The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฎิบัติงาน2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pypop15, 2019-11-22 04:22:04

รายงานผลการปฎิบัติงาน2

รายงานผลการปฎิบัติงาน2

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน
ประจาภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2562

โดย
วา่ ท่ี ร.ต.หญงิ ภัศราวรรณ ชมุ เสน

ตาแหน่งครูผชู้ ่วย
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี

โรงเรียนวัชรวทิ ยา
สานกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษามธั ยมศึกษา เขต 41

สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน

สว่ นราชการ โรงเรยี นวชั รวทิ ยา บันทกึ ขอ้ ความ
ท่ี
วันท่ี 25. เดอื น กันยายน .พ.ศ. 2562
เรอื่ ง รายงานผลการปฏิบัติงาน

เรียน ผอู้ านวยการโรงเรียนวัชรวิทยา
สิง่ ท่สี ง่ มาดว้ ย รายงานผลการปฏิบตั ิงาน จานวน 2 ฉบับ

ตามท่ีโรงเรียนได้มอบหม ายให้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าท่ีสอน ครูท่ีปรึกษา และงานพิเศษอ่ืน ๆ
ในภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2562 ข้าพเจา้ ขอรายงานผลการปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เสนอ ผู้อานวยการโรงเรยี น (ลงชือ่ )
เพอ่ื โปรดทราบและพจิ ารณา ( ว่าทรี่ .ต.หญิงภศั ราวรรณ ชมุ เสน )
ตาแหนง่ ..ครูผู้ช่วย

(ลงชื่อ)
(….........................................)

หวั หนา้ กลุม่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ความเหน็ รองผู้อานวยการกล่มุ บรหิ ารงานวิชาการ ความเห็นรองผูอ้ านวยการกลุม่ บริหารงานบุคคล

…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….……….

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

(นายวิเชยี ร ยอดนิล) ((นายสรุ ศักด์ิ โพธิบ์ ลั ลังค์ )

รองผู้อานวยการกลมุ่ บริหารงานวชิ าการ หวั หนา้ กลุ่มบริหารงานบคุ คล

ความเหน็ ผูอ้ านวยการ

....................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

(ลงช่ือ)

(นายไพชยนต์ ศรมี ่วง)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

สารบัญ หน้า

บนั ทกึ ข้อความ
สารบญั ข
บทนา 1
วัตถุประสงคข์ องการปฏบิ ตั งิ าน
เป้าหมายการปฏิบตั ิงาน 1
สรปุ ภาระงาน 1
ผลการปฏบิ ัติงาน 2

ส่วนท่ี 1 สรุปผลการปฏบิ ัติงานการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ 3
ส่วนที่ 2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านกิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น 3-6
สว่ นท่ี 3 สรุปผลการปฏิบัติงานระบบดแู ลช่วยเหลอื นักเรยี น
สว่ นที่ 4 สรุปผลงานและคุณลกั ษณะการปฏบิ ัติงานสนบั สนุน 7-9
สว่ นที่ 5 สรปุ ผลการปฏิบตั งิ านดา้ นคณุ ธรรมจรยิ ธรรม 10 - 12
13 - 16
ภาคผนวก
17 - 20
- ประมวลภาพกจิ กรรม
- คาสัง่ ปฏิบตั งิ าน
- สาเนาเกยี รติบัตร วฒุ ิบัตรท่ีได้รับ
- รายงานการจัดกิจกรรม
- ผลงานนกั เรยี น

ฯลฯ

1

รายงานการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ท่ี ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2562
ของ วา่ ท่ี ร.ต.หญิงภัศราวรรณ ชมุ เสน

บทนา

ก าร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก าร เรี ยน รู้ เป็ น ภ า ร ะ ง าน ขอ ง ค รูที่ ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อ บ ให้ ก า ร จั ด ก าร ศึ ก ษ าเป็ น ไ ป
ตามเจตนารมณข์ องหลักสตู รแกนกลางการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรสถานศกึ ษาที่มุ่งเน้นให้
ผเู้ รยี นมที ั้งความรู้ ความคดิ ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรยี นรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
พฒั นาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนสาคัญทีส่ ุด ทกุ คนมคี วามสามารถในการเรียนรแู้ ละพัฒนาตนเอง
สง่ เสริมใหผ้ เู้ รยี นพฒั นาความธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พทุ ธศักราช
2542 หมวด 4 เร่ือง แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 ข้อ 4 แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของคุณธรรม
จริยธรรม โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกีย่ วข้องดาเนนิ การ คือ การจัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรดู้ ้านต่างๆ อยา่ งสมดลุ กนั รวมทั้งใหม้ ีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่
ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนเก่ง มสี มรรถภาพในการดาเนินชีวิต มคี วามสขุ บนพื้นฐานความ
เป็นไทย เป็นผู้ที่มีความสามารถพึ่งตนเองได้ ครูผู้สอนนอกจากจะมีหน้าท่ีจัดการเรียนร้ทู ี่หลากหลายเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพผ้เู รียนแล้ว ยังต้องดูแลนักเรียนตามบทบาทครูที่ปรกึ ษา รวมท้ังรบั ผดิ ชอบงานพเิ ศษอื่นๆ
อกี ด้วย ทั้งน้ีเพื่อให้โรงเรียนดาเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน

1. เพอื่ ให้การจัดการเรยี นรู้ใหแ้ กผ่ เู้ รยี นเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกั สตู ร
2. เพ่ือให้งานการจัดการศึกษาประสบผลสาเร็จตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ของโรงเรียน กลมุ่ สาระการเรียนรู้ กลุม่ งานและงานโรงเรยี น
3. เพอื่ ปลกู ฝังคุณธรรม จรยิ ธรรม และค่านิยมอนั พึงประสงค์ให้กบั ผู้เรียน

เปา้ หมายการปฏิบัตงิ าน

1. เพอ่ื ให้การจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ให้แก่ผ้เู รียนเป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และหลักสตู รถานศึกษา มงุ่ พฒั นาผู้เรยี นแบบองคร์ วม เปน็ คนดี มีความรู้
ความสามารถ และดารงชีวติ อยใู่ นสังคมไดอ้ ยา่ งมคี วามสขุ

2. เพอื่ จดั กิจกรรมการเรยี นรู้ ใหผ้ ู้เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคณุ ธรรม มีจติ สานึก ในการ
ใชพ้ ลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการทางาน เพ่ือการดารงชีวิตและครอบครัว

3. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใหผ้ ู้เรยี น มีทักษะ กระบวนการทางาน และการจัดการ การทางานเป็น
กลมุ่ การแสวงหาความรู้ สามารถแกป้ ัญหาในการทางาน รกั การทางาน และมีเจตคตทิ ่ดี ตี อ่ งาน

4. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริตมีคุณธรรมมีเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ และเหน็ แนวทางในการประกอบอาชพี สุจรติ

สรุปภาระงาน ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2562

1. งานการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ ไดป้ ฏิบัติหนา้ ที่ ดงั น้ี

ภาคเรยี นท่ี 1 ปี 2562

ที่ รหสั วชิ า รายวชิ า ชน้ั /ห้อง จานวน รวม
ชว่ั โมง/
1…การงานอาชพี พืน้ ฐาน…. ง 23101 การงานอาชีพ ม.3/4- สปั ดาห์ 4

ม.3/5 4 2

2 การงานอาชพี พ้นื ฐาน ง 22101 การงานอาชพี ม. 2/8 2 2
1
ม. 2/9 2 1
1
3…ลดเวลาเรียนเพม่ิ เวลารู้…. ……………….. กจิ กรรมลดเวลาเรียน… ม.1-3 1 1
1
4...ลกู เสอื -เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผ้เู รียน ม.-2 1 2
1 14
4..ชมุ ชนแหง่ การเรียนรู้ PLC PLC กลมุ่ สาระการงาน 2
14
อาชีพและเทคโนโลยี

5.หนงึ่ โรงเรยี นหนี่งอาชพี หนงึ่ โรงเรียนหนีง่ อาชพี ม.2

6.ชุมนุม ชมุ นุม ม.4-6

7.โฮมรูม/ประชมุ โฮมรูม ม.5

รวม …………

2. งานกิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน

2.1 กิจกรรมแนะแนว ชั้น ม...........................

