The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ชญานนท์ ตรีรัตนพิพัฒน์ เล่ม 11

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ชญานนท์ ตรีรัตนพิพัฒน์ เล่ม 11

ชญานนท์ ตรีรัตนพิพัฒน์ เล่ม 11

*** ขา่ วร้าย ***
มะเรง็ ดือ้ ยาคีโมทุกตวั แลว้
13 ธ.ค.62 (ศกุ ร)์ นดั ตรวจ 2 แผนก
- ติดเชือ้ (อ.รพีพรรณ) นดั ตรวจ 8.00 น.
- โรคเลือด (อ.พจิ กิ า) นดั ตรวจ 11.00 น.

ผลเลือดวนั นี้
1.เกลด็ เลือด 160,000 (จาก 236,000)
2.เมด็ เลอื ดขาว 17,000 (เดิม 5,200)
3.เขม้ ขน้ เลอื ด 29 (เดมิ 32.5)
4.ตัวออ่ นมะเรง็ 67% (เดมิ 57%) ขนึ้ เรว็ มาก = ไม่ดี
5.โปรแตสเซ่ยี ม ยงั ตา่
6.คา่ ไต ดีขนึ้
7.ค่าตบั ดเี ป็นปกติ
8.ปรมิ าณยา Voriconazole .....(ผลยงั ไมอ่ อก)
----------------------------------
นา้ หนกั 49.6 kg.
สงู 170 ซม. (เดิม 172 กระดูกสนั หลงั คด )
----------------------------------
แผนกตดิ เชอื้ (อ.รพพี รรณ)
- Voriconazole (ยาฆ่าเชือ้ ราในปอด)
เร่มิ กิน 16 พ.ย.62 ตอ้ งกนิ 6 - 12 สัปดาห์ (อ.รพพี รรณ จะใหก้ นิ 6 สปั ดาหค์ อื ตอ้ งกินถงึ 28 ธ.ค.62)
- รอให้ CT scan ปอด 18 ธ.ค. เพ่อื ดผู ลเปรียบเทียบ

- จะนดั ตรวจพรอ้ ม อ.พิจิกา แผนกโรคเลอื ด
----------------------------------
แผนกโรคเลอื ด (อ.พจิ กิ า)
- ผลเลือดไม่ดี ตวั ออ่ นมะเร็ง 67% (5 ธ.ค. 57%) = เพมิ่ ขนึ้ เรว็ มาก
- เม็ดเลือดขาว 17,000 ใหก้ นิ ยากดเซลส์ หลงั อาหารเชา้ ทกุ วนั ๆ ละ 2 เม็ด
- ไมต่ อ้ งเจาะไขกระดกู เพราะเจอตวั อ่อนมะเรง็ ในเลอื ด
*********************

สรุปดือ้ ยาคโี มทุกตวั แลว้

แผนการรักษาใหม่
1.หยุดการใหค้ โี ม
2.ให้ยาฉีดดไี ซทาบนี (DECITABINE)
- เดอื นละครัง้
- ครัง้ ละ 14,100 บาท (2,820 X 5 ขวด) ถา้ ใหเ้ หมอื นตอนคโี มรอบ 10
(เป็ นยาอินเดียทต่ี อ้ งจา่ ยเอง โดยซอื้ กบั พ่ไี กช่ น้ั 7 แผนกโลหติ วทิ ยา เงนิ เขา้ มูลนิธิรามาฯ
"ทุนมะเร็งโลหติ วทิ ยาผใู้ หญ่ รพ.รามาธบิ ดี"
3.ไม่ตอ้ งแอดมทิ ให้ยาแล้วกลบั บ้าน (แมร่ ู้สกึ ถงึ สัญญาณทไ่ี มค่ ่อยด)ี
4.ใหจ้ องเลือด + เกลด็ เลือดในวนั นัดตรวจเพราะบัตรทองรองรับ แลว้ คอ่ ยให้เลอื ดวนั อน่ื ได้
5.ถ้ามีไข้ ใหไ้ ปแผนกฉุกเฉนิ ทนั ที

*********************
ตารางนัดตรวจ

18 ธ.ค. (พธุ ) CT scan
20 ธ.ค. (ศกุ ร)์ 2 แผนก

27 ธ.ค. (ศกุ ร)์ 2 แผนก
3 ม.ค.63 (ศกุ ร)์ 2 แผนก
13 ก.พ.63 (พฤหสั ) ฟัน

18 ธ.ค.2562 (พุธ) CT scan ปอด นดั 2ทุม่
- 15.00 น.อว้ กบนแทก็ ซี่ เตรยี มถงุ ไวอ้ ว้ กแลว้ พยายามไมใ่ หก้ ลนิ่ รบกวนคนขบั เคา้ นา่ รกั มากท่ีเขา้ ใจคนป่วย (ขอบคณุ นะ)
- ขนึ้ มาหอ้ ง 701 เจอ อ.พจิ ิกา หนา้ ลิฟท์ (อ.กาลงั จะกลบั ) แกน่ารกั มาก ให้ จนท.ชว่ ยกนั วดั ความดนั + เจาะเลือดส่งตรวจหอ้ ง
แล็ป + ส่งั ยาแกอ้ าเจยี นใหก้ ่อน 2 ตวั รบี สง่ เลือดไปหอ้ งแล็ป รอผลเลอื ดอาจไดย้ าเพมิ่ อ.พจิ ิกาก่อนกลบั เอาถงุ มาใหเ้ ตย้ ท่นี อน
พกั อยโู่ ซฟาหนา้ หอ้ งพกั หมอ 701 เผ่อื จะอว้ ก
- 16.40 น.เตย้ ยงั หลบั ตอ้ งกนิ ยา 17.00 น.
1. Voriconazole
2.Domperidone (แกอ้ ว้ ก)
3.Ondansetron Tab (แกอ้ ว้ ก)
- จนท. CT scan ก็นา่ รกั บอกเตย้ นอนพกั ขา้ งบน เคา้ บอกจะโทรตาม ใหน้ อ้ งนอนพกั ก่อน
- 17.30 น.เรยี กควิ ตอ้ งไป CT scan ทช่ี น้ั 2
- 20.20 น. เพงิ่ เรยี กเขา้ หอ้ ง CT scan
- 20.30 น.เสรจ็ แลว้ ตอ้ งรอดอู าการ 15 นาที ว่าจะแพส้ ีท่ฉี ีดหรอื ไม่
เตย้ เวยี นหวั และตอนฉดี สรี ู้สกึ ร้อนเสน้ เลือดคาดว่าเสน้ เสยี อกี แล้ว
- นอนตกั แมบ่ นแทก็ ซ่ีตลอดทาง กลบั ถึงบา้ น 21.40 น.
เตย้ อดเรยี นตอ่ แนน่ อน อ.พจิ กิ ายนื ยนั (เต้ยหน้าเศร้าทนั ที บบี หัวใจแม่เหลอื เกนิ )
1.มะเร็งดือ้ ยาทกุ ตวั
2.ค่ามะเรง็ ขนึ้ เรว็ มาก
----------------------------------

20 ธ.ค.2562 (ศุกร)์ นดั ตรวจ 2 หมอ
อ.รพีพรรณ (ตดิ เชอื้ )
- Voriconazole ปรมิ าณยาในเลอื ดสงู พอแลว้ หมอใหก้ นิ เทา่ เดมิ (300 mg.) ต่ออกี 4 สปั ดาห์
- กอ้ นเชอื้ ราในชายปอดซา้ ยเล็กลง (อ.พจิ ิกาเปิดดใู ห)้
Voriconazole เป็นยานอก บ/ช อ.รพีพรรณเซน็ รบั รองใหแ้ ลว้ แตห่ อ้ งยาจ่ายไดไ้ มเ่ กิน 60 เม็ด
จงึ ออกเอกสารใหไ้ ปรบั ยาเพิม่ 27 ธค.(ศกุ ร)์
----------------------------------
อ.พิจิกา (โรคเลอื ด)
ผลเลือด ยงั เป็นขาขนึ้
1.เกล็ดเลือด 100,000 (จาก 160,000) แยล่ ง
2.เม็ดเลอื ดขาว 36,000 (จาก 17,000) แย่ลง
3.เขม้ ขน้ เลอื ด 31 (จาก 29) ดขี นึ้
4.คา่ มะเรง็ 80% (จาก 67%) แยล่ ง

เตย้ คงไม่ไดก้ ลบั ไปเรยี นแลว้ (อ.พจิ กิ า ยืนยนั ) เพราะค่ามะเรง็ ขึน้ เร็วมาก
1 ธ.ค.มะเรง็ 25%
2 ธ.ค.มะเร็ง 27%
5 ธ.ค.มะเรง็ 57%
13 ธ.ค.มะเร็ง 67%
20 ธ.ค.มะเรง็ 80%
----------------------------------
เรม่ิ แผนการรักษาใหม่
1.ฉีดยา DECITABINE ทกุ เดือนๆ ละ 5 วนั (ไมแ่ อดมิท)

2.นดั ตรวจถี่ ดคู า่ เลือดเปรียบเทยี บ
3.ใหเ้ กล็ดเลือด + เลอื ดแดงตามอาการ
4.ชว่ งฉีดยา + กินยากดเซลส์ กดการทางานของไขกระดกู อกี ดว้ ย ยิ่งตอ้ งระวงั ติดเชือ้ งา่ ยเพราะรา่ งกายจะออ่ นแอมากๆ
----------------------------------
เรมิ่ สมุดบันทกึ
23 - 27 ธ.ค.(10.00 น.) ตอ้ งไปฉีดยา DECITABINE (คีโมอนิ เดยี ) ท่ตี อ้ งซือ้ เอง

