The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ผลงานนักเรียนโรงเรียนธัญบุรี ปีการศึกษา 2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kagwan.nok, 2022-05-29 05:14:42

ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ผลงานนักเรียนโรงเรียนธัญบุรี ปีการศึกษา 2562

ผลงานนักเรียน
ปกี ารศึกษา 2562

ผลงานนักเรียนประจาปกี ารศึกษา 2562

• กลมุ่ สาระการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร์

ผลการทดสอบระดบั ชาติข้ันพน้ื ฐาน (O-NET) ของนกั เรียนระดบั ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ่ี 3

นักเรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบระดบั ชาติข้ันพืน้ ฐาน (O-NET)
ปกี ารศกึ ษา 2562 กล่มุ สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ มคี ่าเฉลยี่ น 26.75 คะแนนเฉล่ยี
ระดบั ประเทศ 26.73 ซงึ่ มากกวา่ คา่ เฉลย่ี ระดบั ประเทศอยู่ 0.02

นักเรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 3 ทม่ี ีคะแนนระหว่าง 80-100 มีดงั น้ี

ช่ือ-สกลุ ช้นั คะแนน

1. เดก็ ชายปิติกร สพุ ล ม.3/2 100.00
2. เดก็ ชายนนทพทั ธ์ เมฆทัศน์ ม.3/2 96.00
3. เด็กชายสนั ตธ์ ร คาปิตะ ม.3/3 80.00
4. เด็กชายนนทกานต์ เอีย่ มกาย ม.3/9 80.00
5. เด็กชายสหพล โคตรตาแสง ม.3/3 80.00

ผลการทดสอบระดบั ชาตขิ น้ั พ้ืนฐาน (O-NET) ของนกั เรียนระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 6

นกั เรียนชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 6 มีผลการทดสอบระดบั ชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)
ปีการศกึ ษา 2562 กลมุ่ สาระการเรียนรู้ คณติ ศาสตร์ มีค่าเฉลีย่ น 25.34 คะแนนเฉลยี่
ระดบั ประเทศ 25.41 ซ่งึ มากกว่าคา่ เฉล่ยี ระดับประเทศอยู่ 0.07

นักเรียนชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 ที่มคี ะแนนระหวา่ ง 80-100 มีดงั น้ี

ช่ือ-สกุล ชนั้ คะแนน

1. นายธนากร ลม้ิ เรอื งอนันต์ ม.6/11 90.00
2. นางสาวอารยี า ตรงแกว้ ม.6/11 85.00
3. นางสาววรรณพร กมิ เยื้อน ม.6/8 85.00
4. นายกานต์ ดมี น่ั ม.6/11 80.00
5. นายธนันวชิ ญ์ ชืน่ ตะโก ม.6/11 80.00

ผลงานนักเรียนประจาปีการศึกษา 2562

• กลมุ่ สาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์

กจิ กรรม/การแขง่ ขัน : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิ ั้นพ้นื ฐาน ประจาปกี ารศึกษา 2562
รางวลั ทไี่ ด้รับ : ผทู้ ส่ี อบได้ 100 คะแนน ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 3
วันที่ได้รับรางวัล : 5 มถิ ุนายน 2563

กจิ กรรม/การแขง่ ขนั : การแขง่ ขนั ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562
รางวัลท่ีได้รับ : เหรยี ญทอง
วันทไี่ ด้รบั รางวลั : 25 มกราคม 2562

ผลงานนักเรียนประจาปีการศึกษา 2562

• กลุ่มสาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์
สรปุ ผลการแข่งขนั งานศลิ ปหัตถกรรมนกั เรยี น ระดับชาติ คร้ังที่ 69

รายการแข่งขนั รายช่อื นักเรยี น/ผฝู้ กึ สอน รางวลั
- การประกวดโครงงาน เขา้ รว่ ม
คณติ ศาสตร์ ประเภทบูรณาการ 1. เดก็ หญิงนรี ชา ทองสขุ ใส
ความรู้ในคณิตศาสตรไ์ ป 2. เดก็ หญงิ ภทั รกร พรรคพวก เข้าร่วม
ประยุกตใ์ ช้ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 3. เดก็ หญงิ เจวลนิ ป้อมลอย เขา้ รว่ ม
ผู้ฝกึ สอน เหรยี ญทอง
การแขง่ ขนั อจั ฉริยภาพทาง 1. นางสาวจิราวรรณ ประโนรัมย์ รองชนะเลศิ อันดบั 2
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2. นางสาวชลธชิ า ชา้ งคา
1. เด็กชายปติ กิ ร สพุ ล
การแข่งขันอจั ฉรยิ ภาพทาง ผ้ฝู ึกสอน
คณติ ศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางปัญจพร มีสมภพ

