The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yusnizanyunan, 2019-11-27 08:25:49

HIMPUNAN SOALAN K2 SEJARAH T5

CIKGU YUSNIZAN YUNAN

Keywords: SEJARAH T5

Mencipta - Hasilkan idea / kaedah yang kreatif

dan inovatif (Andaikan, Ramalkan, Cadangan)

Menilai - Buat pertimbangan dan keputusan

menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi
(Wajarkah/Sejauhmanakah/Kebaikan dsb)

Menganalisis - Cerakinkan maklumat untuk

fahami dengan lebih mendalam serta hubung kait
(Bandingkan, Sumbangan, Implikasi, Buktikan,
Keberkesanan, Kejayaan, Kegagalan dsb)

Mengaplikasi - Gunakan pengetahuan,

kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan
untuk laksanakan sesuatu perkara (Iktibar,
Langkah, Ciri, Cara, Tindakan, Nilai Murni dsb)

qImperialisme qPerjuangan Pemimpin
Barat di Asia Tempatan Menentang
Tenggara British

qPerubahan qGerakan Nasionalisme
Sistem Politik Sehingga Perang Dunia
Kedua
qNasionalisme
di Asia qGerakan Islah
Tenggara qPeranan Akhbar, Majalah

dan Novel
qPerjuangan Persatuan-

persatuan Melayu
qGerakan Nasionalisme

Semasa Pendudukan Jepun

Kuasa Barat seperti British, Sepanyol dan Belanda bersaing (2 markah)
antara satu sama lain untuk meluaskan jajahan di rantau Asia (4 markah)
Tenggara.

Nyatakan dua faktor yang menarik minat imperialis Barat untuk
menguasai wilayah-wilayah di Asia Tenggara.

Perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan mempercepat
perluasan kuasa imperialis Barat di Asia Tenggara. Buktikan.

Jelaskan kesan imperialisme Barat terhadap negara-negara Asia Tenggara. (4 markah)

Sistem birokrasi di negara-negara Asia Tenggara bertujuan (4 markah)
menguasai ekonomi tanah jajahan.

Jelaskan ciri-ciri umum birokrasi Barat di Asia Tenggara.

Pengenalan birokrasi Barat di Asia Tenggara telah melenyapkan sistem (8 markah)
pemerintahan tradisional. Bukti pernyataan ini. (8 markah)

Terdapat pandangan yang menyatakan sistem birokrasi Barat
menguntungkan negara-negara Asia Tenggara. Setujukah anda dengan
pandangan tersebut?

Gerakan nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara terdapat (6 markah)
perbezaan dari segi masa dan corak gerakan.

Jelaskan faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara.

Terangkan perkembangan nasionalisme di (8 markah)
i. Filipina (4 markah)
ii. Indonesia

Kejayaan sesuatu perjuangan bergantung pada perpaduan rakyatnya.
Buktikan kebenaran pernyataan di atas.

Pengenalan birokrasi Barat dan gerakan nasionalisme di Thailand (4 markah)
berbeza dengan negara lain di Asia Tenggara yang telah dijajah. (8 markah)

Nyatakan sebab berlakunya gerakan nasionalisme tahap pertama di
Thailand.

Jelaskan gerakan nasionalisme tahap kedua di Thailand.

Pengenalan birokrasi Barat telah berjaya mempertahankan kedaulatan (8 markah)
Thailand daripada dijajah kuasa Barat. Buktikan.

Sejauhmanakah sekolah Apakah nilai yang boleh diambil
berperanan memupuk daripada perjuangan golongan
semangat nasionalisme dalam nasionalis di Asia Tenggara?
kalangan generasi muda.
Jelaskan. MENGAPLIKASI

MENILAI Mengekalkan kemerdekaan
negara adalah lebih sukar
Penjajahan bentuk baharu daripada mencapainya.
boleh berlaku terhadap Jelaskan pernyataan tersebut.
pemikiran, budaya, ekonomi
dan teknologi. Cadangkan MENGANALISIS
langkah-langkah untuk
menghadapi bahaya
penjajahan bentuk baharu ini.