2.2 กจิ กรรมนักเรยี น

กจิ กรรมลกู เสอื /เนตรนารี ช้ัน ม.2

กจิ กรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.5/2

กิจกรรมชุมนมุ ม.4,ม.5

2.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ช้ัน ม.5/2

3. งานระบบดแู ลช่วยเหลอื นักเรียน

ทาหนา้ ทค่ี รทู ่ีปรกึ ษาชน้ั ม.5/2 ครูท่ีปรกึ ษาร่วม นายชวลติ เรือนจรสั ศรี
จานวนนักเรียน 40 คน (นกั เรียนชาย 10 คน นักเรียนหญงิ 30 คน)
ดูแลห้องเรยี น หอ้ ง..128
หน้าที่ครเู วรประจาวัน วันที่ 3-7 ม.ิ ย.,8-12 ก.ค. 12-16 ส.ค.,16-20ก.ย.2562
ดแู ลเขตพน้ื ทร่ี บั ผิดชอบ(ระบุ) ประตูใหญ่ ประตูเลก็ โรงจอดรถ ธนาคารพลานามัย โรงฝกึ งาน
ธรุ กิจ สนามบาสเกตบอล อาคารเรยี น 1-4 หอ้ งนา้ ชาย-หญงิ

4. งานพิเศษ (งานอนื่ ที่ได้รับมอบหมาย)
3.1 งาน...โภชนาการ......ทาหน้าท่ี.....ตรวจสอบอาหารและภาชนะในโรงอาหาร...
กลุ่มงาน..บริหารทว่ั ไป...
3.2 งาน.....การเงนิ และบัญชี....ทาหน้าท.่ี .บันทกึ สมุดบญั ชีรายรบั -รายจ่าย(เพิม่ เติม)
กลุ่มงาน ...งบประมาณ.....

ผลการปฏิบตั ิงานภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2562

ข้าพเจ้า ขอรายงานการปฏิบัตหิ น้าท่ี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดงั ต่อไปนี้

ส่วนท่ี 1

สรปุ ผลการปฏิบัตงิ านการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้
ชอ่ื วา่ ที่ ร.ต.หญิงภัศราวรรณ ชุมเสน กลุม่ สาระ .การงานอาชพี และเทคโนโลยี.. วิชาท่ีสอน การงานอาชพี

ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2562
1.การเตรียมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.1 ได้จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ลา รายการ จานวน จานวน จานวนแผน หลกั ฐาน
ดบั ชว่ั โมง หน่วยการ ทง้ั หมด
ทงั้ หมด เรียนรู้ แผนการ
1 แผนการจดั กจิ กรรมการเรยี นรรู้ หสั วิชา. ง 32101 ……19…… จัดการเรยี นรู้
……20… ……5…… …..
ช่อื วชิ า...การงานอาชพี . …… .

1.2 รายการส่ือ – เอกสารประกอบการสอนท่ีจดั ทา – จดั หาเพ่อื ประกอบการเรียนการสอน

ลาดบั ประเภทสื่อ จานวน ใช้สอนเรื่อง หลักฐาน

1 ส่งิ พิมพ์ 1 ใบงาน เรอ่ื ง การทางานเพื่อการดารง แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 1
ใบงาน ชีพ

2 สิ่งพิมพ์ 1 ใบงาน เร่อื ง การดแู ลรกั ษาเสอื้ ผ้าและ แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 2
ใบงาน เครอ่ื งแตง่ กาย

3 สิ่งพิมพ์ 1 ใบงาน เรอื่ ง อาหารประเภทสารับ แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 6
ใบงาน

4 สิ่งพิมพ์ 1 ใบงาน เร่อื ง อาหารมอ้ื สุขภาพ , แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 7
ใบงาน รายการอาหารของฉัน

5 สิ่งพมิ พ์ 1 ใบงาน เรอ่ื ง งานช่างในบ้าน แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ 9
ใบงาน

6 สิ่งพมิ พ์ 1 ใบงาน เรื่อง บรรจภุ ณั ฑ์จากวัสดุ แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 11
ใบงาน ธรรมชาติ

7 สิ่งพมิ พ์ 1 ใบงาน เรื่อง วิธีการขยายพนั ธพุ์ ชื แผนการจดั การเรยี นรูท้ ่ี 13
ใบงาน

8 สิ่งพมิ พ์ 1 ใบงาน เรอ่ื ง เทคโนโลยี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
ใบงาน

9 สิ่งพิมพ์ 1 ใบงาน เรื่อง การสารวจความพรอ้ ม แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 18
ใบงาน และหางานทเี่ หมาะสม

ลาดบั ประเภทสอื่ จานวน ใช้สอนเร่ือง หลกั ฐาน
แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 19
10 สง่ิ พมิ พ์ 1 ใบงาน เร่ือง การวเิ คราะหแ์ นวทาง
ใบงาน การประกอบอาชีพ

11 อุปกรณข์ องจริง 1 ตวั อยา่ งสื่ออินโฟกราฟกิ ตัวอยา่ งสอ่ื อินโฟกราฟิก
เรื่อง ตามสั่ง ตามใจ เรื่อง ตามสง่ั ตามใจ

12 อุปกรณข์ องจรงิ 1 ตวั อยา่ งผา้ เช็ดมอื ตวั อย่างผา้ เช็ดมอื
13 อุปกรณ์ของจริง
1 ตวั อย่าง การเนา ดน้ สอย เยบ็ ตัวอยา่ ง การเนา ด้น สอย

กระดุม เยบ็ กระดุม

14 อปุ กรณข์ องจรงิ 1 ตัวอยา่ งถุงกระดาษจากกระดาษสา ตวั อย่างถงุ กระดาษจาก
กระดาษสา

15 เทคนิคและ 1 ดาเนินการจดั การเรยี นรู้ โดยใชว้ ิธีการ แผนการจดั การเรียนรู้
วธิ กี ารสอน สาธิต

16 เทคนคิ และ 1 ดาเนนิ การจดั การเรยี นรู้ โดยใชว้ ธิ ีการ แผนการจดั การเรยี นรู้
วธิ ีการสอน RCA

17 เทคนิคและ 1 ดาเนนิ การจัดการเรียนรู้ โดยใชว้ ิธกี าร แผนการจดั การเรยี นรู้
วธิ กี ารสอน Active leaning

18 สื่อคอมพวิ เตอร์ 1 Power point เร่อื ง การขยายพันธ์พชื แผนการจัดการเรยี นรู้
Power point

สอ่ื คอมพิวเตอร์ การเสร้างส่อื การเรียนการสอนรปู แบบ การเสรา้ งสอื่ การเรยี นการสอน

19 VDO CLIP 1 VDO CLiP ผา่ นชุมชนการเรยี นรู้ รปู แบบ VDO CLiP

เร่ือง การดน้ เนา สอย ผ่านชมุ ชนการเรยี นรู้

20 ส่ือคอมพวิ เตอร์ 1 VDO CLIP จาก YOUTUBE https://www.youtube.com
VDO CLIP เร่อื ง วิธกี ารเนา ดน้ สอย /watch?v=Bjl4T0rOSRM

21 สอ่ื คอมพวิ เตอร์ 1 VDO CLIP จาก YOUTUBE https://www.youtube.com
VDO CLIP เรอ่ื ง วธิ ีการทาผา้ เชด็ มืออยา่ งงา่ ย /watch?v=n20C-o_DmpM

22 สือ่ คอมพวิ เตอร์ 1 VDO CLIP จาก YOUTUBE https://www.youtube.com
VDO CLIP เร่อื ง วธิ ีการพับถุงกระดาษ /watch?v=sPUDkuOT30o

23 สอ่ื คอมพิวเตอร์ 1 VDO CLIP จาก YOUTUBE https://www.youtube.com
VDO CLIP เรือ่ ง วธิ กี ารขยายพนั ธ์ุพืช /watch?v=e08upmYIEF0

ส่ือคอมพวิ เตอร์ VDO CLIP จาก YOUTUBE https://www.youtube.com

VDO CLIP การวเิ คราะห์แนวทางการประกอบ /watch?v=7iE84hPGBys

24 1 อาชีพ

- รายการแฉ (บะหมช่ี ายสี่หม่ีเกย๊ี ว)