การแขง่ ขันซโู ดกุ ระดบั ม.4-ม.6 1. นายธนากร ล้มิ เรืองอนันต์
ผู้ฝกึ สอน
1. นางสาวพาฝัน แซ่ตง้ั
1. นางสาวศุภาวรรณ หลวิ
ผู้ฝกึ สอน
1. นางประภาพรรณ ลลี าวัฒนศ์ รีชยั

ผลงานนักเรียนประจาปีการศกึ ษา 2562

• กลุ่มสาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์

กจิ กรรม/การแข่งขนั : การแขง่ ขนั ซโู ดกุ ระดับชน้ั ม.4-ม.6 งานศลิ ปหตั ถกรรมนักเรยี น ระดับเขต ครง้ั ที่ 68
รางวัลทไี่ ดร้ ับ : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
วนั ทไี่ ดร้ บั รางวลั : 10-11 พฤศจกิ ายน 2561

กิจกรรม/การแข่งขัน : การแขง่ ขันอัจฉริยภาพทางคณติ ศาสตร์ ระดบั ช้ัน ม.1-ม.3
งานศลิ ปหตั ถกรรมนักเรยี น ระดบั เขต คร้งั ที่ 68

รางวัลท่ไี ดร้ ับ : รางวลั เหรียญทอง ชนะเลศิ
วนั ที่ไดร้ ับรางวัล : 9-10 พฤศจกิ ายน 2561

ผลงานนักเรยี นประจาปกี ารศึกษา 2562

• กลุม่ สาระการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร์

กิจกรรม/การแข่งขัน : การแข่งขันอัจฉรยิ ภาพทางคณิตศาสตร์ ระดบั ช้ัน ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยี น ระดบั เขต ครั้งท่ี 68

รางวัลทีไ่ ดร้ บั : รางวัลเหรยี ญทอง ชนะเลศิ
วนั ทไ่ี ด้รบั รางวัล : 10-11 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรม/การแขง่ ขัน : การแข่งขันซูโดกุ ระดบั ชั้น ม.4-ม.6 งานศลิ ปหัตถกรรมนกั เรียน ระดับเขต ครัง้ ท่ี 68
รางวลั ทีไ่ ดร้ ับ : รางวัลเหรยี ญทอง ชนะเลศิ
วันที่ได้รบั รางวัล : 9-10 พฤศจกิ ายน 2561

ผลงานนกั เรยี นประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กล่มุ สาระการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร์

กิจกรรม/การแข่งขนั : การประกวดโครงงานคณติ ศาสตร์ ประเภทบรู ณาการความรใู้ นคณิตศาสตรไ์ ป
ประยกุ ต์ใช้ ระดับช้นั ม.1-ม.3 งานศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรยี น ระดบั เขต คร้งั ที่ 68

รางวลั ท่ีได้รบั : รางวลั เหรยี ญทอง ชนะเลศิ
วนั ที่ได้รับรางวลั : 9-10 พฤศจิกายน 2561

ผลงานนกั เรยี นประจาปีการศกึ ษา 2562

• กลมุ่ สาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์
สรุปผลการแขง่ ขันศลิ ปหตั ถกรรมนักเรยี น คร้งั ท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

รายการแข่งขนั รายชอ่ื นักเรยี น/ผูฝ้ ึกสอน รางวัล
เหรยี ญทอง
การแขง่ ขันอจั ฉรยิ ภาพทาง 1. เดก็ ชายณฏั ฐพล คามงคุณ รองชนะเลิศอันดบั 1

วทิ ยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2. เด็กชายปภาวิชญ์ ทองส่งโสม ชนะเลศิ เหรยี ญทอง