MENCIPTA

Gerakan penentangan oleh pemimpin tempatan adalah reaksi (8 markah)
spontan untuk menjaga kepentingan mereka daripada dicerobohi (6 markah)
dan dikuasai oleh orang luar. (6 markah)

Galurkan peristiwa penentangan pemimpin tempatan di
i. Kelantan
ii. Terengganu

Pelaksanaan pentadbiran Barat telah mencetuskan kebangkitan
nasionalisme di Tanah Melayu. Buktikan.

Mempertahankan negara daripada dijajah kuasa luar merupakan
tanggungjawab bersama. Beri ulasan anda.

Tulisan wartawan yang bernas telah membangkitkan (2 markah)
kesedaran rakyat Tanah Melayu untuk memajukan diri. (4 markah)

Namakan dua akhbar yang membangkitkan kesedaran kebangsaan
melalui penulisan.

Jelaskan isu sosial yang ditulis dalam akhbar tersebut.

Mengapakah wartawan pada tahun 1930-an lebih gemar menggunakan (4 markah)
media cetak untuk memberi kesedaran kepada masyarakat?

Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang diterajui Ibrahim Yaacob (2 markah)
merupakan pertubuhan separa politik yang ditubuhkan di Tanah
Melayu.

Apakah tujuan penubuhan Kesatuan Melayu Muda?

Nyatakan usaha yang dilakukan Kesatuan Melayu Muda bagi mencapai (4 markah)
matlamat perjuangannya.

Beri cadangan anda untuk menarik golongan remaja supaya aktif dalam (4 markah)
persatuan.

Bandingkan peranan media Mengapakah media massa
cetak dahulu dan masa kini releven dalam melahirkan
dalam konteks semangat semangat perpaduan dalam
kebangsaan. kalangan masyarakat Malaysia
masa kini?
MENGANALISIS
MENGANALISIS
Jika anda menjadi pengasas
sebuah persatuan, apakah usaha Mengapakah media elektronik
anda untuk menjadikannya menjadi pilihan utama remaja
sebuah persatuan yang kuat? pada abad ke-21?

MENCIPTA MENGANALISIS

q Latar belakang q Sistem Ahli q Demokrasi
pembinaan q Pakatan Murni Berparlimenn
negara dan q Perjanjian PTM 1957
bangsa q Pembentukan Malaysia 1963 q Negara Persekutuan
q Lambang Negara
q Pembinaan q Rancangan
negara dan
bangsa Pembangunan Lima
Tahun
q Warisan Negeri- q Dasar Pembangunan
negeri Melayu Ekonomi
q Pembangunan dan
q Malayan Union Perpaduan Bangsa
1946 q Malaysia ke Arah
Negara Maju
q Persekutuan
Tanah Melayu
1948

Gambar berikut merujuk tokoh-tokoh yang bertanggungjawab menyatukan negara Jerman
dan Itali.

Namakan dua tokoh berikut: Y (2 markah)
i. X : _______________________ (4 markah)
ii. Y : _______________________ (4 markah)

Amalan realpolitik yang diamalkan oleh tokoh-tokoh di atas tidak wajar
dilaksanakan kerana bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Buktikan.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah pembinaan
Kerajaan Madinah berbeza daripada pembinaan negara bangsa Itali dan
Jerman?

Sistem Jemaah Menteri di Kelantan telah diamalkan sejak 1801 (2 markah)
hingga 1886.

Namakan dua Jemaah Menteri Kelantan.

Nyatakan perubahan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad II dalam (4 markah)
struktur pentadbiran Kelantan mulai tahun 1842.

Bandingkan Sistem Jemaah Menteri Kelantan dengan sistem Jemaah (4 markah)
Menteri Malaysia pada hari ini.