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

ลาดบั ประเภทสือ่ จานวน ใช้สอนเร่ือง หลักฐาน

สื่อคอมพิวเตอร์ VDO CLIP จาก YOUTUBE https://www.youtube.com
25 VDO CLIP 1 การวเิ คราะห์แนวทางการประกอบ /watch?v=sPUDkuOT30o

อาชีพ

- รายการแฉ (การหลอกลวง

ของอาชีพคนขายล๊อตเตอร)ี่

วนั ที่ 11 สิงหาคม 2561

26 ส่ือคอมพิวเตอร์ VDO CLIP จาก YOUTUBE https://www.youtube.com
VDO CLIP
1 ใช้สอนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพม่ิ เวลารู้ /watch?v=fmjsnvPufD4
27 ส่ือคอมพิวเตอร์
VDO CLIP เรื่อง งานแกะสลกั และใบตอง

1 VDO CLIP จาก YOUTUBE https://www.youtube.com

ใชส้ อนกจิ กรรมชุมนมุ อย.นอ้ ย /watch?v=0IvuDYJ6jw4

1.3.รายงานวิจยั ในช้นั เรยี น

ลาดบั ชือ่ ผลงานวิจยั จานวน แกป้ ญั หาเรื่อง หลกั ฐาน
-
1 -- -- --

1.4 สอนแทน 5 คาบ

ว.ด.ป. รายวิชาที่สอนแทน จานวนคาบ สอนแทนครู หลกั ฐาน
1 นางสาวนิยา อดิเรก
1 กรกฏาคม การงานอาชีพ 1 สมดุ บันทึกการสอน
1 นางสาวนิยา อดเิ รก แทน
2562 1
1 นางสาวนยิ า อดิเรก สมดุ บันทกึ การสอน
16สงิ หาคม การงานอาชพี แทน
5 นางเรณู โพธิจ์ ันทร์
2562 สมดุ บนั ทกึ การสอน
นางเรณู โพธจิ์ นั ทร์ แทน
19 สิงหาคม การงานอาชีพ
สมุดบนั ทึกการสอน
2562 แทน

30 สิงหาคม การงานอาชพี สมดุ บันทกึ การสอน
แทน
2562

10 กันยายน การงานอาชีพ

2562

รวม

1.5 สอนซอ่ มเสรมิ นกั เรยี น 2 .คาบ จานวนนกั เรยี น 76 คน

ว.ด.ป. รายวิชาท่ซี อ่ มเสริม เร่อื ง จานวน จานวนนักเรยี น หลักฐาน
รปู ภาพ
คาบ รูปภาพ

10 กันยายน การงานอาชพี การทาสม้ ตาถว่ั 1 35 รูปภาพ
2562

12 การงานอาชีพ การทาสม้ ตามะละกอ 1 41

กนั ยายน

2562

รวม 2 76

1.6 ประเมนิ ผลการเรยี น…5……..วิธี ได้แก่

1)…แบบทดสอบกอ่ นเรียน-หลงั เรยี น

2)…แบบฝกึ หดั

3)..ช้ินงาน
4) การนาเสนอผลงาน

5)..ทดสอบระหว่างเรยี น/ทดสอบปลายภาค
1.7 การใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่

1)…แหลง่ เรียนรูใ้ นโรงเรียน เช่น หอ้ งสมุด หอ้ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2)…แหล่งเรียนรู้ในทอ้ งถ่นิ

1.8 งานกจิ กรรมเสริมวชิ าการ
1) จดั กจิ กรรมเสรมิ ความร้วู ชิ าท่ีสอนอะไรบา้ ง (นอกเวลาสอน)

ว.ด.ป. รายการปฏิบตั ิ จานวนคาบ หลกั ฐาน

2 กรกฏาคม การแกะลกั 2 รปู ภาพ
2562

6 สงิ หาคม งานใบตอง 2 รูปภาพ
2562

2) การสง่ เสรมิ กิจกรรมแข่งขนั นักเรยี น

ว.ด.ป. รายการแขง่ ขนั หน่วยงานท่จี ดั รางวลั ท่ีได้รับ หลักฐาน

19 ก.ย.62 จดั สวนถาดชื้น งานศลิ ปหัตถกรรม สานักงานเขตพืน้ ท่ี เหรียญทอง เกรยี ติบตั ร
19 ก.ย.62 ครั้งท่ี 69 มธั ยมศกึ ษา เขต 41 ,ภาพถ่าย
รางวลั รอง
การแขง่ ขนั ประดษิ ฐก์ ระทงดอกไม้ธูป สานักงานเขตพ้นื ท่ี ชนะเลศิ เกรียตบิ ัตร
เทียนแพ งานศลิ ปหัตถกรรม คร้งั ท่ี 69 มธั ยมศึกษา เขต 41 อันดบั 1 ,ภาพถ่าย
เหรียญทอง

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2562

จานวนนกั เรียนท่ีได้รับผลการเรียน(คน) คา่ สถิติ
ร มส รวม ค่าเฉลีย่ SD
รหสั วชิ า/รายวชิ า 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0

การงานอาชีพพืน้ ฐาน/

ง23101

รวม --
คดิ เปน็ รอ้ ยละ

จานวนนกั เรียนทีผ่ ่านเกณฑร์ ้อยละ…100… คน
จานวนนักเรียนทไ่ี ม่ผา่ นเกณฑร์ ้อยละ…….คน

3. ผลการประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2562

รหัสวชิ า/รายวชิ า จานวนคุณภาพของนกั เรียน(คน) รวม

การงานอาชีพพ้ืนฐาน/ 012 3 86

………. ……… …….. 86

ง23101

รวม ………. ……… …….. ……86…… 86

คิดเปน็ รอ้ ยละ ………. ……… …….. ………… 100

รอ้ ยละของผู้เรยี นทไี่ ดร้ ะดบั คุณภาพ 2 - 3 …………100…… -

*** 3 หมายถงึ ดีเยี่ยม ***2 หมายถึง ดี *** 1 หมายถึง ผา่ น *** 0 หมายถึง ไม่ผ่าน

4.ผลการประเมนิ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2562

รหัสวชิ า/รายวิชา จานวนคุณภาพของนักเรียน(คน) รวม

การงานอาชีพพ้นื ฐาน/ 0123 86
ง23101 ………. ……… …….. 86 86
รวม
………. ……… …….. 86

คดิ เปน็ รอ้ ยละ ………. ……… …….. ………… 100

ร้อยละของผู้เรยี นท่ีได้ระดบั คุณภาพ 2 - 3 ………100…… -

*** 3 หมายถงึ ดเี ยยี่ ม ***2 หมายถึง ดี *** 1 หมายถึง ผ่าน *** 0 หมายถึง ไม่ผ่าน

ลงชื่อ ผ้รู ายงาน ลงชื่อ หวั หนา้ กลุ่มสาระฯ
( ว่าทีร่ .ต.หญงิ ภัศราวรรณ ชมุ เสน) ( ..........................................)

ลงชอ่ื หัวหนา้ กลมุ่ งานบริหารงานวชิ าการ
(นางจิราพร ชัยแสงแกว้ )

ส่วนท่ี 2

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านกิจกรรมพัฒนาผู้เรยี น
ชื่อ วา่ ท่ี ร.ต.หญิงภศั ราวรรณ ชุมเสน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1.กจิ กรรมแนะแนว

1.1.จดั ทาแผนการเรยี นรู้/โครงสรา้ งการสอน

ไดจ้ ดั ทาโครงสร้างการสอน จานวน -
ได้จัดทาแผนการเรียนรู้ จานวน - แผน

1.2 ใชส้ ่อื /วสั ดุ-อปุ กรณ/์ เอกสาร จานวน - .เรื่อง

ลาดับ ประเภทของสอื่ จานวน ใช้สอนเร่ือง หลกั ฐาน

…….. …………………………………………….. …........ ........................................... ...........................

…….. …………………………………………….. ……… ........................................... ...........................

…….. …………………………………………….. ……… ........................................... ...........................

