The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

งานวิทย์ ตุลย์ 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tunnytunny2548, 2020-02-19 03:13:13

งานวิทย์ ตุลย์ 2

งานวิทย์ ตุลย์ 2

 

เร่ือง พลงั งาน
วชิ าวทิ ยาศาสตร์พ้นื ฐาน 4 (ว22102)

ช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 2

จดั ทาํ โดย
เดก็ ชาย นภวชิ ญ์ ภูแล่นกบั

เลขที่ 4 ช้นั ม.2/3

เสนอ
อาจารยน์ วชั ปานสุวรรณ
รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิ าวทิ ยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4

(ว22102)
ภาคเรียนที่ 2ปี การศึกษา 2562
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิ ยาลยั นครปฐม (พระตาํ หนกั สวนกหุ ลาบมธั ยม)

คาํ นํา

รายงานฉบบั น้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิ า วทิ ยาศาตร์ ช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ ๒ โดยมี
จุดประสงค์ เพ่ือการศึกษาความรู้ท่ีไดก้ ารแยกสารซ่ึงรายงานน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั ความรู้
จากเก่ียวกบั การแยกสารแต่ละชนิด ตลอดจนนาํ วธิ ีการ

ผจู้ ดั ทาํ ไดเ้ ลือก หวั ขอ้ น้ีในการทาํ รายงาน เน่ืองมาจากเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ
ผจู้ ดั ทาํ จะตอ้ งขอขอบคุณ อาจารยน์ วชั ปานสุวรรณ ผใู้ หค้ วามรู้ และแนวทาง
การศึกษาเพอ่ื น ๆ ทุกคนที่ให้ ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ผจู้ ดั ทาํ หวงั วา่ รายงาน
ฉบบั น้ีจะใหค้ วามรู้ และเป็นประโยชนแ์ ก่ผอู้ ่านทุก ๆ ท่าน

ผจู้ ดั ทาํ
1 มกราคม

สารบญั

เร่ือง หนา้
ความหมายของพลงั งาน 1
ประเภทของพลงั งาน 2
พลงั งานไฟฟ้ า 3
การกาํ เนิดไฟฟ้ า 4
การอนุรักษพ์ ลงั งาน 5

ความหมายของพลงั งาน

ความหมายของพลงั งาน

พลงั งาน คือ ความสามารถในการทาํ งาน โดยการทาํ งานน้ีอาจจะอยใู่ นรูปของการเคลื่อนท่ีหรือ
เปล่ียนรูปของวตั ถุ

นอกจากน้นั พลงั งานที่ใชย้ งั มีรูปแบบต่างๆกนั และสามารถเปลี่ยนรูปไปมาได้ เช่น พลงั งาน
ความร้อน พลงั งานแสง พลงั งานเคมี พลงั งานไฟฟ้ า

ประเภทพลงั งาน

ถา้ จดั พลงั งานตามลกั ษณะการทาํ งานแลว้ จะสามารถแบ่งพลงั งานออกเป็น 3 =obf

พลงั งานสะสม (Stored energy) เป็นพลงั งานที่เกบ็ สะสมในวตั ถุหรือส่ิงของต่างๆเช่น พลงั งาน
เคมีท่ีเกบ็ สะสมไวใ้ นอาหาร พลงั งานเคมีท่ีเกบ็ ในลกั ษณะของกอ้ นถ่านหิน น้าํ มนั หรือไมฟ้ ื น

พลงั งานศกั ย์ (Potential energy) เป็นพลงั งานท่ีเกิดข้ึนเม่ือวตั ถุถูกวางอยใู่ นตาํ แหน่งท่ีสามารถ
เคล่ือนที่ไดไ้ ม่วา่ จากแรงโนม้ ถ่วงหรือแรงดึงดูดจากแม่เหลก็ เช่น กอ้ นหินที่วางอยบู่ นขอบท่ีสูง

พลงั งานจลน์ (Kinetic energy) เป็นพลงั งานที่เกิดข้ึนเมื่อวตั ถุเคล่ือนท่ี เช่น รถที่กาํ ลงั วง่ิ ธนูที่พงุ่
ออกจากแหล่ง จกั รยานท่ีกาํ ลงั เคลื่อนท่ี เป็นตน้

