The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ตารางสอน ครู ภาคเรียนที่ 2/2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sukmaneesiraphak, 2022-01-26 10:10:00

ตารางสอน ครู ภาคเรียนที่ 2/2564

ตารางสอน ครู ภาคเรียนที่ 2/2564

ตารางสอน ของ ครู จารุวรรณ คลา้ ยมาลี ครปู ระจำชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี ๑/๑ โรงเรยี นวัดเกตุมดีศรีวราราม

ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๑๙ คาบ )

วัน/เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
จันทร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคม แนะแนว
ป.๑/๑ ภาษาอังกฤษ พักกลาง ัวน ภาษาองั กฤษ ป.๑/๑ ป.๑/๑
ป.๑/๑ คณิตศาสตร์ ป.๑/๑ ป.๑/๑ สังคม
องั คาร ภาษาไทย ป.๑/๑ ประวตั ิ ป.๑/๑
คณติ ศาสตร์ ป.๑/๑
ป.๑/๑ ป.๑/๑ ศิลปะ ประชมุ
พุธ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ป.๑/๑ ประจำสปั ดาห์
ป.๑/๑ ดนตรี
ป.๑/๑ คณิตศาสตร์ ป.๑/๑
พฤหัสบดี ภาษาไทย ป.๑/๑

ป.๑/๑
ศกุ ร์ ภาษาไทย

ป.๑/๑

ตารางสอน ของ ครู กรรนกิ า จติ ประเสรฐิ ครูประจำช้ันประถมศึกษาปที ่ี ๑/๒ โรงเรียนวดั เกตุมดศี รีวราราม

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๑๙ คาบ )

วัน/เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
จนั ทร์ คณติ ศาสตร์ ภาษาไทย แนะแนว
ป.๑/๒ ป.๑/๒ คณิตศาสตร์ สังคม ป.๑/๒
อังคาร ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ พักกลาง ัวน ป.๑/๒ ป.๑/๒
พุธ ป.๑/๒ คณติ ศาสตร์ ป.๑/๒ สงั คม ประวตั ิ
พฤหสั บดี ภาษาไทย ป.๑/๒ ภาษาองั กฤษ ป.๑/๒ ป.๑/๒
ศุกร์ ป.๑/๒ ป.๑/๒ ศลิ ปะ ประชมุ
ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ ภาษาองั กฤษ ป.๑/๒ ประจำสปั ดาห์
ป.๑/๒ ป.๑/๒ ป.๑/๒ ดนตรี
ภาษาไทย ป.๑/๒
ป.๑/๒

ตารางสอน ของ ครู พมิ พช์ นก ฮวบประเสริฐ ครูประจำช้ันประถมศกึ ษาปีที่ ๒/๑ โรงเรยี นวดั เกตมุ ดีศรวี ราราม

ภาคเรียนที่ ๒ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๒๐ คาบ )

วนั /เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
จันทร์ คณิตศาสตร์ สังคม
ป.๒/๑ ป.๒/๑ ภาษาองั กฤษ วทิ ยาการคำนวณ
องั คาร คณติ ศาสตร์
ป.๒/๑ ภาษาอังกฤษ คณติ ศาสตร์ ป.๒/๑ ป.๒/๑
ป.๒/๑ ป.๒/๑
พุธ วิทยาการคำนวณ วทิ ยาการคำนวณ

พฤหัสบดี ป.๑/๒ ป.๒/๒

พักกลาง ัวน วิทยาการคำนวณ สงั คม

ป.๑/๑ ป.๒/๑

วทิ ยาการคำนวณ ศิลปะ คณิตศาสตร์

ป.๓/๒ ป.๒/๑ ป.๒/๑

ศุกร์ วิทยาการคำนวณ คณิตศาสตร์ แนะแนว ประวตั ิ ดนตรี ประชุม
ป.๓/๑ ป.๒/๑ ป.๒/๑
ป.๒/๑ ป.๒/๑ ประจำสปั ดาห์