คีโมรอบ 11 (ไม่แอดมทิ )
DECITABINE ครัง้ ที่ 1 = 23 - 27 ธ.ค. 2562
- ฉีดเฉพาะยา DECITABINE 5 วนั (23-27 ธ.ค.62) ทช่ี น้ั 5 อาคารพระเทพ โดยไมต่ ้องแอดมทิ
- ซือ้ ยาชนั้ 7 อาคาร 1 (2,850 X 5 ) ยอดใบเสรจ็ 14,250 บาท
23 ธ.ค. ไมม่ อี าการ
24 ธ.ค. เร่มิ ถา่ ยบอ่ ย
25 ธ.ค. เรม่ิ ถ่ายเหลว
26 ธ.ค. ถา่ ยเหลว 5 ครงั้
พยาบาลเตอื นท่เี ตย้ ตดิ มอื ถือมาก อนั ตรายต่อโรคท่ีเป็น ควรหากจิ กรรมอน่ื ๆทา แลว้ ใหจ้ ากดั เวลาดมู อื ถือ
เคา้ เป็นห่วงเตย้ มากเพราะเห็นแววฉลาด อยากใหส้ ขุ ภาพดีขนึ้ เรอ่ื ยๆ แค่หา่ งมือถือเท่านน้ั ก็ชว่ ยไดแ้ ลว้
27 ธ.ค. มีนดั ตรวจดว้ ย
- เจาะเลอื ด ผล
เกล็ดเลือด 53,000
เม็ดเลอื ดขาว 45,000
เขม้ ขน้ เลือด 33

คา่ มะเร็ง 72%

อาทิตย์ 29 ธ.ค.62 เตย้ ตอ้ งไปใหเ้ กล็ดเลอื ด เพ่งิ จองวนั นี้ (27 ธ.ค.) ไม่รูจ้ ะไดเ้ กลด็ เลอื ดรเึ ปล่า
พรุง่ นตี้ อ้ งโทรถามกอ่ นเพราะตอนนี้ กรุ๊ป A / O ขาดแคลน
แลว้ กองกลางคลนิ ิก (ชน้ั 5 ตกึ พระเทพฯ) จะหยดุ 30 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63
อ.พิจิกากลวั วา่ กอ่ นถงึ วนั นดั 3 ม.ค.63 เต้ยจะไมไ่ หว
เพราะวนั นเี้ กล็ดเลอื ดเหลอื 50,000 (20 ธ.ค.= 100,000) ยงั กินยากดเซลสว์ นั ละ 6 เม็ด

3 ม.ค.2563 (ศกุ ร)์ นัดตรวจ 2 แผนก
- เตย้ ดเู พลยี มาก + จะถา่ ยทอ้ งตลอด (เร่มิ ถา่ ยเหลวและบอ่ ย ตงั้ แต่ 24 ธ.ค.62)
- 7.10 น.เจาะเลอื ดเยอะกว่าเม่ือวาน (2 ม.ค.63 เจาะตรวจคา่ Voriconazole) ใชจ้ องเลือดแดง + เกล็ดเลือด + ตรวจหลาย
รายการ
- ดอื้ จะเดนิ ไปตกึ สิรกิ ติ ์ิ 701 เพ่อื เขา้ สว้ ม เพราะเตย้ ไมไ่ วใ้ จหอ้ งนา้ ท่ตี กึ พระเทพฯ สะอาดนอ้ ยกวา่ ท่ตี กึ สิรกิ ติ ิ์ 701
- 7.50 น.น่งั รถไฟฟา้ ของ รพ.รามา จากอาคาร 1 ไปศนู ยอ์ าหาร เรมิ่ เดนิ ไมค่ ่อยไหว
- 8.20 น.แมเ่ พง่ิ กนิ ขา้ ว เตย้ กนิ ขา้ วเสรจ็ รีบเดนิ กลบั ไป 701 เขา้ สว้ มอีก เตย้ กลวั เดนิ ไป 701 ไม่ทนั ถา้ รอแม่
ใหแ้ ม่ตามไปรอทางสกายวอรค์ เพ่อื น่งั รถของ รพ.รามาไปตกึ พระเทพฯ
(แมห่ ่วงเตย้ จะวบู ระหว่างเดินไปสว้ ม รีบกินขา้ วแลว้ วิ่งตามไปรอเตย้ )

อ.รพพี รรณ (ตดิ เชือ้ )
9.30 น.เขา้ ตรวจ
1.ผลปรมิ าณยา Voriconazole ยงั ไมอ่ อก (เจาะเม่ือวานเชา้ ตรู)่
2.ถ่ายบอ่ ยคงเป็นเพราะยา DECITABINE
ผลเลือดยงั ไม่บอกวา่ เป็นพยาธิ.... แต่ถา้ ยงั ไม่ดขี นึ้ ตอ้ งเกบ็ อึ ส่งตรวจ

3.ค่าตับสูงขนึ้ คอื ไมด่ ี (แต่ยงั ไมต่ อ้ งกงั วลเพราะอยเู่ กณฑป์ กต)ิ
4.นดั พบอกี ศกุ รห์ นา้ (10 ม.ค.2563)

อ.พิจิกา (โรคเลอื ด)
นดั ตรวจ 10.30 น.แตต่ ดิ ประชมุ กวา่ จะตรวจเสรจ็ 13.30 น.
- ซือ้ ขา้ วหมยู ่างเกลอื ท่เี ซเว่น เวฟรอ้ นแต่ไมม่ ถี งุ ใหแ้ ลว้ เลยรูส้ กึ วา่ ไม่รอ้ นจดั แบบท่เี คยเวฟ เพราะแม่ถือไหว แต่ทาไงได้
จาเป็นตอ้ งใหเ้ ตย้ กินมอื้ เท่ยี งหนา้ หอ้ งตรวจ + กนิ ยาเท่ยี ง (มยี ากดเซลสด์ ว้ ย)
- 15.45 น.เรม่ิ ใหเ้ ลือดแดงฉายแสง หมดถงุ 18.30 น.

เกล็ดเลือดยงั ไมม่ ี (ขาดแคลน) วนั นใี้ หเ้ ลอื ดแดงกอ่ น 1 ถงุ ถา้ ไดเ้ กล็ดเลอื ด จนท.จะโทรแจง้ อาจเป็น 5 ม.ค.63
----------------------------------
จองเกลด็ เลอื ด เพอื่ ใช้
7 ม.ค. 1 ถุง (จอง 3 ม.ค.63)
11 ม.ค. 2 ถุง (จอง 3 ม.ค.63)

จองเกลด็ เลอื ด + เลือดแดง เพอ่ื ใช้ 17 ม.ค. หลงั นัดตรวจ
เกล็ดเลือด 2 ถงุ
เลือดแดง 2 ถงุ
(ใหจ้ องเกลด็ เลอื ด + เลือดแดง กอ่ นตรวจ)

5 ม.ค. 2563 (อาทติ ย)์
- 12.00 น.โทรถามเกล็ดเลอื ด จนท.บอกเลือดเพ่งิ มาถึง รพ.รามา ให้รีบไป รพ. กอ่ น 15.00 น. (ส. / อา. ชน้ั 5 ปิ ด
18.00 น.)

- 14.30 น.ถงึ รพ. (ป๊ าขบั รถเอง เลยใหเ้ ตย้ นอนตกั แม่บนรถป๊ า)
- 15.20 น.เร่มิ ใหเ้ กลด็ เลือดฉายแสง
- 16.20 น.เกล็ดเลอื ดหมดถงุ แลว้ ใหร้ อดอู าการถงึ 16.45 น.
- เตย้ เพลยี หลบั สนทิ / ความดนั ต่า 92/50/74 map 60 ไมค่ วรตา่ กวา่ 65
- 17.30 น.กลบั ถึงบา้ น

