The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by EE&IC_HR/BJC Big C, 2021-05-06 06:38:35

HR Newsletter Apr 2021

HR Newsletter No.4 Apr 2021

HR Newsletter
ฉบับที่ 4 ประจำ� เดือนเมษายน 2564

สารจากคุณปฐพงศ์ เอ่ยี มสโุ ร

สารจากผูบ้ ริหาร หนา้ 3

มารจู้ กั ทีม HR Business Partner

หนา้ นี้ มคี ำ� ตอบ หนา้ 6

Active Listening: A Path to Empathy “เม่ือเราใส่หูฟงั ให้หวั ใจ”

คาบเรียนน้ี พ่ีจัดให้ หนา้ 10

สขุ กนั เถอะเรา ตอนท่ี 2 เพราะอะไร...เราถึงภมู ิใจในองคก์ ร

เรื่องเลา่ ชาวออฟฟิศ หนา้ 13

ประมวลภาพบรรยากาศเบื้องหลงั งาน BJC Big C 2021 New Year Party

สขุ กนั เถอะเรา หนา้ 14

บทบรรณาธกิ าร
“Listening มากกวา่ การไดย้ นิ คือ การฟัง” การฟังอย่างลึกซ้ึงจึงเป็นส่ิงที่ส�ำคัญในยุคที่เต็มไปด้วยการ
คนทุกคน มักล้วนเกิดมาพร้อมประสาทสัมผัสต่างๆ ท่ีช่วยใน สื่อสารออนไลน์มาก ไม่ว่าจะมีความส�ำคัญทางด้านการมีความสัมพันธ์
เร่ืองของการส่อื สารระหว่างกัน หน่งึ ไดน้ น้ั คอื การไดย้ นิ แต่เพราะอะไร กับคนรอบข้าง ครอบครัว หรอื ความส�ำคญั ในการสือ่ สาร ทำ� งานร่วมกนั
มากกว่า “การได้ยนิ ” คอื “การฟงั ” ภาวะความเป็นผู้น�ำ จนถงึ ความส�ำคัญเชิงจิตวิญญาณ
แม้ว่าในปัจจุบันน้ีเทคโนโลยีต่างๆ จะช่วยให้การสื่อสาร การรบั ฟงั อยา่ งแทจ้ รงิ ทจี่ ะสามารถชว่ ยผอู้ นื่ ไดน้ นั้ ตอ้ งเปน็ การ
ไรข้ ดี จำ� กดั ผคู้ นสามารถสอ่ื สารกนั ไดจ้ ากทว่ั ทกุ มมุ โลก และสามารถทำ� ได้ รบั ฟงั ท่ีเปน็ เหมอื นการสือ่ สารออกไปว่า สงิ่ ท่สี �ำคญั สำ� หรบั ผู้พดู กส็ ำ� คัญ
หลายรูปแบบ ทั้งผ่านการแชท คุยโทรศัพท์ หรือคุยแบบเห็นหน้า ส�ำหรับเราด้วย และสิ่งท่ีคนฟังควรจะท�ำ เพื่อให้อีกฝ่ายหน่ึงรู้สึกว่า
แต่การสื่อสารอย่างลึกซึ้ง การพูดคุยและการรับฟังอย่างแท้จริง เรารบั ฟงั เขาอยา่ งแทจ้ รงิ กค็ อื การฟงั อยา่ งจรงิ ใจ ฟงั ดว้ ยความเขา้ ใจ และ
กลบั ดูจะถดถอยลง ฟังอยา่ งละเอยี ด
โดยท่วั ไปสังคมเราและวัฒนธรรมแบบเกา่ มักใหค้ ณุ ค่ากบั คน เหมือนดังเช่นค�ำพูดตอนหน่ึงของ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม
ที่มีความสามารถในการพูด ตั้งแต่ในโรงเรียนที่ออกแบบการสอนให้ Miss Universe Thailand 2020 ท่กี ล่าวว่า “คนในสังคมเดย๋ี วน้ี เราไม่
นกั เรยี นไดเ้ ปน็ ผพู้ ดู ทด่ี ี หรอื เมอื่ เรม่ิ โตขน้ึ ความเปน็ ผนู้ ำ� กม็ กั จะใหค้ ณุ คา่ ค่อยรับฟังกัน เราได้ยิน แต่เราไม่ได้รับฟัง การเป็นมนุษย์ สิ่งหน่ึงท่ีเรา
กับผทู้ ีพ่ ดู เก่ง มคี วามสามารถในการอภปิ ราย โนม้ นา้ วผคู้ น จนท�ำใหโ้ ลก ต้องการคอื การทีเ่ พื่อนมนษุ ย์คนอนื่ เข้าใจเรา เขา้ ใจความรู้สึกเรา เข้าใจ
ของเราเตม็ ไปดว้ ยคำ� สอน การโนม้ นา้ วจติ ใจ และหลายครง้ั ทม่ี กั จะทำ� ให้ วา่ เรากำ� ลงั ประสบกบั อะไรอยู่ ถา้ เราหนั มาฟงั ซง่ึ กนั และกนั มนั ดมี ากๆ”
คนเรา คดิ ถงึ แตส่ งิ่ ทต่ี นเองก�ำลงั จะพดู มากกวา่ การฟังสง่ิ ทอี่ ย่ขู า้ งหนา้ Have You Listened? วนั นีค้ ุณรบั ฟงั แลว้ หรือยัง?

สารบัญ

สารจากผบู้ รหิ าร หนา้ หน้า
ข่าวประชาสมั พันธ์
น้องท�ำดี พ่ขี อชม 3 คาบเรียนนี.้ .พ่ีจัดให้ 10
หนา้ นี้ มคี �ำตอบ 4 เรื่องเลา่ ชาวออฟฟิศ 13
รูท้ นั รกั ษาสิทธิ 5 สุขกันเถอะเรา 14
เศรษฐีเงนิ ออม 6 ท�ำดี ทวสี ุข 16
8 พนกั งานรู้ ส้โู ควิด 18
9 โหรา พาสอ่ งดวง 19

2 HR Newsletter

“Listening“ สารจากผู้บรหิ าร

มากกวา่ การได้ยนิ Listening มากกวา่ การไดย้ นิ คอื การฟัง...
คือการฟัง ผมคิดวา่ เคยมีค�ำถามในใจบ้างไหมครับว่าสองค�ำนี้ต่างกันอย่างไร
เพราะดเู หมอื นเปน็ เรอ่ื งปกติ เปน็ สงิ่ ทต่ี ดิ ตวั มาตง้ั แตเ่ กดิ เรากไ็ ดย้ นิ แลว้
สองค�ำน้ตี า่ งกัน จะยากตรงไหน และสำ� คญั ยงั ไง ผมคดิ วา่ สองคำ� นตี้ า่ งกนั ตรงทมี่ คี วาม
ตรงทม่ี ีความตงั้ ใจ ตั้งใจในการรบั ขอ้ ความตา่ งกัน
ในการรบั ขอ้ ความ “พๆี่ ขอผมพดู หนอ่ ย… ฟงั ฉนั พดู ใหจ้ บกอ่ น… พฟ่ี งั ผมบา้ ง…
ไม่มีใครฟังหนูเลย… ไม่มีใครเข้าใจผมเลย…” และอีกมากมาย
ต่างกัน ทเ่ี รามกั ไดย้ นิ ไมว่ า่ จะเปน็ ทบ่ี า้ น ทโี่ รงเรยี น มหา’ลยั ทท่ี ำ� งาน เปน็ ตน้
มกั เปน็ อปุ สรรคตอ่ ความสำ� เรจ็ ในงานนน้ั ๆ โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ เราไมไ่ ด้
อยู่คนเดียว ต้องใช้ชีวิต ท�ำงาน ร่วมงาน ประสานงานกับคนอื่น
พวกเราคงเจอเร่ืองน้ีมาบ้างเหมือนผม มากน้อยแล้วแต่กาลเวลาและ
สถานะ และกเ็ ปน็ ปญั หาใหญข่ ององคก์ ารทง้ั หลายและพวกเราหลายคน
ที่ BJC ก็เปน็ องคก์ รนึงท่ตี อ้ งเจอเหตกุ ารณแ์ ละปญั หาเหลา่
น้ี และเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่บริษัทมีการปรับ Value (BJC) and
Culture (DCF) และมีการท�ำโครงการต่างๆ เพ่ือผลักดันให้เกิดไป
พรอ้ มๆกับ ค่านิยมและวฒั นธรรมองคก์ รใหม่ และหนงึ่ ในน้ันทีบ่ ริษัท
ให้ความส�ำคัญมาก คือ เรื่อง Effective Listening and Open for
Communication เพราะเชอ่ื วา่ การเปน็ ผฟู้ งั ทด่ี จี ะนำ� มาซง่ึ ความสำ� เรจ็
ในทกุ ๆ ดา้ น ลดความเขา้ ใจผดิ ลดความขดั แยง้ ไมว่ า่ จะเปน็ การรบั ฟงั
จากผู้ใต้บังคับบัญชา จากเพ่ือนร่วมงาน จากลูกค้า หากเราฟังไม่ดี
ตคี วามไมถ่ กู อาจนำ� ไปสปู่ ญั หางา่ ยๆ ฟงั ใหด้ ี จะไดถ้ ามถกู กจ็ ะไดข้ อ้ มลู
ที่ถูกตอ้ งและเปน็ ประโยชน์
ผมเคยได้รับการแนะน�ำมาง่ายๆ ว่าเราควรจะต้องฝึกเร่ือง
เหลา่ น้ี คอื ใหม้ ี ความอดทน มมี ารยาท ไมพ่ ดู แทรกหรอื ขดั จงั หวะ ตง้ั ใจ
ฟัง มองตา และจับประเด็น ในการเป็นผู้ฟังท่ีดี ท�ำได้ตามนก้ี น็ ่าจะ
ชว่ ยใหเ้ ราเปน็ ผฟู้ งั ทด่ี ี และถามคำ� ถามทดี่ ี เพอื่ ไปทำ� งานใหด้ ไี ดน้ ะครบั
ลองเอาไปปรบั ปรงุ ใชด้ นู ะครบั ผมกพ็ ยายามกบั ตวั เองอยทู่ กุ วนั
เชน่ กนั นา่ จะชว่ ยใหพ้ วกเรามที กั ษะในการฟงั ทด่ี ขี น้ึ และจะไดส้ ามารถ
เพมิ่ ประสทิ ธภิ าพของการทำ� งานดขี นึ้ ไปอกี นะครบั ยงิ่ สมยั นสี้ มาธพิ วก
เราถกู ตดั สะบ้นั ใหส้ ้นั ลงไปเรอื่ ยๆกับ มือถอื และส่ือทางออนไลน์ตา่ งๆ
ทัง้ ในงานและนอกงาน ประสิทธภิ าพในการฟังอาจลดลง
ฝากอกี นดิ วา่ ชว่ งนโ้ี ควดิ มาแรง ขอใหพ้ วกเราระมดั ระวงั ดแู ล
สขุ ภาพมพี ลงั และกำ� ลงั ใจในการฟนั ฝา่ ทกุ ปญั หาในชว่ งนไี้ ปดว้ ยกนั นะครบั

ปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร

Deputy Chief Executive Officer
บรษิ ทั บ๊กิ ซี ซเู ปอร์เซน็ เตอร์ จำ� กดั (มหาชน)

HR Newsletter 3

ข่าวประชาสมั พนั ธ์

เม่ือวนั ศุกรท์ ี่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มบริษทั บีเซี บ๊ิกซี โดยฝา่ ยทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการจัดงานปี
ใหม่ จัดงาน 2021 New Year Party Proud to be BJC Big C ตอน “สขุ กนั เถอะเรา New Normal New
Fun” ซึ่งเป็นคร้งั แรกกับการจัดงานในรปู แบบ Live Streaming ผา่ น Facebook Close Group เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรการการป้องกันกันแพร่ระบาดของ COVID-19 และเป็นการปรับรูปแบบการจัดงานให้
สอดคลอ้ งกับยุตดจิ ทิ ลั ภายในงานประกอบไปด้วยการจบั สลากรางวัล กิจกรรมเกมสต์ ่างๆ รวมไปถึงความ
บันเทิงต่างๆ มากมาย ซ่ึงนอกจากจะเป็นการถ่ายทอดสดความบันเทิงไปให้พนักงานแล้ว ยังเป็นการสร้าง
การมสี ว่ นรว่ ม ปฏสิ มั พนั ธร์ ะหวา่ งพนกั งานกบั ทมี งาน และผบู้ รหิ ารทรี่ ะหวา่ งการถา่ ยทอดสด ฝา่ ยทรพั ยากร
บุคคลกลุ่มบริษัท ขอขอบพระคุณผู้บริหาร พนักงาน ทีมงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมท�ำให้งานดังกล่าวเกิดข้ึน
ภายใต้การจัดงานรูปแบบใหม่ และให้ความสนใจพร้อมกับให้โอกาสได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับ
ทุกท่าน ท่ามกลางสถานการณท์ ี่ตึงเครียดในปจั จบุ ัน
เมอ่ื วันท่ี 19 เมษายน 2564 ท่ีผ่านมา ฝ่ายทรพั ยากรมนุษย์ บรษิ ัท บิก๊ ซ๊ ซูเปอร์เซน็ เตอร์ จำ� กัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม 21-Day
Ideas Challenge (21 วัน 21 ไอเดีย) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างพฤติกรรมให้พนักงานผ่านโครงการ
Creativity Project ถือเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ด้วยการส่งไอเดียในมุมมอง
งานของเรา, หน่วยงานอ่ืน มุมมองลูกค้า หรือมุมมองอื่นๆ ท่ีเป็นการพัฒนาวันละ 1 ไอเดีย เป็นเวลา 21 วัน ผ่านการอ้างอิง
ทฤษฎ ี 21 วนั (21-Day Habit Theory) ซงึ่ ไดร้ บั การสง่ ไอเดยี เขา้ มาเปน็ จำ� นวนมาก ฝา่ ยทรพั ยากรมนษุ ย์ ขอขอบพระคณุ สำ� หรบั
การให้ความร่วมมือและร่วมสนุกกันในครั้งนี้ พนักงานสามารถติดตามผลสรุปและผลการตัดสินของโครงการดังกล่าวน้ีและ
โครงการอ่นื ๆ ใน Creativity Project อกี มากมายไดท้ น่ี ี่ เร็วๆ นี้

Internal Vacancy Position: QA& Training Manager L7 (1 Position)
Key Responsibilities:
Position: Sr. Manager, Trade Analysis
Key Responsibilities: - Monitors performance of staff members according to established
monitoring standards, support team in delivering coaching and feedbacks to Team
- Provide weeklysales meeting pack and be in charge of sales construction Leaders for further action.
- Simulate sale and transaction impact of new/future trade activities
- Evaluate and analyze key trade driver, promotion and ad hoc analysis - Perform QA of In-house call, also produce QA monthly report.
- Contribute to budget process; forecast daily budget phasing and provide - Develop talk script for Contact Center when new service launched.
calendar impact - Work Closely with Contact Center Team Leaders to ensure effective coaching and
- Coach subordinates and develop team to deliver Marketing’s trade activities development to front line staff to continuously improve.
- Monitor, analyze and develop corrective/preventive actions.
SEB – Customer Contact Center - Monitor and ensure all product, service information, bulletin to be updated for
Position: Call Center Supervisor (2A) Contact Center team to support customers.
- Develop, assess and refine processes & procedures to: ensure continuous improve
Experience : At least 3 years’ experience of Call Center. ment in the delivery and quality of services, remedy any existing performance gaps,
and adapt to changes in business needs.
Position: Call Center Agent / (Thai / English) (2B) - Maintain, and improve the Call Recording Quality Management platform.
- Prepare reports to communicate outcomes of quality activities.
Experience : 1-2 years’ experiences in call center or customer service field. - Identify training needs and organize training interventions to meet quality standards.

Key Responsibilities: Position: Admin Support Officer (2A)
Key Responsibilities:
- Bachelor’s degree or higher.
- Experience of Call Center / background in customer service is preferred. - Monitor all SPO cases from all Channels and ensure cases are solved under SLA. 
- Have a good attitude, service mind, communication skill and interpersonal skill. - Manage Contact Center to meet Customer Service KPIs, Customer Requirement
- English Call Center Agent ,Call Center Supervisor, Call Center Lead required and company processes.                                                             
TOEIC 550 up. - Manage related reports as daily, bi-weekly, monthly.                       
- Proficiency in computer skill. - Handle the other jobs as assigned.         
- Able to work on shift schedule
Medthod of Application:
All application should include functional e-mail address and mobile number,
letter of application and addressed to [email protected]
For more infomation please contact recruitment team.
Tel. 063 208 0701 Khun Autsawin / before May 18,2021

4 HR Newsletter

น้องท�ำดี พ่ีขอชม

นอ้ งทำ� ดี พ่ีขอชม

“เกบ็ โทรศัพท์ลกู คา้ ได้แลว้ น�ำส่งคืนลกู ค้า” “ใหค้ วามชว่ ยเหลือลูกคา้ ค้นหาโทรศัพท์
คุณโกสนิ ทร์ ยอดรัก แผนก DF สาขา นครพนม ทีว่ างลมื ไว้บนโตะ๊ ศนู ย์อาหารแลว้ หายไป จนมผี ูน้ ำ� มาส่งคนื

“เมอ่ื วันท่ี 24 เมษายน 2564 คณุ นรนิ ทร์ทพิ ย์ และด�ำเนนิ การนำ� สง่ คนื ลูกคา้ ต่อไป”
ได้ท�ำกญุ แจรถหล่นหายตอ่ มา คณุ วรญั ญา ขตั ยิ านนท์ คณุ ณจั สยิ ากรณ์ ประเสรฐิ สขุ แผนก Operation Mgr. สาขา รม่ เกลา้

เจา้ หนา้ ที่แผนกแคชเชยี รเ์ ก็บไดแ้ ละนำ� สง่ คืนใหก้ ับ “คุณฐากร ดลยาเกริก พอ่ บ้าน บ๊กิ ซีร้อยเอ็ด
จดุ บรกิ ารลูกค้าในเวลาตอ่ มาคุณลกู ค้าไดม้ าติดตอ่ รับคนื เก็บโทรศัพทม์ ือถอื ท่ีหลน่ หายของคณุ ลูกค้า
และไดน้ ำ� มาคนื จดุ บรกิ ารลูกคา้ จนสามารถติดตอ่ ลกู ค้ามารับคืน
คณุ ลกู ค้าจึงขอชนื่ ชมเพือ่ เป็นขวัญก�ำลงั ใจ
และขอให้รกั ษาความดนี ต้ี ่อไป” ขอขอบคณุ ในความดีและซือ่ สัตย์ค่ะ”
คณุ ฐากร ดลยาเกรกิ แผนก พนักงานท�ำความสะอาด สาขา รอ้ ยเอ็ด
คณุ วรญั ญา ขตั ยิ านนท์ แผนก Customer Experience สาขา รอ้ ยเอด็
“คุณเกษร พนักงานท�ำความสะอาดบกิ๊ ซีสาขาเลย
“เพอื่ นนักงานบก๊ิ ซรี อ้ ยเอด็ เกบ็ กระเป๋าไดท้ โี่ ตะ๊ รบั ประทานอาหารทศ่ี ูนย์อาหาร
ช่วยกนั เปล่ยี นยางรถของคุณลกู ค้า ท่ีเกดิ ยางรวั่ ซมึ โดยในกระเป๋ามสี มุดบันทึก และทรพั ยส์ ินมคี า่ อน่ื ๆ

จนสามารถขับเคลื่อนต่อได”้ คณุ ลกู คา้ ไดช้ นื่ ชมและขอบคุณกบั เจ้าที”่
คุณวัฒนากร ชา่ งศรี แผนก Loss prevention สาขา รอ้ ยเอด็ คณุ เกษร ประรองคำ� แผนก พนักงานท�ำความสะอาด สาขา เลย

