The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

งานวิทย์ ตุลย์ 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tunnytunny2548, 2020-02-19 04:00:37

งานวิทย์ ตุลย์ 3

งานวิทย์ ตุลย์ 3

 

เร่ือง พลงั งาน
วชิ าวทิ ยาศาสตร์พ้นื ฐาน 4 (ว22102)

ช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 2

จดั ทาํ โดย
เดก็ ชาย นภวชิ ญ์ ภูแล่นกบั

เลขที่ 4 ช้นั ม.2/3

เสนอ
อาจารยน์ วชั ปานสุวรรณ
รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิ าวทิ ยาศาสตร์พ้ืนฐาน 4

(ว22102)
ภาคเรียนที่ 2ปี การศึกษา 2562
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิ ยาลยั นครปฐม (พระตาํ หนกั สวนกหุ ลาบมธั ยม)

คาํ นํา

รายงานฉบบั น้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิ า วทิ ยาศาตร์ ช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ ๒ โดยมี
จุดประสงค์ เพ่ือการศึกษาความรู้ท่ีไดก้ ารแยกสารซ่ึงรายงานน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั ความรู้
จากเก่ียวกบั การแยกสารแต่ละชนิด ตลอดจนนาํ วธิ ีการ

ผจู้ ดั ทาํ ไดเ้ ลือก หวั ขอ้ น้ีในการทาํ รายงาน เน่ืองมาจากเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ
ผจู้ ดั ทาํ จะตอ้ งขอขอบคุณ อาจารยน์ วชั ปานสุวรรณ ผใู้ หค้ วามรู้ และแนวทาง
การศึกษาเพอ่ื น ๆ ทุกคนที่ให้ ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ผจู้ ดั ทาํ หวงั วา่ รายงาน
ฉบบั น้ีจะใหค้ วามรู้ และเป็นประโยชนแ์ ก่ผอู้ ่านทุก ๆ ท่าน

ผจู้ ดั ทาํ
1 มกราคม

สารบญั

เร่ือง หนา้
ความหมายของพลงั งาน 1
ประเภทของพลงั งาน 2
พลงั งานไฟฟ้ า 3
การกาํ เนิดไฟฟ้ า 4
การอนุรักษพ์ ลงั งาน 5

เคร่ืองกล

เครื่องกลอยา่ งง่าย หรือเครื่องผอ่ นแรง ในทางฟิ สิกส์ เป็นอปุ กรณ์ที่ใชแ้ รงเพียงอยา่ งเดียวในการ
ทาํ งาน เมื่อแรงหน่ึงมากระทาํ กบั วตั ถุทาํ ใหเ้ กิดการเคลื่อนยา้ ยที่ของวตั ถุ โดยแรงที่กระทาํ ผา่ น
ทางระบบจะใชแ้ รงนอ้ ยกวา่ แรงท่ีกระทาํ โดยตรง โดยอตั ราส่วนระหวา่ งแรงท้งั สองน้ีถือวา่ เป็น
ขอ้ ไดเ้ ปรียบเชิงกล

เคร่ืองกลอยา่ งง่ายท้งั หกชนิด ไดแ้ ก่
รอก คาน พ้ืนเอียง ลิ่ม สกรู ลอ้ และเพลา

ประเภทของเคร่ืองกล

เคร่ืองกลแบ่งเป็นหลายประเภท เช่น
รอก
คาน
พ้ืนเอียง
ลิ่ม
สกรู
ลอ้ และเพลา

1. รอก (pulley)

รอก เป็นเคร่ืองกลที่ใชส้ าํ หรับยกของข้ึนท่ีสูงหรือหยอ่ นลงไปในท่ีต่าํ รอกมีลกั ษณะเป็นลอ้ ม
หมุนไดค้ ล่องรอบตวั และมีเชือกพาดลอ้ สาํ หรับยกตวั และดึงวตั ถุ
รอก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รอกเดี่ยวและรอกพวง
รอกเด่ียว แบ่งเป็น รอกเด่ียวตายตวั และรอกเดี่ยวเคล่ือนท่ี
รอกเดี่ยวตายตวั เป็นรอกที่ตรึงติดอยกู่ บั ที่ ใชเ้ ชือกหน่ึงเสน้ พาดรอบลอ้ โดยปลายขา้ งหน่ึงผกู ติด
กบั วตั ถุ ปลายอีกขา้ งหน่ึงใชส้ าํ หรับดึง เม่ือดึงวตั ถุข้ึนในแนวด่ิง แรงท่ีใชด้ ึงจะมีค่าเท่ากบั
น้าํ หนกั ของวตั ถุ รอกเดี่ยวตายตวั ไม่ช่วยผอ่ นแรงแต่สามารถอาํ นวยความสะดวกในการทาํ งาน
ตวั อยา่ งเช่น การชกั ธงชาติข้ึนสู่ยอดเสา การลาํ เลียงวสั ดุอปุ กรณ์ที่ใชใ้ นการก่อสร้างข้ึนท่ีสูง
สูตรที่ใช้ คาํ นวณ

