The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by asia0815750321, 2019-11-29 01:29:15

W1-24768

W1-24768

ภาพยนตร์แนวแฟนตาซี

คำนำ

รำยงำนเลม่ นจี้ ดั ทำขนึ้ เพอ่ื เป็นสว่ น
หนงึ่ ของวิชำ กำรสรำ้ งหนงั สอื
ออนไลน์ ชนั้ 3/1 เพ่อื ใหไ้ ดศ้ กึ ษำหำ
ควำมรูใ้ นเรอ่ื ง ภำพยนตรแ์ นวแฟน
ตำซี และไดศ้ กึ ษำอยำ่ งเขำ้ ใจเพอื่
เป็นประโยชนก์ บั กำรเรยี นรู้สารบญั

Docyor strance ............ 1
The craods................... 4

goosebumps................... 7

beauty and the beast .. 10
the princess bride....... 13

อ้างองิ ............................16ที่กำฐมำณฑุ เนปำล ไคซเี ลียสและกลมุ่ นกั เวท
ซลี อตลอบเขำ้ ไปในคำมำรท์ ำจและฆำ่ บรรณำรกั ษ์
กอ่ นจะขโมยหนำ้ กระดำษในคมั ภีรข์ องแองเชี่ยนวนั
นกั เวทผเู้ ป็นอำจำรยข์ องไคซเี ลียส แองเชี่ยนวนั ตำม
ไคซเี ลยี สไป แตไ่ คซีเลียสหนีไปไดพ้ รอ้ มกบั
หนำ้ กระดำษในคมั ภีรน์ นั้

สตีเวน สเตรนจ์ ศลั ยแพทยป์ ระสำทผูม้ ีช่ือเสียง
สญู เสียมอื ทงั้ สองขำ้ งจำกอบุ ตั ิเหตทุ ำงรถยนต์ คริส
ทีน พำลเ์ มอร์ เพือ่ นรว่ มงำนและอดีตคนรกั ของส
เตรนจพ์ ยำยำมปลอบใจเขำ แต่สเตรนจต์ อ้ งกำร
รกั ษำมือของเขำ หลำยเดือนหลงั จำกทดลองทกุ
วิธีกำร สเตรนจไ์ ปพบโจนำทำน แพงบอรน์ อดีต
ผปู้ ่วยอมั พำตท่ีสำมำรถกลบั มำเดินไดอ้ ีกครง้ั แพง

บอรน์ แนะนำใหส้ เตรนจไ์ ปที่คำมำรท์ ำจ สเตรนจไ์ ป
ท่ีน่นั และพบกบั มอรโ์ ด ผพู้ ำเขำไปพบแองเช่ียนวนั
แองเช่ียนวนั แสดงพลงั ใหส้ เตรนจท์ ไ่ี มเ่ ชื่อเรือ่ งเวท
มนตรเ์ ห็นจนสเตรนจข์ อใหแ้ องเชี่ยนวนั สอนวชิ ำให้
ครงั้ แรกแองเช่ียนวนั ไมอ่ ยำกสอนเพรำะสเตรนจ์
คลำ้ ยกบั ไคซเี ลยี ส แตย่ อมสอนใหใ้ นท่ีสดุ

สเตรนจเ์ รม่ิ เรียนวิชำกบั แองเชี่ยนวนั และมอรโ์ ด
และศกึ ษำตำรำจำกหอ้ งสมดุ ท่ีดแู ลโดยหวอ่ ง สเต
รนจพ์ บวำ่ โลกไดร้ บั กำรปกปอ้ งจำกมติ ิอื่นจำกสำม
"อำศรม" ท่วั โลกไดแ้ ก่ นครนิวยอรก์ ลอนดอนและ
ฮ่องกง หนำ้ ท่ีของนกั เวทคือปกปอ้ งอำศรมดงั กลำ่ ว
สเตรนจต์ งั้ ใจวำ่ จะใชว้ ิชำในกำรรกั ษำมือเขำใหห้ ำย
หลำยเดือนผำ่ นไป ควำมสำมำรถของสเตรนจแ์ ก่ครอบครวั ถำ้ เรยี กวำ่ Croods รอดภยั พบิ ตั ิทำง
ธรรมชำติ , เนื่องจำกลกั ษณะท่ีปกปอ้ งพวกเขำ
ปำกแขง็ พระสงั ฆรำช Grug คนเดียวที่ตง้ั คำถำมกบั
ชีวติ ท่ีกำบงั ของครอบครวั คือลกู สำว Eep วยั รุน่ ของ
เขำซงึ่ มกั จะไมเ่ ชื่อฟังคำส่งั ของพอ่ ของเธอดว้ ย
ควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็นซง่ึ เขำพบวำ่ เป็นอนั ตรำย
ครอบครวั ใชเ้ วลำอยใู่ นถำ้

