The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อัซฮา บูละ, 2021-04-18 23:48:38

romlah

romlah

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำแหน่งครผู ู้ช่วย

ครัง้ ที่ 1 วันท่ี 23 กันยำยน 2563 ถงึ 22 มีนาคม 2564

ชอ่ื ผู้รบั การประเมิน นางสำวรอมือละห์ แนปิแน ตำแหนง่ ครูผู้ช่วย

ตอนท่ี ๑ ขอ้ มลู ทว่ั ไป

1. ชื่อ...นำงสำวรอมือละห.์ .. นามสกลุ ...แนปแิ น...อายุ...39...ปี
ตาแหนง่ .....................ครูผู้ช่วย......................
สงั กดั กศน.อาเภอ................ไม้แกน่ ................
สำนกั งำนสง่ เสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศยั จังหวดั ปตั ตำนี
โทรศัพท์มือถอื ....087-8167288... E-mail : [email protected]...

2. ระดบั การศกึ ษา ....ปรญิ ญำตร.ี .. วุฒิการศกึ ษา ...บริหำรธุรกจิ บณั ฑติ ...
ชือ่ สถาบนั การศึกษา ...มหำวทิ ยำลยั เกษมบัณฑิต..

3. อายรุ าชการ ........-......... ปี ..........6.......... เดอื น
4. ผลงานที่ภาคภมู ิใจ ในปงี บประมาณท่ีผ่านมา

4.1 ...ได้รบั มอบหมายใหเ้ ป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏบิ ัติการจดั การเรยี นการสอนออนไลน์ ดว้ ยระบบ
LINE Official Account ระหวา่ งวนั ท่ี 18-19 มกราคม 2564 ณ หอ้ งประชุม กศน.อาเภอไม้แก่น จงั หวัด
ปัตตานี...

4.2 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย

4.3 ไดร้ บั มอบหมายให้รบั ผดิ ชอบหวั หน้างานกลมุ่ งานการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน
4.3 ได้รบั มอบหมายให้รับผดิ ชอบหัวหนา้ งานวัดและประเมนิ ผล
4.4 ได้รับมอบหมายให้รับผดิ ชอบหวั หนา้ งานพฒั นาส่อื การสอน
4.5 ได้รับมอบหมายให้รบั ผดิ ชอบหัวหนา้ งานพฒั นาหลักสูตร
4.6 ได้รบั มอบหมายใหร้ บั ผิดชอบงานทะเบยี น/IT
4.7 ไดร้ บั มอบหมายให้รบั ผิดชอบงานกจิ กรรมพฒั นาคุณภาพผเู้ รียน
4.8 ได้รับมอบหมายใหร้ ับผิดชอบงานนิเทศตดิ ตามและประเมินผล
4.9 ได้รับมอบหมายใหร้ บั ผิดชอบงานจัดการศึกษาประจาตาบลไทรทอง

ตอนท่ี 2 ข้อมูลกำรประเมิน

ผลกำรปฏบิ ัตงิ ำน
2.1 เชงิ ปรมิ ำณ

ลำดบั ท่ี งำน/กิจกรรม ผลงำนทปี่ ฏบิ ัติ หมำยเหตุ
1
งานการศึกษาขน้ั พื้นฐาน - ประชาสัมพนั ธร์ บั สมคั รนักศึกษา
2
3 - รับสมคั รนักศกึ ษา ภาคเรียนที่
4
2/2563
5
- ลงทะเบียนทะเบียนนกั ศึกษาในระบบ

ITW51

- วิเคราะห์ผ้เู รียนรายบุคคล

- จัดทาปฏิทินการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน

- จดั ทาแผนการสอนรายสัปดาห์

- ดาเนินการจัดการเรียนการสอน

- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ประสานนกั ศกึ ษาเข้าสอบกลางภาค

เรยี นที่ 2/2563

- มกี ารช่วยเหลอื ผู้เรียน เช่น บนั ทึกผลการ

ติดตาม การขาดเรียนนกั ศกึ ษาทีไ่ มม่ าพบ

กลมุ่ ฯลฯ

งานการศึกษาเพ่ือพฒั นาทกั ษะชวี ติ - จัดเวทีประชาคมศึกษาสภาพปญั หาและ

งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสงั คมและ ความตอ้ งการของประชาชน
ชุมชน
งานการศึกษาเพื่อพฒั นาอาชีพ - จดั ทาหลักสตู ร
- จัดทาโครงการและนาเสนออนุมัติ

- รบั สมัครผู้เรยี นและวิทยากร

- ดาเนินการจดั กจิ กรรม

- นิเทศ ตดิ ตามการจัดกิจกรรม

- สรุปผลการดาเนนิ งาน

งานการศึกษาตามอัธยาศยั - ประสานกล่มุ เป้าหมาย
- จดั ทาโครงการ
- ดาเนนิ การจัดกิจกรรม

ผลกำรปฏิบัติงำน
2.2 เชิงคณุ ภำพ

กำรปฏบิ ัติงำนทไ่ี ด้รับมอบหมำย/หนำ้ ทีพ่ ิเศษ ภำคเรยี นท่ี ๒ ปกี ำรศึกษำ ๒๕๖3
นางสาวรอมือละห์ แนปิแน ตาแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนประจา กศน.ตาบลไทรทอง สังกัด
กศน.อาเภอไม้แก่น สานักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3 นี้ ได้รับมอบหมาย
จากท่านผู้อานวยการ กศน.อาเภอไม้แก่น ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนระดับประถมศึกษา มีนักศึกษาท่ีรับผิดชอบ
จานวน 10 คน และงานอน่ื ๆ ตามท่ไี ดร้ บั มอบหมาย
1. งำนกำรศึกษำข้ันพ้นื ฐำน
1. มจี านวนนักศึกษาท่รี ับผิดชอบ 10 คน

- ระดับประถมศึกษา จานวน 10 คน
2. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และสารวจความต้องการของนักศึกษา เพ่ือจัดทา
แผนการเรียนร้รู ายบคุ คลใหก้ บั นกั ศกึ ษา
3. มกี ารจัดทาปฏทิ ินการพบกลุ่มท้งั ภาคเรียน และแจ้งให้นักศกึ ษารบั ทราบโดยทว่ั กัน
4. มีการจดั ทาแผนการสอนรายสปั ดาห์
5. ดาเนินการจัดการเรียนในทุกรายวิชา ท้ังระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
6. ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ประสานกลุ่มเป้าหมาย
อานวยการ และเป็นวทิ ยากรในโครงการ ดงั น้ี

ที่ โครงกำร/กจิ กรรม วัน/เดือน/ปี ผลทไ่ี ด้ / ประโยชนใ์ นกำรนำไปใช้

โครงการเสริมสรา้ ง 23 ธนั วาคม ร้อยละ 80 ของผูเ้ ขา้ ร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความ

ศกั ยภาพนักศึกษา 2563 ตระหนกั เห็นความสาคญั ของการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพ

1 กศน.อาเภอไม้แกน่ นกั ศกึ ษาใหม้ ีสุขภาวะทางกายและสนุ ทรยี ภาพท่ีสง่ ผลต่อการ
แสวงหาความรู้ นาความรูไ้ ปพฒั นาสู่การเรียนรู้ ในการยกระดับ