ตารางสอน ของ ครู ปรดี า รอดดารา ครูประจำชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒ โรงเรยี นวัดเกตมุ ดศี รวี ราราม

ภาคเรยี นท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๑๙ คาบ )

วัน/เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
จนั ทร์ ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ แนะแนว สงั คม
ป.๒/๒ ป.๒/๒ ป.๒/๒ ป.๒/๒ ดนตรี ศลิ ปะ
อังคาร คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ป.๒/๒ ป.๒/๒
ป.๒/๒ ป.๒/๒ ป.๒/๒ ประชุม
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประจำสัปดาห์
พุธ ภาษาไทย ป.๒/๒ พักกลาง ัวน ภาษาองั กฤษ ป.๒/๒
พฤหัสบดี ป.๒/๒ คณิตศาสตร์ ป.๒/๒
ภาษาไทย ป.๒/๒ ประวตั ิ
ศุกร์ ป.๒/๒ ป.๒/๒
ภาษาไทย
ป.๒/๒ คณติ ศาสตร์
ป.๒/๒

ตารางสอน ของ ครู วชั ระ เกรียงยงค์ ครปู ระจำชัน้ ประถมศึกษาปที ่ี ๓/๑ โรงเรยี นวดั เกตุมดศี รวี ราราม

ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๒๐ คาบ )

วนั /เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
จันทร์ คณิตศาสตร์ คณติ ศาสตร์ สงั คม สังคม แนะแนว
ป.๓/๒ ป.๓/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๒ ป.๓/๑
คณิตศาสตร์ สงั คม ชุมนุม
องั คาร คณิตศาสตร์ ป.๓/๒ คณติ ศาสตร์ ป.๓/๑ ป.๓/๑
พุธ ป.๓/๑ คณิตศาสตร์ ป.๓/๒ ลูกเสอื
พฤหัสบดี ป.๓/๒ พักกลาง ัวน
ศกุ ร์ คณติ ศาสตร์ ประวตั ิ คณิตศาสตร์ ป.๓/๑,ป.๓/๒
ป.๓/๑ ป.๓/๑ ป.๓/๑
คณิตศาสตร์ สังคม ประชมุ
คณติ ศาสตร์ ป.๓/๒ ป.๓/๑ ประจำสปั ดาห์
ป.๓/๑
ประวัติ
ป.๓/๒

ตารางสอน ของ ครู ศราลี เพ่มิ รงุ่ เรอื ง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ โรงเรยี นวดั เกตมุ ดศี รีวราราม

ภาคเรียนที่ ๒ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๒๑ คาบ )

วัน/เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
จันทร์ ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย
ป.๓/๑ ป.๔/๑ พักกลาง ัวน ป.๔/๒ ภาษาไทย ภาษาไทย
ป.๓/๒ ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔/๑ ป.๓/๒
อังคาร ภาษาไทย ป.๓/๑ ป.๓/๒ ภาษาไทย ภาษาไทย
ภาษาไทย ป.๔/๑ ป.๔/๒ ประชุม
ป.๔/๒ ป.๓/๑ ภาษาไทย ภาษาไทย ประจำสปั ดาห์
พธุ ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๓/๒ ป.๔/๒ ภาษาไทย
ป.๓/๒ ป.๓/๑
ป.๔/๑ ภาษาไทย
พฤหัสบดี ภาษาไทย ป.๓/๑

ป.๒/๑
ศุกร์ ภาษาไทย

ป.๒/๑

ตารางสอน ของ ครู ศิรนิ นั ท์ มนี ้อย ครปู ระจำช้นั ประถมศึกษาปที ่ี ๔/๑ โรงเรยี นวัดเกตมุ ดศี รีวราราม

ภาคเรยี นท่ี ๒ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๒๑ คาบ )