3. เด็กหญิงณุภัทรณยี ์ ตลุ า เหรยี ญทอง

ผ้ฝู กึ สอน เหรยี ญทอง

1. นางจินตนา สมโนชัย

2. นางกฤตพร ดวงชาทม

การแขง่ ขนั อจั ฉรยิ ภาพทาง 1. นายธนนั วชิ ญ์ ชืน่ ตะโก

วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 2. นางสาวชัญญา สขุ มุ เดชะ

3. นายธนธร อรพันธ์ทุ ิพย์

ผฝู้ กึ สอน

1. นางสาวนริศรา วรรณโกษิตย์

2. นางสาวอรรถกานท์ ทองแดงเจือ

การประกวดโครงงานวทิ ยาศาสตร์ 1. เดก็ หญิงจิรัชญา โสมทพิ ย์

ประเภททดลอง ม.1-ม.3 2. เดก็ หญิงวราลี ครุรฐั ปิยสกุล

3. เดก็ ชายณฐั นนท์ เนตรกลิ่น

ผู้ฝกึ สอน

1. นางสาวพรสวรรค์ มลู สาร

2. นางสาวสายจิตรา นสิ าย

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 1. นายศภุ กร ช่วยเกิด

ประเภททดลอง ม.4-ม.6 2. นางสาวรวสิ รา ปัญญาศิริ

3. นางสาวเกศาภรณ์ มว่ งกลา่

ผฝู้ ึกสอน

1. นายสันติ จ่ันผ่อง

2. นางสาวนุชนาถ บวั พุทธา

ผลงานนกั เรยี นประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กล่มุ สาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์

สรปุ ผลการแขง่ ขนั ศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรยี น ครงั้ ท่ี 69 ระดบั เขตพนื้ ที่การศึกษา

รายการแขง่ ขนั รายช่อื นกั เรยี น/ผู้ฝึกสอน รางวลั
เหรยี ญทองแดง
การประกวดโครงงานวทิ ยาศาสตร์ 1. เดก็ หญิงวรญั ญา วิสารทวศิษฎ์
เหรยี ญเงนิ
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3 2. เด็กชายชยั วฒั น์ เหลืองสุริมล
3. เด็กชายภาสฐวฒั น์ รศั มอี มรธญั เหรียญทอง ชนะเลศิ

ผูฝ้ กึ สอน เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
1. นางประภาพร โชคชน่ื

2. นางระเบยี บ ละโวช้ ยั

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 1. นายวีรภทั ร บญุ กว้าง

ประเภทส่ิงประดษิ ฐ์ ม.4-ม.6 2. นายอภิเทพ อยเู่ จริญ
3. นายสหมงคล วามลตรี

ผู้ฝึกสอน

1. ว่าที่ร้อยตรสี ขุ สวัสด์ิ เชียงหวอ่ ง

2. นางบษุ รา มิง่ ขวัญ

การแข่งขันการแสดงทาง 1. เด็กหญงิ ชนกวนันท์ สุขรมย์

วิทยาศาสตร์ (Science Show) 2. เดก็ หญิงนวพรรษ อังกาทพิ ย์
3. เดก็ หญิงปุณณภา ศรที บั ทิม
ม.1-ม.3 ผฝู้ ึกสอน

1. นางสาวนปภชั สุขสุวรรณ

2. นางสาวสุขุมาภรณ์ เกษรจรุง

การแข่งขันการแสดงทาง 1. นางสาวสิริพร พึ่งกนั

วิทยาศาสตร์ (Science Show) 2. นางสาวสาวจิ รี จับจติ ร์
3. นางสาวจิตวดี แกว้ แสง
ม.4-ม.6 ผฝู้ กึ สอน

1. นางสาวนปภชั สขุ สวุ รรณ

2. นางสาวสุขมุ าภรณ์ เกษรจรุง

ผลงานนกั เรียนประจาปีการศึกษา 2562

• กล่มุ สาระการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร์

สรปุ ผลการแข่งขันศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรยี น ครง้ั ท่ี 69 ระดับเขตพน้ื ที่การศกึ ษา