ผลสมั ฤทธิ์ทางการศึกษา

โครงการกีฬา กศน. 8 – 9 รอ้ ยละ 80 ของนักศึกษามีความรู้ ความเขา้ ใจในกฎระเบียบ

2 อาเภอไมแ้ ก่นสาน กมุ ภาพันธ์ กติกาในการแขง่ ขันกฬี าแต่ละประเภทและเกดิ ความรกั ความ
สมั พนั ธ์ 2564 สามัคคี มีนา้ ใจเปน็ นกั กีฬา รู้แพ้ ร้ชู นะ รู้อภยั รวมทงั้ มีสขุ ภาพ

อนามยั ที่ดี

โครงการพัฒนา 3 กมุ ภาพนั ธ์ ร้อยละ 80 ของนกั ศึกษามคี วามรคู้ วามเขา้ ใจเกยี่ วกบั แนวทางการ

ศกั ยภาพองค์กร 2564 ดาเนนิ งานขององค์กรนักศึกษา ภารกจิ และบทบาทขององคก์ ร

นกั ศกึ ษา กศน.อาเภอ นกั ศกึ ษา การวางแผนงานและโครงการ และพฒั นาให้องคก์ ร
3 ไม้แก่น นักศึกษามีทักษะการคดิ วเิ คราะห์ทักษะการประสานงานในการจัด

กจิ กรรมตา่ งๆของสถานศึกษา รวมท้ังมีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม มจี ติ

สาธารณะ อุทิศตนเพอื่ ประโยชน์ของส่วนรวม

ท่ี โครงกำร/กจิ กรรม วนั /เดอื น/ปี ผลทไ่ี ด้ / ประโยชน์ในกำรนำไปใช้

โครงการ 9-13 ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทาง

ภาษาตา่ งประเทศเพ่ือ กมุ ภาพันธ์ ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม พัฒนาทักษะความรู้

4 การส่ือสารด้านอาชพี 2564 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพของตนเอง นาความรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันและบูรณาการการ

เ รี ย น รู้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น บ ริ บ ท อ า ชี พ ข อ ง ต น เ อ ง ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสทิ ธภิ าพ

โครงการส่งเสรมิ 16 รอ้ ยละ 80 ของนักศึกษาไดเ้ รยี นรทู้ กั ษะการอยรู่ ว่ มกันอย่างสันติ

คุณธรรม จรยิ ธรรม กมุ ภาพันธ์ สขุ ในรปู แบบกิจกรรม กศน.รแู้ นวคดิ ในการพฒั นาตนเองและการ

5 เพอื่ พฒั นาคุณภาพ 2564 อยูร่ ่วมกันในสงั คมได้ และได้รว่ มกันจัดกจิ กรรมเริมสร้างความ

ชวี ติ นักศกึ ษา กศน. สามัคคใี นชุมชนได้

อาเภอไม้แก่น

โครงการส่งเสรมิ การ 23-24 รอ้ ยละ 80 นักศึกษากศน.ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ

เรยี นรู้ตามหลักปรชั ญา กุมภาพันธ์ ในเร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่และ การ

6 เศรษฐกิจพอเพียง 2564 ทาบัญชีครัวเรือน รู้จักนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และส่งเสริมการจัด

กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ

พัฒนาท่ยี งั่ ยืน

โครงการค่ายพัฒนา 3-5 มีนาคม ร้อยละ 80 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถทาง

วชิ าการส่ง 2564 วิชาการในด้านต่างๆ พัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ทางด้าน

7 เสรมิ การเรียนรู้ วิชาการของนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

นักศึกษากศน.อาเภอไม้ เรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้นและนาความรู้ทางด้านวิชาการเป็น

แกน่ (ค่ายไป-กลับ) พ้นื ฐานในการศึกษาตอ่ ในระดับทีส่ ูงขึน้

โครงการจิตอาสา เรา 2 มีนาคม ร้อยละ 80 นักศึกษามีความรู้ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา

ทาความดี 2564 และพระมหากษตั ริย์ ได้ร่วมจัดและพฒั นาการบรู ณาการกิจกรรม

8 เพอ่ื ชาติ ศาสนา สง่ เสริมการเรยี นรใู้ นรูปแบบท่หี ลากหลาย เพ่ือปลกู ฝงั นิสัยรักสงิ

พระมหากษัตรยิ ์ แวดล้อมความสามคั คีและมจี ิตสาธารณะและเกดิ ประโยชนต์ ่อ

ตนเอง ชุมชน สงั คมอย่างยั่งยืน

โครงการประวัติศาสตร์ 9-10 ร้อยละ 80 นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ ใจ เกย่ี วกบั ประวัติศาสตร์

9 ชาติไทยและบุญคุณ มีนาคม ชาติไทย และบุญคณุ ของพระมหากษตั ริย์ไทย มีความรคู้ วาม
พระมหากษัตรยิ ์ไทย 2564 เขา้ ใจเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และมคี วามรักชาติรัก

ถนิ่ กาเนิด และสามารถดารงอยูใ่ นสงั คมไดอ้ ยา่ งมคี วามสขุ

7. มกี ารชว่ ยเหลือผู้เรียน ติดตามนักศึกษาท่ีไม่มาพบกลุ่มโดยการเย่ียมบ้านนักศึกษา และมอบหมายให้ทาใบ
งาน

8. มบี นั ทกึ การตรวจรายงานกิจกรรม กพช. ของนกั ศกึ ษา

2. งำนกำรศึกษำต่อเนอื่ ง

ที่ โครงการ/กจิ กรรม เป้าหมาย ผลการ คดิ เป็น หมายเหตุ
18 ดาเนินงาน ร้อยละ%
กำรศึกษำเพื่อพฒั นำทักษะชีวติ 13
12 18 100
1 โครงการป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้ือ 7
13 100
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 12 100

กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำสังคมและชุมชน 7 100
2 โครงการสง่ เสรมิ การเรียนรู้ความเปน็ พลเมืองดี

ตามวิถปี ระชาธปิ ไตย

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิ ารจดั กาขยะ

มูลฝอย “สรา้ งเครือขา่ ยรีไซเคิลวสั ดุ”

กำรเรียนรหู้ ลักปรชั ญำของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

4 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลกั ทฤษฎี

ใหม่สู่ โคก หนองนา โมเดล

3. กำรศึกษำตำมอัธยำศยั

ดาเนนิ การจดั กจิ กรรมสง่ เสริมการอ่าน ภาพสามมิติโดยใชผ้ ่านแอพพลเิ คชั่นสนุกกับการวาดภาพระบาย

สี ส่งเสริมจินตนาการ ใช้สื่อในการเรยี นรู้โดยใช้แอปพลเิ คชัน QuiverVision ที่สามารถเปิดกล้องส่องภาพ

ระบายสีแลว้ แสดงผลใหภ้ าพระบายสนี ้นั ๆ กลายเปน็ ตัวการ์ตนู AR ท่จี ะปรากฏสีสนั ตา่ ง ๆ ตามที่เราไดร้ ะบาย

