The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องอายัดทรัพย์สิน สบจ.ลพบุรี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by supaporn.pinit2021, 2022-06-10 00:45:20

คู่มือการปฏิบัติงาน อายัดทรัพย์สิน สบจ.ลพบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องอายัดทรัพย์สิน สบจ.ลพบุรี

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
สานักงานบังคบั คดจี งั หวดั ลพบุรี กรมบงั คบั คดี

เร่ือง การอายดั ทรัพย์สิน

คู่มือการปฏิบตั ิงาน เรื่องการอายดั ทรัพย์สิน
สานกั งานบังคบั คดีจงั หวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

สารบญั

1 วตั ถุประสงค์
2 ข้นั ตอนการทางาน
3 ขอบเขต
4 ความรับผดิ ชอบ
5 กฎหมายมาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวขอ้ ง

คู่มือการปฏบิ ตั งิ าน เรื่องการอายัดทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดจี ังหวดั ลพบุรี กรมบงั คบั คดี

1. วตั ถปุ ระสงค์

คู่มือปฏิบตั ิงานฉบับน้ีจัดทาข้ึนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของสานักงานบังคบั คดีจังหวดั
กาญจนบุรีใชเ้ ป็นแนวทางในการปฏิบตั ิงานและการให้บริการการบงั คบั คดีอายดั ทรัพยส์ ินให้เป็ น
มาตรฐานเดียวกนั มีความถกู ตอ้ ง รวดเร็วและเสมอภาคเป็นธรรมกบั ผรู้ ับบริการคู่มือการปฏิบตั ิงาน เรื่องการอายัดทรัพย์สิน
สานักงานบังคับคดีจังหวดั ลพบุรี กรมบงั คบั คดี

2. ข้นั ตอนการปฏิบตั ิงาน

ข้นั ตอนการปฏิบตั ิงานกระบวนงานยดึ ทรัพยส์ ิน
(ระยะเวลาท่ีแสดงเป็นกรณีอายดั สิทธิเรียกร้องของลกู หน้ี ไมเ่ กิน 2 ราย)

กระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

● เจา้ หน้ีตามคาพิพากษา ยน่ื คาแถลงขออายดั ทรัพยห์ รือสิทธิ 10 นาที เจา้ หนา้ ท่ี
เรียกร้อง
ธุรการผไู้ ดร้ ับ
● ตรวจสอบหมายบงั คบั คดี มอบหมายจากเจา้
● ตรวจเอกสารประกอบคาขออายดั พนกั งานบงั คบั
● ตรวจลม้ ละลาย / ตรวจฟ้ื นฟกู ิจการ/ตรวจอายดั ซ้า / ตรวจ คดี

ทะเบียนธุรกิจการคา้

● เอกสารครบถว้ น/ ไม่มีอายดั ซ้า/ ลงรับต้งั เรื่องอายดั บนั ทึก 15 นาที เจา้ หนา้ ท่ีธุรการ
ขอ้ มูลโจทก์ จาเลย ผรู้ ับการอายดั ในระบบงานบงั คบั คดี ผไู้ ดร้ ับ
แพง่ ต้งั ปกสานวนคดีอายดั ส่งสานวนใหฝ้ ่ ายการเงินรับ มอบหมายจาก
เงินคา่ ใชจ้ ่าย เจา้ พนกั งาน
บงั คบั คดี
● เอกสารไมค่ รบถว้ น คืนเจา้ หน้ีดาเนินการแกไ้ ขคู่มือการปฏิบตั งิ าน เร่ืองการอายัดทรัพย์สิน
สานกั งานบังคับคดีจังหวดั ลพบุรี กรมบังคบั คดี

กระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

● รับสานวนคืนจากการเงิน บนั ทึกการอายดั ออกหนงั สือ 15 นาที เจา้ หนา้ ท่ีธุรการผู้
แจง้ การอายดั ไปยงั ผรู้ ับการอายดั ออกหมายจาเลย ไดร้ ับมอบหมาย
จากเจา้ พนกั งาน
บงั คบั คดี

