The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลการสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจ ต.ค. 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by arrisa1013, 2021-10-19 04:04:48

สรุปผลการสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจ ต.ค. 64

สรุปผลการสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจ ต.ค. 64

สรปุ ผลการสารวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจ

ประจาเดือนตุลาคม 2564

โดย
สานกั งานคลังจังหวัดลาปาง

กรมบัญชีกลาง
1

ผลการสารวจแบบสอบถาม ดชั นีชว้ี ัดเศรษฐกิจจังหวัด

1 ผลการสารวจภาคเกษตร 1 ดัชนคี วามเช่อื ม่นั เศรษฐกิจ
2 ผลการสารวจภาคอตุ สาหกรรม 2 ดชั นีความเชื่อมน่ั ภาคประชาชน
3 ผลการสารวจภาคบริการ 3 ดัชนีราคาตน้ ทนุ ผูป้ ระกอบการ
4 ผลการสารวจค่าครองชพี 4 ดัชนีความเชอ่ื มน่ั อนาคต

และต้นทนุ การผลิต เศรษฐกิจจังหวดั (PSI)

5 ผลการสารวจแนวโน้มการจา้ ง

งานและการลงทนุ ในอนาคต

2

สรปุ ผสลสราุปรเวศจรแษบฐบกสจิอบภถูมาภิมาภคาวเดะเอืศนรษพฐก.คจิ ภ. า2ย5ใน6จ0งั หวดั

ดชั นรี วมชวี้ ัดเศรษฐกจิ จังหวดั

ดชั นคี วามเช่อื มน่ั เศรษฐกิจ ดชั นีความเชื่อมน่ั ภาคประชาชน

53.3 52.8

ดชั นรี าคาต้นทนุ ผู้ประกอบการ ดชั นีความเช่ือมัน่
อนาคตเศรษฐกิจจังหวัด
72.0
55.0

ดัชนีความเช่ือมั่นเศรษฐกิจ ปรับตัวดีข้ึนจากภาคเกษตรและภาคบริการ สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อม่ัน

ภาคประชาชนท่ีปรับตัวดีข้นึ เนอื่ งจากคาดว่าสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายลง และจาก

การท่ีจังหวัดลาปาง ไม่จากัดการเดินทางในการเข้ามาในจังหวัด และไม่ต้องมีการกักตัว แต่ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง อย่างไรก็ตาม

ภายในจังหวัดลาปางยังมีการพบการติดเช้ือแบบกลุ่มก้อน ส่วนต้นทุนผู้ประกอบการ ยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากผู้ประกอบการ

ยังคงขาดความเชื่อม่ันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับดัชนีความเชื่อม่ันอนาคตเศรษฐกิจ

จังหวัดในอีก 6 เดือนข้างหน้าคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น ท้ังในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เนื่องจากคาดว่า

สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 จะคลค่ี ลายลง และจานวนผ้ฉู ดี วคั ซีนมีมากขนึ้ > 50.0 ดขี น้ึ จากเดอื นกอ่ น

แยล่ งจากเดอื นกอ่ น

สำนักงำนคลงั จงั หวัดลำปำง ดขี น้ึ จากเดอื นกอ่ น

< 50.0 แยล่ งจากเดอื นกอ่ น

สรปุ ผสลรสปุ าเรศวรจษแบฐบกสิจอภบูมถิภามาภคาเวดะอื เศนรษพฐ.กคจิ.ภ2า5ย6ใน0จงั หวดั

ผลการสารวจภาคเกษตร สินคา้ เกษตรทส่ี าคญั ไดแ้ ก่ 1. มนั สาปะหลงั 2. ขา้ วโพดเลีย้ งสัตว์

สถานการณ์ปัจจุบัน การคาดการณแ์ นวโนม้

1 ผลผลติ สนิ ค้าเกษตร 78.6 1 แนวโนม้ ภาคเกษตร 64.3

ภาพรวม

2 2ราคาสินคา้ เกษตร แนวโนม้ การจา้ งงานภาค 60.7
เกษตร
71.47

3 3กาไรของเกษตรกร 64.3 แนวโนม้ การลงทุนภาค 60.7
เกษตร

ผลผลติ ภาคเกษตรกรรม ขยายตัวจากมันสาปะหลังและข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ประกอบ
4 การจา้ งงานภาคเกษตร 57.1 กับภาครัฐมีนโยบายโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังและข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จากมาตรการประกันรายได้เกษตรกรของภาครัฐ และปริมาณน้ามีเพียงพอต่อ