ลงไป ณ กศน.ตาบลไทรทอง อ.ไม้แกน่ จ.ปัตตานี

4. งำนอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

- ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการเสรมิ สร้างศักยภาพนกั ศึกษา กศน.อาเภอไมแ้ กน่
- ไดร้ บั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโครงการประวัตศิ าสตรช์ าติไทย และบุญคณุ ของพระมหากษัตรยิ ไ์ ทย
- ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาประจาปีการศึกษา
2563 วนั ท่ี 29 ตลุ าคม 2563 ณ วิทยาลยั เทคนคิ ปัตตานี
- ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมการดาเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสานักงาน
กศน.จังหวดั ปตั ตานี
- ได้รับมอบหมายเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
5 ธนั วาคม 2563 เพอ่ื สดุดีพระเกียรตคิ ณุ และน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ วัดสารวัน ม.2 ต.
ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปตั ตานี
- ได้รับมอบหมายเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มองเห็นแนวทางในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษา ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศกึ ษาตามอธั ยาศัย พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซาวเ์ ทิร์นววิ อาเภอเมืองปัตตานี จงั หวัดปัตตานี

- ได้รับมอบหมายเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ
LINE Official Account วันที่ 12-13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมรูสะมิแล สานักงาน กศน.จังหวัด

ปตั ตานี
- ได้รับมอบหมายเขา้ ร่วมโครงการประชุมเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ ประจาปีการศึกษา

256๔ วนั ที่ 8 กมุ ภาพันธ์ 2564 ณ วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาปตั ตานี
- ได้รับมอบหมายเข้าร่วมโครงการจัดทาข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาครายวิชาเลือก ภาคเรียนท่ี

2/2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันที่ 17-19
กุมภาพันธ์ 2564 วนั ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอ้ งประชมุ รูสะมิแล สานกั งาน กศน.จังหวัดปัตตานี

- ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ครงั้ ท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2563 ณ หอ้ งประชมุ รูสะมแิ ล สานักงาน กศน.จงั หวัดปัตตานี

- ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) คร้ังท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 วันท่ี 7 มีนาคม 2564 สนามสอบ กศน.
อาเภอไมแ้ ก่น อาเภอไมแ้ กน่ จงั หวัดปัตตานี

- ได้รบั มอบหมายใหร้ ับผิดชอบโครงการประวัตศิ าสตรช์ าตไิ ทย และบุญคุณของพระมหากษัตรยิ ์ไทย
วนั ที่ 9-10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชมุ อาเภอไมแ้ กน่ อาเภอไม้แกน่ จังหวัดปัตตานี

ตอนท่ี 3 ผลงำนทปี่ ระสบควำมสำเร็จ

- เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ LINE Official
Account ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อาเภอไมแ้ ก่น จงั หวดั ปัตตานี

- จัดกิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น โครงการประวัติศาสตรช์ าติไทย และบญุ คุณของพระมหากษัตรยิ ์ไทย
- มีจานวนผู้เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งท่ี 2
ประจาปีการศกึ ษา 2563 รอ้ ยละ 96.34

กำรประเมินเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มของครูผู้ช่วย
นางสาวรอมอื ละห์ แนปแิ น ตาแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอาเภอไม้แก่น สานักงาน กศน. จังหวัดปตั ตานี

องคป์ ระกอบที่ 1 ด้ำนกำรปฏิบัตติ น

ตวั บ่งชี้ ผลกำรประเมิน หลักฐำนอำ้ งอิง

๑. วินัยและการรกั ษาวนิ ัย ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา - ประมวลภาพกจิ กรรม

๑.๑ การแสดงออกทางอารมณ์ ท่าทางและพูดส่ือสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะ - สังเกตพฤติกรรม

กิริยา ท่าทาง และพูดส่ือสารได้ ตอ่ ผเู้ รียน เปน็ แบบอยา่ งทดี่ แี ละเปน็ ผู้นาในการ - สอบถาม/สมั ภาษณค์ รู

เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผูเ้ รยี น เสริมสร้างพัฒนาผู้อ่ืน เช่น การพูดจาไพเราะ นกั ศึกษา ผบู้ รหิ าร

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ยึดหลัก

คาสอนทางศาสนาในการดาเนินชีวิต ปฏิบัติตน

ตามระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ และ

ข้อกาหนดของหน่วยงาน เพื่อให้งานบรรลุ

เป้าหมายในการปฏบิ ัตงิ านต่างๆ

๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์ ข้าพเจา้ แสดงออกทางอารมณ์ กิริยาท่าทาง

กิริยาท่าทาง และพูดสื่อสารได้ และพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อ

เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ล เ ท ศ ะ ต่ อ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานผู้ปกครอง และ

ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น บุคคล และมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อ่ืน

ผ้ปู กครอง และบุคคลอ่ืน เช่น การพูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะอ่อนน้อม

ถ่อมตน ปฏิบัติตามคาส่ังของผู้บังคับบัญชา

อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

แกผ่ ้เู รยี น

๑.๓ การมีเจตคตเิ ชงิ บวกกับ ข้าพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติให้

ประเทศชาติ การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวม

อย่างทุ่มเทและเสียสละจนสาเร็จเกิดประโยชน์

ต่อส่ว นรว ม ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม เช่นความเสียสละ มีน้าใจ ความ

เกรงใจ ความเห็นอกเห็นใจ รักและเมตตาต่อ

ผู้เรียน เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการขับเคล่ือน

ระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ และพัฒนา

ประเทศชาติใหม้ คี วามเจริญกา้ วหน้าตอ่ ไป

ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมนิ หลกั ฐำนอำ้ งอิง

๑.๔ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขา้ พเจา้ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ - ประมวลภาพกิจกรรม

หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับความเป็น ที่เก่ียวข้องกับความเป็นข้าราชการด้วยความ - สังเกตพฤติกรรม
ข้าราชการ ซ่ือสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ทางราชการไม่
มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเป็นบุคคลที่เคารพ - สอบถาม/สัมภาษณ์ครู
และปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาระเบียบวินัย นักศกึ ษา ผู้บรหิ าร

ของทางราชการ กระทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี

หลักในการปฏิบัติหน้าท่ีของครูอย่างชัดเจน

ยตุ ธิ รรม เป็นขา้ ราชการทด่ี ี ท้ังในและนอกเวลา

ราชการใน และมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจในการ

ทางาน รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย

อยา่ งเตม็ ความสามารถ

๑.๕ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขา้ พเจา้ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็น ท่ีเกย่ี วขอ้ งกบั ความเปน็ ขา้ ราชการครูด้วยความ

ข้าราชการครู ซ่ือสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของทาง

ราชการ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้

เหตุผลและวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือก

ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย จนบรรลุ

เปา้ หมายตามวัตถุประสงคท์ ไ่ี ด้วางไว้ สนับสนุน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีของ

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติ

หน้าท่ีด้วยความเต็มใจ เพื่อพัฒนาการศึกษา

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ประชาชน

และกลมุ่ เปา้ หมายต่อไป

๑.๖ การปฏิบัตติ ามกฎหมาย ข้ า พ เ จ้ า ป ฏิ บั ติ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน ปฏิบัติตนตามกฎหมาย

บ้านเมืองอย่างเคร่งครัด รู้จักปลูกจิตสานึก

ภายในจติ ใจตนเอง รกั ษาวนิ ัยทเ่ี ปน็ ขอ้ ห้ามและ

ข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยศึกษา

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ปฏิบัติตน

ตามกฎหมาย เคารพกฎหมาย รักษาไว้ซ่ึงชาติ

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย เพื่อการอยู่ร่วมกันใน

สงั คมอยา่ งมีความสขุ

ตัวบง่ ชี้ ผลกำรประเมิน หลักฐำนอำ้ งอิง

๒. คณุ ธรรม จรยิ ธรรม ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่าง - คาส่ังสถานศึกษา

