The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chom guin, 2020-05-26 06:05:45

call me by your name

call me by your name

CD315 ELIO
CINEMA AESTHETICS AND CRITICISM OLIVE

ธนวรรณ ขาํ มา เลขประจาํ ตัวนิสิต  59130010041
คณะนวัตกรรมสือสารสังคม
เ อ ก อ อ ก แ บ บ สื อ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ มั ล ติ มี เ ดี ย

Call Me By Your Name
(2017)

เล่าถึงเหตกุ ารณย์ ุค 80 (ป1983) ทีเกิดขนึ ทางตอนเหนอื ของอิตาลีพูดถึง
เรอื งราวความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งเอลิโอ เดก็ หนมุ่ วยั 17 ป เชอื สายอเมรกิ ัน
อิตาเลียน-ยวิ กับ โอลิเวอร์ นกั ศึกษาหนมุ่ ชาวอเมรกิ ันทีมาผชู้ ว่ ยงานวจิ ยั

คณุ พอ่ ของเอลิโอเปนเวลา 6 สปั ดาหใ์ นชว่ งปดภาคฤดรู อ้ น

หนงั จะเนน้ การเล่าเรอื งโดยใชภ้ าพมุมกวา้ งเปนสว่ นใหญใ่ หเ้ หน็ มุมมองความสมั พนั ธ์
ของทังค่ทู ีเนอื หาพล็อตเรอื งไมไ่ ดส้ ลับซบั ซอ้ นแต่เล่าในมุมพฒั นาการของแต่ละตัว
ละครอยา่ งเรยี บง่าย เปนหนงั แนว coming of age ทีพูดถึงเรอื งราวในชว่ งเวลาสนั ๆ
ทีทําใหต้ ัวละครไดเ้ ติบโต การค้นหาตัวเอง เปลียนจากการปดภาคฤดรู อ้ นใหก้ ลายเปน
ชว่ งเวลาฤดรู อ้ นแหง่ ความทรงจาํ ไดเ้ หน็ ถึงความรกั บรสิ ทุ ธทิ ีก้าวขา้ มขอ้ จาํ กัดทาง
เพศไปโดยสนิ เชงิ ในยุค80ทียงั ไมม่ กี ารยอมรบั หรอื เเปดเผยในเรอื งของชายรกั ชาย

มากนกั
ในเรอื งถ่ายฟล์ม ใชเ้ ลนสก์ วา้ งเพอื ถ่ายเก็บรายละเอียด ใบไม้
ถ่ายเมอื งอิตาลีและธรรมชาติเสยี สว่ นใหญ่ นาํ เสนอความเรยี บง่าย
ทําใหค้ นดรู สู้ กึ เขา้ ไปอยูท่ ่ามกลางเรอื งราว ใหจ้ ดจอ่ กับเรอื งราวอยา่ งลึกซงึ

เปนฉากแรกทีทังสองคนเรมิ พูดคยุ กันครงั แรกอยา่ งเรยี บง่ายตอนเขา้ ไปในเมอื ง
มบี าลานซแ์ บง่ ฝงเท่ากันชดั เจนฝงซา้ ยเปนโอวเิ ลอรแ์ ละฝงขวาคือเอลิโอ ทีสอื ถึงการทีทังสองคนจะต้องประะจนั หนา้

กัน

ระหวา่ งทีเอลิโอนงั อยูใ่ นหอ้ งกับพอ่ และแมข่ องเขา
มกี ารแพลนกล้องสลับกับสายตาทีเอลิโอตังใจแอบ
มองตังใจฟงตอนโอลิเวอรอ์ ธบิ ายศัพท์ของผลไม้
แอปรคิ อตกับพอ่ ของเขาเหน็ วา่ โอลิเวอรจ์ ะแอบ
สงั เกตโอลิเวอรแ์ บบเนยี นๆเปนพเิ ศษแสดงถึงวา่
เขาเรมิ มคี วามสนใจในตัวโอลิเวอรแ์ ล้ว

