The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงาน ณ เดือนกันยายน 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by arrisa1013, 2021-10-08 05:28:57

รายงานผลการดำเนินงาน ณ เดือนกันยายน 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ณ เดือนกันยายน 2564

คำนำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานคลังจังหวัดลาปางได้ดาเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
กรมบญั ชีกลาง เพอ่ื สนับสนุนให้การบริหารด้านการเงนิ การคลงั และเศรษฐกิจของจังหวดั เปน็ ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กลุ่ม
งานกากับและบริหารการเงินการคลัง กลุ่มงานกากับและบริหารระบบการคลัง กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ และฝ่าย
บริหารทั่วไป รวมท้ังได้รับความความร่วมมือจากจังหวัดลาปาง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและ
ภาคเอกชนในจงั หวดั เปน็ อย่างดี จงึ ทาใหผ้ ลการดาเนนิ งานบรรลผุ ลตามเปา้ หมาย

สานักงานคลังจังหวัดลาปาง จึงได้รวบรวมผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือน
ตลุ าคม 2563 – กนั ยายน 2564) เพอื่ ใช้เปน็ แนวทางการทางานโดยหวงั วา่ รายงานฉบับนจ้ี ะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจสามารถ
นาข้อมูลไปใชเ้ พ่อื เกิดประโยชน์ตอ่ ไป

สานักงานคลังจังหวดั ลาปาง
8 ตลุ าคม 2564

สำรบญั

เร่ือง หนำ้
วสิ ยั ทัศน์ พนั ธกิจ สานกั งานคลงั จังหวดั ลาปาง 1
โครงสรา้ งการบรหิ ารงานสานักงานคลังจังหวดั ลาปาง 2

ผลกำรดำเนินงำนกลุม่ งำนกำกับและบรหิ ำรกำรเงนิ กำรคลงั 3-9
ภารกจิ การควบคุมการใชจ้ า่ ยเงินของสว่ นราชการ 10-12
ภารกจิ สนับสนนุ ทางวิชาการใหแ้ ก่ส่วนราชการ 13-14
การดาเนนิ การตามตัวชี้วัดตามเกณฑก์ ารประเมนิ ผลการดาเนนิ งานภายในกรมบัญชกี ลาง ปี พ.ศ.2564 15-16
การดาเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสรา้ งภาครฐั 17-18
ตัวชีว้ ัดเกณฑก์ ารประเมินผลการดาเนนิ งานของสานักงานคลัง ปี พ.ศ.2564 19-26
ดา้ นการเพ่ิมประสิทธิภาพการคลงั ท้องถนิ่ 27-29
การกาหนดสานักงานทีต่ ้ังอยู่ในพนื้ ท่ีพเิ ศษ 30-34
การตรวจเครอ่ื งมอื เครอ่ื งจักรและอปุ กรณ์งานก่อสรา้ งของสานกั งานคลังจังหวดั ลาปาง
35-39
ผลกำรดำเนนิ งำนกลุ่มงำนกำกบั และบริหำรระบบกำรคลงั 40-53
ภารกจิ การควบคุมการเบิกจ่ายเงนิ แผ่นดนิ ดา้ นการเงนิ การคลงั ภาครัฐแบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ GFMIS 54-55
ผลการปฏิบัติงานการเรง่ รัดการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปญั หาและอุปสรรค 56
ภารกิจการควบคุมการใช้จา่ ยเงนิ ของส่วนราชการ ด้านบัญชีภาครัฐ
57-58
ผลกำรดำเนนิ งำนกล่มุ งำนบรหิ ำรกำรคลงั เศรษฐกิจ 58-64
กำรจดั ทำรำยงำนประมำณกำรเศรษฐกิจกำรจัดทำดชั นภี ำวะเศรษฐกจิ จังหวัด รำยงำนภำวะเศรษฐกิจกำรคลัง 65-68
การดาเนนิ การตามนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล 69-70
การลงพ้นื ที่เพ่ือตรวจสอบเร่ืองรอ้ งเรียนร้านธงฟา้ ประชารฐั พฒั นาเศรษฐกิจท้องถน่ิ 71-84
ภาพกจิ กรรม 85-87
ภารกิจการสนับสนนุ นนโยบายกระทรวงการคลังและรฐั บาล ด้านงานนโยบายกระทรวงการคลงั
ภาพประกอบการลงพืน้ ที่โครงการตามนโนบายการะทรวงการคลงั และรฐั บาล 88-89
90-92
ผลกำรดำเนนิ งำนฝำ่ ยบริหำรท่วั ไป
ภารกิจการควบคุมการเบิกจา่ ยเงนิ แผน่ ดินของหนว่ ยงานภารกจิ ควบคมุ การใชจ้ า่ ยเงนิ ของหน่วยงาน 93
ภารกิจดา้ นอนื่ ๆ 94
กิจกรรม 5 ส 95-101
โครงการปรบั ปรุงบ้านพักข้าราชการสานกั งานคลงั จังหวดั ลาปาง
โครงการสรา้ งความผาสุก

1

วิสยั ทัศน์ พันธกิจ สานักงานคลังจังหวดั ลาปาง

1.ดาเนนิ การเกยี่ วกับการกับกับตรวจสอบและอนมุ ัตกิ ารเบิกจ่ายงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ของสว่ นราชการและรัฐวสิ าหกจิ
2.จดั ทารายงานภาวะเศรษฐกจิ การคลัง การใช้จา่ ยเงินงบประมาณ และรายงานการเงนิ
ของจังหวดั
3.ใหค้ าปรกึ ษาดา้ นการบญั ชีการตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบยี บ ข้อบังคบั และ
หลักเกณฑ์ดา้ นการเงนิ การคลัง และการพสั ดใุ ห้แก่สว่ นราชการ
4.เร่งรดั และติดตามการใช้จ่ายเงินของจังหวัด
5.ปฏบิ ัตงิ านรว่ มกบั หรอื สนบั สนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอนื่ ทเี่ กีย่ วขอ้ ง หรอื ที่
ได้รบั มอบหมาย

กำรบรหิ ำรงำนและอัตรำกำลัง
กำรบริหำรงำนแบง่ ออกเป็น 3 กล่มุ งำน 1 ฝ่ำย
1. กลมุ่ งานกากบั และบริหารการเงนิ การคลงั
2. กลมุ่ งานกากับและบริหารระบบการคลัง
3. กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
4. ฝ่ายบรหิ ารทัว่ ไป

อตั รำกำลังทั้งส้นิ 20 อตั รำ โดยแบง่ เป็น

ข้าราชการ จานวน 15 อัตรา
1 อตั รา
ลกู จา้ งประจา จานวน 3 อัตรา

พนกั งานราชการ จานวน

2

3

ผลกำรดำเนนิ งำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(1 ตลุ ำคม 2563– 30 กันยำยน 2564)

ผลกำรดำเนินงำนกลุ่มงำนกำกับและบริหำรกำรเงนิ กำรคลงั
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564)

ภำรกจิ กำรควบคมุ กำรใชจ้ ำ่ ยเงนิ ของสว่ นรำชกำร

ด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลงั (Fiscal Regulation)

- การจัดฝึกอบรมให้แก่บคุ คลภายนอก ของสานกั งานคลงั จงั หวดั ลาปาง ผลการดาเนนิ งานเป็นดังน้ี

โครงกำร ระยะเวลำ กลมุ่ เป้ำหมำย งบประมำณ เบกิ จำ่ ย คงเหลอื
ฝกึ อบรม ดำเนนิ กำร (คน) ทไ่ี ดร้ บั จัดสรร (บำท) (บำท)

(บำท) -

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการดา้ นการจดั ซอ้ื จดั จ้าง 22-25 ก.พ.63 80 23,600 23,600 6,550
-
ภาครัฐด้วยวิธที างอิเล็กทรอนิกส์ -

(Electronic Government Procurement : e- -

GP)สาหรบั เจา้ หน้าทีผ่ ปู้ ฏิบัติงานของหนว่ ยงาน

ของรฐั ในสว่ นภมู ภิ าค

2.โครงการฝึกทักษะภาษาองั กฤษเพ่ือการส่ือสาร 31 ม.ี ค.64 –29 8 38,000 31,450

(English Communication Skill) เม.ย.64

3.โครงการอบรมด้านการจัดซื้อจดั จ้างภาครัฐ 23-25 มิ.ย.64 220 - -
ตามกฎกระทรวงสาหรับเจ้าหนา้ ทสี่ ่วนราชการ 5,12 ก.ค.64 200 2,500 -
และองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ
ของสานักงานคลงั จังหวดั ลาปาง 29 ก.ค. 64 206 94,400 -
3 ส.ค.64 232 -
4. โครงการอบรม “ความรู้เก่ียวกบั บาเหน็จ
บานาญและวิธกี ารขอรับบาเหนจ็ บานาญ”
สาหรบั เจ้าหนา้ ที่ของส่วนราชการและข้าราชการ
หรอื ลกู จ้างประจาทจ่ี ะเกษยี ณอายรุ าชการใน
ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564สานักงานคลงั จงั หวดั
ลาปาง

5. โครงการเพ่ิมประสทิ ธภิ าพการคลังท้องถิน่
สาหรับองค์กรปกครองสว่ นท้องถ่นิ ในจังหวัด
ลาปาง