Undang-undang yang digunapakai di negeri Terengganu sejak (2 markah)
tahun 1911 ketika zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin III
merupakan satu-satunya undang-undang tertinggi yang
dilaksanakan di seluruh kerajaan Terengganu.

Jelaskan syarat utama untuk menjadi pemerintah negeri Terengganu.

Nyatakan kandungan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu. (4 markah)

Pada pandangan anda, apakah rasional pemerintah Terengganu (4 markah)
meluluskan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu?

Selepas merdeka, institusi Raja Jelaskan kebaikan musyawarah
Berperlembagaan telah dan diplomasi dalam sistem
diwujudkan untuk pentadbiran negara.
menggantikan institusi
Kesultanan Melayu. MENILAI
Mengapakah institusi Raja
Berperlembagaan perlu Terdapat segelintir rakyat
dipertahankan? Malaysia terutamanya generasi
muda masih tidak memahami
MENGANALISIS kepentingan institusi Raja
Berperlembagaan.
Pembentukan negara bangsa Berikan cadangan anda untuk
di Eropah melalui amalan mengatasi masalah tersebut.
realpolitik ternyata
bertentangan dengan amalan MENCIPTA
demokrasi negara kita.
Berikan alasan anda untuk
menolak amalan tersebut.

MENILAI

Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada 1 Februari 1948 melalui
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.

Nyatakan faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. (6 markah)

Terangkan langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu (6 markah)
1948.

Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 berjaya memuaskan hati (8 markah)
orang Melayu. Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.

Penduduk Sarawak menggunakan slogan “No-Cession - Atlantic (2 markah)
Charter Must Be Respected” iaitu Tiada Penyerahan- Piagam
Atlantik Mesti Dihormati.

Mengapakah berlaku penentangan penduduk Sarawak terhadap British?

Bagaimanakah masyarakat tempatan menentang penyerahan tersebut? (4 markah)

Perjuangan Rosli Dhobi di Sarawak menemui kegagalan. Apakah alasan (4 markah)
yang menyebabkan kegagalan tersebut berlaku?

Sistem Ahli telah menyediakan barisan pemimpin yang mantap (2 markah)
dalam mendukung matlamat pembinaan negara yang merdeka.

Nyatakan dua ciri Sistem Ahli.

Terangkan kepentingan Sistem Ahli sebagai perintis kepada pembentukan (4 markah)
pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.

Bagaimanakah pengenalan Sistem Ahli menyumbang ke arah usaha (4 markah)
berkerajaan sendiri di Tanah Melayu?

Pakatan Murni telah terbentuk sejak sebelum pembentukan Parti (4 markah)
Perikatan.

Apakah maksud pakatan murni?

Bagaimanakah pakatan murni dibentuk dalam kalangan penduduk (8 markah)
Persekutuan Tanah Melayu sehingga 1955.

Bagaimanakah generasi muda hari ini dapat mengukuhkan perpaduan (8 markah)
dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di negara ini?

Selepas rombongan Parti Perikatan pulang dari (2 markah)
Rundingan Kemerdekaan di London, satu suruhanjaya
bebas telah ditubuhkan pada tahun 1956.

Nyatakan tugas suruhanjaya tersebut.

Dalam melaksanakan tugasannya, Suruhanjaya Reid telah mengambil kira (4 markah)
pelbagai isu. Jelaskan isu-isu yang telah dipertimbangkan.

Suruhanjaya berkenaan bersifat adil dan saksama dalam menjalankan (4 markah)
tugasnya. Buktikan.

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani (8 markah)
oleh Raja-raja Melayu dan British pada 15 Ogos 1957. (6 markah)

Nyatakan isi-isi penting Perjanjian PTM 1957.

Jelaskan kepentingan Perjanjian PTM 1957.

Perjanjian PTM 1957 mengambil kira kepentingan semua kaum di negara (6 markah)
ini. Ulaskan pernyataan tersebut.