“พนักงานทำ� ความสะอาด เก็บ iPad ไดท้ ่ลี านจอด “พนักงานทำ� ความสะอาด เก็บกระเปา๋ ลกู คา้ ได้ทีล่ านจอด
น�ำสง่ คืนลูกค้า ประทบั ใจ โทรชมเชย ผ่าน 1756” ลกู ค้ามาตดิ ต่อรับกลับเรียบรอ้ ย และลกู ค้าไดโ้ ทร.ชมเชย

MR.CHEAN KER (คณุ เจียน เกบ) ผ่าน Call Center 1756”
แผนก พนักงานทำ� ความสะอาด สาขา แจง้ วฒั นะ 2 MR.LIS LIEM (คณุ ลิส เลยี ม)
แผนก พนกั งานท�ำความสะอาด สาขา แจง้ วัฒนะ 2

“เกบ็ แหวนทองลูกค้าไดต้ รงหน้าแผนก Seafood”
คุณธเนศ พรี ะพงษ์ แผนก Seafood สาขา จันทบุรี

“ใหค้ วามชว่ ยเหลือ เรียกรถพยาบาล “พนกั งานเจอโทรศพั ท์ samsung มลู ค่า 4,990 บาท”
และน�ำลูกค้าทป่ี ว่ ยจากการเลอื ดไหลออกจาก คณุ ธิดาพร ทองดว้ ง แผนก PC รองเทา้ นกั เรียน สาขา นาทวี
เสน้ เลือดไมห่ ยุดแผลฟอกไต ส่งรพ.โรงงานยาสูบ ”
คณุ ไชยา ดษิ ยกมลและคุณนพดล นลิ ส�ำรดิ HR Newsletter 5

แผนก Loss prevention สาขา พระราม 4
คุณฮาฟิต​วาเลาะ แผนก

รกั ษาความปลอดภัย สาขา พระราม 4

หนา้ น้ี มีคำ� ตอบ

“HRBP” หรอื “HR Business Partner” อีกกลุ่มหนงึ่ ที่เราอยากพาคณุ ไปท�ำความรจู้ กั ในฉบับน้ี HR Business Partner
เราขอแนะนำ� ทีม HRBP จาก อตุ สาหกรรมท�ำเครือ่ งแกว้ ไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรอื Thai Glass Industries
Public Company Limited (TGI) วันนีเ้ ราจึงขอพาทุกทา่ นไปรจู้ กั กบั ทมี HRBP เหล่านก้ี ันค่ะ

HRBP-TGI ยศพัทธ์ บญุ แย้ม (ต๋ี)
การจดั การขยะ/งานรกั ษาความสะอาด
[email protected] | 02 769 3500 Ext.428

อำ� นาจ เพญ็ พงษ์ (หมู) พฒุ ิพงศ์ ปานสมัย (ตยุ้ )
ผอู้ �ำนวยการฝ่ายทรพั ยากรบคุ คล รถสว่ นกลาง/รถรบั -สง่ พนกั งาน/ลอ๊ คเกอร/์ ลานจอดรถ
[email protected] | 02 769 3500 Ext.587 [email protected] | 02 769 3500 Ext.295
สมชาย ต้นธง (โจ)
ประภารัตน์ กิจทองพศิ ิษฐ (หญงิ ) กลอ้ ง CCTV/ รปภ./คา่ ใชจ้ า่ ยรถสว่ นกลาง/
ผจู้ ัดการฝา่ ยทรพั ยากรบุคคลและสนับสนนุ สว่ นกลาง เครอ่ื งแสกนบัตรเข้าโรงงาน
[email protected] | 02 769 3500 Ext.558 [email protected] | 02 769 3500 Ext.222
สณุ ิษา จินดาดวง (ตาล) ปรินทร์ ศิรโิ ชติวณิชย์ (น๊อต)
ผูจ้ ดั การสว่ นพัฒนาทรพั ยากรบุคคล ตดิ ตอ่ ราชการ/ขอใบอนญุ าต/สญั ญาเชา่ รถประจำ� ตำ� แหนง่
[email protected] | 02 769 3500 Ext.597 [email protected] | 02 769 3500 Ext.653
รงุ่ นภา เวชสรุ กั ษ์ (ภา) เสาวลักษณ์ ไทยเจริญ (นชุ )
ผจู้ ัดการสว่ นธรุ การท่ัวไป CSR/ส่ือประชาสมั พนั ธ์/
[email protected] | 02 769 3500 Ext.574 กจิ กรรมพนักงานสมั พนั ธ์/สหภาพแรงงาน
ลภสั นอ้ ยพงึ่ บญุ (ยู) [email protected] | 02 769 3500 Ext.225
สมัครงาน/ลาออก/บตั รพนกั งาน เตอื นใจ ทพิ ยโ์ กมล (เตอื น)
[email protected] | 02 769 3500 Ext.217 ฝึกอบรมภายใน ภายนอก/นักศกึ ษาฝกึ งาน/BDC
พชั รียา เจรญิ อภพิ ล (ทพิ ย) [email protected] | 02 769 3500 Ext.218
การลงเวลาท�ำงาน/เบี้ยขยัน/โอที
[email protected] | 02 769 3500 Ext.215 มณีรัตน์ ยนื ยาว (ซออ)ู้
วาสนา ภูฆัง (นชุ ) ฝกึ อบรม/หน้าแวบ็ Intranet
เงนิ เดอื น/หนังสือรับรองเงนิ เดือน/เงนิ กสู้ วสั ดกิ าร [email protected] | 02 769 3500 Ext.223
[email protected] | 02 769 3500 Ext.373
รชั เกล้า นาวลั ย์ (ป)ุ๊ รวชี ญา มหาชน (ปิก๊ )
ทุนการศกึ ษา/รางวลั นานป/ี ฝึกอบรม (OKM)
กจิ กรรมพนกั งานสัมพันธ์/งานเอกสาร [email protected] | 02 769 3500 Ext.211
[email protected] | 02 769 3500 Ext.594 มณธญาพทั น์ ค�ำพล (ปาน)
ประกนั สังคม/ประกนั ชวี ติ /กองทนุ ส�ำรองเลี้ยงชพี /
6 HR Newsletter ทวภิ าคี/Outsouce
[email protected] | 02 769 3500 Ext.216
นวพร ไทยทอง (ก้อย)
คา่ รกั ษาพยาบาล/เครือ่ งแบบพนักงาน/
เยย่ี มไข้/ค่าทำ� ศพ
[email protected] | 02 769 3500 Ext.568

หนา้ น้ี มคี �ำตอบ

HR Business Partner ตอ่ เนอ่ื งจากฉบับทแ่ี ลว้ ทม่ี ีการแนะน�ำ “HRBP” หรอื “HR Business Partner” วันน้ีเราจงึ ขอพา
ทกุ ทา่ นไปรู้จกั กบั ทีม HRBP อีกหนึ่ง Format ภายใต้บรษิ ัท บ๊กิ ซี ซเู ปอร์เซน็ เตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) เหมือนกัน
คะ่ Format นีเ้ รยี กวา่ Big C Hyper Format ท่ีจะดูแลเหลา่ บรรดาพีๆ่ น้องๆ เพ่ือนๆ สำ� หรบั Big C Hyper,
Big C Market และ Big C Foodplace ทุกสาขาทั่วประเทศ จะมีใครกันบา้ งเราไปทำ� ความรู้จกั กันค่ะ

HRBP-Big C Hyper Format

ทวพี ร พงั แก้ว (แป๊ก) ทตุ ิยาภรณ์ คลา้ ยเรือง (อวิ๋ )
Store Hyper, Market, Food Place, Depot, Store Management OJT
MM Food Service, New Business, Talad and Support Store Operation
[email protected] | 02 769 3500 Ext.6797 [email protected] | 02 655 0666 Ext.5796
วราภรณ์ ก้อนแก้ว (ต่าย) สปุ ราณี อรรถกลุ (เอ๋)
HRBP1 ดแู ละสาขาภาคเหนือ, ภาคกลาง, PC Management, Uniform, Admin Page Social
กรุงเทพชน้ั นอก (Big C Hyper, Market, Depot) Media Recruitment
[email protected] | 099 287 3015 [email protected] | 02 655 0666 Ext.7398
รงุ่ ลดา สทิ ธิโสภณกำ� จร (รงุ่ ) เชฎฐพล แก้วรัตน์ (พจน)์
HRBP2 ดแู ลสาขาภาคอสิ าน Recruitment SGM and Manager Big Fomat
(Big C Hyper, Market and Depot) [email protected] | 02 655 0666 Ext.7242
[email protected] | 065 729 1696, 089 622 5887 จริ าภรณ์ เพช็ รศรี (จ)ิ
สมสมัย ภมู าสา (อ้อย) ผ้จู ดั การสหกรณอ์ อมทรัพย์พนักงาน BJC Big C
HRBP3 ดแู ลสาขาภาคตะวนั ออก, กรุงเทพชั้นใน [email protected] | 02 655 0666 Ext.5723
(Big C Hyper, Market, Food Place)
[email protected] | 085 485 9731 HR Newsletter 7
พรทพิ ย์ สุวรรณเตมีย์ (เล็ก)
HRBP4 ดแู ลสาขา ภาคใต้ และ กรงุ เทพฝงั่ ตะวนั ตก
(Big C Hyper, Market, Food Place)
[email protected] | 085 489 7032
นจุ นารถ ภาวงค์ (นจุ )
HRBP Data Analysis and New Business Talad
Store, PDP, KPI system Store
[email protected] | 02 655 0666 Ext.7061