วัน/เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
จันทร์ ภาษาองั กฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ แนะแนว
ป.๔/๑ ป.๓/๒ ป.๔/๒ ป.๔/๑
ป.๓/๑ ภาษาอังกฤษ ภาษาองั กฤษ
อังคาร ภาษาอังกฤษ ป.๔/๑ ป.๓/๑ พักกลาง ัวน ภาษาองั กฤษ ภาษาอังกฤษ ซอ่ มเสรมิ
ภาษาอังกฤษ ป.๔/๒ ป.๔/๑ ป.๔/๑
ป.๓/๒ ภาษาอังกฤษ ป.๓/๑ ประชมุ
พุธ ภาษาองั กฤษ ป.๔/๒ ภาษาอังกฤษ ภาษาองั กฤษ ภาษาองั กฤษ ประจำสปั ดาห์
ป.๔/๒ ป.๓/๑ ป.๔/๑
ป.๓/๒
พฤหัสบดี ภาษาองั กฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาองั กฤษ
ป.๓/๑ ป.๓/๒
ป.๓/๒
ศกุ ร์

ตารางสอน ของ ครู จกั รินทร์ สินเจรญิ ครปู ระจำชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๔/๒ โรงเรยี นวดั เกตมุ ดีศรวี ราราม

ภาคเรยี นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๑๙ คาบ )

วนั /เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
จันทร์ ศิลปะ ศิลปะ ศลิ ปะ ศิลปะ แนะแนว
ป.๖/๒ ป.๔/๒ ป.๕/๒ ป.๔/๑ ป.๔/๒
องั คาร ดนตรี ดนตรี ศิลปะ ชุมนมุ
ป.๔/๒ ป.๕/๑ ป.๓/๑ ป.๔/๒
พธุ ศลิ ปะ ดนตรี พักกลาง ัวน ศลิ ปะ ดนตรี
พฤหัสบดี ป.๖/๒ ป.๔/๑ ป.๓/๒ ป.๓/๑ ซอ่ มเสริม
ศลิ ปะ ดนตรี ป.๔/๒
ศกุ ร์ ดนตรี ป.๖/๑ ศลิ ปะ ป.๓/๒ ประชมุ
ป.๖/๒ ดนตรี ป.๕/๑ ดนตรี ประจำสัปดาห์
ป.๖/๑ ป.๕/๒

ตารางสอน ของ ครู นฤมล มะณโุ ชติ ครูประจำชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี ๕/๑ โรงเรยี นวดั เกตุมดศี รวี ราราม

ภาคเรยี นท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๑๙ คาบ )

วนั /เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
จันทร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาองั กฤษ ภาษาองั กฤษ
ป.๕/๑ ป.๖/๒ ป.๕/๒ ภาษาองั กฤษ ภาษาองั กฤษ
องั คาร ป.๕/๒ ป.๖/๑ ป.๕/๑
ชุมนุม ภาษาองั กฤษ
พุธ ภาษาองั กฤษ ภาษาองั กฤษ ภาษาองั กฤษ พักกลาง ัวน ป.๕/๑ แนะแนว
พฤหัสบดี ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๖/๒ ป.๖/๑ ป.๕/๑
ภาษาอังกฤษ ซอ่ มเสรมิ ประชมุ
ศุกร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาองั กฤษ ป.๖/๑ ป.๕/๑ ประจำสัปดาห์
ป.๖/๒ ป.๕/๑
ภาษาองั กฤษ
ภาษาองั กฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๖/๒
ป.๕/๒ ป.๖/๑

ตารางสอน ของ ครูนวรตั น์ อำแพงใต้ ครปู ระจำชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ ๕/๒ โรงเรียนวดั เกตุมดีศรวี ราราม

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๒๐ คาบ )