● จดั ส่งหนงั สือแจง้ อายดั ไปยงั ผรู้ ับการอายดั 2 เดือน เจา้ หนา้ ที่ธุรการผู้
● หมายแจง้ การอายดั ไปส่งใหจ้ าเลย ไดร้ ับมอบหมาย
(ลงนดั จากเจา้ พนกั งาน
ติดตาม) บงั คบั คดี

● ออกหนงั สือเตือน กรณีผรู้ ับคาสัง่ อายดั ไม่ส่งเงินตามคาสง่ั 7 วนั นบั เจา้ หนา้ ที่ธุรการผู้

อายดั โดยไม่แจง้ เหตุขดั ขอ้ ง แต่ครบนดั ไดร้ ับมอบหมาย
ติดตาม จากเจา้ พนกั งาน

บงั คบั คดี

● ผรู้ ับคาสงั่ อายดั เพิกเฉยไมส่ ่งเงินและไมแ่ จง้ เหตขุ ดั ขอ้ ง ลงนดั 2 เจา้ หนา้ ที่ธุรการผู้
หมายแจง้ โจทกท์ ราบ ระบุ 321 และ 293 เดือน ไดร้ ับมอบหมาย
จากเจา้ พนกั งาน
● ผรู้ ับคาสั่งอายดั แจง้ เหตุขดั ขอ้ งตดั สถิติคดีเสร็จ หมายแจง้ บงั คบั คดี
โจทกท์ ราบและใหแ้ ถลงความประสงค์คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ืองการอายัดทรัพย์สิน
สานกั งานบงั คับคดีจงั หวดั ลพบุรี กรมบังคบั คดี

กระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

● รายงานศาลเพกิ ถอนการบงั คบั คดีโจทก์ ตาม ปพพ.293 เจา้ หนา้ ท่ีธุรการผู้
กรณีโจทกไ์ ม่ดาเนินการใด ๆ เมื่อพน้ ระยะเวลา ไดร้ ับมอบหมาย
จากเจา้ พนกั งาน
● ศาลมีคาส่งั เพิกถอนการบงั คบั คดี ตดั สถิติ คดีเสร็จ บงั คบั คดี

● ผรู้ ับการอายดั ส่งเงินตามคาสั่งอายดั เจา้ หนา้ ท่ีธุรการผู้
- กรณีอายดั คราวเดียว ตดั สถิติคดีเสร็จ ส่งทาบญั ชี ไดร้ ับมอบหมาย
รับ- จ่าย จากเจา้ พนกั งาน
- กรณีอายดั เป็นรายงวด โอนสานวนคดีใหเ้ จา้
พนกั งานบงั คบั คดี ผรู้ ับผิดชอบดาเนินการต่อไป บงั คบั คดี

3. ขอบเขต

เริ่มจากได้รับทราบหมายบังคับคดีจากศาล และคาขออายดั จากเจ้าหน้ีตามคา
พิพากษาหรือผูแ้ ทน จากน้ัน เจา้ หน้าท่ีธรุการสานักงานบงั คบั คดีจงั หวดั ลพบุรี ตรวจสอบความ
ครบถว้ นของเอกสาร ตอ่ มาตรวจการอายดั ซ้า ตรวจลม้ ละลาย ตรวจฟ้ื นฟู พิจารณาขอ้ กฎหมายและ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ จากน้ันส่งหนังสือแจง้ บุคคลภายนอก (ผูร้ ับการอายดั ) และออกหมายแจง้ การ
อายดั ใหล้ ูกหน้ีตามคาพิพากษาทราบการอายดั ตรวจสอบผลการอายดั ส่งฝ่ ายการเงินและบญั ชีทาคู่มือการปฏบิ ตั ิงาน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานกั งานบงั คับคดีจงั หวดั ลพบุรี กรมบังคบั คดี

บญั ชีแสดง รายการรับ-จ่าย จนกระทงั่ ดาเนินการถอนอายดั หรือรายงานศาลขอใหม้ ีคาสั่งถอนการ
บงั คบั คดี

4. ความรับผิดชอบ

4.1 ศาล
มีบทบาทหนา้ ที่ ออกหมายอายดั ชว่ั คราว, ออกหมายบงั คบั คดี

4.2 ผ้อู านวยการสานักงานบังคับคดี
มีบทบาทหนา้ ท่ีใหค้ าปรึกษากรณีอายดั ทรัพยส์ ินของบุคคล หรือบุคคลที่มีฐานะ

