The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aimulputra, 2022-03-24 20:48:02

Buku Pengurusan & Pentadbiran SMK Methodist ACS Sitiawan Tahun 2022-2023 [25.3.2022]

BUKU PENGURUSAN


& PENTADBIRAN
SMK METHODIST (ACS) SITIAWAN
SMK METHODIST (ACS) SITIAWAN

2022/2023
2022/2023

Inspired By Values
Inspired By Values
Inspired By Values
Grow. Lead. Serve.
Grow. Lead. Serve.
Grow. Lead. Serve.
KOD SEK: AEE1026 NO. TEL: 05-6911071 NO. FAKS: 05-6926098

ISI KANDUNGAN


[Tarikh kemas kini: 25 Mac 2022]

KANDUNGAN MUKA
SURAT
Kata Alu-Aluan Tuan Pengetua 4-5
BAHAGIAN 1 : MAKLUMAT AM
Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dan Falsafah Pendidikan Guru 6-7
Sejarah Dan Ikrar Sekolah 8-10
Lencana Dan Lagu Sekolah 11
Pelan Sekolah 12
Carta Organisasi Barisan Pentadbir 13
Aspirasi Dan Inisiatif Sekolah 14
Visi Dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia Dan Sekolah 15
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 16-18
Perancangan Strategik JPN Perak 2020-2024 19
Standard 4 SKPmg2 20-25
Sekolahku Sejahtera 26
Ciri-Ciri Guru Abad ke-21 27
Kalendar Akademik 28
Hari-Hari Kelepasan Am Negeri Perak 29
Takwim Pengurusan 30-41
BAHAGIAN 2 : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
Panduan Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah 42-45
Senarai Nama Guru Dan Staf Sokongan 46-49
Senarai Nama Guru Bertugas 50-53
Intipati Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah 55
Carta Organisasi Pengurusan Dan Pentadbiran 56
Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah 57-64
BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN KURIKULUM
Kata Alu-Aluan Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah 66
Kata Alu-Aluan Penolong Kanan Petang Sekolah 67
Intipati Pengurusan Kurikulum Sekolah 68
Dasar Pengurusan Kurikulum Sekolah 69-74
Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Kurikulum Sekolah 75
Pengurusan Kurikulum Sekolah 76-81
Pakej Mata Pelajaran Elektif 82
Program Academic Mapping 83-87
Jadual Semakan Buku 88
Jadual Pencerapan PdPc 89-93
BAHAGIAN 4 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)
Kata Alu-Aluan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah 95
Intipati Pengurusan Hal Ehwal Murid Sekolah 96
Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid Sekolah 97-112
Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid Sekolah 113
Pengurusan Hal Ehwal Murid Sekolah 114-121
BAHAGIAN 5 : PENGURUSAN KOKURIKULUM
Kata Alu-Aluan Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah 123
Intipati Pengurusan Kokurikulum Sekolah 124
Dasar Pengurusan Kokurikulum Sekolah 125-126
Carta Organisasi Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah 127
Pengurusan Kokurikulum Sekolah 128-130
2

Senarai Nama Guru Penasihat Badan Beruniform 131-132
Senarai Nama Guru Penasihat Persatuan dan Kelab 133-135
Senarai Nama Guru Penasihat Sukan dan Permainan 135-136
Senarai Nama Guru Penasihat Rumah Sukan 137-140
Pelan Tindakan Tahunan Pengurusan Kokurikulum 141-145
BAHAGIAN 6: PENGURUSAN PRA-UNIVERSITI
Kata Alu-Aluan Penolong Kanan Pra-Universiti 147
Intipati Pengurusan Pra-Universiti 148
Dasar Pengurusan Pra-Universiti 149-152
Carta Organisasi Pengurusan Pra-Universiti 153
Senarai Nama Guru Akademik Pra-Universiti 154
Jawatankuasa Kurikulum Pra-Universiti 155-156
Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Pra-Universiti 156-157
Jawatankuasa Kokurikulum Pra-Universiti 157-159
Pakej Mata Pelajaran 159
BAHAGIAN 7: PENGURUSAN PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN
Intipati Pengurusan Pentaksiran Dan Peperiksaan 161
Dasar Pengurusan Pentaksiran Dan Peperiksaan 162
Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Pentaksiran Dan Peperiksaan 163
Carta Alir Kerja 164-166
Panduan Tugas dan Tanggungjawab 167-178
Pengurusan Headcount Sekolah 179-180
Gred dan Panduan Pemarkahan 181-183
Takwim Pentaksiran Dan Peperiksaan 184-185
BAHAGIAN 8 : LAMPIRAN


3

AMANAT PENGETUA

SMK METHODIST ACS SITIAWAN


En. Khiew Wai Mun

Pengetua
SMK Methodist (ACS) Sitiawan
Salam ACS, ACS Excellent, ACS TS25Selamat kembali ke sekolah dan saya pasti guru-guru sudah bersedia untuk
memulakan tahun akademik baharu 2022. Cabaran yang kita hadapi disebabkan

pandemik untuk tempoh dua tahun telah membawa banyak perubahan kepada
landskap and ekosistem pendidikan.Namun, prinsip asas pendidikan iaitu menyampaikan ilmu dan pengetahun
berkualiti, membentuk peribadi dan sahsiah, menyediakan setiap pelajar untuk masa

hadapan dengan lebih berkeyakinan serta menjana potensi murid secara optima tidak
akan berubah.


Guru-guru ACS Sitiawan perlu melengkapi diri dengan pelbagai ilmu dan

kemahiran bagi mendepani cabaran masa hadapan. Norma baru sistem pendidikan

memungkinkan kita untuk meneroka strategi dan teknik yang lebih menarik dan
berkesan menerusi pelbagai pelantar pembelajaran.


Saya menyokong penuh aspirasi yang diperkenalkan oleh Kementerian

Pendidikan Malaysia iaitu Sekolahku SEJAHTERA. Konsep ini adalah gabungan
intipati Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), Pelan Pembangunan Pendidikan

(PPPM) 2013 – 2025 serta Anjakan 3 yang terkandung dalam PPPM.


Konsep Sekolahku SEJAHTERA dirangka berdasarkan prinsip FPK bagi

mewujudkan suasana sekolah yang selamat, aman, selesa, menggembirakan,

membina dan menyeluruh ke arah mencapai kesejahteraan masyarakat.


4

Ini adalah sejajar dengan tema sekolah kita untuk tahun 2022, INSPIRED BY
VALUES – GROW. LEAD. SERVE iaitu individu mesti menimba ilmu dan

pengetahuan untuk menjadi seorang yang berintelek serta mempunyai ciri-ciri

kepimpinan sebelum dapat menyumbang dan berkhidmat untuk masyarakat sejagat.


Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang

terlibat khasnya kepada barisan Pentadbir dan guru-guru, khasnya Encik Muhammad
Aimullah yang turut membantu menyediakan Buku Pengurusan dan Pentadbiran

2022/2023 ini.


Akhir kata, saya pasti warga ACS akan terus mempamerkan komitmen yang
tinggi dengan budaya kerja berpasukan yang tekal supaya aspirasi dan visi sekolah

dapat direalisasikan.


“Veritas Lux Mundi”
KHIEW WAI MUN
Pengetua Cemerlang

SMK Methodist (ACS)
Sitiawan.
“I’ve learned that people will forget what yousaid, people will forget what you did, but peoplewill never forget how you made them feel.”
5

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)

DAN FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG)


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan

bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan

kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG)“Guru yang berpekerti mulia,

berpandangan progresif dan saintifik,
bersedia menjunjung aspirasi negara

serta menyanjung warisan kebudayaan negara,
menjamin pembangunan individu

dan memelihara suatu masyarakat
yang bersatu padu, demokratik,

progresif dan berdisplin.”6

HUBUNGKAIT ANTARA FPK DAN FPG

Falsafah Pendidikan Negara [1988]
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
[Gabungan matlamat, dasar-dasar dan amalan pendidikan]
Pembangunan Kemanusiaan
Menghasilkan perkembangan individu secara
menyeluruh ,bersepadu, seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani

FPG
( Jenis Guru yang dihasratkan)FALSAFAH PENDIDIKAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara.


KURIKULUM KEBANGSAAN


“... suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum
yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan
sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan
mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan”

Akta Pendidikan 1996


[Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997]
7

SEJARAH DAN IKRAR

SMK METHODIST ACS SITIAWANSejarah SMK Methodist (ACS) Sitiawan
Sekolah Menengah Methodist (ACS) Sitiawan ditubuhkan pada tahun 1903.

