The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บันทึกฝึกงานที่เชียงใหม่ของนายสุทธิราช หงษ์ชุมแพ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sutthirat.ho.62, 2022-07-10 03:44:24

เป็นไปได้ - โอม สุทธิราช หงษ์ชุมแพ

บันทึกฝึกงานที่เชียงใหม่ของนายสุทธิราช หงษ์ชุมแพ

INTERNSHIP IN CHIANG MAI

เขียนโดย สุทธิราช หงษ์ ชุมแพ

เป็ น.ไป.ได้

REFA CE

คำำนำำ P

สมดุ เล่มนเ้ี ป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชาฝึ กงานนเิ ทศศาสตร์
โดยจะเป็ นการบอกเล่าถึงประสบการณ์ฝึ กงานของตัวผ้เู ขียน
ไม่ว่าจะเป็ นประสบการณ์เชงิ ลบ และเชงิ บวก
ท้งั นเ้ี พ่ือเป็ นการช้แี นะแนวทางการไปฝึ กงาน และ
สามารถสรา้ งความเขา้ ใจใหแ้ ก่ผ้อู ่าน พรอ้ มท้งั ยงั น�ำ เอาไปปรบั
ใช้ในการฝึ กงานของผ้ทู ีจ่ ะไปฝึ กงานในวันข้างหน้าได้อีกด้วย

จดั ทำ�โดย
สุทธิราช หงษ์ชุมแพสารบญั Table of contents

เรอ่ื ง หน้า

ค�ำ น�ำ ก
สารบัญ ข

บทที่ 1 การเดนิ ทาง 1

บทที่ 2 CHIANG MAI NEWS 2

บทที่ 3 การทำ�งาน 3

บทที่ 4 ผลงาน 4-11

CONTENT CREATIVE & GRAPHIC DESIGNER

SCRIPT

VIDEO EDITER

PHOTOGRAPHER

เบอ้ื งหน้าการละคร 12
บบที่ 5 ประสบการณ์

อ้างอิง 13บทที่ 1 การเดินทาง

สวัสดีดคี รบั ก่อนอื่นผมต้องขอแนะน�ำ ตัวเองก่อน
ผมชอื่ นายสุทธิราช หงษ์ชุมแพ ช่อื เล่น โอม
ศึกษาอย่ชู ้นั ปี ท่ี 4 สาขานเิ ทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลยั อุบลราชธานี

การหาที่ฝึ กงาน มนั เป็ นเรอ่ื งท่ยี ากพอสมควร ในปี ของผมยังคง
ประสบปั ญหาเรอื่ งโควิด-19 จงึ หาบรษิ ัททจ่ี ะรบั นักศึกษาฝึ กงานยาก
แต่มนั กม็ ีอยไู่ ม่ก่ีแหง่ ท่ผี มเลือก ผมได้ขอสมัครบรษิ ัทสำ�นกั ขา่ วไปสองท่ี
ท้งั สองเป็ นแฟนเพจเฟซบ๊กุ ก็จะมี THE MATTER , CHIANG MAI NEWS
แต่สุดท้ายผมก็ได้เลอื กที่จะไปฝึ กงานที่ CHIANG MAI NEWS
เหตุผลหลักๆ คือ ผมอยากไปเท่ียว อยากไปลองใชช้ ีวิตทภ่ี าคเหนอื ดูว่ามนั จะ
เป็ นยงั ไง ผมจงึ ตดั สินใจเลือกทน่ี ้ีอยา่ กลัวทจ่ี ะล้มเหลว
จงกลัวว่าจะไม่ได้ใช้ชีวิตดีกว่า1

บทที่ 2 CHIANG MAI NEWS

CHIANG MAI NEWS
หรอื ท่ีเรยี กว่า บรษิ ัท เชียงใหม่รายวัน จ�ำ กัด
เรม่ิ ก่อต้งั เมือ่ ปี พ.ศ. 2534
ผู้ก่อต้งั หนังสือพิมพ์อันดับหน่งึ ของภาคเหนอื
หนงั สือพิมพ์เชียงใหม่นวิ ส์และนิตยสารไลฟ์ สไตล์
Chiangmai Mega Magazine