รายการแขง่ ขัน รายช่อื นกั เรยี น/ผู้ฝกึ สอน รางวัล
เหรยี ญทอง
การประกวดผลงานสง่ิ ประดษิ ฐ์ 1. เด็กหญงิ ปภสั รา สายทอง
ชนะเลศิ เหรยี ญทอง
ทางวทิ ยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2. นายเมธาสิทธ์ิ โพธทิ์ อง
เหรยี ญทอง
ผู้ฝกึ สอน รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง ชนะเลศิ
1. นางจิราพร ธารงคเ์ กยี รติ
เหรียญทอง ชนะเลิศ
2. นางสาวจิราวรรณ ผนิ นอก

การประกวดผลงานสิง่ ประดษิ ฐ์ 1. นายปธานนิ ทองส่งโสม

ทางวทิ ยาศาสตร์ ม.4-ม.6 2. นายฐติ ิศักดิ์ มนชม

ผู้ฝกึ สอน

1. นางปุณยานุช มฆั นาโส

2. นางสาวอรรถกานท์ ทองแดงเจือ

การแขง่ ขันเครอื่ งบนิ พลงั ยาง 1. เด็กชายพรชยั แจ้งจงดี

ประเภทบนิ นาน ปล่อยอิสระ ม.1- 2. เด็กชายศภุ วิชญ์ สมยุ น้อย
ม.3 ผฝู้ ึกสอน
1. นางสาวอมรรัตน์ บัวอน่ิ

2. นางสาวสิธาภรณ์ ปน่ั พิมาย

การแขง่ ขันเคร่อื งบนิ พลังยาง 1. เดก็ ชายโชคชยั เมฆส่วน

ประเภทสามมติ ิ (3D) ปล่อยอสิ ระ 2. เดก็ ชายอนชุ ติ ครฑุ ธา
ผู้ฝึกสอน
ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรตั น์ บวั อิ่น

2. นางสาวสธิ าภรณ์ ปน่ั พมิ าย

การแข่งขันอากาศยานบงั คับด้วย 1. นายมณฑลทร แถวรมั ย์

วทิ ยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ 2. นายรชั ชานนท์ ลายเงิน
3. นายวิทยา ฝา่ ยบุตร
ม.4-ม.6
ผู้ฝึกสอน

1. นายธิตพิ งษ์ โกสุม

2. นางสาวสรุ ยี ร์ ตั น์ ช่นื อารมณ์

ผลงานนักเรียนประจาปกี ารศึกษา 2562

• กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาตา่ งประเทศ
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนกั เรยี น ครงั้ ท่ี 69 ระดบั เขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษา

รายการแข่งขัน รายช่อื นกั เรียน/ผู้ฝึกสอน รางวลั

- การแขง่ ขันพูดภาษาองั กฤษ 1. เด็กชายสิรภพ จิระกาล เหรียญทอง ชนะเลิศ

(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ผู้ฝกึ สอน เหรยี ญเงนิ

1. นายจีระศักด์ิ ศรจี ันทร์แก้ว เหรยี ญทอง
รองชนะเลศิ อันดบั 1
- การแข่งขันพดู ภาษาองั กฤษ 1. นางสาวพชิ ามญช์ุ ตอ่ วริ ิยะเลิศชัย เหรียญทอง ชนะเลิศ

(Impromptu Speech) ม.4-ม.6 ผฝู้ ึกสอน เหรยี ญทอง ชนะเลศิ

1. Mr. Sergei Chumakov

- การแขง่ ขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ 1. เด็กชายกาณฑ์ ตระกลู วงษ์

(Story Telling) ม.1-ม.3 ผู้ฝกึ สอน

1. นางสาวอไุ รวรรณ เจรญิ โสภา

- การแข่งขนั เลา่ นิทานภาษาอังกฤษ 1. นางสาวอาภานชุ รมณปี ชู นยี ะ

(Story Telling) ม.4-ม.6 ผู้ฝึกสอน

1. Mr. Signor Rinno Danao Montales

- การแขง่ ขันละครสั้นภาษาองั กฤษ 1. เดก็ หญิงกัญญาณฐั อนิ ทรประสทิ ธิ์

(Skit) ม.1-ม.3 2. เด็กชายชิษนพุ งศ์ นภาเพชรรัตน์

3. เดก็ หญิงนนั ทน์ ภสั แก้วสว่าง

4. เด็กชายศุภกร สุทโท

5. เดก็ ชายเตชติ เขมิกกานนท์

ผฝู้ ึกสอน

1. Mr. Andrew Thony Miralles

2. นางรุ่งนภา โชติกรณ์

ผลงานนกั เรยี นประจาปกี ารศึกษา 2562

• กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาตา่ งประเทศ
สรปุ ผลการแขง่ ขันศลิ ปหัตถกรรมนกั เรยี น ครงั้ ที่ 69 ระดับเขตพนื้ ที่การศึกษา