คืนหนึ่งในขณะท่ีครอบครวั ของเธอหลบั อยู่ Eep
ยอ่ งออกมำเมอ่ื เธอเห็นสิ่งท่เี ธอคน้ พบวำ่ เป็นคบ
เพลงิ และเธอก็ไดพ้ บกบั เด็กผชู้ ำยผปู้ ระดิษฐ์
สมยั ใหมช่ ่ือ Guy และSloth Belt ของสตั วเ์ ลยี้ ง

เขำเตือนเธอถงึ กำรเปิดเผยและขอ้ เสนอท่ีจะพำเธอ
ไปดว้ ย แตเ่ ป็นห่วงครอบครวั ของเธอ Eep อยไู่ ดร้ บั
แตรเปลือกหอยจำกเขำระเบิดในกรณีท่ีเธอตอ้ งกำร
ควำมชว่ ยเหลอื กำรรวมตวั กบั ครอบครวั ที่คล่งั ไคล้
ของเธอ Eep พยำยำมบอกพวกเขำถึงส่งิ ที่ Guy
บอกเธอ แต่กลวั สิ่งต่ำง ๆ ท่ี "แตกต่ำง" และ "ใหม"่
พวกเขำทำลำยฮอรน์

แผน่ ดินไหวครงั้ ใหญ่ทำลำยบำ้ นของพวกเขำและ
เพอ่ื หลกี เลยี่ งสตั วก์ ินเนือ้ และสตั วก์ ินเนือ้ พวกเขำลง
ไปในป่ำเขตรอ้ นท่ีซอ่ นอยหู่ ลงั ถำ้ ตลอดเวลำ
เผชิญหนำ้ กบั "Macawnivore" แมวสสี ดใสท่ีมี
nyctophobiaท่ียำยของ Eep Gran dubs Gran
"Chunky" ครอบครวั หนเี ขำจนกวำ่ เขำจะกลวั ฝูงหลงั จำกกำรตำยของพอ่ ของเขำที่ผ่ำนมำของซคั คู
เปอร์ ( ดีแลน Minnette ) และแมข่ องเขำเกล ( เอ
ม่ีไรอนั ) ยำ้ ยจำกนครนิวยอรก์ ไปยงั เมืองท่ีเงียบ
สงบของเมดิสนั , เดลำแวร์ ในขณะที่ตงั้ ถ่ินฐำนใน
พนื้ ที่ใกลเ้ คียงใหมซ่ คั มำตีฮนั นำหเ์ พ่อื นบำ้ น (
Odeya Rush ) เพอื่ นบำ้ นของเธอจนกระท่งั
มิสเตอร์ Shivers ( แจ็คแบลก็ ) พอ่ ปกปอ้ งเธอ
จนเกินไปปกปอ้ งเขำไมใ่ หต้ ิดตอ่ กบั พวกเขำ เชำ้
วนั รุง่ ขนึ้ ท่ีโรงเรียนมธั ยมเมดิสนั ที่เกลทำงำนเป็นรอง
อำจำรยใ์ หญซ่ คั มำตีแชมป์ ( ไรอนั ลี ) คืนนน้ั ฮนั
นำหช์ วนซคั ไปท่ีสวนสนกุ ท่ีถกู ทอดทิง้ แต่เมื่อพวก
เขำกลบั ถงึ บำ้ นพอ่ ของฮนั นำหเ์ ตือนอีกครงั้ วำ่ ซคั อยู่
หำ่ ง ๆ ไมว่ ำ่ จะเกิดอะไรขนึ้ คืนต่อมำซคั ฟังฮนั นำห์
กบั พอ่ ของเธอโตเ้ ถียง ตำมมำดว้ ยเสียงกรีดรอ้ งและ
วตั ถกุ ระแทกเขำเรยี กตำรวจ Mr. Shivers ใหค้ วำม