6. โครงการฝกึ อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บรหิ ารพสั ดุภาครัฐของส่วนราชการในจังหวดั
ลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4

โครงกำร ระยะเวลำ กลุม่ เปำ้ หมำย งบประมำณ เบิกจ่ำย คงเหลือ
ฝกึ อบรม ดำเนนิ กำร (คน) ท่ีไดร้ บั จัดสรร (บำท) (บำท)

(บำท)

7. โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพด้านการเงนิ การ 29 ก.ย. 64, 265 120,350 อย่รู ะหวา่ ง อยรู่ ะหวา่ ง

คลงั การพสั ดุ การควบคุมภายในและการบรหิ าร 12, 20,21 ต.ค. ดาเนินการ ดาเนนิ การ

ความเสย่ี ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 64

จานวน 4 รุ่น

1. ประมวลภำพ : โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจำ้ หน้ำที่ผปู้ ฏบิ ตั งิ ำนของหน่วยงำนของรัฐในส่วนภมู ภิ ำค

5

2. ประมวลภำพ : โครงกำรฝกึ ทักษะภำษำองั กฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (English Communication Skill)
วันที่ 31 มีนำคม 2564 – 28 เมษำยน 2564

6

3.ประมวลภำพ : โครงกำรอบรม “ควำมรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนำญและวิธีกำรขอรับบำเหน็จบำนำญ” สำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรและข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจำท่ีจะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
สำนกั งำนคลังจังหวัดลำปำง

รนุ่ ขำ้ รำชกำรหรือลูกจำ้ งทจ่ี ะเกษียณอำยรุ ำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในวนั ท่ี 5 กรกฎำคม 2564

7

ร่นุ เจำ้ หน้ำท่สี ่วนรำชกำร ในวันท่ี 12 กรกฎำคม 2564

8

ประมวลภำพ :โครงกำรฝึกอบรมกำรเพ่มิ ประสิทธภิ ำพกำรบรหิ ำรพัสดุภำครฐั ของสว่ นรำชกำรในจงั หวดั ลำปำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

9

ประมวลภาพ: โครงการอบรมเพิม่ ประสทิ ธภิ าพการคลังทอ้ งถ่ินสาหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ ในจงั หวดั ลาปาง
หัวข้อ “บริหารพัสดุภาครฐั ”วันพฤหัสบดีท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.

10

ภำรกจิ สนับสนุนทำงวิชำกำรใหแ้ กส่ ่วนรำชกำรในจังหวดั ลำปำง

หนว่ ยงำน โครงกำร วนั ที่ วิชำ วิทยำกร
23-24 (คน)
สานักงานพัฒนาสังคมและ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ ก.ย 64 การจัดซื้อจัดจ้างและการ 1
บรหิ ารพัสดุภาครัฐ
ค ว าม ม่ั น ค งข อ งม นุ ษ ย์ พั ฒ น า บุ ค ค ล า ก ร ป ร ะ จ า ปี 20 กย 64 1
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
จงั หวดั ลาปาง งบประมาณ พ.ศ.2564 บรหิ ารพสั ดุภาครฐั

เทศบาลเมืองพิชยั โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่

พนักงานเทศบาล

โรงพยาบาลลาปาง โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร 14 กย 64 กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ 2

เกษียณอายุอย่างมคี วามสุข ระบบบาเหน็จ บานาญ

ส า นั ก งา น ส่ ง เส ริ ม ก า ร โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เพ่ื อ พั ฒ น า 9,24 การจัดซ้ือจัดจ้างและการ 2
ป กครองท้ องถ่ิน จังห วัด ประสิทธิภ าพผู้บริหารท้องถิ่น ส.ค. 64 บริหารพัสดุภาครัฐ
ลาปาง ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม 15 ก.ค. 64 การจัดซ้ือจัดจ้างและการ 2

ทะ กฎ กระทรวงกาหนดพัสดุและ บริหารพัสดุภาครัฐ

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีรัฐต้องการ

ส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับท่ี 2

พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลเมอื งยาว โครงการอบรมการจัดหาพัสดุตาม 15 ก.ค.64 การจัดซ้ือจัดจ้างและการ 2
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารพัสดุภาครฐั
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และแนวทางปฏิบัติตาม
กฎ กระทรวงกาหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2563

11

หนว่ ยงำน โครงกำร วันที่ วชิ ำ วิทยำกร
(คน)

ศู น ย์ ฝึ ก อ บ ร ม หลกั สูตรสารวตั ร รุ่นที่ 242 12-14 หั ว ข้ อ วิ ช า พั ส ดุ วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร 6
ต า ร ว จ ภู ธ ร ภ า ค ก.ค.64 งบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ การ
5 เบิ ก จ่ าย งบ ป ร ะ ม า ณ เงิน บ า น า ญ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยค่า
การศึกษาบุตร และค่าใช้จ่ายในการ
เดนิ ทาง/คา่ ใชจ้ ่ายในการฝกึ อบรม

มหาวิทยาลัยราช โครงการฝึกอบรมเชงิ ปฏบิ ัติการ 6-7 ก.ค. 64 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 2

ภฎั ลาปาง เร่ื อ ง แ น ว ท างป ฏิ บั ติ ก า ร ภาครฐั

กาหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือ
จดั จ้างพสั ดุที่รฐั ตอ้ งการส่งเสริม
ห รือ ส นั บ ส นุ น /ก ารจั ด ท า
ข อ บ เข ต ง า น ( Terms of
Reference:TOR) แ ล ะ ร า ค า
กลาง

องค์การบริหาร โครงการฝึกอบรมการจัดหา 19 มิ.ย.64 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 1

ส่ ว น จั ง ห วั ด พัสดุตามพระราชบัญญัติการ ภาครฐั
ลาปาง จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

กฎหมายทเี่ กีย่ วขอ้ ง

โร ง เรี ย น กี ฬ า โค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า 1 ก.ค. 64 การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 2

จงั หวดั ลาปาง ระเบียบพสั ดุ ภาครฐั

องค์การบริหาร โครงการพัฒนาศักยภาพของ 30 ม.ิ ย.64 การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 2

ส่วนตาบลบา้ นดง บุคลากรองค์การบริหารส่วน ภาครฐั
ต า บ ล บ้ า น ด ง ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหาร วิทยากรให้ความรู้ด้านระบบ 2 เม.ย.64 ระบบ GFMIS 1
ส่ ว น จั ง ห วั ด บริหารการเงินการคลังภาครัฐ

ลาปาง แบบอิเล็กทรอนกิ ส์ GFMIS

วิทยาลัยพยาบาล โค รงก ารบ ริห ารจัด ก าร ท่ี 23-24 การเงิน งบประมาณ พัสดุและการควบคุม 3

บรมราชชนนี โปรง่ ใส มี.ค. 64 ภายใน

ส า นั ก ง า น โครงการป้องกันการทุจริตด้าน 18 ม.ค. 64 การเงิน การบัญชี พสั ดุ และสวัสดิการ 2
ศึ ก ษ า ธิ ก า ร การเงนิ บัญชีและพัสดุ
จงั หวัดลาปาง

12

13

กำรดำเนนิ กำรตำมตัวชี้วดั ตำมเกณฑก์ ำรประเมนิ ผลกำรดำเนนิ งำนภำยในกรมบญั ชีกลำงประจำปงี บประมำณ พ.ศ.2564

1. ตัวชี้วัดข้อ 3.1 ระดับความสาเร็จของการมีส่วนร่วมและ/หรือแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจ/แผนงาน/โครงการของหน่วยงาน และกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานไว้ 5 ระดับ

สานักงานคลังจังหวัดลาปาง ได้จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

สานักงานคลังจังหวัดลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เก่ียวกับการขอรับบาเหน็จบานาญจากกลุ่ม

ผู้รับบริการ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและกลุ่มข้าราชการหรือลูกจ้างประจาท่ีจะเกษียณอายุราชการใน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยกลุ่มเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการมีความต้องการให้สานักงานคลังจังหวัดฯ จัดอบรม/ประชุมชี้แจง

ให้กับผู้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบาเหน็จบานาญ มากที่สุด ร้อยละ 77.80 รองลงมาคือความต้องการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการผ่านช่องทางท่ีง่าย สะดวก รวดเร็ว หลากหลาย ร้อยละ 52.4 สาหรับกลุ่ม

ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาท่ีจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีความต้องการให้สานักงานคลัง

จังหวัดจัดประชุมช้ีแจงกฎหมายบาเหน็จบานาญ/การยื่นขอรับบาเหน็จบานาญและสิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุ

ราชการร้อยละ 54.90ดาเนินการจัดทาแผนดาเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานคลังจังหวัด ด้านกระบวนการขอรับบาเหน็จบานาญ โดยการจัดทาโครงการ

อบรมใหค้ วามรู้แก่เจา้ หน้าทส่ี ว่ นราชการและขา้ ราชการหรือลูกจา้ งประจาท่ีจะเกษยี ณอายรุ าชการในวนั ที่ 1 ตุลาคม

2564 จานวน 2 ร่นุ และรายงานผลการดาเนนิ การตามตัวชี้วดั เสนอผู้บริหารทราบแลว้

2. ตัวชีว้ ัดข้อ 6.1 การถ่ายทอดและวัดความรู้บุคลากรภายในหน่วยงาน จานวน 5 วชิ า ดงั น้ี