1.3 จดั กจิ กรรมแนะแนวนกั เรียนชั้น ม. ....................... คาบท.ี่ .-.. วัน -

1.4 ผลการประเมนิ การเขา้ ร่วมกจิ กรรมแนะแนวตามท่ีกาหนดไว้ในหลักสูตร

นกั เรยี น จานวนนกั เรยี น ผลการประเมิน การแก้ไขปัญหา หลักฐาน

ชน้ั ทงั้ หมด(คน) ผ่าน(คน) ไมผ่ า่ น(คน) นักเรียนที่ไมผ่ ่าน ...........................
...........................
ชาย หญิง ชาย หญงิ

.............. ........................... ......... ............. ........... ............. ................................

.............. ........................... ......... ............. ........... ............. ................................

2.กิจกรรมนักเรยี น

2.1 กิจกรรมลกู เสือ/เนตรนารี
2.1.1 การสอนกจิ กรรม

เปน็ เลขาผูก้ ากับลูกเสือ
ระดบั ช้นั ม.2..ดคู วามเรียบร้อยท่ัวไป
2.1.2 การแต่งเคร่ืองแบบ

แตง่ เคร่ืองแบบ 20 .ครงั้ /ภาคเรียน คดิ เป็นร้อยละ100
2.1.3 จดั ทาแผนการเรียนรู้/โครงสร้างการสอน

ได้จดั ทาโครงสร้างการสอน จานวน……………………….…………..……………………………….……..
ไดจ้ ัดทาแผนการเรียนรู้ จานวน………………………………….……………………………..………แผน

2.1.4 ใช้ส่อื /วสั ดุ-อุปกรณ์/เอกสาร จานวน……1….เร่อื ง

ลาดับ ประเภทของสือ่ จานวน ใช้สอนเร่อื ง หลกั ฐาน

1- -- ภาพถ่าย.

…….. …………………………………………….. ……… ........................................... ...........................

2.1.5 ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมลกู เสอื /เนตรนารี ตามทก่ี าหนดไว้ในหลกั สูตร

นกั เรียน จานวนนักเรียน ผลการประเมนิ การแกไ้ ขปญั หา หลกั ฐาน

ช้นั ทง้ั หมด(คน) ผ่าน(คน) ไมผ่ ่าน(คน) นกั เรยี นทไ่ี มผ่ า่ น

ชาย หญงิ ชาย หญิง

ม.2 . 343 .145 .198. ................................ ...........................

.............. ........................... ......... ............. ........... ............. ................................ ...........................

2.2 กจิ กรรมผ้บู าเพญ็ ประโยชน์

2.2.1 การสอนกจิ กรรม

เป็นผ้นู ากลมุ่ /ผ้กู ากบั กิจกรรมบาเพญ็ ประโยชน์

ระดับช้นั ม.5.เนื้อหาทส่ี อน การตระหนักถงึ การมีสว่ นรว่ มในการทางานและประโยชน์

สว่ นรวมมีจิตสาธารณะ

2.2.2 การแตง่ เคร่อื งแบบ

แต่งเครอื่ งแบบ……………….คร้งั /ภาคเรยี น คดิ เป็นรอ้ ยละ…………….

2.2.3 จดั ทาแผนการเรยี นรู้/โครงสรา้ งการสอน

ไดจ้ ัดทาโครงสรา้ งการสอน จานวน 8

ได้จัดทาแผนการเรียนรู้ จานวน………………แผน

2.2.4ใช้ส่อื /วัสดุ-อุปกรณ/์ เอกสาร จานวน……………….เรือ่ ง

ลาดบั ประเภทของสือ่ จานวน ใช้สอนเรือ่ ง หลักฐาน

1 ภาพ 10 .การทางานรว่ มกนั อย่างมี ..ภาพ..

ความสุข

2 วีดีโอ 5 การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ .ยูทูป.

2.2.5 ผลการประเมินการเขา้ รว่ มกจิ กรรมผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ ตามทกี่ าหนดไว้ในหลกั สูตร

นกั เรยี น จานวนนักเรยี น ผลการประเมิน การแก้ไขปัญหา หลักฐาน

ชนั้ ท้งั หมด(คน) ผา่ น(คน) ไม่ผา่ น(คน) นกั เรยี นทไี่ มผ่ ่าน

ชาย หญิง ชาย หญงิ

..ม.5/2 .40. 10 30 ........... ............. ................................ .รายงานผลการ

ดาเนินกิจกรรม

2.3 กจิ กรรมชมุ นมุ

2.3.1 การสอนกจิ กรรม

เป็นครูท่ีปรึกษาชมุ นมุ อย.น้อย

จานวนนกั เรียนทร่ี บั ผิดชอบ..22..คน

2.3 2 จดั ทาโครงการกิจกรรมชมุ นุมรว่ มกับนกั เรยี น จานวน… 1…..โครงการ

2.3.3ใช้ส่อื /วสั ดุ-อปุ กรณ/์ เอกสาร จานวน……1.เร่ือง

ลาดบั ประเภทของสอ่ื จานวน ใช้สอนเร่อื ง หลกั ฐาน

1 ภาพเคร่ืองสาอาง 4 ชุด อย.น้อย ภาพ

อันตราย

การรกั ษาโรคโดยไม่

ต้องใชย้ าปฏชิ วี นะ

2. วีดีโอเพลง 5 ยาอนั ตราย https://www.youtube.com/watch?v=ehBRN3zYwbU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Gs1VcTYjsAKXXxXxivaxJI-
9np2mHwf5GKt7JDLS69hnPrwoEq1rU4t4

2.3.4 ผลการประเมนิ การเขา้ รว่ มกจิ กรรมชุมนมุ อย.นอ้ ย..ตามทกี่ าหนดไวใ้ นหลกั สูตร

นกั เรียน จานวนนกั เรยี น ผลการประเมิน การแก้ไขปัญหา หลกั ฐาน

ช้ัน ทงั้ หมด(คน) ผ่าน(คน) ไม่ผา่ น(คน) นกั เรียนทไี่ ม่ผ่าน .รายงานผลการ
ดาเนินกจิ กรรม
ชาย หญงิ ชาย หญงิ

ม.4 22 ......... 22 ........... ............. ................................

3. กิจกรรมเพ่อื สงั คมและสาธารณประโยชน์

3.1 การสอนกิจกรรม นกั เรียนชนั้ ... จานวนนกั เรียนท่รี ับผดิ ชอบ 40..คน

3.2 จัดทาโครงการกจิ กรรมร่วมกับนกั เรียน จานวน……1..โครงการ

3.3 ผลการประเมนิ การเขา้ รว่ มกจิ กรรมเพอ่ื สังคมและสาธารณประโยชน์ ตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร

นกั เรยี น จานวนนักเรียน ผลการประเมนิ การแก้ไขปัญหา หลักฐาน

ช้ัน ทง้ั หมด(คน) ผา่ น(คน) ไม่ผ่าน(คน) นกั เรียนท่ไี มผ่ า่ น

ชาย หญงิ ชาย หญิง

.ม5/2. ....40 .10 ...30.. ........... ............. ................................ ..รายงานผลการ

ดาเนนิ กิจกรรม

ลงชอ่ื ผ้รู ายงาน

(วา่ ท่รี .ต.หญงิ ภศั ราวรรณ ชุมเสน)

ลงช่อื หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์)

ลงช่อื หัวหนา้ กลมุ่ งานบรหิ ารงานวชิ าการ
( นางจริ าพร ชัยแสงแก้ว )