ในทางสงั คม หรือเป็นที่สนใจของประชาชน
4.3เจ้าหน้าที่ธุรการ (รับมอบอานาจให้ปฏบิ ตั หิ น้าท่ีเป็ นเจ้าพนักงานบังคบั คดี)

มีหน้าที่บทบาท เป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการสานวนอายดั ทรัพย์ และดาเนินการใน
สานวนคดีอายดั ทรัพยส์ ินต้งั แต่เร่ิมตน้ จนจนผูร้ ับการอายดั ส่งเงินตามคาส่ังอายดั (โอนใหน้ ิติ
กร) หรือกรณีผูร้ ับการอายดั ไม่ส่งเงินดาเนินการออกหนังสือเตือนให้ส่งเงินอายดั แจง้ เจา้ หน้ี
ตามคาพพิ ากษา และรายงานศาลถอน การบงั คบั คดีโจทก์

4.4 เจ้าพนกั งานพทิ กั ษ์ทรัพย์
มีบทบาทหนา้ ท่ี เป็นผรู้ ับผิดชอบดาเนินการสานวนคดีลม้ ละลาย และดาเนินการใน

สานวน คดี ลม้ ละลายต้งั แต่ตน้ จนจบ
4.5 เจ้าหน้าทธี่ รุการท่ัวไป

มีบทบาทหนา้ ที่ เป็นผสู้ นบั สนุนการดาเนินงานของเจา้ พนกั งานบงั คบั คดี (นิติกร)
ใหป้ ฏิบตั ิงานได้ อยา่ งมีประสิทธิภาพคู่มือการปฏิบัตงิ าน เรื่องการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี กรมบงั คบั คดี

4.6 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญั ชี
มีบทบาทหนา้ ท่ีหนา้ ที่ รับ - จ่าย เงินในคดี คานวณหน้ี แจง้ ตอบรับเงินจดั ทา
บญั ชีแสดงรายการรับ-จ่ายเงิน ในคดี และแจง้ คูค่ วามตรวจรับรองบญั ชี ก่อนจ่ายเงิน

5. คาจากดั ความ

⚫ ศาล
หมายถึง ศาลยตุ ิธรรมหรือผพู้ ิพากษาที่มีอานาจพิจารณาพพิ ากษาคดีแพง่ รวมท้งั ศาล
ชานัญพิเศษ ท่ีมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน คดีทรัพยส์ ินทางปัญญาและการคา้ ระหว่าง
ประเทศ คดีภาษอี ากร คดีเยาวชนและ ครอบครัว คดีลม้ ละลาย ไดแ้ ก่ ศาลแรงงาน ศาลทรัพยส์ ินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลภาษีอากรกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาล
ลม้ ละลายกลาง
⚫ เจ้าพนกั งานพทิ กั ษ์ทรัพย์
หมายถึง ผรู้ ับผดิ ชอบดาเนินการสานวนคดีลม้ ละลายและผทู้ ่ีไดร้ ับมอบหมายจากเจา้
พนกั งานพทิ กั ษ์ ทรัพยใ์ ห้ปฏิบตั ิแทน

⚫ เจ้าพนักงานบงั คบั คดี
หมายถึง เจ้าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดี หรือพนักงานอื่นผูม้ ีอานาจตาม
บทบญั ญตั ิแห่งกฎหมายที่ใชอ้ ยู่ในอนั ที่จะ ปฏิบตั ิตามวิธีการที่บญั ญตั ิไวใ้ นภาค 4 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง่ เพื่อคุม้ ครองสิทธิของคู่ความในระหวา่ งการพิจารณา หรือเพอ่ื บงั คบั
คดีตามคาพิพากษาหรือคาส่ัง และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากพนักงาน
บงั คบั คดีใหป้ ฏิบตั ิการแทนคู่มือการปฏบิ ตั ิงาน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คับคดีจงั หวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

⚫ เจ้าหน้าที่ธุรการ
หมายถึง เจา้ หนา้ ท่ีธุรการประจาสานกั งานบงั คบั คดีจงั หวดั ลพบุรี