เมอื่ ปี 2561 ก้าวเขา้ สู่การเปลี่ยนผ่านเป็ นส่ือยุค
ดิจติ อลอย่างเต็มรูปแบบท้งั Website
และชอ่ งทางสื่อออนไลน์อยา่ ง Facebook Line
Twitter และ YouTube

พรอ้ มท้งั ยังมีคอนเทนต์อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
CHIANG MAI FOOD , CHIANG MAI GUIDE


ทำ�งาน
ท�ำ งาน
ทำ�งาน


2

เ ็ปนคบทท่ี 3 การทำ�งาน

การฝึ กงาน : เรมิ่ แรกผมได้ของฝึ กในตำ�แหน่ง เขียนขา่ ว ,กราฟิ ก
แต่หวั หน้างานอยากใหผ้ มไปช่วยงานอีกเพจท่ีไม่ใช่
เชียงใหม่นวิ ส์ น้นั ก็คอื ทำ�งานลงชอ่ งเชยี งใหม่ไกด์
และเชยี งใหม่ฟู๊ด
ตำ�แหน่งงาน : ผมทำ�ทกุ อย่างยกเว้นเขียนข่าว ไม่ว่าจะเป็ น
Content creative , Script
Graphic Designer , Video Editor
Admin Instagram , Photographer เป็ นต้น
การท�ำ งานค่อนข้างสนกุ และทุกข์ไปพรอ้ มกนั ด้วยทห่ี น้าทม่ี นั เยอะ
เหมอื นว่าเราต้องทำ�เป็ นทกุ อย่าง และที่สำ�คญั เหมือนเรามาผลิต
งานใหท้ างบรษิ ัทอย่ฝู ่ ายเดียว สิ่งท่ีเราได้กลับมาคงมีเพียงคะแนน
เท่าน้นั (รูปท่ีน�ำ มาใช้ในเล่มนก้ี ็เป็ นผลงานการถ่ายภาพของผม)

นรเิ รมิ่ IG Chiangmai.guide

3

บทที่ 4 ผลงาน
ผลงานด้าน Content Creative
และ Graphic Designer

ผลงานการออกแบบและการคิดคอนเทนต์ เป็ นการคดิ หาสถานทถ่ี ่ายงาน
และออกแบบกราฟิ กใหน้ ่าสนใจแล้วน�ำ เอาไปเสนอใหพ้ ่ีที่บรษิ ัทตรวจงาน

(โดยงานทนี่ ำ�มาเสนอในครง้ั นเี้ ป็ นเพียงส่วนหนึง่ เท่าน้นั )

4

ผลงานด้าน Script

ยกตวั อยา่ งเช่น

คาเฟ่ สุดเก๋ท่ีทุกคนต้องไม่พลาด ชวี ิตกเ็ หมือนกาแฟ ถึงแม้จะขม แต่กลมกล่อมนะ
.
บ้านขา้ งวัด เป็ นอีกหน่งึ สถานท่ีทเ่ี ป็ นจุดเชค็ อินสุดเก๋ มีมมุ ถ่ายรูปสวยๆหลายมมุ หลาย
สไตล์ พรอ้ มท้งั ยังมสี ินค้าใหเ้ ลอื กซ้ืออีกมากมาย มเี อกลกั ษณ์เฉพาะตวั ทไ่ี ม่เหมอื นใคร
ถ้าใครได้มโี อกาสมาเทย่ี วทเ่ี ชียงใหม่ ท่นี ี่คงเป็ นอีกหนึ่งสถานท่ที ่พี วกเราต้องขอแนะน�ำ
ใหท้ กุ คนได้มาเชค็ อินกนั
.
ในครง้ั หน้าเราจะพาท่านผ้ชู มไปจุดเชค็ อินที่ไหน ต้องรอติดตามกนั นะครบั
.
ติดตามพวกเราได้ท่ี
FB: @chiangmaiguidant
TikTok : @chiangmai.guide
.
#เที่ยวเชียงใหม่ #บ้านขา้ งวัด #เชยี งใหม่ #คาเฟ่ #พาเทย่ี วเชียงใหม่
#ChiangmaiGuide #ChiangMai #thailand

