata
31 SURAT PEKELILING Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah
IKHTISAS BIL. 5/ 1990 Menengah ( KBSM ) bagi Sekolah Menengah Atas mulai
Tahun 1992
32 SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 6/ 1990 Penceramah Jemputan untuk Majlis dan Aktiviti Agama
Islam di Sekolah
33 SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 8/ 1990 Mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah
/ institusi pendidikan
34 SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 1/ 1991 Pelaporan kejadian tidak diingini di sekolah

35 SURAT PEKELILING Penggunaan kemudahan sekolah oleh pertubuhan dan
IKHTISAS BIL. 3/ 1991 persatuan belia

36 SURAT PEKELILING 19
IKHTISAS BIL. 4/ 1991

37 SURAT PEKELILING
IKHTISAS BIL. 7/ 1991

38 SURAT PEKELILING Perjumpaan Pengarah Pendidikan Negeri dengan Kesatuan-
IKHTISAS BIL. 8/ 1991 Kesatuan Guru

39 SURAT PEKELILING Ketetapan masa di sekolah-sekolah
IKHTISAS BIL. 2/ 1981
Ketetapan waktu tidak mengajar/ waktu luang (free period)
40 SURAT PEKELILING oleh guru-guru
IKHTISAS BIL. 3/ 1981

41 SURAT PEKELILING Waktu sekolah dalam bulan puasa
IKHTISAS BIL. 1/ 1982
Peraturan mengenai masuk ke kawasan sekolah untuk
42 SURAT PEKELILING membuat tinjauan/ pemerhatian/ siasatan/ temuduga
IKHTISAS BIL. 1/ 1984 dengan guru-guru dan murid-murid di sekolah serta
mendapat maklumat-maklumat sekolah oleh organisasi/
individu luar

43 SURAT PEKELILING Pengurusan Kelas Pelajaran Lanjutan
IKHTISAS BIL. 2/ 1984
Garis panduan mengenai aktiviti-aktiviti kebudayaan di
44 SURAT PEKELILING Sekolah-sekolah
IKHTISAS BIL. 3/ 1984

45 SURAT PEKELILING Perhimpunan sekolah
IKHTISAS BIL. 4/ 1984

46 SURAT PEKELILING AM Lagu kebangsaan

BILANGAN 23 TAHUN 1966

47 SURAT PEKELILING Penubuhan jawatankuasa bimbingan pelajar sekolah

IKHTISAS BIL. 1/1985

48 SURAT PEKELILING Lencana / logo dan lagu sekolah

IKHTISAS BIL. 2/1985

20

VISI SEKOLAH

PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN
TERDIDIK,

NEGARA SEJAHTERA

MISI SEKOLAH

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI

NEGARA

21

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu;
keupayaan

Individu Murid

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dll sesuatu), cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM (Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)

1. Akses: 100% enrolmen (murid yang berdaftar) merentas semua peringkat pendidikan daripada
prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020.

2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS
dan PISA dalam tempoh 15 tahun.

3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar,sosioekonomi,gender)
menjelang tahun 2020.

4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada
kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian.

5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID (Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)

1. Pengetahuan : Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan

mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains dan

mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan Dunia.

2. Kemahiran Berfikir : Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat pendidikan

sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait pelbagai pengetahuan yang berbeza

dan cara untuk menjana pengetahuan baru.

3. Kemahiran Memimpin : Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai potensi

diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan dan memegang peranan

kepimpinan formal dan informal.

4. Kemahiran Dwibahasa : Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan

dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris, digalakkan mempelajari

bahasa tambahan.

5. Etika Kerohanian : Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral yang kukuh

untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan membantu mereka, dengan berani

membuat keputusan yang tepat.

6. Identiti Nasional : Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau status

sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai anak Malaysia.

SMK Seri Bera berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan) kemampuan setiap murid
untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika
dan kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini akan dibangunkan oleh guru-guru dengan pengekalan
keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi nilainya.

22

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,
pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna; terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa dan makmur;
selamat

SMK Seri Bera adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya;
tinggi nilainya yang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang
mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna ke arah membina negara Malaysia yang
aman sentosa dan makmur.

NILAI

Kolaboratif;

Kepelbagaian;

Kecemerlangan;

Inovasi;

Integriti;

Hormat Semua warga SMK Seri Bera mengamalkan pendekatan yang melibatkan
kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang, melaksana
Kolaboratif dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga SMK Seri Bera akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan
dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga SMK Seri Bera akan memastikan setiap perkara yang dilakukan
adalah elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga SMK Seri Bera akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu
yang baru dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga SMK Seri Bera menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai
amalan.

Hormat Semua warga SMK Seri Bera mengamalkan sifat untuk beralah atau
menerima kehendak atau pendapat orang lain.

23

MATLAMAT SEKOLAH

1. MEREALISASIKAN DASAR PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
MALAYSIA 2025

2. MELAHIRKAN PELAJAR YANG MENGHAYATI ILMU BUDAYA BANGSA:

I. MEMPUNYAI JATI DIRI, BERAKHLAK TINGGI DAN BERTANGGUNGJAWAB
II. MEMPUNYAI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
III. MEMPAMERKAN KEMANTAPAN PERIBADI, KETINGGIAN ILMU DAN BERDAYA
SAING
III. SENTIASA BERUSAHA UNTUK MEMAJUKAN DAN MENINGKATKAN KUALITI
DIRI
IV. BERBAKTI KEPADA BANGSA DAN NEGARA KERANA ALLAH

3. MEWUJUDKAN PERSEFAHAMAN DAN PERKONGSIAN BIJAK DENGAN
RAKAN SINERGI DAN PENDUDUK SEKITAR KE ARAH PEMBENTUKAN
SEKOLAH SEBAGAI SEBUAH INSTITUSI MASYARAKAT

STRATEGI SEKOLAH

SMK SERI BERA BERUSAHA MENGEMBANGKAN POTENSI MURID KE TAHAP
OPTIMUM UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN MELALUI;

1. MEMPELBAGAIKAN PROGRAM DAN AKTIVITI PDPC YANG
BERTERASKAN PENDIDIKAN ABAD KE-21 (PAK 21).

2. MEMPELBAGAIKAN PROGRAM DAN AKTIVITI BINA INSAN YANG
TERANCANG DAN TERKAWAL.

3. PENGLIBATAN MURID YANG MELUAS DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM
DI PERINGKAT SEKOLAH, DAERAH, NEGERI DAN KEBANGSAAN.

4. KEUTAMAAN TERHADAP KESELAMATAN, KECERIAAN DAN
KEBERSIHAN (3K) DEMI MEWUJUDKAN IKLIM SEKOLAH YANG
MENYERONOKKAN.

5. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SERTA PERKHIDMATAN YANG
CEKAP DAN BERKESAN DALAM MENCAPAI VISI DAN MISI SEKOLAH.

6. WARGA PENDIDIK DAN PEKERJA YANG BERMOTIVASI, KREATIF DAN
INOVATIF SERTA MEMAHAMI DENGAN JELAS HASRAT DAN HARAPAN
KEPEMIMPINAN SEKOLAH, PPD, JPN DAN KPM

24

PIAGAM PELANGGAN

Murid:

 Memastikan kebajikan dan keselamatan semua murid diutamakan.
 Memastikan semua murid mendapat pengajaran dan pembelajaran.