นอกจากน้นั พลงั งานท่ีใชย้ งั มีรูปแบบต่างๆกนั และสามารถเปลี่ยนรูปไปมาได้ เช่น พลงั งาน
ความร้อน พลงั งานแสง พลงั งานเคมี พลงั งานไฟฟ้ า

พลงั งานไฟฟ้ า

คือพลงั งานรูปหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้ งกบั การแยกตวั ออกมาหรือการเคล่ือนที่ของอิเลก็ ตรอนหรือ
โปรตอนหรืออนุภาคอื่นท่ีมีสมบตั ิแสดงอาํ นาจคลา้ ยคลึงกบั อิเลก็ ตรอนหรือโปรตอน ขณะที่ใน
แง่ของการใชไ้ ฟฟ้ าจะหมายถึง ความสิ้นเปลืองไฟฟ้ าที่ใช้ ซ่ึงกค็ ือกาํ ลงั ไฟฟ้ าที่ใชค้ วบคูก่ บั
ระยะเวลาในการใชไ้ ฟฟ้ ามีหน่วยเรียกเป็น “วตั ต-์ ชวั่ โมง” หรือ “กิโลวตั ต-์ ชว่ั โมง”

ไฟฟ้ าในประเทศไทย

ประเทศไทย เริ่มมีไฟฟ้ าคร้ังแรกในรัชสมยั ของพระบาทสมเดจ็ พระจุลจอมเกลา้ เจา้ อยหู่ วั จาก
การริเร่ิมของจอมพลเจา้ พระยาสุรศกั ด์ิมนตรี (เจิม แสง-ชูโต) และไดเ้ ริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้ าที่พระ
ท่ีนงั่ จกั รีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั เมื่อวนั ท่ี 20 กนั ยายน 2427 ซ่ึงตรงกบั วนั คลา้ ยวนั
พระราชสมภพและนบั เป็นการเร่ิมตน้ ของการมีไฟฟ้ าของไทยมาต้งั แต่บดั น้นั โดยไฟฟ้ าใน
ประเทศไทยเป็นไฟฟ้ ากระแสสลบั แรงดนั 220 โวลต์ ซ่ึงใชใ้ นบา้ นอยอู่ าศยั และ แรงดนั 380
โวลต์ ใชใ้ นงานอตุ สาหกรรม

การผลติ ไฟฟ้ า เรียกตามลกั ษณะและวธิ ีในการผลติ ได้ดงั นี้

โรงไฟฟ้ าพลงั น้าํ คือโรงไฟฟ้ าที่ใชแ้ รงดนั ของน้าํ ไปหมนุ เคร่ืองกงั หนั เพือ่ เปล่ียนแรงดนั ของน้าํ ใหเ้ ป็น
พลงั งานกลท่ีสามารถควบคุมได้ และใชพ้ ลงั งานกลท่ีไดน้ ้ีไปหมุนเครื่องผลิตไฟฟ้ า

โรงไฟฟ้ าพลงั ความร้อน (พลงั ไอน้าํ ) คือโรงไฟฟ้ าที่ใชพ้ ลงั งานความร้อนเป็นกาํ ลงั ในการผลิตไฟฟ้ า โดย
การเผาไหมเ้ ช้ือเพลิงเพือ่ ตม้ น้าํ ใหก้ ลายเป็นไอน้าํ ท่ีมีแรงดนั สูงไปขบั ดนั เคร่ืองกงั หนั ไอน้าํ แลว้ ฉุดเคร่ือง
กาํ เนิดไฟฟ้ าทาํ การผลิตไฟฟ้ า

โรงไฟฟ้ ากงั หนั แก๊ส คือ โรงไฟฟ้ าท่ีผลิตพลงั งานไฟฟ้ าดว้ ยการเผาไหมเ้ ช้ือเพลิงในหอ้ งอดั อากาศใหเ้ กิด
อากาศร้อนท่ีมีแรงดนั สูงไปขบั เคร่ืองกงั หนั แก๊สแลว้ ไปฉุดเครื่องผลิตไฟฟ้ าเพ่ือผลิตไฟฟ้ า