๒.๑ การปฏิบัตติ นตามหลัก อย่างเคร่งครัด โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม - ประมวลภาพกจิ กรรม

ศาสนาท่ีนบั ถืออยา่ งเคร่งครัด ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ี - สงั เกตพฤตกิ รรม

ได้รับมอบหมาย นาคาสอนหลักศาสนามาปรับ - สอบถาม/สมั ภาษณ์ครู

ใช้ในการปฏิบัติตน และการดาเนินชีวิต เพ่ือ นกั เรียน ผู้บริหาร

เปน็ แบบอย่างใหก้ บั ผูเ้ รียนมาปรับใช้ในการเนิน

ชวี ิตในชีวิตประจาวนั ต่อไป

๒.๒ การเข้าร่วม สง่ เสรมิ ข้าพเจ้า เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุน

สนบั สนนุ ศาสนกิจของศาสนาทน่ี บั ศาสนกิจของศาสนาทนี่ ับถืออย่างสม่าเสมอเป็น

ถอื อยา่ งสมา่ เสมอ แบบอย่างที่ดี และมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนา

ผู้อื่น เช่น การละหมาด 5 เวลา กิจกรรมงาน

เมาลิด กิจกรรมบรรยายธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็น

การแสดงออกถึงการยึดม่ันในศาสนา และช่วย

ใ ห้ ศ า ส น า ด า ร ง อ ยู่ แ ล ะ เ ผ ย แ ผ่ ต่ อ ไ ป อ ย่ า ง

กว้างขวาง

๒.๓ การเหน็ ความสาคญั เข้ารว่ ม ข้าพเจ้าเห็นความสาคัญ เข้าร่วม ส่งเสริม

สง่ เสริม สนับสนนุ เคารพกิจกรรมที่ สนับสนุนเคารพกิจกรรมที่แสดงถึง จารีต

แสดงถงึ จารตี ประเพณี วฒั นธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนเป็น

ทอ้ งถน่ิ หรือชมุ ชน แบบอย่างที่ดี และมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนา

ผู้อ่ืน เช่น กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ กิจกรรมวัน

ฮารีรายอ และการถอื ศิสอดเดือนรอมฎอน เป็น

ตน้

๒.๔ การเห็นความสาคญั เข้าร่วม ข้าพเจ้าให้ความสาคัญ ความร่วมมือในการ

สง่ เสริม สนับสนุน กิจกรรมที่แสดง พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่ีแสดงถึง

ถึงจารีต ประเพณี วัฒนธรรมของ จารีตประเพณีและวัฒนธรรม ของชาติด้วย

ชาติ ความเต็มใจ มีความสามารถในการปรับตัวให้

เข้ากับขนบธรรมเนียม เพื่อเป็นช่องทางการ

ส่ือสารประเพณี วัฒนธรรม ต่าง ๆ ของชาติให้

บุคคลทั่วไปได้รับรู้ส่งเสริมให้ศิษย์เข้าร่วม

ประเพณี วัฒนธรรม อันดีของชาติ ต้น รักษา

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ส่ ว น ร ว ม ยึ ด มั่ น ต า ม

ขนบธรรมเนยี มประเพณขี องสังคมและของชาติ

ตวั บ่งชี้ ผลกำรประเมิน หลกั ฐำนอำ้ งอิง

๒.๕ การมีจติ บริการ และจิต ข้าพเจ้ามีความเต็มใจในการให้บริการแก่ - คาส่งั สถานศึกษา
สาธารณะ ผู้รับบริการและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ - ประมวลภาพกิจกรรม
บริการให้คาปรึกษากับผู้รับบริการด้วยความ - สงั เกตพฤตกิ รรม
๒.๖ การตอ่ ตา้ นการกระทาของ เต็มใจ กระทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมี - สอบถาม/สัมภาษณ์ครู
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สง่ ผลตอ่ จิตบริการ และจิตอาสา เพื่อทาประโยชน์ให้แก่ นักเรยี น ผ้บู ริหาร
ความมน่ั คงของชาติหรือผลกระทบ สังคม เป็นผู้นาในการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ให้
เชิงลบต่อสงั คมโดยรวม หันมาทาความดี มีจิตสาธารณะ อาสางานอื่นๆ
ที่ไม่ได้รับมอบคาสั่งจากบังคับบัญชาด้วยความ
เต็มใจ

ข้าพเจ้าไม่สนับสนุนการกระทาของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความม่ันคงของชาติ
หรือส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม โดย
หลักธรรมคาสอนของศาสนาอิสลาม เป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียน เพื่อนร่วมงาน และ
บุคคลอ่ืน อดทน เสียสละเพ่ือส่วนรวม ไม่เข้า
ร่วมการชุมนุมที่มีผลต่อการขัดแย้งของคนหรือ
กลุ่มบุคคล ท่ีส่งผลต่อความม่ันคงของชาติ หรือ
ผลกระทบเชงิ ลบต่อสงั คมโดยรวม

ตวั บ่งชี้ ผลกำรประเมิน หลักฐำนอำ้ งอิง

๓ จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าพเจ้าเข้ารับการอบรม สัมมนา อย่าง - วุฒบิ ัตร/เกยี รตบิ ตั ร
๓.๑ การพฒั นาวิชาชพี และ สม่าเสมอ เช่น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ - หนังสอื ไปราชการ
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนา - คาส่งั สถานศึกษา
บคุ ลิกภาพอย่างต่อเน่ือง อย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงาน - แผนการสอน
กศน. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ - รายงานการเขา้ รว่ ม
๓.๒ การมวี ิสยั ทัศน์ รแู้ ละเขา้ ใจ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ LINE กิจกรรม/ประชุม/อบรม
สนใจ ตดิ ตามความเปล่ียนแปลงดา้ น Official Account เพ่ือนาไปพัฒนาในการ - ประมวลภาพกิจกรรม
วิทยาการ เศรษฐกิจ สงั คม การเมือง จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - สงั เกตพฤติกรรม
ของไทย และนานาชาตใิ นปจั จบุ นั เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม - สอบถาม/สัมภาษณ์ครู
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน ผู้บรหิ าร
๓.๓ การไมอ่ าศยั วชิ าชพี แสวงหา ใต้ หลักสูตร “ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง สาหรับข้าราชการ 5 จังหวัดชายแดนใต้” รุ่นท่ี
2 และแต่งกายตามกฎระเบียบของทางราชการ
๓.๔ การมงุ่ มน่ั ตอ่ การพฒั นา
ความร้คู วามสามารถของผ้เู รยี น ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปรับตัว
ให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน โดยมี
การตดิ ตามข่าวการเคล่ือนไหวทางการศึกษาใน
เรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพอยู่เสมอ เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนให้เท่าทันต่อยุคสมัย และรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนการสอนอยู่เสมอ ศึกษา
คน้ คว้าเพื่อพฒั นาตนเองอยา่ งสม่าเสมอ