การชวนคยุ ของโอลิเวอรแ์ ละเขา้ มานวดใหเ้ อลิโอสอื ถึงการพยายามเขา้ หาและทําความรจู้ กั อีก
ฝาย การค่อยๆบรรจงนวดใหเ้ ปนการบอกใบเ้ พอื ใหฝ้ ายรบั รถู้ ึงความรสู้ กึ ดๆี ทีมใี หเ้ อลิโอ ซงึ เอลิ

โอก็มอี าการปากแขง็ สงั เกตไดจ้ ากทีถึงจะบอกวา่ ไมป่ วดเมอื ยแต่ก็ยอมใหน้ วด แต่พอเปลียน
เปนให้

มาเซยี รน์ วดใหเ้ อลิโอกลับเดนิ หนอี อกไปเลย

ก่อนหนา้ นเี อลิโอเล่นกีตารแ์ ล้วโอลิเวอรบ์ อกวา่ เพราะดบี อกใหเ้ ล่นอีก เอลิโอเลยบอกใหเ้ ขาตามเขา้ มาใน
บา้ นเพอื เล่นเปยโนใหฟ้ ง ทังๆทีเวลาพอ่ บอกใหเ้ ล่นเขาจะมที ่าทีบา่ ยเบยี งแต่กลับเขา้ บา้ นมาเล่นใหโ้ อลิ
เวอรอ์ ยา่ งเต็มใจเองและเอลิโอมกี ารหยอกล้อโอลิเวอรด์ ว้ ยการเปลียนทํานองเพลงของบาคไปเรอื ยๆ
จนโอลิเวอรต์ ัดพอ้ ทีเขาไมย่ อมเล่นทํานองต้นฉบบั แต่พอเขาจะตัดใจเดนิ หนไี ป เอลิโอกลับเล่นทํานอง

ต้นฉบบั ให้ สอื ถึงการเอลิโอหยอกใหโ้ อลิเวอรส์ นใจและชวนคยุ ทําความรจู้ กั กันมากขนึ อีก
และภาพมุมกวา้ งทีเหน็ เอลิโอชดั และใกล้กวา่ สอื ถึงความรสู้ กึ ของเอลิโอผา่ นบทเพลงและดอู าการของโอ
ลิเวอรว์ า่ จะตอบโต้มาในรปู แบบไหน อีกทังเพลงทของบาคทีเอลิโอเล่นเปนเพลงทีบาคอุทิศใหก้ ับพชี าย

อันเปนทีรกั เปรยี บเสมอื นเอลิโอกับโอลิเวอร์

เอลิโอแสดงความขดั แยง้ และสบั สนกับความรสู้ กึ ในตัวเอง
ทีมตี ่อโอลิเวอรอ์ ยา่ งเหน็ ไดช้ ดั จากการเขยี นตัวอักษรตาม
ความรสู้ กึ I thought he didn't like me
ทีแปลวา่ ฉันนกึ วา่ เขาไมไ่ ดช้ อบฉัน
โดยคําวา่ 'me' อยูใ่ นกรอบสเี หลียมทีแสดงถึงความตีเสน้
กันกําแพงตัวเองออกจากโอลิเวอรแ์ ละเขยี นชอื โอลิเวอร์
ขนาบสองขา้ งซา้ ยขวาคนทีทําใหเ้ ขารสู้ กึ ยุง่ เหยงิ
อยูใ่ นกรอบเปนรอยขยุกขยกั ทีครอบเขาไว้

โอลิเวอรถ์ ามความเหน็ และอ่านสว่ นหนงึ ของหนงั สอื
ทีเขากําลังเขยี นใหเ้ อลลิโอฟง เปนการแสดงถึงความไวว้ างใจ

ของโอลิเวอร์ จากภาพทีถ่ายออกมาใหเ้ หน็ มุมกวา้ ง
และเต็มตัวของทังสองคนแสดงถึงความไวว้ างใจ