6 ม.ค.2563 (จันทร)์ แมไ่ ปขอใบส่งตวั ท่ี รพ.บางมด
- 10.00 น.ย่ืนเอกสาร ขอใหค้ ณุ วนิชญาชว่ ยออกใบส่งตวั 3 เดอื นเพราะแบบระบเุ ป็นรายวนั ไม่สะดวก ชว่ งนเี้ สยี่ งมากตอ้ งให้
เกลด็ เลือด + เลือดแดงถี่ อาจตอ้ งเขา้ ฉกุ เฉินดว้ ย
คณุ วนิชญาบอกวา่ รพ.ศิรริ าช + รพ.อนื่ ๆ สง่ เรียกเก็บ คชจ.โดยตรงกบั สปสช. แต่ รพ.รามา มีหลายรายการสง่ เรยี กเก็บ คชจ.
ท่แี พงหลกั หม่ืนมาท่ี รพ.บางมด ทาง ผอ. เลยไมก่ ลา้ เซ็นใบสง่ ตวั ระยะยาวใหเ้ ตย้ ไมเ่ ชน่ นน้ั จะออกใบส่งตวั ระยะยาว 1 ปี ใหก้ ็
ได้
ถา้ งนั้ แมจ่ ะไปสอบถามแผนกการเงนิ ท่ี รพ.รามา แลว้ จะแจ้งคุณวนิชญา
ส่วนวนั นที้ ่ขี อใบส่งตวั
7 ม.ค.63 ใหเ้ กล็ดเลือด
10 ม.ค.63 นดั ตรวจ
11 ม.ค.63 จอง + ใหเ้ กล็ดเลือด 2 ถงุ
17 ม.ค.63 นดั ตรวจ + จอง + ใหเ้ กล็ดเลือด / เลือดแดง อยา่ งละ 2 ถงุ
คณุ วนชิ ญาแจง้ วา่ ผอ.ไม่อยู่ คนเซ็นแทนคงไมก่ ลา้ เซน็ ระบใุ หท้ งั้ หมด จะออกแค่ 1 วนั คือ 7 ม.ค.63 โดยนดั ใหไ้ ปรบั ใบสง่ ตวั
8.30 น.ของ 7 ม.ค.63 ซ่งึ แมบ่ อกไมท่ นั แน่ๆ เพราะเตย้ ตอ้ งไปถงึ รพ.รามาก่อน 9.30 น.เพ่อื ใหเ้ กลด็ เลอื ด (เลวจรงิ ๆ แม่
อยากรู้วา่ จติ ใจของเคา้ ทาด้วยอะไร ไม่กลวั เวรกรรม)
สรุป 7 ม.ค. 63 ตอ้ งจา่ ยเงนิ เองอีกตามเคย
นดั รบั ใบส่งตวั ระบวุ นั ทเ่ี หลอื (ระบเุ ป็นวนั ๆ เหมือนเดมิ ) เชา้ 8 ม.ค.63
แมพ่ ยายามคยุ แลว้ แต่คณุ วนิชญา งอแงเหลือเกิน (น่คี อื การรงั แกเราชดั ๆ สปสช รูม้ ๊ยั ) ยงั ไงแมก่ จ็ ะขอระยะยาวใหไ้ ด้

เร่มิ รักษา 30 ม.ิ ย.2561 5 ธ.ค.2562 6 ม.ค.2563 (ดกู ารเปล่ยี นแปลงทแี่ ม่รู้สกึ ผิดปกติ ชว่ งแค่ 1 เดือน)

7 ม.ค.2563 (อังคาร) เตย้ ใหเ้ กล็ดเลือด
ต้องจา่ ยเงนิ เองอกี ตามเคย
------------------------
โทร สปสช 1330
------------------------
ป๊ าโทร (9.00 น.)
1) รพ.รามา ไม่สามารถเบกิ โดยตรงท่ี สปสช ตอ้ งเบกิ รพ.บางมด แลว้ รพ.บางมด ไปเบิก สปสช = ถกู ตอ้ งแลว้ และสามารถ
เบกิ ไดห้ มดตามสทิ ธิบตั รทองคมุ้ ครอง ยกเวน้ รายการท่ไี มค่ มุ้ ครอง

2) การใชส้ ิทธิท่ี รพ.รามา ตอ้ งมใี บสง่ ตวั จาก รพ.บางมด ทกุ ครงั้ อย่ทู ่ี รพ.บางมด จะออกใหแ้ บบไหน

3) ถา้ ไป รพ.บางมด ตดิ ต่อแลว้ มปี ัญหา ใหโ้ ทร 1330 ทนั ทีท่ียงั อยู่ รพ.บางมด เพ่อื ให้ สปสช รบั ทราบและช่วยติดต่อ
ประสานงานให้

4) ปัญหาท่ผี ่านมาถา้ ตดิ ใจสามารถรอ้ งเรียนไดผ้ ่าน 1330 แลว้ สปสช จะทาการตรวจสอบกบั รพ.บางมด วา่ ขอ้ เท็จจรงิ เป็น
อย่างไร

*********************

แม่โทร (11.30 น.) เตย้ กาลงั นอนใหเ้ กล็ดเลือดฉายแสงอยู่
สปสช รบั เรอื่ งเป็น ขอความชว่ ยเหลอื จะประสานกบั รพ.บางมด ให้ โดยแม่ขอในเร่ือง
1.ขอแบบ 3 เดือน (เล่าใหเ้ คา้ ฟังว่าคณุ วนชิ ญาพดู วา่ ออก 1 ปี กไ็ ดถ้ า้ ไมเ่ รียกเกบ็ คชจ.แพงๆ กบั รพ.บางมด
2.ใหค้ รอบคลมุ คชจ.ทกุ อยา่ งท่เี ก่ียวกบั โรคท่เี ป็นอยหู่ รอื เก่ียวขอ้ ง
ส่วนรอ้ งเรียน คชจ.ท่จี า่ ยเองตอ้ งสง่ ใบเสรจ็ ไปดว้ ย (จะทาตามไปทีหลงั )

7 ม.ค.2563 จา้ เลอื ดขึน้ ทงั้ ตัว (สู้ สู้ นะลกู แม่)

8 ม.ค.2563 (พุธ) แม่ไปรับใบสง่ ตวั ท่ี รพ.บางมด
11.30 น.คณุ กรรณิการ์ (สปสช.) โทรแจง้ วา่ ประสาน รพ.บางมด ใหแ้ ลว้ รอทราบผลแลว้ จะแจง้ แม่อกี ครงั้
1.ขอแบบ 3 เดอื น
2.ครอบคลมุ คา่ เจาะเลอื ด + X-ray + CT scan
แนะนาแมว่ า่ หากฉกุ เฉินใหโ้ ทร 1669 หรอื ไปเขา้ รพ.บางมด กอ่ นถา้ บางมดรกั ษาไดก้ จ็ ะไม่ส่งตอ่ / แตถ่ า้ รกั ษาไม่ได้
รพ.บางมด ตอ้ งสง่ ต่อ
รพ.รามา ถา้ รพ.บางมด ไม่ยอมส่งต่อใหโ้ ทร 1330 (สปสช.) ได้ 24 ชม.

10 ม.ค.2563 (ศุกร)์
- 13.30 น.คณุ กรรณิการ์ (สปสช.) โทรแจง้ ผล
สรุป รพ.บางมด ไม่ยอมทง้ั 2 ขอ้ อา้ งวา่ ทาทกุ อยา่ งตามเกณฑ์
1.ออกใบส่งตวั ใหต้ ามวนั ทม่ี ีใบนดั (คนไขน้ อก)
2.เจาะเลือด / X-ray / CT scan รพ.บางมด ทาเองได้ (แตผ่ ลท่เี คย CT scan หมอท่ี รพ.รามา บอกใชไ้ มไ่ ด)้
สปสช.บงั คบั รพ.บางมด ไม่ได้ แต่ประสานขอให้ตามแม่แจง้ แลว้ เป็ นสทิ ธิข์ อง รพ.บางมด ทจ่ี ะออกใบสง่ ตวั
(เวรกรรมจริงๆ)
แม่บอกเหตผุ ลขดั แยง้ กบั ส่งิ ท่รี พ.บางมด เคยออกแบบ 3 เดอื นให้ 2 ครงั้
โดยเฉพาะคาพดู ของคณุ วนชิ ญา เม่ือ 6 ม.ค.63 (10.00 น.) ท่วี ่า
1.ปัญหาอย่ทู ่ี รพ.รามา เรียกเก็บ คชจ.ท่รี าคาหลกั หม่ืนมาท่ี รพ.บางมด ซง่ึ คชจ.ของปี 62 ของชญานนท์ ไม่รูจ้ ะเบิกกบั สปสช.
ไดค้ รบรเึ ปล่า
2.ถา้ ไม่มกี ารเรียกเก็บ (ตามขอ้ 1) ทาง รพ.บางมด เขา้ ใจความจาเป็นของผปู้ ่วยโรคมะเรง็ จะออกใบสง่ ตวั ใหร้ ะยะยาว 1 ปี ยงั
ไดเ้ ลย แต่น่ผี บู้ รหิ ารกลวั จะมี คชจ.สงู ๆ มาเรียกเกบ็ อกี (แลว้ มนั ใช่หนา้ ท่ขี องแม่กบั เตย้ เหรอ เหน่อื ยใจจรงิ ๆ)

แม่ถามคุณกรรณิการว์ ่า ถา้ พงึ่ สปสช.ไมได้ ก็คอื หมดหนทางแล้วสนิ ะ นี่คือต้องยอมให้รงั แกเราแบบนีเ้ หรอ

*********************
แมห่ าชอ่ งทางใน google เพอื่ ส่ง
ข้อเสนอแนะขอปรับปรุง สปสช. ดงั นี้
1.ไม่ตอ้ งมี รพ.ตน้ สงั กดั
- สปสช. ไม่ตอ้ งจา่ ยรายหวั ให้ รพ. ตน้ สงั กัด
- ผู้ป่ วย ไมต่ ้องขอใบสง่ ตวั
- ลดข้นั ตอน + ลดเวลา
- ลด คชจ.ให้ผู้ป่ วย