ข้าพเจ้าไม่สนับสนุนให้ผู้อ่ืนมีพฤติกรรม
แสวงหาผลประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติตน
และไม่สนับสนุนการแสวงหาผลประโยชน์ใน
ระบบการศึกษาและระบบราชการ เห็นคุณค่า
และความสาคญั ของการเปน็ ครูที่ดอี ยู่เสมอ โดย
กระทาตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้เรียน และ
เพอื่ นรว่ มงามทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข้าพเจ้าปฏิบัติงานสอนด้วยความมุ่งมั่น ไม่ย่อ
ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค รับผิดชอบเต็มใจ
กาลังความสามารถ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ค ว า ม พ ร้ อ ม ที่
เหมาะสมกบั วยั และศักยภาพ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละท้ังเวลา แรงกาย
เพอ่ื พัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตาม
เป้าหมายทกี่ าหนดไว้

ตวั บง่ ชี้ ผลกำรประเมิน หลักฐำนอำ้ งอิง

๓.๕ การให้ความสาคัญตอ่ การเขา้ ข้าพเจา้ เข้ารว่ มการประชุม/การอบรม ความรทู้ ่ี - วฒุ ิบตั ร/เกียรตบิ ตั ร
ร่วมส่งเสรมิ สนบั สนุนกจิ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอยา่ ง เกีย่ วขอ้ งกบั การศกึ ษาอยู่เสมอ เมื่อ เสร็จส้นิ - หนังสือไปราชการ
สม่าเสมอ
การจัดกิจกรรม ขา้ พเจ้าทาการบันทกึ และ - คาส่งั สถานศึกษา
๓.๖ รัก เมตตา เอาใจใส่
ชว่ ยเหลือ สง่ เสริม สนบั สนนุ สรุปผลการเข้ารว่ มกิจกรรม นาความรู้ที่ไดร้ ับ - แผนการสอน
ใหบ้ รกิ ารผู้เรยี นทกุ คน ด้วยความ
เสมอภาค มาพัฒนาตนเองและผู้เรียน และรายงานผลให้ - รายงานการเขา้ ร่วม

๓.๗ การประพฤติปฏบิ ตั ิตนเปน็ ที่ ผบู้ รหิ ารรบั ทราบอยู่เสมอ กจิ กรรม/ประชุม/อบรม
ยอมรับของผ้เู รียน ผู้บรหิ าร เพอื่ น
ร่วมงานผ้ปู กครอง และชมุ ชน ขา้ พเจา้ ปฏิบัตหิ น้าทีอ่ บรมส่ังสอนศิษย์ - ประมวลภาพกจิ กรรม
ด้วย ความรักและศรทั ธาในวิชาชีพครู กระต้นุ - สังเกตพฤตกิ รรม
๓.๘ การไมป่ ฏบิ ัติตนทส่ี ่งผลเชิง
ลบต่อกายและใจของผู้เรยี น และ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรดู้ ้วยตนเอง - สอบถาม/สมั ภาษณ์ครู
สร้าง เสรมิ ทกั ษะชวี ติ และปลูกฝงั คณุ ธรรม ผู้บริหาร

จรยิ ธรรมทุกคร้งั ในกจิ กรรมการเรียนการสอน

ประพฤติตน เปน็ แบบอยา่ งที่ดใี ห้กับผเู้ รียนด้วย

การตรงต่อ เวลา รักษาวนิ ยั พูดจาไพเราะ และ

ใหค้ วามเป็นกันเองแกผ่ ้เู รยี นและขา้ พเจ้ามี

ความรกั และ ศรทั ธาในวิชาชพี ครูพงึ กระทาตน

ใหเ้ ป็น แบบอยา่ งแก่ศษิ ย์

ข้าพเจ้าดารงตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อม

สารวมในกิรยิ ามารยาท และการแสดงออกด้วย

ปิยวาจา แต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตาม

กาลเทศะ ไม่เบียดบังเวลาของทางราชการไป

ทาธรุ กจิ อน่ื ใด ปฏิบตั ิงานทไี่ ดร้ ับมอบหมายตาม

ตาแหน่งและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

สาเร็จลุล่วงและมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมาย

ตามท่ีกาหนด ให้บริการด้วยความเต็มใจและ

เ ส ม อ ภ า ค โ ด ย ไ ม่ เ รี ย ก รั บ ห รื อ ย อ ม รั บ

ผลประโยชน์ จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่

ข้าราชการโดยมิชอบ

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครูอย่างเคร่งครัดและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ผู้เรียน โดยการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี

และคอยให้ คาปรึกษาแก่ผู้เรียนท่ีมาขอ

คาปรึกษาอย่างเตม็ ความสามารถ

ตัวบง่ ชี้ ผลกำรประเมิน หลักฐำนอำ้ งอิง

๓.๙ การทางานกับผู้อ่ืนได้โดยยึด ข้าพเจ้าปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ กศน. - วุฒิบัตร/เกยี รตบิ ัตร

หลกั ความสามคั คีเก้ือกลู ซ่ึงกันและ อาเภอไม้แก่น มอบหมายอย่างเต็มใจ - หนังสอื ไปราชการ

กัน เต็มที่ เต็ม เวลา ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน - คาส่ังสถานศึกษา

และกนั ใหค้ วาม ร่วมมือกับคณะครูในการ - แผนการสอน

ท า กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก - รายงานการเข้าร่วมกจิ กรรม/

สถานศึกษา ให้คาแนะนาที่เป็น ประโยชน์ ประชุม/อบรม

ต่อเพื่อนร่วมงานในการจัดการเรียน การ - ประมวลภาพกิจกรรม

สอนและการพัฒนาส่ือนวัตกรรมการสอน - สงั เกตพฤติกรรม

มี น้าใจและเอื้อเือ้อเผื่อแผ่เพ่ือนร่วมงาน - สอบถาม/สมั ภาษณค์ รู ผู้บรหิ าร

ทุกคนด้วย ความเต็มใจอย่างเสมอภาค

เช่น ช่วยงานเวรหรืองานพิเศษท่ีได้รับ

มอบหมายอยา่ งเตม็ ความสามารถ

๓.๑๐ การใชค้ วามรู้ความสามารถ ข้าพเจ้าต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีในการ

ทีม่ อี ยู่ นาให้เกิดความเปล่ยี นแปลง ถ่ายทอด ความรู้ ทักษะท่ีตนเองมีให้กับ
ผู้เรียนโดยมิได้ ปิดบัง พยายามศึกษา
ในทางพฒั นาให้กับผ้เู รยี น โรงเรยี น ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม เพ่ือพัฒนา
หรอื ชุมชนในด้านใดดา้ นหน่ึง(ดา้ น ตนเอง ติดตามข่าวสาร และเข้า อบรม
การอนรุ ักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมภมู ิปญั ญา เทคนิคใหม่ๆ นามาช่วยพัฒนาการเรียน

และสง่ิ แวดลอ้ ม) การสอน ให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็น

บุคคลท่ี มีความรู้ ทักษะ และทันต่อ

เหตุการณ์ สามารถ นาความรู้ที่ได้ไป

พัฒนาชมุ ชนและทอ้ งถิ่น

๓.๑๑ การยึดมัน่ ในการปกครอง ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดี ต่อสถาบัน

ระบอบประชาธิปไตยอนั มี ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ยึดม่ัน

พระมหากษัตรยิ ท์ รงเป็นประมุข ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประพฤติตน

ให้เป็น สมาชิกท่ีดีของสังคมและมีจิต

สาธารณะมคี วาม รับผิดชอบต่อสงั คม โดย

ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน โดยไม่หวัง

ผลประโยชนแ์ ละสิง่ ตอบแทนใดๆ ทง้ั สน้ิ

ตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมนิ หลกั ฐำนอำ้ งอิง

๔. การดารงชีวติ ตามหลกั ปรัชญา ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจหลัก - ประมวลภาพกิจกรรม