วนั /เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
จนั ทร์ คณติ ศาสตร์
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ป.๕/๒ ป.๕/๑ ป.๔/๑
อังคาร คณิตศาสตร์ ป.๔/๑
คณิตศาสตร์ คณติ ศาสตร์
ป.๕/๑ ป.๔/๑ ป.๔/๒ คณติ ศาสตร์ คณิตศาสตร์
พุธ คณติ ศาสตร์
คณติ ศาสตร์ ป.๔/๒ ป.๕/๒
ป.๕/๒ ป.๕/๑
พฤหสั บดี พักกลาง ัวน คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณ
คณติ ศาสตร์
ศุกร์ คณติ ศาสตร์ ป.๔/๒ ป.๔/๑ ป.๕/๒
ป.๕/๑
คณติ ศาสตร์ คณติ ศาสตร์ แนะแนว

ป.๔/๒ ป.๕/๒ ป.๕/๒

วิทยาการคำนวณ ประชมุ

ป.๕/๑ ประจำสปั ดาห์

ตารางสอน ของ ครู นิทศั น์ เกตเุ จรญิ ครปู ระจำช้นั ประถมศึกษาปที ่ี ๖/๑ โรงเรยี นวดั เกตุมดศี รวี ราราม

ภาคเรียนที่ ๒ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๑๙ คาบ )

วนั /เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
จันทร์ แนะแนว ชุมนุม คณิตศาสตร์ แนะแนว
ป.๖/๑ คณิตศาสตร์ ป.๖/๒ ซ่อมเสรมิ ป.๖/๒ ป.๖/๒
อังคาร ป.๖/๑ ซอ่ มเสรมิ ป.๖/๑ ซอ่ มเสริม ชุมนุม
ป.๕/๒ คณติ ศาสตร์ ป.๖/๒ ป.๔/๑
พธุ พักกลาง ัวน ป.๖/๒ ลกู เสอื
คณติ ศาสตร์ คณิตศาสตร์
พฤหัสบดี คณติ ศาสตร์ ป.๖/๑ ชมุ นมุ ป.๖/๒ ป.๖/๑,ป.๖/๒
ป.๖/๑ ป.๕/๒ ชุมนมุ
ศุกร์ คณติ ศาสตร์ คณติ ศาสตร์ ป.๖/๑
ป.๖/๑ ป.๖/๒ ประชมุ

ประจำสปั ดาห์

ตารางสอน ของ ครู ทิตยา ศรสง่ ครปู ระจำช้นั ประถมศึกษาปที ่ี ๖/๒ โรงเรียนวดั เกตมุ ดศี รีวราราม

ภาคเรยี นที่ ๒ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๒๐ คาบ )

วนั /เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
จนั ทร์ ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย
ป.๕/๒ ภาษาไทย พักกลาง ัวน ป.๖/๒ ภาษาไทย ภาษาไทย
ป.๒/๑ ภาษาไทย ป.๖/๒ ภาษาไทย ป.๖/๒ ป.๕/๒
องั คาร ภาษาไทย ป.๕/๑ ภาษาไทย ป.๒/๑
ภาษาไทย ป.๕/๑ ภาษาไทย ภาษาไทย
ป.๖/๑ ป.๖/๑ ภาษาไทย ป.๕/๒ ป.๖/๒
พธุ ภาษาไทย ป.๕/๒ ภาษาไทย ประชุม
ภาษาไทย ป.๖/๑ ประจำสปั ดาห์
ป.๒/๑ ป.๕/๑ ภาษาไทย
พฤหัสบดี ภาษาไทย ป.๖/๑

ป.๕/๑
ศกุ ร์

ตารางสอน ของ ครู วชั ราภรณ์ จนั ทรค์ ง โรงเรียนวดั เกตมุ ดีศรีวราราม

ภาคเรียนท่ี ๒ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๒๐ คาบ )

วัน/เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
จันทร์ สขุ ศกึ ษา
พละ วิทยาศาสตร์ ป.๒/๒
อังคาร พละ
ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๒
พธุ ลูกเสอื
วทิ ยาศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์
พฤหัสบดี ป.๑/๑,ป.๑/๒
ป.๒/๑ ป.๑/๑ ชมุ นุม
ศกุ ร์ ป.๑/๑
ชมุ นมุ พักกลาง ัวน ชมุ นุม