2.ระบุสิทธขิ์ องทกุ คนไว้ใน บตั รประชาชน เชน่ บตั รทอง / บตั รประกนั สงั คม / บตั รคนพกิ าร เป็นตน้
3.สามารถเลือกเขา้ รกั ษาท่ี รพ. ไดท้ กุ แหง่ รวมถงึ รพ. เอกชนด้วย
- ผปู้ ่วยเขา้ รบั การรักษาได้ทนั ที ในทกุ รพ.
- แตเ่ บกิ ไดต้ ามสทิ ธิ์เทา่ นนั้ ส่วนเกินตอ้ งจา่ ยเอง (ตรวจสอบรับทราบสทิ ธิ์ ดว้ ยบัตรประชาชน ตัง้ แตจ่ ดุ เวชระเบยี นของ
รพ.ทเี่ ข้ารักษา)
4.รพ.ผรู้ กั ษา เรียกเก็บ คชจ.ไปยงั สปสช. โดยตรง ทงั้ คนไขใ้ น และคนไข้นอก
ไมต่ อ้ งแยกเรยี กเกบ็ ตามท่ีปฏบิ ตั อิ ยคู่ ือ
คนไขใ้ น ส่งเรียกเก็บ สปสช.
คนไขน้ อก ส่งเรียกเกบ็ ตน้ สงั กดั
ให้รวมสง่ เรียกเก็บ สปสช.ทเ่ี ดยี ว
**************************************

11 ม.ค.2563 (เสาร)์
- วนั นปี้ ๊ าหยดุ พาเตย้ มา รพ.รามา ใหเ้ กลด็ เลือด
- แม่ตอ้ งรีบไปอาคาร 1 เพ่ือเปิดสทิ ธิ์ (เสาร์ / อาทติ ย์ เวชระเบียนท่อี าคารพระเทพฯ ปิด)
ตอ้ งเปิดสิทธิ์ทกุ ครงั้ (รายวนั ) ตามใบสง่ ตวั
- ไดเ้ ตยี งโซฟาน่งั ท่ี 27
- 10.30 น.เร่มิ ใหเ้ กลด็ เลอื ดฉายแสง (ถงุ ท่ี 1) วนั นตี้ อ้ งให้ 2 ถงุ
- 11.00 น.หลบั สนทิ แต่ความดนั ยงิ่ ต่า 96/40/77 map 54 ไมค่ วรตา่ กวา่ 65
ช่วงเกล็ดเลือดต่ามากๆ ความดนั กจ็ ะตา่ จนบางครงั้ ตอนท่แี อดมทิ พยาบาลมาเฝา้ หนา้ หอ้ งเลย ถา้ เตย้ อย่คู นเดียว
- 11.20 น.เกลด็ เลือดฉายแสงหมดถงุ ท่ี 1
- 11.25 น.ใหต้ ่อถงุ ท่ี 2
พยาบาลบอกความดนั ยิ่งต่าลงอกี แต่เตย้ ยงั หลบั สนิท

- 11.30 น. ความดนั ยิง่ ต่า 88/40/80 map 51
- 11.40 น. ความดนั ยงั ตา่ 94/42/80 map 54
- 12.00 น. ความดันยงั ตา่ 91/39/79 map 52
- 12.10 น. แม่ปลกุ เตย้ ตนื่ ความดันดีขนึ้ 100/44/88 map 60
- 12.25 น.เกลด็ เลือดฉายแสง ถงุ ท่ี 2 หมดถงุ รอดอู าการถงึ 12.45 น.
- 14.00 น.กลบั ถงึ บา้ น ตอ้ งรบี กนิ ขา้ วเท่ยี ง (พ่เี ตยเตรยี มไวใ้ ห)้ และกินยากอ่ น 14.30 น.

15 ม.ค.2563 (พุธ) ณ ฉกุ เฉนิ แม่อดนอนคืนท่ี 1
- 16.40 น.เร่มิ มีไข้ 38.0 หลงั อาบนา้ + แชก่ น้ เพราะเร่มิ แสบ ไขก้ ล็ ด
- 18.30 น.ไข้ 38.0
- 19.15 น.ไข้ 38.8 ไมก่ ลา้ กนิ ยาลดไขเ้ พราะจะมาฉกุ เฉิน (พยาบาลเคยหา้ มกนิ )
- เตรยี มไป รพ. แตเ่ ตย้ ขอเขา้ สว้ มถา่ ยกอ่ นไป
- 21.30 น.ป๊ าขบั รถพาไปหอ้ งฉกุ เฉินถงึ รพ.รามา 22.00 น.
- วดั ไขไ้ ด้ 38.9 ถามแม่ทาไมไมใ่ หก้ ินยาลดไข้ แมช่ ีแ้ จงวา่ ครงั้ กอ่ นกินมาแตพ่ ยาบาลท่ฉี กุ เฉินบอกไมค่ วรกินเพราะมาแลว้ จะ
ตรวจไมเ่ จอ
- 22.10 น.กินยาลดไข้ พยาบาลครงั้ นบี้ อกควรกินยาลดไข้ เพราะเสยี่ งไขส้ งู จะชกั ได้
(แมก่ บั เตย้ งงมากแตเ่ ห็นดว้ ยนะกบั พยาบาลคนน)ี้
- 22.30 น.หมอทงั้ ทีมประมาณ 9 คน ซกั ถามอาการ คาดว่าตดิ เชอื้ ใหพ้ ยาบาลรีบดาเนินการ
1.เจาะเลือด
2.ใหน้ า้ เกลือ
3.ฉีดยาฆา่ เชือ้
(รอฟังผลเลอื ด)

16 ม.ค.2563 (พฤหสั ) ณ ฉุกเฉิน แมอ่ ดนอนคนื ท่ี 2
- 00.30 น.หมอสง่ เวรกนั เสรจ็ เตย้ รีบเก็บฉ่ีตรวจ + เพาะเชือ้
- หมอเวรใหมต่ รวจ + ส่งั เจาะเลอื ดเพม่ิ เพ่อื จองเลอื ดแดง / เกลด็ เลือด
ผลเลือด
เกล็ดเลือด 19,000
เขม้ ขน้ เลอื ด 20
กาจัดเชอื้ 0
หมอดกู น้ ท่เี จ็บ 3 แผลตามท่เี ตย้ บอก คาดวา่ ไขข้ นึ้ เพราะอกั เสบแผลนี้
- 00.45 น.อว้ ก + หนาวส่นั มาก พยาบาลเอาขวดนา้ เกลอื แชร่ อ้ น 4 ขวดใหก้ อด เอาผา้ ชบุ นา้ ใหว้ างหนา้ ผาก แมย่ นื ลดไข้
ตลอดเวลา
- พยาบาลบอกใหร้ อยาฉีดยาแกอ้ าเจยี น
- 01.30 น.ฉีดยาแกอ้ าเจยี น
- 02.00 น.เตย้ เปลีย่ นเป็นรอ้ น ไมม่ ีเหง่อื แตร่ ูส้ กึ ไม่สบายตวั เลย + แสบตามากๆ แมป่ ระคบตาให้
พยาบาลหอ้ งฉกุ เฉนิ ไม่ใหย้ ืนเฝ้า แม่ตอ้ งเดนิ เขา้ ออก ทงั้ ๆ ทเ่ี ต้ยไขส้ ูง
(แมป่ วดขา ปวดหลงั มาก ไมก่ ลา้ น่ังหลบั เลย)
- 03.00 น.เตย้ โทรตาม กนิ ยาลดไข้
1.ไขส้ งู 40 องศา
2.ความดันตา่ 90/50 บน่ ร้อนดา้ นในลกู ตา แมป่ ระคบผา้ เยน็ แลว้ จะเดินเขา้ ออกคอยเปลี่ยนผา้ ให้
- คนื นอี้ ากาศเยน็ ลมแรงมาก ญาตๆิ ผปู้ ่วยนอนทม่ี า้ น่งั เตม็ ทกุ ตวั แม่ตอ้ งน่งั พกั ท่ขี อบทางเดนิ (แม่ทนไดล้ กู สู้ สู้ กนั นะ)
- 04.00 น.โหลดน้าเกลอื 1,200 แมก่ ลัวเต้ยเขา้ สู่ภาวะชอ็ ค เพราะ
1.ไม่ปวดฉ่ี ทง้ั ท่กี ินนา้ เยอะ + ใหน้ า้ เกลือ / หมอบอกยงั ไมเ่ ขา้ ขน้ั สภาวะช็อค
- 04.30 น.ใหเ้ ลอื ดแดงแขนซา้ ย
- แขนขวาใหย้ า ระโยงระยางทง้ั 2 แขน เจาะหลงั มอื ยงิ่ หยบิ จบั อะไรไมไ่ ดเ้ ลย + เตย้ บอกไม่ไดน้ อนเลย