5 ราคาค่าจ้างเกษตรกร/ 67.9 การเพาะปลูก รวมทั้งมีโรงงานรับซ้ือตั้งในพ้ืนท่ีจังหวัดและมีจุดรับซื้อในแต่ละอาเภอ
ลูกจา้ ง ด้านราคาสินค้าและกาไรปรับตัวเพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

6 ดขี นึ้ จากเดอื นกอ่ น ทางการเกษตร ความตอ้ งการของตลาดสงู ขน้ึ และผลผลติ มีคณุ ภาพมากขึ้น ทาใหร้ าคาสินคา้
แยล่ งจากเดอื นกอ่ น ราคาวัตถุดบิ และตน้ ทนุ 82.1 เกษตรปรับตัวสูงข้ึนตาม การจ้างงาน ขยายตัว จากเกษตรกรมีการลงทุนเพาะปลูกมากข้ึน
> 50.0 ดขี น้ึ จากเดอื นกอ่ น อ่ืน ๆ จากปริมาณน้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก แนวโน้มภาคเกษตรปรับตัวดีขึ้น เน่ืองจากเข้าสู่
< 50.0 แยล่ งจากเดอื นกอ่ น
ช่วงฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ประกอบกับราคาสินค้าเกษตร ภาพรวมอยู่ใน
เกณฑด์ ีจูงใจใหเ้ กษตรกรบารุงรกั ษาและดูแลผลผลติ ทางการเกษตรมากขนึ้ อีกทั้งไดร้ บั ปจั จยั
สนับสนุนจากภาครฐั ในการช่วยเหลือภาคเกษตรอย่างตอ่ เน่อื ง

สำนักงำนคลงั จงั หวัดลำปำง

สรุปผสลสราุปรเวศจรแษบฐบกสจิอบภถูมาภิมาภคาวเดะเอืศนรษพฐก.คิจภ. า2ย5ใน6จ0งั หวัด

ผลการสารวจภาคอตุ สาหกรรม สินค้าอตุ สาหกรรมหลัก ไดแ้ ก่ 1. ปริมาณหนิ อุตสาหกรรม
(หินปูน-ก่อสรา้ ง) 2. ปริมาณดนิ ขาว
การคาดการณแ์ นวโน้ม
สถานการณป์ จั จบุ นั

1ผลผลิตสนิ คา้ 31.0 แนวโนม้ ธุรกจิ 47.6
1 อุตสาหกรรม ภาคอตุ สาหกรรภาพรวม 45.2
52.4
2 2ผลประกอบการ แนวโน้มการจ้างงาน
23.8 ภาคอุตสาหกกรม

3 3การจา้ งงาน 26.2 แนวโนม้ การลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม ในภาคอุตสาหกรรม

4 ราคาคา่ จา้ งแรงงาน/ลกู จ้าง 31.0 ผลผลิตอุตสาหกรรมยังคงลดลง ตามกาลังการผลิตและคาส่ังซื้อ จากภาวะ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตัว รวมทั้งได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
5 ราคาวตั ถดุ บิ และตน้ ทุนอ่นื ๆ 85.7 ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดท่ียังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน
สอดคล้องกับผลประกอบการท่ีลดลง จากยอดคาส่ังซื้อและ ยอดขายโดยรวม
> 50.0 ดขี นึ้ จากเดอื นกอ่ น ท่ีปรับตัวลดลง ส่วนรายได้และการจ้างงานยังคงหดตัว จากการปรับค่าจ้าง
ลดลงตามกาลังการผลิต และให้สอดคลอ้ งกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งมีการนา
แยล่ งจากเดอื นกอ่ น เครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในขบวนการผลิตแทนแรงงานคน ขณะท่ี
ดขี น้ึ จากเดอื นกอ่ น ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมใน 6 เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้นจากภาวะ
เศรษฐกิจ และคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
< 50.0 แยล่ งจากเดอื นกอ่ น 2019 จะคลีค่ ลายลง และจานวนผฉู้ ดี วัคซนี มมี ากข้นึ

