The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rock.panuwat, 2022-07-14 03:58:32

E-Book Online Link Pay

E-Book Online Link Pay

Link Pay

Link Pay Platform
ช่วยใหร้ ้านคา้ สามารถสร้างยอดขาย โดยการเพิ่มช่องทางการรับชาระเงินในรูปแบบ Online Payment
ร้านคา้ ไม่จาเป็นตอ้ งพฒั นาระบบชาระเงินบนเวป็
สามารถส่ง Order URL ใหล้ ูกคา้ จ่ายเงินไดโ้ ดย Email หรือ Copy URL (WeChat, Line etc.)
ลูกคา้ สามารถจ่ายเงินโดยใชบ้ ตั ร UnionPay

การใช้งาน
Link Pay

1. ลอ็ คอนิ เข้าสู่ระบบ

2. หลงั จากเข้าระบบแล้วต้องการสร้างลงิ้ ให้กดท่ี Link Pay
ตามลูกศร

3. กด + New เพ่ือทาการ Create Order (สร้างลงิ้ ค์)
4. เลือกร้านค้าทต่ี ้องการ จากน้ันกด Yes

5. การ Create Oder (สร้างลงิ้ ค์)

Order Information (ข้อมูลสินค้าและราคา)

1. Transaction Currency : ระบบจะลอ็ คไวท้ ี่ไทยบาท (THB)
2. Transaction Amount : ใส่จานวนเงินที่ตอ้ งการขายสินคา้
3. Link Pay Order ID : ใส่เลข Oder ของร้านคา้ หากไม่ใส่ระบบจะสร้างเลข Order ใหอ้ ตั โนมตั ิ
4. Order Validity Time : ใส่วนั หมดอายใุ หล้ ิง้ ท่ีเรา
5. Goods Name : กรอกช่ือสินคา้
6. Goods Description : กรอกรายละเอียดสินคา้

Order Sending (ข้อมูลลูกค้า)

7. Customer Name : ใส่ขอ้ มูลช่ือลูกคา้
8. Email Address : ใส่ขอ้ มูล E-Mail ลูกคา้ ** ระบบยงั ไม่สามารถส่ง SMS ได้ **
9. ใส่ขอ้ มูลเรียบร้อยแลว้ กดเคร่ืองหมาย ที่ Send Email

6. หลงั จากใส่เครื่องหมาถูกท่ี Send Email เรียบร้อยแล้ว
ให้กดทป่ี ่ ุม “Create and Send”
ระบบจะสร้างลงิ้ ค์พร้อมกบั ส่งข้อมูลไปยงั Email ของลูกค้า

ตวั อย่าง Email จากระบบ

7. หลงั จาก Create แล้วจะขนึ้ ข้อมูลตามรูปภาพ
สามารถกดทเ่ี ลข Order เพื่อดูรายละเอยี ดเพมิ่ เติม

8. รายละเอยี ดเพมิ่ เตมิ สามารถ Copy Link ด้านล่างเพ่ือส่งทาง Chat ให้ลูกค้าได้

9. สถานะรายการ (Status) Unpaid : รายการรอชาระเงนิ
Paid : รายการสาเร็จ
Fail : รายการไม่สาเร็จ
Closed : ลงิ้ หมดอายุ

ตรวจสอบสถานะรายการ (Status) ตามลูกศรด้านล่าง

ขอบคุณทใ่ี ช้บริการ OCG


Click to View FlipBook Version