The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by napassawan wongsason, 2019-12-17 09:32:32

การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

สำหรบั นักเรยี นชน้ั มัธยมศกึ ษำปีที่ 2
โรงเรยี นสะแกพทิ ยำคม

คำนำ

หนังสอื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ เร่อื งการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สาหรบั
นักเรียนช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสะแกพิทยาคม จัดทาขึ้นโดยมจี ุดประสงคเ์ พอื่ ให้
นกั เรียนมีความรู้ความเขา้ ใจในการใช้ Microsoft PowerPoint 2010 และมีทักษะในการใช้
Microsoft PowerPoint 2010 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
การกาหนดมุมมองภาพนงิ่ และโครงสร้างภาพนงิ่ และการบนั ทกึ ชนิ้ งานในรปู แบบตา่ งๆ

ผ้จู ดั ทาหวงั ว่า หนงั สืออเิ ล็กทรอนิกสเ์ ลม่ นี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้อา่ นท่สี นใจใน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ไม่มากกน็ ้อย และนาไปพัฒนาเพื่อต่อยอดในการ
ใช้งานดา้ นอนื่ ๆต่อไป

สำรบัญ

จุดประสงค์
แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยท่ี 1 การสรา้ งงานนาเสนอดว้ ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
หน่วยท่ี 2 สว่ นประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
หนว่ ยท่ี 3 การกาหนดมุมมองภาพน่ิงและเค้าโครงภาพนิ่ง
หน่วยท่ี 4 การบนั ทึกชนิ้ งานในรูปแบบต่างๆ
แบบทดสอบหลงั เรยี น

ผ้จู ัดทา

จดุ ประสงค์

• นักเรยี นสามารถใช้งาน Microsoft PowerPoint 2010 ได้
• นักเรยี นมีความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ Microsoft PowerPoint 2010

แบบทดสอบกอ่ นเรยี น

คาชแ้ี จง : ให้นกั เรยี นทาแบบทดสอบก่อนเรยี น

ทาแบบทดสอบก่อนเรยี น

คลกิ ท่นี ่ี

มีทง้ั หมด 20 ขอ้ คะแนนเตม็ 20 คะแนน

หน่วยท่ี 1 การสรา้ ง ความหมายของการนาเสนอขอ้ มลู
งานนาเสนอด้วย
โปรแกรม Microsoft การนาเสนอขอ้ มูล
PowerPoint 2010
เป็นการส่อื สารขอ้ มูลทต่ี อ้ งการไปยงั ผู้ชมผู้ฟัง

เช่น การแสดงผลรายงานการทางานต่างๆ โดยนาเสนอขอ้ มลู เหล่าน้ี รว่ มกับ
อุปกรณท์ ส่ี าคัญอยา่ ง คอมพิวเตอร์ แล็ปทอ็ ป โปรเจค็ เตอร์ เปน็ ต้น

การเรยี กใช้งานโปรแกรมสรา้ งงานนาเสนอ

1. คลิกทปี่ ่มุ Start บนแถบงานของวินโดว์
2. คลกิ ที่ Programs หรือ All Programs
3. เลือก Microsoft PowerPoint 2010

ประโยชนข์ องโปรแกรม PowerPoint

1. สามารถสร้างงานนาเสนอได้ แมว้ า่ จะไม่เคยสร้างงานนาเสนอมาก่อน เน่อื งจากจะมรี ะบบ
ชว่ ยเหลือ(Office Assistant) ใน PowerPoint ซึ่งจะคอยแนะนาหลกั การในการสร้างงาน
นาเสนออย่างเปน็ ขน้ั ตอน การเลอื กสมี าใชก้ ับสไลด์ และจัดองค์ประกอบทางศิลปไ์ ดโ้ ดย
อตั โนมตั ิ
2. ในส่วนการนาเสนอภาพนง่ิ สามารถท่ีจะนาองค์ประกอบมัลตมิ เี ดีย เชน่ การนาเอฟเฟค
เสียง ดนตรแี ละวีดีโอ มาใชป้ ระกอบรว่ มได้

ประโยชนข์ องโปรแกรม PowerPoint

3. นอกจากส่ิงท่ีไดเ้ ตรยี มมานาเสนอแลว้ ยงั สามารถใช้ PowerPoint เตรียมเอกสารประกอบ
คาบรรยายและในขณะทีม่ ีการนาเสนองาน กส็ ามารถใช้เมาสว์ าดเส้นบนสไลดท์ ี่แสดงอยใู่ น
ขณะน้นั เพอื่ เนน้ ประเด็นสาคัญได้
4. สามารถท่จี ะดัดแปลงงานนาเสนอท่ีเปน็ ไฟล์ PowerPoint เปน็ สไลด์ 35 ม.ม. เพื่อใช้
นาเสนอผา่ นเครือขา่ ยอนิ เทอรเ์ นต็ หรือเครือขา่ ยอนิ ทราเนต็ ภายในองคก์ รได้

หน่วยท่ี 2 สว่ นประกอบสาคญั
ส่วนประกอบของ
โปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2010

สว่ นประกอบสาคญั

แถบเคร่อื งมือดว่ น (Quick Access) = เป็นแถบที่ใชแ้ สดงคาสง่ั ทใี่ ชง้ านบ่อย ๆ
ขึ้นมาให้เราสามารถเรยี กใช้งานได้ ทันที

ป่มุ ควบคุม = Windows เป็นปมุ่ ทใี่ ช้ควบคุมการ เปดิ -ปิด และขยายหนา้ ตา่ ง
โปรแกรมทไ่ี ด้เปิดขนึ้ มา