รายการแข่งขัน รายชื่อนกั เรียน/ผูฝ้ กึ สอน รางวลั
เหรยี ญทอง ชนะเลศิ
- การแข่งขนั ละครสนั้ ภาษาอังกฤษ 1. นายกฤดท์ิ รพั ย์ สิรปิ ญั จนนท์
เหรียญทองแดง
(Skit) ม.4-ม.6 2. นางสาวกษริ า ฤกษ์ชัยดี เหรยี ญเงิน

3. นายฉตั รดนัย อินทรประสิทธิ์ เหรียญทอง ชนะเลศิ

4. นางสาวชญานิน คมิ

5. นางสาวภทั ราพร หลกั คา

ผ้ฝู กึ สอน

1. Mr. Andrew Thony Miralles

2. นายจรี ะศกั ด์ิ ศรีจนั ทร์แกว้

- การแข่งขันต่อศพั ทภ์ าษาอังกฤษ 1. เดก็ หญิงทศั นนนั ท์ ไพศาลธนสุข

(ครอสเวริ ์ด) ม.1-ม.3 2. เด็กชายโชติพัฒน์ ไหมสวัสด์ิ

ผู้ฝึกสอน

1. นางสุกญั ญา จงั โส

2. นางสาวกนกวรรณ สวุ รรณพรม

- การแขง่ ขนั ตอ่ ศัพทภ์ าษาอังกฤษ 1. นายเกยี รติศักดิ์ ทวเี งนิ

(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 ผู้ฝึกสอน

1. นางสุนยี ์ คามงคณุ

- การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นางสาวศศินา มหาโคตร

2. นางสาวสรุ นชิ ญ์ ภิรมยท์ อง

ผู้ฝึกสอน

1. นางสาวสมญั ญา ศรมี าตร

2. นางสาวจไุ รภรณ์ พงษศ์ รีสันติ

ผลงานนักเรียนประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กล่มุ สาระการเรยี นรภู้ าษาต่างประเทศ
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนกั เรยี น ครงั้ ที่ 69 ระดับเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษา

รายการแขง่ ขัน รายช่อื นักเรยี น/ผูฝ้ กึ สอน รางวลั
เหรียญทอง
- การแข่งขันพดู เพือ่ อาชีพภาษา 1. นางสาวรวภิ า ทองแดง รองชนะเลศิ อันดบั 1

เกาหลี ม.4-ม.6 2. นางสาวศิรพิ กั ตร์ แซห่ า่ น เหรียญทอง ชนะเลิศ

ผฝู้ ึกสอน เหรยี ญทอง ชนะเลศิ

1. นางภนัทชา ศภุ นคร เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
2. Mr. Won Tea Kim
เหรยี ญทอง ชนะเลิศ
- การแขง่ ขนั พูดเพ่ืออาชพี ภาษา 1. นางสาวณัฐพร ทองมว่ ง

