The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สอบนี้ฉันต้องผ่าน 611011278

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 611011278, 2021-03-30 12:47:59

สอบนี้ฉันต้องผ่าน 611011278

สอบนี้ฉันต้องผ่าน 611011278

Êͺ¹Õé
©¹Ñ

µÍŒ §¼Ò‹ ¹

คํานาํ

หนังสือเลมน้ีจัดทาํ ขึ้นเพ่ือใหผูอานเรียนรู วิธีการเตรียม
ตัวในการสอบและเทคนิคจาํ แมนกอนสอบ เพ่ือนาํ ไปปรับใช
กับการสอบของผูอาน

หวังเปนอยางย่ิงวา หนังสือเลมจะสามารถชวยใหผูอาน
ประสบความสาํ เร็จในการสอบได

สารบญั

วิธีการเตรียมตัวกอนสอบ 1
เทคนิคจําแมนกอนสอบ 7

ÇÔ¸Õ¡ÒÃàµÃÕÂÁµÑÇ
¡‹Í¹Êͺ

ÇÔ¸·Õ Õè 1

·º·Ç¹à¹éÍ× ¢Í§¡ÒÃÊͺ

ส่ิงแรกที่ควรทาํ กอนเริ่มการสอบนั้น คือ
การท่ีไดเร่ิมทบทวนเนื้อหาตางๆท่ีจะทําการสอบใน
แตละหัวขอหรือวิชา โดยการทบทวนเนื้อหานี้
สามารถทาํ ไดตั้งแตที่อยูในช้ันเรียนหรือการเรียน
ตามคอสตางๆ ทั้งยังสามารถหาความรูเพิ่มเติมได
ที่เว็ปไซนเฉพาะทางท่ีจาํ เปนในการศึกษาไดอีกดวย

Ç¸Ô Õ·Õè 2

ÇҧἹ¡ÒÃ͋ҹáÅÐàÃÕ¹ÌÙ

การอานท่ีดีนั้นควรมีการวางแผนเพ่ือชวยใน
การอานไดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการวางแผน
การอานน้ันควรเร่ิมจากการแบงวิชาที่จะสอบออก
จากกัน โดยในแตละวิชานั้นควรแบงชวงเวลาอาน
ใหตางกัน เชน วันนี้ทําการอาน 2 วิชา เปนเวลา
วิชาละ 2 ช.ม. บวกกับเวลาทบทวนความรูในการ
อีกวิชาละ ครึ่ง ช.ม. สิ่งนี้จะชวยใหการอานจาํ ได
มากข้ึนและผลมากที่สุด

Ç¸Ô Õ·Õè 3

·´ÊͺáÅÐÈ¡Ö ÉÒ¨Ò¡
¢ŒÍÊͺࡋÒ

ชวยในการลดเวลาอาน และบีบขอมูลใหเห็น
ภาพไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น เพราะเนื่อหาท่ีขอสอบเกา
ออกลวนเปนคําถาม หรือขอมูลท่ีสาํ คัญในหลักวิชา
นั้น ๆ จึงถูกนําออกมาทําเปนโจทยใหตอบ

ฉะน้ันควรอานและลองทําเพ่ือเปนความรูและ
มุมมองวาควรศึกษาเนื้อของวิชาน้ัน ๆ ไปใน
ทิศทางใดกัน

Ç¸Ô ·Õ èÕ 4

¾¡Ñ ¼Í‹ ¹ãËàŒ ¾Õ§¾Í

การพักผอนใหเปนเวลาและเพียงพอนอกจาก
จะชวยใหรางกายแข็งแรงแลว ยังชวยใหรางกาย
และสมองไดรับการพักผอนทาํ ใหจดจําส่ิงตางๆได
งาย และยังทาํ ใหรูสึกสดช่ืน กระปร้ีกระเปรา
สามารถอานหนังสือหรือทองจาํ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

Ç¸Ô ·Õ Õè 5

ÊÌҧ¡Òí Å§Ñ ã¨ã˵Œ ÇÑ àͧ

การใหกําลังใจตัวเองก็เปนอีกวิธีในการเตรียม
ตัวกอนสอบท่ีทาํ ใหเรากาวขามผานอุปสรรคตางๆ
ไปได ตองคิดเสมอวาเราทาํ ได!! หากเราทอให
มองภาพอนาคตเขาไวครับ นึกถึงวันที่เราสอบเขา
ได นึกถึงวันท่ีเรารับปริญญาและครอบครัวมา
แสดงความยินดีกับเรา เปนวันท่ีเราภูมิใจมากท่ีสุด
ตองสรางกาํ ลังใจใหตัวเองในทุกๆวัน