ท่ี ประจำเดอื น หัวข้อเรือ่ งกำรถำ่ ยทอดองคค์ วำมรู้ กำรดำเนินกำร รอ้ ยละ วันท่ีจดั สง่
จำนวนบคุ ลำกรทั้งหมด จำนวนผู้เข้ำรว่ มรับฟงั จำนวน องค์ควำมรู้
ผู้เขำ้ รว่ ม
1 มนี ำคม 2564 ระเบยี บกระทรวงการคลงั ว่าดว้ ยการ ของหน่วยงำน กำรถำ่ ยทอดองคค์ วำมรู้ รับฟัง ให้ สพบ.
18 18 100 1 เม.ย.
2564
เบิกเงนิ จากคลังการรบั เงิน การ 100
100 19 เม.ย.
จา่ ยเงนิ การเก็บรกั ษาเงินและการ 100 2564
14 พ.ค.
นับเงินส่งคลงั พ.ศ. 2562 และที่ 100 1964
23 ม.ิ ย.
แก้ไขเพิม่ เตมิ 2564

2 เมษำยน 2564 พระราชบญั ญัตคิ วามรบั ผิดทาง 19 19 20 ก.ค.
19 19 2564
ละเมิดของเจ้าหนา้ ทพ่ี .ศ. 2539 19 19

3 พฤษภำคม ระเบยี บกระทรวงการคลงั วา่ ด้วยเงนิ 19 19

2564 ทดรองราชการพ.ศ. 2562

4 มิถุนำยน 2564 พระราชกฤษฎีกาค่าเชา่ บา้ น

ข้าราชการพ.ศ. 2547 และทแี่ ก้ไข

เพ่ิมเตมิ

5 กรกฎำคม 2564 พระราชกฤษีกาคา่ ใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9)

รวมจำนวนองค์ควำมรู้ 5 องค์ควำมรู้

14

15

การดาเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initative:CoST)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โครงการก่อสร้างของจังหวัดลาปางได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ CoST
จานวน 6 โครงการ จาแนกเป็นหน่วยงานต้นสังกดั สว่ นกลางเปน็ ผ้ดู าเนินการเอง 1 โครงการ และหน่วยงานในพ้ืนที่เป็น
ผูด้ าเนินการ 5 โครงการ ดงั นี้

หน่วยงำน จำนวน(โครงกำร) เงนิ งบประมำณ

กรมทรพั ยากรธรณี 1 51,800,000
การสานักจัดการทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 3 (ลาปาง) 1 9,630,000
สานักงานทรพั ยากรธรรมชาติและส่งิ แวดลอ้ มจังหวดั ลาปาง 1 10,908,000
เทศบาลตาบลศิริราช 1 7,137,000
องค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ลาปาง 1 9,960,000
องคก์ ารบรหิ ารส่วนตาบลทงุ่ กว๋าว 1 8,860,000
6 98,295,000
รวม

จาแนกตามประเภทงานก่อสรา้ ง จำนวน (โครงกำร)
3
ประเภท 3
กอ่ สร้างถนน
ก่อสร้างอาคาร

รายละเอียดโครงการก่อสร้างท่ไี ด้รบั การคัดเลือกให้เขา้ รว่ มโครงการ CoST
1. ค่าพัฒนาส่วนจัดแสดงและนิทรรศการภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดาบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติ
วิทยา ตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปางงบประมาณ 51,8oo,ooo บาท โดยต้นสังกดั ในส่วนกลาง
เป็นผดู้ าเนนิ การเองทงั้ หมด
2. กอ่ สรา้ งอาคารทที่ าการสานักจดั การทรัพยากรปา่ ไม้ท่ี 3 (ลาปาง)งบประมาณ9,630,000บาท
3. จ้างก่อสร้างอาคารสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปาง และส่ิงก่อสร้างประกอบ
จานวน 7 รายการ งบประมาณ 10,908,000บาท
4. โครงการปรัปปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแม่วะ-บ้านด่าน ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอ
แม่ทะ จังหวัดลาปาง เริ่มต้น 0-000 ส้ินสุด 3+976 หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 18,817 ตารางเมตร
งบประมาณ 7,137,000บาท
5. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
ทางหลวงท้องถน่ิ สาย ลป.ถ.1-0058 บา้ นแม่สุก-บ้านขาม ช่วงบ้านต้นงุ้น หมู่ที่3 บ้านขาม หมู่ท่ี 1 ตาบล
หัวเมือง อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.05
เมตร หรอื มพี ้ืนท่ไี ม่นอ้ ยกว่า 22,000 ตารางเมตร งบประมาณ 9,960,000 บาท
6. โครงการกอ่ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถน่ิ ลป.ถ. 50-007 สายบา้ นถ้า เช่ือมบ้านหัว
ทงุ่ ตาบลทุ่งกวา๋ ว งบประมาณ 8,860,000 บาท
สานกั งานคลงั จงั หวดั ลาปาง ได้คดั เลอื กโครงการก่อสรา้ งเพือ่ สุ่มตรวจ จานวน 2 โครงการ ดังน้ี

16

1. ก่อสร้างอาคารที่ทาการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลาปาง)งบประมาณ9,630,000บาท ของ
สานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ลาปาง) บริษัทพร้อม โซลูช่ัน ซัพพลาย จากัด เป็นผู้ชนะราคา
เลขสัญญา E13/2564 มูลค่าสัญญา 9,616,536.94 ลงนาม 9 เมษายน 2564 – 28 ธันวาคม
2564 กาหนดไว้ 8 งวดงาน

2. โครงการปรัปปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแม่วะ-บ้านด่าน ตาบลสันดอนแก้ว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เริ่มต้น 0-000 สิ้นสุด 3+976 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 18,817 ตาราง
เมตร งบประมาณ 7,137,000บาท ของเทศบาลตาบลศิริราช

กำรตดิ ตำมควำมคืบหน้ำโครงกำรกอ่ สร้ำงท่คี ัดเลอื กเพอ่ื สุ่มตรวจ

โครงการ การดาเนินงาน การรายงานผล

ก่อสร้างอาคารที่ทาการสานักจัดการ มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงาน รายงาน CoSTไตรมาส

ทรพั ยากรป่าไมท้ ่ี 3 (ลาปาง) ก่อสร้าง และขยายสัญญาถึงวันที่ 7 2/2564 วนั ที่ 16

มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการปรัปปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติ ปัจจบุ ันอยู่ระหว่างการทบทวนราคากลาง รายงาน CoSTไตรมาส
กคอนกรีต สายบ้านแม่วะ-บ้านด่าน ตาบล และเปล่ียนวิธีการจัดหาจากวิธีประกาศ 3/2564 วันที่ 1 มิถุนายน
2564
สนั ดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ จังหวดั ลาปาง เชิญชวนท่วั ไปเป็นวิธีคัดเลอื ก

ปัญหำอปุ สรรคของโครงกำรทไ่ี ด้รบั กำรคดั เลือกเพ่ือสมุ่ ตวั อยำ่ งคือ
1. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการสานักจัดการทรพั ยากรป่าไมท้ ่ี 3 (ลาปาง) พื้นที่ดาเนินการอยใู่ นชมุ ชนเมืองและ

ใกล้แหล่งโบราณสถาน หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว หน่วยงานได้ทาการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างจากตอกเสาเข็มเป็น
เจาะเสาเข็ม เปล่ียนแปลงวัสดุก่อสร้างใหม่ ขยายสัญญาให้แก่คู่สัญญาอันเนื่องจากส่วนราชการเป็นเหตุ โดยคู่สัญญา
สามารถเข้าทางานในพื้นท่ลี ่าช้ากว่ากาหนด

2.โครงการปรัปปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแม่วะ-บ้านด่าน ตาบลสันดอนแก้ว อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง หน่วยงานชลอการดาเนินงานเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร และเปล่ียนแปลงวิธีการจัดหาที่
เตรียมการจากวิธี e-bidding เป็นวิธีคัดเลือกเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ี
รัฐต้องการส่งเสริมตาม ว.89 ซึ่งหน่วยงานต้องทบทวนราคากลางใหม่ด้วย ความไม่ชัดเจนจากการเวียนแจ้ง
ประชาสัมพนั ธเ์ กีย่ วกับการยกเลิก ว. 89

ตัวชวี้ ัดเกณฑ์กำรประเมนิ ผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนคลงั จงั หวัดลำปำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

1. ถ่ายทอดตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันประชุม
สานักงานคลังจังหวัดลาปาง คร้ังท่ี 1/2564 ในวันท่ี 12 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงาน
คลงั จังหวดั ลาปาง

2. จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตามตัวช้ีวัดเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในรอบ 6 เดือน ตามหนังสือสานักงานคลังจังหวัดลาปาง ท่ี ลป 0003/000215 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2564
(กาหนดส่งภายใน 21 เมษายน 2564)

17

3. จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในรอบ 9 เดือน ตามหนงั สอื สานักงานคลงั จังหวดั ลาปาง ที่ ลป 0003/000395 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
(กาหนดส่งภายใน 14 กรกฎาคม 2564)