ทีเปดใหเ้ อลิโอเขา้ ถึงผลงานของเขาและตัวเขา

มุมกล้องเปนแบบ close-up ตอนทีเอลิโอกําลังมองไปทีโอลิเวอรเ์ ต้นแนบชดิ กับคิอารา่ แทบไมล่ ะสายตา
สอื ถึงอารมณท์ ีอัดแนน่ ผา่ นสหี นา้ ตึงๆแบบหงึ เงียบและเจบ็ ปวดโดยไรค้ ําพูดของเอลิโอ
แมแ้ ต่มาเซยี รย์ งั คิดวา่ เขาหงึ เคียรา่ แต่จรงิ ๆแล้วสายตาเขาจบั จอ้ งไปทีโอลิเวอรต์ ่างหาก

เคียรา่ ปนจกั รยานมาหาทีบา้ นเอลิโอและเธอบอกอยา่ งตรงไปตรงมา
วา่ อยากใหเ้ อลิโอเปนพอ่ สอื ใหเ้ ธอกับโอลิเวอร์

ฉากนเี คียรา่ สามารถพูดไดอ้ ยา่ งไมต่ ้องปดบงั วา่ เธอมใี จใหโ้ อลิเวอร์
ในขณะทีโอลิเวอรถ์ กู ตีกรอบอยูใ่ นบา้ นและในบานหนา้ ต่าง
สอื ถึงการทีเขาไมส่ ามารถเปดเผย
ความรสู้ กึ ของเขาทีมตี ่อโอลิเวอรไ์ ดเ้ หมอื นอยา่ งเคียรา่
ทีอยูใ่ นพนื ทีโล่ง เพราะในยุคนนั ยงั ไมม่ กี ารเปดเผย
และไมใ่ หก้ ารยอมรบั กับเรอื งของการรกั เพศเดยี วกัน

ฉากทีเอลิโอยุใหโ้ อลิเวอรช์ อบเคียรา่
แต่โอลิเวอรก์ ับสวนกลับ

ฉากนมี รี ถมาคันกลางตอนทีคยุ กันถึงเคียรา่
แมจ้ ะเขา้ มาในรถแล้วก็ยงั มกี รอบกระจกรถ
ครอบพวกเขาเอาไว้ สอื ถึงการทีเขาสรา้ งกําแพง

ใหก้ ันอยูแ่ สดงใหเ้ หน็ ถึงความอึดอัด
และไมส่ บายใจทีต้องคยุ กัเรอื งหวั ขอ้ บทสนทนานี

ฉากจบั มอื สงบศึก เอลลิโอกับโอลิเวอร์ 'จบั มอื '
กันผา่ นแขนของ 'รปู ปนกรกี ' ทีเกาะเซอรไ์ มโ่ อเน่
แสดงถึงความรกั ของชายรกั ชายระหวา่ งเอลิโอ
กับโอลิเวอรไ์ ดเ้ กิดขนึ แล้ว เพราะในยุคกรกี ความ

สมั พนั ธท์ างเพศรวมไปถึงกล่มุ ชายรกั ชายถือ
เปนเรอื งปกติมากๆและฉากยงั เปนทะเลสดุ ลกู หู

ลกู ตาและเปดกวา้ ง

เอลิโอเอากางเกงของโอลิเวอรม์ าสวมหวั
แสดงถึงความคลังไคล้ในตัวอีกฝายเปนอยา่ งมาก

กางเกงเปรยี บเสมอื นตัวแทนของโอลิเวอร์
ทีเอลิโอต้องการสมั ผสั อยา่ งใกล้ชดิ
และกางเกงเปนสอี อกสม้ แดงทีสอื

ถึงความรสู้ กึ ของเอลิโอทีเรมิ มใี หโ้ อลิเวอรม์ ากขนึ

ควรจะเอ่ยพูดหรอื กลันใจตายเสยี ดกี วา่
- Is it better to speak, or die?"

