The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วินัยและการรักษาวินัย ฉบับที่ 6/2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lawkan1, 2022-05-27 04:30:20

จุลสารกฎหมายและคดี

วินัยและการรักษาวินัย ฉบับที่ 6/2564

กฎหมายและคดี

ขา่ ววนิ ัยและการรักษาวินยั

ประจำเดือนมิถนุ ำยน : ฉบบั ที่ 6/2564

โทษ!
ทางวินั ย
5 สถาน

สำนกั งำนเขตพน้ื ทก่ี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำกำญจนบรุ ี เขต 1 ตำบลปำกแพรก อำเภอเมอื งกำญจนบุรี จงั หวดั กำญจนบุรี
www.kan1.go.th  Tel. : 0 3456 4330  Fax. : 0 3456 4262  E-mail : [email protected]

คณะผูบริหารการศกึ ษา และ
ของสาํ นักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษ
ขอใหคาํ ม่ันสญั ญาต*อพนั ธกรณ

ดวยการขับเคลื่อนโค
1. เราจะร*วมกันปอ1 งกนั และ
2. เราจะปลูกฝ4งค*านิยมควา
ในสาํ นกั งานเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษ
3. เราจะสรางเครอื ค*ายควา
องคก6 ร และหน*วยงานที่เกยี่ วขอ
ทั้งหมดนี้ เพ่ือธํารงชาตไิ ทย ใหส

สาํ นกั งานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาป

ถนนแมน* ้ําแมก* ลอง ตําบลปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุร

ะบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ษาประถมศึกษากาญจนบรุ ี เขต 1
ณี ในการต*อตานการทจุ ริตทกุ รูปแบบ
ครงการเขตสุจรติ ดังน้ี
ะต*อตานการทุจรติ ทุกรปู แบบ
ามซื่อสตั ยส6 จุ ริตใหเป7นวิถีชวี ติ
ษา สถานศกึ ษา สงั คม และชมุ ชน
ามซอื่ สตั ย6สจุ ริต ระหวา* งสถานศกึ ษา
องใหเป7นรูปธรรมและมีความยั่งยืน
สถติ เสถียรสถาพร ตลอดจริ ัฐติ ิกาล

ประถมศกึ ษากาญจนบุรี เขต 1

รี จงั หวดั กาญจนบรุ ี II 034-564262 II www.kan1.go.th

“กรณีความผดิ เก่ียวกับการปลอมแป

กฎหมาย พระราชบญั ญัติ

ระเบยี บขา้ ราชการครู

และบคุ ลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

มาตรา 94 วรรคสอง

กา การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก
หรอื โทษที่หนักกวา่ จาคุก โดยคาพพิ ากษาถึงที่สุดให้จาคุก

หรอื ให้รบั โทษที่หนกั กวา่ จาคุก เว้นแตเ่ ป็นโทษสาหรับความผิด

ทไ่ี ดก้ ระทาโดยประมาท หรือความผดิ ลหุโทษ หรือกระทาการ

อืน่ ใดอนั ไดช้ ่ือว่าเปน็ ผปู้ ระพฤติชว่ั อย่างรา้ ยแรง เปน็ ความผดิ

วินัยอย่างร้ายแรง

กรณี – กระทาการอนั ได้ช่ือว่าเปน็ ผู้ประพฤติชัว่

 ในเร่ืองระดับโทษจะขึน้ อยู่กับ

ปลงเอกสารและปลอมลายมอื ช่ือ”

มาตรฐานโทษ
ไล่ออก/ปลดออก

**ประกอบมติคณะรัฐมนตร*ี *
หนังสอื สานกั งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร.0203/ว22 ลงวนั ที่ 22 กุมภาพนั ธ์ 2532

เรอื่ ง การพิจารณาการกระทาผิดวนิ ยั
ของข้าราชการ

บขอ้ เท็จจรงิ เป็นกรณีไป 

จลุ สารข่าววนิ ัยและการรกั ษาวนิ ัย
ฉบบั ที่ 6/2564

ปลอมลายมอื ชอ่ื ผอู้ นื่ ในสัญญากยู้ มื เงนิ บญด มาก บญด น้อย บญด มี
แล้วนาไปใชห้ ลอกลวงผอู้ นื่

ทาใหผ้ นู้ ้ันหลงเชอ่ื จนมอบเงนิ ให้
และศาลมคี าพพิ ากษาถงึ ทส่ี ดุ ใหล้ งโทษจาคกุ
ฐานปลอมเอกสารสิทธิ และใชเ้ อกสารสิทธปิ ลอม