แสกนอ า่ นงานเขียนบทตอ่ ไดเ้ ลย

โดยงานเขียนดังกล่าวเป็ นการเขียน
เพื่อไปใช้ในงานโปรโหมดคลปิ

หรอื Reel ig เป็ นการใหข้ อ้ มลู สถาน
ทีท่ ่องเที่ยว พรอ้ มกบั คดิ แคปชน่ั
เพ่ือใหเ้ กดิ ความน่าสนใจ

5

Videoผลงานด้าน Editer

การตัดต่องานจะเป็ นงานประเภท
รวี ิว พาเท่ียว พากนิ ในแต่ละคลปิ
จะมคี วามยาวไม่เกนิ 2 นาที
Video Size 1080 X 1920 px
Ratio 9:16
โดยผมต้องหา Sound Effect ต่างๆ
มาใส่ในชน้ิ งานเอง

ตวั อยา่ งผลงาน

ผลงานในการตดั ต่อของผมมที ้งั หมด 13 ชน้ิ
และอีก 1 ชน้ิ เป็ นการมีส่วนรว่ มในชน้ิ งาน
รวมมี 14 ช้นิ งาน ผลงานส่วนใหญ่เอาไปเผยแพร่
ลง Reel IG : Chiangmai.guide และ Reel IG :
Chiangmai.Foodie

แต่ละผลงานมีผ้เู ข้าชมแตกแต่งกันกัน โดยตำ�่
สุดหลกั รอ้ ย สูงสุด 17.1 K หรอื 17,100 คน

6

ผลงานด้าน

Photographer

7

ผลงานการถ่ายภาพได้น�ำ เอาไปเผยแพรล่ ง INSTAGRAM
@CHIANGMAI.GUIDE ภาพทุกภาพผมได้ใส่ความรูส้ ึกลงไป พรอ้ มกบั
ถ่ายทอดออกมาใหด้ ที ีส่ ุด เป็ นการเล่าเรอื่ งผ่านภาพถ่าย ผมจงึ หยิบยก
ภาพทีผ่ มประทบั ใจทส่ี ุดในแต่ละสถานท่ีมาอย่างละ 1 ภาพ
โดยจะมสี ถานทีด่ ังต่อไปน้ี อ่างแก้ว ม.ช. ,วัดอุโมงค์ ,วัดพระนอนแม่
ปคู า วัดป่ าแดด ,วัดเจดยี ์หลวง ,วัดเจด็ ลิน ,บ้านขา้ งวัด ,วัดต้นเกว๋น
คาเฟ่ MARS และกาดมณี

ท้งั หมดนี้จะเป็ นภาพแหง่ ความทรงจ�ำ ของผมทผ่ี มภูมใิ จนำ�เสนอ

8

ผลงานด้าน

เบอื้ งหน้าการละคร

ถ่ายงานพาเท่ยี วสายมู อัพเลเวล
แต้มบญุ ไปกับ AIS 5G
เวลา 15 นาที เผยแพรท่ าง
แฟนเพจเฟซบุ๊ก เชียงใหม่นวิ ส์

ถ่ายงาน ปาแอ่วปี๋ ใหม่เมอื งเจยี ง
ใหม่ ทรปิ “ไหว้พระรบั พรสงกรานต์ป๋ี ใหม่เมือง”
เวลา 15 นาที เผยแพรท่ าง
แฟนเพจเฟซบุ๊ก เชียงใหม่นวิ ส์

9

10

11

บทที่ 5
ประสบการณ์

ส่ิงท่ไี ด้เรยี นรูจ้ ากการฝึ กงาน ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร

ผมได้ใชค้ วามสามรถของผมในการท�ำ งาน อยากใหห้ ลกั สูตรมงี บใหน้ ักศึกษาบ้าง
ในครง้ั นอี้ ย่างเต็มที.่ ..ถึงแม้บางครง้ั จะท้อ เพราะเหมอื นเรามาเสียตงั ค์เรยี นยงั ไม่พอ
แต่ผมกส็ นุกกับมนั ได้มาใช้ชีวิตทเี่ ชยี งใหม่ ยังต้องมาจา่ ยคา่ ทเ่ี ราไปฝึ กงานอีก ฝึ กงาน
ได้เที่ยวในสถานท่ตี ่างๆ พรอ้ มยังได้เพื่อน ช่วงปิ ดเทอมมนั ต้องจา่ ยคา่ หอทีม่ หาลัย
ใหม่อีกด้วย จา่ ยค่าหอทฝ่ี ึ กงาน รายจา่ ยมันหลายทาง

ถ้าพูดถงึ ความสำ�เรจ็ มันคอื ความภูมิใจ
ท่เี ราผ่านมันมาได้ ได้ตัดงาน ถ่ายภาพ
เป็ นแอดมนิ ทำ�งานในส่ิงทเี่ ราถนัด

อุปสรรคและปั ญหา ขอ้ เสนอแนะต่อรุน่ น้อง
ปัญหาในการฝึ กงานในครง้ั นีม้ เี ยอะมาก
ถ้าอยากฝึ กงานทนี่ แี้ นะน�ำ ว่าไม่ต้องมา

ไม่ว่าจะเป็ นเรอื่ งเงนิ ทุกครง้ั ท่ีเราออกกอง หาทีใ่ หม่ท่สี บายใจดีกว่า

เราจะต้องเสียค่านำ้�มนั และคา่ อาหารต่างๆ มันไม่ใช่ว่าไม่ดแี ต่ขอ้ เสียมนั เยอะไปหมด

เองท้งั หมด แล้วท่สี ำ�คัญตลอกการฝึ กงาน ถ้าอยากไปสนุกสามารถไปได้

ไม่มพี ี่เขา้ มาดูแลเราจรงิ ๆ ทีมเด็กฝึ กต้อง
INTE
ดแู ลตวั เอง แล้วทส่ี ำ�คญั เราท�ำ งานไม่ตรงG MAI INTERNSHIP IN CHIAN
กบั ท่เี ราสมัครมาตอนแรก มันเกนิ คาด G MAI
G MAI
ด้วยความทผ่ี ้บู รหิ ารคนใหม่พ่ึงมาดูแลเลย

ไม่รูจ้ กั ระบบ มนั เลยท�ำ ใหก้ ารฝึ กงานใน

ครง้ั นยี้ ากไปหมด INTERNSHIP IN CHIAN

เป็ น.ไป.ได้RNSHIP IN CHIAN

12

อ้างอิง CHIANG MAI NEWS
(สำ�นกั ขา่ ว แฟนเพจเฟซบุ๊กเชียงใหม่นิวส์)

CHIANG MAI FOOD
(INSTAGRAM : @CHIANGMAI.FOODIE)

CHIANG MAI GUIDE
(INSTAGRAM : @CHIANGMAI.GUIDE)
RNSHIP ING MAI INTE
SHIP IN CHIAN

G MAI INTE RNSHIP IN C
G MAI INTE RNSHIP IN CHIAN
G MAI INTE
G MAI INTEเป็ น.ไป.ได้RNSHIP IN CHIAN
ส่ิงที่น่าจดจำ� เมืองเหนือ ประสบการณ์

RNSHIP IN CHIAN

N CHIANการรกั ษาค�ำ พูด เป็ นสิ่งท่ีควรทำ�
ถ้าผู้พูดกล่าวค�ำ สัญญาออกมาส่ง ๆ

แล้วจะเหลืออะไรใหน้ ่าเช่ือถอื


Click to View FlipBook Version