ฝร่งั เศส ม.4-ม.6 2. นายมงคล หงษท์ อง

ผู้ฝึกสอน

1. นางบงั อร ปสั มะรสิ สา

2. นายธนพงศ์ ปน่ิ อินทร์

- การแข่งขนั เล่าเรื่องจากภาพ 1. นางสาวณฐั มล ประทมุ ศริ ิ

ภาษาจนี ม.4-ม.6 2. นางสาวสกุลรตั น์ คามวาสี

ผฝู้ ึกสอน

1. นางสาวจุไรภรณ์ พงษศ์ รสี นั ติ

2. นางสาวขวญั หทยั ฟเู ตฟ

- การแขง่ ขันเล่าเรือ่ งจากภาพภาษา 1. นางสาวบษุ ราภรณ์ เนตรสว่าง

เกาหลี ม.4-ม.6 2. นางสาวพรสวรรค์ กรสังข์

ผู้ฝกึ สอน

1. นางภนัทชา ศภุ นคร

2. Mr. Won Tea Kim

- การแข่งขันเลา่ เรือ่ งจากภาพภาษา 1. นางสาวบุษรา กันเจยี ก

ฝรง่ั เศส ม.4-ม.6 2. นางสาวเสาวลกั ษณ์ เกตุแกว้

ผู้ฝึกสอน

1. นางบงั อร ปสั มะรสิ สา

2. นายธนพงศ์ ป่นิ อนิ ทร์

ผลงานนกั เรยี นประจาปีการศกึ ษา 2562

• กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาต่างประเทศ
สรุปผลการแข่งขันศิลปหตั ถกรรมนกั เรยี น ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษา

รายการแขง่ ขนั รายช่อื นักเรียน/ผฝู้ ึกสอน รางวัล
เหรยี ญทอง
- การแขง่ ขนั ละครสั้นภาษาจนี 1. นางสาวจุฑามาศ เดชพละ รองชนะเลิศอนั ดบั 1

ม.4-ม.6 2. นางสาวญานิกา ศรมี ุกดา เหรียญทอง ชนะเลิศ

3. นายธนกฤต แกว้ เกดิ มี เหรียญทอง
รองชนะเลศิ อันดบั 2
4. นายปณุ ยกร ปานกล่นั

5. นางสาวพิชญานิน ชสู มบัติ

ผู้ฝึกสอน

1. นางสาวขวญั หทัย ฟูเตฟ

2. นางสาวสมัญญา ศรีมาตร

- การแข่งขนั ละครส้ันภาษาฝร่งั เศส 1. นางสาวกัญญาวรี ์ คล้ายแสง

ม.4-ม.6 2. นางสาวจิราพร บุตรสาสินธ์

3. นางสาวอรศิ า คงทรพั ย์

4. นางสาวอินทชิ า อนิ ทโชติ

5. นายเกื้อกูล ฟูฝั้น

ผ้ฝู กึ สอน

1. นายธนพงษ์ ปิ่นอินทร์

2. นางบังอร ปสั มะริสสา

- การแข่งขนั ละครส้นั ภาษาเกาหลี 1. นางสาวกฤติยา สาราญชนื่

ม.4-ม.6 2. นางสาวณัฐฑรกิ า กนั หา

3. นางสาวพนติ ตา พึ่งขยาย

4. นางสาวพชั ริดา หมน่ื สุนทร

5. นางสาววิดารตั น์ แขง็ กลา้

ผู้ฝกึ สอน

1. นางภนทั ชา ศุภนคร

2. Mr. Won Tea Kim

ผลงานนักเรียนประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาต่างประเทศ
สรุปผลการแข่งขันศลิ ปหัตถกรรมนักเรยี น คร้ังที่ 69 ระดับเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษา

รายการแข่งขัน รายช่อื นกั เรียน/ผู้ฝึกสอน รางวัล
- การแข่งขันเขยี นเรยี งความ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นางสาวผไทมาศ โชคกิจ เหรยี ญทอง ชนะเลิศ
ผู้ฝกึ สอน
- การแข่งขันขบั ร้องเพลงสากล 1. Jian Hongli เหรยี ญทอง ชนะเลิศ
ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. เด็กชายพงษป์ ณต์ สิงหฬ เหรียญทอง
- การแขง่ ขันขับรอ้ งเพลงสากล ผฝู้ กึ สอน รองชนะเลศิ อันดับ 1
ประเภทชาย ม.4-ม.6 1. Mr. Signor Rinno Danao Montales
เหรียญทอง
- การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 1. นายธิติวุธ ทองอดุ ม
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 ผู้ฝกึ สอน เหรียญทอง
1. Miss Kathrina Elaine A. Buaron
- การแข่งขันขับรอ้ งเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. เด็กหญงิ ลานนา ถ่ินศรี
ผ้ฝู ึกสอน
1. นางสาวปาลติ า อาจเดช