18

19

ด้านการเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการคลงั ทอ้ งถิ่น

สานักงานคลังจังหวัดลาปางได้ดาเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลาปาง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการคลังท้องถ่ินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ลาปางให้มีการดาเนนิ การจัดซือ้ จัดจา้ ง การบริหารจัดการงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ การบัญชี การควบคุม
และตรวจสอบทางการคลัง และความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และระเบียบท่ี
กระทรวงการคลงั กาหนด รวมทงั้ สรา้ งเครือขา่ ยในการทางานร่วมกนั กับองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ในพน้ื ที่จงั หวดั ลาปาง
โดยมีแผนการดาเนนิ โครงการดงั นี้

1. จดั ทาโครงการและแผนการดาเนินโครงการ
2. ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลตามแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถ่ิน จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ด้านการบรหิ ารจัดการงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านการบัญชี ด้านด้านการควบคุมและตรวจสอบ
ทางการคลัง ด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง โดยลงพ้ืนท่ี อปท.ในจังหวดั ลาปาง จานวน 23 แห่ง 6 อาเภอ ระหว่าง
วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 มีนาคม 2564
3. วเิ คราะหแ์ ละประมวลผลข้อมลู ของแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถ่ิน จานวน 5 ด้าน
ตามแบบฟอร์มท่ีกระทรวงการคลังกาหนด และนาส่งให้กับกระทรวงการคลังภายใน 15 วันหลังจากท่ีวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมนิ แล้วเสรจ็
4. อบรม/ให้ความรู้ทางด้านการเงินการคลังให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ลาปาง จานวน 103 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Team ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30 – 12.00 น.
5. ประเมนิ ผลโครงการและรายงานผลการดาเนินงานโครงการใหผ้ ู้บริหารทราบ

20

ประมวลภาพกจิ กรรม

21

22

23

สำนักงำนคลังจังหวัดลำปำง ได้จัดทำรำยงำนกำรเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)
ในจงั หวัด ประจำปงี บประมำณ พ.ศ.2563 สรุปฐำนะทำงกำรเงนิ และผลกำรดำเนนิ งำน ดงั น้ี

สานักงานคลงั จังหวัดลาปาง (หนว่ ย:บาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563
ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2563
(695,432.99)
สนิ ทรพั ย์ 3,114,946,007.73
สินทรพั ยห์ มนุ เวยี น 3,674,884,320.27
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร
เงินสด 253,572,327.35
เงินฝาก-ออมทรพั ย/์ เผ่ือเรยี ก 6,239,621.42
เงินฝากประจาอายรุ ะหว่าง 3 เดือน ถงึ 1 ปี
7,048,946,843.78
เงนิ ฝาก-กระแสรายวนั
เงินฝากกระทรวงการคลงั 187,578.00
รวมเงินสดและเงนิ ฝำกธนำคำร 171,998,479.22

ลูกหน้เี งนิ ยมื 5,603,594.86
รายไดจ้ ากรัฐบาลคา้ งรบั 340,935.00
ลกู หนค้ี า่ ภาษี
ลูกหน้ีรายได้อน่ื ๆ 18,138,527.98
ลูกหนี้เงนิ ทุนโครงการเศรษฐกจิ ชมุ ชน
5,361,704.32
ลกู หนอ้ี ่นื 362,250.00
ลูกหนเ้ี งนิ ยมื เงินสะสม 58,250.00
สนิ ทรัพยห์ มนุ เวียนอ่นื
รวมสนิ ทรัพย์หมนุ เวียน 7,250,998,163.16
สินทรพั ยไ์ มห่ มนุ เวยี น
เงนิ ฝาก ก.ส.อ. 109,457,282.08
เงนิ ฝาก ก.ส.ท. 461,850,092.22
เงนิ ฝากประจาอายเุ กินกวา่ 1 ปี 61,215,034.63
ทรัพย์สินเกดิ จากเงินกู้ 803,340,953.89
หนุ้ ในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
7,000.00

เงนิ ประกัน 24
เงินขาดบญั ชี
รวมสินทรพั ย์ไมห่ มนุ เวียนอ่ืน 55,100.00
รวมสนิ ทรัพย์ไมห่ มุนเวยี น 774,384.73
รวมสินทรพั ย์ 829,484.73
หนส้ี นิ 1,436,699,847.55
หนีส้ ินหมุนเวยี น 8,687,698,010.71
รำยจำ่ ยค้ำงจ่ำย
งบกลาง 36,640,454.39
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา) 986,475.00
ค่าตอบแทน
คา่ ใช้สอย 61,741,394.84
ค่าวัสดุ 27,549,459.53
คา่ สาธารณูปโภค 7,868,703.64
คา่ ครภุ ณั ฑ์
ค่าทด่ี ินและส่งิ กอ่ สรา้ ง 233,609.84
รายจา่ ยอนื่ 134,036,108.99
เงินอุดหนุน 984,187,474.02
รวมรำยจ่ำยค้ำงจำ่ ย (57,114,455.30)
ฎกี าคา้ งจ่าย
รายจา่ ยผัดสง่ ใบสาคญั 2,950,081.43
เงนิ รับฝาก 1,199,079,306.38
หนสี้ นิ หมุนเวยี นอ่ืน
เจ้ำหนเ้ี งนิ กทู้ จ่ี ะถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี 3,971,737.18
187,398.00
เจ้าหน้เี งนิ กธู้ นาคารกรุงไทย
เจา้ หนี้เงินกู้ ธกส. 211,169,898.17
เจา้ หน้ีเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภมู ภิ าค 327,469.92

รวมเจำ้ หนเี้ งินก้ทู ่จี ะถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี 576,759.99
532,080.25
รวมหนสี้ นิ หมุนเวียน 4,336,191.93
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
5,445,032.17
เจ้ำหนี้เงินกู้
เจ้าหนเี้ งินก้ธู นาคารกรงุ ไทย 1,420,180,841.82
เจ้าหนเี้ งนิ กู้ ธกส.
เจ้าหน้เี งนิ ก้เู งินทนุ สง่ เสริมกิจการองคก์ ารบริหารส่วนจังหวัด 1,646,078.30
2,900,500.00
155,704,413.83

เจ้าหน้เี งนิ ก้เู งินทนุ ส่งเสรมิ กจิ การเทศบาล 25

เจ้าหนเี้ งนิ กกู้ องทุนอนื่ 70,421,333.11
รวมเจำ้ หน้เี งินกู้
รวมหน้สี นิ ไมห่ มุนเวยี น 48,230,984.99
รวมหน้ีสนิ 278,903,310.23
สินทรพั ยส์ ุทธิ/ส่วนทนุ 278,903,310.23
เงนิ สะสม 1,699,084,152.05
เงนิ สะสม 6,988,613,858.66
ห้นุ ในโรงพมิ พ์อาสารักษาดนิ แดน
เงินฝาก ก.ส.อ หรือ ก.ส.ท. 7,000.00
ลกู หนคี้ า่ ภาษี 570,876,287.29
ลูกหน้รี ายได้อื่นๆ
ทรัพย์สนิ เกดิ จากเงินกู้ทีช่ าระหนแ้ี ลว้ 5,603,594.86
340,935.00
เงินสะสมท่ีสามารถนาไปใชไ้ ด้
รวมเงินสะสม 518,992,611.49
เงนิ ทุนสารองเงนิ สะสม
รวมเงินสะสม 3,440,230,080.31
หมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่งึ ของงบกำรเงนิ นี้ 4,536,050,508.95
2,452,563,349.71
6,988,613,858.66

26

สานักงานคลังจงั หวดั ลาปางไดบ้ นั ทกึ ขอ้ มูลรายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส ขององค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน(อปท.)ในจังหวัด
ประจาปงี บประมาณพ.ศ.2563ในระบบรายงานการเงนิ รวมองคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถิ่นและหน่วยงานภาครฐั (CFS)ดงั น้ี

สำนักงำนคลังจังหวดั ลำปำง (หนว่ ย:บาท)
งบแสดงผลกำรดำเนนิ งำนทำงกำรเงิน ประจำปี 2563
สำหรับปสี ้นิ สดุ วนั ท่ี 30 กนั ยำยน 2563 82,113,392.59
91,141,050.58
รำยรบั
ภาษอี ากร 72,302,617.66
ค่าธรรมเนียมค่าปรบั และใบอนญุ าต 9,104,690.47

รายไดจ้ ากทรพั ยส์ ิน 13,290,855.59
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,690,066.00
3,127,665,424.59
รายได้เบด็ เตลด็ 3,117,407,370.57
รายไดจ้ ากทุน 448,095,506.69
ภาษจี ดั สรร
เงินอุดหนุนทวั่ ไป 6,962,810,974.74
เงนิ อุดหนุนระบุวตั ถุประสงค/์ เฉพาะกิจ
1,825,842,772.00
รวมรำยรับ 254,552,748.21
รำยจำ่ ย
1,439,787,911.50
งบกลาง 357,723,812.52
เงินเดือน (ฝา่ ยการเมือง) 531,281,449.99
เงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 269,891,968.30
คา่ ตอบแทน 95,351,747.92
ค่าใชส้ อย 180,704,117.95
ค่าวัสดุ
คา่ สาธารณปู โภค 1,149,188,221.00
ค่าครุภณั ฑ์ 1,138,223.01
คา่ ท่ีดนิ และส่ิงก่อสร้าง
รายจา่ ยอน่ื 229,564,552.90
เงนิ อดุ หนนุ 6,335,027,525.30
รวมรำยจ่ำย
รำยไดส้ ูง(ต่ำ)กวำ่ ค่ำใช้จ่ำยสุทธิ 627,783,449.44