Tunku Abdul Rahman bersama tokoh pelbagai kaum telah memberikan (2 markah)
sumbangan yang besar dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
1957 yang merdeka.

Nyatakan peranan Tunku Abdul Rahman dalam proses kemerdekaan
negara.

Jelaskan sumbangan Tun Tan Cheng Lock dan Tun V.T. Sambanthan dalam (4 markah)
usaha menuntut kemerdekaan negara.

Kemerdekaan negara kita dicapai tanpa pertumpahan darah sebaliknya (4 markah)
dengan hasil kebijaksanaan pemimpin negara. Buktikan.

Pembentukan Malaysia terlaksana apabila Perjanjian (4 markah)
Malaysia telah ditandatangani di London pada 9 Julai (8 markah)
1963. (8 markah)

Nyatakan latar belakang Perjanjian Malaysia 1963.

Jelaskan inti pati Perjanjian Malaysia yang dimasukkan dalam
perlembagaan Malaysia.

Pembentukan Malaysia telah membantu semua negara anggota
mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Beri hujah anda.

Mulai tahun 2010, kerajaan mengisytiharkan cuti umum sempena (4 markah)
sambutan Hari Malaysia demi meraikan penyertaan Sabah dan Sarawak
bersama Persekutuan Malaysia.

Nyatakan dua perkara yang diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak
dalam Akta Malaysia.

Mengapakah Sabah dan Sarawak mendapat keistimewaan ini? (4 markah)

Jelaskan kepentingan Sabah dan Sarawak terus kekal dalam Malaysia. (4 markah)

Kebijaksanaan pemimpin negara Bagaimanakah anda menghargai
kita telah berjaya menangani sumbangan tokoh kemerdekaan
cabaran yang dihadapi semasa negara kita?
pembentukan Malaysia.
Buktikan kebenaran pernyataan MENGAPLIKASI
tersebut.
Sistem Ahli dan Pakatan Murni
MENGANALISIS berjaya membina perpaduan
kaum di Tanah Melayu?
Bagaimanakah keadaan Tanah Setujukah anda dengan
Melayu sekiranya Persekutuan pernyataan tersebut? Nyatakan
Tanah Melayu 1948 gagal hujah anda.
dibentuk? Beri hujah anda.
MENILAI
MENCIPTA

Gambar berikut berkaitan adat istiadat pertabalan (2 markah)
Yang di-Pertuan Agong ke-16.

Nyatakan cara pemilihan Yang di-Pertuan Agong.

Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan. (4 markah)
Apakah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong?

Berikan cadangan anda untuk meningkatkan semangat taat setia rakyat (4 markah)
kepada raja.

Poster berikut berkaitan pilihan raya yang merupakan salah (2 markah)
satu unsur sistem Demokrasi Berparlimen yang dijalankan di (4 markah)
Malaysia.

Nyatakan dua syarat kelayakan untuk menjadi calon pilihan raya.

Terangkan proses pilihan raya yang dijalankan di Malaysia.

Buktikan pilihan raya di negara kita dilaksanakan secara adil dan telus. (4 markah)

Malaysia ialah sebuah negara Persekutuan yang (2 markah)
melaksanakan pengagihan kuasa antara Kerajaan
Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

Nyatakan dua bidang kuasa Kerajaan Persekutuan.

Mengapakah kerjasama Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri (4 markah)
penting dalam pembangunan negara kita?

Bagaimanakah sistem Kerajaan Persekutuan menjamin keadilan sosial? (4 markah)

Ilustrasi berikut menunjukkan Jata Negara.

Apakah maksud lambang berikut:

i. Lima bilah keris __________________________________

ii. 2 ekor harimau __________________________________ (3 markah)
(3 markah)
iii. Bulan Sabit __________________________________
(4 markah)
Bagaimanakah anda boleh mengambil inspirasi daripada cogan kata
“Bersekutu Bertambah Mutu”?