ป.๒/๒ ป.๑/๒

สุขศึกษา พละ สขุ ศึกษา พละ

ป.๑/๒ ป.๒/๑ ป.๒/๑ ป.๒/๒

วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา

ป.๒/๒ ป.๑/๑

ตารางสอน ของ ครู พิรยิ พงศ์ ต้มุ ไธสง โรงเรยี นวดั เกตมุ ดีศรวี ราราม

ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๒๐ คาบ )

วนั /เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
วทิ ยาศาสตร์ แนะแนว
จันทร์ วทิ ยาการคำนวณ วทิ ยาศาสตร์ ป.๓/๑ ป.๓/๒
วิทยาศาสตร์
ป.๔/๒ ป.๕/๑ ป.๓/๒ ลูกเสือ
ป.๒/๑,ป.๒/๒
อังคาร วทิ ยาศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์

ป.๕/๒ ป.๕/๑

พธุ วิทยาศาสตร์ พักกลาง ัวน

ป.๔/๑

พฤหัสบดี วิทยาศาสตร์ วทิ ยาการคำนวณ วิทยาศาสตร์
ป.๕/๒
ป.๔/๒ ป.๔/๑

ศุกร์ วิทยาศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์
ป.๔/๒
ป.๔/๑

ตารางสอน ของ ครู วรวุฒิ สายศริ ิ โรงเรียนวดั เกตุมดศี รีวราราม

ภาคเรียนท่ี ๒ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๑๙ คาบ )

วัน/เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
จนั ทร์ พละ พละ
ป.๖/๑ พละ ป.๕/๒
องั คาร พละ ป.๔/๒ ชมุ นมุ
ป.๖/๒ ป.๓/๑
พุธ สขุ ศึกษา พละ พละ พักกลาง ัวน สุขศึกษา ลูกเสอื
พฤหสั บดี ป.๖/๒ ป.๓/๑ ป.๓/๒ สขุ ศกึ ษา ป.๕/๑
พละ สุขศกึ ษา สขุ ศกึ ษา ป.๓/๑ สขุ ศกึ ษา ป.๔/๑,ป.๔/๒
ศกุ ร์ ป.๔/๑ ป.๕/๒ ป.๔/๑ พละ ป.๖/๑ พละ
สขุ ศึกษา ป.๕/๑ ป.๓/๑
ป.๔/๒ สุขศกึ ษา
ป.๓/๒

ตารางสอน ของ ครู รงุ่ นภา รกั สม โรงเรียนวดั เกตมุ ดศี รีวราราม

ภาคเรยี นท่ี ๒ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๒๐ คาบ )

วนั /เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐

จนั ทร์ การงาน การงาน

ป.๖/๑ ป.๕/๑

องั คาร การงาน การงาน ชุมนมุ

ป.๖/๒ ป.๒/๒ ป.๒/๑

พธุ การงาน พักกลาง ัวน การงาน การงาน

ป.๔/๒ ป.๒/๑ ป.๓/๒

พฤหัสบดี การงาน การงาน การงาน ชุมนมุ

ป.๕/๒ ป.๑/๑ ป.๓/๑ ป.๓/๒

ศุกร์ การงาน การงาน

ป.๑/๒ ป.๔/๑

ตารางสอน ของ ครู อภชิ าติ หอมหวล โรงเรียนวดั เกตมุ ดศี รวี ราราม

ภาคเรียนท่ี ๒ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๑๙ คาบ )

วนั /เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
จันทร์ สังคม สงั คม สงั คม สังคม สงั คม
ป.๔/๑ ป.๔/๒ สังคม ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๖/๑
องั คาร สังคม สงั คม ป.๖/๑ ประวัติ สังคม สังคม
ป.๔/๑ ป.๔/๒ ประวัติ ป.๔/๑ ป.๕/๑ ป.๖/๒
พุธ ป.๕/๒ ลูกเสือ
พักกลาง ัวน ประวตั ิ
สังคม ป.๔/๒ ป.๕/๑,ป.๕/๒
ป.๕/๒
พฤหัสบดี ประวัติ สงั คม
ศุกร์ ป.๖/๑ ป.๖/๒
สงั คม ประวัติ
ป.๖/๒ ป.๕/๑