 Memastikan semua kerja murid akan disemak dengan teliti
dalam jangka masa tiga hari selepas diberi.
Ibu Bapa & Pelawat:

 Memastikan ibu bapa dan pihak yang berurusan dengan kami dilayan
dengan mesra, cepat dan memuaskan hati.

 Memastikan segala aduan daripada ibu bapa / penjaga akan mendapat
perhatian dan tindakan segera.

 Memastikan keputusan ujian murid diberikan tiga minggu selepas
peperiksaan.

Guru-guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana(AKP):
 Memastikan pengagihan waktu mengajar yang seimbang mengikut opsyen.

 Memastikan semua AKP dan guru mendapat peluang latihan untuk
meningkatkan kemahiran sekurang-kurangnya dua kali setahun.

 Memastikan guru-guru dan AKP yang baru bertugas menerima
gaji dalam tempoh tiga bulan.

 Memastikan agihan tugas diberi secara adil dan seimbang.
Pihak Atasan:

 Memastikan laporan dihantar ke KPM, JPN, PPD sebelum atau mengikut
masa yang ditetapkan.

 Memastikan segala urusan surat-menyurat dengan PPD, JPN, KPM,
berbalas dalam tempoh 7 hari

25

SEJARAH RINGKAS SMK SERI BERA
(Sekolah Kluster Kecemerlangan)

Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bera terletak berhadapan dengan Pejabat
Pelajaran Daerah Bera, Kerayong. Kedudukannya agak strategik berikutan berhampiran
dengan tiga buah bandar iaitu bandar Kerayong yang paling hampir, bandar Triang dan
yang paling jauh adalah bandar Temerloh iaitu sejauh 25 kilometer. Sekolah ini siap dibina
pada 28 Mei 2001. Pemilihan pelajar untuk memasuki sekolah ini adalah di bawah kawalan
JPNP dan PPD. Kontraktor pembinaannya iaitu Construction And Completion Of Sekolah
Menengah Kebangsaan Seri Bera bermula pada 20 Mac 2000 oleh Jabatan Kerja Raya
(JKR) Malaysia Daerah Bera.

Sekolah ini terdiri daripada lima blok yang utama iaitu blok A, blok B, blok C, blok D
dan blok E. Empat buah blok yang utama iaitu blok A (Meranti), B (Cengal), C (Tualang)
dan (Jati) dicantumkan di antara satu sama lain melalui laluan utama. Setiap blok
mempunyai tiga aras iaitu aras tanah (bawah), tingkat 1 dan tingkat 2. Pada tahun 2010
satu lagi blok bangunan sekolah telah ditambah untuk menampung petambahan bilangan
pelajar. Begitu juga sebuah dewan besar iaitu Dewan Al-Biruni telah dibina untuk
memudahkan sekolah melaksanakan aktiviti begitu juga selalu digunakan oleh PPD Bera
untuk aktiviti peringkat daerah. Sekolah ini mula beroperasi pada 01 Januari 2002. Pada
awal operasinya sekolah ini mempunyai 11 orang guru dan 5 orang staf bukan guru
sahaja. Seramai 84 orang pelajar tingkatan 1 telah mendaftar pada 06 Januari 2002 dan
seramai 31 orang pelajar tingkatan 4 telah mendaftar pada 25 Januari 2002.

Terdapat 20 bilangan kelas iaitu Kelas Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Hamka dan Zaba.
Kelas Ibnu Sina dan Ibnu Rushd adalah kelas Aliran Agama (KAA) . Bagi menengah atas
kelas Aliran Agama (KAA) hanya kelas Ibnu Sina sahaja. Mulai tahun 2019, telah
bertambah satu kelas bagi tingkatan satu menjadikan keseluruhan kelas sebanyak 21
buah. Bagi tujuan penyelarasan, nama kelas juga telah ditukar kepada Al-Bukhari, Al-
Ghazali, Al-Idrisi, Al-Jazari dan Al-Marwazi. Bilangan guru mengikut Keperluan Guru
seramai 46 orang dan staf sokongan seramai 12 orang. Sekolah ini telah mendapat
pengiktirafan sebagai Sekolah Kluster Kecemerlangan pada tahun 2014 dengan bitara
akademiknya Bahasa Melayu dan bitara sukan permainan adalah woodball. Pada tahun
2016, sebuah kelas Dual Languange Programme (DLP) telah diwujudkan bagi pelajar
tingkatan satu. Pada tahun 2017, SMK Seri Bera telah dijadikan Sekolah Showcase PAK
21 bagi sekolah Menengah Daerah Bera dan diiktiraf sebagai sekolah Inspirasi SKPMg2
yang menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah di daerah Bera.

26

PENGETUA SMK SERI BERA

BIL NAMA PENGETUA TEMPOH BERTUGAS

1 Pn. Kamariah binti Rusdi (Memangku Pengetua) 2002 - 2003

2 Datin Jamaliah binti Zainal Abidin 2003 - 2004

3 Pn. Hajah Edah binti Salim 2004 - 2005

4 Pn. Hajah Sapiah binti Abdul Jalil 2006 - 2011

5 En. Yahya bin Awang Dis 2012 - 16 Jun 2014

6 Tuan Hj. Zaberi bin Abdul Hamid., AMP. 23 Jun 2014 - 15 Jan 2017

7 Pn. Normah binti Ismail., SMP. 16 Jan 2017 – 11 Feb 2019

8 En. Zulkifli bin Mat Nasir 29 Mei 2019 sehingga kini

Ya Allah , kurniakanlah kepada kami HATI yang sedar,
Firman Allah, maksudnya :

Sesungguhnya (keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa) yang tersebut itu, tidak
syak lagi mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati (yang sedar), atau
yang menggunakan pendengannya bersungguh-sungguh (kepada pengajaran itu) dengan

menumpukan hati dan fikiran kepadanya

(Surah Qaf 50:37)

27

DESKRIPSI LENCANA

SMK SERI BERA

Bentuk LAMBANG
Bulat
yang Pelajar dan guru yang sentiasa peka dan membuka minda bagi
terbuka persaingan global

Al-Quran Panduan dalam mengejar kejayaan dalam semua bidang

Tiga Guru, ibu bapa dan pelajar berganding bahu dalam menjayakan
Bulatan visi sekolah

Lambang Melahirkan pelajar yang berkebolehan dan sesuai dengan

MSC keperluan semasa

Bulan dan Melahirkan pelajar yang mempunyai sahsiah yang terpuji

Bintang

WARNA

Kuning SMK Seri Bera mendokong prinsip Rukun Negara dalam
menjayakan aspirasi wawasan

Biru Membentuk persekitaran yang kondusif bagi pengajaran dan
Merah pembelajaran serta pembentukan sahsiah pelajar berdasarkan
Falsafah Pendidikan Negara
Melahirkan pelajar yang berketrampilan, yakin diri dan berani
menghadapi cabaran global

Iltizam MOTTO SEKOLAH

Sentiasa berusaha ke arah mengukuhkan silaturrahim antara
warga sekolah dan komuniti

Ihtiram Melahirkan warga sekolah yang sentiasa memuliakan ilmu, guru,
ibu bapa dan komuniti

Istiqamah Sentiasa memantapkan ilmu dan mengeratkan hubungan semua
pihak ke arah kecemerlangan pendidikan demi mencapai
aspirasi negara