SMK Methodist (ACS) bermula sebagai sebuah rumah anak yatim dengan empat

orang kanak-kanak lelaki dari Singapura. Di bawah bimbingan Residen Mubaligh Rev.
B.F. Ven Dyke, sekolah awal SMK Methodist (ACS) Sitiawan berkembang dari segi

enrolmen dan bilangan mata pelajaran yang ditawarkan. Akhirnya, sekolah ini
dinaiktarafkan dan menjadi Sekolah Perusahaan Sitiawan (Industrial School

Sitiawan).
Pada tahun 1910, Dr. Shellabear (Guru Besar) mendirikan sebuah lagi

bangunan sekolah. Pada tahun 1916, Rev. W.E Horley, seorang mubaligh di Ipoh

menukarkan nama sekolah dari Sekolah Perusahaan Sitiawan kepada Sekolah Anglo-
Chinese (ACS) Sitiawan. Pada tahun 1927 murid perempuan mulai diterima dan

hanya terdapat tiga orang guru sahaja, iaitu R.V Ven Dyke. Mrs. C.E Draper dan Mr.
L.A Samuel. Pada tahun 1931, Rev. D.P. Coole (Guru Besar) telah membina dua blok

bangunan sekolah yang ada sekarang, termasuk satu bilik guru dan pejabat dan

sebuah dewan besar disiapkan semasa Rev. Engene MeGraw apabila beliau
menjawat jawatan Guru Besar pada tahun 1938.

Pada tahun 1947, kelas Sijil Persekolahan (School Certificate) yang pertama
dimulakan. Pada tahun 1949, Kelas Khas untuk murid Melayu (Special Malay Class)

dimulakan. Tahun 1961, sebuah bangunan dua tingkat yang mengandungi

perpustakaan, pejabat, bilik menaip dan bilik gelap untuk memproses gambar foto
untuk aktiviti fotografi siap dibina. Dato’ Ling Sing Hang DPMP, JP dilantik sebagai

Pengerusi Lembaga Pentadbir Sekolah. Selepas perang, bilangan pelajar meningkat
kepada 1098 orang pelajar pada 1957.

Pada tahun 1963, sekolah ini telah menyambut Jubli Intan, dan untuk meraikan
peristiwa ini, empat buah bilik darjah dan sebuah makmal telah dibina. Pada tahun

1972, sambungan kepada tiga tingkat yang mengandungi tiga makmal sains siap

dibina. Pada tahun 1973, kelas Tingkatan 6 Sains ditubuhkan dengan bilangan
muridnya 24 orang dan tahun berikutnya menduduki peperiksaan H.S.C. buat pertama

kalinya. Walaupun pertama kali membuka kelas tingkatan 6 , sekolah ini telah
mencapai sebuah kejayaan yang membanggakan dengan mencatat 82% lulus.

Kemudian pada tahun 1977, kelas Tingkatan 6 Sastera pula ditubuhkan. Sekali lagi

8

sekolah ini mencapai kejayaan dengan mencatat keputusan H.S.C. terbaik dalam

negeri Perak. Tahun 1976, Dewan ACS II telah siap dibina. Dewan ini mengandungi
sebuah perpustakaan dan sebuah Bilik Sains Rumah Tangga. Tahun berikutnya,

kelas Tingkatan 6 Sastera ditubuhkan dan sekolah ini mencapai kejayaan dengan
mencatat keputusan H.S.C. terbaik dalam negeri Perak.Kejayaan SMK Methodist ACS Sitiawan melahirkan produk pelajar yang

cemerlang menyebabkan sekolah ini menjadi tumpuan ibu bapa sekitar Sitiawan dan
Seri Manjung untuk menghantar anak mereka ke sekolah ini. Fenomena ini

menyebabkan pada tahun 1995/1996, akibat tidak mampu bilangan murid yang ramai

sekolah ini telah dipecahkan kepada dua sesi. Bagi pelajar Tingkatan 1 dan 2 seisi
persekolahan dijalankan pada sebelah petang manakala pelajar Tingkatan 3, 4, 5 dan

6 pada sesi pagi. SMK Methodist (ACS) Sitiawan terus berkembang dan kini sekolah
ini mempunyai 57 kelas (9 kelas bagi setiap Tingkatan 1,2, 3, 4 dan 5) Tingkatan 6

Atas dan 6 Rendah terdiri daripada 6 kelas setiap tingkatan
Di era 20an SMK Methodist ACS telah berjaya membina satu lagi blok

bangunan baru yang mengandungi satu dewan auditorium dan dua makmal komputer.

Bangunan ini dikenali sebagai bangunan IT dan dinamakan Bangunan IR Ling Leong
Chnong sebagai mengenang penyumbang utama untuk bangunan ini. Segala

penggunaan internet dan komputer disambung dengan server yang dipasang di
sekolah. Setiap orang pelajar dan guru di SMK Methodist (ACS) Sitiawan diberi URL

dan mereka boleh menggunakan kemudahan internet dan komputer sekolah.
Kerja-kerja menaiktaraf dan kemajuan infranstruktur sekolah ini telah

dijalankan sejak awal 2012. Semua penambahbaikkan ini dapat dilaksanakan kerana

adanya sumbangan kewangan daripada pihak tertentu. Selain itu, pembangunan di
SMK Methodist (ACS) Sitiawan juga berjaya dijalankan kerana mendapat kerjasama

daripada pelbagai pihak. terutamanya bantuan yang dihulurkan oleh pihak Lembaga

Pengelola Sekolah, PIBG dan komuniti Sitiawan. Ketiga-tiga pihak ini telah memberi9

sumbangan secara sukarela atas sebab kepercayaan mereka terhadap guru-guru

yang bertanggungjawab mendidik anak-anak mereka dengan sempurna dalam
keadaan yang selesa, selamat dan persekitaran pembelajaran-pengajaran yang

unggul supaya mereka boleh menjadi insan yang berguna kepada masyarakat dan
negara.

Pada tahun-tahun 2013 hingga 2017, penambahbaikan bangunan sekolah

terus dijalankan. Antaranya adalah membaiki struktur bangunan yang rosak dan
menaik taraf bangunan surau , bilik pendidikan seni dan bilik kemahiran hidup.

Tujuannya, untuk memberikan keselesaan kepada guru dan pelajar sewaktu PdPc

dijalankan.


IKRAR SEKOLAH

10

LENCANA DAN LAGU

SMK METHODIST ACS SITIAWANLENCANA SEKOLAH

HURAIAN:-
Buku : Pengetahuan untuk kejayaan dan kemajuan.
Bunga Kebangsaan : Bunga kebangsaan yang menjadi aspirasi kebangsaan.
Lampu : Kebenaran, Harapan, Keyakinan dan Inspirasi generasi akan
datang.
Mikroskop : Penekanan kepada STEM
LAGU SEKOLAH

Not so very long ago

Only ninety years or so
Leuring dauntless hero came

Founded our beloved school Sitiawan ACS
Though it then was new in name
But the banner then unfurled

Chorus
ACS, ACS your country can depend on you
Years we spend in the classroom will help to make us brave and true

ACS, ACS to do the right we’re not afraid
And we’re proud
We’re students of the ACS

Only hundred years have gone
Still ACS goes on

Gaining strength from year to year in our work and in our play
To do our best we’ll say
And uphold traditions dear alma mater ever more
Let this ring from shore to shore
11

PELAN

SMK METHODIST ACS SITIAWAN

12

CARTA ORGANISASI BARISAN PENTADBIR

SMK METHODIST ACS SITIAWAN


PENGETUA
EN. KHIEW WAI MUN
(PENGETUA CEMERLANG)P.K. PENTADBIRAN P.K. HAL EHWAL MURID (HEM) P.K. KOKURIKULUM
PN. JUNAIDAH BT. KAMARUDIN EN. PHANG HANG KUOK PN. NORAZLIN BT. SHARIFFUDIN

P.K. TINGKATAN 6
P.K. PETANG
PN. RASFA ROZIANA BT. ABDUL
EN. CHAN WAI SANG
RASHED


G.K. BAHASA G.K. SAINS & MATEMATIK G.K. KEMANUSIAAN G.K. TEKNIK & VOKASIONAL
CIK WOO SIEW ING PN. JULIANA BT. MOHAMAD PN. AINI BT. BAKRI PN. SUZANAH BT. ABD. AZIZ13

ASPIRASI DAN INISIATIF

SMK METHODIST ACS SITIAWAN

14

VISI DAN MISI

KPM DAN SMK METHODIST ACS SITIAWANVISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAPENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA


MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

--------------------------------------------------------------


VISI SEKOLAH


MENYEDIAKAN PELAJAR UNTUK MASA DEPAN DENGAN MENYAMPAIKAN PENDIDIKAN INOVATIF,
MENCABAR MEREKA UNTUK MENJADI LEBIH KREATIF DAN MENJADI INDIVIDU BERNILAI POSITIF.MISI SEKOLAH

MEMBERI KECEMERLANGAN DALAM PENDIDIKAN DAN MEMPERKASA PELAJAR UNTUK MENCAPAI
POTENSI PENUH DARI SEGI ROHANI, INTELEKTUAL, FIZIKAL, SOSIAL DAN MORAL.
--------------------------------------------------------------


VISION STATEMENT

PREPARING STUDENTS FOR THE FUTURE BY DELIVERING AN INNOVATIVE EDUCATION,
CHALLENGING THEM TO BE CREATIVE PROBLEM-SOLVERS AND TO BE INDIVIDUALS OF POSITIVE
VALUES.