⚫ เจ้าหน้าที่การเงนิ และบัญชี
หมายถึง เจา้ หนา้ ท่ีการเงินและบญั ชี ซ่ึงทาหนา้ ที่จดั ทาบญั ชีรับ-จ่ายเงิน เพื่อจ่ายเงิน
ใหแ้ ก่ เจา้ หน้ีตามคาพิพากษาและผรู้ ้องเฉล่ียในกรณีศาลอนุญาตใหเ้ ฉล่ียทรัพยส์ ิน และทาหนา้ ท่ีแจง้
โจทกร์ ับรองบญั ชีเพอ่ื จ่ายเงินโจทก์

⚫ การบังคับคดแี พ่ง
หมายถึง กระบวนการบงั คบั คดีต้งั แต่ศาลมีหมายบงคั บคั ดีไมว่ า่ หมายบงั คบั คดี
คาสง่ั คุม้ ครอง
⚫ เจ้าหนตี้ ามคาพพิ ากษา
หมายถึงคู่ความ หรือบุคคล ซ่ึงเป็นฝ่ ายชนะคดีตามคา พิพากษา หรือคาสั่งให้ไดรับ
ชาระหน้ีรวมท้งั ค่าธรรมเนียม ค่าฤชาธรรมเนียม ซ่ึงอาจอยู่ในฐานะเป็ นโจทก์จาเลย ผูร้ ้องสอด
ผรู้ ้องหรือผู้ คดั คา้ น
⚫ ลกู หนีต้ ามคาพพิ ากษา
หมายถึง คู่ความหรือบุคคลซ่ึงเป็ นฝ่ ายแพค้ ดี ซ่ึงตอ้ งชาระหน้ีตามคา พิพากษาหรือ
คาส่งั อาจเป็นโจทกห์ รือจาเลย ผรู้ ้องหรือผคู้ ดั คา้ น
⚫ นิติบุคคล
หมายถึง บริษทั หา้ งหุน้ ส่วนจากดั ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลฎหมาย
แพ่งและพาณิชยห์ รือบริษทั จากดั (มหาชน) หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงกฎหมายบญั ญตั ิ
ใหม้ ีฐานะเป็นนิติบคุ คล
⚫ ผู้ร้องเฉลย่ีคู่มือการปฏบิ ตั ิงาน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน

สานักงานบังคับคดจี งั หวัดลพบุรี กรมบงั คบั คดี

หมายถึง เจา้ หน้ีตามคาพิพากษาท่ียนื่ คาร้องขอเฉลี่ยตาม ป.วิ แพ่ง มาตรา 326
( 290 เดิม) และศาลอนุญาตใหเ้ ฉลี่ยได้