28

LAGU SEKOLAH

MENJULANG GEMILANG

INILAH SEKOLAH KAMI
OH SMK SERI BERA
TAMAN ILMU LAMAN BESTARI
PENDUKUNG CITA BANGSA

KAMILAH GENERASI
PENERUS KECEMERLANGAN
BERILMU BERAKHLAK MURNI
SETIAP MASA JADI BUDAYA
ASAS PERIBADI MULIA

SETINGGI CITA-CITA
PASTIKAN TERCAPAI
BERUSAHA GIGIH BERJUANG
PASTI MENJULANG GEMILANG
SELURUH WARGA
MENGGENGGAM AMANAH
ABADIKAN KEJAYAAN
YANG TERCIPTA
DI SERI BERA

Lagu : En. Fazli b. Mohd Bazin
Lirik : Pn. Norsiah bt. Kamari &

En. Sahrunizam b. Abd Talib

29

MAKLUMAT GURU

(DATA PADA ….. DISEMBER 2019
(KG 45 orang guru)

PERKARA L P JUMLAH

Siswazah 11 32 43

Bukan Siswazah -- -

JUMLAH BESAR 43

MAKLUMAT ANGGOTA KUMPULAN
PELAKSANA

PERKARA LP JUMLAH

Pembantu Tadbir 11 2
Pembantu Makmal 04 4
Penyelia Asrama 11 2
Pemandu Kenderaan 10 1
Pembantu Operasi 12 3
JUMLAH BESAR 12

DATA TABURAN KELAS / MURID

(Data pada 31 Disember 2019)

TINGKATAN (Disember 2016) L P JUMLAH
Satu 41 64 105
Dua JUMLAH KELAS 23 65 88
Tiga 5 24 44 68
Empat 4 35 58 93
Lima 4 19 64 83
4 142 295 437
JUMLAH BESAR 4
21

30

31

32

SENARAI NAMA PENTADBIR TAHUN 2020

BIL NAMA GRED TARIKH OPSYEN
KHIDMAT (DATA EOPERASI)
1 EN. ZULKIFLI B. MAT NASIR DG48 SEKOLAH
Pengetua Memangku SEMASA SEJARAH
29.05.2019
2 PN. NORHAYATI BT. MAHIDIN DG52 PENDIDIKAN ISLAM
Penolong Kanan Pentadbiran DG52 03.01.2006

3 EN. ABDUL FATAH B. ABU HANIFAH DG52 05.02.2015 SEJARAH
Penolong Kanan HEM

4 PN. ROSMALAHANIM BT. BURHANUDDIN DG52 05.02.2015 PENDIDIKAN DALAM
Penolong Kanan KoKurikulum PENDIDIKAN DAN JASMANI

5 PN. MAHIZAN BT. AZIZ DG44 03.01.2006 GEOGRAFI / BAHASA MELAYU
GKMP Bahasa

6 PN. NOR AZLINA BT. ISMAIL DG48 02.01.2008 PENDIDIKAN ISLAM / BAHASA
GKMP Kemanusiaan ARAB

7 PN. ROZIHA BT. ARIFFIN DG48 01.01.2003 BIOLOGI / KIMIA
GKMP Sains dan Matematik

8 PN. SANA SALWA BT. MISNAN DG44 28.12.2011 KEMAHIRAN HIDUP
GKMP Teknik dan Vokasional

9 PN. ZUBAIDAH BT. SIRAJUDIN DG48 01.01.2002 BIMBINGAN DAN
Guru Bimbingan & Kaunseling Sekolah Menengah KAUNSELING/PENGAJIAN MELAYU

10 PN. NUR RUBIYATUL ADAWIYAH BT. DG44 02.01.2018 BIMBINGAN DAN KAUNSELING /
PENGAJIAN ISLAM
IBRAHIM
Guru Bimbingan & Kaunseling Sekolah Menengah

33

SENARAI NAMA GURU TAHUN 2020

BIL NAMA GRED TARIKH OPSYEN
KHIDMAT (DATA EOPERASI)
11 EN. MAZUKI B. A. RAZAK @ AWANG DG52 SEKOLAH
12 PN. SANARIAH BT. MAT DG52 SEMASA PENDIDIKAN ISLAM
13 EN. AZLI B. MOHAMAD DG48 03.01.2002 SEJARAH
14 PN. SARIAH BT. AHMAD DG48 06.01.2007
15 PN. WAN NOORHAYATI BT. WAN DG48 20.01.2014 BIOLOGI / SAINS
03.01.2017 PENDIDIKAN ISLAM/SEJARAH
MAHMUD DG 48 23.01.2011
16 PN. MARYANA BT. ALIAS DG44 MATEMATIK/PENGAJIAN
17 EN. ROSLAN B. ABD RAZAK 13.02.2019 MATEMATIK
DG44 03.01.2017
18 PN. LAWATI BT. AZIZ DG44 PENDIDIKAN ISLAM/SEJARAH
19 PN. FARHANA BT. MOKHTAR DG44 02.01.2004 GEOGRAFI/PENGAJIAN
20 PN. KU FARIDAH BT. KU ABDU SAMAD DG44 27.01.2014 GEOGRAFI/SEJARAH
21 EN. FADZLI AZDNI B. WAN SHUKRY DG44 01.04.2009 TESL
DG44 01.11.2007 BIOLOGI / KIMIA
22 EN. DANIEL B. HAMZAH DG44 01.12.2010 KIMIA/ SAINS
23 PN. JARINA A/P LOING DG44 24.11.2010
24 EN. MOHD FAIZAL B. JOHARI DG44 22.11.2010 PENDIDIKAN SAINS SUKAN/PENDIDIKAN
25 EN. MOHD RIDHWAN B. ROMLY DG44 03.01.2006 KESIHATAN
26 EN. NOOR AZIZI B. MOHD SIDEK DG44 01.01.2014
27 PN. NOR HASYIDAH BT. YUSOF DG44 29.03.2007 TESL / MULTIMEDIA
28 PN. SURYATI BT. BASRI DG44 16.03.2013 SEJARAH / PENGAJIAN AM
29 PN. NORAZIAN BT. SAHIDIN DG44 01.01.2014
30 PN. NORAINI BT. YUSOF 01.01.2011 BAHASA MELAYU / PENGAJIAN AM
31 PN. NORAKMA BT. MOHD ZAILA DG44 28.12.2009
FIZIK / MATEMATIK
32 PN. ZALINA BT. MOHD YASIN DG 44 01.01.2008 PENDIDIKAN SENI
MATEMATIK / KOMPUTER
33 PN. NORHAYATI BT. ISHAK 03.01.2017
TESL
34 PN. NOSHAZLINDA BT. ROSLI DG44 02..01.2018 BIOLOGI / SAINS

35 PN. NURUL AIDA BT. HASRU DG44 01.01.2012 BIOLOGI
DG44 16.07.2015 SAINS RUMAHTANGGA /
36 PN. NUR ATIKAH BT. JAMALUDIN DG44 02.01.2019
DG44 01.12.2009 KEMAHIRAN HIDUP
37 PN . MASYITAH BT. ISMAIL BAHASA MELAYU/
DG44 03.01.2017 KESUSASTERAAN MELAYU
38 PN. SARIAHNAZILA BT. SAAMRI @ MOHD PRINSIP AKAUN/PENGURUSAN
KHATIB
PERNIAGAAN
39 EN. SYAFIZAN BIN AHMAD
FIZIK