MISSION STATEMENTTO PROVIDE EXCELLENCE IN EDUCATION AND EMPOWER STUDENTS TO REACH THEIR FULL
POTENTIAL SPIRITUALLY, INTELLECTUALLY, PHYSICALLY, SOCIALLY AND MORALLY.


15

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) 2013–2025

16

17

18

PERANCANGAN STRATEGIK JPN PERAK 2020-2024

19

STANDARD 4 SKPMg2

20

21

22

23

24

25

SEKOLAHKU SEJAHTERA

26

CIRI-CIRI GURU ABAD KE-21

27

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2022/2023
Kumpulan B: Sekolah-Sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor,
Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PENGGAL
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU
21.03.2022 31.03.2022 9
01.04.2022 30.04.2022 21
01.05.2022 31.05.2022 16 11
1 01.06.2022 03.06.2022 3
JUMLAH HARI 49
CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023
04.06.2022 – 12.06.2022 9 1
13.06.2022 30.06.2022 14
01.07.2022 31.07.2022 20
01.08.2022 31.08.2022 22 12
2 01.09.2022 02.09.2022 2
JUMLAH HARI 58
CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023
02.09.2022 – 10.09.2022 9 1
12.09.2022 30.09.2022 15
01.10.2022 31.10.2022 18
01.11.2022 30.11.2022 22 13
01.12.2022 09.12.2022 7
JUMLAH HARI 60
CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023
3 3
10.12.2022 – 31.12.2022 22
03.01.2023 31.01.2023 18
01.02.2023 17.02.2023 13 7
JUMLAH HARI 31
CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023 3
18.02.2022 – 12.03.2023 23

CUTI PERISTIWA
TARIKH HARI PERKARADikemas kini pada: 18 Mac 2022


22

HARI KELEPASAN AM NEGERI PERAK TAHUN 2022 - 2023
HARI-HARI KELEPASAN AM NEGERI
1 Tahun Baharu 2021 1 Januari 2022 Sabtu
2 Hari Thaipusam 18 Januari 2022 Selasa
3 Hari Nuzul Al-Quran 19 April 2022 Selasa
Hari Keputeraan DYMM Paduka
4 4 November 2022 Jumaat
Seri Sultan Perak
HARI-HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN
1 Februari 2022 Selasa
1 Tahun Baharu Cina (2 hari)
2 Februari 2022 Rabu
2 Hari Pekerja 1 Mei 2022 Ahad

3 Hari Wesak 15 Mei 2022 Ahad
3 Mei 2022 Selasa
4 Hari Raya Puasa (2 hari)
4 Mei 2022 Rabu
Hari Keputeraan Seri Paduka
5 6 Jun 2022 Isnin
Baginda Yang di-Pertuan Agong
6 Hari Raya Haji 10 Julai 2022 Ahad
7 Hari Kebangsaan 31 Ogos 2022 Rabu
8 Awal Muharam (Maal Hijrah) 30 Julai 2022 Sabtu
9 Hari Malaysia 16 September 2022 Jumaat
Hari Keputeraan Nabi
10 Muhammad S.A.W (Maulidur 9 Oktober 2022 Ahad
Rasul)
11 Hari Deepavali 24 Oktober 2022 Isnin
12 Hari Krismas 25 Disember 2022 Ahad


Peringatan:
1. Jika mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri jatuh pada hari kelepasan mingguan,
maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am dan jika hari
sedemikian adalah sememangnya hari kelepasan am, maka hari yang berikutnya
hendaklah menjadi hari kelepasan am.

2. Jika Hari Kelepasan Am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu juga
merupakan Hari Kelepasan Am dan tidak akan diganti pada hari-hari yang lain.
29

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2022/ 2023

MAC 2022
UNIT UNIT
TARIKH HARI UNIT KURIKULUM UNIT HEM CATATAN
KOKURIKULUM TINGKATAN 6
22.02.22 AHAD MESY. JKPA DAN
JKPAK BIL. 1/2022
MESY. JK
24.02.22 ISNIN KURIKULUM
BIL. 1/2022
BENGKEL SV SEM
01.03.22 SELASA
3
02.03.22 RABU BENGKEL SV SEM
3
03.03.22 KHAMIS BENGKEL SV SEM
3
BENGKEL SV SEM
04.03.22 JUMAAT
3
05.03.22 SABTU
06.03.22 AHAD
07.03.22 ISNIN
08.03.22 SELASA
09.03.22 RABU
10.03.22 KHAMIS
11.03.22 JUMAAT
12.03.22 SABTU
13.03.22 AHAD
14.03.22 ISNIN
15.03.22 SELASA
16.03.22 RABU
17.03.22 KHAMIS
18.03.22 JUMAAT MESYUARAT MESYUARAT
KOKURIKULUM 1 GATE 1
19.03.22 SABTU
20.03.22 AHAD
PENDAFTARAN PECUTAN AKHIR
21.03.22 ISNIN
KOKURIKULUM SEM3
22.03.22 SELASA PENDAFTARAN PECUTAN AKHIR
KOKURIKULUM SEM 3
23.03.22 RABU PENDAFTARAN PECUTAN AKHIR
SEM 3
KOKURIKULUM
PENDAFTARAN PECUTAN AKHIR
24.03.22 KHAMIS
KOKURIKULUM SEM 3
PENDAFTARAN
25.03.22 JUMAAT
KOKURIKULUM
26.03.22 SABTU
27.03.22 AHAD
28.03.22 ISNIN
MESY. JK INDUK
29.03.22 SELASA PENGURUSAN HEM
1/2022
30.03.22 RABU
31.03.22 KHAMIS

30

APRIL 2022
UNIT UNIT
TARIKH HARI UNIT KURIKULUM UNIT HEM CATATAN
KOKURIKULUM TINGKATAN 6
01.04.22 JUMAAT
02.04.22 SABTU
03.04.22 AHAD
04.04.22 ISNIN
TAKLIMAT APDM &
05.04.22 SELASA PCUBAAN S3 2021
SSDM
UNIT BERUNIFORM
06.04.22 RABU PCUBAAN S3 2021
ATAS TALIAN (1)
MESY. JKPA DAN SUKAN PERMAINAN
07.04.22 KHAMIS PCUBAAN S3 2021
JKPAK BIL. 2/2022 ATAS TALIAN (1-A)
08.04.22 JUMAAT
09.04.22 SABTU LADAP 1
10.04.22 AHAD
11.04.22 ISNIN
MESY. JK
12.04.22 SELASA KURIKULUM PCUBAAN S2(U)
BIL. 2/2022 2021
KELAB PERSATUAN PCUBAAN S2(U)
13.04.22 RABU
ATAS TALIAN (1) 2021
SUKAN PERMAINAN PCUBAAN S2(U)
14.04.22 KHAMIS
ATAS TALIAN (1-B) 2021
GOOD
15.04.22 JUMAAT
FRIDAY
16.04.22 SABTU
17.04.22 AHAD
MESY. MAJLIS
18.04.22 ISNIN
SUKAN SEKOLAH
MAJLIS
PELANCARAN
19.04.22 SELASA KEMPEN MENDERMA CUTI NUZUL
QURAN
BUKU & PROGRAM
NILAM
20.04.22 RABU UNIT BERUNIFORM
ATAS TALIAN (2)
21.04.22 KHAMIS SUKAN PERMAINAN
ATAS TALIAN (2-A)
22.04.22 JUMAAT
23.04.22 SABTU
24.04.22 AHAD
25.04.22 ISNIN
MAJLIS
PELANCARAN
26.04.22 SELASA
ZIARAH CANAK &
GURU PENYAYANG
KELAB PERSATUAN
27.04.22 RABU
ATAS TALIAN (2)
SUKAN PERMAINAN
28.04.22 KHAMIS
ATAS TALIAN (2-B)
29.04.22 JUMAAT
30.04.22 SABTU