โดยนับโทษตอ่ กนั ตามจานวนทฟ่ี อ้ ง
ตา่ งกรรมตา่ งวาระ

รวมเปน็ เวลา 89 เดือน 60 วัน

การปลอมแปลงเอกสาร, ปลอมลายมือช่ือ และศาลมีคาพิพากษาถึงท่ีสุด
ให้ลงโทษจาคกด
1. นางสุาวบญด น้อย ตาแหน่งครู ฐานปลอมเอกสุารสุทิ ธิ
วิทยฐานะครูชานาญการ และใช้เอกสุารสุทิ ธิปลอม โ ยนบั โทษตอ่ กนั
ตามจานวนท่ีฟอ้ งตา่ งกรรมตา่ งวาระ
2. นางบญด มี ตาแหน่งครู รวมเป็นเวลา 89 เ ือน 60 วนั
วทิ ยฐานะครูชานาญการ
ข้อเทจ็ จริงปรากฏว่า...
3. นางบญด มาก ตาแหน่งครู นางสุาวบญด น้อยเป็นภริยาของนายโชค ี
วิทยฐานะครูชานาญการ โ ยไมไ่ ้จ ทะเบียนสุมรสุกนั
นายโชค ีไ ้ให้เงนิ นางสุาวบญด น้อย
กระทาผิ วนิ ยั ในเร่ืองปลอมลายมือช่ือผ้อู ืน่ ไปออกเงนิ กู้ เพ่ือนา อกเบยี ้
ในสุญั ญาก้ยู ืมเงินแล้วนาไปใช้ ไปเป็นคา่ ใช้จา่ ยในครอบครัว
หลอกลวงผ้อู ่ืนทาให้ผ้นู นั ้ หลงเช่ือ
จนมอบเงินให้! โชค ี

จลุ สารข่าววนิ ัยและการรกั ษาวนิ ัย
ฉบบั ที่ 6/2564

ในการก้เู งนิ แตล่ ะครัง้ นายโชค ีจะให้ ปรากฏวา่ เป็นสุญั ญาเงนิ ก้ปู ลอมจานวนมาก
นางสุาวบญด น้อยทาสุญั ญาก้กู บั ผ้กู ู้ทกด ราย โ ยวิธีปลอมลายมือช่ือผ้กู ู้
นางสุาวบญด น้อย
โ ยจะให้นางบญด มีและนางบญด มาก ลงลายมือชื่อเป็นผ้ใู ห้กู้
ลงลายมือชื่อเป็นพยาน นางบญด มีและนางบญด มาก
เป็นพยาน นายโชค ี ปลอมลายมือช่ือผู้กู้
บญด มี (พยาน) จงึ ไ ้ไปแจ้งความร้องทกด ข์
บญด มาก (พยาน)
ต่อพนกั งานสุอบสุวน
และถ้าผ้กู ้คู นใ ไมส่ ุง่ อกเบยี ้ เกิน 2 เ ือน และมกี ารฟอ้ งร้องกนั
ก็ให้ฟอ้ งร้อง าเนินค ี ปรากฏวา่ มผี ้กู ู้ ถึง 32 ค ี

ท่ีไมช่ าระหนี ้แต่นางสุาวบญด น้อยก็ไมไ่ ้ฟอ้ ง โดยศาลได้มีคาพพิ ากษาถงึ ท่สี ุด
และไมไ่ ้แจ้งให้นายโชค ีทราบ ให้ลงโทษจาคุกนางสาวบุญน้อย

กลบั ปลอมแปลงเอกสุารว่ามผี ้กู ้มู าขอก้ตู อ่ ฐาน ปลอมเอกสุารสุทิ ธิและ
จะไ ้ไมต่ ้องสุง่ อกเบยี ้ ให้นายโชค ี ใช้เอกสุารสุทิ ธิปลอม

ภายหลงั นางสุาวบญด น้อยต้องก้เู งิน โ ยนบั โทษตอ่ กนั ตามจานวนที่ฟอ้ ง
สุหกรณ์ออมทรัพย์และยมื เงินเพื่อนครู ต่างกรรมต่างวาระ