จากหนงั สอื ทีมแี มอ่ ่านใหฟ้ ง
สอื ถึงความสมั พนั ธข์ องเอลิโอกับโอลิเวอร์
ความกลัวต่อความจรงิ และการตอบสนองของอีกฝาย
ทีไมอ่ าจคาดเดาไดท้ ีสอื ถึงการตัดสนิ ใจพูดหรอื ไมพ่ ูด

ถึงความรสู้ กึ ของตัวเองทีมตี ่ออีกฝาย
ฉากนี close-up ทีหนา้ โอลิเวอรต์ อนถามวา่

แล้วสรปุ เขาไดพ้ ุดกับเจา้ หญงิ มยั ?
แสดงถึงความรสู้ กึ ของโอลิเวอรท์ ีมเี หมอื นกันกับอัศวนิ
และอยากไดก้ ารตอบรบั ทีดจี ากเจา้ หญงิ แต่ไมก่ ล้าพอ

ฉากทีเขาพูดคยุ เรอื งประวตั ิศาสตรห์ นา้ อนเุ สาวรยี ์ โอลิเวอรบ์ อกวา่ เอลิโอรจู้ กั ประวตั ิศาสตรม์ าก แต่เอลิโอกลับบอกวา่ เขาไมร่ เู้ ลยต่าง
หาก ทังสองคนถามกันไปมาขา้ มฟากโดยมอี นเุ สาวรยี ค์ ันกลางแสดงถึงการปดกันต่อกันก่อนแล้วถึงเดนิ ไปเรอื ยๆก่อนจะมาบรรจบ

เจอกัน สอื ถึงการทีทังสองคนค่อยๆเดนิ ผา่ นสงิ ทีเปนกําแพงต่อกันแล้วก็จบลงดว้ ยการเผยสงิ ทีอยูใ่ นใจออกมา

ฉากทีเอลิโอพาโอลิเวอรท์ ีสถานทีลับ เอลิโอพาโอลิเวอรม์ าในสถานทีลับของเขาเหมอื นเปนการ
เปดประตโู ลกสว่ นตัวใหโ้ อลิเวอรเ์ ขา้ มา เอลิโอไดแ้ สดงออกอยา่ งตรงไปตรงมาในทีๆมเี ขาแค่
สองคนดว้ ยการบอกวา่ ทกุ อยา่ งทีนมี นั ดี รวมถึงโอลิเวอรเ์ รมิ เขา้ หาเอลิโอแบบชดั เจนมากขนึ
เมอื ทังสองเรมิ พูดถึงความรสู้ กึ จะเรมิ ฉายใกล้มากยงิ ขนึ สอื ถึงความรสู้ กึ ของอีกฝายทีพยายาม

จะสอื ใหอ้ ีกฝายรบั รู้

ฉากทีเอลิโอเลือดกําเดาไหลแล้วมาหลบใชน้ าํ แขง็ อังจมูก โอลิเวอรไ์ ดน้ วดและจูบขอ้ เท้าของเอลิเวอรฉ์ ากนถี ่ายให้
เหน็ ถึงกรอบของประตทู ีครอบพวกเขาทังสองไว้ สอื วา่ แมพ้ วกเขาสองคนจะเรมิ เปดเผยความในใจแก่กันแต่เขาก็
ไมส่ ามารถแสดงออกในทีสาธารณะไดส้ ะท้อนใหเ้ หน็ ถึงสภาพสงั คมในยุคนนั ทีตีกรอบวา่ ชายรกั ชายเปนเรอื งทีผดิ

ฉากทีแมพ่ ูดคยุ กับเอลิโอแล้วถามวา่ ชอบโอลิเวอรใ์ ชม่ ยั แล้วแมก่ ็จบั แนน่ ทีดาวหกแฉก ซงึ สญั ลักษณน์ ี Star of David สรอ้ ยทีเอลิโอ
และโอลิเวอรใ์ ส่ นนั มคี วามหมายถึงการรว่ มเพศ สญั ลักษณส์ ามเหลียมควาํ (อวยั ะเพศหญงิ ) และสามเหลียมหงาย(อวยั วะเพศชาย)
หรอื อีกมุม อาจจะมองถึงการรวมเปนหนงึ เดยี วหรอื การรว่ มเพศกันของชายกับชาย การทีคณุ แมจ่ บั จดี าวหกแฉกเปนนยั ยะวา่ คณุ แม่