31

MEI 2022
UNIT UNIT
TARIKH HARI UNIT KURIKULUM UNIT HEM CATATAN
KOKURIKULUM TINGKATAN 6
HARI
01.05.22 AHAD
PEKERJA
02.05.22 ISNIN
HARI RAYA
03.05.22 SELASA
AIDILFITRI
HARI RAYA
04.05.22 RABU
AIDILFITRI
05.05.22 KHAMIS
06.05.22 JUMAAT
07.05.22 SABTU
08.05.22 AHAD
MAJLIS ANGKAT
SUMPAH PENGAWAS
SEKOLAH,
MESY. AGUNG
09.05.22 ISNIN PENGAWAS PUSAT RUMAH SUKAN STPM SEM 3 2021
SUMBER DAN
KETUA/PENOLONG
KETUA KELAS
TAKLIMAT
KEMPEN JIMAT AIR &
10.05.22 SELASA MERENTAS STPM SEM 3 2021
ELEKTRIK
DESA
PERJUMPAAN UNIT
11.05.22 RABU STPM SEM 3 2021
BERUNIFORM (3)
PERJUMPAAN
12.05.22 KHAMIS SUKAN STPM SEM 3 2021
PERMAINAN (3-A)
13.05.22 JUMAAT
14.05.22 SABTU MERENTAS DESA
15.05.22 AHAD
16.05.22 ISNIN UJIAN 1 T 1,2,3,4&5
17.05.22 SELASA UJIAN 1 T 1,2,3,4&5 SUKAN TARA
18.05.22 RABU UJIAN 1 T 1,2,3,4&5 SUKAN TARA STPM SEM 3 2021
STPM SEM 2(U)
19.05.22 KHAMIS UJIAN 1 T 1,2,3,4&5 SUKAN TARA
2021
20.05.22 JUMAAT UJIAN 1 T 1,2,3,4&5
KURSUS
21.05.22 SABTU
KEPIMPINAN MURID
22.05.22 AHAD
23.05.22 ISNIN UJIAN 1 T 1,2,3,4 & 5
STPM SEM 2(U)
24.05.22 SELASA
2021
PERJUMPAAN
25.05.22 RABU KELAB STPM SEM 2(U)
2021
PERSATUAN (3)
PERJUMPAAN
26.05.22 KHAMIS SUKAN PERMAINAN STPM SEM 2(U)
(3-B) 2021
27.05.22 JUMAAT
HARI ANUGERAH
28.05.22 SABTU KECEMERLANGAN
2019 & 2020
29.05.22 AHAD
MESYUARAT
30.05.22 ISNIN UJIAN SEM 2
KOKURIKULUM 2
31.05.22 SELASA UJIAN SEM 2

32

JUN 2022
UNIT UNIT
TARIKH HARI UNIT KURIKULUM UNIT HEM CATATAN
KOKURIKULUM TINGKATAN 6
01.06.22 RABU PERJUMPAAN UNIT UJIAN SEM 2
BERUNIFORM (4)
PERJUMPAAN
02.06.22 KHAMIS SUKAN
PERMAINAN (4-A)
03.06.22 JUMAAT
04.06.22 SABTU
05.06.22 AHAD
06.06.22 ISNIN
07.06.22 SELASA
08.06.22 RABU
09.06.22 KHAMIS
10.06.22 JUMAAT
11.06.22 SABTU
12.06.22 AHAD
13.06.22 ISNIN
MESY. JK INDUK
14.06.22 SELASA PENGURUSAN HEM PRA KEJOHANAN DP SEM 1 2022
2/2022
15.06.22 RABU PRA KEJOHANAN
16.06.22 KHAMIS PRA KEJOHANAN
17.06.22 JUMAAT
18.06.22 SABTU
19.06.22 AHAD
20.06.22 ISNIN
21.06.22 SELASA
RAPTAI HARI SUKAN
PERJUMPAAN
22.06.22 RABU
KELAB PERSATUAN
ATAS TALIAN (4)
23.06.22 KHAMIS
HARI SUKAN CUTI
24.06.22 JUMAAT
TAHUNAN KALI-87 PERISTIWA
25.06.22 SABTU LADAP 3
26.06.22 AHAD
27.06.22 ISNIN PCUBAAN SEM 2
28.06.22 SELASA PCUBAAN SEM 2
PERJUMPAAN UNIT
29.06.22 RABU PCUBAAN SEM 2
BERUNIFORM (5)
PERJUMPAAN
30.06.22 KHAMIS SUKAN PCUBAAN SEM 2
PERMAINAN (4-B)
33

JULAI 2022
UNIT UNIT
TARIKH HARI UNIT KURIKULUM UNIT HEM CATATAN
KOKURIKULUM TINGKATAN 6
01.07.22 JUMAAT
02.07.22 SABTU
03.07.22 AHAD
PENDAFTARAN
04.07.22 ISNIN
SEM 1 2023
05.07.22 SELASA
MESY. JKPA DAN PERJUMPAAN
06.07.22 RABU JKPAK KELAB PERSATUAN
BIL. 3/2022 (5)
PERJUMPAAN
07.07.22 KHAMIS SUKAN PERMAINAN
(5-A)
CERAMAH DAN
BENGKEL
PENCEGAHAN
08.07.22 JUMAAT
JENAYAH & ANTI
DADAH/MEROKOK/
VAPE
09.07.22 SABTU
10.07.22 AHAD
11.07.22 ISNIN
MESY. JK
12.07.22 SELASA KURIKULUM
BIL. 3/2022
PERJUMPAAN UNIT
13.07.22 RABU
BERUNIFORM (6)
PERJUMPAAN
14.07.22 KHAMIS SUKAN PERMAINAN
(5-B)
15.07.22 JUMAAT
16.07.22 SABTU MUET(W)SESI 2
17.07.22 AHAD
18.07.22 ISNIN
19.07.22 SELASA
PERJUMPAAN
20.07.22 RABU KELAB PERSATUAN DP STPM 2021
(6)
PERJUMPAAN
21.07.22 KHAMIS SUKAN PERMAINAN MUET(S) SESI 2
(6-A)
22.07.22 JUMAAT MUET(S) SESI 2
23.07.22 SABTU LADAP 4 MUET(S) SESI 2
24.07.22 AHAD
25.07.22 ISNIN
26.07.22 SELASA
PERJUMPAAN UNIT
27.07.22 RABU MUET(S) SESI 2
BERUNIFORM (7)
PERJUMPAAN
28.07.22 KHAMIS SUKAN PERMAINAN MUET(S) SESI 2
(6-B)
29.07.22 JUMAAT MUET(S) SESI 2
30.07.22 SABTU
31.07.22 AHAD

34

OGOS 2022
UNIT UNIT
TARIKH HARI UNIT KURIKULUM UNIT HEM CATATAN
KOKURIKULUM TINGKATAN 6
01.08.22 ISNIN
KEMPEN
PEMAKANAN SIHAT
02.08.22 SELASA
DAN MINDA
SIHAT
PERJUMPAAN
03.08.22 RABU KELAB PERSATUAN
(7)
PERJUMPAAN
04.08.22 KHAMIS SUKAN PERMAINAN
(7-A)
05.08.22 JUMAAT
06.08.22 SABTU
07.08.22 AHAD
08.08.22 ISNIN PEP PTGH THN T4&5
09.08.22 SELASA PEP PTGH THN T4&5
UNIT BERUNIFORM
10.08.22 RABU PEP PTGH THN T4&5
ATAS TALIAN (8)
SUKAN PERMAINAN
11.08.22 KHAMIS PEP PTGH THN T4&5
ATAS TALIAN (7-B)
12.08.22 JUMAAT PEP PTGH THN T4&5
13.08.22 SABTU LADAP 5
14.08.22 AHAD
PEP PTGH THN
15.08.22 ISNIN
T1,2,3,4&5
PELANCARAN HARI
PEP PTGH THN KEMERDEKAAN
16.08.22 SELASA
T1,2,3,4&5 PERINGKAT
SEKOLAH
PEP PTGH THN KELAB PERSATUAN
17.08.22 RABU
T1,2,3,4&5 ATAS TALIAN (8)
PEP PTGH THN SUKAN PERMAINAN
18.08.22 KHAMIS
T1,2,3,4&5 ATAS TALIAN (8-A)
PEP PTGH THN
19.08.22 JUMAAT
T1,2,3,4&5
20.08.22 SABTU
21.08.22 AHAD
PEP PTGH THN
22.08.22 ISNIN STPM SEM 2 2022
T1,2,3,4&5
23.08.22 SELASA STPM SEM 2 2022
PERJUMPAAN UNIT
24.08.22 RABU
BERUNIFORM (9)
PERJUMPAAN
25.08.22 KHAMIS SUKAN STPM SEM 2 2022
PERMAINAN (8-B)
26.08.22 JUMAAT
PERKHEMAHAN
27.08.22 SABTU
PERDANA
28.08.22 AHAD
29.08.22 ISNIN STPM SEM 2 2022
KEMUNCAK
30.08.22 SELASA SAMBUTAN STPM SEM 2 2022
KEMERDEKAAN
HARI
31.08.22 RABU KEBANGSA
AN