27

สรปุ พนื้ ท่ีพิเศษปี พ.ศ. 2564

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณากาหนดเป็นสานักงานที่ต้ังอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัดลาปางได้

พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงสานักงานที่ยื่นแบบคาขอกาหนดเป็นสานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานกั งานคลงั จังหวัดลาปางได้รับแบบคาขอกาหนดเปน็ สานกั งานในพื้นที่พเิ ศษ จานวน 10

สานกั งาน และได้ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบคาขอฯ พ้นื ท่ีในจังหวัดลาปางจานวน 4 อาเภอ 10 สานักงาน ซ่งึ ใน

4 อาเภอดังกล่าว แยกเป็นโรงเรียน จานวน 6 สานักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 2 สานักงาน

หน่วยจัดการตน้ น้า จานวน 1 สานักงาน และหนว่ ยอนรุ ักษแ์ ละจัดการต้นน้า จานวน 1 สานกั งาน แยกเป็นดงั นี้

1. อาเภองาว จานวน 3 สานักงาน แยกเปน็

โรงเรียน จานวน 2 สานกั งาน

• โรงเรยี นบา้ นแม่งาวใต้ สาขาบ้านแม่คาหลา้ ต.บ้านร้อง

• โรงเรยี นบอ่ ส่เี หล่ยี มวทิ ยา ต.ปงเตา

โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สขุ ภาพตาบล จานวน 1 สานักงาน

• โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สขุ ภาพตาบลบา้ นห้วยหก ต.บ้านอ้อน

2. อาเภอแม่เมาะ จานวน 1 สานักงาน แยกเปน็

โรงเรยี น จานวน 1 สานกั งาน

• โรงเรียนบา้ นแมส่ า้ น ต.บ้านดง

3. อาเภอแจ้ห่ม จานวน 5 สานกั งาน แยกเปน็

โรงเรียน จานวน 3 สานกั งาน

• โรงเรียนบา้ นช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟา้ ต.ทุง่ ผง้ึ

• โรงเรยี นบา้ นเปียงใจ ต.ปงดอน

• โรงเรียนบา้ นเลาสู ต.ปงดอน

โรงพยาบาลส่งเสรมิ สุขภาพตาบล จานวน 1 สานกั งาน

• โรงพยาบาลส่งเสรมิ สุขภาพตาบลบ้านเปียงใจ ต.ปงดอน

หน่วยจัดการต้นน้า จานวน 1 สานักงาน

• หนว่ ยจัดการต้นนา้ แมแ่ จ้ฟา้ ต.ปงดอน

4. อาเภอแม่พริก จานวน 1 สานกั งาน

หนว่ ยอนรุ กั ษแ์ ละจัดการตน้ น้าห้วยแม่พรกิ ต.แม่พรกิ

สรุป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดลาปางได้รบั การประกาศเป็นพ้ืนท่ีที่มีความชุกชุมของโรคภัยไขเ้ จ็บ

จานวน 1 อาเภอ คือ อาเภอเกาะคา ตาบลลาปางหลวง มีสานักงานท่ีย่ืนแบบคาขอ จานวน 10 สานักงาน ผ่านเกณฑ์

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณากาหนดสานักงานท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีพิเศษระดับจังหวัด พิจารณาในการประชุ มครั้งที่

1/๒๕64 ในวันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ์ ๒๕64 ผ่านเกณฑ์จานวน 10 สานักงาน และผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะ

กรรมการฯ ส่วนกลาง จานวน 10 สานักงาน และกระทรวงการคลังได้ประกาศกาหนดสานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว 84 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม

2564

28

จัดประชมุ คณะกรรมกำรพิจำรณำกำหนดเปน็ สำนกั งำน
ที่ตัง้ อยู่ในพ้นื ทพ่ี ิเศษระดบั จังหวดั ลำปำง ครงั้ ที่ 1/2564

29

30

กำรตรวจเคร่อื งมือเคร่อื งจกั รและอปุ กรณ์กำรก่อสร้ำงของสำนักงำนคลังจังหวัดลำปำง

ลำดับ ชือ่ ผู้ประกอบกำร สำขำงำน ชั้น วันทีร่ บั ข้อมูล ส่งขอ้ มลู ผลกำร ผลกำร หมำยเหตุ
ที่ กอ่ สร้ำง เครื่องมือ ตรวจ ตรวจสอบ
เครื่องจักรฯ ใหก้ รมบัญชกี ลำง
ผำ่ น ไมผ่ ่ำน

1 หจก.ปฐมศริ ิ การโยธา ชลประทาน 4 6/10/2563 10/11/2563 
2 หจก.วงศ์จิระ ทาง 5 30/10/2563 10/11/2563 
3 บ.ศริ าสนิ ลาปาง(2522) ชลประทาน 4 3/11/2563 22/12/2563 

จากดั ชลประทาน 5 11/11/2563 22/12/2563 
4 หจก.ไทยธานีเอ็นจเิ นียร่งิ 30/11/2563 
ทางและสะพาน พเิ ศษ 16/11/2563
5 บ.เชยี งใหม่ สหวิศวโยธาการ 22/1/2564
จากดั พเิ ศษ 18/1/2564

6 หจก.ธนะฉัตรกอ่ สร้าง ชลประทาน 3 28/12/2563 
7 หจก.เล็กเจรญิ ก่อสรา้ ง
ชลประทาน 1 8/1/2564  ยา้ ยมาจาก
กาแพงเพชร
8 หจก.บญุ เลิศ บี เอส คอน ทาง 5 11/1/2564 22/1/2564
สตรคั ช่ัน ทาง 5 5/2/2564 19/2/2564 
ชลประทาน 5 9/3/2564 16/4/2564
9 บรษิ ทั ชา่ งพนิ ิจ เอ็นจิเนยี ริ่ง 
(2539) จากดั
 เลขเครื่องไมต่ รง
10 หจก.ลาปาง - เกาะคาขนสง่ 1 รายการ

11 หจก.วงศ์จิระ สะพาน 4 19/4/2564 3/5/2564 
4 6/10/2563 14/6/2564
12 บริษัท พงษ์ไพศาลอุตสาหรรม ชลประทาน
2 5/5/2564 25/5/2564
จากดั
5 12/5/2564 27/5/2564
13 หจก.เนรมติ รพาณชิ ย์ (2526) เข่ือนปอ้ งกนั 2 12/5/2564 31/5/2564 
4 12/5/2564 10/6/2564
ตล่งิ ฯ 2 1/6/2564 20/7/2564

14 หจก.ลาปาง - เกาะคาขนสง่ ชลประทาน 4 29/6/2564 23/8/2564 
4 27/7/2564 17/8/2564 
15 หจก.ลาปางไพศาลกอ่ สรา้ ง ทาง 4 6/9/2564 16/9/2564 
5 21/9/2564 30/9/2564 
16 หจก.รุง่ โพธ์ิ สลิตา ทาง 4 23/9/2564

17 หจก.ลาปางไพศาลกอ่ สร้าง เขอื่ นปอ้ งกัน 3 23/9/2564

ตลิง่ ฯ

18 หจก.ชโนทัย ชลประทาน 

19 หจก.วงศจ์ ริ ะ ทาง 

20 บ. รยี ซู ิท์ (ประเทศไทย) จากัด ชลประทาน 

21 หจก.ป.เกยี รติภทั รก่อสรา้ ง ทาง 

22 บริษัท พงษ์ไพศาล ชลประทาน  อยรู่ ะหว่างการ
นดั ตรวจ
อตุ สาหกรรม จากดั
 อยรู่ ะหวา่ งการ
23 หา้ งหุ้นสว่ นจากัด ตรรี ตั น์การ ชลประทาน นดั ตรวจ

โยธา(1992)

31

รปู ภำพประกอบกำรตรวจเครื่องมือ เคร่อื งจักร และอุปกรณก์ ำรก่อสรำ้ ง

32

33

34

35

ผลกำรดำเนินงำนกลมุ่ งำนกำกับและบรหิ ำรระบบกำรคลงั
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564)

ภำรกจิ กำรควบคุมกำรเบิกจำ่ ยเงินแผน่ ดิน

1. ดำ้ นกำรเงนิ กำรคลังภำครฐั แบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS)
จงั หวดั ลาปางมีส่วนราชการที่เปน็ หนว่ ยเบกิ จ่ายจานวน 126 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยงาน ทใ่ี ช้ GFMIS

Terminal จานวน 9 หน่วยงานใช้ระบบ Web Online ผ่านเครือข่าย Intranet จานวน 34 หน่วยงาน และใช้ระบบ Web
Online บนเครือขา่ ย Internet ผา่ น Token Key จานวน 83 หน่วยงาน

1.1 กำรอนมุ ตั ิรำยกำรขอเบกิ
ปงี บประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) สานักงานคลงั จังหวัดลาปางได้ทาการ

dill Down เพื่อตรวจสอบและอนุมัติรายการขอเบิก จานวนทั้งส้ิน 121,767 รายการ เป็นจานวนเงิน
14,807,237,802 ล้านบาท