สว่ นที่ 3 หลักฐาน
คาสง่ั ที1่ 61/2561
สรุปผลการปฏิบตั งิ านระบบดแู ลช่วยเหลอื นกั เรยี น …แฟม้ ประวัติ
…ภาพถา่ ย
ชอ่ื ว่าที่ ร.ต.หญิงภัศราวรรณ ชุมเสน ท่ีปรึกษา ห้อง ม. 5/2
ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2562 บนั ทึกกจิ กรรม
โฮมรูม
1.การร้จู กั นักเรยี นเปน็ รายบคุ คล แบบสรุป SDQ
ผลการปฏิบตั งิ านทง้ั ปรมิ าณและคุณภาพ
…แบบสรปุ EQ.
1.1 เปน็ ทป่ี รึกษานักเรียนชั้น 5/2……จานวน……40…..คน
1.2 จดั ทาประวตั ินักเรียนจานวน……40...คน ทเี่ รยี บร้อยคิดเป็นร้อยละ…100 สมดุ บนั ทกึ การเข้า
1.3ให้คาปรกึ ษาเบ้ืองต้นแกน่ กั เรียน จานวน…40…คน คดิ เปน็ ร้อยละ100 แถว/ภาพถ่าย…
ประชมุ ผูป้ กครอง
ผลลพั ธ์ นักเรียนอยู่กับเพ่ือนไดอ้ ยา่ งมคี วามสุข..เช่นไร แกป้ ญั หาการปรบั ตัวเข้ากบั เพือ่ น Line กลมุ่
1.4 จัดกจิ กรรมโฮมรูม จานวน…20.ครัง้ /ภาคเรียน สมดุ กรวดขนั วินัย

ผลลพั ธ์ของการจดั กิจกรรมโฮมรูม นักเรียนมีพฒั นาการเช่นไร…นักเรียนรู้กฎระเบียบและมีวินยั สมุดบนั ทกึ ความดี
1.5 ประเมินพฤติกรรม SDQ นกั เรียน…40..คน สมุดบนั ทึกความดี
บนั ทึกรายรบั –
ผลลัพธ์จากการประเมินพฤตกิ รรม SDQ ไดช้ ว่ ยเหลอื นักเรียนอยา่ งไร สง่ เสรมิ กิจกรรมพฒั นา รายจ่าย
ป้องกนั และแกป้ ัญหา เพื่อใหน้ กั เรยี นพัฒนาเตม็ ตามศักยภาพ …………………
1.6 ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ )นกั เรียน 40.คน
ผลลพั ธ์จากการประเมนิ ความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ ) ได้ช่วยเหลอื นักเรยี นอยา่ งไร…สง่ เสริม
พัฒนา
1.7 ตรวจเช็คนักเรียนในแถวตอนเช้าและดแู ลความเรียบร้อยสปั ดาห์ละ 5.วนั
ผลลพั ธ์จากการตรวจเชค็ นกั เรียนในแถวตอนเชา้ ๆ นักเรยี นไดพ้ ัฒนาด้านใด ระเบียบ วนิ ัย
1.8 ประสานสัมพนั ธก์ บั ผู้ปกครอง จานวน…20…คร้ัง ประสานสัมพันธ์(อย่างไร)...แจ้งขา่ วเก่ยี วกบั การ
เรียน ระเบยี บวินัยของโรงเรียน การบ้าน ฯลฯ..
1.9 ดูแลนกั เรียนทม่ี ีลักษณะไมพ่ ึงประสงค์ ( หนเี รยี น , มาสาย ,ทะเลาะวิวาท ,
ลักขโมย ,ชสู้ าว ,เทีย่ วเตร่ , ผมผดิ ระเบียบ ฯลฯ ) จานวน………0……………คน
แนวทางการแกไ้ ข...........................................................................................................................
1.10 การติดตามตรวจสมุดบันทกึ ความดีของนักเรียนให้เป็นปจั จุบัน จานวน…40…คน
1.11 การตดิ ตามตรวจสมุดบันทกึ รกั การอา่ น จานวน..40....คน
1.12 การตดิ ตามตรวจสมดุ บันทกึ รายรับ – รายจ่าย จานวน....40......คน

1.13 การศกึ ษานักเรยี นรายกรณี ( Case study ) จานวน………0……….คน

2.การคัดกรองนักเรยี น หลักฐาน

ผลการปฏบิ ัตงิ านทง้ั ปรมิ าณและคุณภาพ แบบสรปุ ระบบ
ดูแลชว่ ยเหลือ
2.1วเิ คราะห์ข้อมลู คัดกรองนกั เรียน ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้เกณฑก์ ารคดั กรอง / แบบประเมนิ นักเรียน
SDQ แยกนกั เรียนได้เปน็
- กลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ จานวน……………..…คน คิดเปน็ รอ้ ยละ…………
- กลุม่ ปกติ จานวน………18…….…คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ…45.
- กลุม่ เสี่ยงแต่ละด้าน จานวน……22……คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 48.89
- กลมุ่ มปี ัญหา / ช่วยเหลือ ( แต่ละดา้ น จานวน……10……คน คดิ เป็นร้อยละ 25

- อน่ื ๆ
2.2ไดส้ รปุ รายงานผลการคดั กรอง นักเรียนชน้ั ม5/2…..ส่งเปน็ รปู เลม่ จานวน …1…… เล่มเรียบร้อย สรปุ รายงานผล
แลว้ การคดั กรอง

2.3 ได้สรุปรายงานผลการให้คาปรกึ ษาเบอ้ื งตน้ หรือช่วยเหลอื ให้แกน่ ักเรยี นกลุ่มเสยี่ ง และกล่มุ มีปัญหา สรปุ รายงานผล
( กลุ่มชว่ ยเหลือ ) เป็นรายบุคคลพรอ้ มแนบความรู้สกึ ของนักเรยี นทไี่ ดร้ บั ความชว่ ยเหลือ ส่งเปน็ รปู เลม่ การคัดกรอง
จานวน……1………เล่ม เรยี บร้อยแล้ว

3.การสง่ เสรมิ นักเรยี น (สาหรับนกั เรยี นทุกกลมุ่ ) จานวน.....2.............ครั้ง หลักฐาน
จานวน.....2............ครั้ง
ผลการปฏบิ ัติงานทง้ั ปรมิ าณและคณุ ภาพ คาสงั่
จานวน......1.........ครั้ง …………………
โดยการจดั กจิ กรรม (ครงั้ /ภาคเรยี น)(ใหร้ ะบ)ุ จานวน.................คร้งั …………………
- จัดประชมุ ผู้ปกครองชนั้ เรยี น ( Classroom meeting ) จานวน..................ครง้ั
- ประชมุ เครอื ข่ายผู้ปกครองของห้องเรียน จานวน......6..........ครั้ง ภาพถา่ ย
จานวน........2........ ครั้ง …………………
จดั กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน จานวน........20.......คร้งั …………………
- เขา้ ร่วมประชมุ อบรมประจาสปั ดาห์ จานวน........10 ......ครง้ั …………………
- จดั กจิ กรรมส่งเสรมิ ความสามารถพิเศษ ตา่ ง ๆ ให้นกั เรียน ………………….
- รว่ มจัดกิจกรรมสนบั สนนุ งานสัมพันธ์ชมุ ชน ………………….
- เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญตา่ ง ๆ ………………….
- จดั กจิ กรรมสง่ เสริมใหน้ ักเรยี นมีลักษณะอันพงึ ประสงคข์ องโรงเรยี น
- จัดกิจกรรมรกั ษาความสะอาดของหอ้ งเรียน
- กิจกรรมพฒั นารกั ษาความสะอาดของพน้ื ทีท่ ่รี บั ผิดชอบ

- อน่ื ๆ

และผลลัพธ์ท่ีเกดิ ขนึ้ กบั นกั เรยี นในการจดั กิจกรรมในแต่ละกิจกรรม (พรอ้ มหลกั ฐานการรายงาน …………………
ผลการจัดกิจกรรม เช่น รายงานการโฮมรมู , รายงานการจดั ประชุมผ้ปู กครองชนั้ เรียน , รายงานการ

จัดกจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียน)

4.การปอ้ งกนั และชว่ ยเหลือนักเรียน ( จาเปน็ อยา่ งมากสาหรบั นักเรียนกลมุ่ เสี่ยง / กลุ่มมปี ัญหา )

ผลการปฏิบัตงิ านทั้งปรมิ าณและคณุ ภาพ หลกั ฐาน

โดยการจดั กจิ กรรม (ครัง้ /ภาคเรียน) (ใหร้ ะบุ)

- จดั ทามาตรการชว่ ยเหลอื นักเรยี น สรุปรายงานผล

- ให้คาปรกึ ษาเบ้ืองต้น การคดั กรอง

- ประสานงานกบั ผเู้ กี่ยวขอ้ งเพอ่ื จัดกจิ กรรม สาหรับปอ้ งกันและช่วยเหลอื แกไ้ ขปัญหา ภาพถ่าย