- เหง่ือทว่ มตวั นอนกระสบั กระสา่ ย เจบ็ กน้ สะโพก เพราะเหลอื แต่หนงั หมุ้ กระดกู
- 05.00 น.ตอ้ งเก็บอสึ ง่ ตรวจและเพาะเชือ้ (อบึ นเตียง จากทอ้ งเสยี กลายเป็นหยดุ ถา่ ยทนั ท)ี
- 06.30 น.เลอื ดแดงฉายแสงหมดถงุ
- 8.30 น.เรม่ิ สดช่นื ขนึ้ เรม่ิ อ่านนยิ ายไดแ้ ลว้
- พยายาลใหก้ นิ ยาลดไข้ 7.00 น. / 11.00 น. / 14.00 น.
- 17.00 น.รพ.รามา หมอเพิ่งใหส้ ง่ เรือ่ งประสานไป รพ.บางมด เลยเวลาแลว้ อาจตอ้ งจ่ายเองอกี จนท.รามา คนนบี้ อกถา้ ตน้
สงั กดั อยใู่ น กทม.แมจ่ ะตอ้ งไปตดิ ต่อเอง แม่บอกครงั้ ท่แี ลว้ รพ.บางมด บอกให้ รพ.รามา ประสานไป
สรุปให้แมร่ อโทรแจง้ ผล
แต่ยงั ไงกย็ งั ไม่มเี ตยี ง พยาบาลท่ฉี กุ เฉินใจเย็น นา่ รกั ตอนนขี้ อชดุ รพ.ใหเ้ ตย้ เปลีย่ นเพราะเหง่ือแฉะเต็มเตยี ง แต่กจ็ ะเอาอะไร
เยอะไมไ่ ด้ ผา้ หม่ ก็หมนุ ใช้ ตอ้ งเอาตวั ใหร้ อด
ตอนนเี้ ตย้ ดีขึน้ คนื นเี้ ตย้ ใหแ้ ม่กลบั บา้ นนอน แต่พยาบาลไมใ่ หต้ อ้ งมญี าตเิ ฝา้ 1 คน
แมร่ ีบกลบั แท็กซี่ อาบนา้ + เตรยี มยา + เสอื้ ผา้ เตย้
- 22.00 น.ความดนั ต่ามาก ย้ายเขา้ หอ้ งก่งึ วกิ ฤต (คนไขน้ อ้ ยกวา่ แมว่ า่ ดแี ลว้ เสี่ยงนอ้ ยกวา่ ดา้ นนอก)
แตแ่ ม่เขา้ ไมไ่ ดถ้ า้ พยาบาลไมเ่ รยี ก ตอ้ งคอยแอบสอ่ งทางชอ่ งประตทู ่แี งม้
- ถา่ ยในแพมเพทิ + เกบ็ อไึ ด้ 1 กระปกุ บน่ เบ่งแรงจนปวดทอ้ ง ลม้ ตวั นอนไม่ได้ ตอ้ งน่งั หลบั
- 23.00 น.หนาวส่นั อีก กินพารา
- หมอเวรใหมบ่ อกพยายามหาเตยี งใหแ้ ต่ไมใ่ ชค่ นื นี้ ห่วงเตย้ เสย่ี งตดิ เชือ้ ในกระแสเลือดอีก
- 24.00 น.ความดนั ดีขึน้ ยา้ ยออกไปอยทู่ ีม 2 เตยี งสดุ ทา้ ย

17 ม.ค.2563 (ศกุ ร)์ บา่ ย 2 ย้ายไปเตยี ง 7SW เตยี ง 3
- 03.00 น.หนาวส่นั อีก ประคบผา้ เยน็ ลดไข้ ยงั มฉี ่ีเยอะปกติ
- 04.00 น.ยงั ไม่ไดก้ ินพารา จากครงั้ ลา่ สดุ 23.00 น.
- 05.00 น.ขอถา่ ยบนเตยี ง + เกบ็ อสึ ง่ ตรวจอกี กระปกุ (เรียบรอ้ ยดี แม่จดั การเก็บส่ง)

- 05.10 น.พยาบาลเจาะเลอื ดตรวจหลายอย่าง + มีผา้ เชด็ หนา้ ชบุ นา้ มดั ใหญ่ แจกจา่ ยทกุ เตียง
ยา คาส่งั ใหม่
1. ฉีดกระตนุ้ เมด็ เลอื ดขาว ทกุ วนั
2.ใหเ้ อายา Voriconazole ใสก่ ระเป๋ าแดงขา้ งเตยี ง พยาบาลจะจดั ยาใหก้ ิน ส่วนยาตวั อืน่ ๆ หมอส่งั ใหใ้ หม่
ส่ังงดยา
1. ไฮเดยี (ยากดเซล)
2.โปรแตสเซีย่ ม

ติดเชอื้ ......
แอดมิท 7SW เตยี ง 3 (วนั ท่ี 1)
17 ม.ค. 2563 (ศุกร)์
- 14.00 น.ย้ายจากแผนกฉุกเฉนิ มา 7SW เตยี ง 3
เป็นหอ้ งแยก 2 เตยี ง อยตู่ ิดเคานเ์ ตอรพ์ ยาบาล คงเพราะเตย้ ถกู ยา้ ยเขา้ หอ้ ง กงึ่ วกิ ฤต /ความดนั ตก กอ่ นขนึ้ มา 7SW
- พยาบาลชนั้ 7 น่ารกั ทกั ทายเตย้ จาไดบ้ า้ ง จาผิดคนบา้ ง
- 17.00 น.เตย้ หลบั สนิท อดนอนตอนอย่ฉู กุ เฉิน 2 คนื เหมอื นแม่
- แมเ่ บลอๆ เพราะอดนอน 2 คนื ตอ้ งใหแ้ จแ้ จม้ ารบั กลบั แท็กซด่ี ว้ ยกนั
- 18.15 น.แมป่ รบั เตยี งทาขา้ วเทกระจาดหกเลอะเทอะ รีบใหเ้ ตย้ กินขา้ วทเ่ี หลือ แม่เปลยี่ นผา้ คลมุ เตยี งเอง เกรงใจพยาบาลเคา้
งานยงุ่ กนั เสรจ็ ก็รบี เชด็ ตวั ใหเ้ ตย้ เรยี บรอ้ ยทกุ อยา่ งค่อยกลบั บา้ น เตย้ ห่วงแม่อดนอนมา 2 คืนแลว้

7SW เตยี ง 3 (วนั ท่ี 2)
18 ม.ค.2563 (เสาร)์
- หมอโรคเลอื ดบอกรอผลเลอื ดกอ่ น ถา้ 9SW (หอ้ งปลอดเชือ้ ) ว่างอาจจะยา้ ยขึน้
ท่ี 7SW เตยี ง 1 - 4 เป็นคนไขท้ ่ตี อ้ งเฝา้ ระวงั แตส่ ภาพเตย้ หลงั ไดเ้ กลด็ เลอื ดกด็ ปู กติ แต่เตยี งรวมดา้ นนอกไม่วา่ ง

- 11.00 น.ใหเ้ กล็ดเลือดฉายแสง
- 1400 น.ใหเ้ ลอื ดแดงฉายแสง
- 16.30 น.ใหย้ าฆ่าเชือ้
- 19.00 น.ใหเ้ ลือดแดงฉายแสงอกี ถงุ

*********************
ข้อมลู คโี มรอบ 11
1.วนั ท่ี 23 - 27 ธ.ค.2562 ใหย้ า DECITABINE (ยาคีโมอินเดยี )
2.ท้องเสียต้ังแต่ 24 ธ.ค. 2562 ถงึ 14 ม.ค.2563 (15 ม.ค.63 เป็นตน้ มาถา่ ยเหลวปกตวิ นั ละ 1 ครงั้ )
3.ไข้ 15 ม.ค.63 เรม่ิ มไี ขแ้ ตะ 38.0 ตอน 18.00 น. ไม่กินยาพารา แต่ประคบเจล เตย้ เขา้ สว้ ม (ท่บี า้ น) อีกหลายครงั้ แต่ไมม่ อี ึ
ไปถึงรพ.รามา 22.00 น. ไข้ 38.9 พยาบาลให้กนิ ยาพารา
4.ความดนั ตก เขา้ หอ้ งก่งึ วกิ ฤต (16 ม.ค.63 ตอน 22.00 น.)
5.ยา้ ยจากแผนกฉกุ เฉิน ขนึ้ 7SW เตยี ง 3 (17 ม.ค.2563 ตอน 14.00 น.)

ใหเ้ กล็ดเลอื ดฉายแสง รวม 7 ถงุ แลว้ (29 ธ.ค.62 / 5,7,11*,16,18 ม.ค.63)
ใหเ้ ลือดแดงฉายแสง รวม 4 ถงุ แลว้ (3,16,18* ม.ค.63)
*********************

7SW เตียง 3 (วนั ท่ี 3)
19 ม.ค.2563 (อาทติ ย)์
- Voriconazole ปรบั เพมิ่ เป็น
เช้า 350 mg / เย็น 300 mg ปรมิ าณยาในเลอื ดตา่ เกณฑ์ (เจาะ 18 ม.ค.63 เวลา 16.30 น.)
- หมอโรคเลอื ดบอก อาจแอดมทิ ตอ่ ถงึ ใหค้ โี มรอบ 12 เลยแตต่ ้องดผู ลเลือดพรุ่งนี้ + รอให้ อ.พจิ กิ ายนื ยัน