แบบแสดงรำยละเอียดรำยงำนกำรขอเบกิ จำกคลงั ในระบบ GFMIS
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

หนว่ ย: ล้ำนบำท

จำนวน ขบ.จ่ำยตรงเจำ้ หน้ี จำนวน ขบ.จ่ำยผำ่ น สรก รวม ขบ
จำนวน ขบ จำนวนเงิน จำนวน ขบ จำนวนเงิน
ลำดบั เดอื น จำนวนเงิน
จำนวน ขบ

1 ต.ค 63 959 240026419.6 1011 279504816.5 1,970 519,531,236
2 พ.ย 63 3,148 521,627,181 2,841
3 ธ.ค 63 6,650 865,870,624 8,353 551,252,769 5,989 1,072,879,950.00
4 ม.ค 64 5,254 650,892,940 4,236
5 ก.พ 64 6,093 739,034,889 4,091 742,038,664 15,003 1,607,909,288.00
6 ม.ี ค 64 6,068 880,150,154 5,274
409,443,348 9,490 1,060,336,288.00
7 เม.ย 64 4236
8 พ.ค 64 4,565 324,240,556 10,184 1,063,275,445.00
9 ม.ิ ย 64 5,160
10 ก.ค 64 4,885 506,051,092 11,342 1,386,201,246.00

11 ส.ค 64 5,949 733,350,570.9 3692 509,113,710.83 7,928 1,242,464,281.72
679,316,155 4,355 579,627,807 8,920 1,258,943,962
12 ก.ย 64 9,999 4,590
รวม 62,966 846,334,831.84 4,158 486,472,980.24 9,750 1,332,807,812.08
578,078,784.14 495,124,496.29 9,043 1,073,203,280.43

672,695,430.47 5,278 588,543,685.33 11,227 1,261,239,115.80

1,149,783,826.77 10,922 778,662,070.27 20,921 1,928,445,897.04
8,557,161,806.68 58,801 6,250,075,995.71 121,767 14,807,237,802

36

1.2 กำรตงั้ วงเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพบิ ัตกิ รณีฉุกเฉิน

การตั้งวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2563 – 31 กันยายน 2564) สานักงานคลังจังหวัดลาปาง ไม่มีการต้ังวงเงิน ทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลอื ผปู้ ระสบภยั พิบัตกิ รณฉี กุ เฉิน

หนว่ ย : บาท

เลขทวี่ งเงนิ ภยั พิบตั ิ ประเภทภัย เบกิ จำ่ ยสุทธิ (K2,X2) วงเงนิ คงเหลือ ลดยอดบัญชี (G3) วงเงินคงเหลือ
ตำมประเภทภยั

ข้อมูล ณ 1 ตลุ าคม 2563 – 30 กนั ยายน 2564
ไม่มีการต้งั วงเงนิ ทดรองราชการเพ่ือชว่ ยเหลือผู้ประสบภัยพบิ ัตกิ รณีฉกุ เฉนิ

รวม

1.3รำยกำรขอเบกิ ทธ่ี นำคำรปฏเิ สธกำรโอนเงิน (Return)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25 64 (ตุลาคม 25 63 –กันยายน 2 5 64 ) มีรายการขอเบิก
ทธี่ นาคารปฏิเสธการโอนเงนิ (Return) จานวน 29 รายการ ดงั น้ี

รำยกำรกำรปฏิเสธกำรจำ่ ยเงิน (RETURN)

ประจำปงี บประมำณ พ.ศ.2564

ประจำเดือน 04 22 27 51 53 เหตผุ ลของกำรคืนเงิน รหสั ธนำคำรไมถ่ ูกต้อง รวมรำยกำร
โอนสทิ ธิ์ ออมทรพั ยม์ เี งื่อนไข

ต.ค.63 - - - - - - - --

พ.ย.63 6 - - - - - - -6

ธ.ค.63 - - - - 3 - - -3

ม.ค.64 - - - - 1 - - -1

ก.พ.64 1 - - 1 - - - -2

มี.ค.64 3 - - 1 1 - - -5

เม.ย 64 4 - - - - - - -4

พ.ค 64 0 1 - - - - - -1

มิ.ย 64 6 - - - - - - -6

ก.ค 64 0 - - - - - - --

ส.ค. 64 - - - - - - - --

ก.ย. 64 - - - - 1 - - -1

รวม 20 1 - 2 5 - - - 29

หมำยเหตุ 04 = บัญชถี กู ปิด 22 = ไมม่ บี ัญชใี นแฟม้ ข้อมูลของธนาคาร
27 = บญั ชถี ูกอายดั 51 = เลขทบ่ี ญั ชีไม่ถกู ต้อง 53 = บัญชีถกู Lock โดยธนาคาร

37

1.4 กำรอนมุ ตั ิและยืนยันข้อมูลหลักผ้ขู ำย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) สานักงานคลังจังหวดั ลาปางไดท้ าการ

อนมุ ตั ิและยนื ยนั ข้อมลู หลักผู้ขาย ดังนี้

- แบบขออนุมตั ิและยืนยนั ข้อมลู หลักผขู้ าย จานวน 4,702 ราย

- แบบขอเปล่ยี นแปลงขอ้ มลู หลกั ผขู้ าย จานวน 478 ราย

รวมแบบขออนุมัติและเปล่ยี นแปลงขอ้ มูลหลกั ผู้ขาย จานวน 5,180 ราย

อนมุ ัติขอ้ มูลผูข้ าย เปลี่ยนแปลงข้อมลู ผู้ขาย

38

1.5 รอ้ ยละของจำนวนรำยกำร CJ ทก่ี ระทบยอดได้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลุ าคม 2563 –กันยายน 2564) รายการ CJ ทก่ี ระทบยอด จานวน 42,644รายการ คิด

เป็นรอ้ ยละ 100

ประจำเดอื น กระทบยอดได้ รำยกำรคงคำ้ ง รวมรำยกำร CJ คดิ เป็นรอ้ ยละ

ต.ค.63 3,279 - 3,279 100

พ.ย.63 3,159 - 3,159 100

ธ.ค.63 4,048 - 4,048 100

ม.ค.64 3,947 - 3,947 100

ก.พ.64 3,560 - 3,560 100

ม.ี ค.64 3,887 - 3,887 100

เม.ย 64 2,968 - 2,968 100

พ.ค 64 3,214 - 3,214 100

ม.ิ ย 64 3,502 - 3,502 100

ก.ค 64 3,914 - 3,914 100

ส.ค.64 3,396 - 3,396 100

ก.ย.63 3,770 - 3,770 100

รวม 42,644 - 42,644 100 %

39

1.6 ด้ำนเงนิ ทดรองภัยพิบตั ิ (Disaster Data)
กำรตรวจสอบใบสำคัญชดใชเ้ งินยืมทดรองรำชกำรเพ่อื ชว่ ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณฉี ุกเฉิน
สานักงานคลังจังหวัดลาปางได้ดาเนินการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง เอกสารประกอบการ

ขอเบิกเงินงบประมาณ เพ่ือชดใชเ้ งนิ ทดรองเพอื่ ชว่ ยเหลือผู้ประสบภยั พบิ ัตกิ รณีฉุกเฉนิ ของสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
จานวนเงนิ ทั้งส้ิน 10,248,198.75 บาท รายละเอียดดงั น้ี

ลำดับที่ รำยกำร จำนวน จำนวนเอกสำร จำนวนเงิน
ครงั้ ทข่ี อต้ังวงเงนิ ขอเบิก (บำท)

(ครง้ั )

เชิงป้องกนั หรือยับยัง้ ภยั พบิ ัติกรณีฉุกเฉนิ 1 7 13,531,850.00
1 จงั หวัดลาปาง กรณีโรคตดิ เชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

2 ภัยแล้ง -- -

3 อัคคีภัย -- -

4 วาตภยั -- -

5 อุทกภยั 3 11 8,091,118.75

รวมทั้งส้นิ 4 18 21,622,968.75

2. ผลกำรใชจ้ ำ่ ยเงนิ งบประมำณ พ.ศ. 2564 ข้อมลู ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564

1. ผลกำรใชจ้ ่ำยงบรวมสว่ นรำชกำรจงั หวดั ลำปำง (หนว่ ย : ล้านบาท)

รำยกำร จัดสรร กำรใช้จ่ำย ร้อยละ ไตรมำสท่ี 4 ลำดับ
ประเทศ
ภำพรวม สำรอง PO เบิกจ่ำย รวม เบิก ใช้จ่ำย เป้ำ สูง-ตำ่ เบิก ใช้
ลงทุน เงิน จ่ำย หมำย จ่ำย จ่ำย
ประจา 687.12 8,418.99 99.94
เงินกันฯ 9,777.51 665.57 658.04 4,160.71 9,771.67 86.11 99.61 100 -0.06 12 29
5,231.82 392.57 29.07 4,258.28 5,211.33 79.53 100 -0.39 13 32
1,404.86 100.32 100 0.32
4,545.69 272.99 - 4,560.35 93.68 22 33
93.16
1,507.95 - 1,404.86 93.16

40

1.1 ผลกำรเบิกจำ่ ย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดลาปางได้รับ จัดสรร