แลว้ พบกบั การแนะน�ำทมี HRBP อื่นๆ ไดใ้ นฉบบั ต่อไป

รู้ทัน รกั ษาสทิ ธิ

โรคโควิด-19 กับสิทธิประกนั สังคม

นายทศพล กฤตวงศว์ มิ าน เลขาธกิ าร ห้องแล็บ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่าตรวจ เลขาธิการสำ� นกั งานประกันสงั คม กล่าว
สำ� นกั งานประกนั สงั คม กระทรวงแรงงาน กลา่ ว หรือค่ายาใดๆ หากอาการไม่เข้าขา่ ย ไม่แนะน�ำ ต่อไปว่าขณะนี้มีข่าวว่าผู้ประกันตนที่กลับมา
ถึง สถานการณ์โรคติดเชอ้ื ไวรัสโควิด – 19 ท่ี ใหไ้ ปขอตรวจเอง จากตา่ งประเทศแตไ่ มไ่ ดม้ อี าการ ไปแสดงความ
ยงั คงเกดิ ขนึ้ อยา่ งตอ่ เนอื่ งและระบาดไปทวั่ โลก หากผปู้ ระกนั ตนไมส่ ามารถเข้ารักษาใน ประสงค์กับโรงพยาบาลตามสิทธิเพ่ือขอตรวจ
ว่า ส�ำนักงานประกันสังคม ในฐานะหน่วยงาน โรงพยาบาลตามสทิ ธไิ ด้ เชน่ อยตู่ า่ งจงั หวดั ตา่ ง วา่ ตดิ เชอ้ื โควดิ -19 หรอื ไม่ ขอยำ�้ วา่ ไมค่ วรเขา้ ไป
ที่ท�ำหน้าท่ีดูแลสุขภาพของประชาชนในระบบ พ้ืนท่ี สามารถเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาลท่ีอยู่ ในโรงพยาบาลเพราะอาจเส่ียงต่อการติดเช้ือ
ประกนั สงั คม ไดต้ ดิ ตามสถานการณก์ ารระบาด ใกล้ หรือโรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งตามระบบ ควรเฝ้าระวังตนเอง สังเกตอาการตนเองอยู่ใน
ของโรคดงั กลา่ วอยา่ งใกลช้ ดิ พรอ้ มยำ�้ ผปู้ ระกนั ประกันสังคมจะสามารถเบิกจ่ายได้เป็นกรณี บ้าน ใช้อุปกรณ์ป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย
ตน ที่มีอาการปว่ ย มไี ข้ ไอ เจบ็ คอ อย่าละเลย ฉกุ เฉิน หรือฉกุ เฉินสถานทไี่ ด้ภายใน 72 ชวั่ โมง ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อ่ืน และรับประทานอาหาร
ให้ไปเข้ารับการตรวจรักษา ซักประวัติในโรง หากจำ� เปน็ ตอ้ งถกู กกั กนั เพอ่ื ไมใ่ หม้ กี ารแพรเ่ ชอื้ ตามหลักโภชนาการ ออกก�ำลังกาย เพื่อให้
พยาบาล ตามสทิ ธกิ ารรกั ษาพยาบาล โดยไมเ่ สยี ให้แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิให้รับผิดชอบค่าใช้ ร่างกายแขง็ แรง เพือ่ สรา้ งภมู ิตา้ นทาน กนิ ของ
ค่าใช้จ่าย และต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริง จ่าย และขอย้�ำว่าหากไม่มีอาการใดๆ หรือ ร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ
ว่ามีประวัติไปต่างประเทศหรือไม่ หรือมีญาติ อาการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ของการตรวจ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อับอากาศ และหากมี
ป่วยเป็นไข้หวัดหรือไม่ เพ่ือแพทย์ประเมิน แต่ต้องการตรวจเอง ไม่แนะน�ำให้ไปขอตรวจ อาการ มีไข้ ไอ มีน้�ำมูก ให้รีบเข้าโรงพยาบาล
อาการได้ถูกต้องหากแพทย์สงสัยว่าจะเข้าข่าย เองจะเพิ่มความเสี่ยงในการเข้าไปรับเชื้อในโรง ตามสิทธิ แต่แรกท่ีเร่ิมมีอาการ เพื่อให้แพทย์
โรคโควิด-19 แพทย์จะส่งตรวจเพาะเช้ือทาง พยาบาล ตรวจวนิ จิ ฉยั และคดั กรองโรค เพอื่ มใิ หเ้ ปน็ โรค
ลุกลาม และแพรเ่ ช้อื ตอ่ ผูอ้ ่นื ต่อไป

ผ้ปู ระกนั ตนทเ่ี จบ็ ป่วย หมายเหต:ุ ลกู จ้าง ผูป้ ระกนั ตน เจบ็ ปว่ ยไมว่ า่ กรณีใด
(หยุดพักรักษาตวั ตนค�ำส่ังแพทย์) สามารถเข้าโรงพยาบาลตามสทิ ธกิ ารรกั ษาพยาบาลทีเ่ ลอื กไว้
ภายใตเ้ งื่อนไข พรบ. ประกนั สังคม
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
รบั เงนิ ทดแทน
50% ของคา่ จา้ ง นำ� สง่ รายเดอื น และหากเจบ็ ป่วยฉกุ เฉนิ ไมส่ ามารถเขา้ รับการรักษาทโ่ี รงพยาบาลตามสทิ ธิได้
สามารถเขา้ รับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ท่สี ดุ กอ่ น
ไมเ่ กิน 365 วนั ใน 1 ปี

สอบถามรายละเอยี ดเพิม่ เติมไดท้ ี่ สายดว่ น : 1506 ตลอด 24 ชว่ั โมง

แหล่งขอ้ มูล ศูนยส์ ารนิเทศ สายดว่ นประกันสงั คม 1506 www.sso.go.th
https://www.facebook.com/ssofanpage/posts/2785494181529388

8 HR Newsletter

เศรษฐี เงนิ ออม

PODCASTแหลง่ ขอ้ มูลเพ่ือการลงทุน

แนน่ อนทส่ี ดุ การฟงั มคี วามสำ� คญั ตอ่ ปัจจุบัน มีช่องทางการส่ือสารท่ีเป็น การออมเพอ่ื ไปลงทนุ วธิ ซี อื้ หนุ้ และยงั พดู ไปถงึ
การสอื่ สารของมนษุ ยใ์ นชวี ติ ประจำ� วนั ปจั จบุ นั ชอ่ งทางการฟงั เพมิ่ อกี หนงึ่ ชอ่ งทาง ซง่ึ เปน็ วธิ ที ่ี การใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันท่ีเชื่อมโยงกับการ
เราใช้เวลาไปกับการฟังมากกว่า การสื่อสาร นิยมในการรับฟังข่าวสารเก่ียวกับการออมและ ลงทุน คนที่มาพูดใหเ้ ราฟงั ก็จะเปน็ กรู ดู ้านการ
แบบใดเมื่อเทียบกับการพูด การอ่าน และการ การลงทนุ นนั่ ก็คอื “Podcast” ซ่งึ ในความเร่ง เงนิ จากเวบ็ ไซต์ Finnomena อยา่ ง Mr. Mes-
ขยี น จอหน์ ดบั บลวิ เคลท์ เนอร์ พบวา่ ผสู้ อื่ สาร รบี ในชวี ติ ประจ�ำวัน ท�ำใหก้ ารฟัง Podcast ได้ senger ประเดน็ ทรี่ ายการหยบิ ยกมา มกั จะเรม่ิ
น้ันมีอัตราส่วนของการใช้ทักษะทางภาษา คือ รบั ความนยิ มในไทยมากขนึ้ เพราะคลา้ ยกบั การ ตน้ ดว้ ยคำ� ถามเกยี่ วกบั การลงทนุ เชน่ เปา้ หมาย
ใชเ้ วลาในการฟงั 42% การพดู 32% การอา่ น ฟังวิทยุที่ฟังได้ทางอินเตอร์เนตผ่าน Smart ชีวิตแบบน้ีต้องเลือกกองทุนแบบไหน? หรือ
15% และการเขียน 11% นนั่ ท�ำให้เหน็ ว่าการ Phone หรือ Tablet โดยสามารถย้อนกลบั มา ทยอยลงทุน กองทุนรวม ทุก ๆ เดือน เริ่ม
ฟังมีความส�ำคัญในการก�ำหนดความล้มเหลว ฟงั ตอนไหนกไ็ ด้ นอกจากนย้ี งั สามารถโหลดเกบ็ อย่างไรดี? โดยคำ� ตอบที่รายการนีม้ ใี ห้ สามารถ
หรอื ความสำ� เรจ็ ในการสอื่ สาร เปน็ อยา่ งมาก ดงั มาฟงั แบบ Offline ก็ไดด้ ้วย ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองการลงทุนได้
นนั้ การสอื่ สารในรปู แบบของการฟงั มสี ว่ นทำ� ให้ ในเรอ่ื งการเงนิ การลงทนุ ดเู หมอื นเปน็ เปน็ อยา่ งดี โดยเฉพาะกบั ผเู้ รม่ิ ต้นลงทุน
เรามีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองต่างๆมากขึ้น เรอ่ื งเขา้ ใจยาก แตร่ ายการ Podcast กส็ ามารถ จะเหน็ ไดว้ า่ หากเราอยากเรมิ่ ตน้ การ
เช่น “การออม” เป็นที่ทราบกับดีว่า การออม เลา่ ใหเ้ ราฟงั ไดเ้ ขา้ ใจงา่ ยมาก ๆ ทั้งในเรือ่ ง การ ออมเพอ่ื อนาคต ไมว่ า่ ในรปู แบบใดเรากส็ ามารถ
หรือทางเลือกในการออมมีหลากหลายรูปแบบ ออม การลงทนุ การวางแผนการเงิน ฯลฯ ซง่ึ มี หาข้อมูลความรู้เพ่ิมเติมได้จาก “การฟัง” ซึ่ง
การทจี่ ะตดั สนิ ใจเลอื กวธิ กี ารออม จงึ จำ� เปน็ ตอ้ ง รายการทนี่ ่าสนใจหลายรายการ เรมิ่ ตน้ ท่ี Fin- ข้อมลู ตา่ งๆ จะท�ำใหเ้ รามีทางเลือก และตดั สนิ
มขี อ้ มลู และมคี วามรคู้ วามเขา้ ใจ เพอ่ื ใหม้ ขี อ้ มลู nomena เป็นรายการที่อธิบายเรื่องการลงทนุ ใจเลือกออมแบบตา่ งๆ ไดง้ า่ ยข้นึ
ในการตดั สนิ ใจเลือกวธิ ีการออมมากข้นึ แบบรอบด้านและเข้าใจง่าย เล่าตั้งแต่เร่ือง