⚫ ยึดหรืออายดั ซ้า
หมายถึง เจา้ พนกั งานบงั คบั คดีไดอ้ ายดั ทรัพยส์ ินอยา่ งใดของลูกหน้ีตามคาพิพากษา
ไวแ้ ทนเจา้ หน้ีตามคาพิพากษาแลว้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 326 (290
เดิม) หา้ มมิให้เจา้ หน้ีตามคาพิพากษาในคดีหลงั ยึดหรืออายดั ทรัพยส์ ินน้นั ซ้าอีก แต่ใหเ้ จา้ หน้ีตาม
คา พิพากษาเช่นวา่ น้ียนื่ คาร้องขอเฉลี่ยทรัพยส์ ินนต่อศาลที่ออกหมายบงั คบั คดี ขอใหต้ นเขา้ เฉล่ียใน
ทรัพยส์ ินหรือเงินท่ีไดจ้ ากการขายหรือจาหน่าย
⚫ ล้มละลาย
หมายถึง ศาลพิพากษาให้ลูกหน้ีล้มละลายตามมาตรา 63 แห่ง พระราชบัญญตั ิ
ลม้ ละลายใน มาตรา 62 บญั ญตั ิว่า การลม้ ละลายของลูกหน้ีเร่ิมมีผลต้งั แต่วนั ที่ศาลมีคาส่ังพิทกั ษ์
ทรัพยจ์ ึงเป็ นเร่ืองเก่ียวกบั การจดั การทรัพยส์ ินของลูกหน้ีและการดาเนินการตามพระราชบญญั ตั ิ
ดงั กลา่ วโดยเฉพาะ หามีผลใหส้ ถานะบุคคลของลูกหน้ีเปลี่ยนเป็นบุคคลลมล้ ะลายต้งั แต่วนั ที่ศาลมี
คาสัง่ พิทกั ษท์ รัพยไ์ ปดว้ ยไม่(ฎีกาท่ี 763/2527)
⚫ ฟื้ นฟู
หมายถึง ศาลมีคาส่ังให้ฟ้ื นฟูกิจการของลูกหน้ีแต่ผลของการท่ีศาลมีคาส่ังรับคาขอ
ฟ้ื นฟูกิจการของลูกหน้ีห้ามมิให้บงั คบั คดีแก่ทรัพยส์ ินของลูกหน้ีตามพระราชบญญั ิลม้ ละลายฯ
มาตรา 90/12
⚫ การอายัด
หมายถึง การอายดั สิทธิเรียกร้องซ่ึงลูกหน้ีมีสิทธิจะไดร้ ับจากบุคคลอ่ืนให้ชาระเงิน
จานวนหน่ึง เช่น เงินเดือน ค่าจา้ ง เงินปันผล เงินฝากธนาคาร และศาลหรือเจา้ พนกั งานบงั คบั คดีมี
คาส่ังห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวชาระเงินให้แก่ลูกหน้ีตามคาพิพากษา แต่ให้ส่งมอบเงินให้แก่เจา้คู่มือการปฏิบตั งิ าน เรื่องการอายัดทรัพย์สิน
สานกั งานบังคับคดีจังหวดั ลพบุรี กรมบังคบั คดี

พนกั งานบงั คบั คดี และมีขอ้ ห้ามมิให้ลูกหน้ีตามคาพิพากษาให้งดเวน้ การจ่ายสิทธิเรียกร้องต้งั แต่
ขณะไดร้ ับคาสั่งน้นั

6. ข้นั ตอนการปฏบิ ัติงาน(ระเบยี บปฏิบตั ิ)

6.1 เมื่อศาลมีหมายบงั คดีหรือคาสั่งศาล มายงั สานกั งานบงั คคั ดีจงั หวดั ลพบุรี เจา้ หน้ีตามคา
พิพากษาหรือผูร้ ับอบอานาจตอ้ งมาดาเนินการต้งั เร่ืองพร้อมนาส่งเอกสารที่เก่ียวขอ้ งและวางเงิน
ค่าใชจ้ ่ายเพื่อนาเจา้ พนักงานบงั คบั คดีดาาเนินการ โดยปฏิบตั ิตามคาสั่งกรมบงั คบั คดีที่ 502/2560
เร่ือง การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกบั การอายดั ทรรัพยส์ ิน ลงวนั ที่ 1 กนั ยายน 2560 และแนวปฏิบตั ิเก่ียวกบั
การอายดั ทรัพยส์ ิน

6.2 เม่ือเจา้ หน้ีมาดาเนินการต้งั เร่ือง เจา้ หนา้ ท่ีธุรการจะดาเนินการคน้ หาขอ้ มูลหมายบงั คบั
คดีจากสารบบท่ีไดล้ งบนั ทึกไว้ และดาเนินการรับเอกสารขออายดั ทรัพยส์ ินจากเจา้ หน้ีตามคา
พิพากษา ตรวจสอบความครบถว้ นของเอกสาร ตามวธิ ีปฏิบตั ิงานเร่ืองการ ตรวจสอบความครบถว้ น
ของเอกสารขออายดั ซ่ึงแบ่งการพจิ ารณาออกเป็น 2 กรณี

6.2.1 กรณีเอกสารครบถ้วนดาเนินการต้ังแฟ้มสานวนและแจ้งเจ้าหน้ีตาม คา
พิพากษาหรือผูแ้ ทนวางเงินทดรองค่าใชจ้ ่ายช้นั บงั คบั คดี จานวน 1,500 บาท ตามคาสั่งกรมบงั คบั
คดีท่ี 502/2560 จากน้นั ดาเนินการ ขอ้ 6.3