รบั รวู้ า่ อะไรเกิดขนึ ระหวา่ งเขากับโอลิเวอร์

ฉากทีเอลิโอรอโอลิเวอรก์ ลับบา้ นทีอุโมงค์
ภาพมแี สงฟุงๆสลัวๆเขา้ มา

พรอ้ มกับเพลงทีความหมายเศรา้ สอื ถึงอารมณท์ ีขุน่ มวั
และเพอ้ เฝารอการกลับมาของโอลิเวอร์

ฉากนแี สดงใหเ้ หน็ ถึงความคิดฟุงซา่ นคิดถึงคนรกั
ของเดก็ วยั รนุ่ ทีกําลังมคี วามรกั ไดเ้ ปนอยา่ งดี

ฉากนแี สดงใหเ้ หน็ ถึงความสบั สนทีเกิดจากการ
เปลียนแปลงของตนเองในวยั รนุ่ เมอื เจอค่รู กั เกย์
ทีมาเยยี มบา้ นเอลิโอปฏิเสธทีจะสวมเสอื ทีเปนของ
ขวญั จากค่รู กั เกย์ และเอลิโอจูบมาเซยี รต์ ่อหนา้ พวก
เขา ทังหมดนนั เกิดจากการทีเอลิโอยงั ไมย่ อมรบั ใน

ตอนแรกวา่ ชอบเพศเดยี วกัน

ฉากlove scene ประโยค “Call me by your name and i‘ll call you by mine.”
วา่ มาจากตํานานกรกี โบราณทีวา่ มนษุ ยจ์ รงิ ๆแล้วถกู สรา้ งมาใหม้ สี แี ขน สขี า สองหนา้

ก่อนจะถกู จบั แยก และต้องใชเ้ วลาทังชวี ติ ตามหาอีกครงึ นงึ ของตัวเอง
เรยี กฉันดว้ ยชอื ของคณุ = คณุ คืออีกครงึ นงึ ของฉัน

รวมถึงแสดงความคลังไคล้ทีมตี ่อกันและกันดว้ ยมุมแบบ close up
ตอนพูดประโยคนที ีเต็มไปดว้ ยอารมณอ์ ยูใ่ นหว้ งความรกั

อีกทังชอื ของ Olive กับ Elio มตี ัวอักษรเหมอื นกันสอื ถึงการเปนของกันและกันอีกเชน่ กัน

ฉากlove scene เปนการกระทําของโอลิเวอร์
ทีต้องการพสิ จู นจ์ ากปฎิกิรยิ าการตอบสนองของเอลิโอวา่ ยงั รสู้ กึ กับเขาอยูห่ รอื เปล่า

ฉากลกู พชี เปนการมเี พศสมั พนั ธท์ ีไมใ่ ชแ่ บบชายหญงิ ปกติ เหมอื นเขากับโอลิเวอรท์ ีมเี พศสมั พนั ธ์
กันแบบชายชาย แต่ความลับของเขาก็ถกู รบั รโู้ ดยโอลิเวอรซ์ งึ เปรยี บเสมอื นการถกู เปดโปง ในฉากโอ
ลิเวอรพ์ ยายามแกล้งเขาดว้ ยการจะกินลกู พชี ซงึ สอื ถึงการถกู ล้อเลียนในสงั คมของค่รู กั ชายชาย ใน
ทีสดุ เอลิโอกฌรอ้ งไหด้ ว้ ยความอับอาย แต่โอลิเวอรก์ ลับกอดปลอบเขา ซงึ เปรยี บเสมอื นกับการถกู

ยอมรบั ในทีสดุ

คืนนนั ในเบอรก์ าโม่ เอลลิโอฝนถึงชว่ งเวลาต่างๆ ทีเขาไมเ่ คยมกี ับโอลิเวอร์ เปนความฝนทีจะ
หายไปหมดเมอื ต้องลืมตาตืนขนึ มา โทนสคี วามฝนสอื ถึงอันตรายและหายนะทีกําลังจะเกิด