Apakah kepentingan Jata Negara kepada sesebuah negara?

Ilustrasi berikut menunjukkan bendera negara kita.

Apakah maksud lambang berikut:

i. Biru __________________________________

ii. Bintang __________________________________ (3 markah)
(3 markah)
iii. Bulan Sabit __________________________________

Senaraikan pihak yang terlibat sehingga terhasilnya bendera negara.

Sebagai rakyat Malaysia, apakah yang akan anda lakukan untuk (4 markah)
menunjukkan sikap anda menghormati bendera kebangsaan?

Pada pendapat anda, Bagaimanakah anda menunjukkan
mengapakah terdapat penghormatan anda terhadap
sesetengah pihak yang begitu institusi Yang di-Pertuan Agong?
berani mempertikaikan perkara
sensitif yang termaktub dalam MENGAPLIKASI
perlembagaan negara?
Sistem Ahli dan Pakatan Murni
MENGANALISIS berjaya membina perpaduan
kaum di Tanah Melayu?
Sekiranya anda menjadi wakil Setujukah anda dengan
rakyat, apakah yang akan anda pernyataan tersebut? Nyatakan
lakukan untuk menjamin hujah anda.
kebajikan dan kesejahteraan
komuniti setempat? MENILAI

MENCIPTA

Pelancaran Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan oleh (2 markah)
Tun Abdul Razak pada tahun 1971 telah melakar sejarah dalam (4 markah)
pembentukan dasar ekonomi Malaysia.

Apakah matlamat Dasar Ekonomi Baru diperkenalkan?

Senaraikan usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan ke arah
pencapaian matlamat pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru.

Pada pendapat anda, mengapakah program pembangunan kawasan luar (4 markah)
bandar diteruskan dengan lebih giat dalam Dasar Ekonomi Baru?

Dasar Pertanian Negara telah dilancarkan pada 12 Januari 1984 (4 markah)
oleh Datuk Musa Hitam selaku pengerusi Jawatankuasa (8 markah)
Kabinet mengenai Dasar Pertanian Negara.

Mengapakah Dasar Pertanian Negara diperkenalkan?

Berdasarkan pengkajian sejarah anda, adakah Dasar Pertanian Negara
telah berjaya mencapai matlamatnya?

Pada pandangan anda, bagaimanakah Dasar Pertanian Negara dapat (8 markah)
diperkasakan pada masa kini?

Rukun Negara adalah ikrar pegangan negara yang dijadikan (2 markah)
garis panduan dalam usaha membina negara dan bangsa (4 markah)
Malaysia.

Nyatakan dua prinsip Rukun Negara.

Apakah matlamat prinsip-prinsip Rukun Negara diisytiharkan?

Pilih salah satu daripada Rukun Negara dan ulaskan kepentingan prinsip (4 markah)
ini dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia.

Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa (3 markah)
kebangsaan termaktub dalam Perkara 152 (3 markah)
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.
(4 markah)
Nyatakan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk
memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

Bahasa Melayu turut dijadikan sebagai kursus pengajian di universiti
tempatan mahupun luar negeri. Apakah keistimewaan bahasa Melayu
yang menjadi tarikan pelajar luar negara untuk mempelajarinya?

Bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca semasa era kegemilangan
kerajaan Melayu. Cadangkan langkah untuk memartabatkan semula
penggunaan Bahasa Melayu di persada antarabangsa.

Kementerian Belia dan Sukan telah menganjurkan (2 markah)
Kongres Kebudayaan Kebangsaan untuk melahirkan (4 markah)
Dasar Kebudayaan Kebangsaan.

Nyatakan prinsip yang dicadangkan dalam
penggubalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan.

Apakah kepentingan Dasar Kebudayaan Kebangsaan diwujudkan?

Dasar Kebudayaan Kebangsaan akan membentuk identiti negara Malaysia. (4 markah)
Jelaskan kesannya kepada negara.