ตารางสอน ของ ครู มัชฌิมา เนตโิ กวทิ โรงเรยี นวดั เกตมุ ดีศรวี ราราม

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( จำนวน ๒๐ คาบ )

วัน/เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ -๑๔.๓๐ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐
จันทร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
ป.๑/๒ ภาษาองั กฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๑/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๑
อังคาร ภาษาอังกฤษ ป.๑/๒ ป.๑/๑ ภาษาอังกฤษ วทิ ยาศาสตร์
ป.๒/๒ ป.๒/๑ ป.๖/๑
พุธ วิทยาการคำนวณ ภาษาองั กฤษ วิทยาศาสตร์
วทิ ยาการคำนวณ ป.๖/๒ ป.๑/๑ พักกลาง ัวน ป.๖/๑
พฤหสั บดี ป.๖/๑ วิทยาศาสตร์
ภาษาองั กฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๖/๒
ศุกร์ ป.๒/๑ ป.๒/๒ ภาษาองั กฤษ
ป.๑/๒
วทิ ยาศาสตร์
ป.๖/๒

ตารางสอน ของ ครู อำภา คงพนิ จิ ครูอนบุ าล ๒ โรงเรียนวดั เกตมุ ดศี รวี ราราม
ภาคเรยี นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชว่ั โมงท่ี 1 2 34 5 6 78 9 10 11
วนั เดือน ปี เวลา 08.20-08.30 08.30-08.50 08.50-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.20 12.20-14.20 14.20-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30

จนั ทร์ กจิ กรรมเคลอ่ื นไหว กจิ กรรมเสริม กิจกรรม กิจกรรมเลน่ ตาม กิจกรรม เกมการศกึ ษา
ประสบการณ์ สร้างสรรค์ มมุ กลางแจ้ง เกมการศึกษา
อังคาร
กจิ กรรมเคลอื่ นไหว กิจกรรมเสริม กจิ กรรม กจิ กรรมเลน่ ตาม กจิ กรรม
พุธ ประสบการณ์ สรา้ งสรรค์ มมุ กลางแจ้ง
พฤหัสบดี กิจกรรมโฮม ูรม
พัก ัรบประทานอาหารกลาง ัวนกิจกรรมเคลอ่ื นไหวกิจกรรมเสรมิกจิ กรรมกจิ กรรมเลน่ ตามกจิ กรรมเกมการศกึ ษา
ศุกร์ ประสบการณ์ สรา้ งสรรค์ มุม กลางแจง้ เกมการศกึ ษา
นอนพัก ่ผอน เกมการศึกษา
เ ็กบที่นอน ล้างห ้นากจิ กรรมเสรมิกจิ กรรมกิจกรรมเลน่ ตามกิจกรรม
ทบทวนบทเ ีรยน/ เต ีรยม ัตวกลับบ้านประสบการณ์สร้างสรรค์มมุกลางแจ้ง
กจิ กรรมเคลื่อนไหว
กิจกรรม กจิ กรรมเลน่ ตาม กจิ กรรม
กิจกรรมเคล่อื นไหว กิจกรรมเสริม สรา้ งสรรค์ มุม กลางแจ้ง
ประสบการณ์

ตารางสอน ของ ครู เดือนเพ็ญ หริ ัญรัตน์ ครอู นุบาล ๓/๑ โรงเรยี นวัดเกตุมดีศรวี ราราม
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

ชั่วโมงท่ี 1 2 34 5 6 78 9 10 11
วัน เดอื น ปี เวลา 08.20-08.30 08.30-08.50 08.50-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.20 12.20-14.20 14.20-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30