ม่นั ใจกบั นำยสตีเวน่ และบรูคสว์ ำ่ เสยี งดงั มำจำก
โทรทศั นข์ องเขำ หลงั จำกนนั้ ไมน่ ำนเกลก็ออกไป
ควบคมุ กำรเตน้ รำฤดใู บไมผ้ ลิท่ีโรงเรียนปลอ่ ยซคั
พรอ้ มกบั ลอเรนปำ้ ( จิลเลี่ยนเบลล์ ) ปำ้ ของเขำ
ดว้ ยควำมกลวั วำ่ ฮนั นำหก์ ำลงั ตกอยใู่ นอนั ตรำย
ซำคก็หลอกพอ่ ใหไ้ ปที่สถำนีตำรวจในขณะท่ีเขำเขำ้
ไปในบำ้ นของเขำดว้ ยควำมช่วยเหลือของแชมป์
ในขณะท่ีตรวจสอบพวกเขำทงั้ สองพบชน้ั วำง
หนงั สือที่มีหนงั สอื จำนวนมำกจำกแฟรนไชส์
Goosebumpsซงึ่ แต่ละล็อคอยำ่ งลกึ ลบั ในกำร
ตอบสนองต่อควำมอยำกรูข้ องแชมป์ ซคั ไดเ้ ปิดตวั

The Abominable Snowman of Pasadena

เพื่อปลดปลอ่ ยควำมจรงิ มนษุ ยห์ ิมะ จำกหนงั สอื เขำ
จึงไดเ้ ปิดออกณ ประเทศฝร่งั เศส มแี มม่ ดคนหน่งึ ปลอมตวั เป็น
หญิงแก่ขอทำนไดม้ ำยงั ปรำสำทและขอเจำ้ ชำย
เลือดเยน็ ผเู้ ป็นเจำ้ ของปรำสำทสำหรบั ท่ีพกั โดยให้
กหุ ลำบเป็นกำรแลกเปล่ียน ซงึ่ เจำ้ ชำยปฏิเสธอยำ่ ง
ไมใ่ ยดีทำใหเ้ ธอสำปเจำ้ ชำยใหก้ ลำยเป็นอสรู ที่นำ่
รงั เกียจและคนรบั ใชข้ องเขำกลำยเป็นส่งิ ของ
เคร่อื งใช้ รวมถึงลบควำมทรงจำที่เก่ียวกบั ปรำสำท
ออกจำกหวั ของคนท่ีรูจ้ กั ของพวกเขำ แมม่ ดเสก
ดอกกหุ ลำบเอำไวแ้ ละบอกกบั เจำ้ ชำยวำ่ ถำ้ เจำ้ ชำย
รูจ้ กั รกั ใครสกั คนและคนท่ีเขำรกั นน้ั รกั กลบั มำกอ่ น
กหุ ลำบกลีบสดุ ทำ้ ยลว่ งโรยเขำและคนรบั ใชจ้ ะ
กลบั มำเป็นคนไดอ้ ีกครง้ั แตถ่ ำ้ ไมพ่ วกเขำจะเป็น
แบบนีไ้ ปตลอดกำล หลำยปีตอ่ มำในหมบู่ ำ้ นที่ช่ือวำ่
วียเ์ นิฟ หญิงสำวนำมวำ่ เบลลผ์ ทู้ ี่เต็มไปดว้ ยควำม
ฝันเกี่ยวกบั กำรผจญภยั เธออำศยั อยกู่ บั พอ่ ของเธอ