Finnomena Money Buffalo

คนหน้าเงนิ Podcast ทน่ี ่าสนใจด้านการลงทนุ และการออม
Many Money

ขอบคณุ เนอ้ื หาจาก HR Newsletter 9
https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/interest-podcast
https://sites.google.com/site/phasathiykabkarchi/bth-thi-1-phasa-kab-kar-suxsar/
1-1-khwam-ru-phun-than-reuxng-kar-suxsar

คาบเรียนนี้ พจ่ี ัดให้

Active Listening: A Path to Empathy
“เม่ือเราใสห่ ฟู ังใหห้ วั ใจ”

เคยเป็นแบบน้ีไหม ในขณะทฟี่ งั

»» ใหค้ �ำแนะน�ำ หรอื แสดงความคดิ เห็นทนั ที เช่น “ฉนั คดิ วา่ เธอ
ควรจะท�ำ/ไมค่ วรท�ำ…”

»» ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง ท�ำกิจกรรมอ่ืนไปด้วย เช่น เล่นมือถือ
ตอบอเี มล์

»» กลา่ วยกย่อง/ต�ำหนิ คู่สนทนาโดยยังไม่ฟังใหจ้ บ
»» พดู แทรกขนึ้ มาทนั ที ทนี่ กึ คำ� พดู ขน้ึ ได้ โดยไมร่ อจงั หวะทเ่ี หมาะสม
»» ประเมิน/ตัดสินคู่สนทนา เช่น คุณท�ำถูก/ผิด ดี/ไม่ดี
ทำ� ได้/ทำ� ไม่ได้
»» ไมเ่ ขา้ ใจในส่งิ ท่ีคสู่ นทนาพดู

หลายคนอาจคดิ วา่ “การฟงั ” มบี ทบาทนอ้ ยกวา่ ทกั ษะอ่ืนและดูจะเป็นทักษะเชิงรับมากกวา่ ทว่าความจรงิ แลว้ “การฟงั ” ถอื เปน็ ทกั ษะ
การสื่อสารทส่ี �ำคญั ของชวี ติ นอกจากการฟังยงั ชว่ ยให้เราเขา้ ใจตนเองยง่ิ ขน้ึ ยงั สามารถยกระดบั “ความสมั พนั ธ์” ระหว่างคูส่ นทนาได้ลกึ ซงึ้ และ
เขา้ ใจกัน เพราะการฟงั ทำ� ใหเ้ ราไดม้ องเหน็ รูจ้ กั และเข้าใจคนรอบขา้ งในชีวติ ของเรา มากกว่าแค่เสียงท่ีได้ยนิ ผ่านหู

การฟงั มี 3 ระดบั แบบง่ายๆ ดังน้ี

ฟังดว้ ยหู ฟงั ด้วยสมอง ฟงั ดว้ ยใจ
เปน็ เพียงการ “ไดย้ นิ ” เสียงอะไรท่ีผ่านเข้าหู เป็นการฟงั ทค่ี ิดตามต่อว่าคู่สนทนา เป็นขนั้ สดุ ของการฟังทผ่ี ้ฟู งั
แต่ไมเ่ ข้าใจเนื้อหาว่าคู่สนทนาพดู ถงึ เรื่องอะไร พดู ถึงอะไร โดยเน้นการจับใจความ ฟงั ในกรอบการพดู ของค่สู นทนาจริงๆ
มคี วามต้องการอะไร หรือรสู้ ึกอย่างไร จบั ประเด็น จดและจำ� เฉพาะเน้อื หา การฟังระดับนี้ ผฟู้ งั จะสามารถเก็บขอ้ มูล
ในบทสนทนาได้ครบถว้ น จงึ สามารถจดจำ�
สาระส�ำคญั ๆ ของบทสนทนา เนอ้ื หาได้ดกี วา่ และสามารถโต้ตอบได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ิงที่สำ� คัญท่ีสดุ

ผูฟ้ งั ไดย้ นิ เสียงท่ผี ูพ้ ดู
ไม่ไดพ้ ูดออกมาด้วย
คอื เกดิ ความเขา้ อกเขา้ ใจ
ทราบถึงความรสู้ ึกนึกคิด
ของคู่สนทนาดว้ ย

การฟังด้วยใจ คือ “การฟังอย่างลึกซ้ึง” ในฐานะที่เรา “เป็นผู้ฟัง” เราต้องพยายามก้าวข้ามเสียงเล็กๆ ในหัวของเรา และ
ควรฟังอยา่ งต้ังใจไม่สอดแทรกความรูส้ กึ ของตวั เองเข้าไปในบทสนทนานน้ั หากเราเปดิ ใจและฝกึ ฝนให้เกดิ การฟงั อย่างแท้จรงิ คูส่ นทนาของเรา
จะเปดิ ใจและกลา้ เปดิ เผยความรสู้ กึ นำ� ไปสคู่ วามเขา้ อกเขา้ ใจ เหน็ อกเหน็ ใจ ซงึ่ เปน็ ตน้ ทางสกู่ ารคลค่ี ลายปญั หา ลดความขดั แยง้ กอ่ เกดิ ความสมั พนั ธ์
ทดี่ ีตอ่ กนั ได้ บางครงั้ คูส่ นทนาของเรา อาจไม่ไดต้ ้องการอะไรมากไปกว่า แคค่ นที่รบั ฟังเค้าจรงิ ๆ เท่านัน้
“เพยี งแค่เริ่มตน้ จากการฟังอยา่ งแท้จรงิ นอกจากจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นแล้ว เราในฐานะผ้ฟู ัง จะได้ย้อนกลบั มาเข้าอกเข้าใจตวั เราเองด้วย”

10 HR Newsletter

คาบเรยี นนี้ พ่ีจัดให้

เพราะหวั ใจของการสอ่ื สาร
คือ การฟงั อย่างลึกซงึ้

(Deep Listening)

การฟังอย่างลึกซ้ึง (Deep Listening) คือ การฟังที่ใส่ใจ
ฟงั ผพู้ ดู อยา่ งแทจ้ รงิ เหมอื นวา่ มแี คผ่ พู้ ดู อยดู่ ว้ ยกบั เราเทา่ นนั้ เปน็ การฟงั
โดยปราศจากการตัดสิน ฟังลึกกว่าแค่ค�ำพูด ได้ยินในสิ่งที่ผู้พูด
ไม่ได้พูด เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ความต้องการ คุณค่า ความเชอ่ื
เป็นต้น การฟังอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้ผู้พูดเปิดเผยตัวเองมากข้ึน
เล่าเรอ่ื งราวลกึ ขนึ้ และยงั ชว่ ยในการสรา้ งความสัมพนั ธท์ ่ดี ี (building
rapport) อกี ด้วย

เทคนิคการฟงั อยา่ งลึกซึง้

ฟังดว้ ยกาย ฟงั ดว้ ยใจ ฟงั ด้วยสติ

ระหว่างฟังมีการสบตาผู้พูดตลอด และ มีความสนใจใคร่รู้ อยากเข้าใจผู้พูดมากขึ้น มีสติอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับผู้พูดตลอด ไม่เผลอ
คอยสังเกตภาษากายของผู้พูด เช่น สีหน้า เปิดกว้างไม่ตัดสิน เข้าใจเขาตามความเป็นจริง คิดเรื่องอ่ืน ไม่เผลอคิดแทนเขา หรือตัดสิน
แววตา ท่าทาง ตอนเร่ิมสนทนาเป็นอย่างไร เพราะคนแต่ละคนหล่อหลอมมาด้วย ว่าเขาเป็นแบบน้ันแบบนี้ การมีสติท่ีมากพอจะ
ร ะ ห ว ่ า ง ที่ ส น ท น า มี ภ า ษ า ก า ย อ ะ ไ ร ที่ ประสบการณท์ แี่ ตกตา่ งกนั มคี วามเชอื่ ทศั นคติ ชว่ ยใหเ้ รารเู้ ทา่ ทนั ตนเอง แลว้ สามารถดงึ ตวั เอง
เปลี่ยนแปลงไป ระหวา่ งทฟ่ี ัง เราพยกั หน้าเป็น และให้คณุ ค่าในส่งิ ต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน ถา้ เรา กลบั มาใหเ้ ปน็ กลางในการรบั ฟงั และอยกู่ บั ผพู้ ดู
ระยะๆ ให้รู้ว่าเราฟังเค้าอยู่ เขาก็จะเปิดใจ ฟงั เพ่อื เขา้ ใจ เราจะรบั รู้ตามความเป็นจริง อยา่ งแทจ้ รงิ โดยไมข่ ดั ไมถ่ าม ไมแ่ ทรก จนกวา่
ที่จะพูดเพิ่มขึ้น ให้คอยสังเกตน้�ำเสียงของผู้พูด ผู้พูดจะพูดจบ เพ่ือให้เราได้รับรู้ข้อความน้ัน
ว่าเขามอี ารมณ์ ความรู้สึกอยา่ งไร เชน่ ช่วงแรก ทั้งหมด อย่างแท้จรงิ
จงั หวะการพดู เรว็ นำ้� เสยี งบง่ บอกถงึ ความกงั วลใจ
พ อ คุ ย ไ ป สั ก พั ก จั ง ห ว ะ ก า ร พู ด เ ร่ิ ม ช ้ า ล ง
น้ำ� เสยี งมนั่ ใจมากขน้ึ เป็นต้น

การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นพื้นฐานท่ีส�ำคัญที่ใช้ได้ท้ังชีวิตส่วนตัวและการท�ำงาน ท�ำให้เราสามารถช่วยคนที่อยู่ข้างหน้าเราที่ก�ำลังมีความทุกข์
หรือมีปัญหา โดยสามารถทำ� ได้ง่ายที่สุดและไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไร อีกทั้งการฟังอย่างลึกซ้ึง จะน�ำพาไปสู่ทักษะและการเรียนรู้อ่ืนๆ ซ่ึงจะช่วยให้
สามารถเรยี นรกู้ ารอยรู่ ว่ มกนั ในครอบครวั หรอื แมแ้ ตส่ งั คมการทำ� งาน การฟงั อยา่ งลกึ ซงึ้ กจ็ ะชว่ ยใหท้ ำ� งานรว่ มกนั อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพภายในองคก์ ร
ไดเ้ ป็นอย่างดี