6.2.2 กรณีเอกสารไม่ถูกตอ้ ง ครบถว้ น แจง้ เจา้ หน้ีตามคาพิพากษาหรือผูแ้ ทน
ใหด้ าเนินการแกไ้ ขใหถ้ กู ตอ้ งครบถว้ น

6.3 เจา้ หนา้ ท่ีดาเนินการตรวจลม้ ละลาย ตรวจอายดั ซ้า และตรวจฟ้ื นฟู จากระบบคู่มือการปฏิบตั งิ าน เรื่องการอายดั ทรัพย์สิน
สานกั งานบงั คบั คดจี ังหวดั ลพบุรี กรมบงั คบั คดี

6.3.1กรณีตรวจพบวา่ เป็นบุคคลลม้ ละลายและยงั ไมห่ ลุดพน้ จากภาวะลม้ ละลาย
หรือลูกหน้ีย่ืนคาร้องขอฟ้ื นฟูกิจการ หรือศาลมีคาส่ังฟ้ื นฟู กิจการของลูกหน้ี หรือเป็ นการ
อายดั ซ้า เจา้ พนกั งานบงั คบั คดีจะพิจารณาไม่อายดั ให้

6.3.2 กรณีตรวจไม่พบว่าเป็ นบุคคลลม้ ละลาย ลูกหน้ียืน่ คาร้องขอฟ้ื นฟูกิจการ หรือ
ศาลมีคาสง่ั ฟ้ื นฟู กิจการของลูกหน้ี หรืออายดั ซ้า เจา้ พนกั งานบงั คบั คดีพจิ ารณาขอ้ กฎหมาย ระเบียบ
วา่ อายดั ไดห้ รือไม่

กรณีอายดั ได้ เจา้ พนกั งานบงั คบั คดีจะดาเนินการอายดั โดยจะดาเนินการตามคาส่ัง
กรมบงั คบั คดี ท่ี 502/2560 เร่ือง การปฏิบตั ิงานเก่ียวกบั การอายดั ลงวนั ท่ี 1 กนั ยายน 2560 และ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกบั การอายดั ทรัพยส์ ิน ลงวนั ที่ 1 กนั ยายน 2560 โดยออกหนงั สือแจง้ การอายดั ตาม
แบบ อ.1/1 อ.½ อ.⅓ อ.¼ พร้อมแบบส่งเงินอายดั อ.3 ส่งไปยงั ผรู้ ับการอายดั และหมายแจง้ การ
อายดั สิทธิเรียกร้อง ตามแบบ อ.2 ส่งไปยงั ลกู หน้ีตามคาพิพากษาผถู้ กู อายดั โดยพนกั งานเดินหมาย
เป็นผสู้ ่งหรือส่งทางไปรษณียต์ อบรับ

กรณีอายดั ไม่ได้ เจา้ พนกั งานบงั คบั คดีจะพิจารณาไม่อายดั สิทธิเรียกร้องของลูกหน้ี
ตามคาพพิ ากษา ตามแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกบั การอายดั ทรัพยส์ ิน ลงวนั ท่ี 1 กนั ยายน 2560 ขอ้ 7

6.3.3 กรณีท่ีเจา้ พนักงานบงั คบั คดีพิจารณาไม่อายดั สิทธิเรียกร้องของลูกหน้ีตามคา
พิพากษาใหไ้ ม่วา่ ดว้ ยกรณีใด ๆ เจา้ พนกั งานบงั คบั คดีจะรายงานศาลเพื่อทราบเหตุแห่งการน้นั

6.4 กรณีแจง้ การอายดั สิทธิเรียกร้องแลว้ ต่อมาเมื่อเจา้ หน้ีตามคาพิพากษาหรือลูกหน้ีตามคา
พิพากษา มาขอเพ่ิมหรือลดอายดั โดยช้ีแจงเหตุผลความจาเป็ นในการขอเพ่ิมหรือลดอายดั พร้อม
เอกสารหลกั ฐาน เจา้ พนกั งานบงั คบั คดีจะดาเนินการตาม คาสั่งกรมบงั คบั คดี ท่ี 501/2560 ลงวนั ที่
1 กนั ยายน 2560 เร่ือง การปฏิบตั ิงานเก่ียวกบั การอายดั ทรัพยส์ ิน ลงวนั ท่ี 1 กนั ยายน 2560 ขอ้ 9