35

SEPTEMBER 2022
UNIT UNIT
TARIKH HARI UNIT KURIKULUM UNIT HEM CATATAN
KOKURIKULUM TINGKATAN 6
01.09.22 KHAMIS
02.09.22 JUMAAT
03.09.22 SABTU
04.09.22 AHAD
05.09.22 ISNIN
06.09.22 SELASA
07.09.22 RABU
08.09.22 KHAMIS
09.09.22 JUMAAT
10.09.22 SABTU
11.09.22 AHAD
12.09.22 ISNIN
MESY. JK INDUK
13.09.22 SELASA PENGURUSAN HEM
3/2022
PERJUMPAAN
14.09.22 RABU KELAB PERSATUAN
(9)
PERJUMPAAN
15.09.22 KHAMIS SUKAN PERMAINAN
(9-A)
MAJLIS PENUTUPAN
HARI
HARI
16.09.22 JUMAAT KEMERDEKAAN MALAYSIA
PERINGKAT
SEKOLAH
17.09.22 SABTU
18.09.22 AHAD
19.09.22 ISNIN
20.09.22 SELASA
PERJUMPAAN UNIT
21.09.22 RABU
BERUNIFORM (10)
PERJUMPAAN
22.09.22 KHAMIS SUKAN PERMAINAN
(9-B)
HARI ANUGERAH
23.09.22 JUMAAT KECEMERLANGAN
2021
24.09.22 SABTU LADAP 6
25.09.22 AHAD
MESYUARAT
26.09.22 ISNIN
KOKURIKULUM 3
27.09.22 SELASA
PERJUMPAAN
28.09.22 RABU KELAB PERSATUAN
(10)
PERJUMPAAN
29.09.22 KHAMIS SUKAN PERMAINAN
(10-A)
30.09.22 JUMAAT

36

OKTOBER 2022
UNIT UNIT
TARIKH HARI UNIT KURIKULUM UNIT HEM CATATAN
KOKURIKULUM TINGKATAN 6
01.10.22 SABTU
02.10.22 AHAD
03.10.22 ISNIN
04.10.22 SELASA
MESY. JKPA DAN PERJUMPAAN
05.10.22 RABU JKPAK SUKAN PERMAINAN
BIL. 4/2022 (10-B)
MESY. JK
06.10.22 KHAMIS KURIKULUM
BIL. 4/2022
07.10.22 JUMAAT
HARI SUKAN
08.10.22 SABTU
NEGARA
09.10.22 AHAD
TAKLIMAT PAJSK
10.10.22 ISNIN
SESI 1
PENGENDALIAN
11.10.22 SELASA BORANG MARKAH
PAJSK
PENGENDALIAN
12.10.22 RABU BORANG MARKAH
PAJSK
PENGENDALIAN
13.10.22 KHAMIS BORANG MARKAH
PAJSK
PENGENDALIAN
14.10.22 JUMAAT BORANG MARKAH
PAJSK
15.10.22 SABTU
16.10.22 AHAD
17.10.22 ISNIN PENGISIAN DALAM
SISTEM PAJSK
18.10.22 SELASA PENGISIAN DALAM
SISTEM PAJSK
PENGISIAN DALAM
19.10.22 RABU
SISTEM PAJSK
PENGISIAN DALAM
20.10.22 KHAMIS
SISTEM PAJSK
PENGISIAN DALAM
21.10.22 JUMAAT
SISTEM PAJSK
PENGISIAN DALAM
22.10.22 SABTU LADAP 6
SISTEM PAJSK
PENGISIAN DALAM
23.10.22 AHAD
SISTEM PAJSK
PENGISIAN DALAM CUTI
24.10.22 ISNIN
SISTEM PAJSK DEEPAVALI
PENGISIAN DALAM
25.10.22 SELASA
SISTEM PAJSK
26.10.22 RABU PENGISIAN DALAM
SISTEM PAJSK
27.10.22 KHAMIS PENGISIAN DALAM
SISTEM PAJSK
28.10.22 JUMAAT PENGISIAN DALAM
SISTEM PAJSK
29.10.22 SABTU
30.10.22 AHAD
31.10.22 ISNIN

37

NOVEMBER 2022
UNIT UNIT
TARIKH HARI UNIT KURIKULUM UNIT HEM CATATAN
KOKURIKULUM TINGKATAN 6
01.11.22 SELASA
02.11.22 RABU
03.11.22 KHAMIS
04.11.22 JUMAAT
05.11.22 SABTU
06.11.22 AHAD

07.11.22 ISNIN PEP PERCUBAAN UJIAN SEM 3
SPM
08.11.22 SELASA PEP PERCUBAAN UJIAN SEM 3
SPM
PEP PERCUBAAN
09.11.22 RABU UJIAN SEM 3
SPM
PEP PERCUBAAN TAKLIMAT PAJSK
10.11.22 KHAMIS
SPM SESI 2
PEP PERCUBAAN PENGISIAN DALAM
11.11.22 JUMAAT
SPM SISTEM PAJSK
PENGISIAN DALAM
12.11.22 SABTU
SISTEM PAJSK
PENGISIAN DALAM
13.11.22 AHAD
SISTEM PAJSK
PEP PERCUBAAN
14.11.22 ISNIN SPM PENGISIAN DALAM
SISTEM PAJSK
UJIAN 2 T 1, 2, 3 & 4
PEP PERCUBAAN
15.11.22 SELASA SPM PENGISIAN DALAM
UJIAN 2 T 1, 2, 3 & 4 SISTEM PAJSK
PEP PERCUBAAN
16.11.22 RABU SPM PENGISIAN DALAM
UJIAN 2 T 1, 2, 3 & 4 SISTEM PAJSK
PEP PERCUBAAN PENGISIAN DALAM
17.11.22 KHAMIS SPM
UJIAN 2 T 1, 2, 3 & 4 SISTEM PAJSK
PEP PERCUBAAN
18.11.22 JUMAAT SPM PENGISIAN DALAM
SISTEM PAJSK
UJIAN 2 T 1, 2, 3 & 4
PENGISIAN DALAM
19.11.22 SABTU
SISTEM PAJSK
PENGISIAN DALAM
20.11.22 AHAD
SISTEM PAJSK
PEP PERCUBAAN
21.11.22 ISNIN SPM PENGISIAN DALAM
UJIAN 2 T 1, 2, 3 & 4 SISTEM PAJSK
PEP PERCUBAAN PENGISIAN DALAM
22.11.22 SELASA
SPM SISTEM PAJSK
PEP PERCUBAAN
23.11.22 RABU
SPM
24.11.22 KHAMIS
25.11.22 JUMAAT
26.11.22 SABTU
27.11.22 AHAD
28.11.22 ISNIN
29.11.22 SELASA