HR Newsletter 11

Recognition Card
ให้เราบอกความร้สู ึกแทนคณุ

ใชข้ ้อความเปน็ ถ้อยคำ� แทนใจ
ในชีวิตของการทำ� งาน ทั้งในระดบั ปฏิบตั กิ าร หรือการเป็นผู้บังคับบัญชาน้นั การฟงั ถือเปน็ เร่ืองท่สี ำ� คญั เพราะนอกจากเราจะไดร้ แู้ ละเข้าใจในการ
ท่ีต้องท�ำ ยงั สามารถไดร้ บั Feedback หรือผลตอบรบั จากการทำ� งานด้วย ช่วยใหก้ ารทำ� งานเปน็ ทีมแขง็ แกร่งมากย่งิ ขึ้น และทส่ี �ำคญั ไปกวา่ นน้ั
คือ “ก�ำลังใจ” เพราะก�ำลังใจถือเป็นพลังอย่างดีในการท�ำงาน แต่ก�ำลังใจอาจไม่ได้เกิดจากแค่การฟังเพียงอย่างเดียว เพราะไม่สามารถเปิดเผย
ความคดิ ความรสู้ กึ ไป ไดห้ ากเราไดแ้ ตร่ บั ฟงั กนั อยา่ งเดยี ว ดงั นนั้ การใหก้ ำ� ลงั ใจ จงึ เกดิ จากการฟงั และสือ่ สารออกไปใหค้ นอนื่ ๆ ไดร้ บั รไู้ ปพรอ้ มๆ กนั
อีกวิธีของการใหก้ ำ� ลงั ใจท่ีคลา้ ยค�ำพูด น่ันคอื การเขียน หรอื การสง่ ข้อความแทนความรู้สึกไปให้ ไม่ว่าจะเปน็ ในรปู แบบที่เปน็ การเขยี นการ์ด หรอื
สง่ เปน็ ข้อความผ่านช่องทาง Online Application ที่กำ� ลงั เป็นทนี่ ยิ ม เพื่อบอกความร้สู กึ หว่ งใยอย่างจริงใจไปให้ ในบางครง้ั การเลือกท่จี ะเขียน
หรือพิมพ์แทนคำ� พูดน้ัน กลบั สามารถบอกความรูส้ กึ หรือความในใจไดต้ รงกว่า เพราะบางคนอาจเขิน หรอื ไม่มั่นใจท่จี ะพดู แต่ทุกการเขียน หรอื
พิมพ์ ควรคิดไตรต่ รอง และอ่านทบทวนก่อนส่งก�ำลงั ใจออกไปให้ผู้รบั ดว้ ย
ลองเลือกให้ก�ำลังใจกับคนทค่ี ณุ รักในแบบที่ตัวเองถนัดและคดิ ว่าเหมาะสม แต่ไม่วา่ วธิ ีใดล้วนต้องการพ้นื ฐานท่สี �ำคัญ น่นั ก็คือความเข้าใจในความ
รู้สกึ หรือสถานการณท์ อ่ี ีกฝา่ ยตอ้ งเจอ โดยคณุ สามารถทำ� ความเขา้ ใจการใหก้ ำ� ลงั ใจเพิม่ เติมผา่ น “Employee Recognition Program”
ที่นอกจากจะเป็นการส่ือสารให้กับทีมหรือเพ่ือนพนักงานของเราด้วยกันแล้ว ยังเป็นอีกวิธีในการเติมก�ำลัง โดยสามารถร่วมส่งก�ำลังใจในภาวะ
เครง่ เครียดเชน่ นี้ไดท้ ่ี http://portal.bigc.co.th

รูส้ กึ ดกี วา่ มคี นหว่ งใยคะ่ รสู้ กึ ดีใจครบั และท�ำใหร้ ู้สึกเหมือนเป็นบคุ คลสำ� คัญใน รู้สึกดีท่ีไดร้ ับขอ้ ความอวยพร
Feeling gretful มากๆ ค่ะ องคก์ ร เหมอื นกรณหี นงึ่ ในมดุ เล็กๆ ท่สี ามารถขบั และชนื่ ชมค่ะ ท�ำใหม้ ีกำ� ลงั ใจ

จรรี ัตน์ ฤทธวิ รรณ เคลอ่ื นความต้องการขององคก์ รตอ่ ไปไดค้ รับ ในการท�ำงานค่ะ
ศกั ดา สุพนั ธมาต ทิพารกั ษ์ มูลศาสตร์

รู้สกึ ดมี ากเลยคะ่ ได้รับขอ้ ความหลากหลายแบบ ไม่วา่ จะเปน็ การขอบคณุ จากส่ิงท่ีเราได้ท�ำไป และการใหก้ ำ� ลงั ใจเวลาท่เี ราท�ำงานผดิ พลาด
ทีร่ ู้สกึ ดมี ากทีส่ ดุ กน็ า่ จะเปน็ การชนื่ ชมจากหวั หนา้ ของเราเอง ร้สู กึ ภมู ใิ จวา่ งานที่เราท�ำ เราท�ำออกมาไดด้ จี นไดร้ ับค�ำชม นอกจากน้มี ีแอบยมิ้
เวลาไดร้ ับข้อความท่ีเขาเขียนถึงเราดว้ ยนะคะ ท่ีผ่านมาก็เป็นผู้สง่ ข้อความไปใหค้ นอ่ืนๆ เหมือนกัน เพราะคิดวา่ เขาจะได้รบั ความร้สู ึกดีๆ

เหมอื นเราบา้ ง สู้ๆ นะคะทีมงานขอเปน็ ก�ำลังใจให้เพราะอยากให้เราส่งขอ้ ความดีๆ ถงึ กนั เยอะๆ :)
นภสั สร วิรุฬหธรี ะสรรค์

12 HR Newsletter

เรอ่ื งเล่า ชาวออฟฟิศ

“เปน็ ทมี งานท่ดี ีครับ ถงึ แม้วา่ จะไมค่ อ่ ย Proud to be BJC Big C
ไดเ้ ขา้ Office เพราะตอ้ งปฏบิ ตั ิงานอยู่
ตามพน้ื ทที่ ่ีดูแล แต่ก็ไดร้ ับการ Support สุขกันเถอะเรา
ทดี่ ีจากทัง้ ทมี งานอน่ื และหนว่ ยงาน ตอนที่ 2

ตนเองเปน็ ทีมงานน่ารกั มากครบั ” เพราะอะไร...
เราถึงภมู ิใจในองคก์ ร
กรพศ กลบี มณฑา
Big C-Small Format Operations “ขอบคณุ BJC BigC ทเี่ ปดิ โอกาสให้ “พๆี่ ทุกคนใจดี พร้อมให้คำ� ปรึกษา
ความรทู้ นี่ ำ� ไปใชป้ ระโยชนใ์ นชวี ติ และผม พร้อมจะชว่ ยเหลือกัน มีเกมใหร้ ว่ มสนกุ
“ประทบั ใจ ความใจบุญ​ของผบู้ ริหารค่ะ กม็ โี อกาสถา่ ยทอดความรใู้ หก้ บั พๆี่ นอ้ งๆ
ทำ� บญุ โครงการต่างๆ ปนั นำ�้ ใจกับ มีของแจกตลอด รกั เลยค่ะ”
พนกั งานสาขาอกี ดว้ ย”
ทุกวกิ ฤตการณ์​ตลอด หาไดย้ ากกับคน อรวภิ า โรจนสุพจน์
ทอ่ี ยสู่ งู แลว้ มองมาตรงคนทย่ี งั ด้อย สาธติ พูลสมบัติ
Big C-Small Format Operations
โอกาสคะ่ ” Big C-Internal Audit

วรรณี ยสี่ นุ่ ​เทศ “ภมู ใิ จที่ไดเ้ ปน็ สว่ นหนงึ่ ของ BJC Big C “ทำ� งานมา 22 ปี ความภมู ิใจในชีวิต
Big C-FAD ได้เจอมิตรภาพทดี่ ตี ่อกนั ในการท�ำงานของเราคือไดเ้ ปน็ ส่วนหนึง่
BJC Big C เรายืนยนั ไดเ้ ลยวา่ ส่งิ ท่ีดี
“ภมู ใิ จที่ได้เปน็ ส่วนหนงึ่ ในบ้านหลงั ใหญ่ ทั้งในแผนกเดยี วกนั และตา่ งแผนก ทส่ี ุดในชีวติ การทำ� งานคือ BJC Big C”
ที่มบี รรยากาศการทำ� งานสวสั ดิการทด่ี ี ไดร้ บั ประสบการณใ์ หมๆ่ ความรใู้ หมๆ่
วไิ ลวรรณ ข�ำสทุ ธิ
เพือ่ นรว่ มงานท่ดี ีมากๆ ทัง้ ในและ ในการแนะนำ� สัง่ สอนจากผู้ใหญ่” Big C-FAD
นอกแผนก​พ่ีๆ เจ้านายทีส่ อนงานและ
สาวิตรี ค�้ำจุน “รกั ความเป็นพีน่ อ้ งของทีน่ มี่ ากๆ คะ่
ประสบการณท์ ่ดี ีให้แ​ ละชว่ ยนำ� พา BJC-GCCD ไม่ใช่แค่ทแ่ี ผนกตัวเอง แตเ่ ดนิ ไปทุกชน้ั
งานตา่ งๆ สำ� เร็จไดเ้ ป็นอย่างด”ี
“ได้เปน็ ส่วนหน่งึ ในบ้าน BJC Big C ทกุ แผนก คอื พี่น้องกนั หมด
นชุ จรินทร​์ เวโรจนากรณ์ ภมู ิใจและมีพลังมากครบั เดินไปดว้ ยกัน เปน็ บา้ นท่ีอบอุ่นมากๆ คะ่ ”
Big C-Small Format Operations
ไมท่ ิง้ ใครไว้ขา้ งหลัง ศรัญญา กอบโกศล
เราคือครอบครัว BIG” BJC-GHRD

รัฐพล เตชะเลศิ สริ มิ งคล “บกิ๊ ซคี อื ครอบครวั ของเรา ทเี่ ราอยมู่ านาน
Big C-Marketing & Communication และพรอ้ มดแู ลเลยี้ งดคู รอบครวั ไดถ้ งึ วนั น้ี