๑๐

คู่มือการปฏบิ ตั ิงาน เรื่องการอายดั ทรัพย์สิน

สานกั งานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

6.5 เจา้ พนกั งานบงั คบั คดีดาเนินการลงนดั ติดตามวา่ การส่งเงินตามอายดั หรือไม่ เป็นเวลา 2
เดือน โดยแยกเป็นกรณี ดงั น้ี

6.5.1 กรณีผรู้ ับการอายดั ไมส่ ่งเงินตามอายดั โดยมีการแจง้ เหตุขดั ขอ้ งในการส่งเงิน
ตามอายดั เจา้ พนกั งานบงั คบั คดีจะดาเนินการแจง้ เหตุขดั ขอ้ งในการอายดั ให้เจา้ หน้ีตามคาพพิ ากษา
ทราบและใหแ้ ถลงความประสงคห์ รือรับคา่ ใชจ้ ่ายคืน

6.5.2 กรณีผรู้ ับการอายดั ไมส่ ่งเงินตามอายดั โดยไมแ่ จง้ เหตขุ ดั ขอ้ งในการส่งเงินตาม
อายดั เจา้ พนกั งานบงั คบั คดีดาเนินการตามออกหนงั สือแจง้ เตือนไปยงั ผรู้ ับคาสง่ั อายดั ตามอ.6 แลว้
ลงนัดติดตาม 2 เดือน หากผูร้ ับคาสั่งอายดั ยงั คงเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ิตามหนงั สือแจง้ เตือนโดยไม่แจง้
เหตุขดั ขอ้ ง เจา้ พนักงานบงั คบั คดีจะแจง้ เจา้ หน้าหน้ีตามคาพิพากษาทราบกบั ท้งั แจง้ สิทธิในการ
ดาเนินการ ยืน่ คาร้องต่อศาลตามมาตรา 321 และใหเ้ จา้ หน้ีตามคาพิพากษาแถลงผลการดาเนินการ
หรือความประสงค์ในการบงั คบั คดีต่อเจา้ พนกั งานบงั คบั คดีโดยระบุเง่ือนไขตามมาตรา 293 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แลว้ ลงนัดไว้ 2 เดือน ตามแบบ อ.8 เม่ือครบกาหนด 2
เดือนโจทก์ไม่แถลงผลการดาเนินการหรือไม่แถลงความประสงค์ในการบงั คบั คดี เจา้ พนักงาน
บงั คบั คดีจะมีหนังสือรายงานขอให้ศาลมีคาส่ังเพิกถอนการบงั คบั คดีโจทก์ ตามมาตรา 293 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพง่ และพาณิชย์

6.6 กรณีผรู้ ับการอายดั ส่งเงินตามอายดั เจา้ พนกั งานบงั คบั คดีตรวจสอบผลการอายดั ผลการ
ส่งหมายแจง้ อายดั ใหล้ ูกหน้ีตามคาพิพากษาวา่ ส่งชอบใหท้ ราบโดยชอบตามกฎหมายหรือไม่

เมื่อไดร้ ับเงินอายดั ครบ 10,000 บาท จะจดั ทาบญั ชีแสดงรายการรับ- จ่าย เพื่อจ่ายเงินให้แก่เจา้ หน้ี
ตามคาพิพากษา แต่ก่อนการจดั ทาบญั ชีแสดงรายการรับ-จ่าย โดยจะตอ้ งลง นดั 14 วนั นบั แตว่ นั รับ
เงินคร้ังล่าสุดเพื่อตรวจสอบว่ามีคาร้องขอเฉล่ียทรัพยห์ รือไม่ยกเวน้ คดีศาลเยาวชนและครอบครัว
เมื่อพน้ 14 วนั แลว้ และไม่มีผรู้ ้องเฉลี่ยจึงจดั ทาบญั ชีแสดงรายการรับ-จ่าย แตห่ ากเป็นคดีขาดนดั ให้
ลงนัด 6 เดือนนับแต่วนั ที่ลูกหน้ีทราบการอายดั เมื่อพน้ ระยะเวลาจึงดาเนินการจดั ทาบญั ชีแสดง