30.11.22 RABU HARI ANUGERAH
KOKURIKULUM

38

DISEMBER 2022
UNIT UNIT
TARIKH HARI UNIT KURIKULUM UNIT HEM CATATAN
KOKURIKULUM TINGKATAN 6
01.12.22 KHAMIS SEMAKAN DRAF
PAJSK
02.12.22 JUMAAT SEMAKAN DRAF
PAJSK
03.12.22 SABTU
04.12.22 AHAD
PENGISIAN
05.12.22 ISNIN PEMBETULAN
DALAM SISTEM
MESYUARAT JK PENGISIAN
INDUK PENGURUSAN
06.12.22 SELASA PEMBETULAN
HEM DALAM SISTEM
4/2022
PENGISIAN
07.12.22 RABU PEMBETULAN
DALAM SISTEM
08.12.22 KHAMIS
09.12.22 JUMAAT
10.12.22 SABTU
11.12.22 AHAD
12.12.22 ISNIN
13.12.22 SELASA
14.12.22 RABU
15.12.22 KHAMIS
16.12.22 JUMAAT
17.12.22 SABTU
18.12.22 AHAD
19.12.22 ISNIN
20.12.22 SELASA
21.12.22 RABU
22.12.22 KHAMIS
23.12.22 JUMAAT
24.12.22 SABTU
25.12.22 AHAD
26.12.22 ISNIN
27.12.22 SELASA
28.12.22 RABU
29.12.22 KHAMIS
30.12.22 JUMAAT
31.12.22 SABTU

39

JANUARI 2023
UNIT UNIT
TARIKH HARI UNIT KURIKULUM UNIT HEM CATATAN
KOKURIKULUM TINGKATAN 6
01.01.23 AHAD
02.01.23 ISNIN
03.01.23 SELASA
04.01.23 RABU
05.01.23 KHAMIS
06.01.23 JUMAAT
07.01.23 SABTU
08.01.23 AHAD
09.01.23 ISNIN
10.01.23 SELASA
11.01.23 RABU
12.01.23 KHAMIS DP SEM 2 2022

13.01.23 JUMAAT
14.01.23 SABTU
15.01.23 AHAD
16.01.23 ISNIN PEP AKHIR TAHUN CETAKAN PAJSK PCUBAAN SEM 3
T1,2,3,& 4
PEP AKHIR TAHUN
17.01.23 SELASA PCUBAAN SEM 3
T1,2,3,& 4
PEP AKHIR TAHUN
18.01.23 RABU PCUBAAN SEM 3
T1,2,3,& 4
PEP AKHIR TAHUN
19.01.23 KHAMIS
T1,2,3,& 4
PEP AKHIR TAHUN
20.01.23 JUMAAT
T1,2,3,& 4
21.01.23 SABTU
22.01.23 AHAD
PEP AKHIR TAHUN
23.01.23 ISNIN
T1,2,3,& 4
PEP AKHIR TAHUN
24.01.23 SELASA
T1,2,3,& 4
PEP AKHIR TAHUN T
25.01.23 RABU
4
PEP AKHIR TAHUN T
26.01.23 KHAMIS
4
PEP AKHIR TAHUN T
27.01.23 JUMAAT
4
28.01.23 SABTU
29.01.23 AHAD
PEP AKHIR TAHUN
30.01.23 ISNIN
T1,2,3,& 4
31.01.23 SELASA

40

FEBRUARI 2023
UNIT UNIT
TARIKH HARI UNIT KURIKULUM UNIT HEM CATATAN
KOKURIKULUM TINGKATAN 6
01.02.23 RABU MESYUARAT
KOKURIKULUM 4
02.02.23 KHAMIS
03.02.23 JUMAAT
04.02.23 SABTU
05.02.23 AHAD
06.02.23 ISNIN
07.02.23 SELASA
08.02.23 RABU
09.02.23 KHAMIS
10.02.23 JUMAAT
11.02.23 SABTU
12.02.23 AHAD
13.02.23 ISNIN STPM SEM 3 2022
14.02.23 SELASA STPM SEM 3 2022
15.02.23 RABU STPM SEM 3 2022
16.02.23 KHAMIS STPM SEM 3 2022
17.02.23 JUMAAT
18.02.23 SABTU
19.02.23 AHAD
STPM SEM 2(U)
20.02.23 ISNIN
2022
21.02.23 SELASA STPM SEM 3(U)
22.02.23 RABU STPM SEM 3 (U)
23.02.23 KHAMIS STPM SEM 3(U)
24.02.23 JUMAAT
25.02.23 SABTU
26.02.23 AHAD
27.02.23 ISNIN
28.02.23 SELASA41

PANDUAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

SMK METHODIST ACS SITIAWAN1. Kehadiran Rasmi
1.1. Melapor diri ke sekolah sebelum 7.20 pagi untuk sesi pagi dan 12.50 tengah hari untuk sesi
petang dan 2.30 petang pada hari Jumaat
1.2. Daftar kehadiran melalui imbasan muka (facial recognition) dengan segera sebaik tiba di
sekolah.

1.3. Keberadaan guru di sekolah adalah penting. Sebarang urusan peribadi mesti mendapatkan
kebenaran Pengetua dan mesti direkodkan pada Buku Pergerakan Guru.

2. Waktu Pulang Dari Sekolah
2.1. Guru hanya dibenarkan balik selepas 2.00 petang.

2.2. Guru perlu memberi laluan kepada pelajar pulang dahulu untuk mengelakkan kesesakan.
2.3. Guru/staf perlu menunjukkan teladan yang baik.
2.4. Masa yang ada boleh digunakan untuk melakukan kerja-kerja menyemak latihan pelajar,
membaca, menyediakan rekod mengajar, BBM atau mengemas meja supaya teratur.
2.5. Pastikan guru dan AKP ‘thumb print’ sebelum pulang.

3. Guru Bertugas Mingguan
3.1. Guru bertugas perlu berada di sekolah sebelum 7.00 pagi bagi sesi pagi manakala 12.30

tengah hari bagi sesi petang.
3.2. Guru bertugas perlu berada di tempat-tempat berikut :
3.2.1. Pintu pagar sekolah
3.2.2. Tapak perhimpunan
3.2.3. Kantin

3.3. Menguruskan perhimpunan dengan bantuan pengawas dan kelas bertugas mingguan.
3.4. Merekodkan perjalanan perhimpunan dan perkara yang disampaikan semasa perhimpunan.
3.5. Mengambil tindakan sewajarnya sekiranya terdapat perkara atau peristiwa yang memerlukan
tindakan segera.
3.6. Memastikan keadaan dan disiplin sekolah terkawal.

4. Tidak Hadir Bertugas

4.1. WAJIB memaklumkan ketidakhadiran kepada Pengetua dan status dikemaskini dalam
platform keberadaan guru di dalam Telegram Rasmi setelah mendapat kebenaran
Pengetua.
4.2. Serahkan sijil sakit (MC) kepada Pengetua keesokannya untuk dicatatkan dan diserahkan ke
pejabat untuk direkodkan.


42

5. Prosedur Cuti
5.1. Guru diperuntukkan sepuluh (10) hari Cuti Rehat Khas.
5.2. Sebarang cuti mesti dipohon daripada Pengetua dan mengisi Kad Cuti setelah
mendapat kelulusan. Guru perlu mengisi permohonan tersebut di dalam HRMIS
untuk disokong oleh Penolong Kanan dan diluluskan oleh Pengetua. .

5.3. Pertimbangan meluluskan permohonan dengan syarat tidak menjejaskan tugas dan
perjalanan sekolah.
5.4. Permohonan hendaklah dibuat lebih awal (sekurang-kurangnya tiga (3) hari
sebelum kecuali kes-kes kecemasan seperti kemalangan , kematian atau musibah
yang tidak dijangka perlu dimaklumkan melalui telefon.


6. Keluar Dari Kawasan Sekolah
6.1. Guru dan AKP TIDAK BOLEH keluar dari kawasan sekolah untuk urusan peribadi.
6.2. Kebenaran mesti diperoleh daripada Pengetua dan hanya dibenarkan untuk kes-
kes kecemasan sahaja.
6.3. Kebenaran keluar mesti direkodkan di dalam Buku Pergerakan Keluar Guru dan

AKP.

7. Guru Ganti (Relief)
7.1. Guru ganti adalah tanggungjawab bersama.
7.2. Guru ganti mesti masuk ke kelas dan melaksanakan aktiviti PdPc (MMI) atau
aktiviti yang sesuai.


8. Waktu Tidak Mengajar (Free Period)
8.1. Guru hendaklah menggunakan waktu tersebut untuk membuat perancangan,
menyemak kerja pelajar, menyediakan BBM, membuat rujukan di PSS, menyiapkan
e-RPH atau kerja-kerja rasmi yang berkaitan.

8.2. Melaksanakan PLC dengan rakan sejawat tentang masalah pelajar, PdPc,
peningkatan akademik atau aktiviti panitia, unit uniform kelab, persatuan dan
sebagainya.

9. Menghadiri Mesyuarat, Kursus, Seminar dan Bengkel

9.1. Wajib HADIR sama ada untuk sendiri atau mewakili Pengetua.
9.2. Guru terlibat hendaklah menyediakan Minit Curai untuk tujuan di atas.
9.3. Adakan ‟in-house training‟kepada guru-guru yang lain mengikut keperluan.