ส่วนประกอบสาคญั

ปุ่ม แฟม้ (File) = เปน็ สว่ นที่ใชเ้ ก็บคาส่งั
ต่างๆ ท่ีใชง้ านในโปรแกรม เชน่ คาสั่ง สรา้ ง
(New), บนั ทกึ (Save) เป็นต้น

Slide and outline = เปน็ สว่ นที่ใช้แสดง
แบบจาลองของภาพน่งิ ท้ังหมดทม่ี ีอยใู่ น
สไลดโ์ ชว์

ส่วนประกอบสาคญั

ริบบอน (Ribbon) = เปน็ แถบทใี่ ชร้ วบรวมเคร่ืองมือการใชง้ านเขา้ ไวด้ ้วยกนั
เพอ่ื ให้สะดวกตอ่ การใช้งาน

หมายเลขสไลด์ (Slide Number) = เป็นสว่ นทใี่ ช้บอกวา่ เรากาลังอยู่ในสไลดใ์ ด
จากจานวนสไลด์ทง้ั หมด

สว่ นประกอบสาคญั

ปุ่มมมุ มอง (View) = เปน็ ส่วนสาหรบั เปลีย่ นมมุ มองการทางานของสไลด์
ปมุ่ เล่ือนยอ่ -ขยาย (Zoom Controls) = เปน็ สว่ นสาหรับยอ่ -ขยาย หนา้ จอของโปรแกรม

หนว่ ยท่ี 3 การ การเปลี่ยนโครงสร้างภาพนิ่ง
กาหนดมุมมอง
ภาพนง่ิ และเค้าโครง หลงั จากท่ีสร้างภาพน่งิ ข้ึนแล้ว เราสามารถปรับเปลีย่ น
โครงสรา้ งภาพน่งิ ท่ีเลอื กไว้ขนึ้ ใหมไ่ ดด้ ้วยวธิ กี ารดงั ตอ่ ไปนี้
ภาพนิง่

1. คลิกแทบ็ หนา้ แรก
2. คลกิ เลอื ก เค้าโครง แล้วเลอื กรูปแบบเค้าโครงสร้างภาพนิ่งใหม่

การกาหนดมมุ มองภาพน่งิ

การแสดงภาพน่งิ บนงานนาเสนอนน้ั เราสามารถแสดงได้หลายลักษณะ

การกาหนดมมุ มองภาพน่งิ

1. มุมมองปกติ (Normal)
เปน็ มมุ มองท่แี สดงท้งั ภาพนิ่งที่ทางานและภาพน่ิงอ่ืนท่มี อี ยู่ในไฟลก์ ารนาเสนอๆ

การกาหนดมุมมองภาพนง่ิ

2. มุมมองตวั เรียงลาดับสไลด์ (Side Sorter)
เปน็ มุมมองที่นาภาพน่ิงท้ังหมด เรียงลาดับให้เหน็ ชัดเจนข้ึน

การกาหนดมมุ มองภาพน่งิ

3. มมุ มองหนา้ บันทึกย่อ (Notes View)
เปน็ มมุ มองที่แสดงข้อความทมี่ กี ารบันทกึ ไว้เตือนความจา

การกาหนดมุมมองภาพนิง่

4. มมุ มองการอา่ นสไลด์ (Reading View)
เปน็ มมุ มองท่ใี ชด้ ตู ัวอยา่ งของการนาเสนอภาพนิ่ง เพอื่ ตรวจสอบก่อนนาเสนอจริง

การลบภาพนงิ่

หากเราสร้างภาพนิง่ ขึน้ มาจานวนมากโดยไม่ได้ใช้ เราสามารถลบออกไป
ได้ดังข้ันตอนต่อไปน้ี

1. คลกิ เมาส์ขวา ทีภ่ าพนง่ิ ที่ต้องการลบ
2. ภาพนง่ิ กจ็ ะถูกลบออกไป

หน่วยท่ี 4 การ การบันทกึ ไฟลใ์ หม่

บนั ทกึ ชิ้นงานใน

รูปแบบตา่ งๆ 1. คลิกปุ่ม แฟ้ม (File)
2. เลือกคาสง่ั บันทึก (Save)

3. เลอื กโฟลเดอรเ์ ก็บไฟล์

4. ต้ังช่อื เอกสารลงในช่องชอ่ื แฟ้ม (File Name)

5. ที่ช่องบันทึกเปน็ ชนดิ (Save as type) ใหเ้ ลอื กประเภทของไฟล์ โดยมรี ายละเอยี ด ดงั นี้

(*.pptx) บันทึกเพ่ือนาไปใช้กับ Microsoft PowerPoint 2007-2010

(*.ppt) บันทึกเพอื่ นาไปใช้กับ Microsoft PowerPoint 1997-2003

6. คลกิ ปุ่ม บันทึก (Save)

การบนั ทึกไฟลใ์ หม่

การบนั ทึกไฟลน์ าเสนอโดยไม่ใหท้ บั ไฟลเ์ ดิมท่มี ีอยู่

1. คลกิ แทบ็ แฟม้ (File)
2. เลอื กคาส่ังบันทกึ เป็น (Save as)
3. เลอื กโฟลเดอรเ์ กบ็ ไฟล์
4. ตัง้ ช่ือเอกสารลงในช่องเพิ่มช่ือแฟม้ (File name)

แบบทดสอบหลังเรยี น

คาชแ้ี จง : ใหน้ กั เรยี นทาแบบทดสอบหลงั เรยี น

ทาแบบทดสอบหลังเรียน

คลกิ ทน่ี ่ี

มีทง้ั หมด 20 ข้อ คะแนนเตม็ 20 คะแนน

ผจู้ ัดทำ

นำงสำวนภสั วรรณ วงศำสนธิ์
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพครู

สำขำเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศกึ ษำ
คณะครศุ ำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎบรุ รี ัมย์
Click to View FlipBook Version