PENDIDIKAN JASMANI / SEJARAH
BAHASA ARAB
MATEMATIK
SAINS

BAHASA MELAYU

34

40 PN. NUR SYAHIRA BT. ISMAIL DG 41 03.07.2017 PENGAJIAN AL-QURAN / BAHASA ARAB
41 PN. HAZILA BT. SHAFIAIN DG41 02.01.2019
42 PN. NORFARAHAIN BT. ABD RAZAK DG 41 16.08.2016 MATEMATIK/KEMAHIRAN HIDUP
43 PN. FARHANA BT. MISNI DG 41 13.02.2019 SAINS SUKAN

44 Guru W BAHASA MELAYU/KESUSTERAAN
45 Guru X MELAYU
46 Guru Y
47 Guru Z

SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA TAHUN 2020

BIL NAMA GRED TARIKH KHIDMAT
N19 SEKOLAH SEMASA
1 PN. ADILAH BINTI MD SA’AD N19
Pembantu Tadbir C19 07.12.2009
C22 (KUP) 01.09.2010
2 EN. AMINUDDIN BIN HJ MD AMIN C22 (KUP) 01.04.2013
Pembantu Tadbir C19 02.01.2002
N22 06.09.2004
3 PN. SALINA BINTI MOHD SALLEH N22 (KUP) 01.10.2013
Pembantu Makmal N11 03.01.2017
N11 03.01.2004
4 PN. SAHRUL BARIAH BINTI OTHMAN H11 16.12.2010
Pembantu Makmal N11 16.12.2005
01.06.2017
5 PN. SITI HAFIZAH BINTI MOHD YUNUS 01.08.2019
Pembantu Makmal

6 CIK NURIMAH BINTI MOHD ARIFIN
Pembantu Makmal

7 PN. HASNAH BINTI SA’ADUN
Penyelia Asrama

8 EN. SAZALI BIN YAHAYA
Penyelia Asrama

9 PN. NOOR DIYANTIE BINTI ZAINAL ABIDIN
Pembantu Operasi

10 EN. ROSLAN BIN MOHD TAJRI
Pembantu Operasi

11 EN. MOHD. AZWAL BIN ABU BAKAR
Pemandu Kenderaan

12 PN. SITI NUR AFIFAH BT. ZULKIFLI
Pembantu Operasi

35

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH HARI

Hari Persekolahan 02.01.2020 31.01.2020 49
Cuti Pertengahan Penggal Satu 01.02.2020 29.02.2020 9
01.03.2020 13.03.2020 40
Hari Persekolahan 14.03.2020 22.03.2020 16
Cuti Pertengahan Tahun 35
23.03.2020 31.03.2020 9
Hari Persekolahan 01.01.2020 30.04.2020 74
Cuti Pertengahan Penggal Dua 01.05.2020 22.05.2020
23.05.2020 07.06.2020 41
Hari Persekolahan
08.06.2020 30.06.2020
Cuti Akhir Tahun 01.07.2020 24.07.2020
JUMLAH HARI PERSEKOLAHAN 25.07.2020 02.08.2020

JUMLAH MINGGU 03.08.2020 31.08.2020
PERSEKOLAHAN 01.09.2020 30.09.2020
01.10.2020 31.10.2020
01.11.2020 20.11.2020
21.11.2020 31.12.2020

198

43

DAFTAR HARI-HARI KELEPASAN AM
NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR TAHUN 2020

HARI KELEPASAN HARI TARIKH

Tahun Baru 2020 RABU 01 JANUARI 2020
KHAMIS-AHAD 23 -26 FEB 2020
Tahun Baru Cina
JUMAAT 01 MEI 2020
Hari Pekerja KHAMIS 07 MEI 2020
KHAMIS 07 MEI 2020
Hari Hol AHAD 10 MEI 2020
KHAMIS - ISNIN 21 – 25 MEI 2020
Hari Wesak JUMAAT 31 JULAI 2020

Hari Nuzul Quran * ISNIN 31 OGOS 2020
SABTU 06 JUN 2020
Hari Raya Puasa/ Aidil Fitri ** KHAMIS 20 OGOS 2020
RABU
Hari Raya Qurban/ Aidil Adha ** KHAMIS 16 SEPTEMBER 2020
JUMAAT - ISNIN 30 JULAI 2020
Hari Kebangsaan KHAMIS
Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda 13 – 16 NOV 2020
Yang Di-Pertuan Agong JUMAAT 29 OKTOBER 2020
25 DISEMBER 2020
Awal Muharram (Maal Hijrah)
36
Hari Malaysia

Hari Keputeraan KDYMM Sultan Pahang

Hari Deepavali
Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW
(Maulidur Rasul)

Hari Krismas

Standard 2

PENGURUSAN
ORGANISASI

37

A 2.1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Standard Kualiti

Sumber Manusia diurus secara sistematik dan terancang.

Tindakan untuk mencapai standard
Mengagih, menyediakan dan menyebarluaskan perincian tugas serta menilai prestasi kerja dengan mematuhi arahan,
mengikut keperluan, seimbang dan telus.

Tahap Tindakan
Tindakan dilaksanakan :

i. dengan mematuhi arahan/ prosedur
ii. mengikut keperluan/ kesesuaian/ kepakaran
iii. secara menyeluruh setiap guru dan AKP/ setiap Bidang
iv. secara seimbang/ telus/ adil

Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan :

i. dengan mematuhi arahan
ii. mengikut keperluan/ kesesuaian/ kepakaran
iii. secara menyeluruh meliputi setiap guru dan AKP/ setiap Bidang
iv. secara seimbang/ telus/ adil

2.1.1

JAWATANKUASA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK HEM
PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah Guru Data Sekolah

Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin GKMP Sains dan Matematik
GKMP Bahasa
Setiausaha En. Mohd Ridhwan b. Romly GKMP Teknik dan Vokasional
GKMP Kemanusiaan
Ahli Jawatankuasa GBKSM
GBKSM
Pn. Roziha bt. Ariffin

Pn. Mahizan bt. Aziz

Pn. Sana Salwa bt. Misnan

Pn. Nor Azlina bt. Ismail

Pn. Zubaidah bt. Sirajudin

Pn. Nur Rubiyatul Adawiyah bt. Ibrahim

Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

Semua Ketua Unit Hal Ehwal Murid

Semua Ketua Unit Kokurikulum

2.1.2

JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah Pembantu Tadbir

Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin GKMP Sains dan Matematik
GKMP Bahasa
Setiausaha Pn. Adilah bt. Md Sa’ad GKMP Teknik dan Vokasional
GKMP Kemanusiaan
Ahli Jawatankuasa GBKSM
GBKSM
Pn. Roziha bt. Ariffin

Pn. Mahizan bt. Aziz

Pn. Sana Salwa bt. Misnan

Pn. Nor Azlina bt. Ismail

Pn. Zubaidah bt. Sirajudin

Pn. Nur Rubiyatul Adawiyah bt. Ibrahim

2.1.3

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK HEM
PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah
Guru Data Sekolah
Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin

Setiausaha En. Mohd Ridhwan b. Romly

38

Ahli Jawatankuasa GKMP Sains dan Matematik
Pn. Roziha bt. Ariffin GKMP Bahasa
Pn. Mahizan bt. Aziz GKMP Teknik dan Vokasional
GKMP Kemanusiaan
Pn. Sana Salwa bt. Misnan GBKSM
Pn. Nor Azlina bt. Ismail GBKSM

Pn. Zubaidah bt. Sirajudin Pengetua
Pn. Nur Rubiyatul Adawiyah bt. Ibrahim Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran Penolong Kanan Kokurikulum
Semua Ketua Unit Hal Ehwal Murid GKMP Bahasa

Semua Ketua Unit Kokurikulum GKMP Sains dan Matematik
Semua Guru Mata Pelajaran GKMP Teknik dan Vokasional
GKMP Kemanusiaan
2.1.4
Pengetua
JAWATANKUASA MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Penolong Kanan Kokurikulum
GKMP Sains dan Matematik
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin Guru Data Sekolah

Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah GKMP Bahasa
GKMP Teknik dan Vokasional
Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin GKMP Kemanusiaan

Setiausaha Pn. Mahizan bt. Aziz Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran
Pen. Setiausaha Cik Nurimah bt. Mohd Arifin Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
Ahli Jawatankuasa GKMP Teknik dan Vokasional

Pn. Roziha bt. Ariffin GKMP Bahasa
GKMP Kemanusiaan
Pn. Sana Salwa bt. Misnan GKMP Sains dan Matematik
GBKSM
Pn. Nor Azlina bt. Ismail GBKSM

2.15 Pengetua
PK Pentadbiran
JAWATANKUASA JADUAL WAKTU PK HEM
PK Kokurikulum
Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir

Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin

Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah

Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin

Setiausaha Pn. Roziha bt. Ariffin

Pen. Setiausaha En. Mohd Ridhwan b. Romly

Ahli Jawatankuasa

Pn. Mahizan bt. Aziz

Pn. Sana Salwa bt. Misnan

Pn. Nor Azlina bt. Ismail

En. Mohd Faizal b. Johari

En. Noor Azizi b. Mohd Sidek

Pn. Farhana bt. Mokhtar

2.1.6

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir

Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin

Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah

Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin

Setiausaha Pn. Sana Salwa bt. Misnan

Pen. Setiausaha En. Roslan b. Abd Razak

Ahli Jawatankuasa

Pn. Mahizan bt. Aziz

Pn. Nor Azlina bt. Ismail

Pn. Roziha bt. Ariffin

Pn. Zubaidah bt. Sirajudin

Pn. Nur Rubiyatul Adawiyah bt. Ibrahim

2.1.7

JAWATANKUASA SKPMg2

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir

Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin

Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah

Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin

39

Setiausaha Pn. Sariahnazila bt. Saamri @ Mohd Khatib

Ahli Jawatankuasa

Pn. Roziha bt. Ariffin GKMP Sains dan Matematik
GKMP Bahasa
Pn. Mahizan bt. Aziz GKMP Teknik dan Vokasional
GKMP Kemanusiaan
Pn. Sana Salwa bt. Misnan

Pn. Nor Azlina bt. Ismail

Setiausaha Kurikulum

Setiausaha HEM

Setiausaha Kokurikulum

Pengisian Data SKPMg2 :

Guru Data

Guru ICT

2.1.8

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN (PBPPP)

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua

Setiausaha Pn. Norhayati bt. Mahidin PK Pentadbiran

Ahli Jawatankuasa 1 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah PK HEM

Ahli Jawatankuasa 2 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin PK Kokurikulum

Ahli Jawatankuasa 3 Pn. Roziha bt. Ariffin GKMP Sains dan Matematik

Urusetia En. Roslan b. Ahmad Tajri Pembantu Operasi (Pejabat)

2.1.9

JAWATANKUASA MBMMBI

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK HEM
PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah
GKMP Sains dan Matematik
Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin GKMP Bahasa
GKMP Teknik dan Vokasional
Setiausaha Pn. Lawati bt. Aziz GKMP Kemanusiaan
GBKSM
Ahli Jawatankuasa GBKSM

Pn. Roziha bt. Ariffin

Pn. Mahizan bt. Aziz

Pn. Sana Salwa bt. Misnan

Pn. Nor Azlina bt. Ismail

Pn. Zubaidah bt. Sirajudin

Pn. Nur Rubiyatul Adawiyah bt. Ibrahim

Semua Guru Bahasa Melayu

Semua Guru Bahasa Inggeris

2.1.10

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN ICT

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK HEM
PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah
GKMP Sains dan Matematik
Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin GKMP Bahasa
GKMP Teknik dan Vokasional
Setiausaha En. Mohd Faizal b. Johari GKMP Kemanusiaan

Ahli Jawatankuasa

Pn. Roziha bt. Ariffin

Pn. Mahizan bt. Aziz

Pn. Sana Salwa bt. Misnan

Pn. Nor Azlina bt. Ismail

En. Daniel b. Hamzah

2.1.11

JAWATANKUASA SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN (SKK)

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK HEM
PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah GKMP Bahasa

Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin

Setiausaha Pn. Mahizan bt. Aziz

Penyelaras Bitara Kurikulum

Pn. Zalina bt. Mohd Yasin

40

Penyelaras Bitara Kokurikulum GKMP Sains dan Matematik
En. Mazuki b. A. Razak @ Awang GKMP Teknik dan Vokasional
Ahli Jawatankuasa GKMP Kemanusiaan

Pn. Roziha bt. Ariffin
Pn. Sana Salwa bt. Misnan

Pn. Nor Azlina bt. Ismail
En. Daniel b. Hamzah

2.1.12

JAWATANKUASA BENCANA

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK HEM
PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah

Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin

Setiausaha En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah

Ahli Jawatankuasa

Semua GKMP

GBKSM

Semua Guru Pendidikan Islam

Ketua Warden

Guru (3K)

Guru SPBT

Guru Data

Penyelaras ICT

Ketua Pembantu Tadbir

Penyelia Asrama

Yang DiPertua PIBG

Pengusaha Kantin

Kawalan Keselamatan Sekolah

Syarikat Pembersihan Kawasan & Bangunan

Pegawai Perhubungan Sekolah (Polis)

2.1.13

JAWATANKUASA LEMBAGA TATATERTIB STAF

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
Pembantu Tadbir
Setiausaha En. Aminuddin b. Hj Md. Amin
PK Pentadbiran
Ahli Jawatankuasa PK HEM
PK Kokurikulum
Pn. Norhayati bt. Mahidin

En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah

Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin

A 2.2 PENGURUSAN ASET

Standard Kualiti
Aset alih dan aset tak alih diurus secara sistematik dan terancang.

Tindakan Untuk Mencapai Standard
Menyedia, mengguna dan menyelenggara aset alih dan aset tak alih, merekod dan mengambil tindakan
susulan terhadap hasil pemeriksaan mengikut prosedur yang ditetapkan, keperluan secara menyeluruh dan
berterusan.