นำมวำ่ มอรสิ ท่ีเป็นจิตรกรและนกั ประดิษฐ์ วนั หนง่ึ
ในขณะท่ีพอ่ ของเธอไปตลำดเพอ่ื ขำยกลอ่ งดนตรี
เขำกบั มำ้ ของเขำฟิลิปหลงทำงทำงอยใู่ นป่ำและถกู
หมำป่ำทำรำ้ ย เขำจึงมำหลบภยั ในปรำสำทอสรู
และไดห้ ยบิ ดอกกหุ ลำบในปรำสำททำใหอ้ สรู จองจำ
เพอ่ื เป็นกำรลงโทษ ตอ่ มำเบลลไ์ ดร้ ูว้ ำ่ พอ่ ของเธอ
หำยตวั ไปหลงั จำกฟิลิปกลบั มำ เธอไดต้ ำมหำและ
พบเขำที่ถกู ขงั อยใู่ นหอ้ งขงั เธอจึงเสนอตวั วำ่ จะยอม
ถกู ขงั แทนมอรสิ ซงึ่ อสรู ก็ตกลง ตอ่ มำเบลลไ์ ดเ้ ป็น
เพอ่ื นกบั เหลำ่ คนรบั ใชซ้ ง่ึ รบั รองดว้ ยอำหำรมือ้ ค่ำ
สดุ วเิ ศษ หลงั จำกมอื้ ค่ำเธอไปที่ปีกตะวนั ตกอนั เป็น
เขตตอ้ งหำ้ มและเธอก็ไดพ้ บกหุ ลำบดอกหน่ึง เมือ่
อสรู มำพบเขำ้ จึงโกรธเธอมำกและขเู่ ธอ ทำใหเ้ ธอ
หนีออกจำกปรำสำท ระหวำ่ งทำงเธอถกู หมำป่ำ
โจมตี อยำ่ งไรก็ตำมอสรู ก็ไดม้ ำช่วยเธอไวจ้ นไดร้ บัภำพยนตรเ์ รอื่ งนีเ้ ป็นกฎหมำยของหนงั สืออำ่ นให้
เป็นเด็กท่ีป่วยจำกชิคำโก -who เป็นครง้ั แรกไมไ่ ยดี
ของเรื่องโดยป่ขู องเขำที่มกี ำรหยดุ ชะงกั เป็นครงั้
ครำวของฉำกในเรอื่ งนีเ้ ร่ืองกรอบ

หญิงสำวสวยคนหน่ึงช่ือบตั เตอรค์ พั อำศยั อยใู่ น
ฟำรม์ แห่งหนึ่งในประเทศฟลอรนิ เมอื่ ใดก็ตำมที่เธอ
ส่งั คนรบั ใชช้ ำวนำ Westley เขำจะปฏิบตั ิตำมและ
ตอบวำ่ "ตำมที่คณุ ตอ้ งกำร" ในท่ีสดุ เธอก็ตระหนกั
วำ่ เขำหมำยถงึ "ฉันรกั คณุ " และเธอรกั เขำตอบแทน
เขำออกเดินทำงเพื่อแสวงหำทรพั ยส์ มบตั ิของเขำ
เพ่ือที่พวกเขำจะไดแ้ ต่งงำน แต่เรอื ของเขำถกู โจมตี
โดยDread Pirate Robertsผนู้ ่ำอบั อำยเพรำะไม่

เคยรอดชีวติ มำก่อนและเช่ือวำ่ Westley ตำยไป
แลว้

หำ้ ปีต่อมำบตั เตอรค์ พั ถกู บงั คบั ใหแ้ ตง่ งำนกบั
เจำ้ ชำยฮมั เปอรด์ ินซง่ึ เป็นทำยำทแหง่ บลั ลงั กข์ อง
ฟลอริน กอ่ นแต่งงำนเธอถกู ลกั พำตวั โดยพวกโจร
สำมคน: เจำ้ นำยชำวซิซลิ ชี ื่อ Vizzini ยกั ษใ์ หญ่จำก
กรนี แลนดช์ ่ือ Fezzik และนำยฟันดำบชำวสเปน ชื่อ
Inigo Montoyaผพู้ ยำยำมแกแ้ คน้ ชำยหกคนท่ีฆำ่
พอ่ ของเขำ พวกนอกกฎหมำยถกู แยกจำกกนั โดย
ชำยสวมหนำ้ กำกในชดุ ดำและเจำ้ ชำยฮมั เปอรด์ ิน
พรอ้ มกบั ทหำร

อำ้ งอิง

1.https://en.wikipedia.org/wiki/The_Princ

ess_Bride_(film)

2.https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%
82


Click to View FlipBook Version