E=W
E = แรงความพยายาม หรือแรงท่ีใชด้ ึงวตั ถุ (นิวตนั )
W = แรงตา้ นทานหรือน้าํ หนกั ของวตั ถุ (นิวตนั )
รอกเด่ียวเคล่ือนท่ี เป็นรอกท่ีเคล่ือนท่ีไดข้ ณะท่ีใชง้ าน วตั ถุผกู ติดกบั ตวั รอกใชเ้ ชือกหน่ึงเสน้
พาดรอบลอ้ โดยปลายขา้ งหน่ึงผกู ติดกบั เพดาน ปลายอีกขา้ งหน่ึงใชส้ าํ หรับดึง เม่ือดึงวตั ถุข้ึนใน
แนวดิ่งแรงที่ใชด้ ึงมีคา่ เท่ากบั คร่ึงหน่ึงของน้าํ หนกั ของวตั ถุ รอกเด่ียวเคลื่อนที่เป็นเคร่ืองกลที่
ช่วยผอ่ นแรง

สูตรท่ีใช้ คาํ นวณ

E = W/2
E = แรงความพยายาม หรือแรงท่ีใชด้ ึงวตั ถุ (นิวตนั )
W = แรงตา้ นทานหรือน้าํ หนกั ของวตั ถุ (นิวตนั )
รอกพวง รอกพวงแบ่งเป็น 3 ระบบ คือ รอกพวงระบบที่ 1 ระบบท่ี 2 และระบบท่ี 3
รอกพวงระบบที่ 1
ประกอบดว้ ยรอกเด่ียวเคลื่อนที่หลายตวั รอกแต่ละตวั มีเชือกคลอ้ งหน่ึงเส้น โดยปลายขา้ งหน่ึง
ผกู ติดกบั เพดาน ปลายอีกขา้ งหน่ึงผกู กบั รอกตวั ถดั ไป วตั ถุผกู ติดกบั รอกตวั ล่างสุด เชือกที่คลอ้ ง
รอบรอกตวั บนสุดใชส้ าํ หรับดึง
รอกพวงระบบท่ี 2
ประกอบดว้ ยรอก 2 ตบั ตบั บนแขวนติดเพดาน วตั ถุผกู ติดกบั รอกตวั ล่างสุด ของตบั ล่าง ใช้
เชือกเสน้ เดียวคลอ้ งรอบรอกทุกตวั โดยปลายขา้ งหน่ึงผกู ติดกบั รอกตวั ล่างสุดของตวั บน หรือ
ตวั บนสุดของตบั ล่างปลายอีกขา้ งหน่ึงใชส้ าํ หรับดึง
รอกพวงระบบที่ 3
ประกอบดว้ ยรอกเดียวตายตวั 1 ตวั ท่ีเหลือเป็นรอกเด่ียวเคล่ือนที่ ปลายขา้ งหน่ึงของเชือกท่ี
คลอ้ งรอบรอกทุกตวั ผกู ติดกบั คานตรงอนั หน่ึงวตั ถุผกู ติดกบั คานน้ี ปลายอีกขา้ งหน่ึงของเชือก
ผกู กบั รอกตวั ถดั ไป เหลือปลายสุดทา้ ยใชส้ าํ หรับดึง

2. คาน (lever)

แรง (force) คือ อาํ นาจอยา่ งหน่ึงซ่ึงสามารถทาํ ใหห้ รือพยายามทาํ ใหว้ ตั ถุเปล่ียนภาวะจากการ
หยดุ น่ิง เป็นการเคล่ือนท่ี หรือภาวะจากการเคล่ือนท่ีเป็นการหยดุ นิ่ง หน่วยของแรง แรงมีหน่วย
เป็นนิวตนั (N)
ผลของแรง
แรงทาํ ใหว้ ตั ถุเคลื่อนที่ตามแนวแรง เกิดเป็น งาน
แรงทาํ ใหว้ ตั ถุหมุนรอบจุดๆ หน่ึง เกิดเป็น โมเมนต์

งาน (work) หมายถึง ผลคูณของแรงกบั ระยะทางที่วตั ถุเคลื่อนท่ีไปตามแนวแรง หรือ
งาน = แรง × ระยะทางท่ีวตั ถุเคลื่อนท่ีไดต้ ามทิศทางของแนวแรง

หน่วยของงาน งานมีหน่วยเป็น นิวตนั เมตร หรือจูล
ถา้ ออกแรงกระทาํ ต่อวตั ถุแลว้ วตั ถุไม่เคลื่อนท่ี หรือวตั ถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้งั ฉากกบั แนว
แรงท่ีกระทาํ กบั วตั ถุ จะไม่มีงานเกิดข้ึนจากแรงน้นั