Tahap Tindakan
Mengurus aset alih dan tak alih dengan :

i. menyediakan harta modal dan aset bernilai rendah
ii. menggunakan harta modal, aset bernilai rendah dan infrastruktur
iii. menyelenggara harta modal dan infrastruktur
iv. mengambil tindakan terhadap hasil pemeriksaan harta modal, aset bernilai rendah dan infrastruktur
v. merekodkan perolehan, penggunaan dan penyelenggaraan

Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan :

i. mengikut prosedur yang ditetapkan

41

ii. mengikut keperluan/ kesesuaian
iii. secara menyeluruh/ optimum
iv. secara berterusan/ berkala

2.2.1

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET DAN STOK

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua

Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK Pentadbiran

Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah PK HEM

Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin PK Kokurikulum

Setiausaha En. Daniel b. Hamzah

Pegawai Pemeriksa Harta Modal & Inventori

1. En. Fadzli Azdni b. Wan Shukry

2. En. Mohd Ridhwan b. Romly

Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih Kerajaan

1. En Mazuki b. A. Razak @ Awang

2. En. Mohd Faizal b. Johari

Pegawai Pemverifikasi Stor PK HEM

Pegawai Stor En. Roslan b. Ahmad Tajri

Pegawai Pelulus Stor En. Daniel b. Hamzah

Pegawai Penerima Stor

1. En. Aminuddin b. Hj Md. Amin

2. Pn. Adilah bt. Md Sa’ad

3. Pn. Siti Nur Afifah bt. Zulkifli

Ahli Jawatankuasa

Pn. Roziha bt. Ariffin GKMP Sains dan Matematik

Pn. Mahizan bt. Aziz GKMP Bahasa

Pn. Sana Salwa bt. Misnan GKMP Teknik dan Vokasional

Pn. Nor Azlina bt. Ismail GKMP Kemanusiaan

Semua Ketua Panitia

Semua AKP

Penyelaras Makmal Komputer

Penyelaras PSS

Semua Guru Kelas

Penyelia Asrama

2.2.2

JAWATANKUASA PERALATAN SIARAYA

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK HEM
PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah
GKMP Sains dan Matematik
Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin GKMP Teknik dan Vokasional
GKMP Kemanusiaan
Setiausaha En. Mohd Ridhwan b. Romly GKMP Bahasa

Ahli Jawatankuasa

Pn. Roziha bt. Ariffin

Pn. Sana Salwa bt. Misnan

Pn. Nor Azlina bt. Ismail

Pn. Mahizan bt. Aziz

En. Mohd Faizal b. Johari

En. Noor Azizi b. Mohd Sidek

A 2.3 PENGURUSAN KEWANGAN

Standard Kualiti
Kewangan diurus secara sistematik dan terancang.

Tindakan Untuk Mencapai Standard
Menyediakan anggaran perbelanjaan, melaksana perbelanjaan dan pemantauan serta mengambil tindakan
susulan dengan mematuhi peraturan, mengikut keperluan dan secara menyeluruh.

Tahap Tindakan
Mengurus kewangan dengan :

42

i. menyediakan anggaran perbelanjaan
ii. melaksanakan perbelanjaan
iii. melaksanakan pemantauan perbelanjaan mengambil tindakan susulan

Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan :

i. dengan mematuhi peraturan/ ketetapan dan prosedur yang berkuat kuasa
ii. mengikut keperluan/ keutamaan
iii. secara menyeluruh meliputi setiap bidang/ optimum

2.3.1

JAWATANKUASA ANGGARAN BELANJAWAN MENGURUS (ABM)

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK HEM
PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah Pembantu Tadbir (P/O)

Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin GKMP Sains dan Matematik
GKMP Bahasa
Setiausaha Pn. Adilah bt. Md Sa’ad GKMP Teknik dan Vokasional
GKMP Kemanusiaan
Ahli Jawatankuasa GBKSM
GBKSM
Pn. Roziha bt. Ariffin

Pn. Mahizan bt. Aziz

Pn. Sana Salwa bt. Misnan

Pn. Nor Azlina bt. Ismail

Pn. Zubaidah bt. Sirajudin

Pn. Nur Rubiyatul Adawiyah bt. Ibrahim

Semua Setiausaha Bidang

Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

Semua Ketua Unit Hal Ehwal Murid

Semua Ketua Unit Kokurikulum

Penyelia Asrama

2.3.2

JAWATANKUASA PEMANTAUAN & TINDAKAN SUSULAN PERBELANJAAN

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua

Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK Pentadbiran

Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah PK HEM

Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin PK Kokurikulum

Setiausaha Pn. Adilah bt. Md Sa’ad Pembantu Tadbir

Ahli Jawatankuasa

Pn. Roziha bt. Ariffin GKMP Sains dan Matematik

Pn. Mahizan bt. Aziz GKMP Bahasa

Pn. Sana Salwa bt. Misnan GKMP Teknik dan Vokasional

Pn. Nor Azlina bt. Ismail GKMP Kemanusiaan

Pn. Zubaidah bt. Sirajudin GBKSM

Pn. Nur Rubiyatul Adawiyah bt. Ibrahim GBKSM

Semua Setiausaha Bidang

Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

Semua Ketua Unit Hal Ehwal Murid

Semua Ketua Unit Kokurikulum

Penyelia Asrama

A 2.4 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

Standard Kualiti
Sumber Pendidikan diurus secara sistematik dan terancang.

Tindakan Untuk Mencapai Standard
Menyedia, menyimpan, mengguna dan merekod sumber Pendidikan serta melaksanakan penyeliaan mengikut
ketetapan, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

Tahap Tindakan
Mengurus sumber Pendidikan dengan :

i. menyediakan alat/ bahan, bahan cetak/ elektronik dan TMK

43

ii. menyimpan dan menyusun alat/ bahan, bahan cetak/ elektronik dan TMK
iii. menggunakan alat/ bahan, bahan cetak/ elektronik dan TMK
iv. melaksanakan Penyeliaan Penggunaan alat/ bahan, bahan cetak/ elektronik dan TMK

Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan :

i. mengikut ketetapan/ prosedur
ii. Berdasarkan keperluan/ kesesuaian
iii. secara menyeluruh/ mencukupi
iv. secara berterusan/ berkala

2.4.1

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK HEM
PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah Guru Data Sekolah

Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin GKMP Sains dan Matematik
GKMP Bahasa
Setiausaha En. Mohd Ridhwan b. Romly GKMP Teknik dan Vokasional
GKMP Kemanusiaan
Ahli Jawatankuasa GBKSM
GBKSM
Pn. Roziha bt. Ariffin Pembantu Data e-Operasi

Pn. Mahizan bt. Aziz

Pn. Sana Salwa bt. Misnan

Pn. Nor Azlina bt. Ismail

Pn. Zubaidah bt. Sirajudin

Pn. Nur Rubiyatul Adawiyah bt. Ibrahim

Cik Nurimah bt. Mohd Arifin

Semua Ketua Panitia

Guru Perpustakaan dan Media

Penyelaras Tingkatan

Setiausaha Disiplin

Setiausaha Aset

Setiausaha Jadual Waktu

Setiausaha Kurikulum

Setiausaha HEM

Setiausaha Kokurikulum

Setiausaha Peperiksaan Dalaman dan Awam

Setiausaha PBS/PBD

Setiausaha LDP

Setiausaha SPBT

Setiausaha PIBG

Setiausaha Biasiswa

Setiausaha Sukan

A 2.5 IKLIM

Standard Kualiti
Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang.

Tindakan Untuk Mencapai Standard
Membersih, menceria dan memulihkan kawasan persekitaran fizikal serta mewujudkan ciri-ciri keselamatan
dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi prosedur, mengikut keperluan dan secara berterusan.