10. Tugas Mengawas Peperiksaan Dalaman, SPM/STPM

10.1. Guru yang telah dilantik untuk pengawasan Peperiksaan Awam tidak boleh
menolak kecuali atas sebab-sebab yang munasabah.
10.2 Semasa pengawasan peperiksaan dalaman, guru dilarang melakukan aktiviti lain
seperti memeriksa kertas jawapan pelajar, membaca akhbar atau berbual dengan
rakan sejawat.43

11. Mewujudkan Budaya Sihat
11.1. Sentiasa mengamalkan kemesraan dan keseronokan bekerja.
11.2. Sentiasa mementingkan pelanggan dan masa.
11.3. Sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni.

11.4. Sentiasa prihatin terhadap kebersihan sekitar dan keceriaan sekolah.
11.5. Sentiasa mengamalkan budaya ilmu.
11.6. Sentiasa bermuafakat dan bekerja secara berpasukan.
11.7. Sentiasa bekerja dan melaksanakan idea-idea baru dan sedia berubah untuk
kebaikan.


SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU

1. Merancang, menyedia dan menyemak kaedah-kaedah pengajaran dan program-program
tugasan.
2. Mengajar dan memastikan disiplin serta keselamatan murid semasa bertugas.

3. Menyedia, memeriksa dan merekod kerja murid.
4. Memajukan (promote) kemajuan dan kebajikan murid dalam kelas dan memberikan bimbingan
dalam perkara pelajaran, sosial dan kerjaya.
5. Menilai dan merekod keperluan-keperluan persendirian dan sosial murid, kemajuan dan
pencapaian dan memberikan penilaian lisan dan bertulis.
6. Menyumbang kepada dan mengambil bahagian dalam perbincangan formal tentang kaedah
penilaian prestasi dan penyemakan dan latihan dalam perkhidmatan.

7. Menasihat dan bekerjasama dengan guru-guru lain dalam menggubal program-program
pengajaran dan kaedah-kaedah yang berkaitan.
8. Bekerjasama dengan agensi-agensi dan badan-badan luar.
9. Memastikan keselamatan dan kelakuan murid melalui berkongsi tugas penyeliaan murid-murid
yang datang atau pulang dari sekolah dan bila-bila masa mereka diarahkan berada dalam
kawasan sekolah, kecuali pada waktu rehat.

10. Membincang dan menghubungi ibu bapa dan menghadiri mesyuarat-mesyuarat yang
dirancangkan.
11. Mengambil bahagian dalam mesyuarat dan aktiviti staf.
12. Berkongsi tanggungjawab untuk menanggung tugas guru yang bercuti.
13. Berkongsi mengelola dan mentadbir urusan yang diwujudkan akibat tugas-tugas pengajaran yang
baru. Mengambil bahagian dalam penyeliaan murid-murid untuk peperiksaan.
14. Menyumbang dalam urusan pelantikan dan kemajuan profesionalisme dan penilaian guru-guru

baru. Saling bekerjasama dengan rakan guru.
15. Menyeliakan staf sokongan. Memesan dan mengagihkan peralatan dan bahan-bahan yang
diperlukan.
16. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua dari
semasa ke semasa.


44

PERANAN DAN FUNGSI PANITIA MATA PELAJARAN

1. Memperoleh sukatan pelajaran semasa dan menyediakan rancangan mengajar yang diselaraskan
mengikut keperluan sesuatu tahun / kelas.
2. Memilih dan mencadangkan buku-buku teks dan rujukan yang sesuai kepada pihak pentadbir
sekolah untuk digunakan oleh murid-murid.

3. Menyediakan sudut-sudut dan bahan-bahan pembelajaran dan merancang penggunaannya.
4. Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan sekolah – tubuhkan Bank Soalan.
5. Menganalisis keputusan peperiksaan dan mengambil langkah-langkah mengatasi kelemahan
murid dan PdPc guru.
6. Menjalankan aktiviti perkembangan staf peringkat panitia berkaitan profesionalisme perguruan.
7. Membantu guru baharu dalam perkara ikhtisas.
8. Menentukan bilangan minimum latihan-latihan yang diberi dari segi jenis / kepelbagaian.

9. Pastikan latihan disemak secara konstruktif dan kemaskini.
10. Bekerjasama dengan persatuan akademik untuk tingkatkan prestasi pembelajaran murid dalam
mata pelajaran berkenaan.
11. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk pelaksanaan kurikulum.
12. Merancang program khas murid bermasalah 3M.

13. Menguruskan fail-fail rasmi panitia di pejabat sekolah secara kemaskini dan berterusan.
14. Menjalankan mesyuarat panitia secara formal.


“I believe that education is all about being


excited about something. Seeing passion and

enthusiasm helps push an educational message.”


- Steve Irwin45

SENARAI GURU DAN STAF SOKONGAN TAHUN 2022/2023
GURU SESI PAGI

NO. TELEFON
BIL NAMA E-MEL (PERIBADI) E-MEL (MOE)
BIMBIT

1. En. Khiew Wai Mun (Pengetua) 0105307666 [email protected] [email protected]
2. Pn. Junaidah bt. Kamarudin (PK Pentadbiran) 0122660288 [email protected] [email protected]
om
3. En. Phang Hang Kuok (PK HEM) 01126102732 [email protected] [email protected]
4. Pn. Norazlin bt. Shariffudin (PK Kokurikulum) 0189234467 [email protected] [email protected]
5. Pn. Rasfa Roziana bt. Abdul Rashed (PK Ting.6) 0125217794 [email protected] [email protected]

6. Cik Woo Siew Ing (GK Bahasa) 0165296099 [email protected] [email protected]
7. Pn. Aini bt. Bakri (GK Kemanusiaan) 0192678950 [email protected] [email protected]
8. Pn. Juliana bt. Mohamad (GK Sains & Matematik) 0195717471 [email protected] [email protected]
9. Pn. Suzanah bt. Abd Aziz (GK Vok & Tek) 0175916762 [email protected] [email protected]
10. En. Ahmad Jaafar b. Khalid 0125156709 - [email protected]

11. En. Alias b. Ngatenan 0195708607 [email protected] [email protected]
12. Pn. Asdayanty Adlin bt. Ashaari 0197765641 [email protected] [email protected]
13. Pn. Aslinda bt Jaafar 0194322766 [email protected] [email protected]
14. Pn. Azidah bt. Aziz 0138351712 [email protected] [email protected]

15. Pn. Azlina bt.Zaimi 0195101525 [email protected] [email protected]
16. En. Azren b. Ahmad Lahury 0192082445 [email protected] g-7[email protected]
17. Pn. Che Suzanah bt. Jaafar 0125050575 [email protected] [email protected]
18. Pn. Chew Yuen Shin - - -
19. Pn. Ding Bing Feng 0165589244 [email protected] [email protected]

20. Cik Eik Lee Lin 0124677685 [email protected] [email protected]
21. Pn. Faridah bt. Md Ashiri 0135283626 [email protected] [email protected]
22. Pn. Gomathi a/p Muniandy 0175145629 [email protected] [email protected]
23. Pn. Habibah bt. Hassan 0192510433 - [email protected]

24. Pn. Halifah bt. Mat Ali 01121597556 [email protected] [email protected]
25. Pn. Izwahane bt. Ibrahim 0195042516 [email protected] [email protected]
26. Pn. Jawati bt. Omar 0125150297 [email protected] [email protected]
27. Pn. Jaya a/p Somu 0103804092 [email protected] [email protected]
28. Pn. Kartiyani a/p Muniandy 0167302810 [email protected] [email protected]

29. Pn. Lau Chong Ping 0125822066 [email protected] [email protected]
30. Cik Lee King Hiong 0189585628 [email protected] [email protected]
31. En. Lee Sheng Yue 0143388738 [email protected] [email protected]
32. En. Ling Gear Leong 0165969014 [email protected] [email protected]

33. Pn. Ling Hoi Nee 01158211368 [email protected] [email protected]
34. En. Ling Wang Huat 0125157718 [email protected] [email protected]
35. Pn. Loi Woon Hea 0165208001 [email protected] [email protected]
36. Pn. Mardalina bt. Baharum 0124730500 [email protected] [email protected]46