ของเศรษฐกจิ พอเพยี ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี และ - สงั เกตพฤติกรรม

๔.๑ มคี วามรู้ ความเข้าใจ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ - สอบถาม/สัมภาษณ์ครู

เกี่ยวกับหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจ ในการดาเนินชีวิตประจาวัน นาหลักปรัชญา นักเรยี น ผ้บู รหิ าร

พอเพียง ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเรียน

การสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกย่ี วกบั หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

นาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน ให้ผู้เรียนมี

ความรู้คู่คุณธรรม เช่น ข้าพเจ้าได้นานักศึกษา

เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงสู่โคกหนองนาโมเดล เพ่ือให้

ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของการดาเนินชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และพยายามน้อม

นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

ชีวิตประจาวัน เพ่ือความผาสุกของตนเองใน

ปัจจุบนั และอนาคตต่อไป

๔.๒ มีการนาหลกั ปรชั ญาของ ข้าพเจา้ นาหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

เศรษฐกจิ พอเพยี งไปประยุกต์ใชก้ ับ สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน พบว่า
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
การจัดการเรียนร้ใู นห้องเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาหลักของความ

พอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

ทดี่ ใี นตัว บนเง่ือนไขของความรู้คู่คุณธรรม และ

สามารถนาไปประยกุ ต์ใชใ้ นชีวิตประจาวันได้

๔.๓ มกี ารนาหลักปรัชญาของ ขา้ พเจ้าได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพยี งไปปรับประยุกต์ใช้ พอเพียงมาประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับ
กบั ภารกจิ ที่ไดร้ ับมอบหมายอื่น มอบหมาย โดยการบริหารจัดการภารกิจให้

ประสบความสาเร็จโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

โดยใช้หลัก ๓ หว่ ง ๒ เง่อื นไข สู่ ๔ มติ ิ เพื่อเพิ่ม

ประสทิ ธิภาพในการปฏิบัตงิ าน

๔.๔ มกี ารนาหลักปรัชญาของ ข้าพเจ้าดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิ พอเพียงไปปรับประยุกตใ์ ช้ เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง เป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิต รู้จักพึ่งพาตนเองมีความ
กับการดารงชีวิตของตนเอง ประหยัด อดออม ไม่ยึดติดอบายมุขและสาร

เสพตดิ

๔.๕ เป็นแบบอย่างในการนา ข้าพเจ้านาหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง

หลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียงไป มาใช้ในการดาเนินชวี ติ พัฒนาตนเองอย่าง
ตอ่ เนอ่ื ง เพ่ือให้งาน มีประสทิ ธภิ าพและบรรลุ
ปรับประยุกต์ใชก้ ับภารกิจต่างๆ หรือ ตามวตั ถุประสงคท์ ่ีต้ังไว้
การดารงชีวิตของตน

ตวั บ่งชี้ ผลกำรประเมนิ หลกั ฐำนอำ้ งอิง

๕. จติ วิญญาณความเป็นครู ขา้ พเจ้าเขา้ สอนตรงเวลา ปฏิบัติการ - แผนการจัดการเรียนรู้

๕.๑ การเขา้ สอนตรงเวลาและ สอนเต็มเวลา อุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง - บันทึกหลงั สอน

สอนเตม็ เวลา โดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้า - แบบวเิ คราะห์ผเู้ รียนรายบุคคล

จัดทา และจัดหาส่ือ เพ่ือเน้นผู้เรียนเป็น - ประมวลภาพกจิ กรรม

สาคัญ และไม่ละทิ้งและทอดทิ้งหน้าท่ี - สังเกตพฤตกิ รรม

การสอน มีการปรับปรุง และพัฒนางาน - สอบถาม/สมั ภาษณ์ครู ผู้บริหาร

อยูเ่ สมอ

๕.๒ การตระหนักในความรู้และ ข้าพเจ้าตระหนักในความรู้ และ

ทกั ษะที่ถูกต้องรวมถึงสง่ิ ทด่ี ีๆ ให้กับ ทักษะท่ีถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆ ให้กับ

ผู้เรยี น ผู้เรียน พัฒนาความรู้ความสามารถของ

ตนเอง ให้มีความรู้รอบและรู้ลึกอย่าง

สม่าเสมอ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ี

ถกู ต้อง ครบถว้ นเพ่ือนาไปประยุกต์ใช้ใน

ชวี ิตประจาวัน

๕.๓ การสรา้ งความเสมอภาค ข้าพเจ้าสร้างความเสมอภาคเป็น

เป็นธรรมกับผูเ้ รียนทุกคน ธรรมกับผู้เรียนทุกคนโดยไม่บิดเบือน

ปิดบังหวังสิ่งตอบแทน โดยพยายาม

เรียนรู้และศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

เพื่อจะได้ทราบความต้องการ สภาพ

สังคม เศรษฐกิจ ครอบครัวของนักเรียน

เป็นรายบุคคล แล้วนาผลท่ีได้ไปใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

เ ห ม า ะ ส ม กั บ ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ร า ย บุ ค ค ล

เพอ่ื ให้ผู้เรียนมผี ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่

ดีขน้ึ

๕.๔ การรจู้ กั ให้อภัย ปราศจาก ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีในการ

อคตชิ ว่ ยเหลอื สง่ เสริม สนับสนนุ ให้ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้

ผเู้ รยี นประสบความสาเรจ็ ตาม ผู้เรียนมีความสนใจ ความต้ังใจ และ

ศักยภาพความสนใจ หรือความต้งั ใจ ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ประสบ

ความสาเร็จตามศักยภาพของตนเอง

และเสริมแรงทางบวกอย่างสม่าเสมอ

๕.๕ การเปน็ ท่พี ่ึงให้กับผู้เรยี นได้ ข้าพเจ้าเสียสละเวลาตนเอง มีความ

ตลอดเวลา มุ่งม่ัน ตั้งใจ มีความพยายาม และคอย

ช่วยเหลือ เป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา

ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เป็นกาลังใจ

และให้คาแนะนาเสมอ

ตัวบง่ ชี้ ผลกำรประเมิน หลักฐำนอ้ำงอิง

๕.๖ การจัดกจิ กรรมสง่ เสริมการ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ - แผนการจัดการเรียนรู้
ใฝ่รู้ ค้นหา สรา้ งสรรค์ ถา่ ยทอดปลกู เป็นการทาหน้าท่ีด้วยใจซ่ึงทาให้เกิด - บันทึกหลงั สอน
ฝ่งั และเป็นแบบอยา่ งทีด่ ขี องผู้เรยี น ความรัก ศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์ - แบบวิเคราะหผ์ เู้ รยี นรายบุคคล
แห่งวิชาชีพ มุ่งม่ัน ทุ่มเทในการทางาน - ประมวลภาพกิจกรรม
๕.๗ การท่มุ เทเสียสละในการ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เอาใจใส่ - สังเกตพฤติกรรม
จัดการเรยี นรใู้ ห้กับผู้เรียน ดแู ลและหวังดตี ่อผ้เู รยี น - สอบถาม/สัมภาษณ์ครู ผู้บริหาร

ข้าพเจ้าทุ่มเทเสียสละในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน พัฒนาตนเองอย่าง
เตม็ ความสามารถ ไม่ละทิ้งหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย และพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานให้
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายท่ี
กาหนดไว

ตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมนิ หลกั ฐำนอ้ำงอิง

๖. จติ สานกึ ความรับผิดชอบ ข้าพเจ้ามีความรัก ความศรัทธาใน - สอ่ื การจดั การเรยี นรู้

๖.๑ การมเี จตคติเชงิ บวกกบั วชิ า วิชาชีพครู โดยกระทาตนและปฏิบัติตน - รายงานการใช้เทคโนโลยใี นการ

ครู เปน็ แบบอยา่ งท่ีดีต่อศษิ ย์ทั้งทางตรงและ จดั การศกึ ษาและดาเนินงาน

ทางอ้อม มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ สถานศึกษา

ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บริการผู้เรียน - รายงานการเขา้ รว่ มกจิ กรรม/

และผู้ร่วมวชิ าชีพ เพ่ือเปน็ กาลังสาคัญใน ประชุม/อบรม

การพฒั นาและขับเคลอ่ื นประเทศต่อไป - ประมวลภาพกจิ กรรม

๖.๒ การมุ่งมั่นทุมในการ ข้ า พ เ จ้ า มุ่ ง ม่ั น ทุ่ ม เ ท ใ น ก า ร - สังเกตพฤติกรรม
สร้างสรรค์นวตั กรรมใหม่ๆ เพื่อเกิด สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา - สอบถาม/สมั ภาษณ์ครู ผ้บู ริหาร

การพัฒนาวชิ าชพี และใหส้ งั คม วชิ าชพี พยายามศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม

ยอมรบั อยู่เสมอ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น

ห นั ง สื อ ส่ื อ สิ่ ง พิ ม พ์ โ ท ร ทั ศ น์

อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อนาความรู้มา

ผลิตส่ือการสอนและนามาพัฒนาวิชาชีพ

ต่อไป

๖.๓ การประพฤติปฏิบัติตนใน ข้าพเจ้าประพฤติตนให้เป็นสมาชิกท่ี

การรกั ษาภาพลักษณ์ในวชิ าชพี ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยช่วยเหลือเพื่อน

ร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และส่ิง

ตอบแทนใดๆท้งั สิ้นยึดหลักคณุ ธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพในการยึดเหนี่ยว

จติ ใจในการปฏบิ ตั งิ าน

๖.๔ การปกป้อง ป้องกนั มิใหผ้ ู้ ข้าพเจ้าคอยให้คาปรึกษาแนะนาผู้

รว่ มวชิ าชีพประพฤติปฏบิ ตั ใิ นทางท่ี ร่วมวิชาชีพให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็น

จะเกดิ ภาพลกั ษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพ แบบอยา่ งที่ดี ประพฤติตนอยู่ในระเบียบ

วินัย จารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

รวมถงึ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

อย่างเคร่งครัด

๖.๕ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทาให้

ใฝ่รู้ ค้นหาสรา้ งสรรค์ ถ่ายทอด เกิดความรัก ศรัทธาและยึดมั่นใน

ปลูกฝังและเปน็ แบบอย่างท่ีดีของ อุดมการณ์แห่งวิชาชีพ มุ่งม่ัน ทุ่มเทใน

เพือ่ นรว่ มงานและสงั คม การทางาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่

ดี ยอมรับืังความคิดเห็นของเพ่ือน

ร่วมงาน และพัฒนาตนเอง ปรับปรุงใน

ส่วนท่ีตนเองบกพรอ่ ง ให้ดขี นึ้ กว่าเดิม

กำรประเมินเตรียมควำมพรอ้ มและพฒั นำอยำ่ งเข้มของครูผชู้ ว่ ย

นางสาวรอมอื ละห์ แนปแิ น ตาแหน่ง ครผู ู้ช่วย
ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอไม้แกน่ สานกั งาน กศน. จังหวดั ปัตตานี

องค์ประกอบที่ ๒ ด้านการปฏิบัติงาน

ตอนท่ี ๑ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

รำยกำรประเมนิ ผลงำน/รำยกำรปฏบิ ัติ หลกั ฐำนอำ้ งอิง

๑ . ๑ ก า ร น า ผ ล ก า ร ข้าพเจ้านาผลการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และ - แผนการจัดการเรียนรู้

วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ลั ก สู ต ร ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. - ประมวลภาพกจิ กรรม

มาตรฐานการเรียนรู้และ ๒๕๕๑ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรสถานศึกษามา - กศน.๔

ตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ ออกแบบรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ จากนั้นจัดทาเป็นแผนการ - สงั เกตพฤติกรรม

มาใช้ในการจัดทารายวิชา จัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การออกแบบการ - สอบถาม/สมั ภาษณ์ครู

และออกแบบหน่วยการ จัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ผูบ้ ริหาร

เรยี นรู้ เพ่ือเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา และเพื่อให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้จัดทาแผนการเรียนแบบมุ่งเน้น

สมรรถนะครบและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียน และ

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.๒ การออกแบบการ ข้าพเจ้าออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน

จัด ก า ร เรี ย น รู้ โ ด ย เ น้ น และรูปแบบการสอนที่หลากหลาย การออกแบบการจัดการ

ผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ เรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด เพ่ือ

ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะ เตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

คุณ ลั ก ษ ณ ะ ปร ะ จ า วิ ช า ทางการเรียน โดยได้จัดทาแผนการเรียนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครบและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียน และจุดประสงค์

และสมรรถนะที่สาคัญตาม การเรียนรู้

หลกั สตู ร

๑.๓ การจัดกิจกรรมการ ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนจะต้อง

เรียนรู้ อานวยความสะดวก อาศัยกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้ ท่ี

ในการเรียนรู้ และส่งเสริม จาเป็นสาหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

การเรียนรู้ ด้วยวิธีการท่ี เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทาจริง

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียน เพื่อให้พัฒนาตรงตามวัตถุประสงค์มีความสามารถในการคิด

เป็นสาคญั วิเคราะห์ สังเคราะห์ประยุกต์ให้เหมาะสมตามความต้องการ

ของผูเ้ รียนและชมุ ชน

รำยกำรประเมิน ผลงำน/รำยกำรปฏบิ ตั ิ หลกั ฐำนอ้ำงอิง

๑.๔ การเลอื กและใช้ส่ือ ข้าพเจ้าออกแบบและเลือกใช้ส่ือเทคโนโลยี ในการจัด - แผนการจดั การเรียนรู้

เทคโนโลยีและแหลง่ เรยี นรู้ กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้ - ประมวลภาพกิจกรรม

ท่ีสอดคล้องกบั กิจกรรมการ ผู้เรียนสามารถเรียนได้กว้างขวาง เรียนได้เร็วข้ึน ทาให้ผู้สอนมี - กศน.๔

เรียนรู้ เวลาให้ผู้เรียนมากข้ึน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีตั้ง - สังเกตพฤตกิ รรม

ไว้ - สอบถาม/สัมภาษณ์ครู

๑.๕ การวัดและประเมิน ข้าพเจ้าออกแบบและใช้วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ท่ี ผ้บู รหิ าร

ผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการท่ี หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา หลังจากที่ข้าพเจ้าใน

หลากหลาย เหมาะสม และ จัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยเสร็จส้ินแล้ว

สอดคล้องกับตัวช้ีวัด และ ข้าพเจ้าได้ทาการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยไว้

