The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เกี่ยวกลับความเป็นมาของลำตะคอง และ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nontawadee 2429, 2020-02-19 23:45:23

Lam Takhong Tourism

เกี่ยวกลับความเป็นมาของลำตะคอง และ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

Keywords: เขื่อน,เขื่อนลำตะลอง,ลำตะคอง

ช่อื เรอ่ื ง เข่อื นลำตะคอง

E-book เขอ่ื นเกบ็ นำลำตะคอง

1.ประวัตคิ วำมเปน็ มำของเขอ่ื นเก็บนำลำตะลอง

เขื่อนลำตะคองสรำ้ งขึนในปี พ.ศ.2507-2512 เพื่อกกั เก็บนำไวอ้ ุปโภคบริโภค กำรเกษตรและลดอุทกภัย เขือ่ น
ลำตะคองสร้ำงขนึ บรเิ วณชอ่ งเขำเข่อื นลน่ั กบั ชอ่ งเขำถำ่ นเสียตัวเขือ่ นเป็นเขื่อนดนิ สูง40.30 ม.สนั เขอ่ื นยำว 527
ม.กว้ำง10 ม.อำ่ งเก็บนำเหนอื เขื่อนมคี วำมยำวตลอดลำนำ 19 กม.มพี นื ท่ี 277,000 ไร่สำมำรถกกั เกบ็ นำได้
310ล้ำน ลบ.ม
https://pr.prd.go.th/nakhonratchasima/ewt_news.php?nid=187&filename=index

2.อำณำเขตของเขอ่ื นเก็บนำลำตะคอง (เหนอื /ใต้/ออก/ตก)

โครงกำรส่งนำและบำรุงรกั ษำลำตะคอง มพี ืนที่โครงกำรฯปจั จบุ นั 187,785 ไร่ เป็นพืนท่ีส่งนำเพอ่ื กำรเกษตร
(พืนทีช่ ลประทำน)ปัจจบุ นั 151,365 ไร่ ครอบคลมุ ในเขต 5 อำเภอของจงั หวัดนครรำชสมี ำ ไดแ้ ก่ อำเภอสี
คิว / อำเภอสงู เนิน / อำเภอขำมทะเลสอ / อำเภอเมอื ง / และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มตี ้นนำอยู่บรเิ วณ
เทอื กเขำดงพญำเย็นกบั เทือกเขำสนั กำแพงในท้องทอี่ ำเภอปำกช่อง ควำมยำวของลำนำไปบรรจบกบั แมน่ ำมูล
รวม 220 กิโลเมตร ชว่ งไหลผ่ำนอำเภอขำมทะเลสอ เขำ้ สู่อำเภอเมือง จะไหลแยกออกเปน็ 2 ลำนำ คอื ลำ
ตะคองตอนลำ่ ง มีเข่อื นทดนำทส่ี รำ้ งในลำนำนีจำนวน 6 แหง่ และลำบรบิ รู ณ์มเี ขอ่ื นทดนำท่สี ร้ำงในลำนำนี
จำนวน 5 แห่ง
https://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=5094

3.ขนำดควำมจ/ุ ปรมิ ำณกำรกกั เกบ็ นำในเข่ือนเก็บนำลำตะคอง

สงู 40.3 ม. ยำว 521 ม. มชี ่องระบำย 1 ชอ่ ง
ระดับสนั เขื่อน + 282.30 ร.ท.ก.
ระดับเกบ็ กัก + 277.00 ร.ท.ก. ระดบั นำสูงสดุ + 280.00 ร.ท.ก.
ปริมำณนำทีร่ ะดับเก็บกกั 310 ลำ้ น ลบ.ม. ปรมิ ำณนำทรี่ ะดบั เกบ็ กกั สงู สดุ 445 ลำ้ น ลบ.ม.
ควำมจุก้นอำ่ งฯ ทร่ี ะดบั + 261.00 ร.ท.ก. 20 ลำ้ น ลบ.ม.
อำณำเขตรบั นำ 1,430 ตร.กม. พืนท่อี ่ำงฯ ท่ีระดบั เกบ็ กักสงู สดุ 554 ตร.กม.
ปริมำณนำไหลลงอำ่ ง 212 ล้ำน ลบ.ม./ปี ปรมิ ำณฝนเฉลี่ย 1,113 มม./ปี
River Outlet ขนำดเสน้ ผำ่ ศนู ยก์ ลำง 3.50 ม. สง่ นำได้ 20 ลบ.ม./วนิ ำที ระดับธรณที อ่ +
261.00 ร.ท.ก.
Service Spillway ขนำด 6.0 ม. จำนวน 7 ช่อง ระบำยนำได้ 1,530 ลบ.ม./วินำที
ทำงระบำยนำฉุกเฉนิ กว้ำง 40.0 ม. ระบำยนำได้ 600 ลบ.ม./วนิ ำที
http://web.rid.go.th/lproject/const/project/completed%20project/lamtakong/lamt
akong.html