แมค่ ดิ ว่าคงเพราะ
1.หยดุ กนิ ยากดเซล (Hydrea)
2.ฉีดกระตนุ้ เมด็ เลอื ดขาว
3.ตวั ออ่ นมะเรง็ ขนึ้ ดว้ ย
- ใหย้ าฆา่ เชือ้ ตอ่ เน่อื งทกุ 8 ชม.ไปกอ่ น
- เตย้ ดเู ครียดๆ บน่ ยุงกดั ทัง้ คนื แมเ่ ห็นจดุ ยงุ กดั ท่หี นา้ ผาก / หลงั หู / รอบคอ รวม 8 จดุ เต้ยบอกหมอกับพยาบาล เคา้ ก็แค่
หัวเราะ แมซ่ อื้ แซมบคั ไวใ้ หท้ า (ถา้ เป็นไขเ้ ลือดออกคงแย่แนๆ่ )
- 15.30 น.ดเู พลียและเซง็ ๆ แม่กอดใหก้ าลงั ใจและใหร้ ีบนอนพกั
- 15.40 น.ลงุ เตยี ง 4 (82 ปี) สาลกั เสมหะ + หายใจไม่ทนั ญาตกิ ลบั ไปแลว้ แม่รีบเรยี กพยาบาลใหม้ าดู หมอกบั พยาบาลดแู ล
จนดีขนึ้ เตย้ บอกดนี ะท่แี ม่กบั เตย้ เหน็
- 16.30 น.ลืมตา บ่นปวดหวั แลว้ หลบั ต่อ
- แผลทก่ี น้ บวมมากขนึ้ เพราะอขึ า้ งเตยี ง ใชเ้ ชด็ เลยยิ่งอกั เสบ ถา้ ไดเ้ ขา้ สว้ มลา้ งนา้ จะดกี วา่
(เตย้ เครยี ดเร่ืองอขึ า้ งเตียงน่แี หละ) อย่ชู น้ั 7 ถา่ ยวนั ละ 2 ครงั้ หยดุ ทอ้ งเสยี ตงั้ แต่ 15 ม.ค.63

7SW เตยี ง 3 (วนั ที่ 4)
20 ม.ค.2563 (จนั ทร)์
- 10.00 น.ใหเ้ กล็ดเลอื ดฉายแสง
- 15.10 น.หมออายรุ กรรม บอกคยุ กบั หมอโรคเลือดคาดวา่ ยงั ตอ้ งรกั ษาเรื่องตดิ เชือ้ กอ่ น คงยงั ไมใ่ หค้ โี มในการแอดมิทรอบนี้
- 19.30 น.ใหเ้ ลือดแดงฉายแสง (ฉีดยาแกแ้ พ้ ขอผสมนา้ เกลอื กอ่ นทกุ ครงั้ )
- 22.00 น.โทรบอก งดอาหาร + นา้ หลงั เท่ยี งคนื เพ่อื อลั ตรา้ ซาวดช์ ่องทอ้ งพรุง่ นี้ 8.00 น.
*********************
ผลเลือด 20 ม.ค.63
เกลด็ เลือด 12,000

เม็ดเลือดขาว 200
เขม้ ขน้ เลือด 23.9
(18 ม.ค. 10,000/100/18.9)
----------------------------------
ใหเ้ กลด็ เลอื ดฉายแสง รวม 8 ถงุ แลว้ (29 ธ.ค.2562 / 5,7,11*, 16,18,20 ม.ค.2563)
ใหเ้ ลอื ดแดงฉายแสง รวม 5 ถงุ แลว้ (3,16,18*,20 ม.ค.2563)

ดูเพลียมากตอนนี้

7SW เตียง 3 (วนั ท่ี 5) เยน็ ยา้ ยไป Observe หรือ ห้องสงั เกตการณ์ (ฉุกเฉนิ ชนั้ 2)
21 ม.ค.2563 (อังคาร)
- งดอาหาร + นา้ หลงั เท่ยี งคืน แต่กนิ ยา Voriconazole 350 mg ได้ เพ่อื อัลตร้าซาวดช์ อ่ งท้อง เชา้ นี้ 8.00 น.
- แมร่ บี มารอชน้ั 2 (แผนก X-ray) รอเตย้ มาอลั ตรา้ ซาวด์ กว่าจะเขน็ เตยี งเตย้ ลงมา 9.00 น.
- 9.10 น. เข็นเตยี งเขา้ หอ้ งอลั ตรา้ ซาวดช์ อ่ งทอ้ งแลว้ (เตย้ ดอู ่อนเพลยี จงั )
- ซือ้ ขา้ วไขเ่ จยี วใหก้ ิน เพราะพยาบาลเก็บนมไวใ้ หแ้ ตไ่ ม่มีขา้ วเชา้ (ถามพยาบาลแลว้ กอ่ นซือ้ )
- กนิ ขา้ วเสรจ็ พยาบาลใหเ้ ขา้ สว้ มได้ เก็บอกึ ระปกุ เหลอื ง (ในเวลาราชการ)
- 11.00 น.แมเ่ ชด็ ตวั ให้ ดยู ิง่ เพลยี มากขึน้ หลงั อเึ สรจ็ หายใจดแู ผว่ กวา่ ปกติ บน่ รูส้ กึ เหน่อื ยยงั ไงชอบกล แมใ่ หร้ บี นอนพกั
- นศพ.ปี 5 เจตตริน มาเยย่ี ม ถามอาการ น่ารกั มาก บอกอยชู่ น้ั นี้ มาเยย่ี มไดบ้ อ่ ยๆแลว้ เม่ือคนื เหน็ นอ้ งหลบั เลยไมป่ ลกุ
(ปีหนา้ จะจบเป็นหมอเตม็ ตวั แลว้ อยากขอพรจากแม่ แม่อวยพรใหห้ มอประสบความสาเรจ็ เป็นหมอท่นี า่ รกั แบบนตี้ ลอดไป)

- 12.00 น.ปลกุ กนิ ขา้ วยงั ไมย่ อมตน่ื เพลีย + เหน่อื ย
- 16.30 น.พยาบาลแจง้ วา่ อ.รพพี รรณส่งั หยดุ ยา Voriconazole ใหก้ นิ ขา้ วเยน็ ไดเ้ ลย + เกบ็ ของใชเ้ พ่อื ยา้ ยลงหอ้ งฉกุ เฉินชน้ั 2
(หอ้ งสงั เกตการณ)์ แต่ไมม่ ีหมอหรือพยาบาลคนไหนมาแจง้ ล่วงหนา้ เลย แลว้ ดเู หมอื นแตล่ ะคนจะหลบหนา้ หลบตา ซง่ึ แม่ งง
มาก เราก็ไมเ่ คยบน่ วา่ ใครเลย แตไ่ ดย้ ินประโยควา่ “ หมอโรคเลอื ด กบั หมอติดเชือ้ คยุ กนั วา่ เพราะยา Voriconazole
ทาให้มะเรง็ ย่ิงขนึ้ “

เตย้ มีอาการหลังปรับเพิ่มยากนิ Voriconazole เป็ น เชา้ = 350 mg / เยน็ = 300 mg
19 ม.ค.63 เรม่ิ เบ่ือๆ เซง็ ๆ
20 ม.ค.63 เร่มิ เพลีย สมองลา้
21 ม.ค.63 เพลียมาก รู้สึกสมองส่งั ใหไ้ ม่อยากขยับร่างกายทกุ สว่ น
แมส่ งั เกตเตย้ หายใจแผว่ กวา่ ปกติ + ผอมลงเรว็ มาก ขาลีบเหน็ ชดั
************************************
อ.รพพี รรณ ส่งั หยุดยาต้งั แตเ่ ย็น 21 ม.ค.63
- คืน 21 ม.ค.63 เตย้ หลบั สนทิ ทง้ั คนื
- เชา้ 22 ม.ค.63 สดช่ืนกลบั มาเป็นปกตทิ นั ที (เตย้ กับแมย่ ง่ิ ม่นั ใจว่าเป็ นผลของยา Voriconazole ทหี่ ยดุ กนิ )
"""""""""""""""""""""""""""""""""""
- 17.00 น.ไดห้ อ้ งเดยี่ วเตยี ง 21 ท่ีหอ้ งสงั เกตการณ์ (ฉกุ เฉินชนั้ 2) ตอนติดเชือ้ กระแสเลือดครงั้ แรกเม่ือ 10 ธ.ค.ปี 61 เคยมาอยู่
ก่อนกลบั บา้ น (วนั ท่ี 2-3 ม.ค. 62) เตย้ นา่ จะรูส้ กึ ดขี นึ้ เพราะตงั้ แต่เชา้ เหมอื นจิตตก หอ้ งนา้ ท่นี ่สี ะอาดกว่าเยอะ แลว้ อยคู่ น
เดียวไม่ตอ้ งกลวั ตดิ เชือ้ จากญาตๆิ เตียงอ่นื คงอยแู่ ค่ 1-2 วนั เพราะนานหลายวนั ไม่ได้
(พยาบาลเคยบอกว่า คนท่อี าการดเี ตรยี มกลบั บา้ นถงึ ไดม้ าอย)ู่
*********************
ผลเลือด 20 ม.ค.63
เกล็ดเลือด 12,000
เมด็ เลือดขาว 200

เขม้ ขน้ เลือด 23.9
(18 ม.ค.63 10,000/100/18.9)
----------------------------------
ใหเ้ กล็ดเลอื ดฉายแสง (29 ธ.ค.62/5,7,11*, 16,18,20 ม.ค.63)
รวม 8 ถงุ แลว้
ใหเ้ ลือดแดงฉายแสง (3,16,18*,20 ม.ค.63)
รวม 5 ถงุ แลว้
---------------------------------