โมเมนต์ (moment) หมายถึง ผลคูณของแรงกบั ระยะทางต้งั ฉากจากจุดหมุนไปยงั แนวแรง หรือ
โมเมนต์ = แรง × ระยะทางต้งั ฉากจากจุดหมุนไปยงั แนวแรง
หน่วยของโมเมนต์ โมเมนตม์ ีหน่วยเป็น นิวตนั เมตร

คาน คือ วตั ถุท่ียาว แขง็ อาจตรงหรืองอกไ็ ด้ และหมุนรอบจุดหมุนไดเ้ มื่อมีแรงภายนอกมา
กระทาํ คานแบ่งเป็น 3 อนั ดบั โดยถือวา่ จุดหมุนและแรงความพยายามเป็นเกณฑใ์ นการแบ่ง
ดงั น้ี

คานอนั ดบั ที่1 คือคานท่ีมีจุดหมุน (F) อยรู่ ะหวา่ งแรงความพยายาม (E) และแรงตา้ นทาน (W)

คานอนั ดบั ที่2 คือคานที่มีแรงความตา้ นทาน (W) ระหวา่ งแรงความพยายาม (E) และจุดหมุน (F)

คานอนั ดบั ท่ี 3 คือ คานท่ีมีแรงความพยายาม (E) อยรู่ ะหวา่ งความตา้ นทาน (W) และจุดหมุน (F)

3. พนื้ เอยี ง (inclined plane)

พ้ืนเอียง คือ เคร่ืองกลท่ีช่วยผอ่ นแรง มีลกั ษณะเป็นไมก้ ระดานยาวเรียบ ใชส้ าํ หรับพาดบนท่ีสูง
เพื่อขนยา้ ยวตั ถุข้ึนสู่ท่ีสูงโดยการลากหรือการผลกั

ประโยชน์ของพ้ืนเอียง คือ ช่วยอาํ นวยความสะดวก และช่วยผอ่ นแรงในการขนยา้ ยส่ิงของข้ึน
หรือลงจากยานพาหนะ

สูตรท่ีใชค้ าํ นวณเรื่องพ้ืนเอียง
งานท่ีใหก้ บั เคร่ืองกล = งานท่ีไดจ้ ากเคร่ืองกล
E d1 = W d2
E = แรงความพยายามหรือแรงท่ีใชล้ ากวตั ถุ (นิวตนั )
d1 = ความยาวของพ้ืนเอียง (เมตร)
W = แรงความตา้ นทานหรือน้าํ หนกั ของวตั ถุ (นิวตนั )
d2 = ความสูงของพ้ืนเอียง

4. ล้อและเพลา (Wheel and Axle)

ลอ้ และเพลา เป็นเคร่ืองกลท่ีช่วยผอ่ นแรงประกอบดว้ ยวตั ถุทรงกระบอก 2 อนั ติดกนั อนั ใหญ่
เรียกวา่ ลอ้ อนั เลก็ เรียกวา่ เพลา ใช่เชือก 2 เส้น พนั รอบลอ้ เสน้ หน่ึง อีกเสน้ หน่ึงพนั รอบเพลาโดย
พนั ไปคนละทาง ปลายขา้ งหน่ึงของเชือกท่ีพนั รอบเพลาผกู ติดกบั วตั ถุ ปลายขา้ งหน่ึงของเชือกท่ี
พนั รอบลอ้ ใชส้ าํ หรับออกแรงดึง

สูตรที่ใชค้ าํ นวณเร่ืองลอ้ และเพลา
E R = W r (ไม่คิดแรงเสียดทาน)
E = แรงความพยายามหรือแรงที่ใชด้ ึง (นิวตนั )
R = รัศมีของลอ้ (เมตร)
W = แรงความตา้ นทานหรือน้าํ หนกั ของวตั ถุ (นิวตนั )
r = รัศมีของเพลา (เมตร)

5. ลม่ิ

ลิ่ม เป็นเคร่ืองกลที่ช่วยผอ่ นแรงรูปร่างคลา้ ยขวาน ใชส้ าํ หรับตอกลงในเน้ือวตั ถุเพื่อใหเ้ น้ือวตั ถุ
แยกออกจากกนั

สูตรท่ีใชค้ าํ นวณเร่ืองล่ิม
EH=WL
E = แรงความพยายามหรือแรงที่ตอกล่ิม (นิวตนั )
H = ระยะทางท่ีแรงความพยายามเคลื่อนท่ี หรือระยะทางท่ีล่ิมจมลงในเน้ือไม้ (เมตรหรือ
เซนติเมตร)
W = แรงความตา้ นทานหรือแรงอดั ของเน้ือไม้ (นิวตนั )
L = ระยะทางที่แรงความตา้ นทานเคลื่อนที่ หรือระยะทางที่เน้ือไมแ้ ยกออกจากกนั (เมตรหรือ
เซนติเมตร)


Click to View FlipBook Version