4.กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกเขอื่ นเก็บนำลำตะคอง

โรงไฟฟ้ำลำตะคองฯ ตดิ ตังเคร่อื งกำเนดิ ไฟฟ้ำ ขนำด 250 เมกะวตั ต์ จำนวน 2 เครอื่ ง รวมกำลงั ผลิต
ติดตัง 500 เมกะวัตต์ ตอ่ มำได้ตดิ ตงั เคร่อื งกำเนดิ ไฟฟ้ำเพิ่มเตมิ อีกจำนวน 2 เครื่อง ทำใหม้ ีกำลงั ผลิตติดตงั
รวมทงั สนิ 1,000 เมกะวตั ต์ ทำงำนโดยกำรสูบนำจำกอำ่ งเกบ็ นำเข่อื นลำตะคองของกรมชลประทำนไปเกบ็ ไว้ท่ี
อ่ำงพักนำบนเขำยำยเทย่ี ง ในช่วงเวลำที่มคี วำมตอ้ งกำรใชไ้ ฟฟ้ำนอ้ ยหรอื ช่วงกลำงคนื ถึงเช้ำ และเม่อื มีควำม
ต้องกำรใชไ้ ฟฟำ้ สูงในช่วงกลำงวันถงึ ค่ำ จะปลอ่ ยนำเพอ่ื ผลติ ไฟฟำ้ และปล่อยลงอ่ำงเก็บนำเขอ่ื นลำตะคอง
เหมือนเดิม

อำ่ งพักนำบนเขำยำยเทยี่ งสร้ำงแบบหนิ ถมดำดด้วยยำงมะตอย เพ่ือป้องกนั นำซมึ เกบ็ กักนำได้
10.3 ลำ้ นลูกบำศก์เมตร ตวั อำคำรโรงไฟฟ้ำ ถกู สร้ำงไว้ใตร้ ะดบั ผวิ ดนิ ลึกกวำ่ 350 เมตร เพือ่ เพมิ่ ระยะทำง
จำกอ่ำงเก็บนำบนเขำถงึ อำคำรโรงไฟฟ้ำใหน้ ำทไ่ี หลลงมำมีกำลงั แรงขึน ทำใหโ้ รงไฟฟำ้ ลำตะคองชลภำวัฒนำ
เป็นโรงไฟฟ้ำใตด้ นิ แห่งแรกและแหง่ เดยี วในประเทศไทย ซงึ่ กอ่ สรำ้ งแล้วเสร็จและนำไฟฟำ้ เขำ้ สู่ระบบเมอ่ื ปี พ.ศ.
2547
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2449&Ite
mid=117

5.วถิ ชี ีวิตของชำวบำ้ นที่อำศัยอย่ใู กลเ้ ข่ือนเกบ็ นำลำตะคอง

มีกำรทำมำหำกนิ ดว้ ยกำรจับปลำ เลยี งววั อยอู่ ยำ่ งสขุ สบำย
ตงั อยตู่ ำบลลำดบวั ขำว หำ่ งจำกตัวเมอื งประมำณ 62 กิโลเมตร มีทำงแยกจำกทำงหลวงหมำยเลข 2
(นครรำชสีมำ-สระบุร)ี บริเวณกิโลเมตรท่ี 196-197 ประมำณ 2 กิโลเมตร เป็นเขื่อนดนิ สร้ำงกนั ลำตะคองท่ี
ช่องเขำเขอื่ นล่นั และช่องเขำถำ่ นเสยี ดในปีพ.ศ. 2517 เพ่ือนำนำเหนือเขอื่ นมำใช้ประโยชนใ์ นดำ้ นชลประทำน
นกั ทอ่ งเที่ยวสำมำรถเดนิ เทยี่ วบนสันเขอ่ื นเพ่ือชมทวิ ทัศนข์ องอ่ำงเกบ็ นำซง่ึ มฉี ำกหลงั เป็นภเู ขำสวยงำมเหมำะ
สำหรับพกั ผอ่ นในยำมแดดร่มลมตก เปดิ ใหเ้ ขำ้ ชมทุกวนั ตงั แต่เวลำ 06.00 – 18.00 น.
http://www.oceansmile.com/E/Nakhornratsima/Corat3.htm