เปนการเตือนถึงความโศกเศรา้ และเหตกุ ารณจ์ ะเปลียนใหเ้ อลิโอเตรยี มรบั มอื

ฉากทีเอลิโอโทรบอกใหแ้ มม่ ารบั ทีสถานหี ลังจากสง่ โอลิเวอรก์ ลับแล้ว ฉากนถี กู ตีกรอบดว้ ยบานกระจกและตู้
โทรศัพท์สาธารณะทรงสเี หลียมสอื ถึงความเศรา้ และความอึดอัดทีเขาต้องบอกลาคนทีเขารกั
แต่เขาไมส่ ามารถทีจะพูดออกมาตรงๆได้

ฉากทีคณุ พอ่ เปดใจคยุ เรอื งความรกั ของเอลิโอกับโอลิเวอร์ สอื ถึงครอบครวั ทีเขา้ ใจและเปดกวา้ ง ในตอนแรกมกี ารแบง่ ฝงอยา่ ง
ชดั เจนการประจนั หนา้ ระหวา่ งพอ่ กับลมู หี มอนคันกลางระหวา่ งเอลิโอกับคณุ หมายถึงการปดกันก่อนทีคณุ พอ่ เขาจะเรมิ พูดวา่ เจอ
เหตกุ ารณแ์ บบนเี ชน่ กันทําใหเ้ อลิโอค่อยๆเขยบิ เขา้ หาแล้วนงั ทับเบาะทีเปนเหมอื นกําแพงของตัวเอง อีกทังยงั สอนใหเ้ อลิโอไดเ้ ติบโต
ในชว่ งของวยั รนุ่ ทีมคี วามรกั ครงั แรก คณุ พอ่ กล่าววา่ 'เราไมจ่ าํ เปนจะต้องลืมทกุ สงิ ทกุ อยา่ งทีเลวรา้ ย กลับกัน เราควรจะจดจาํ มนั

เพอื ใหเ้ รายงั มคี วามรสู้ กึ กับทกุ สงิ และอยา่ งนอ้ ยก็เปนเครอื งการนั ตีวา่ ครงั หนงึ เราเคยประสบกับมนั มาแล้ ' แมม้ นั จะเปน
ประสบการณท์ ีบอบชาํ แต่ก็นบั วา่ เปนก้าวสาํ คัญทีทําใหเ้ อลิโอเติบโตขนึ ได้ เขาไดเ้ รยี นรหู้ ลายสงิ หลายอยา่ งจากความรกั ครงั นี

ตอนมาเซยี รโ์ ทรมาเขาจาํ เสยี งไมไ่ ดแ้ ถมยงั จาํ สลับแต่พอเปนโอลิเวอรโ์ ทรมาเขากลับจาํ ไดท้ ันที
แสดถึงความคิดถึงอีกฝายตลอดเวลา กรอบผา้ ใบและโต๊ะแบง่ เปนครงึ นงึ ฝงซา้ ยของเอลิโอ
แสดงถึงการทีเขาโอลิเวอรโ์ ทรมาบอกเรอื งแต่งงานทําใหเ้ ขารสู้ กึ ตัวหดเหลือแค่ครงึ เดยี วเท่านนั
การทีเอลิโอกระซบิ เรยี กโอลิเวอรด์ ว้ ยชอื ตัวเองผา่ นสายโทรศัพท์ สะท้อนถึงความทีเดก็ หนมุ่ ไมเ่ คยเลิก
คิดถึงการเปนสว่ นหนงึ ของ 'กันและกัน' กับโอลิเวอร์ เพราะโอลิเวอรย์ งั เปนสว่ นหนงึ ของเขาเสมอ

โอลิเวอรบ์ อกวา่ ถ้าพอ่ เขารเู้ ขาคงโดนสง่ เขา้ สถานพนิ จิ
เปนสงิ ทีสะท้อนสภาพสงั คมทียงั ไมย่ อมรบั เรอื งการรกั เพศเดยี วกันอยา่ ง

