The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wanpisa8448adloon, 2022-05-22 05:47:22

อ่านนิทาน 1

อ่านนิทาน 1

แบบฝึ กการอ่านจบั ใจความ

การไปโรงเรียนเป็ นส่งิ จาเป็ นท่จี ะทาให้เดก็
ได้ศกึ ษาหาความรู้ร่วมกับผู้อ่ืนเพ่อื พฒั นาความคดิ

1. ขอ้ ความนีก้ ลา่ วถึงเร่ืองใด
ก. การเรียน
ข. การอย่รู ่วมกนั
ค. ความรับผิดชอบ

2. จากข้อความนีไ้ ม่ได้กล่าวถงึ เรอ่ื งใด
ก. การมีเพ่อื น
ข. การมีความรู้
ค. การเจริญเติบโต

มากนิ ข้าวกนั กลางวนั ต่อแถว
วนิ ัยแน่แน่ว อ่มิ แล้วล้างมือ

3.จากคาประพนั ธน์ ขี้ ้อใดเรียงลาดับถูกต้อง
ก. เขา้ แถว กนิ ข้าว ลา้ งมอื
ข. ล้างมือ เข้าแถว กินขา้ ว
ค. เขา้ แถว ล้างมือ กินขา้ ว

4. เหตกุ ารณน์ คี้ วรเกดิ ท่ีใด
ก. โรงอาหาร
ข. สนามหญา้
ค. หน้าเสาธง

หมูป่ ากาลังลับเขีย้ วอยู่กับก้อนหนิ กระทงิ เดนิ
ผ่านมาจงึ ถามว่า “ทาไมต้องทาอย่างนีด้ ้วย” หมูป่ าตอบว่า
“ฉันต้องเตรียมความพร้อมไว้เสมอเม่อื มอี ันตราย”

5. หมปู ่ามีนสิ ัยอย่างไร
ก. รักเพอ่ื น
ข. ชา่ งสงสยั
ค. รอบคอบ

6.คาวา่ “ลบั ” ในทนี่ ห้ี มายถงึ อะไร
ก. ซอ่ นไว้
ข. ทาให้คม
ค. ทาให้แข็ง

ทุกวันนุ่นจะนาเป็ ดไปเลีย้ งในท่งุ ในตอนเช้านุ่น
จะเก็บไข่เป็ ดไปขายท่ตี ลาด เพ่อื นาเงนิ มาใช้ในการเรียน

7.จากเรอ่ื งน้ีแสดงว่านนุ่ มีนิสยั อยา่ งไร
ก. ขยัน
ข. ซื่อสตั ย์
ค. ประหยัด

8. ครอบครวั ของนุ่นนา่ จะมีอาชีพใด
ก. ค้าขาย
ข. รบั จา้ ง
ค. เล้ยี งสัตว์

9. เหตกุ ารณใ์ ดท่ไี มไ่ ดท้ าทกุ วัน
ก. การเล้ียงเปด็
ข. การขายไขเ่ ปด็
ค. การไปโรงเรยี น

พลายน้อย พลายนิดและเจ้าทุยเดินไปเท่ยี วในป่ า
พบดินโป่ งจงึ ใช้งวงดดู และแบ่งเจ้าทยุ กนิ ด้วย แต่เจ้าทยุ บอกว่า
มันชอบกนิ หญ้ามากกว่า จงึ แยกตัวออกไปแล้วนาหญ้ามาเผ่ือให้
พลายทงั้ สองรองนอน

10. เรอื่ งน้ีมสี ตั วอ์ ย่กู ีช่ นิด 11. จากเร่อื งขอ้ ใดสรปุ ถกู ตอ้ ง
ก. 1 ชนิด ก. เจา้ ทุยไมช่ อบกินดินโปง่
ข. 2 ชนดิ ข. พลายนอ้ ยไม่ชอบกนิ หญ้า
ค. 3 ชนิด ค. พลายนอ้ ยพลายนดิ พบ

ดนิ โปง่

12. เร่ืองนีแ้ สดงถงึ คุณธรรมใดชัดเจนทสี่ ุด
ก. ความมีน้าใจ
ข. ความซื่อสัตย์
ค. ความปรองดอง

13. ถ้าคาตอบคอื “ดนิ โป่ง” นักเรียนจะตัง้ คาถามไดอ้ ยา่ งไร
ก. เจา้ ทยุ กนิ อะไร
ข. พลายนดิ แบง่ อะไรใหเ้ จ้าทยุ กิน
ค. พลายน้อยชวนเจ้าทยุ ไปหาอะไร

ตาอนิ กะตานา หาปลาเอามากนิ กนั
ได้ปลามาทกุ วนั รักกนั กป็ ันกนั ไป
หาปลามานมนาน หาปลามาบานตะไท
จนแม้ใครใคร รู้นา้ ใจไมตรีปรีดา

14. บทรอ้ ยกรองนไ้ี ม่ไดก้ ลา่ วถึงเรอ่ื งใด
ก. การแบง่ ปนั
ข. การอยู่รว่ มกนั
ค. การทามาหากนิ

15. คาวา่ “บานตะไท” หมายถึงข้อใด
ก. หลายตวั
ข. หลายวัน
ค. หลายชนิด

16. ตาอนิ ตานาเป็นแบบอย่างให้ชมุ ชนเรอื่ งใด
ก. การจับปลา
ข. การแบง่ ปลา

ค. การเลยี้ งปลา

17. จากภาพแสดงถึงคณุ ธรรมใด
ก. ความมีนา้ ใจ
ข. ความเสียสละ
ค. ความพยายาม

18. ข้อความใดไมเ่ ก่ยี วข้องกบั ภาพนี้
ก. ความดที ่ีทาง่าย
ข. ครอบครวั อบอุ่น
ค. การขา้ มถนนทางม้าลาย

19. ภาพนี้แสดงการละเลน่ ชนิดใด
ก. งกู ินหาง
ข. รีรีขา้ วสาร
ค. มอญซอ่ นผา้

20. จากภาพควรต้งั ช่ือวา่ อย่างไร
ก. การเล่นของเด็ก
ข. การละเลน่ เดก็ ไทย
ค. การใชเ้ วลาวา่ งใหเ้ ป็นประโยชน์


Click to View FlipBook Version