จนั ทร์ กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเสรมิ กิจกรรม กจิ กรรมเลน่ ตาม กิจกรรม เกมการศึกษา
ประสบการณ์ สรา้ งสรรค์ มมุ กลางแจ้ง เกมการศกึ ษา
องั คาร
กิจกรรมเคลื่อนไหว กจิ กรรมเสรมิ กิจกรรม กิจกรรมเลน่ ตาม กจิ กรรม
พุธ ประสบการณ์ สร้างสรรค์ มุม กลางแจง้
พฤหัสบดี กิจกรรมโฮม ูรม
พัก ัรบประทานอาหารกลาง ัวนกจิ กรรมเคลื่อนไหวกจิ กรรมเสริมกจิ กรรมกจิ กรรมเล่นตามกจิ กรรมเกมการศึกษา
ศกุ ร์ ประสบการณ์ สรา้ งสรรค์ มมุ กลางแจ้ง เกมการศึกษา
นอนพัก ่ผอน เกมการศึกษา
เ ็กบที่นอน ล้างห ้นากิจกรรมเสรมิกจิ กรรมกิจกรรมเลน่ ตามกจิ กรรม
ทบทวนบทเ ีรยน/ เต ีรยม ัตวกลับบ้านประสบการณ์สรา้ งสรรค์มมุกลางแจง้
กิจกรรมเคลอ่ื นไหว
กจิ กรรม กจิ กรรมเลน่ ตาม กิจกรรม
กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเสรมิ สร้างสรรค์ มมุ กลางแจ้ง
ประสบการณ์

ตารางสอน ของ ครู จติ รา กรังพานิช ครูอนบุ าล ๓/๒ โรงเรยี นวัดเกตุมดีศรีวราราม
ภาคเรียนท่ี ๒ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

ช่ัวโมงท่ี 1 2 34 5 6 78 9 10 11
วนั เดือน ปี เวลา 08.20-08.30 08.30-08.50 08.50-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.20 12.20-14.20 14.20-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30

จนั ทร์ กจิ กรรมเคลื่อนไหว กจิ กรรมเสริม กิจกรรม กิจกรรมเล่นตาม กิจกรรม เกมการศึกษา
ประสบการณ์ สร้างสรรค์ มุม กลางแจง้ เกมการศึกษา
อังคาร
กจิ กรรมเคลอื่ นไหว กจิ กรรมเสรมิ กิจกรรม กจิ กรรมเลน่ ตาม กิจกรรม
พุธ ประสบการณ์ สร้างสรรค์ มมุ กลางแจ้ง
พฤหสั บดี กิจกรรมโฮม ูรม
พัก ัรบประทานอาหารกลาง ัวนกจิ กรรมเคลื่อนไหวกิจกรรมเสรมิกิจกรรมกิจกรรมเล่นตามกจิ กรรมเกมการศกึ ษา
ศกุ ร์ ประสบการณ์ สรา้ งสรรค์ มุม กลางแจง้ เกมการศกึ ษา
นอนพัก ่ผอน เกมการศึกษา
เ ็กบที่นอน ล้างห ้นากจิ กรรมเสรมิกจิ กรรมกจิ กรรมเลน่ ตามกจิ กรรม
ทบทวนบทเ ีรยน/ เต ีรยม ัตวกลับบ้านประสบการณ์สร้างสรรค์มมุกลางแจ้ง
กิจกรรมเคลื่อนไหว
กิจกรรม กจิ กรรมเล่นตาม กิจกรรม
กจิ กรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเสริม สรา้ งสรรค์ มุม กลางแจง้
ประสบการณ์


Click to View FlipBook Version
Previous Book
[DOWNLOAD PDF] Tales from the Yawning Portal (Dungeons & Dragons, 5th Edition) Free Epub
Next Book
(*PDF/KINDLE)->DOWNLOAD Weddiculous: An Unfiltered Guide to Being a Bride