จุดประสงค์การเรยี นรู้ ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ และทาการศึกษาหาสาเหตุและ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยนั้นๆ เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาการ

จัดการเรยี นการสอนครงั้ ต่อไป

๑.๖ คุณภาพผู้เรยี น ไดแ้ ก่ ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ท่ีแสดงออกถึง ความรู้ ความสามารถ

๑) ผลสัมฤทธท์ิ าง ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการ ตามวัย มี

วิชาการของผ้เู รยี น สมรรถนะที่สาคัญ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริม

๒) คุณลักษณะ ท่ีพึง สนบั สนุนการจัดการศึกษานอกระบบขัน้ พ้นื ฐาน เช่น

ประสงค์ของผเู้ รยี น ๑. ผู้เรียนท่ีรับผิดชอบเข้าสอบปลายภาคเรียน ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๘๐

๒. ผู้เรียนการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานในความรับผิดชอบมี

คุณธรรมระดับดขี ั้นไป คดิ เปน็ ร้อยละ ๘๐

ตอนท่ี ๒ กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรยี น

รำยกำรประเมิน ผลงำน/รำยกำรปฏิบัติ หลกั ฐำนอ้ำงอิง

๒.๑ การจัดบรรยากาศที่ ข้าพเจ้าจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งเสริมให้ - แผนการจัดการเรียนรู้

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน การสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น - ส่อื การจดั การเรียนรู้

กระบวนการคิดทักษะชีวิต และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน สามารถใช้แหล่ง - ประมวลภาพกิจกรรม

และพฒั นาผเู้ รียน เรียนรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้แหล่ง - สงั เกตบรรยากาศในช้นั

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตาม เรียน

จดุ ประสงค์ท่ีตง้ั ไว้ - สอบถาม/สัมภาษณ์ครู

๒.๒ การดาเนินการตาม ข้าพเจ้าจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยการศึกษาและ นักศึกษา ผบู้ รหิ าร

ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน สารวจติดตามพฤติกรรมของผู้เรียน เป็นรายบุคคล การออก

โ ด ย มี ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ เยยี่ มบา้ นนกั เรียน และดาเนนิ การช่วยเหลือนกั เรียนตามสภาพ

ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย น จริง จากน้ันสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน แล้วนามาออกแบบ

รายบุคคล เพ่ือแก้ปัญหา กจิ กรรมการเรยี นรูใ้ ห้สอดคล้องกบั ความตอ้ งการของผ้เู รียน

และพฒั นาผูเ้ รยี น

๒.๓ การอบรมบ่มนิสัย ข้าพเจา้ ปลกู ฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในใจของผู้เรียน

ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม โดยปลูกฝังและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมการ

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง จัดการเรียนรูอ้ ยเู่ สมอ โดยมกี ารอบรมคุณธรรม จริยธรรมในทุก

ประสงค์ และคา่ นยิ มท่ีดีงาม ครง้ั ที่มีการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอนในแต่ละระดับช้ันท่ีจัด

กิจกรรมการเรียนการ ตลอดเวลาที่จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนมกี ารสอดแทรกคณุ ธรรมจริยธรรมให้เกดิ ข้ึนกับผู้เรยี น

ตอนที่ ๓ กำรพฒั นำตนเอง

รำยกำรประเมิน ผลงำน/รำยกำรปฏิบัติ หลกั ฐำนอำ้ งอิง

๓.๑ การพฒั นาตนเอง ข้าพเจ้าหมั่นศกึ ษาและพฒั นาตนเองอยเู่ สมอ โดยการเข้าร่วม - รายงานการเขา้ ร่วม
เพอ่ื ให้มคี วามรู้
ความสามารถ ทักษะ กิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพ่ือน กิจกรรม/ประชุม/อบรม
ด้วยวธิ กี ารตา่ ง ๆ
อยา่ งเหมาะสม ครูทงั้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง - วุฒิบตั ร/เกยี รติบัตร

๓.๒ การมีส่วนรว่ ม - ประมวลภาพกจิ กรรม
ในชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิ าชีพ - สังเกตพฤติกรรม

- สอบถาม/สัมภาษณ์ครู

ข้าพเจ้าแลกเปล่ียนเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ผูบ้ ริหาร

ร่วมกันกับครู ผู้บริหาร เพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อการดาเนินงาน

ภารกิจขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน. ณ กศน.

ตาบลไม้แกน่

ตอนที่ ๔ กำรทำงำนเป็นทีม

รำยกำรประเมิน ผลงำน/รำยกำรปฏบิ ัติ หลกั ฐำนอำ้ งอิง

๔.๑ หลกั การทางานเปน็ ข้าพเจ้าทางานเป็นทีม เป็นความร่วมมือ ร่วมใจของบุคคล - คาสง่ั สถานศึกษา
ทมี
เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ข้าพเจ้าจึงยึดหลักการทางาน - ประมวลภาพกิจกรรม

เปน็ ทมี ดังน้ี - รายงาน

๑. มวี ตั ถุประสงค์ ตอ้ งชดั เจน การเขา้ รว่ มกิจกรรม/

๒. มกี ารจัดลาดบั ความสาคัญ ประชุม/อบรม

- สังเกตพฤตกิ รรม

- สอบถาม/สัมภาษณ์ครู

นกั เรยี น ผ้บู รหิ าร

-

ตอนท่ี ๕ งำนกิจกรรมตำมภำรกจิ บรหิ ำรงำนของสถำนศึกษำ

รำยกำรประเมิน ผลงำน/รำยกำรปฏิบตั ิ หลกั ฐำนอ้ำงอิง

๕.๑ มีความรคู้ วามเขา้ ใจ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - คาสงั่ สถานศึกษา
ภาระงานของสถานศกึ ษา
จากสถานศึกษา โดยหม่ันศึกษา หาความรู้ ทาความเข้าใจ - ประมวลภาพกิจกรรม

เกี่ยวกับภาระงานของสถานศึกษาที่เก่ียวข้องกับงานที่ได้รับ - สงั เกตพฤตกิ รรม

มอบหมายอยู่เสมอ - สอบถาม/สัมภาษณ์ครู

ผู้บริหาร

ตอนท่ี ๖ การใชภ้ าษาและเทคโนโลยี

รายการประเมนิ ผลงาน/รายการปฏบิ ตั ิ หลกั ฐานอ้างอิง

๖.๑ สามารถใช้ภาษาและ ข้าพเจ้าให้ความสาคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี การ - วฒุ บิ ตั ร/เกียรติบัตร

เทคโนโลยี ในการปฏิบัติงาน ติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรอง ได้อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ สามารถนา - รายงานการเขา้ รว่ ม

ตามหนา้ ทีแ่ ละความ เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีและเพ่ิมประสิทธิภาพของ กิจกรรม/ประชุม/อบรม

รบั ผิดชอบ งานท่ไี ดร้ บั มอบหมายใหม้ ปี ระสิทธิภาพสูงข้ึนและลดระยะเวลา - สื่อการเรียนรู้

ในการทางานไดม้ ากขน้ึ - งานนาเสนอ

- สอื่ วีดิทศั น์

- ประมวลภาพกจิ กรรม

- สงั เกตพฤตกิ รรม

- สอบถาม/สัมภาษณ์ครู

นกั เรยี น ผู้บริหาร
Click to View FlipBook Version