ชดั เจน
ซงึ แตกต่างจากครอบครวั เอลิโอทีพรอ้ มจะเขา้ ใจและเปดกวา้ ง
ซงึ หาไดย้ ากในยุคสมยั นนั โอลิเวอรถ์ ึงไดบ้ อกเอลิโอวา่ เขานะ่ 'โชคด'ี

การอยูห่ นา้ เตาผงิ และฉายภายเอลิโอใกล้มากแต่ฉากดา้ น
หลังเขาเปนหนา้ ต่างทีหมิ ะกําลังตก สอื ถึงการทีเขายงั คิดถึง
โอลิเวอรเ์ สมอเตาผงิ เหมอื นพระอาทิตยใ์ นปดภาคฤดรู อ้ นที
เขาไดเ้ จอกับโอลิเวอร์ เขาจดจอ่ อยูก่ ับมนั แต่ความเปนจรงิ
แล้วขา้ งนอกนนั มเี พยี งพายุหมิ ะทีไมม่ พี ระอาทิตยใ์ นฤดรู อ้ น

และไมม่ โี อลิเวอรอ์ ีกแล้ว

ความรกั ทีไมอ่ าจเปดเผย

ในเรอื งแต่ละฉากจะอาบดว้ ยแสงอาทิตย์
แสดงถึงการพบกันของเอลิโอกับโอลิเวอร์

เปนความรกั ทีสวยงามและบรสิ ทุ ธิ
แต่ดว้ ยสภาพสงั คมต่างๆในป1983
การรกั เพศเดยี วกันนนั เปนสงิ ทีผคู้ นมองวา่ ผดิ
เวลาทีพวกเขาอยูด่ ว้ ยกันมกั จะมแี สงมดื ลงหรอื กลืนไปกําแพง

และมกี รอบล้อมไวเ้ สมอ
แต่เมอื เขาไปในทีๆไมม่ ใี ครมเี พยี งเขาสองคน

ก็จะเปนภาพมุมกวา้ งแสดงถึง
ความรกั ทีเปนอิสระเสมอื นการอยูด่ ว้ ยกัน
เพยี งสองคนบนโลกทีไมต่ ้องปดบงั ใคร

เครอื งแต่งกาย
เอลิโอกับโอลิเวอร์

เสอื สาํ หรบั เอลิโอนนั
เสอื ผา้ ของเขาจะเปรยี บกับกําแพงกันความรสู้ กึ
ทีเมอื ยงิ ใสน่ อ้ ยชนิ ก็จะยงิ แสดงความรสู้ กึ ตัวเอง

ออกมามากเท่านนั
ตอนเอลิโอรสู้ กึ สบั สนหลังจากนอนกับโอลิเวอร์

หรอื ไปเดทกับมาเซยี ร์
เอลิโอจะใสเ่ สอื ตัวใหญๆ่ ทังๆทีปกติไมค่ ่อยใส่
และในฉากบอกลาโอลิเวอรเ์ อลิโอใสเ่ สอื เชติ

ทีโอลิเวอรใ์ สม่ าบา้ นเขาวนั แรก
สอื วา่ โอลิเวอรก์ ลายเปนสว่ นหนงึ ของเอลิโอไปแล้ว

เสอื ผา้ สาํ หรบั โอลิเวอร์
ชว่ งต้นเรอื งวา่ เขามกั จะใสเ่ สอื เชติ สซี ดี กับแวน่ ตากันแดด

โดยมุมกล้องจะอยูไ่ กลจากเขาค่อนขา้ งมาก
ประกอบกับพฤติกรรมทีดเู ยน็ ชา

มรี ะยะหา่ งทีทําใหค้ ่อนขา้ งดหู า่ งเหนิ
คาดเดายาก ก่อนทีในท้ายเรอื งนั

นสเี สอื ผา้ จะเรมิ เปลียนเปนสเี ขม้ ขนึ
อ่อนโยนมากขนึ

เปรยี บกับความรสู้ กึ ของโอลิเวอร์
ทีเรมิ เปดใจและอบอุ่นมากยงิ ขนึ


Click to View FlipBook Version