ห้อง Observe เตียง 21 วันท่ี 2
22 ม.ค.2563 (พธุ ) (รวมแอดมทิ = 6 วนั )
เขา้ ฉุกเฉิน 15 ม.ค.63
เรม่ิ แอดมทิ 17 ม.ค.63 ท่ี 7SW เตียง 3
ยา้ ยลงสังเกตการณ์ 21 ม.ค.63 ที่ Observe เตียง 21
- หมอบอกตอ้ งอยหู่ อ้ ง Observe อีก 4 วนั เพ่อื ใหย้ าฆา่ เชือ้ ครบโดสกอ่ น
- เตย้ ขออนญุ าตหมอกินขนม กลู ิโกะ วนั ละ 1 กลอ่ ง หมออนญุ าต
- 13.00 น.ใหแ้ มเ่ รยี นวธิ ีฉีดยากระตนุ้ เมด็ เลอื ดขาวใหเ้ ตย้ ตอนกลบั บา้ น
- 17.20 น.หมอแจง้ ใหมว่ า่
1.ปรบั ยาฆา่ เชือ้ เป็นยากิน อาจใหก้ นิ ต่อท่บี า้ น (รอประเมินอีกครงั้ )
2.ศกุ ร์ 24 ม.ค.63 จะเจาะเลอื ดตรวจ / หมอโรคเลือดจะแจง้ ผลและแผนการรกั ษาตอ่ ไป
*********************
ผลเลอื ด 22 ม.ค.63
เกล็ดเลือด 17,000

เมด็ เลือดขาว 400
เขม้ ขน้ เลอื ด 30.5
ฮีโมโกบนิ 10
(20 ม.ค. 12,000/200/23.9)
(18 ม.ค. 10,000/100/18.9)
----------------------------------
ใหเ้ กล็ดเลอื ดฉายแสง (29 ธ.ค.62 /5,7,11*,16,18,20,22 ม.ค.63)
รวม 9 ถงุ แลว้
ใหเ้ ลอื ดแดงฉายแสง (3,16,18*,20 ม.ค.63)
รวม 5 ถงุ แลว้

**** วนั เกิดเต้ย ****

ห้อง Observe เตียง 21 วนั ที่ 3
23 ม.ค.2563 (พฤหัส) (รวมแอดมทิ = 7 วนั )

- แม่หยอดตทู้ าบญุ วนั เกิดแทนเตย้ + ทาบญุ ซือ้ อปุ กรณเ์ ครือ่ งมือแพทย์ กบั มลู นิธิรามา (ช่ือเตย้ )
- แมเ่ อาใบอนโุ มทนาของมลู นธิ ิรามา ใหเ้ ตย้ ตงั้ จิตอธิษฐาน แลว้ กอดเตย้ อวยพรวนั เกดิ ใหเ้ ตย้
@chayanon HBD แมข่ อพรจากทกุ สิง่ ศักดสิ์ ทิ ธิใ์ ห้ประทาน ปาฏหิ ารย์ ให้ อ.พิจกิ าและหมอทกุ ทมี ทุกคน หาวธิ ีที่
จะรักษาลกู แม่ใหห้ ายขาดจากทกุ โรคในตวั เต้ยนะ และใหเ้ กดิ แตส่ ่งิ ดีๆในชวี ิต ทงั้ เตย + เตย้ นับแตว่ นิ าทนี ีเ้ ป็ นตน้
ไปและตลอดไป สาธุ สาธุ สาธุ
รักนะลกู

@chayanon ป๊ าขออวยพรใหล้ ูกเตย้ สขุ ภาพกาย สุขภาพใจ เข้มแขง็ แขง็ แรง ขอใหพ้ บเจอแต่สงิ่ ดีๆในชวี ติ เจอ
หมอ พยาบาล และคนดีๆ ทคี่ อยช่วยเหลอื ให้พบเจอหนทางในการรักษาทด่ี ีและสมั ฤทธผ์ิ ล
สาธุ....รักครับ
*********************
- หมอโรคเลอื ดจะใหเ้ จาะเลอื ดพรุง่ นเี้ ชา้ รอฟังผลเลือด / อาจใหเ้ กลด็ เลอื ด กอ่ นกลบั บา้ น (อาจไดก้ ลบั พรุ่งนี)้
แลว้ ศกุ รห์ นา้ 31 ม.ค. 63 นดั พบ อ.พิจิกา
- ยาฆา่ เชือ้ เปล่ียนเป็นยากินแลว้ เชา้ นี้
- ยาเก่าท่เี คยกนิ หมอจะเขยี นใบส่งั ยาใหก้ นิ ต่อเช่น แกไ้ วรสั แบคทีเรีย
แต่ส่ังหยดุ ยา
1.ไฮเดยี (กดเซล)
2. Voriconazole
3.โปรแตสเซยี่ ม
- เปิดแอรไ์ มไ่ ด้ เพราะจะดดู อากาศดา้ นนอกท่เี ป็นเตยี งรวมเขา้ มาในหอ้ ง (หนา้ หอ้ งแขวนปา้ ยภมู ติ ่า)
- 15.00 น.เพลียหลบั สนิท
- 15.40 น.ใหเ้ กลด็ เลือดฉายแสง ถงุ ท่ี 10
- 16.00 น.แม่ผสมเบตาดีนกบั นา้ ทาแผลท่กี น้ ใหเ้ ตย้ (เจ็บจนน่งั ลาบาก)
- 17.20 น.กนิ ยาพารา (เจ็บกน้ ไขส้ งู 38.1)

พอไข้สงู หมอรบี มาดูอาการหลายคนมาก เพราะแพลนไดก้ ลบั บ้านพรุ่งนี้ ไมค่ วรมไี ข้สงู แลว้ ทง้ั หมอ+พยาบาล วง่ิ ว่นุ
- พยาบาลแจง้ ว่า
1.เจาะเลือด 18.15 น./ 18.45 น.(หา่ งกนั 30 นาที)
2.เพ่อื จองเลือดแดง + ตรวจสารพดั หลายหลอดมาก
3.จะใหเ้ ลือดแดง ตี 1 ก่อนเจาะเลอื ด ตี 5 พรุง่ นี้
อ.พจิ ิกาเกรงวา่ ถา้ รอใหเ้ ลอื ดแดงเชา้ พรุง่ นจี้ ะเสียเวลารอโนน่ น่หี ลายขนั้ ตอน กลวั จะไดก้ ลบั บา้ นเยน็ หรอื ค่า เลยส่งั ใหต้ าม
เลอื ดแดงตอนนแี้ ลว้ ใหก้ ลางดกึ คนื นเี้ ลย กวา่ จะหมดถงุ 4 ชม. ตอ้ งหมดก่อนเจาะเลอื ดตอนตี 5
เพอ่ื ให้ร่างกายเต้ยประคองไปถงึ วันนัดตรวจ 31 ม.ค.63 (ศกุ ร)์
- หมอกบั พยาบาลเห็นวนั เกดิ เตย้ ในแฟม้ หลายคนก็ HBD เตย้ (น่ารกั กนั จงั )
- 18.30 น.ไป X-ray ปอด
- ก่อนกลบั แม่ทาเบตาดีนใหอ้ ีก (เจ็บมากจนไขข้ นึ้ ) บอกหมอแลว้ คาดว่าเป็นฝี แตย่ งั ไงกต็ อ้ งตรวจหาเชือ้ ใหม้ ่นั ใจกอ่ นปล่อยให้
กลบั บา้ น
*********************
ใหเ้ กล็ดเลือดฉายแสง (29 ธ.ค.62 / 5,7,11*,16,18, 20,22,23 ม.ค.63)
รวม 10 ถงุ แลว้
ใหเ้ ลือดแดงฉายแสง (3,16,18*,20,23 ม.ค.63)
รวม 6 ถงุ แลว้
*********************

ห้อง Observe เตียง 21 วนั ท่ี 4
24 ม.ค.2563 (ศกุ ร)์ (รวมแอดมทิ = 8 วนั )
- เชา้ ฝีแตก 1 เมด็ เตย้ บอกทาใหเ้ จ็บนอ้ ยลงนดิ นึง เหลืออกี 2 เม็ด แตพ่ อฝีแตก หมอท่ี Observe บอกขอดกู อ่ น แตน่ า่ จะได้
กลบั นะ

ผลเลือด 24 ม.ค.63
เกลด็ เลอื ด 57,000
----------------------------------
รอให้ อ.พจิ กิ า ประเมนิ วา่ ใหก้ ลบั บา้ นม๊ยั คงรอดวู า่ อาการเตย้ หลงั ฝีแตกเป็นยงั ไงดว้ ย
- 12.00 น.หมอวรนั ยามาเย่ียม (สว่ นตวั ) ถามเตย้ จาหมอไมไ่ ด้ แต่หมอจาเตย้ ได้ บอกเอย่ ช่อื "ชญานนท"์ หมอโรคเลือดก็รูจ้ กั
กนั ทง้ั นนั้ (แมข่ า) เคยตรวจท่ี 9SW แลว้ หมอไปนครสวรรค์ 3 เดือน เพิง่ กลบั มารูว้ ่าเตย้ แอดมทิ เลยแวะมาเยย่ี ม (นา่ รกั จรงิ ๆ)
- สรุป วนั นเี้ ตย้ ไม่ไดก้ ลบั บา้ น ใหร้ อดอู าการ 24 ชม.เพราะเม่ือคืนมีไขส้ งู 38.1 ถา้ ไม่มไี ขอ้ กี อาจไดก้ ลบั พรุง่ นี้
*********************

*** กลับบ้าน ***
หอ้ ง Observe เตยี ง 21 วันท่ี 5
25 ม.ค.2563 (เสาร)์ (รวมแอดมิท = 9 วนั )
- กลบั บา้ นไมต่ อ้ งฉีดกระตนุ้ เมด็ เลือดขาวแลว้
- หมอสิรภทั ร บอกกลบั บา้ นใหแ้ ช่กน้ ดว้ ยนา้ ท่ผี สมเบตาดีน + ซบั แหง้ (หา้ มปลอ่ ยใหแ้ ผลอบั ชนื้ )
- อ.พิจิกา นัดตรวจ 31 ม.ค.63 (ศุกร)์ จะรอใหแ้ ผลดขี ึน้ ประมาณ 1 - 2 สปั ดาห์ จงึ จะนัดใหค้ โี ม รอบ 12
- ใหจ้ องเกล็ดเลือดวนั นเี้ พ่อื ใช้ 31 ม.ค.63 / เลอื ดแดงใหจ้ องกอ่ นเขา้ ตรวจ 31 ม.ค.63
กินยาเหมอื นเดิมคอื
1.ไวรสั
2.แบคทีเรีย
3.โปรแตสเซย่ี ม
4.วิตามนิ
**** เพม่ิ ยา ****
5.ยาฆา่ เชือ้ (ยากนิ ) 2 ตวั ตอ้ งกินห่างนม 2 ชม.