Tahap Tindakan
Menyelenggara persekitaran fizikal dengan :

i. membersihkan kawasan, bangunan dan kemudahan sekolah
ii. menceriakan kawasan, bangunan dan kemudahan sekolah
iii. memulihkan kawasan, bangunan dan kemudahan sekolah
iv. mewujudkan ciri-ciri keselamatan

Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan :

i. mengikut keperluan
ii. dengan mematuhi prosedur

44

iii. secara berterusan/ berkala
iv. dengan mekanisme yang sesuai

2.5.1

PENTADBIRAN

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK HEM
PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah
GKMP Sains dan Matematik
Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin GKMP Bahasa
GKMP Teknik dan Vokasional
Ahli Jawatankuasa GKMP Kemanusiaan
Dewan Al-Biruni
Pn. Roziha bt. Ariffin Dewan Al-Farabi
Bilik Gerakan
Pn. Mahizan bt. Aziz Bilik Guru
Surau
Pn. Sana Salwa bt. Misnan Bilik Cetak
Pejabat
Pn. Nor Azlina bt. Ismail Bilik Penilaian & Pentaksiran
Galeri SEMESRA
En. Mohd Ridhwan b. Romly Asrama

Pn. Sariahnazila bt. Saamri @ Mohd Khatib

Pn. Farhana bt. Mokhtar

Pengerusi Kelab Keluarga

Pn. Maryana bt. Alias

Pn. Siti Nur Afifah bt. Zulkifli

En. Aminuddin b. Hj Md. Amin

Pn. Jarina A/P Loing

Pn. Nur Rubiyatul Adawiyah bt. Ibrahim

Ketua Warden

2.5.2

KURIKULUM

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK HEM
PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah
GKMP Sains dan Matematik
Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin GKMP Bahasa
GKMP Teknik dan Vokasional
Ahli Jawatankuasa GKMP Kemanusiaan
Perpustakaan
Pn. Roziha bt. Ariffin Bilik Komputer
Bengkel Pertanian
Pn. Mahizan bt. Aziz Bilik Masakan
Studio Reka Bentuk
Pn. Sana Salwa bt. Misnan Makmal
Bilik Penilaian dan Pentaksiran
Pn. Nor Azlina bt. Ismail Bilik Self Acess Learning (SAL)
Bilik Pendidikan Islam
Pn. Ku Faridah bt. Ku Abdu Samad Bilik Sejarah
Bilik Geografi
En. Mohd Faizal b. Johari Bilik PAK 21
Bilik PSV
Pn. Norhayati bt. Ishak Bilik Sanggar Bahasa
Bilik PJK
Pn. Norakma bt. Mohd Zaila Bilik Tayangan

Pn. Sana Salwa bt. Misnan

Pn. Roziha bt. Ariffin

Pn. Jarina A/P Loing

Pn. Suryati bt. Basri

Pn. Sariah bt. Ahmad

Pn. Sanariah bt. Mat

En. Roslan b. Abd Razak

Pn. Masyitah bt. Ismail

En. Noor Azizi b. Mohd Sidek

Pn. Mahizan bt. Aziz

En. Fadzli Adzni b. Wan Shukry

En. Daniel b. Hamzah

2.5.3 En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
HAL EHWAL MURID Pn. Norhayati bt. Mahidin PK Pentadbiran
PK HEM
Pengerusi En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin
Naib Pengerusi 2 GKMP Sains dan Matematik
Naib Pengerusi 3 GKMP Bahasa
Ahli Jawatankuasa
Pn. Roziha bt. Ariffin
Pn. Mahizan bt. Aziz

45

Pn. Sana Salwa bt. Misnan GKMP Teknik dan Vokasional
Pn. Nor Azlina bt. Ismail GKMP Kemanusiaan
Pn. Zubaidah bt. Sirajudin Bilik Bimbingan dan Kaunseling

En. Noor Azizi b. Mohd Sidek Bilik Disiplin
En. Mazuki b. A. Razak @ Awang Bilik SPBT (BOSS)

Pn. Hazila bt. Shafiain Bilik Rawatan
Pn. Sariah bt. Ahmad Kantin

2.5.4

KOKURIKULUM

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK HEM
PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah
GKMP Sains dan Matematik
Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin GKMP Bahasa
GKMP Teknik dan Vokasional
Ahli Jawatankuasa GKMP Kemanusiaan
Koperasi
Pn. Roziha bt. Ariffin Bilik PAJSK
Padang
Pn. Mahizan bt. Aziz Gelanggang
Bilik Kokurikulum
Pn. Sana Salwa bt. Misnan

Pn. Nor Azlina bt. Ismail

Pn. Nur Atikah bt. Jamaludin

Pn. Norfarahain bt. Abd Razak

En. Fadzli Adzni b. Wan Shukry

Pn. Nurul Aida bt. Hasru

Pn. Maryana bt Alias

A 2.6 PENGURUSAN PERPADUAN

Standard Kualiti
Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus secara terancang.

Tindakan Untuk Mencapai Standard
Menyebar maklumat, merancang dan melaksanakan program yang berteraskan kepelbagaian masyarakat
Malaysia dengan mekanisme yang sesuai, mengikut kesesuaian, secara menyeluruh dan berterusan.

Tahap Tindakan
Mengurus pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia dengan :

i. menyebarkan maklumat tentang kepelbagaian masyarakat Malaysia
ii. merancang program yang berteraskan perpaduan/ silang budaya
iii. melaksanakan program yang berteraskan perpaduan/ silang budaya
iv. merancang program jaringan/ jalinan yang berteraskan perpaduan/ silang budaya
v. melaksanakan program jaringan/ jalinan yang berteraskan perpaduan/ silang budaya

Tindakan dilaksanakan :
i. mengikut kesesuaian/ keperluan sekolah
ii. dengan mekanisme yang sesuai/ relevan (jawatankuasa/ pasukan petugas/ ruang maklumat)
iii. secara menyeluruh meliputi semua warga sekolah/ program.
iv. secara berterusan/ berkala

2.6.1

JAWATANKUASA SERANTA

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK HEM
PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah
GKMP Sains dan Matematik
Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin GKMP Bahasa
GKMP Teknik dan Vokasional
Setiausaha Pn. Farhana bt. Misni GKMP Kemanusiaan
GBKSM
Ahli Jawatankuasa

Pn. Roziha bt. Ariffin

Pn. Mahizan bt. Aziz

Pn. Sana Salwa bt. Misnan

Pn. Nor Azlina bt. Ismail

Pn. Zubaidah bt. Sirajudin

46

Pn. Nur Rubiyatul Adawiyah bt. Ibrahim GBKSM
Semua Guru Mata Pelajaran

2.6.2

JAWATANKUASA PIBG

Penasihat En. Zulkifli b. Mat Nasir

YDP En. Mohd Yusof b. Ghani

NYD En. Herman b. Mohd Sabirin

Setiausaha Pn. Farhan bt. Misni

Pen. Setiausaha En. Roslan b. Abd Razak

Bendahari Pn. Nor Hasyidah bt. Yusof

Pen. Bendahari Pn. Masyitah bt. Ismail

Pemeriksa kira-kira En. Kamaruzzaman b. Abdul Rahman

Pn. Hazila bt. Shafiain

Ahli Jawatankuasa Eksekutif

Semua Penolong kanan

Semua GKMP

Semua GBKSM

Ahli Jawatankuasa

En. Mohd Shahrizal b. Abu Bakar

En. Mohamed Faizal b. Abu Ghafar

En. Jamlus b. Ahmad

Pn. Fazliyatie bt. Minhat

Pn. Hapiyah bt. Mohd Basri

En. Zaharuddin b. Ibrahim

En. Syafizan b. Ahmad

Pn. Maryana bt. Alias

2.6.3

JAWATANKUASA PERMUAFAKATAN STRATEGIK

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK HEM
PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah
GKMP Sains dan Matematik
Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin GKMP Bahasa
GKMP Teknik dan Vokasional
Setiausaha Pn. Farhana bt. Misni GKMP Kemanusiaan
GBKSM
Ahli Jawatankuasa GBKSM