37. Cik Mariam bt. Mina 0123921748 [email protected] [email protected]

38. Cik Mazlinda bt. Ahmad Noh 0105449531 [email protected] [email protected]
om
39. En. Muhammad Aimullah b. Putra Abd Rahman 0174674972 [email protected] [email protected]
40. En. Mohamad Rozni b. Sardiman 0125685165 [email protected] [email protected]
41. En. Mohammad Nazreen b. Khoshim 0175960890 [email protected] [email protected]
42. Pn. Nazhatul Shima bt. Aziz 0177141442 [email protected] [email protected]
43. Pn. Ng Hooi Mei 0165128020 - [email protected]

44. Pn. Nor Akma bt. Yahaya 0174718144 [email protected] [email protected]
45. Pn. Noor Zamzarina bt. Zabidi 0192710377 [email protected] [email protected]
46. Pn. Noor Sohijjah bt. Ahmad Saai 0193217183 [email protected] [email protected]
47. Pn. Noorul Syafini bt. Musa 0176497411 [email protected] [email protected]

48. Pn. Norazura bt. Mohamad 0125919245 [email protected] [email protected]
o.com
49. Pn. Norfatihah bt. Abd Rahman 0106545574 [email protected] [email protected]

50. Pn. Norizan bt. Hussin 0138853502 [email protected] [email protected]
51. Pn. Norlia bt. Harun - - -
52. Pn. Norliza bt. Yusof 0199684374 [email protected] [email protected]
53. Pn. Nur Adibah bt. Ismail 0135219440 [email protected] [email protected]

54. Pn. Nur Adila bt. Ibrahim 0126557593 [email protected] [email protected]
55. Pn. Nurul Aini bt. Ibrahim 0134893289 [email protected] [email protected]
56. Pn. Nurul Aini bt. Mohd Nadzri 0125992387 [email protected] [email protected]
57. Pn. Nurul Hana bt. Setopa 0194605564 [email protected] [email protected]
58. Pn. Nurul Shuhada bt. Che Khalib 0175118682 [email protected] [email protected]

59. Pn. Nurulazliza bt. Ali 0122617374 [email protected] [email protected]
60. Pn. Ong Geik Tiang 0125358971 [email protected] [email protected]
61. Pn. Parameswari a/p Appadoo 0132267795 [email protected] [email protected]
62. Pn. Parimalar Kanni a/p Krishnan 0165246015 [email protected] [email protected]

63. En. Putranizam b. Zakaria 0194502609 [email protected] [email protected]
64. Cik Rajeswari a/p Hari Krishnan 0165968432 [email protected] [email protected]
65. En. Ravichandran a/l Arumugam 0125247209 [email protected] [email protected]
66. Pn. Rohayah bt. Talip 0134496903 - [email protected]
67. En. Rosli b. Abdul Jalil 0184736511 [email protected] [email protected]

68. Pn. Saiza bt. Abdul Hamid 0136246484 [email protected] [email protected]
69. Pn. Sathiya Devi a/p Sinniah 0125294346 [email protected] [email protected]
70. Pn. Siti Anafsah bt. Ibrahim 0199740272 [email protected] [email protected]
71. Cik Siti Norasyikin bt. Radzi 0193510112 [email protected] [email protected]

72. Pn. Soraya bt. Mat Sarit 0133379790 [email protected] [email protected]
73. Pn. Suhaila bt. Ikhsan 0195793613 [email protected] [email protected]
74. Pn. Sutha a/p Mogondan 0165293962 [email protected] [email protected]
75. En. Tan Seng Soon 0125326720 [email protected] [email protected]
76. Pn. Teong Chooi Hua 0125225809 - [email protected]

77. Pn. Then Moli a/p Soomoo 0125546364 - [email protected]
78. Pn. Veeramani a/p Marimuthu 0175687400 [email protected] [email protected]
79. Pn. Wan Akmal bt. Wan Mohammad 01152917560 [email protected] [email protected]
47

80. Pn. Wong Hung Huong 0164618297 [email protected] [email protected]

81. Pn. Wong Shye Nee 0125994353 [email protected] [email protected]
82. En. Zainol b. Darus - - -
83. Pn. Zalina bt. Hashim 0195941755 [email protected] [email protected]
84. Pn. Zapidah bt. Ibrahim 0195419239 [email protected] [email protected]GURU SESI PETANG

NO. TELEFON
BIL NAMA E-MEL (PERIBADI) E-MEL (MOE)
BIMBIT
85. En. Chan Wai Sang (PK Petang) 0124522843 [email protected] [email protected]
86. En. Andrew a/l Joseph Balan 0126511127 [email protected] [email protected]
87. En. Bala Murugan a/l Nadeson 01115183253 - [email protected]

88. Pn. Diyana bt. Abd Razak 0194880407 [email protected] [email protected]
89. Cik Ezatul Nazira Nasya bt. Norhisam 01137845041 [email protected] [email protected]
dl.edu.my
90. Pn. Farizan bt. Hashim 0125990672 [email protected] [email protected]
91. En. Hazrad Khan b. Rahmatullah Khan 0136214763 - [email protected]
92. Cik Hew Ging Yeng 0165499474 [email protected] [email protected]
93. Pn. Izahida bt. Ibrahim 0124698754 [email protected] [email protected]

94. Pn. Izuati bt. Mohamed 0135919737 [email protected] [email protected]
95. En. Muhammad Arif Johari b. Dzulkifli 0194076998 - [email protected]
96. Pn. Nor Azura bt. Hamid 0125759767 - [email protected]
97. Pn. Nor Fadzilah bt. Ahmed 0134731100 [email protected] [email protected]

98. Pn. Noor Farahiah bt. Mohd Said 01110795946 [email protected] [email protected]
99. Pn. Norfadilah bt.Idrus 0132593881 [email protected] [email protected]
100. Pn. Norkhursiah bt. Abdul Rahman 0102472831 - [email protected]
101. Pn. Norshazalina bt. Md. Nor 0135708452 [email protected] [email protected]
102. Pn. Nur Shaheera bt. Abdullah 0194568815 - [email protected]

103. Pn. Nuratul A’dilah bt. Wahab @ Satimin 01111984813 [email protected] [email protected]
104. Pn. Nurul Ayunni bt. Mokhtar 0199873478 [email protected] [email protected]
105. Pn. Nurul Marliana bt. Badruldin 0192356583 [email protected] [email protected]
106. Pn. Rokiah bt. Junoh 0134789525 [email protected] [email protected]

107. Pn. Rosnida bt. Ramly 0193223577 [email protected] [email protected]
108. Pn. Salhah bt. Tarmiji 0134666706 - [email protected]
109. Cik Sapura bt. Abdul Jamil 0124780206 [email protected] [email protected]
110. Pn. Siti Zulaikah bt. Mohd Jepri 0164965532 [email protected] [email protected]
m dl.edu.my
111. Pn. Sohana bt. Mat Kasa 0146398113 [email protected] [email protected]
112. Pn. Suhana bt. Sardiman 0123312449 [email protected] [email protected]

113. Cik Tan Ai Kiew 0125728868 [email protected] [email protected]
114. Pn. Wan Haswani bt. Wan Ishak 0132097783 - [email protected]
115. Pn. Zuriyana Hasmiza bt. Abd. Karim 0194726038 [email protected] [email protected]48

STAF SOKONGAN


BIL NAMA NO. TELEFON
E-MEL (PERIBADI)
BIMBIT
1. Pn. Rosmawati bt. Othman 0125952310 [email protected]
2. En. Azmi b. Ismdee 0134395351 [email protected]

3. Pn. Saidatul Shema bt. Isa 0194355287 [email protected]
4. Pn. Norazlina bt. Ahmad @ Amat 0126972609 [email protected]
5. Pn. Rohaida bt. Abu Bakar 01124016048 [email protected]
6. Pn. Masnida bt. Mohsin 0125576225 [email protected]

7. Pn. Nor Nadiah bt. Chahat 0175491131 [email protected]
8. Pn. Nur Ernynura bt. Harif 0175880472 [email protected]
9. En. Muhammad Hisyam b. Md Esa 0127575145 -
10. En. Abdul Razak b. Bistamam 01137876463 [email protected]
11. Pn. Siti Suriya bt. Mohd Damahuri 0126139842 [email protected]

49

SENARAI GURU BERTUGAS

SMK METHODIST ACS SITIAWANJAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN
PENGOPERASIAN SEKOLAH TAHUN 2022/202350


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM TAKLIMAT PEMBUKAAN SEKOLAH, INKLUSIF, RPI, PASM, PTKK & ORIENTASI MURID BAHARU PPKI TAHUN 2022/2023
Next Book
PRAKARYA KELAS VIII.3 (2)