งบประมาณรำยจำ่ ยภำพรวมทัง้ สิน้ 9,777.51 ลา้ นบาท เบกิ จ่ายจานวน 8,418.99 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 86.11
อยลู่ าดับท่ี 12 ของประเทศ รำยจ่ำยลงทนุ ได้รบั จดั สรรท้งั สิ้นจานวน 5,231.82 ล้านบาท เบกิ จา่ ยจานวน 4,160.71
ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 79.53 อยลู่ าดับที่ 13 ของประเทศ และรำยจ่ำยประจำได้รับจัดสรรทัง้ สนิ้ จานวน 4,545.69
ลา้ นบาท เบกิ จ่ายจานวน 4,258.28 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 93.68 อยู่ลาดบั ท่ี 22 ของประเทศ

1.2 ผลกำรใชจ้ ่ำย
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดลาปางได้รับจัดสรร

งบประมาณรำยจ่ำยภำพรวมท้ังส้ิน 9,777.51 ล้านบาท ใช้จ่าย (สารองเงิน+PO + เบิกจ่าย) จานวน 9,771.673
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.94 ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 0.06 อยู่ลาดับท่ี 29 ของประเทศ รำยจ่ำยลงทุนได้รับ
จัดสรรท้ังสิ้นจานวน 5,231.82 ล้านบาท ใช้จ่าย (สารองเงิน+PO + เบิกจ่าย) จานวน 5,211.33 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.61 ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 0.39 อยู่ลาดับท่ี 32 ของประเทศ และรำยจ่ำยประจำได้รับจัดสรรท้ังส้ิน
จานวน 4,545.69 ลา้ นบาท ใช้จ่าย (สารองเงิน+PO+เบิกจ่าย) ล้านบาท จานวน 4,560.35 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ
100.32 เกินกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.32 อยู่ลาดับที่ 33 ของประเทศ ซึ่งทุกงบรายจ่ายของงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ใช้จ่ายได้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2562 โดยรายจ่ายภาพรวมสูงกว่า
ร้อยละ 0.20 และ 1.65 ตามลาดับ และลาดับการใช้จ่ายระดบั ประเทศมีลาดบั ที่ดขี ึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเช่นกัน
ดังนี้

41

100.32

สานักงานคลังจังหวัดลาปาง ได้วิเคราะห์ผลการดาเนินการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ไี ม่เปน็ ไปตามเป้าหมาย พบว่า รำยจ่ำยประจำ มีเงนิ เหลือจา่ ยจากโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่สามารถดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมน้ันได้ เน่ืองจาก ต้องมีคนจานวนมากมารวมตัวกัน ซึ่งทาให้เกิด
ความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งบบุคลากรในส่วนของค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการและลูกจ้างท่ีลาออก และมาตรการของกระทรวงแรงงานในการลดการส่งเงินสมทบประกันสังคมของ
นายจ้าง-ลูกจ้าง เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดโควิด-19 และงบอุดหนุนเพ่ือดาเนินการ
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรายจ่ายประจามีหนว่ ยงานที่ใช้จ่ายต่ากว่าเป้าหมายและมเี งินเหลอื จา่ ยจานวนสูงถกู พับ
ไป ดงั น้ี

42

ลำดับ หนว่ ยงำน งบประมำณ กำรใช้จำ่ ย ร้อยละ เงนิ พบั
(สำรองเงนิ + ใชจ้ ำ่ ย
1 มหาวทิ ยาลัยราชภฎั ลาปาง 415.12 PO+เบิกจ่ำย) 9.33
2 งบประมาณจังหวัดลาปาง 33.15 405.79 97.75 4.11
3 สพป. ลาปาง เขต 1 134.16 87.59 1.19
4 สพป. ลาปาง เขต 3 77.11 29.04 99.11 0.78
5 สนง.สาธารณสขุ จังหวดั ลาปาง 146.29 132.97 98.99 0.54
6 วิทยาลัยเทคโนโลยแี ละการจัดการ กฟผ.แมเ่ มาะ 12.89 76.33 99.63 0.52
7 วทิ ยาลยั เทคนคิ นครลาปาง 24.33 145.75 95.97 0.51
8 สนง.พฒั นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ 4.37 12.37 97.90 0.45
9 สนง.ศึกษาธิการจังหวดั ลาปาง 7.65 23.82 89.70 0.40
10 สนง.จงั หวดั ลาปาง 13.78 3.92 94.77 0.40
11 วทิ ยาลยั เทคนคิ ลาปาง 69.85 7.25 97.10 0.28
12 สนง.พาณิชยจ์ ังหวัดลาปาง 4.07 13.38 99.60 0.26
13 โรงเรียนศกึ ษาสงเคราะหจ์ ิตตอ์ ารยี ์ 35.45 69.57 93.61 0.26
14 สพป. ลาปาง เขต 2 77.11 3.81 99.27 0.22
15 มหาวิทยาลยั การกีฬาแหง่ ชาติวทิ ยาเขตลาปาง 13.51 35.19 99.71 0.16
16 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลาปาง 2.75 76.89 98.82 0.15
17 ศนู ยก์ ารศึกษาพเิ ศษประจาจังหวดั ลาปาง 11.56 13.35 94.55 0.11
18 วทิ ยาลยั การอาชพี เถนิ 15.19 2.60 99.05 0.10
11.45 99.34
15.09

รำยจ่ำยลงทุน มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดหาพัสดุ และรายการ/โครงการท่ีงบประมาณถูกพับไป
เนื่องจากพื้นที่ไม่พร้อมดาเนินการ และโครงการซ้าซ้อนกับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และ 2565 โดยเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจของสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่นิ จังหวัดลาปาง และ
เงินงบประมาณถูกพับไป สาเหตุจากการดาเนินการก่อสร้างล่าช้า เน่ืองจากติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมเจ้า
ทา่ ของสานักงานชลประทานท่ี 2 โดยรายจา่ ยลงทุนมีหน่วยงาน ที่ใช้จ่ายต่ากวา่ เป้าหมายและมีเงินเหลือจา่ ยจานวนสูง
ถกู พับไป ดงั นี้

43

ลำดบั หน่วยงำน งบประมำณ กำรใชจ้ ่ำย รอ้ ยละ เงินพับ
(สำรองเงิน+ ใช้จ่ำย
1 สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้ งถ่ินฯ PO+เบกิ จ่ำย)
2 สนง.ชลประทานที่ 2 ลาปาง
3 ศูนยส์ รา้ งทางลาปาง 314.59 305.11 96.99 9.48
4 สนง.กอ่ สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 269.57 267.07 99.08 2.50
5 โครงการชลประทานลาปาง 422.01 420.40 99.62 1.61
6 สพป. ลาปาง เขต 3 740.78 739.38 99.81 1.40
7 วิทยาลยั เทคนคิ ลาปาง 417.81 416.96 99.80 0.85
8 สนง.พฒั นาชุมชนจงั หวัดลาปาง 33.64 32.95 97.95 0.69
9 งบประมาณจังหวดั ลาปาง 20.33 19.97 98.23 0.36
5.37 5.11 95.16 0.26
297.27 297.03 99.92 0.24

อนึ่ง สานักงานคลังจังหวัดลาปาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือติดตามเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานท่ีใช้จ่ายต่ากว่า
เป้าหมายจานวน 10 คร้ัง ลงพ้ืนท่ีติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของ
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนและก่อหน้ีล่าช้าจานวน 8 หน่วยงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัด
โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ชว่ งสิน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS และระบบ
e-GP ในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วงส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น
จานวน 125 หนว่ ยงาน

2. ผลกำรใชจ้ ำ่ ยงบพัฒนำจงั หวดั ลำปำง (หนว่ ย : ล้านบาท)

รำยกำร จัดสรร กำรใช้จ่ำย ร้อยละ ไตรมำสที่ 4 ลำดับ
ประเทศ
สำรองเงิน PO เบิกจ่ำย รวม เบิก ใช้จ่ำย เป้ำ สูง-ตำ่
จ่ำย หมำย เบิก ใช้
จ่ำย จ่ำย

ภำพรวม 188.89 6.17 108.13 70.41 184.71 37.27 97.79 100 -2.21 75 57
ลงทุน 155.74 6.17 101.22 48.29 155.68 31.01 99.96 100 -0.04 72 24

ประจา 33.15 - 6.92 22.11 29.03 66.72 87.59 100 -12.41 55 61

เงินกันฯ 59.13 - - 57.21 57.21 96.75 96.75

44

2.1 ผลกำรเบกิ จำ่ ย
ผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดลาปาง (งบยุทธศาสตร์) ได้รับจัดสรรงบประมาณรำยจ่ำยภำพรวมทั้งส้ิน

188.89 ล้านบาท เบิกจ่ายจานวน 70.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.27 อยู่ลาดับท่ี 75 ของประเทศ รำยจ่ำย
ลงทุนได้รับจัดสรรท้งั สน้ิ จานวน 155.74 ล้านบาท เบิกจา่ ยจานวน 48.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.01 อยูล่ าดับ
ท่ี 72 และรำยจ่ำยประจำได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจานวน 33.15 ล้านบาท เบิกจ่ายจานวน 22.11 ล้านบาท คิดเป็น
รอ้ ยละ 66.72 อยู่ลาดับที่ 55 ของประเทศ

2.2 ผลกำรใชจ้ ่ำย
ผลการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัดลาปาง (งบยุทธศาสตร์) ได้รับจัดสรรงบประมาณรำยจ่ำยภำพรวมท้ังส้ิน

