The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-19 11:07:11

1. MISI KPM-merged

1. MISI KPM-merged

K E M E N T E R I A NP E L A J A R A N M A L A Y S I A

lVlembangunkansistem pendidikan
berkualiti yang bertarafdunia (world class) bagi

me mp e rke mbangkanpotensi individu
se p e n u h n yadan m emenuhiaspir asi

negara Malaysia"

OBJEKTIF

K E M E N T E R I A NP E L A J A R A N M A L A Y S I A

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu;
2. Melahirkan inserr yang beriman, berakhlak mulia, berilmu,

berketrampilan dan sejahtera;
3 . M e n ye d i a ka nsu mb e rte n a gam anusiauntuk keper luandan kem ajuan

negara;dan
M e mb e ri ka np e l u a n g -p e l uanpgendidikankepadasem uawar ganegar a
Malaysia.

PRINSIPETIKA KERJA

K E M E N ' I " E R I A NP E L A J A R A N M A L A Y S i A

Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia
perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan

prinsip-prinsip berikut:

Niat yang betul.
Perlakuan yang baik.
G Penggerar" ke arah kebaikan.
G Memperkotakan apa yang dikatakan.
G Berdisiplin dan beradab.
G Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil
usaha organisasi.

Falsafah Pendidikan
Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan Negara.

KERANGKA PTPP

KERANGKA PELAN INDUK PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN 2006- 2O1O

PPPM 2013-2025

3 Gelombang

Gelombang 1 : 2013-2015
Gelombang 2 : 2016-2020
Gelombang 3 : 2021-2025

5 Aspirasi Sistem

Kualiti
Ekuiti
Perpaduan
Akses
Kecekapan

6 Aspirasi Murid

Pengetahuan
Identiti Nasional
Etika dan kerohanian
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa

11 Anjakan PPPM 2013-2025

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada
pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.

2. Memastikan setiap murid profisiensi dalam Bahasa
Melayu dan Bahasa Inggeris.

3. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan
nilai.

4. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi

ditempatkan di setiap sekolah.
6. Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk

menyediakan penyelesaian khusus berasaskan
keperluan.
7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti
pembelajaran di Malaysia.
8. Mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti
penyampaian kementerian.
9. Bekerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor
swasta secara meluas.
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap
ringgit.
11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti secara
langsung.

wArfifAsANzo20

; . r,:,

9 CABARAN]UTAMA

I MewujudkanBangsaMalaysiabersatuyangmempunyami atlarnat
d i k o n g s ib e r s a m a .

I Mewujudkanmasyarakayt ang berjiwabebas,tenteramdan maju
dengankeyakinanterhadapdiri sendiri,banggadenganapa yang
ada danyangdicapaisertagagahmenghadappi elbagami asalah.

p Mewujudkandan membangunkanmasyarakatdemokratikyang
matang,mengamalkasnatubentukpersefahamamn atang,demokrasi
M a t a y s i ab e r a s a s k a nm a s y a r a k ayt a n gb o l e hm e n j a d ic o n t o hk e p a d a
b a n y a kn o g a r am e m b a n g u n .

h Mewujudkamn asyarakaytangsepenuhnybaermoradl an beretika.
i Mewujudkanmasyarakaltiberaldan bertolakansur,rakyatpelbagai

kaum bebas mengamalkanadat, kebudayaandan kepercayaan
agama masing-masindgan pada masa yang sama, meletakkan
kesetiaartmereka kepadasatu negara.

p Mewujudkanmasyarakast aintifikdan progresifmempunyadi aya
perubahantinggidan memandangke depan,yang bukanSahaja
m e n j a d ip e n g g u n at e k n o l o g it e t a p i j u g a p e n y u m b a n gk e p a d a
tamadunsaintifikdan teknologimasa depan'

I Mewujudi'anmasyarakapt enyayangdan budayamenyayangi,aitu
s i s t e m s o s i a l y a n g m e n g u t a m a k a nk e p e n t i n g a nm a s y a r a k a t ,
kebajikaninsan tidak akan berkisarkepadanegaraatau orang
perseorangant,etapi sekelitingsistemkeluargayang kukuh'

p Memastikanmasyarakayt ang adil dalambidangekonomi.

M e w u j u d r r a nm a s y a r a k a tm a k m u r y a n g m e m p u n y a ie k o n o m i
bersaing,dinamik,giat dan kental'

)

NILAI UTAMA
DALAM ETIKA KERJA

K E M E N T E R I A NP E T A J A R A N M A L A Y S I A
Wa l a u p u nte rd a p at banyak nilai mulia, tetapi tuiuh nilai utam a

menjadi fokus Etika KernenterianPelaiaranMalaysia.
Nilai-nilaitu adalah:

F Amanah
l> B e n a r
G Bijaksana
,G Bersyukur
G Dedikasi
G lkhlas
G Penyayang

v TUNGGAK
D U AB E L A S

1. Ketekunan membawa keiayaan
2. Keseronokan bekeria
3. Kemuliaankesederhanaan
4" Ketinggian peribadi
5. Kekuatan sifat baikhati
6. Perrgaruhteladan
7" Kewajipan menjalankan tugas
8. Kebijaksanaan berhemah
9. Keutamaan kesabaran
10. Peningkatanbakat

IJLEiT*-,11. Nikmat mencipta
12. Menghargaimasa

F o k u s 1 > P e n E e t u ad a n G u r u B e s a r B e r k e s a n .
Fokus 2

Fokus 3

Fokus 4

Fokus 5

Fokus 6

Pembelajaran.

Fokus 7

Fokus I

PemantauanYang Berkesan:Sistem Pentadbiran".

Fokus 9

F o k u s 1 0 > P e m b i n a a nH u b u n g a nl - u a r d a n M a s y a r a k a t . I

I __A

N___


Click to View FlipBook Version