“BJC เปน็ บา้ นหลงั ท2ี่ ทีอ่ บอุ่นมากๆ มเี พอ่ื นมพี มี่ นี อ้ งๆ ทน่ี า่ รกั
อยกู่ ันเหมอื นพ่ีนอ้ ง ทกุ คนนา่ รกั ดแู ลชว่ ยเหลอื กนั ”

เปน็ โรงเรยี นชน้ั เลิศ เรารักครอบครวั นี้” นงลักษณ์ รักชว่ ย
Big C-FAD
สุชาวดี จันรจนา
BJC-FPD

ลา้ นตัวอักษร หลากหลายความรสู้ ึก ท่ีจะถูกรอ้ ยเรยี ง เพื่อบอกให้รู้วา่ ..
“เรารกั องคก์ รนมี้ ากแค่ไหน”
HR Newsletter 13

สขุ กนั เถอะเรา

คำ� ว่า LISTEN (ฟัง) สะกดดว้ ยตัวอักษรเดียวกนั กบั
SILENT (ความเงยี บ) ทุกประการ

- ALFRED BRENDEL -

แค่เงียบฟังยงั ไม่พอ..
เคยสงั เกตหรอื ไมว่ า่ หลายครง้ั ทเี่ รากำ� ลงั ฟงั คนอนื่ เราตงั้ ใจ
ฟงั จรงิ ๆ หรอื เปลา่ หรอื เราแคเ่ งยี บเพอื่ รอใหอ้ กี ฝง่ั พดู จบ เพอ่ื เราจะ
ได้พูดต่อ การฟังถือจึงเป็นทักษะท่ีส�ำคัญส�ำหรับการท�ำงานร่วมกัน
เป็นทีม และการฟังที่ดีนอกจากจะท�ำให้ผู้ฟังได้รับไอเดียใหม่ๆ
แลว้ ยงั ทำ� ใหผ้ พู้ ดู กลา้ แสดงไอเดยี ความคดิ ออกมา ทงั้ นเี้ พอ่ื ชว่ ยกนั
สร้างสรรคผ์ ลงานดีๆ ให้กบั องคก์ ร

ผู้ฟังทด่ี ตี ้องเปิดใจ..
แน่นอนว่าการเป็นผูฟ้ งั เปน็ เร่อื งท่ดี อี ยูแ่ ลว้ เพราะคุณเป็น
ผู้รับ บางทีส่ิงท่ีได้รับอาจเป็นส่ิงท่ีดีหรือร้าย เช่น ไอเดียที่น้องๆ
เสนอมาอาจเป็นไอเดียท่ีดีหรือไม่ดีเลยก็ได้ ซ่ึงอันน้ีเราไม่มีทางรู้
ดังน้ันเราควรฟังอย่างเปิดใจ เพราะอาจจะมีไอเดียดีๆ หลงเข้ามา
บา้ งกไ็ ด้

“การรับฟงั เสยี งของพนกั งาน คือสิง่ ท่จี ำ� เป็นสำ� หรับองคก์ ร“ การสรา้ งสรรค์สง่ิ ใหม่ ไมห่ ยดุ อยแู่ คน่ ้ี ฝากตดิ ตามกนั ต่อ
กบั กจิ กรรมตอ่ ยอดไอเดยี “Think ต่าง Challenge” ท่จี ะเร่มิ ขนึ้
ทกุ เสยี งมคี วามหมาย ทุกเสยี งไมค่ วรถูกมองข้าม เพราะ ในเดือนมถิ นุ ายน
หน่งึ เสียงของพนักงานตวั เลก็ ๆ อาจมผี ลให้บริษทั สรา้ งกำ� ไร

ไดห้ ลายล้านบาทก็เปน็ ได้

เราพรอ้ มรบั ฟงั คณุ ในมมุ มองทห่ี ลากหลาย มารว่ มสรา้ ง
ขอบคุณทุกไอเดียที่สง่ เขา้ มาในกจิ กรรม 21 วนั 21 ไอเดีย การเปล่ยี นแปลงไปด้วยกัน
จะมีการเปล่ียนแปลงพัฒนาเกิดข้ึนเร็วๆ น้ี จากไอเดียของคุณ ..
เราสญั ญา

14 HR Newsletter

ประมวลภาพบรรยากาศ สุขกนั เถอะเรา

เบื้องหลงั งาน BJC Big C 2021 New Year Party

Proud to be BJC Big C : สุขกนั เถอะเรา
New Normal New Fun

ขอขอบคณุ ผูบั รหิ าร ทีมงาน และพนกั งานทุกท่านที่ได้รว่ มเป็นสว่ นหนง่ึ ของประสบการณ์ใหม่ในคร้งั นี้ HR Newsletter 15
แล้วเราจะกลบั มาท�ำใหท้ กุ ทา่ นมคี วามสุขเชน่ นี้ในกิจกรรมตลอดทง้ั ปี และตลอดไป

ท�ำดี ทวีสขุ ทำ� ดี
ทวีสขุ
เพราะเราฟงั เราจึงได้ยิน ดว้ ยเหตนุ ี้เราจึงอยากชว่ ยเหลือ
และตอบแทนสงั คมผา่ นโครงการตา่ งๆ
ขอเชญิ ชวนพนกั งานมารว่ มชว่ ยเหลอื สงั คมผา่ นโครงการ
ของ CSR ท่ีท�ำได้ ไม่ยาก ถือเป็นกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ
ที่เราชาวบีเจซี บิ๊กซี จะได้มาช่วยกันให้ และช่วยกันแชร์
ความรสู้ กึ ดๆี แบบน้ีไปดว้ ยกนั
เนือ่ งดว้ ยสถานการณข์ องการแพรร่ ะบาดของ COVID-19
ทำ� ใหม้ ผี ไู้ ดร้ บั ผลกระทบมากยงิ่ ขน้ึ ยงิ่ การระบาดระลอก 3
ท�ำให้การช่วยเหลือจากภาครัฐอาจจะยังเข้าไม่ถึงได้เต็มที่
ดว้ ยปรมิ าณของผปู้ ว่ ยทม่ี จี ำ� นวนมากขนึ้ เราจงึ มโี ครงการ
ทีจ่ ะชว่ ยเหลอื ผ้ปู ่วย COVID-19 เหล่านี้

โครงการท่ี 1 โครงการท่ีจะเชิญชวน
พนักงานทุกท่านร่วมส่งต่อความรัก ความห่วงใย
ผ่านโครงการ “กระดาษปันรัก”

ดว้ ยการรว่ มบรจิ าคกระดาษ A4 และสมดุ ท่ีใชง้ านแลว้
เพื่อน�ำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นเยอื่ กระดาษทิชชู
ที่สะอาด ปลอดภยั ไดม้ าตรฐาน
เพ่ือส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ
สามารถรว่ มบริจาคไดท้ ่ี บก๊ิ ซีไฮเปอรม์ ารเ์ ก็ต, บก๊ิ ซีมาร์เกต็ และ
บกิ๊ ซีฟูด้ เพลสทุกสาขา ตงั้ แตว่ ันนเี้ ป็นตน้ ไป

งา่ ยๆ ดว้ ยการรว่ มบริจาค
กระดาษ A4 หรอื A3
สมุดที่ใช้งานแลว้
กระดาษโปสการ์ด, กระดาษใบเสรจ็ ต่างๆ
กระดาษพิมพ์เขยี ว (เฉพาะสขี าว)

น�ำเศษแม๊ก, ลวด หรือคลปิ หนบี กระดาษต่างๆ ออก

เพ่ือนำ� เข้าสกู่ ระบวนการรีไซเคลิ
ผลติ เปน็ เย่ือกระดาษทชิ ชทู สี่ ะอาด ปลอดภัย ไดม้ าตรฐาน ส่งมอบให้กบั โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

16 HR Newsletter

ท�ำดี ทวีสขุ

โครงการท่ี 2 โครงการท่ีจะเชิญชวนพนักงานร่วม
บริจาคของใช้จ�ำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่
ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาล
สนามทว่ั ประเทศ

บ๊ิกซี ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซีอาสาเป็นศูนย์กลางส่งมอบ
ความห่วงใยด้วยการเชิญชวนลูกค้าทุกท่าน ร่วมบริจาคของใช้จ�ำเป็น
มอบให้กับผู้ป่วยโควิด-19ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลของรัฐ
และโรงพยาบาลสนามทัว่ ประเทศ
สามารถร่วมบริจาคได้ท่ี บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซีมาร์เก็ต,
บ๊ิกซีฟู้ดเพลส และร้านยาเพรียวทุกสาขาทว่ั ประเทศ ตง้ั แตว่ นั นเี้ ป็นตน้ ไป

แมว้ ่าสถานการณท์ ่ดี ูวา่ จะยงั ไมล่ ดความรนุ แรงลง ประกอบกับจำ� นวนผู้ป่วย ผู้เสยี ชีวิต และผไู้ ดร้ บั ผลกระทบจะมากข้ึนทกุ
วัน เราจึงอยากใช้พื้นท่ีตรงนี้ในการให้ก�ำลังใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน และขอเชิญชวนพนักงานชาวบีเจซี บิ๊กซี
ทกุ ท่าน มารว่ มเป็นสว่ นหนงึ่ ในการใหก้ �ำลังใจ ส่งตอ่ การช่วยเหลือที่หลายๆ ทา่ นก�ำลงั รออยู่ และได้น�ำพลงั บวกจากโครงการ
และกิจกรรมเหล่านี้ ไปเป็นอีกหนึ่งก�ำลังใจในการท�ำงาน เราเชอื่ เป็นอย่างยิ่งว่า พลังท่ียิ่งใหญ่ คือ พลังของการให้ และเรา
สญั ญาวา่ เราจะเชิญชวนพนักงานชาวบีเจซี บิ๊กซขี องเรา มารว่ มกนั ใหต้ ่อไป

HR Newsletter 17

พนักงานรู้ ส้โู ควดิ

DMHTT คอื อะไร?