โรงไฟฟ้ าพลงั ความร้อนร่วม คือโรงไฟฟ้ าระบบร่วมของเครื่องกงั หนั แก๊สและเคร่ืองพลงั ความร้อน โดยการ
นาํ ไอเสียจากเครื่องกงั หนั แก๊สที่มีความร้อนสูงไปผา่ นหมอ้ น้าํ แลว้ ถ่าย เทความร้อนใหก้ บั น้าํ ทาํ ใหน้ ้าํ เดือด
กลายเป็นไอ เพ่ือขบั กงั หนั ไอ น้าํ ซ่ึงต่อกบั เพลาเครื่องกาํ เนิ ดไฟฟ้ าผลิตพลงั งานไฟฟ้ าไดอ้ ีกคร้ังหน่ึง

โรงไฟฟ้ าดีเซล คือโรงไฟฟ้ าที่ใชพ้ ลงั งานกลจากเครื่องยนตด์ ีเซลไปหมุนเครื่องกาํ เนิดไฟฟ้ าทาํ การผลิต
พลงั งานไฟฟ้ า

โรงไฟฟ้ าพลงั งานแสงอาทิตย์ เป็นโรงไฟฟ้ าท่ีใช้ Solar Cell เปล่ียนพลงั งานแสงอาทิตยใ์ หเ้ ป็นพลงั งาน
ไฟฟ้ า

โรงไฟฟ้ าพลงั งานลม คือโรงไฟฟ้ าท่ีอาศยั การเปล่ียนรูปพลงั งานจลน์ของกระแสลมใหเ้ ป็นพลงั งานไฟฟ้ า

โรงไฟฟ้ าพลงั งานความร้อนใตพ้ ิภพ คือโรงไฟฟ้ าท่ีอาศยั ความร้อนจากแหล่งน้าํ ร้อนใต้ พภิ พ โดยการนาํ น้าํ
ร้อนไปถ่ายเทความร้อนใหก้ บั สารของไหลท่ีมีจุดเดือดต่าํ จน กระทง่ั เดือดกลายเป็นไอแลว้ นาํ ไปหมุนเคร่ือง
กงั หนั ซ่ึงมีเพลาต่อกบั เครื่องกาํ เนิดไฟฟ้ า ทาํ การผลิตไฟฟ้ าออกมาใชง้ าน

โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ คือ โรงงานผลิต กระแสไฟฟ้ าที่ใชพ้ ลงั งานความร้อนจากปฏิกิริยาแตกตวั ทางนิวเคลียร์
(Nuclear fission reaction) ทาํ ใหน้ ้าํ กลายเป็นไอน้าํ ท่ีมีแรงดนั สูง แลว้ ส่งไอน้าํ ไปหมุนกงั หนั ไอน้าํ ซ่ึงต่อกบั
เคร่ืองกาํ เนิดไฟฟ้ า เพื่อผลิตไฟฟ้ า และส่งต่อไปยงั ผบู้ ริโภคต่อ

การอนุรักษ์พลงั งาน

หมายถึง การใชพ้ ลงั งานอยา่ งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ ูงสุด โดยเริ่มดว้ ยการลดการ
สูญเสียในทุกข้นั ตอนของการใชพ้ ลงั งาน การใชอ้ ุปกรณ์หรือเทคโนโลยที ี่มีประสิทธิภาพและมี
การบาํ รุงรักษาเครื่องใชไ้ ฟฟ้ าและอปุ กรณ์ต่างๆ อยา่ งต่อเนื่อง ขณะท่ีในระดบั หน่วยงาน ควรจดั
ใหม้ ีการสาํ รวจตรวจตราเกี่ยวกบั การใชพ้ ลงั งาน เพ่ือหาจุดออ่ นที่จะตอ้ งปรับปรุงแกไ้ ข โดยอาจ
จดั ทาํ เป็นแผนการใชพ้ ลงั งานของหน่วยงานที่เป้ าหมายของการเพม่ิ ประสิทธิภาพอยา่ งชดั เจน


Click to View FlipBook Version