Pn. Roziha bt. Ariffin

Pn. Mahizan bt. Aziz

Pn. Sana Salwa bt. Misnan

Pn. Nor Azlina bt. Ismail

Pn. Zubaidah bt. Sirajudin

Pn. Nur Rubiyatul Adawiyah bt. Ibrahim

Semua Guru Mata Pelajaran

47

Standard 3.1

PENGURUSAN
KURIKULUM

48

A3.1.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM

Standard Kualiti

Pelaksanaan Kurikulum diurus secara sistematik dan terancang.

Tindakan untuk mencapai standard
Membuat, mendokumen, menyebarluas dan menyemak semua ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa, mengikut

keperluan sekolah, secara menyeluruh dan jelas.

Tahap Tindakan
Mengurus pelaksanaan kurikulum dengan :

i. Membuat ketetapan
ii. Mendokumenkan ketetapan

iii. Menyebarluaskan ketetapan
iv. Menyemak semula ketetapan

Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan :

i. Secara menyeluruh meliputi semua perkara (penubuhan panitia pelajaran, peruntukan kewangan, pentaksiran, latihan/

tugasan, sumber pendidikan dan jadual waktu)/ prosedur.
ii. Mengikut keperluan/ kesesuaian sekolah

iii. Dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa/ prosedur
iv. Secara jelas/ spesifik

3.1.1.1

JAWATAN KUASA KURIKULUM SEKOLAH

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua

Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK Pentadbiran

Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah PK HEM

Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin PK Kokurikulum

Setiausaha Pn. Sariahnazila bt. Saamri @ Mohd Khatib

Ahli Jawatankuasa

Pn. Roziha bt. Ariffin GKMP Sains dan Matematik

Pn. Mahizan bt. Aziz GKMP Bahasa

Pn. Sana Salwa bt. Misnan GKMP Teknik dan Vokasional

Pn. Nor Azlina bt. Ismail GKMP Kemanusiaan

Pn. Zubaidah bt. Sirajudin GBKSM

Pn. Nur Rubiyatul Adawiyah bt. Ibrahim GBKSM

Pn. Jarina a/p Loing Setiausaha Peperiksaan Dalaman

Pn. Farhana bt. Mokhtar Setiausaha PT3

Pn. Suryati bt. Basri Setiausaha SPM/ PBS SPM

Pn. Norakma bt. Mohd Zaila Setiausaha PBD/ PBS

Pn. Lawati bt. Aziz Setiausaha MBMMBI

En. Mohd Ridhwan b. Romly Setiausaha Jadual Waktu

En. Azli b. Mohamad Setiausaha KBAT/ STEM

Pn. Roziha bt. Ariffin Setiausaha DLP

Pn. Ku Faridah bt. Ku Abdu Samad Guru Perpustakaan & Media

Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

A 3.1.2 PENGURUSAN MATAPELAJARAN

Standard Kualiti
Pelaksanaan Kurikulum diurus secara sistematik dan terancang.

Tindakan untuk mencapai standard
Memperoleh dokumen kurikulum, menyelaras penyediaan RPT dan RPH, pentaksiran, tugasan, menganalisa data dan mengambil
tindakan susulan dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa, berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum dan secara menyeluruh.

Tahap Tindakan
Mengurus pelaksanaan mata pelajaran dengan :

i. Memperoleh dokumen kurikulum
ii. Menyelaras penyediaan RPT dan RPH

49

iii. Menyelaras pentaksiran
iv. Menyelaras tugasan murid
v. Manganalisis data dan maklumat pentaksiran

vi. Mengambil tindakan susulan.

Tahap Kualiti
Tindakakan dilaksanakan :

i. Dengan mematuhi ketetapan kurikulum/ arahan yang berkuatkuasa
ii. Berdasarkan keperluan (murid/ topik/ peristiwa)/ kesesuian pelaksanaan kurikulum.

iii. Secara menyeluruh meliputi semua tahap/ tingkatan/ murid

3.1.2.1

KETUA-KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

Bahasa Melayu Pn. Zalina bt. Mohd Yasin

Bahasa Inggeris Pn. Suryati bt. Basri

Bahasa Arab Pn. Nur Atikah bt. Jamaludin

Sains Pn. Noraini bt. Yusof

Matematik Pn. Wan Noorhayati bt. Wan Mahmud

Pendidikan Islam Pn. Sariah bt. Ahmad

Pendidikan Moral Pn. Jarina a/p Loing

Sejarah Pn. Sanariah bt. Mat

Geografi En. Roslan b. Abd Razak

RBT Pn. Norakma bt. Mohd Zaila

Matematik Tambahan Pn. Masyitah bt. Ismail

Fizik Pn. Norshazlinda bt. Rosli

Kimia Pn. Ku Faridah bt. Ku Abdu Samad

Biologi En. Azli b. Mohamad

PJK Pn. Norfarahain bt. Abd Razak

P. S. Kewarganegaraan Pn. Nor Hasyidah bt. Yusof

Pendidikan Seni En. Noor Azizi b. Mohd Sidek

PQS Pn. Nur Syahira bt. Ismail

PSI Guru X

Prinsip Akaun Pn. Norhayati bt. Ishak

Perniagaan Pn. Sana Salwa bt. Misnan

3.1.2.2

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN SPM

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua

Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK Pentadbiran

Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah PK HEM

Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin PK Kokurikulum

Setiausaha Pn. Nor Azlina bt. Ismail GKMP Kemanusiaan

Pen. Setiausaha Pn. Suryati bt. Basri Setiausaha SPM

Ahli Jawatankuasa

Pn. Roziha bt. Ariffin GKMP Sains dan Matematik

Pn. Mahizan bt. Aziz GKMP Bahasa

Pn. Sana Salwa bt. Misnan GKMP Teknik dan Vokasional

Pn. Nor Azlina bt. Ismail GKMP Kemanusiaan

Pn. Zubaidah bt. Sirajudin GBKSM

Pn. Nur Rubiyatul Adawiyah bt. Ibrahim GBKSM

Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran (MP Menengah Atas)

3.1.2.3

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN PT3

Pengerusi En. Zulkifli b. Mat Nasir Pengetua
PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Norhayati bt. Mahidin PK HEM
PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 En. Abdul Fatah b. Abu Hanifah Setiausaha PT3

Naib Pengerusi 3 Pn. Rosmalahanim bt. Burhanuddin GKMP Sains dan Matematik
GKMP Bahasa
Setiausaha Pn. Farhana bt. Mokhtar

Ahli Jawatankuasa

Pn. Roziha bt. Ariffin

Pn. Mahizan bt. Aziz

50


Click to View FlipBook Version