à·¤¹Ô¤¨íÒáÁ‹¹
¡‹Í¹Êͺ

à·¤¹Ô¤·èÕ 1

ÇÒ´ÀÒ¾»ÃСͺ

การวาดภารเปนการจดเลคเชอรท่ีดีที่สุดวิธี
หน่ึงที่จะชวยใหสมองจดจาํ รายละเอียดตาง ๆ ได
ดีขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหาท่ียากจะอธิบาย หรือเน้ือหา
เยอะมีแคตัวอักษรแตไมมีรูปภาพ ดังนั้นการวาด
ภาพประกอบ แทนตัวอักษรจะทําใหสมองจดจําเนื้อ
ไดดีข้ึน เชน การรางกายของมนุษยแทนคาํ อธิบาย
เพื่อใหเห็นอวัยวะรางกายสวนนั้น

à·¤¹¤Ô ·èÕ 2

»Ò¡¡ÒäÎäÅ·

ปากกาไฮไลทถือไดวาเปนอีกหนึ่งไอเทมที่
สาํ คัญในการชวงสอบ เพราะวามันจะชวยในการ
จดจาํ และเนนเน้ือหาสาํ คัญไดเปนอยางดี

ซึ่งสีปากกาไฮไลท แตละสีน้ันสามารถชวย
ในการจาํ เน้ือหาท่ีแตกตางกันออกไปได

สีฟา เหมาะสาํ หรับใชกับขอความ
ประโยคที่มีความสําคัญ

สีเหลือง ขอความท่ีอยากจะเนนมาก

สีชมพู การเนนคาํ ส้ันๆ เชน ชื่อสถานที่
ชื่อคน

สีเขียว เนนขอความยาวๆ เชน ความหมาย
ของคําตาง ๆ

à·¤¹¤Ô ·èÕ 3
¡ÒÃ㪌ÍÑ¡ÉÃÂ͋

เทคนิคชวยจาํ ในการใชคํายอหรือคาํ
คลองจอง ถือเปนวิธีท่ีนาสนใจและใชไดดีในกรณี
ท่ีถาตองทาํ อะไรหลาย ๆ อยางในวันเดียว คือให
เอาเรื่องท่ีตองทาํ ในวันนั้น ๆ มาผูกเปนเรื่องราว
แลวใชตัวยอหรือคาํ เดนคาํ เดียวเขาชวยก็ได

ตย. ตัวอย่าง
ค.เสียง ความเสียง
ทรัพฯ ทรัพยากร

แต!!!
อยาพิศดารเกินไป เดี๋ยวจะจาํ ความหมายเดิมไมได

à·¤¹¤Ô ·èÕ 4

Mind Map

เปนวิธีการจดที่รวมทั้ง จินตนาการ และ
การเช่ือมโยงเขาดวยกัน ชวยกระตุนระบบความจาํ
ของสมอง ทําใหสมองเรียกขอมูลออกมาใชได
รวดเร็วมากขึ้น และทาํ ใหเน้ือหาที่ยาก ๆ เขาใจได
งายและเปนระบบมากข้ึน เพราะไดเห็นภาพรวม
ของเนื้อหาท้ังหมด อีกท้ังลดเวลาทบทวนเนื้อหา
เพิ่มเวลาพักผอนอีกดวย

à·¤¹Ô¤·Õè 5

¶¡à¶ÂÕ Ç¡ºÑ à¾×è͹

การพูดคุยกับเพื่อนเก่ียวกับเน้ือหาท่ีสอบ ถือ
เปนการทบทวนความรูท่ีไดอานมา และยิ่งเรื่อง
ไหนที่พูดคุยกับเพ่ือนแลวเกิดความเห็นไมตรงกัน
เกิดขึ้น จะทําใหกลับไปที่บทเรียนและตรวจสอบ
ความจริงใหกระจางมากยิ่งข้ึน

Good luck on your exam.
I know you'll pass.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KYL RINA ANAK JEFFERY comic
Next Book
What are the most common issues of Kindle Fire?