The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sudaratpw14, 2021-12-29 02:25:03

กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

กลไกราคา
ในระบบเศรษฐกิจ

Price mechanisms
in the economy

กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

ตลาด - การที่ผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อกันได้โดยสะดวกจนสามารถทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้
1.ตลาดในระบบเศรษฐกิจ ตลาดมีความหมาย 2 ใน คือ

สถานที่ที่มีผู้ซื้อและผู้ขายมาติดต่อทำการซื้อกัน
การติดต่อระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เช่น ทางจดหมาย ทางโทรศัพท์ การซื้อขายออนไลน์ ผ่าน
แอปพลิเคชั่นต่างๆ
1.1 ลักษณะโดยทั่วไปของตลาด
-แบ่งตามลักษณะการขายสินค้า ตลาดขายส่ง,ตลาดขายปลีก
-แบ่งตามชนิดสินค้า ตลาดสินค้าเกษตร,ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม,ตลาดบริการ
-แบ่งตามวัตถุประสงค์ ตลาดสินค้าบริโภค,ตลาดสินค้าผู้ผลิตหรือตลาดปัจจัย

การผลิต,ตลาดการเงินและตลาดทุน
-แบ่งตามลักษณะการแข่งขัน มี 2 ประเภท

* ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ เป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างเต็มที่ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย การ
กำหนดราคาจึงเกิดขึ้นจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่มีปัจัยอื่นมามีอิทธิพลในราคาสินค้า

ลักษณะสำคัญ -มีผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมาก
-สินค้าที่ซื้อภายในตลาดจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ
-ผู้ซื้อและผู้ขายต่างรู้ถึงสภาพการณ์ในตลาดอย่างดี
-การติดต่อซื้อขายต้องกระทำโดยสะดวก
-หน่วยธุรกิจเข้า ออกธุรกิจการค้าได้อย่างเสรี

ข้อดี -ผู้ผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ต้นทุนต่ำที่สุด เป็นการกระตั้นให้มี
ผู้ผลิตรายใหม่เข้ามา
-ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุดในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ และ
โอกาสเลือกซื้อสินค้าในราคาต่ำสุด
-การจัดสรรรัพยากรมีประสิทธิภาพการกระจายรายได้ค่อนข้างเสมอภาค

ข้อเสีย -ในระยะยาวผู้ผลิตจะได้กำไรน้อยมากหรือได้เท่าทุน
-ไม่มีกาารแข่งขันระหว่าผู้ผลิตอย่างแท้จริง เนื่องจากแต่ละมีความสามารถที่
ไม่เท่ากัน
-ผู้ผลิตจะไม่ลงทุนมาก เพราะได้กำไรน้อย

*ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ เป็นตลาดที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายมีอิทธิพลในการกำหนดราคาหรือปริมาณ
สินค้าในตลาด เนื่องจากสินค้าส่วนมากมีลักษณะไม่เหมือนกัน

ประเภทของตลาดสินค้าไม่สมบูรณ์โดยพิจารณาจากผู้ขาย
-ตลาดกึ่งแข่งขันที่ผูกขากสินค้าแบบเดียวกันแต่หลากหลายยี่ห้อ
-ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย
-ตลาดผูกขาดเป็นตลาดที่มีผู้ขายเพียงรายเดียว ทำให้ผู้ขายมีอิทธิพลเหนือราคา เช่น
โรงงานยาสูบ

การผูกขาดในตลาดแข่งขันสมบูรณ์อาจไม่ได้เกิดจากผู้ผลิตรายเดียว แต่รวมตัวกันหลาย
รายเพื่อกำหนดราคารวมกัน เช่น น้ำมันถูกกำหนดราคาจากกลุ่มโอเปก ทำให้ไม่มีการแข่งขัน
ด้านราคา ถึงแม้คุณภาพสินค้าเท่ากัน

ข้อดี -สามารถควบคุมการบริโภค
-สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม
-ส่งผลดีต่อการผลิตสินค้าพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
-สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน

ข้อเสีย -การจัดสรรทรัพยากรไม่เป็นธรรม
-ส่งผลกระทบต่อการบริโภค
-มีการแข่งขันน้อย

2.กลไกราคา (PRICE MECHANISM) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในระดับสินค้า ซึ่งเกิดขึ้นจาก
แรงผลักดันของอุปสงค์ตลาดและอุปทานตลาด
* อุปสงค์ (DEMAND)

ปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการและสามารถซื้อสินค้าในระยะเวลาหนึ่ง ณ
ระดับราคาต่างๆของสินค้าและบริการชนิดนั้น
เส้นอุปสงค์และกฎของอุปสงค์

กฎของอุปสงค์ (LAW OF DEMAND)
ถ้าราคาสินค้าและบริการใดๆเพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อสินค้าและบริการนั้นจะ
ลดน้อยลง ตรงข้ามกันถ้าราคาสินค้าลดลง ความต้องการซื้อสินค้านั้นจะเพิ่ม
โดยให้ปัจจัยคงที่

ราคาสูง ความต้องการลดลง
ราคาต่ำ ความต้องการเพิ่มขึ้น

ตัวกำหนดอุปสงค์ -ราคาสินค้า -การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล -รายได้
-จำนวนประชากร -การศึกษาและการโฆษณา
-ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง -รายได้

การเปลี่ยนแปลงอุปทาน -ปป.ปริมาณอุปสงค์ ราคาเปลี่ยนปริมาณเปลี่ยน
-ปป.ระดับอุปสงค์ ราคาเดิมปริมาณเปลี่ยน เนื่องจาก
ปัจจัยต่างๆ

*อุปทาน (SUPPLY)
ปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตพร้อมที่จะผลิตออกขาย ณ ระดับภาคต่างๆ ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
เส้นอุปทานและกฎของอุปทาน
กฎของอุปทาน (LAW OF SUPPLY)
ถ้าราคาสินค้าและบริการใดๆเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกมา
จำหน่ายเพิ่มขึ้น ตรงข้ามถ้าราคาสินค้าและบริการใดๆลดลง ผู้ผลิต
จะผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายลดลง
ราคาสูง ผลิตสินค้ามากขึ้น
ราคาต่ำ ผลิตสินค้าลดลง

กำหนดอุปทาน -ราคาสินค้า -สภาพดินฟ้าอากาศ -ราคาปัจจัยการผลิต
-เป้าหมายของธุรกิจ -จำนวนผู้ผลิต
-การเปลี่ยนแปลงของเทคนิคการผลิต

การเปลี่ยนแปลงอุปทาน
-ปป.ปริมาณอุปทาน ราคาเพิ่ม ยอดผลิตสินค้าเพิ่ม
-ปป.ระดับอุปสงค์ ราคาเดิม ยอดผลิตสินค้าเพิ่มลดก็ได้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ

3.การกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ

จุดดุลยภาพ (อส = อท) ราคาพอดี สินค้าหมด
เหนือจุดดุลยภาพ (อท เกิน) ราคาสูง สินค้าเหลือ
ใต้จุดดุลยภาพ (อส เกิน) ราคาต่ำ สินค้าขาด


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Peranan dan Pemikran Tokoh Asmah Hj. Omar
Next Book
Peranan dan Pemikiran Tokoh Abdullah Hassan