 กจิ กรรมในห้องเรียน

 กิจกรรมเสริมหลักสตู ร

 กจิ กรรมเพอื่ นชว่ ยเพอื่ น

 กิจกรรมซ่อมเสริม

 กิจกรรมสือ่ สารกบั ผปู้ กครอง

- กิจกรรมอบรมประจาสัปดาห์

- ศึกษาเฉพาะกรณี ( Case study )

- อื่นๆ

และผลลัพธ์ท่เี กดิ ขึ้นกบั นกั เรยี นในการจัดกจิ กรรมในแตล่ ะกิจกรรม (พร้อมหลักฐานการรายงานผล
การจัดกจิ กรรม )

5.การส่งตอ่ นกั เรียน( สง่ ต่อภายใน,ส่งต่อภายนอก) หลักฐาน
ผลการปฏบิ ตั งิ านทง้ั ปรมิ าณและคณุ ภาพ
…………………
- ประสานงานและบนั ทึกการสง่ ต่อไปยงั ครทู ีเ่ ก่ียวขอ้ งในการช่วยเหลือนกั เรยี น จานวน…….คน คิด …………………
เปน็ รอ้ ยละ………… …………………
…………………
- ตดิ ตามการช่วยเหลือจากผู้เก่ียวขอ้ ง จานวน…..….คน คิดเป็นร้อยละ……. …………………
- ประสานงานและบนั ทึกการสง่ นักเรียนไปยงั ผ้เู ช่ยี วชาญภายนอก จานวน…….คน

คดิ เปน็ รอ้ ยละ……
- ผลสมั ฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นในการได้รบั ความช่วยเหลอื จากการส่งตอ่ ……………………………

ลงชอื่ ผรู้ ายงาน
(วา่ ทร่ี .ต.หญิงภศั ราวรรณ ชุมเสน)

ลงช่ือ หัวหนา้ งานระบบการดูแลชว่ ยเหลือนกั เรยี น
(นางเกศนิ ี พงษพ์ ันธ)์

ลงชื่อ หัวหน้ากลมุ่ งานกิจการนกั เรียน
(นายแสงทอง นอ้ ยเกดิ )

สว่ นท่ี 4

สรปุ ผลงานและคุณลกั ษณะการปฏิบัติงานสนบั สนนุ หลกั ฐาน
ช่อื วา่ ทร่ี .ต.หญิงภศั ราวรรณ ชุมเสน งาน โภชนาการ ฝ่าย บรหิ ารทั่วไป รปู ภาพ , เลม่ รายงาน
1.งานพิเศษที่ปฏบิ ัติ งานโภชนาการ ฝา่ ย . บริหารท่วั ไป

ผลการปฏบิ ัติงานท้ังปริมาณและคุณภาพ

หนา้ ท่ี/รายการปฏบิ ัติ ผลงาน

1. ตรวจสอบสารปนเปอ้ื นในอาหาร รายงาการตรวจสอบสารปนเป้อื นใน

2.ตรวจสอบภาชนะ การทาความสะอาด ภาชนะและมือแม่ค้าโรงอาหาร

ภาชนะ

3.ตรวจสอบความสะอาดและหาสารปนเป้อื น

ในภาชะ

4.ทาเลม่ รายงานสรปุ การตรวจสารปนเป้อื น

ภาชนะและมือแมค่ า้ ในโรงอาหาร

5.จดั ทาบันทกึ สมดุ บัญชีรายรับรายจา่ ย

เพมิ่ เติมช่วยหวั หนา้ ฝ่ายการเงนิ และบัญชี

( ในตารางใหอ้ ธิบายถงึ งานทีป่ ฏิบัตงิ านประจาในฝา่ ยตา่ งๆ ด้านปรมิ าณ ว่าปฏบิ ัตอิ ะไรบา้ ง

และใหอ้ ธบิ ายถึงคุณภาพของงานทีไ่ ดป้ ฏบิ ัติในแต่ละข้อ )

การให้ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน
จากการปฏบิ ัติหน้าที่ ผลการประเมนิ อยู่ในระดับ(ใหท้ าเครื่องหมาย  ลงใน เพียง

ช่องเดียว และระบรุ ายละเอียดระดับเกณฑ์มาตรฐานทเี่ ลอื กลงในชอ่ งวา่ ง)
ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน 1.ปฏบิ ัติงานตามทไี่ ด้รบั มอบหมายเปน็ ปกติ
 ระดบั เกณฑ์มาตรฐาน 2.นอกจากขอ้ 1 แลว้ ยังมีคู่มอื การปฏิบตั งิ านที่รับผดิ ชอบ
ระดับเกณฑ์มาตรฐาน 3.นอกจากข้อ 2 แล้วยังมนี วตั กรรม/วธิ กี ารใหม่ ๆ มาใชป้ ฏิบัตงิ าน
ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน 4.นอกจากข้อ 3 แล้วยังมีรายงานผลการดาเนินงานท่ปี ฏิบตั ิ
ระดับเกณฑ์มาตรฐาน 5.นอกจากข้อ 4 แลว้ ยังมกี ารเผยแพร่ผลการปฏิบัตงิ าน

2.งานพิเศษทีป่ ฏิบตั ิ งาน.....บัญช.ี ...........ฝ่าย งบประมาณ หลกั ฐาน
ผลการปฏบิ ตั ิงานทงั้ ปรมิ าณและคณุ ภาพ รปู ภาพ

หนา้ ท่ี/รายการปฏิบัติ ผลงาน

1…บนั ทกึ บญั ชีลงในสมดุ เงินสด ผลการประเมนิ การปฏบิ ตั งิ านดา้ นการเงิน
การบญั ชีของสถานศกึ ษา จาก สานักงาน
2…บนั ทึกบัญชีแยกประเภท ตรวจสอบภายใน
- เงนิ อุดหนนุ รายหัว
- เงนิ อดุ หนนุ คา่ หนังสอื
- เงินอดุ หนนุ ค่าอปุ กรณ์
- เงินอุดหนุนกจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน
- เงินอุดหนุนคา่ เคร่ืองแบบ
- เงนิ อุดหนนุ ปจั จัยพื้นฐาน
- เงนิ ทนุ การศกึ ษา
- เงินรายไดโ้ ครงการสองภาษา
- เงนิ รายได้คา่ คา่ บริจาคเพอ่ื พฒั นา

โรงเรียน
- เงินบรจิ าคส่งเสรมิ อาชีพอิสระ
- เงินรายได้แผน่ ดนิ
- เงินประกนั สัญญา
- เงินภาษีหัก ณ ท่จี ่าย

( ในตารางให้อธบิ ายถงึ งานทีป่ ฏิบัติงานประจาในฝ่ายต่างๆ ด้านปรมิ าณ วา่ ปฏบิ ตั อิ ะไรบ้าง

และใหอ้ ธบิ ายถงึ คุณภาพของงานท่ไี ด้ปฏบิ ัตใิ นแต่ละขอ้ )

การใหร้ ะดบั เกณฑม์ าตรฐาน
จากการปฏิบัติหน้าท่ี ผลการประเมนิ อยใู่ นระดับ(ใหท้ าเครอื่ งหมาย  ลงใน เพยี ง

ช่องเดยี ว และระบุรายละเอียดระดบั เกณฑม์ าตรฐานท่เี ลือกลงในช่องว่าง)
ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน 1.ปฏบิ ัตงิ านตามท่ไี ดร้ บั มอบหมายเป็นปกติ
 ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน 2.นอกจากข้อ 1 แล้วยังมีค่มู อื การปฏบิ ัติงานท่รี ับผิดชอบ
ระดบั เกณฑม์ าตรฐาน 3.นอกจากข้อ 2 แลว้ ยังมนี วัตกรรม/วธิ ีการใหม่ ๆ มาใช้ปฏิบตั ิงาน
ระดับเกณฑ์มาตรฐาน 4.นอกจากข้อ 3 แลว้ ยังมรี ายงานผลการดาเนนิ งานทป่ี ฏบิ ัติ
ระดับเกณฑ์มาตรฐาน 5.นอกจากข้อ 4 แลว้ ยังมกี ารเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน

3.งานอนื่ ๆทีไ่ ดร้ ับมอบหมายด้วยคาสั่ง (ให้ระบ)ุ หลักฐาน
ผลการปฏิบตั งิ านทงั้ ปริมาณและคุณภาพ เกยี รตบิ ตั ร ภาพถา่ ย.