6.แหล่งทอ่ งเทีย่ วทห่ี นำ้ สนใจ

เขำยำยเทยี่ ง ไฮไลท์ยอดนิยมของกำรเทย่ี วเขำยำยเที่ยงคืออำ่ งพกั นำตอนบน โรงไฟฟ้ำลำตะคอง ชมกังหนั ลม
ยกั ษ์ ววิ เข่อื นลำตะคอง มีจกั รยำนใหเ้ ช่ำปนั่ เทยี่ วรอบอำ่ งแบบเพลนิ ๆ อกี จดุ คือเส้นทำงทอ่ งเท่ียวเชงิ นเิ วศบ้ำน
เขำยำยเที่ยง เป็นเส้นทำงปำ่ ปลกู พืนฟรู ะยะสัน สนิ สดุ ท่ีผำยำยเที่ยงซึง่ เปน็ จุดชมวิวสวยสดุ บนเขำ
https://www.wongnai.com/trips/one-day-trip-khao-yaitieng-korat?ref=ct

7.ถนนมอเตอร์เวยท์ ่ีตดั ผำ่ นเขอื่ นเกบ็ นำลำตะคอง

ทำงหลวงพเิ ศษบำงปะอนิ -โครำช ปลอดภยั สงู -ประหยดั เวลำ คำดพร้อมใช้งำนปี 63เสร็จเรียบร้อยแลว้ สำหรบั
ทำงหลวงพิเศษ หมำยเลข 6 สำย บำงปะอนิ -นครรำชสมี ำ ทีบ่ รษิ ทั ซวี ลิ เอนจีเนยี รงิ จำกดั เปน็
ผรู้ ับผิดชอบงำนก่อสร้ำง เพรำะล่ำสุดนันเมื่อวันที่ 9 มีนำคม ทผี่ ่ำนมำ ทำงเพจ The Civil
Engineering Co., Ltd. ไดแ้ ชรภ์ ำพกำรส่งมอบงำนงวดสดุ ท้ำยเรยี บร้อยแลว้ พรอ้ มกันนียงั ระบุเพิ่มเติมว่ำ
ถนนสำยนเี ป็นอกี 1 ควำมภูมใิ จของบรษิ ัทสำหรับถนนสำยดงั กล่ำวจะช่วยให้กระชบั เวลำในกำรเดนิ ทำงให้ไว
ย่งิ ขนึ มีควำมปลอดภัยมำกขนึ อีกทงั ยงั มคี วำมสวยงำมเหมือนอยู่เมอื งนอกเลยกว็ ่ำได้ ทงั นที ำงเพจแนบภำพ
พร้อมขอ้ ควำมระบุวำ่ “ซีวลิ ฯ สง่ มอบงำนงวดสดุ ทำ้ ย งำนกอ่ สร้ำงทำงหลวงพิเศษ หมำยเลข 6 สำย บำงปะ
อนิ -นครรำชสมี ำ ตอน 30 ก่อนหมดสัญญำ 9 เดอื น อกี หนึ่งควำมภำคภมู ใิ จของ บรษิ ทั ซีวิล เอนจเี นียริง
จำกัด และพนกั งำนทกุ คน ทไี่ ดส้ ง่ มอบงำนงวดสดุ ท้ำยของ งำนกอ่ สรำ้ งทำงหลวงพิเศษ หมำยเลข 6 สำย
บำงปะอนิ -นครรำชสมี ำ ตอน 30ในวนั พธุ ท่ี 6 มีนำคม 2562 ถือว่ำสำมำรถสง่ ก่อนสัญญำได้ถึง 9 เดือน
นับเป็นควำมสำเร็จของทีมงำน และบรษิ ัทฯ รวมทงั ผูท้ เี่ กีย่ วขอ้ งอย่ำงแทจ้ ริง คำดวำ่ น่ำจะส่งมอบงำนตอน 31
และ 29 ทงั หมดไดภ้ ำยในเดอื น พฤษภำคม และ มิถุนำยน 2562 ตำมลำดบั ”สำหรบั เสน้ ทำงของทำงหลวง
พเิ ศษระหว่ำงเมอื ง หมำยเลข 6
https://www.komchadluek.net/news/scoop/366147


Click to View FlipBook Version