The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kunseashwiniy5, 2022-07-11 09:32:53

FULL wrodsearch

FULL wrodsearch

WORD PUZZLE

Bahasa Melayu
Tamil

English Mandarin

Bahasa Melayu t
o
Haiwan l
a
mo n ye r
dme s d g
s i nga
pou i p
arnab
kuc i n

Bahasa Melayu

Benda

p ema d am
eme s d ud
n i pen l s
sbukuap
i rnabru
l ucbegk

Bahasa Melayu

Warna

pbmad k h
h i t amu i
i rpenn j
j uuku ia
put i hnu
u j i ngga
u ume r ah

Bahasa Melayu

Pekerjaan

doktor i hptg
i rpenn j i epu
j po l i sa j gur
put thnu putu
j uruter bang
u u me r a hu mme

English r
Animals a
b
ml i on b
oms s d i
n i nga
yoa i p t
erkab

t ie ca

English
Things

p l bonrp
erasere
n i ggabn
yoa i pbc
erbook i
t ie ca tl

English
Colour

b l a c kmy
hb l uere
orange l
j uukrdl
put i evo
wh i t e yw
u ume n ah

English
Occupation

pgbon rm
d p cg ab l
doc to ra
y l a i pbw
p i l otky

z ce c a te
t ea c h er

Research based fun multilingual activity
module.

This module contains
activities, notes and word
search that are arranged

according to 4 main
languages, malay,
mandarin, english and

tamil.

Tamil விலங் குகள்
vilangukal

சி ட இ மு ய ல்

ங் பா ம் பு ண வ

கணத வ ழ த

ம் அ கு ர ங் கு

அ பூ ம ப ட ஏ

ல னை ர வஒ ல

• குரங் கு • பாம் பு
Kurangu Paambu

• முயல் • பூனை
Muyal Punai

• சிங் கம்
Sinkam

Tamil பபாருள்கள்
Porulgal

ட பப ைா ம வ னப

ச பய ர ளற

எ ழு து பகா ல் ய

ல ஸ ஒ உ நூ ள்

ஊஈ அஇ ஏை

அ ழி ப் பா ை் ப

• நூள் • அழிப்பாை்
Nul Alippan

• பபைா • னப
Pena Pai

• எழுதுபகால்
Elutukol

Tamil பதாழில் கள்
Tolilkal

ம ட வி மா ைி ச

ரு ஆ சி ரி ய ர்

த் இ ணஆ ஒ அ

து கா வ ல் ர உ

வ ஈ ஏ மஅஏ

ர் உ நீ தி ப தி

• மருதத் ுவர் • காவல்
Marutuvar Kaaval

• ஆசிரியர் • நீ திபதி
Aasiriyar Nithibati

• விமாைி
Vimani

Tamil நிறம்
Niṟam

க ரு ப் பு ச் ம ரு
ம ட வி மா ைி ஞ் ட

ஆ ர ஞ் சு ச் ச ர

ம ட வி உ நீ ள் சி

ப ச் னச ம ல ம வ

உ நீ தி ப ம் ப ப்

ம பவ ள் னள ச் உ பு

• கருப்பு • பவள்னள
Karuppu Veḷḷai

• நீ லம் • சிவப்பு
Nīlam Civappu

• பசன் ச • ஆரஞ்சு
Paccai Ārañcu

• மஞ்சள்
Mañcaḷ

Mandarin 动物 Dòngwù

兔子 请 篇 蛇 请

请父早它邻相
请篇猴联福按
父天早它邻相

联 福 按狮子 联

猫出聚刮紧 动

•猴 •蛇
Hóu Shé

• 兔子 •蛇
Tùzǐ Māo

• 狮子
Shīzi

Mandarin 事物 Shìwù

请 请 父 早包父

相包聚刮紧 动

按 聚 刮 紧 动按

相父钢笔福 按

联联 福 按橡 皮

动铅 笔 Xiàng pí

Qiān bǐ 父天 早

• 橡皮 • 铅笔
Xiàng pí Qiān bǐ

• 钢笔 •包
Gāng bǐ Bāo

•书
Shū

Mandarin 职业 Zhíyè

联医生刮 紧 动
请请父早刮律
飞行员按 紧师
刮 紧 动相笔父
老师联联 按 动
刮 紧 动警察按

• 医生 Yī • 老师
shēng Lǎo shī

• 飞行员 Fēi • 律师
xíng yuán Lǜshī

• 警察
Jǐng chá

Mandarin 颜色 Yánsè

白色的请 请 绿色
刮 紧 动相笔刮相
黑色的早 刮 紧 动
紧 动动 按 红 色 的
橙色刮 相 动相笔
刮 紧 动联黄色刮
蓝色飞按员行 紧

• 黑色的 • 黄色 • 白色的
Hēisè de Báisè de Huángsè

• 蓝色 • 红色的
Lán sè Hóngsè de

• 绿色 • 橙色
Lǜsè Chéngsè

Research based fun multilingual activity
module.

This module contains
activities, notes and word
search that are arranged

according to 4 main
languages, malay,
mandarin, english and

tamil.


Click to View FlipBook Version