สำนักงำนคลังจงั หวดั ลำปำง

สรุปผสลรสุปารเวศจรแษบฐบกสจิอภบถูมาิภมาภคาวเดะเอื ศนรษพฐก.คจิ .ภา2ย5ใ6น0จงั หวดั

ผลการสารวจภาคบรกิ าร ธุรกิจภาคบริการทสี่ าคัญ ได้แก่ 1. ร้านอาหาร/
เคร่อื งดืม่ 2. ห้างสรรพสนิ คา้
สถานการณป์ จั จบุ นั
การคาดการณ์แนวโน้ม

1 ผลประกอบการ 164.3 แนวโน้มธรุ กจิ ภาคบรกิ าร 57.1
2 การจ้างงานภาคบริการ ภาพรวม

3 ราคาคา่ จา้ งแรงงาน/ลูกจา้ ง 257.1 แนวโน้มการจา้ งงานภาค 50.0
4 ราคาวตั ถดุ ิบและต้นทนุ บริการ

อื่น ๆ 3 แนวโน้มการลงทนุ ในภาค 50.0
บรกิ าร
> 50.0 ดขี นึ้ จากเดอื นกอ่ น 50.0

แยล่ งจากเดอื นกอ่ น การผลิตภาคบริการปรับตัวดีข้ึน เน่ืองจากการผ่อนปรน
ดขี น้ึ จากเดอื นกอ่ น 85.7 ของทางจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

< 50.0 แยล่ งจากเดอื นกอ่ น 2019 จังหวดั ลาปาง เปดิ ให้มีการเดนิ ทางเขา้ มาภายในจังหวดั โดยไม่ต้องมีการ
กักตัว รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
สำนักงำนคลงั จงั หวดั ลำปำง และผู้ประกอบการให้มีสภาพคล่องและมีเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 โครงการเพิ่มกาลังซ้ือให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ โครงการเราเท่ียวด้วยกัน และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังคงสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดได้ ด้านดัชนีแนวโน้มภาคบริการคาดว่า
จะปรับตัวดีขึ้น เน่ืองจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 จะคล่คี ลายลง

สรปุ ผสลสราุปรเวศจรแษบฐบกสจิอบภถมู าิภมาภคาวเดะเอืศนรษพฐก.คิจภ. า2ย5ใน6จ0ังหวัด

ผลการสารวจค่าครองชพี และตน้ ทุน ผลการสารวจแนวโนม้ การจ้างงานและการลงทนุ ภาพรวม

ระดบั ราคาสนิ คา้ อุปโภค 72.2 แนวโนม้ การจ้างงาน 53.9
(ระยะ 6 เดอื น ข้างหนา้ ) 52.1
1 1บรโิ ภค
แนวโน้มการลงทุน
2 2ราคาคา่ จ้างแรงงาน (ระยะ 6 เดอื น ข้างหน้า)
45.1

3 ราคาคา่ วตั ถดุ ิบและตน้ ทุน 85.3 แนวโน้มการจ้างงานและแนวโน้มการลงทุนคาดว่าจะปรับตัว
อน่ื ๆ ดีข้ึน เน่ืองจากคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรสั โคโรนา 2019 จะคล่ีคลายลง และจานวนผู้ฉีดวัคซีนในจังหวัด
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดลาปางเดือนตุลาคม 2564 ลาปางและภายในประเทศเพ่ิมขึ้น รวมถึงได้มีนโยบายให้การเปิด
ประเทศข้นึ
ขยายตัว เนื่องจากต้นทุนการผลิตของสินค้าอุปโภคบริโภค

และความต้องการสินค้าเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารสด

เชน่ เนอ้ื สัตว์ และไข่ไก่ เป็นต้น ค่าจ้างแรงงานลดลง เป็นผล

จ า ก ก า ร ป รั บ ล ด ช่ั ว โ ม ง ก า ร ท า ง า น เ พื่ อ ล ด ต้ น ทุ น

ของผู้ประกอบการ ราคาคา่ วัตถุดิบและต้นทุนอื่น ๆขยายตัว

เนอ่ื งจากราคานา้ มนั ท่ปี รับตัวเพมิ่ ขึน้ > 50.0

< 50.0 > 50.0 ดขี น้ึ จากเดอื นกอ่ น
< 50.0 แยล่ งจากเดอื นกอ่ น
ดขี น้ึ จากเดอื นกอ่ น
แยล่ งจากเดอื นกอ่ น

สำนักงำนคลงั จังหวัดลำปำง

ขอขอบคุณ

ทกุ หน่วยงานภายในจังหวัด
ที่ให้ความร่วมมอื ดว้ ยดี


Click to View FlipBook Version