ไปสุง่ เป็นคา่ อกเบยี ้ ให้นายโชค ี รวมเป็นจาคกด 89 เ ือน 60 วนั
นางสุาวบญด น้อยทาอย่างนีเ้ร่ือยมา สุว่ นนางบญด มแี ละนางบญด มาก
พอนานวนั เข้านางสุาวบญด น้อยก็หาเงนิ ไมไ่ ้ ศาลพิพากษาวา่ ไมม่ ีสุว่ นร่วมกระทาความผิ

และไมไ่ ้สุง่ เงนิ ให้นายโชค ี ยกฟอ้ งทกด ค ี
นายโชค ีจงึ นาสุญั ญาก้เู งนิ ทงั ้ หม

ท่ีนางสุาวบญด น้อยมอบให้
ไปทาการตรวจสุอบ

จลุ สารข่าววนิ ัยและการรกั ษาวนิ ัย
ฉบบั ท่ี 6/2564

การกระทาของนางสาวบุญน้อย วรรค ข้าราชการครูและบคด ลากร
นางบุญมาก และนางบุญมี สาม ทางการศกึ ษาท่ีเสุพยาเสุพติ
มีความผิดทางวินัยหรือไม่?
หรือสุนบั สุนนด ให้ผ้อู นื่ เสุพยาเสุพติ
หากจะต้องรับผิดทางวินัย เลน่ การพนนั เป็นอาจิณ หรือกระทาการ
บทลงโทษสาหรับความผิด ลว่ งละเมิ ทางเพศตอ่ ผ้เู รียนหรือนกั ศกึ ษา
ไม่วา่ จะอยใู่ นความ แู ลรับผิ ชอบของตน
ท่ไี ด้กระทาขนึ้ นัน้ มีอย่อู ย่างไร หรือไม่ เป็นความผิ วินยั อยา่ งร้ายแรง

*************** มาตรานีม้ ง่ด ควบคมด ความประพฤติ
ของข้าราชการครูและบคด ลากรทางการศกึ ษา
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครู ให้อยใู่ นแนวทางท่ี ตี ้องรักษาชือ่ เสุยี งของตน
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และเกียรตศิ กั ขิ์ องตาแหน่งหน้าท่ีราชการ
ของตนมิให้เสุือ่ มเสุยี โ ยไม่กระทาการใ ๆ
มาตรา 94 บญั ญัตไิ ว้ว่า ท่ีเป็นการประพฤติชว่ั เมื่อข้าราชการมีความ

วรรค ข้าราชการครูและบคด ลากร ประพฤตทิ ี่ ี เป็นที่ยกยอ่ งของประชาชน
แรก ทางการศกึ ษาต้องรักษาช่อื เสุยี ง ประชาชนก็จะศรัทธาตอ่ หนว่ ยงานและ
ของตนและรักษาเกียรติศกั ์ขิ องตาแหน่งหน้าท่ี
ราชการของตนมิให้เสุ่อื มเสุีย โ ยไม่กระทาการ ราชการโ ยรวม
ใ ๆ อนั ไ ้ชอ่ื วา่ เป็นผ้ปู ระพฤติชว่ั ประพฤตชิ ่ัว หมายถงึ การกระทาใ ๆ
วรรค การกระทาความผิ อาญา อนั เป็นการเสุ่ือมเสุียตอ่ ช่อื เสุียงของตนเอง
สอง จนไ ้รับโทษจาคกด หรือโทษ หรือเสุือ่ มเสุียตอ่ เกียรตศิ กั ์ิแหง่ ตาแหนง่ หน้าที่
ราชการของตนเอง เรื่องการประพฤตชิ วั่
ที่หนกั กวา่ จาคกด โ ยคาพิพากษา เป็นการพิจารณาถงึ พฤติการณ์การกระทาและ
ถงึ ท่ีสุด ให้จาคกด หรือให้รับโทษที่หนกั กวา่ จาคกด ความรู้สุกึ ของสุงั คมที่จะต้องพิจารณา
รายละเอีย ข้อเท็จจริง และพฤติการณ์เป็น
เว้นแตเ่ ป็นโทษสุาหรับความผิ ท่ีไ ้กระทา เร่ือง ๆ ไป วา่ มีผลกระทบตอ่ เกียรติศกั ์ิ
โ ยประมาทหรือความผิ ลหโด ทษ หรือกระทา ของตาแหนง่ ความรู้สุกึ ของสุงั คมหรือไม่
การอื่นใ อนั ไ ้ชอื่ วา่ เป็นผ้ปู ระพฤติชวั่ โ ยไม่จากั วา่ จะทาในตาแหนง่ หน้าท่ีราชการ
อยา่ งร้ายแรง เป็นความผิ วินยั อยา่ งร้ายแรง หรือกระทาในฐานะสุว่ นตวั หากกระทบมาก