หน้าท่ี/รายการปฏิบัติ ผลงาน

1…กรรมการตัดสนิ กจิ กรรมศิลปหัตถกรรม ผลการดาเนนิ งาน

คร้งั ที่ 69

2…แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนนิ งานหอ้ งเรียน …รายงานผลการดาเนนิ งาน

สีขาว

3…………………………………………. ………………………………………….

4………………………………………… ………………………………………….

4.งานอน่ื ๆ ที่อาสาปฏิบัติ (ถ้ามี ให้ระบุ) หลักฐาน
ผลการปฏบิ ตั งิ านทงั้ ปรมิ าณและคณุ ภาพ
.....…………………….
หนา้ ท่ี/รายการปฏบิ ตั ิ ผลงาน
1. …………………………………………. ……………………
2………………………………………….. …………………………………………. ……………………
3…………………………………………. …………………………………………. ……………………
4………………………………………… ………………………………………….

ลงชอ่ื ผู้รายงาน
( ว่าที่ ร.ต.หญิงภัศราวรรณ ชมุ เสน)

ลงชอ่ื หัวหนา้ กลมุ่ งานบรหิ ารท่วั ไป
(นายชติ พล เพชรวารี)

ลงชอ่ื หัวหนา้ กลมุ่ งานบริหารงบประมาณ
(นายประหยัด สิรกิ รรณะ)

สว่ นท่ี 5

สรปุ ผลการปฏบิ ัติงานดา้ นคุณธรรมจริยธรรม

ชือ่ วา่ ท่ี ร.ต.หญงิ ภัศราวรรณ ชุมเสน กลุ่มสาระการงานอาชพี และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ ..1 ปกี ารศึกษา

2562
ข้อมลู สว่ นตวั

1.ขา้ พเจา้ วา่ ที่ร.ต.หญิงภัศราวรรณ ชมุ เสน อายุ 25 ปี วุฒิปรญิ ญาตรี

2.ปจั จบุ นั เป็นขา้ ราชการตาแหน่งครผู ชู้ ว่ ย ระดับ……………..ขน้ั …15,800……บาท
ตาแหนง่ เลขที่ 44307 อายุราชการ 3 เดอื น 14 วัน

3.การพัฒนาตนเอง ( ในคร่ึงปีทผ่ี ่านมา 1 เม.ย. 62 ถงึ 30 ก.ย. 62 เชน่ อบรม
ศกึ ษาดูงาน เป็นวทิ ยากร)

ท่ี อบรม / ศกึ ษาดูงาน/ วนั เดือน เรอ่ื ง สถานท่ี หนว่ ยงานทจ่ี ัด

วิทยากร ปี

1 โครงการอบรมเชงิ 25-27 ศกึ ษาดูงานดา้ นวิชาการ โรงเรียนระยอง โรงเรียนวชั รวทิ ยา

ปฎบิ ัติการและศกึ ษาดู ก.ค.62 งานอาชีพ วิทยาคม
งานพัฒนาศักยภาพ จงั หวัดระยอง
บคุ ลากรทางการศึกษา

2 อบรมเสริมสร้างวินัย 8-9 การจดั กจิ กรรมฝกึ อบรม โรงแรมดิอมิ พเี รียลโฮ สานักงาน
คณะกรรมการ
ทางการเงนิ สิงหาคม หลักสูตร “การพฒั นา เท็ลแอนด์คอนเวนช่ัน
สกสค.
62 ทกั ษะการปลูกฝังการ เซ็นเตอร์พษิ ณโุ ลก
สานักงาน
สรา้ งวินยั ทางการเงิน คณะกรรมการ
การศึกษาข้นั
สาหรบั ครแู ละบคุ ลากร
พ้ืนฐาน
การศึกษาบรรจใุ หม่

3 การพฒั นาและผ่าน 31 ส.ค.62 หลกั สูตรการเตรียม https://www.tepe

การทดสอบความรตู้ าม ความพรอ้ มและพฒั นา online.org/

หลักสตู รการพัฒนาครู อย่างเขม้ ครูผชู้ ว่ ย กอ่ น

และบุคลากรทางการ แตง่ ต้ังให้ดารงตาแหนง่

ศกึ ษาโดยยึดถอื ภารกิจ ครู

และพืน้ ทปี่ ฏบิ ตั งิ าน

เปน็ ฐาน ด้วยระบบ

TEPE Online

4.การพัฒนาดา้ นเทคโนโลยี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม  Microsoft word  Excell  Power point
อย่ใู นระดบั ดีมาก

โปรแกรมอ่นื ๆ(ใหร้ ะบุ)………………………………........................อย่ใู นระดบั ดมี าก

โปรแกรมอ่ืน ๆ (ใหร้ ะบุ)………………………………........................ อย่ใู นระดับ………………
โปรแกรมอื่น ๆ (ใหร้ ะบ)ุ ………………………………........................ อยู่ในระดบั ………………

5.ผลงานทางวิชาการหรอื ผลงานดเี ด่นในรอบครง่ึ ปี ( อาทิ สอื่ , นวัตกรรม , งานวจิ ยั ฯลฯ )
1)…อนิ โฟกราฟกิ

2)…เว็บไซด์

6.รางวลั ท่ไี ด้รบั ( 2 ปี ย้อนหลัง ตัง้ แต่ เม.ย. 60 ถึง 24 ก.ย.62 ) หน่วยงานทจ่ี ัด
ท่ี รายการ
1
2

7. ผลการปฏิบัตงิ านเก่ยี วกบั วินยั และจรรจาบรรณครู

ที่ งานทป่ี ฏบิ ตั ิ ผลการปฏบิ ตั งิ านทง้ั ปรมิ าณและคุณภาพ

1 1.1 การปฏบิ ตั ริ าชการ 1. การลาโรงเรียนจานวน . 1- คร้งั 2 วัน
2. การขาดอยูเ่ วรยาม - คร้งั (กลางวนั /กลางคืน)
3. การขาดประชุมโรงเรียน - คร้ัง

1.2 การรักษาวินัย 1. การถูกลงโทษทางวินัย .- คร้ัง

เร่อื ง .....................................................................
2. การถกู ว่ากล่าวตักเตือนดว้ ยวาจา .- . ครัง้

เรือ่ ง ........................................................................

1.3 การประพฤตติ นเปน็ แบบอยา่ งทดี่ ี 1. การแต่งการตามระเบยี บของโรงเรยี นเปน็ อยา่ งไร
2. กริ ิยามารยาท เป็นอย่างไร
3. การใหบ้ ริการผมู้ าตดิ ต่อเปน็ อยา่ งไร

1.4 การรกั ษาความสามัคคี 1. การให้ความชว่ ยเหลอื ผู้อืน่ เป็นอยา่ งไร
2. ความสามัคคีกับเพื่อนรว่ มงานเป็นอย่างไร

1.5 การเสยี สละและอทุ ิศเวลา 1 : เขา้ สอน หรอื เร่ิมทางานเป็นไปตามเวลาท่ีกาหนดหรอื ไม่
2. ผลงานยงั บังเกิดผลดตี ่อราชการและส่วนรวมหรือไมอ่ ย่างไร

1.6 การมนี ้าใจใฝ่บรกิ าร 1 : ให้บริการ การตอ้ นรบั ทักทาย ผ้มู าใชบ้ รกิ าร
2 : ใหบ้ ริการงานในหน้าทขี่ องตนเอง

1.7 การมมี นุษยสัมพนั ธแ์ ละสขุ ภาพจติ 1. ความสามารถทางานรว่ มกบั ผู้อื่นได้เปน็ อยา่ งไร