หลายๆ คนคงได้ยินคำ� ว่า “มาตรการ DMHTT”
ในชว่ งนีบ้ อ่ ยๆ HR Newsletter ฉบับน้ี
เราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับคำ� ๆ นี้

แทท้ ่ีจรงิ แลว้ คำ� ๆ น้ี คอื แนวทางปฎิบตั ิทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขแนะน�ำใหใ้ ชใ้ นการชะลอการระบาดของ โควดิ -19

แล้ว DMHTT ยอ่ มาจากอะไร?
DMHTT เป็นตวั อกั ษรยอ่ ภาษาอังกฤษของแนวทางปฎิบตั ิ

ทก่ี ระทรวงสาธารณสขุ แนะน�ำ มาจากค�ำเต็มว่า

D ย่อมาจาก Distancing คือการเว้นระยะห่างกับคนอ่นื อย่างน้อย 1-2 เมตร เพราะละอองฝอย
จากการพดู ไอ จาม จะฟงุ้ มากในระยะ 1-2 เมตร
M
H ยอ่ มาจาก Mask Wearing คอื การสวมหน้ากากผา้ หรอื หน้ากากอนามัยเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของ
ละอองฝอย โดยประชาชนท่ัวไปสามารถสวมหน้ากากผ้าได้ตลอด เพราะย่ิงซักบ่อยก็จะย่ิง
มปี ระสทิ ธภิ าพในการกรองเช้อื ท่ดี ี
ย่อมาจาก Hand Washing คือการหม่ันล้างมือบ่อยๆ ทั้งน้�ำสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ
เพราะมโี อกาสท่เี ราจะน�ำมามาสมั ผสั ใบหน้าโดยไม่รูต้ ัวได้

T ยอ่ มาจาก Testing คอื ตรวจวดั อณุ หภมู ริ า่ งกายสมำ่� เสมอ ทง้ั กอ่ นเขา้ ทำ� งาน รา้ นสะดวกซอ้ื และหาก
ทราบวา่ มีประวัติไปพ้ืนท่เี ส่ยี ง ควรเข้ารบั การตรวจโควิด-19
T ยอ่ มาจาก Thai Cha na คือการสแกนแอปไทยชนะทกุ ครงั้ ที่เดินทางไปสถานทตี่ ่างๆ และโหลดแอป
หมอชนะพร้อมลงทะเบียนหากท�ำได้ เพื่อให้ทราบความเส่ียงติดโรคของตนเอง หากมี SMS
แจง้ เตือนวา่ มปี ระวตั ิไปทเ่ี ส่ยี งมา จะได้กักตวั หรือตรวจโควดิ -19 ได้อยา่ งรวดเร็ว

18 HR Newsletter

ดวงประจ�ำเดือนพฤษภาคม 64 โหรา พาส่องดวง

ช่วงน้ีมีอะไรต้องท�ำมากมาย คนราศีมังกรยุ่งมาก แต่ ราศีกมุ ภ์ ช่วงนี้มีความหนักใจ มีเร่ืองดรามา่ บางเร่ืองเข้ามาในชวี ิต
ก็ถึงเวลาพักก็พักแบบสุดเหว่ียงเช่นกัน ช่วงนี้มีเกณฑ์ ด้วยความที่ชาวราศีกุมภ์เป็นคนต้ังใจท�ำอะไรท�ำจริง
เริม่ ต้นอะไรใหม่ๆ งานดา้ นออนไลนก์ ส็ ามารถท�ำได้ ท�ำให้พวกเขามีเกณฑ์ท่ีจะผิดหวังจากความคาดหวัง
น่ันเอง คนโสดช่วงนี้ดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้น ส่วนคนมีคู่
ราศีมงั กร มเี กณฑ์มีทายาท

ราศีมีน ความเหนอ่ื ยบ้าง ทำ� งานหนักบ้าง ยงั คงมอี ยู่ คุณเปน็ คน ราศเี มษ มเี กณฑต์ กหลมุ รกั หรอื เจอของถกู ใจมากๆ แตย่ งั ชงั่ ใจอยู่
โหมงานหนักแบบอุทิศชีวิต ช่วงนี้อาจลองกระจายงาน ยังไม่กล้าเส่ียง การงานการเรียนไม่น่าเป็นห่วง ยังคง
ใหค้ นอนื่ ๆ ชว่ ยบา้ ง เพอ่ื ในอนาคตจะไดม้ คี นชว่ ยแบง่ เบา ไปได้ดีและดีข้ึนเรื่อยๆ มีเกณฑ์ท่องเที่ยวหรือไป
ได้ การเรม่ิ ต้นใหม่ๆ ในดา้ นการงานสามารถท�ำได้ ชว่ งนี้ ตามท่ีตา่ งๆ เปิดหเู ปดิ ตา และท�ำให้มคี วามสขุ
มเี กณฑ์เดินทางไปทไี่ กล หรือไปพักผอ่ น

เดือนนี้การเงินเด่น การลงทุนหรือมองหาโอกาสใหม่ๆ เมฆฝนคอ่ ยๆ ผา่ นไป แตย่ งั มกี ลนิ่ อายอยบุู่ างๆ คนราศมี นี
จะน�ำโชคด้านการเงินมาให้ ด้านความรัก คนราศีพฤษภ จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ แต่ให้ระวังคนราศีพิจิก อาจ
มเี กณฑม์ ีคนเข้ามา แต่ต้องระวงั จะเจอคนเจา้ ชู้ ไมจ่ รงิ ใจ ทำ� ใหร้ อ้ นใจและนำ� ปญั หามาใหไ้ ด้ คนราศเี มถนุ ควรนงิ่ ให้
อาจเข้ามาทำ� ให้ว่นุ วายใจได้ มากท่ีสุด อดทนรอวนั ทดี่ ีกว่าในเดอื นน้ี

ราศพี ฤษก ราศีเมถุน

การเงนิ การงานยงั คงดี และมนั่ คงอยู่ เรยี กไดว้ า่ เปน็ ปที อง ราศสี งิ ห์ คนราศสี งิ หร์ สู้ กึ ดกี บั ตวั เองมากขน้ึ ดแู ลตวั เองมากขนึ้ ดดู ี
ของคนราศีนี้ เดือนนี้อาจมีอดีตบางอย่างที่ยังตัดไม่ขาด ข้ึนเรื่อยๆ ในช่วงเดือนนี้อาจจะได้มีเรื่องส�ำคัญเข้ามาให้
เขา้ มาวนเวยี น ท�ำให้วนุ่ วายใจพอสมควร แต่ดว้ ยคนราศี ไดต้ ัดสินใจ ควรค่อยๆ พจิ ารณาอยา่ รบี ร้อน คนราศสี ิงห์
น้ีเป็นคนยืดหยุ่น อลุ่มอล่วน จึงท�ำให้การตัดขาด ช่วงน้ีคิดอยากได้อะไรมักจะเกิดสมดังความปรารถนา
เปน็ ช่วงมองโลกในแง่ดีและโลกสดใส
ราศกี รกฎ ใหเ้ คลียรช์ ดั คอ่ นข้างใชเ้ วลา

เดอื นนเ้ี ปน็ เดอื นแหง่ ความสำ� เรจ็ ไดใ้ ชส้ มองวางแผนการ ราศีตลุ ย์ การเงินยังเด่นในเดือนนี้ การงานมีความส�ำเร็จ มีเกณฑ์
งาน และได้ผลลัพท์ท่ีดี คนมีคู่มีเกณฑ์มีทายาท หรือ เล่ือนขั้นหรือพัฒนาการจากการงานการเรียนที่ท�ำอยู่
วางแผนครอบครวั ไปอกี ขน้ั คนโสดมโี อกาสไดพ้ บคนถกู ใจ อุปสรรคจะเข้ามาบ้างมีความกดดันจากคนรอบข้าง
ที่อาจจะอายุน้อยกว่าหรือมีความเป็นเด็กสูง ชีวิตถือว่า มีค�ำนินทาใส่ร้ายเข้ามา ให้อดทน แม้จะมีความร้อนใจ
ใหค้ ดิ วา่ มนั จะผา่ นไป เรารบั มอื ได้
ราศีกันย์ โลดโผนไปในทางทดี่ ี อาจมหี วาดระแวงบา้ งตามสไตลค์ น
ช่างฝนั แบบชาวกันย์

การงานการเงินยังมีความเด่นอยู่ อาจมีอุปสรรคเข้ามา การงานจะยงั ตอ้ งลงแรง เหนอ่ื ยหนกั แตจ่ ะไดผ้ ลตอบแทน
ทา้ ทายในชว่ งตน้ ปี แตม่ กั จะผา่ นไปไดด้ ว้ ยการใชเ้ วลาและ เรอ่ื งเงนิ คอ่ นขา้ งดกี ลบั มาเชน่ กนั ชาวธนเู รยี นรทู้ จี่ ะนงิ่ มาก
ความน่ิง ถ้าผ่านไปได้จนถึงเดือนนี้จะค่อนข้างราบร่ืน ขน้ึ โตมากขนึ้ คนโสดมเี กณฑม์ คี นเขา้ มา

ราศีพิจกิ หวั หนา้ หรอื ผบู้ งั คบั บญั ชาอาจเขา้ มากดดนั บา้ ง ใหอ้ ดทน ราศธี นู
และพยายามใชเ้ หตุใช้ผล

ขอบคณุ เนอ้ื หาจาก Horo by Yada: ดูดวงเปดิ ไพส่ ายเม้ามอย / https://aduang.co/

HR Newsletter 19

ขอเชิญร่วมสนุกส่งไอเดียโดนๆ หรอื ข้อเสนอแนะ

สินคา้ ใดท่อี ยากใหร้ ้าน Big C มจี ำ� หน่าย?

ส่งคำ� ตอบหรือไอเดียของท่านมาไดท้ ่ี

https://forms.gle/FrqkcarmEvh67oTM8

ตัง้ แต่วนั น้ี - 31 พ.ค. 64

ค�ำตอบโดนใจลุ้นรบั รางวัล

“เครอ่ื งปน่ั น้ำ� ผลไม้ besico”

BJC Big C E-society

อาคารเบอร์ล่ี ยคุ เกอร์ 99 ซอยรเู บีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศพั ท์ : 0-2367-1111 โทรสาร : 0-2367-1594


Click to View FlipBook Version