ก็เป็นความผิ วินยั อยา่ งร้ายแรง

จลุ สารข่าววนิ ัยและการรกั ษาวนิ ัย
ฉบบั ท่ี 6/2564

จากข้อเทจ็ จริงท่ปี รากฏ พจิ ารณาจาก งั นนั้ เมื่อนางสุาวบญด น้อยมีพฤติกรรม
พฤตกิ รรมและการกระทาของนางสาว ปลอมแปลงเอกสุารวา่ มีผ้กู ้มู าขอก้ตู ่อไปเร่ือยๆ
บุญน้อย ต้องด้วยบทบญั ญัตใิ นมาตรา และนายโชค ีก็ไ ้สุง่ มอบเงนิ ให้กบั นางสุาวบญด
94 วรรคสอง ซง่ึ มาตรานีเ้ป็นความผิ วินยั น้อยเพือ่ าเนนิ การตามสุญั ญาก้เู งินตอ่ ไปนนั้
อยา่ งร้ายแรง กรณีท่ีข้าราชการครูและบคด ลากร โ ยนางสุาวบญด น้อยใช้วิธีปลอมลายมือช่ือผ้กู ู้
ทางการศกึ ษากระทาความผิ อาญาจนไ ้รับ อนั เป็นการทาสุญั ญาเงินก้ปู ลอมเป็นจานวนมาก
โทษจาคกด โ ยคาพิพากษาถงึ ท่ีสุด ให้จาคกด โ ยนางสุาวบญด น้อย ลงลายมือช่ือเป็นผ้ใู ห้กู้
นางบญด มีและนางบญด มากลงลายมือช่ือ
พจิ ารณาองค์ประกอบความผิดได้ดงั นี้ เป็นพยาน พฤตกิ รรมของนางสุาวบญด น้อย
1.กระทาความผิ อาญาจนไ ้รับโทษจาคกด เป็นการกระทาความผิ อาญาจนเกิ เป็นค ี
โ ยคาพิพากษาถงึ ท่ีสุด ให้จาคกด หรือ ความขนึ ้ สุศู่ าล เป็นจานวนมากถงึ 32 ค ี และ
โทษท่ีหนกั กวา่ จาคกด (โทษประหารชีวติ ) ศาลไ ้มีคาพิพากษาถงึ ท่ีสุด ให้ลงโทษจาคุก
ซงึ่ ต้องถกู จาคกด จริง ๆ กรณีศาลมี นางสาวบุญน้อย ฐานปลอมเอกสุารสุิทธิและ
คาพิพากษาให้ลงโทษจาคกด แตใ่ ห้รอการ ใช้เอกสุารสุิทธิปลอม โ ยนบั โทษตอ่ กนั ตาม
ลงโทษไม่เข้าลกั ษณะความผิ ตามมาตรา จานวนท่ีฟอ้ งตา่ งกรรมตา่ งวาระ รวมเป็นโทษ
94 วรรคสุอง จาคกด ถงึ 89 เ ือน 60 วนั

2. ต้องเป็นคาพิพากษาถงึ ท่ีสุด ซงึ่ หมายความ การกระทาของนางสุาวบญด น้อยจงึ ต้อง ้วย
วา่ คาพพิ ากษาที่ไมอ่ าจอทด ธรณ์หรือฎีกาตอ่ ไป บทบญั ญตั ใิ นมาตรา 94 วรรคสุองแหง่
ไ ้อกี หรือไม่ไ ้อทด ธรณ์หรือฎีกาภายในเวลา พระราชบญั ญตั ิระเบยี บข้าราชการครูและ
ท่ีกฎหมายกาหน หรือคาพิพากษาศาลฎีกา บคด ลากรทางการศกึ ษา พ.ศ. 2547 แล้ว