๑๑

คู่มือการปฏบิ ตั ิงาน เรื่องการอายดั ทรัพย์สิน
สานกั งานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

รายการรับ - จ่าย
6.7 ในการจดั ทาบญั ชีแสดงรายการรับ-จ่าย เม่ือเจา้ พนักงานบงั คบั คดีตรวจสอบครบถว้ น

ตามส่งสานวนใหน้ กั บญั ชีเพอื่ จดั ทาบญั ชีแสดงรายการรับ-จ่าย และจ่ายเงินใหแ้ ก่โจทก์
กรณีอายดั ไดค้ รบหน้ีตามคาพิพากษา เจา้ พนกั งานบงั คบั คดีจะดาเนินการพิจารณาสั่ง

ถอนการอายดั สิทธิเรียกร้องตามหนงั สือถอนการอายดั ตามแบบ อ.9 และรายงานผลการบงั คบั คดีให้
ศาลทราบ ตามแบบ อ.10

กรณีไมค่ รบหน้ี แยกเป็น 2 กรณี
- กรณีอายดั ต่อเน่ือง เช่น เงินเดือน,คา่ จา้ ง,เงินปันผลประจาปี (ทุกปี ) เจา้ พนกั งาน
บงั คบั คดีจะดาเนินการส่ังใหเ้ จา้ หนา้ ท่ีลงนดั รอรับ เงินงวดต่อไป จนกวา่ จะครบหน้ี
ตามคาพพิ ากษา
- กรณีอายดั เงินคราวเดียวถือวา่ การอายดั เสร็จสิ้น เช่น เงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้อง
ตามสัญญา เมื่อทาบญั ชีแสดงรายการรับ-จ่าย และจ่ายเงินใหเ้ จา้ หน้ีตามคาพิพากษา
แลว้ เจา้ พนกั งานบงั คบั คดีลงสารบบส่งเก็บรอพน้ ระยะเวลาบงั คบั คดีตามกฎหมาย

7. กฎหมายมาตรฐานและเอกสารทเี่ กย่ี วข้อง

7.1 กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ ง
● ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชวั่ คราวก่อนพพิ ากษา
และการบงั คบั ตามคาพพิ ากษาหรือคาสง่ั
● ระเบียบกระทรวงยตุ ิธรรม

๑๒

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เรื่องการอายัดทรัพย์สิน
สานักงานบังคบั คดีจงั หวัดลพบุรี กรมบงั คบั คดี
● คาสงั่ กรมบงั คบั คดีที่ 502/2560 เรื่อง การปฏิบตั ิงานเก่ียวกบั กายดึ
ทรัพย์ ขบั ไล่ ร้ือถอน ลงวนั ที่ 1 กนั ยายน 2560
● แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกบั การยดึ ทรัพย์ ขบั ไล่ ร้ือถอน ลงวนั ที่ 1 กนั ยายน
2560
7.2 คู่มือปฏิบตั ิงานและวิธีปฏิบตั ิงานที่เก่ียวของ้
7.2.1 คู่มือปฏิบตั ิราชการกรมบงั คบั คดี
7.2.2 ประมวล ระเบียบราชการ คาสั่งและขอ้ บงั คบั

๑๓

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายัดทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวดั ลพบุรี กรมบงั คบั คดี

๑๔

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายัดทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวดั ลพบุรี กรมบงั คบั คดี

๑๕

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๑๖

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายัดทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวดั ลพบุรี กรมบงั คบั คดี

๑๗

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายัดทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวดั ลพบุรี กรมบงั คบั คดี

๑๘

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๑๙

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๒๐

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๒๑

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๒๒

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๒๓

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๒๔

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๒๕

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๒๖

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๒๗

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๒๘

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๒๙

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๓๐

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๓๑

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๓๒

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๓๓

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๓๔

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๓๕

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๓๖

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๓๗

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๓๘

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๓๙

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๔๐

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๔๑

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๔๒

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๔๓

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๔๔

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๔๕

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๔๖

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๔๗

คู่มือการปฏิบัตงิ าน เร่ืองการอายดั ทรัพย์สิน
สานักงานบงั คบั คดีจังหวัดลพบุรี กรมบังคบั คดี

๔๘


Click to View FlipBook Version