- ถงึ บา้ น 16.40 น. เตย้ รีบไปกอดอามา่ พอเหน็ เตย้ อามา่ ตกใจ ทักวา่ ทาไมผอมมากอยา่ งนี้ อยู่ รพ.ไมก่ ี่วนั เองนะ
*********************
ใหเ้ กล็ดเลอื ดฉายแสง (29 ธ.ค.62 / 5,7,11*, 16,18,20,22,23 ม.ค.63)
สรุปรวม 10 ถุง
ใหเ้ ลอื ดแดงฉายแสง (3,16,18*,20,23 ม.ค.63)
สรุปรวม 6 ถงุ

ผอมจนอามา่ ตกใจ เต้ยเป็ นคนผวิ ขาวมาก แตต่ อนนีผ้ วิ คลา้ แหง้ เป็ นขลุย

26 ม.ค.2563 (อาทติ ย)์
- นา้ หนกั 42 kg.(ช่งั ทบ่ี า้ น)
- เชา้ ฝีเมด็ ท่ี 2 แตก เตย้ บอกแตกแลว้ เจ็บนอ้ ยลง แมใ่ หร้ ีบแชก่ น้ ผสมเบตาดีน หวงั ใหแ้ ผลแหง้ เรว็ ๆ
- เร่มิ ถา่ ยเหลว ตงั้ แต่ 8.00 - 20.00 น.
- ถ่ายเป็นนา้ ตงั้ แต่เม่ือคนื 21.00 น.ถงึ ตี 1
(รวมถา่ ยวันนี้ 7 ครัง้ )
- นม Ensure ชง 8 ชอ้ น กิน 11.00 น. / 16.00 น.
- 24.00 น.กนิ ยาแกป้ วดทอ้ ง Buscopan 10 mg (ปวดทอ้ งบรเิ วณท่ผี า่ ไสต้ ง่ิ )

- วดั ไข้ 36.5
- หลงั เท่ยี งคนื หยดุ ถ่าย เพลียหลบั สนิท
- ตี 2 เหงอ่ื แฉะ แตแ่ อรเ์ ย็นมาก แม่ตอ้ งเปิดพดั ลมเพิ่มใหเ้ ตย้

27 ม.ค.2563 (จนั ทร)์
- นา้ หนกั 40 kg.= ลดลง 2 kg. (แม่ตกใจมาก)
- 6.00 น.เหง่อื แฉะ แตแ่ อรเ์ ย็นมาก + เปิดพดั ลมดว้ ย
- ผวิ คลา้ และแหง้ เป็ นขลุยทัง้ ตัว
- แผลท่กี น้ ดขี นึ้ แชก่ น้ ผสมเบตาดีนเขม้ กวา่ เดมิ
- 8.00 น.ถา่ ยเหลว
- 9.00 น.ถา่ ยเหลว
- 12.00 น.ถ่ายเหลว / แต่นอ้ ย
- เตย้ ดเู พลยี มาก บน่ ขนึ้ บนั ไดแทบไม่ไหว เตย้ ขอใหแ้ มช่ ว่ ยจดั ยาใหก้ ิน รูส้ กึ ไม่คอ่ ยดี กลวั จดั ยาผิด (ผดิ ปกติมากๆ)
- แมถ่ า่ ยคลปิ เพ่อื ใหเ้ ตย้ ดตู วั เองท่ผี อมเรว็ ผิดตา (แมก่ งั วลเหลอื เกนิ )
- 13.20 น.ถ่ายเหลวกึ่งนา้ / 100 ml
- 16.40 น.ถา่ ยเหลว / นอ้ ย
คลิปวดี โิ อ 27 ม.ค.2563 (0a996d48-49e1-4498-a833-2bf8f6065767)

(รวมถา่ ย 5 ครัง้ ) แตด่ ีกว่า 26 ม.ค.63 คือวนั นีไ้ มถ่ ่ายเป็ นน้า

28 ม.ค.2563 (องั คาร)
- นา้ หนกั 41 kg. = ขนึ้ 1 kg.
- เม่ือคนื เหง่ือแฉะ แตแ่ อรเ์ ยน็ พอเปิดพดั ลมขนลกุ บ่นหนาว (เสอื้ ยงั เปียกเหง่อื ) แตไ่ มม่ ไี ข้
- ผิวยิ่งแห้งเป็ นขลุยทงั้ ตัว
- แผลท่กี น้ ดีขนึ้ เจบ็ นอ้ ยลง
- ถา่ ยเหลว 3 ครัง้

29 ม.ค.2563 (พธุ )
- นา้ หนกั 41 kg. เท่าเม่ือวาน
- เม่ือคืนเหง่ือนอ้ ยลง ไม่มีไข้
- ผิวท่แี หง้ เป็นขลยุ - ดขี ึน้
- แผลท่กี น้ ไมเ่ จ็บแลว้ (ยงั แช่กน้ )
- ถ่ายเหลวปกตกิ วา่ เม่ือวาน 3 ครงั้
- แมด่ เู ตย้ สดช่ืนขนึ้

*** ขนึ้ 4 kg. งง กนั ทัง้ บ้าน ***
30 ม.ค.2563 (พฤหสั )
- นา้ หนกั 41 kg. (เย็นช่งั 45 kg.เทยี บกบั น.น.พอ่ /แม่ /พี่เตย เครอ่ื งช่งั กป็ กติ พากนั งง ขนึ้ 4 kg. จากเมื่อเชา้ )
- เม่ือคนื เหง่ือนอ้ ยลงอีกไมม่ ไี ข้
- ผวิ ท่แี หง้ ดีขนึ้ เร่อื ยๆ
- แผลท่กี น้ ไม่เจ็บแลว้ (เลิกแชก่ น้ )
- ถา่ ยเหลวปกติ 1 ครงั้
- ดเู ตย้ สดช่ืน แขง็ แรงขึน้ (นา่ จะเป็นขาขึน้ ของเลอื ด)

นัดตรวจ + ใหเ้ ลอื ด
31 ม.ค.2563 (ศุกร)์
1.ติดเชือ้ (10.30 น.) อ.รพพี รรณ
- ยนื ยนั หยดุ ยา Voriconazole
- ใหย้ าวติ ามนิ กินตอ่
- นดั 2 เดอื น (ศกุ ร์ 27 มี.ค.)
ลมื ถามหมอ เรือ่ งเชือ้ ราในปอด
----------------------------------
2.โรคเลือด (11.00 น.) อ.พจิ กิ า
- เจาะเลือด
- จองเลือดแดง
ผลเลอื ด 31 ม.ค.2563
เกล็ดเลอื ด 17,000
เมด็ เลือดขาว 1,300

กาจัดเชอื้ 26
เขม้ ขน้ เลอื ด 30
ค่ามะเรง็ 32** (**กอ่ นคีโม เกนิ 80)
- นา้ หนกั 44 kg.
สรุป อ.พจิ ิกา แจง้ ว่า
1.ตวั โรคไมค่ ่อยดี
2.เม็ดเลอื ดขาวกาจดั เชือ้ ต่ามาก เสี่ยงตดิ เชือ้ ได้งา่ ย เชน่ ผิวหนัง / ลาไส้ / อากาศ / อาหาร พดู งา่ ยๆ คอื ตดิ เชอื้ ได้จาก
ทุกอย่าง
3.ยง่ิ ตดิ เชือ้ บอ่ ยครงั้ ตวั โรคกจ็ ะยิ่งแย่
4.ตอ้ งดแู ลตวั เองใหด้ ี
5.นดั 1 สปั ดาห์ (ศกุ ร์ 7 ก.พ.63) ใหร้ ีบจองเกลด็ เลือดวนั นี้ เพ่อื ใช้ 7 ก.พ.63
----------------------------------
3.ใหเ้ กล็ดเลอื ด + เลือดแดง ทชี่ น้ั 5 ตกึ พระเทพฯ
-15.45 น.ใหเ้ กล็ดเลือดฉายแสง
- 17.00 น.ใหเ้ ลือดแดงฉายแสง
- 20.00 น.หมดถงุ (ป๊ ามารบั กลบั บา้ น)


Click to View FlipBook Version