188.89 ล้านบาท ใช้จ่าย (สารองเงิน+PO + เบิกจ่าย) จานวน 184.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.79 ต่ากว่า
เป้าหมายร้อยละ 2.21 อยู่ลาดับท่ี 57 ของประเทศ รำยจ่ำยลงทุนได้รับจัดสรรทั้งส้ินจานวน 155.74 ล้านบาท
ใช้จ่าย (สารองเงิน+PO + เบิกจ่าย) จานวน 155.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 0.04
อยูล่ าดับท่ี 24 ของประเทศ มีเงินเหลือจา่ ยจากการจัดหาถูกพับไปจานวน 0.24 ลา้ นบาท ในจานวนนร้ี วมเงินเหลือจ่าย
จากงบกลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระน้าบ้านแพะหนองแดง ตาบลทุ่งฝาย
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึ่งมีสานักงานทรัพยากรน้าภาค 1 เป็นหน่วยดาเนินการ และได้รับจัดสรรเงินในวันท่ี 27
กันยายน 2564 จานวน 0.18 ล้านบาท รำยจ่ำยประจำได้รับจัดสรรท้ังสิ้นจานวน 33.15 ล้านบาท ใช้จ่าย
(สารองเงิน+PO + เบิกจ่าย) จานวน 29.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.59 ต่ากว่าเปา้ หมายร้อยละ 12.41 อยู่ลาดับ
ที่ 61 ของประเทศ มีเงินเหลือจ่ายจากโครงการ/กิจกรรมท่ีไม่สามารถดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมนั้นได้ เน่ืองจาก
ต้องมีคนจานวนมากมารวมตัวกัน ซึ่งทาให้เกิดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จานวน 0.48 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 3.63 ล้านบาท
รวมเงินเหลือจ่ายถูกพับไป จานวน 4.11 ล้านบาท ซึ่งงบพัฒนาจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถใช้
จ่ายได้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2562 โดยรายจ่ายภาพรวมสูงกว่าร้อยละ 10.57 และ 7.25 ตามลาดับ
และลาดบั การใชจ้ ่ายระดบั ประเทศมีลาดบั ที่ดขี ึ้นกวา่ ปีงบประมาณทีผ่ า่ นมาเชน่ กนั ดังน้ี

45

2.3 ผลกำรใชจ้ ำ่ ยเงนิ งบกลุ่มจงั หวัด (หน่วย : ลา้ นบาท)

รำยกำร งบประมำณ กำรใช้จำ่ ย รอ้ ยละ เปำ้ หมำย สงู -ตำ่
กว่ำเปำ้ หมำย
PO เบิกจำ่ ย รวม ใช้จ่ำย ไตรมำส 4

ภำพรวม 33.84 14.99 18.35 33.34 98.54 100 -1.46

ลงทนุ 26.60 12.54 14.06 26.60 100 100 -

ประจา 7.25 2.46 4.29 6.75 93.17 100 -6.83

2.4 ผลกำรใชจ้ ่ำยเงนิ งบอดุ หนุนเฉพำะกจิ ขององคก์ รปกครองสว่ นท้องถ่นิ จงั หวัดลำปำง จำนวน

287 โครงกำร (หนว่ ย : ลา้ นบาท)

รำยกำร งบประมำณ เบิกจ่ำย รอ้ ยละ ขอกนั เหล่ือมปี เงนิ พับ

เบิกจำ่ ย โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ

รายจา่ ยลงทุน 314.36 219.18 69.72 113 88.73 6 6.45

หมำยเหตุ : รายการ/โครงการทง่ี บประมาณถูกพับไป จานวน 6 โครงการ ดังน้ี

46

1) รายการกอ่ สรา้ งระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ที่ตัง้ บ้านท่งุ ตา (แพะนาเอ้ยี ง)
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งตา ตาบลเสริมกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า เทศบาลตาบลเสริมงาม อาเภอเสริมงาม
จงั หวัดลาปาง งบประมาณ 3.81 ล้านบาท ถูกพับไปเน่ืองจากพ้ืนที่ไม่พร้อมดาเนินการ โดยปริมาตรน้าไม่ได้ตาม แบบ
มาตรฐานของกรมทรพั ยากรน้า

2) รายการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 66-009 บ้านหัวทุ่ง หมู่ท่ี 1
ต.บ้านแลง จานวน 3 ช่วง มีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,369 ตารางเมตร อบต.บ้านแลง อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
งบประมาณ 0.90 ล้านบาท ถูกพับไปเน่ืองจาก เป็น โครงการซ้าซ้อนกับโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

3) รายการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ 66-015 บ้านวังยวน หมู่ 10
อบต.บ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลาปาง งบประมาณ 0.49 ล้านบาท ถูกพับไปเนื่องจากเป็นโครงการซ้าซ้อนกับ
โครงการทไ่ี ดร้ บั จัดสรรงบประมาณในปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

4) รายการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหลวงเหนือ เทศบาล
ตาบลหลวงเหนือ อาเภองาว จังหวัดลาปาง งบประมาณ 0.17 ล้านบาท เป็นเงินเหลือจา่ ยงบประมาณจดั สรรมาในวันท่ี
21 กันยายน 2564 ถูกพับไปเน่ืองจากเป็นโครงการที่จ้างผู้รับจ้างโดยใช้แรงงานในพื้นที่ แต่ไม่สามารถดาเนินการได้
เนอ่ื งจากเกดิ การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19 ) ในพนื้ ที่

5) รายการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายจากสามแยก อบต.เก่า ถึงเขตติดต่อบ้านโป่งร้อน
บ้านสันป่าสัก หมู่ท่ี 2 ต.ใหม่พัฒนา กว้าง 3.50 เมตร ยาว 440 เมตร หรือมพี ื้นท่รี วมไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร
อบต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลาปาง งบประมาณ 0.58 ล้านบาท ถูกพับไปเนื่องจาก เป็นโครงการท่ีดาเนินการ
เรยี บรอ้ ยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

6) รายการปรับปรุงถนนอัดแน่นเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแม่งาว หมู่ท่ี 5 ต.แม่ตีบ กว้าง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร อบต.แม่ตีบ อ.งาว
จ.ลาปาง งบประมาณ 0.50 ล้านบาท ถูกพับไปเนื่องจากช่ือโครงการไม่ถูกต้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 -
2565 ซึง่ เดิมทีข่ องบประมาณไปเป็นโครงการซ่อมแซม แตง่ บประมาณทีไ่ ดร้ บั จดั สรรมาเปน็ โครงการปรบั ปรุง

2.5 ผลกำรใชจ้ ่ำยเงินกู้ภำยใตพ้ ระรำชกำหนดใหอ้ ำนำจกระทรวงกำรคลังกเู้ งินเพอื่
แก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดร้ ับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้อื ไวรัส
โคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563 (หนว่ ย : ลา้ นบาท)

47

รำยกำร งบประมำณ กำรใชจ้ ่ำย รวม รอ้ ยละ เป้ำหมำย สงู -ต่ำ
PO เบิกจ่ำย 815.78 ใช้จำ่ ย ไตรมำส 4 กว่ำเป้ำหมำย
511.04 400.12
ภาพรวม 1,003.11 304.74 95.40 415.66 81.32 100 -18.68
ลงทนุ 570.87 304.72 70.09 100 -29.91
ประจา 432.24 0.02 415.64 96.16 100 -3.84

2.6 ผลกำรใชจ้ ำ่ ยเงนิ งบกลำง (งบรองนำยก) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ในอำนำจของ นำยอนุทิน ชำญวรี กูล (หน่วย : ล้านบาท)

รำยกำร งบประมำณ กำรใชจ้ ่ำย รวม ร้อยละ ร้อยละ
PO เบิกจำ่ ย เบิกจำ่ ย ใช้จำ่ ย

รายจา่ ยลงทุน 8.67 6.90 1.77 8.67 20.43 100

เงนิ กนั ฯ 24.63 - 24.30 24.30 98.68 98.68

2.7 ผลกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำรแกไ้ ขและบรรเทำปัญหำควำมเดอื ดร้อนของประชำชนในพน้ื ที่
อันเน่ืองมำจำกปัญหำภยั แลง้ และอุทกภยั ในจงั หวัดลำปำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หนว่ ย : ลา้ นบาท)

รำยกำร งบประมำณ กำรใช้จำ่ ย คงเหลือ รอ้ ยละ ร้อยละ
PO เบิกจ่ำย เบิกจำ่ ย ใชจ้ ำ่ ย

งบกลาง (เงินกันฯ) 14.22 - 13.86 0.36 97.50 97.50

2.8 ผลกำรเบิกจ่ำยเงนิ กนั ไวเ้ บิกเหล่ือมปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รำยกำร งบประมำณ เบิกจ่ำย รอ้ ยละ เงนิ พบั

เบิกจ่ำย เหลือจ่ำย ดำเนินกำร รวม
เงนิ พบั
จำกกำรจัดหำ ไมแ่ ล้วเสรจ็ 103.09

งบรวมส่วนราชการ 1,507.95 1,404.86 93.16 81.16 21.93 1.92

(งบ Function)

งบพฒั นาจงั หวดั 59.13 57.21 96.75 1.92 -

(งบยุทธศาสตร)์


Click to View FlipBook Version