3. ท่ีไม่ใชค่ วามผิ ท่ีไ ้กระทาโ ยประมาท สุว่ นกรณีของนางบญด มีและนางบญด มากนนั ้
หรือความผิ ลหโด ทษจาคุก ศาลมีคาพิพากษาวา่ ไมม่ ีสุว่ นร่วมกระทา
ความผิ จงึ ยกฟอ้ งทกด ค ี อนมด านไ ้ว่า
ปลอมลายมอื ช่ือผู้กู้ การลงชื่อเป็นพยานในสุญั ญาก้เู งินแต่ละ
ศาลได้มีคาพพิ ากษาถงึ ท่สี ุด ฉบบั นนั ้ ทงั ้ นางบญด มแี ละนางบญด มากไมไ่ ้
มีสุว่ นรู้เหน็ หรือให้ความร่วมมอื หรือมเี จตนา
ให้ลงโทษจาคุก ร่วมกนั กระทาความผิ กบั นางสุาวบญด น้อย
แต่อยา่ งใ

จลุ สารข่าววนิ ัยและการรกั ษาวนิ ัย
ฉบบั ที่ 6/2564

นางสุาวบญด น้อย ตาแหน่งครู ศาลได้มคี าพพิ ากษาถงึ ท่สี ุด
วิทยฐานะครูชานาญการ ให้ลงโทษจาคุก ปลอมลายมอื ช่อื ผ้กู ู้
บุญน้อย
กระทาผิ วนิ ยั ในเรื่อง ปลอมลายมอื ชื่อผ้อู ่ืน
ในสุญั ญาก้ยู ืมเงิน แล้วนาไปใช้หลอกลวงผ้อู ื่น ผู้บงั คับบญั ชาส่งั ลงโทษ
: ปลดนางสาวบญุ น้อย
ทาให้ผ้นู นั ้ หลงเช่ือจนมอบเงินให้
ออกจากราชการ
และศาลมีคาพพิ ากษาถงึ ท่สี ุด

ให้ลงโทษจาคุกฐานปลอมเอกสารสิทธิ

และใช้เอกสารสิทธิปลอม
โ ยนบั โทษตอ่ กนั ตามจานวนท่ีฟอ้ งตา่ งกรรม

ต่างวาระ รวมเป็นเวลา ๘๙ เ ือน ๖๐ วนั
เป็นการประทาผิ วนิ ยั อยา่ งร้ายแรงตาม

มาตรา 94 วรรคสอง แห่งพระราชบญั ญัติ

ระเบยี บข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึ ษา พ.ศ. 2547

บุญมาก

บุญมี มติ ก.ค.ศ : รับทราบทงั้ 3 ราย

ผู้บังคับบญั ชาส่ังยตุ เิ ร่ือง

CASE STUDY 6 “กรณคี วามผดิ เกยี่ วกบั การปลอมแปลงเอกสา

JUNE, 2021

กระทาผดิ วินัย

นางสาวบุญน้อยปลอมลายมอื ชอื่ ผ้อู ่นื ส

ในสญั ญากูย้ มื เงิน แลว้ นาไปใช้หลอกลวงผูอ้ น่ื

ทาใหผ้ ู้นัน้ หลงเชอ่ื จนมอบเงินให้

และศาลมคี าพพิ ากษาถึงทสี่ ดุ

ให้ลงโทษจาคกุ ฐานปลอมเอกสารสิทธิ บุญมาก
และใชเ้ อกสารสทิ ธิปลอม

โดยนบั โทษตอ่ กันตามจานวนทฟ่ี ้องต่างกรรมตา่ งวาระ

รวมเปน็ เวลา ๘๙ เดอื น ๖๐ วนั

มาตรา มติ  ก

มาตรา 94 วรรคสอง
แห่งพระราชบญั ญัติ
ระเบียบขา้ ราชการครู
และบคุ ลากรทางการศกึ ษา

พ.ศ. 2547

ารและปลอมลายมอื ชอ่ื กฎหมายและคดี

สพป.กาญจนบรุ ี เขต 1

Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office

ครูชานาญการ กรณี
สงั กดั สานกั งานเขต
พืน้ ทีก่ ารศกึ ษา A การกระทาความผดิ อาญา
จนได้รบั โทษจาคกุ หรือโทษ
บญุ น้อย บญุ มี ทหี่ นกั กว่าจาคกุ โดยคาพพิ ากษา

ถึงท่สี ดุ ใหจ้ าคุก
เปน็ ความผิดวินยั อย่างรา้ ยแรง

ผูบ้ งั คับบญั ชาสั่งลงโทษ
ลงโทษ1. ปลดนางสาวบญุ นอ้ ยออกจากราชการ

2. ผบู้ งั คบั บัญชาสง่ั ยุตเิ ร่ืองของ
นางบุญมาก และนางบญุ มี

ก.ค.ศ.รับทราบทง้ั 3 ราย


Click to View FlipBook Version