1.8 ความสามารถในการแสวงหาความร้แู ละ 1 : การศึกษาหาความรู้ตามท่โี รงเรยี นจัดใหแ้ ลว้ นามาประยุกต์
สรา้ งองคค์ วามรเู้ พือ่ พฒั นางาน ใชใ้ นงานจนบังเกิดผล สามารถขยายผลให้ผูอ้ น่ื เป็นอย่างไร
1.9 มคี ุณธรรม จรยิ ธรรมวิชาชีพครู
1 : สามารถปรับปรงุ ตน เพื่อรับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง มอง
1.10 การมีจติ สานึกที่ดดี ้านส่งิ แวดลอ้ ม โลกในแงด่ ี ปรับตวั ได้ รเู้ ท่าทันต่อการเปลยี่ นแปลง สามารถ
นาคุณธรรมทางศาสนามาใชใ้ นควบคมุ ตนเอง เป็นอยา่ งไร

1 : การสอดแทรกงานสิ่งแวดลอ้ มในการเรียนการสอนและ
การอบรมนกั เรยี น ให้ความร่วมมือกบั โรงเรยี นเป็นอย่างดีใน
การปลุกจิตสานึก ของนักเรยี น ครู และบุคลากรอน่ื อย่างไร

ขอรับรองว่าการรายงานผลการปฏิบัตงิ านงานขา้ งต้นของขา้ พเจา้ เปน็ ความจรงิ ทุกประการ

ลงช่ือ ผู้รายงาน
( วา่ ท่ี ร.ต.หญิงภัศราวรรณ ชุมเสน)

ลงชือ่
( นายสุรศกั ดิ์ โพธิ์บลั ลังค์ )

หวั หนา้ งาน กลุ่มงานพฒั นาบคุ ลากร

ภาคผนวก

ให้แนบหลักฐานอ้างอิงตา่ งๆ เช่น
-ประมวลภาพกิจกรรม
-คาสัง่ ปฏิบัติงาน
-สาเนาเกียรติบัตร วุฒบิ ัตรที่ได้รบั
-รายงานการจัดกิจกรรม
-ผลงานนกั เรยี น

ฯลฯ

หมายเหตุ
1. ใหเ้ ขยี นรายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ านในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2562 เขา้ เลม่ ให้เรียบร้อย

ส่งทก่ี ลมุ่ งานบคุ คล จานวน 2 เลม่ (เมอื่ เสนอผ่านผ้อู านวยการแล้ว จะส่งคืนกลับให้เจ้าของรายงาน สรุปผล
การปฏบิ ัติงาน เพือ่ เกบ็ เปน็ ผลงานการปฎบิ ัติงาน จานวน 1 เลม่ )

2. เอกสารหลักฐานอ้างอิง ทร่ี ะบใุ นสรุปผลการปฏิบัตงิ าน ต้องมีหลกั ฐานที่ถูกต้อง ชัดเจน
ตรวจสอบได้

ลาดบั เลขทค่ี าส่ัง สรุปคาสง่ั หมาย
ภาคเรยี นที่ 1/2562 (1 เม.ย.-30 ก.ย.62) เหตุ

เร่ือง หนา้ ท่ี

1 04271/2341 คาส่งั บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบ เขา้ สอนในโรงเรียนวัชรวิทยา

แขง่ ขนั ครผู ูช้ ว่ ย

2 129/2562 แตง่ ต้งั ข้าราชการครปู ฏิบัติ เวรรกั ษาการกลางวัน

หนา้ ทีเ่ วรรกั ษาการณ์ วนั ที่ 8 เดอื น พฤษภาคม 2562

กลางวนั เวรรักษาการณ์

กลางคนื

3 206/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจดั ทา - จัดเตรยี มอาหารว่างสาหรับ

ขอ้ มูลเพื่อรบั การตดตาม คณะกรรมการประเมณิ

โครงการขบั เคลอ่ื นยธุ ศาสตร์

ชาติสู่การพัฒนาหลกั สูตร

เพื่อการเรียนรใู้ นศตวรรษ21

4 293/2562 แต่งตัง้ คณะกรรมการจัด - ศึกษาดงู านกลุ่มสาระการเรยี นรู้

อบรมเชงิ ปฏบิ ัติการและ การงานอาชพี

ศึกษาดงู านเพอื่ พัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ดา้ นการสร้างงชุมชนแหง่

การเรยี นรสู้ ่มู าตราฐานสากล

ป2ี 562

5 228/2562 แตง่ ตงั้ ครทู ่ีปรกึ ษากิจกรรม อย.น้อย

ชมุ นมุ /ชมรม

6 299/2562 แตง่ ตง้ั ขา้ ราชการครู และ คณะกรรมการจัดกิจกรรม 1 โรงเรียน

บุคลากร จดั กิจกรรม 1 1 อาชีพ ระดบั ช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 2

โรงเรียน 1 อาชพี

7 288/2562 อนญุ าตใหค้ รไู ปราชการ ดงู านด้านกลุ่มสาระการงานอาชีพ

8 233/2562 แต่งตง้ั คณะกรรมการรบั การ คณะกรรมการจัดนทิ รรศการและ

ประเมินการดาเนนิ งานระบบ อธบิ ายรายละเอียดขอ้ มูลตามเกณฑ์

การดูแลช่วยเหลอื นกั เรียน การพจิ ารณา

ของสถานศึกษา

9 240/2562 การจัดครเู ข้าสอนประจา กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชีพ

ภาคเรยี นท่ี 1/2562 จานวน 14 คาบ

(เพมิ่ เตมิ )

10 252/2562 การแตง่ ต้ังครปู ฎิบัตหิ นา้ ที่ คณะกรรมการฝ่ายควบคมุ ดแู ล

เนอ่ื งในวนั คล้ายวันสถาปนา ลกู เสือ เนตรนารี

คณะลกู เสอื แห่งชาติ

11 260/2562 แตง่ ต้งั คณะกรรมการจดั -คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม 1 รร 1

กจิ กรรมวันสนุ ทรภสู่ ูว่ ัน อาชพี

ภาษาไทย

12 270/2562 แตง่ ตัง้ คณะกรรมการจดั - คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลอ่ เทียนและแห่ - คณะกรรมการฝา่ ยถวายเทยี น

เทียนพรรษา พรรษาของคณะสีมว่ ง

13 300/2562 แตง่ ตั้งคณะกรรมการจดั จดั กิจกรรมหนึ่งโรงเรยี นหนึ่งอาชีพ

กิจกรรมสัปดาหว์ ทิ ยาศาสตร์ ตลาดรักษ์โลก

ในโรงเรยี น

14 328/2562 แต่งตง้ั คณะกรรมการ คณะกรรมการคณะทางานโครงการ

ดาเนินงานหอ้ งเรยี นสขี าว หอ้ งเรียนสีขาว (ระดับชน้ั เรยี น)

15 342/2562 แต่งตงั้ คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายควบคมุ ห้องสอบ

ดาเนินการสอบวดั ผลปลาย ชนั้ มธั ยมศึกษาปีทึ่ 5/2

ภาค ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2562

16 198/2562 แต่งต้งั คณะกรรมการ คณะกรรมการตัดสนิ การแขง่ ขน้ั การ

ดาเนินงานศลิ ปหัตถกรรม ประดษิ ฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทยี นแพ

นกั เรียน ระดบั เขตพนื้ ที่ และบายศรีสู่ขวัญ ม.1-3 และ ม.4-ม.6

การศกึ ษา (กาแพงเพชร)

ครัง้ ที่ 69 ปีการศกึ ษา 2562

กลุ่มสาระการเรยี นรู้

การงานอาชพี

17 04271/2843 การจัดกจิ กรรมฝกึ อบรม เข้ารว่ มอบรม

การพัฒนาทักษะและปลูกฝัง

การสรา้ งวินยั ทางการเงิน

สาหรบั ครูและบุคลากร

ทางการศกึ ษาบรรจุใหม่

18 332/2562 แต่งตัง้ เจ้าหน้าทกี่ ารเงนิ และ จัดทาสมุดเงนิ สด งานทะเบยี นคมุ

บัญชี (เพม่ิ เตมิ ) งบประมาณตา่ งๆ

ประมวลภาพกจิ กรรม

คาส่ังปฏิบตั งิ าน
(อยใู่ นแฟ้มคาสง่ั )

สาเนาเกียรตบิ ตั ร วฒุ บิ ตั รที่ได้รบั

รายงานการจัดกจิ กรรม
(อยู่ในเลม่ สรปุ ผลการดาเนนิ งาน)

ผลงานนักเรยี น
Click to View FlipBook Version