Idea Wawasan 2020 telah dicetuskan oleh Tun Dr
Mahathir Mohamad pada 25 Februari 1991.

Apakah matlamat Wawasan 2020 diperkenalkan?

(2 markah)

Bagaimanakah strategi negara bagi menghadapi cabaran Wawasan 2020? (4 markah)

Jelaskan peranan anda dalam menjayakan Wawasan 2020. (4 markah)

Di peringkat sekolah menengah Bagaimanakah anda
hari ini, bahasa Melayu dan mengamalkan prinsip Rukun
Sejarah merupakan mata Negara dalam kehidupan seharian?
pelajaran wajib lulus dalam
peperiksaan SPM. Mengapakah MENGAPLIKASI
masih terdapat segelintir murid
yang gagal bahasa Melayu? Malaysia telah berjaya
melakukan transformasi dalam
MENGANALISIS bidang pendidikan setanding
dengan negara maju. Buktikan.
Bagaimanakah pendidikan di
negara kita mampu melahirkan MENILAI
insan yang seimbang dari segi
jasmani, emosi, rohani dan
intelek seperti hasrat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan?

MENILAI

q Dasar Luar q Globalisasi
Malaysia q Teknologi Maklumat

q Malaysia dalam dan Komunikasi
Pertubuhan q Koridor Raya
Antarabangsa
Multimedia
q Malaysia dalam q K-ekonomi
Pertubuhan q K-masyarakat
Serantau

q Perang Dunia Pertama
q Perang Dunia Kedua
q Blok Dunia dan Perang

Dingin

Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua merupakan (4 markah)
dua konflik antarabangsa yang memberikan kesan kepada
kehidupan manusia sehingga hari ini.

Jelaskan faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama.

Konflik antarbangsa yang masih berterusan ini telah mencetuskan Perang (8 markah)
Dunia Kedua. Bincangkan.

Peperangan telah meninggalkan kesan yang buruk terhadap masyarakat (8 markah)
dan dunia. Buktikan pernyataan tersebut berdasarkan pengkajian sejarah
anda.

Perkembangan Dasar Luar Malaysia dibahagikan (2 markah)
kepada tiga tahap.

Jelaskan dasar luar Malaysia pada tahap pertama.

Mengapakah berlaku perubahan dasar semasa perkembangan dasar luar (4 markah)
Malaysia tahap kedua?

Sehingga kini Malaysia telah menjalinkan hubungan yang baik dengan (4 markah)
semua negara. Wajarkah tindakan tersebut? Beri alasan anda.

Idea penubuhan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) telah (2 markah)
dicetuskan oleh Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj ketika (4 markah)
menjadi Perdana Menteri pada ketika itu.

Nyatakan dua matlamat OIC.

Bagaimanakah Malaysia memainkan peranan yang berkesan dalam OIC?

Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan OIC dalam (4 markah)
mendepani cabaran masa kini.

Pada akhir abad ke-20 dan abad ke-21, muncul revolusi (6 markah)
teknologi maklumat yang membawa perubahan besar (8 markah)
kepada kemajuan negara.

Jelaskan persediaan Malaysia bagi menghadapi
cabaran globalisasi.

Globalisasi membabitkan pengaplikasian teknologi secara menyeluruh.
Terangkan kesan perkembangan teknologi maklumat kepada Malaysia.

Sebagai pelajar, apakah peranan anda dalam menjayakan usaha kerajaan (6 markah)
dalam menghadapi cabaran globalisasi?

Era globalisasi kini menjadikan matlamat k-ekonomi dan (2 markah)
k-masyarakat ke arah mewujudkan masyarakat Malaysia (4 markah)
yang maju dan saintifik.

Apakah sumber yang diperlukan untuk
menjayakan k-ekonomi?

Jelaskan usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mencapai k-
masyarakat.

Pada pandangan anda, apakah cabaran era globalisasi pada masa kini? (4 markah)
Click to View FlipBook Version