1. นางสาวพัชรมยั โสภา
ผฝู้ ึกสอน
1. นางสาวณฐั ณชิ า หสั ราช

สรุปผลการแข่งขนั ศลิ ปหัตถกรรมนกั เรยี น ครั้งที่ 69 ระดบั ชาติ

รายการแข่งขนั รายชอ่ื นกั เรียน/ผู้ฝกึ สอน รางวัล
เหรยี ญเงนิ
- การแขง่ ขันพดู ภาษาองั กฤษ 1. เดก็ ชายสิรภพ จิระกาล
เหรียญทอง
(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ผ้ฝู กึ สอน

1. นายจรี ะศักด์ิ ศรีจนั ทรแ์ กว้

- การแข่งขันเลา่ นทิ านภาษาอังกฤษ 1. นางสาวอาภานุช รมณีปชู นียะ

(Story Telling) ม.4-ม.6 ผฝู้ กึ สอน

1. Mr. Signor Rinno Danao Montales

ผลงานนักเรยี นประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาต่างประเทศ
สรปุ ผลการแขง่ ขันศลิ ปหตั ถกรรมนักเรยี น ครง้ั ท่ี 69 ระดบั ชาติ

รายการแข่งขัน รายชือ่ นกั เรยี น/ผฝู้ กึ สอน รางวลั
เหรยี ญทอง ชนะเลศิ
- การแข่งขันละครสนั้ ภาษาอังกฤษ 1. เด็กหญงิ กญั ญาณฐั อินทรประสิทธิ์
เหรียญทอง
(Skit) ม.1-ม.3 2. เดก็ ชายชิษนุพงศ์ นภาเพชรรัตน์ รองชนะเลศิ อนั ดบั 1

3. เดก็ หญิงนนั ทน์ ภสั แกว้ สว่าง เหรียญเงนิ
เขา้ รว่ ม
4. เดก็ ชายศุภกร สุทโท

5. เด็กชายเตชติ เขมกิ กานนท์

ผู้ฝึกสอน

1. Mr. Andrew Thony Miralles

2. นางรงุ่ นภา โชติกรณ์

- การแข่งขันละครสัน้ ภาษาองั กฤษ 1. นายกฤด์ิทรพั ย์ สริ ปิ ญั จนนท์

(Skit) ม.4-ม.6 2. นางสาวกษิรา ฤกษช์ ยั ดี

3. นายฉัตรดนัย อินทรประสทิ ธ์ิ

4. นางสาวชญานนิ คมิ

5. นางสาวภัทราพร หลกั คา

ผู้ฝกึ สอน

1. Mr. Andrew Thony Miralles

2. นายจีระศกั ด์ิ ศรจี นั ทร์แกว้

- การแขง่ ขันพดู ภาษาจนี ม.4-ม.6 1. นางสาวศศนิ า มหาโคตร

2. นางสาวสุรนิชญ์ ภริ มยท์ อง

ผูฝ้ ึกสอน

1. นางสาวสมญั ญา ศรีมาตร

2. นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ศรีสันติ

- การแข่งขนั พดู เพอ่ื อาชีพภาษา 1. นางสาวณฐั พร ทองมว่ ง

ฝร่ังเศส ม.4-ม.6 2. นายมงคล หงษท์ อง

ผู้ฝกึ สอน

1. นางบงั อร ปัสมะรสิ สา

2. นายธนพงศ์ ปน่ิ อินทร์

ผลงานนกั เรยี นประจาปกี ารศึกษา 2562

• กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาต่างประเทศ
สรปุ ผลการแข่งขันศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรยี น คร้ังที่ 69 ระดบั ชาติ

รายการแขง่ ขนั รายชอ่ื นักเรยี น/ผู้ฝกึ สอน รางวลั
เหรยี ญทองแดง
- การแขง่ ขนั เล่าเรื่องจากภาพ 1. นางสาวณฐั มล ประทมุ ศิริ
เข้ารว่ ม
ภาษาจนี ม.4-ม.6 2. นางสาวสกุลรตั น์ คามวาสี เข้ารว่ ม

ผู้ฝกึ สอน เหรียญทองแดง
เหรียญทอง
1. นางสาวจุไรภรณ์ พงษศ์ รีสนั ติ

2. นางสาวขวัญหทยั ฟูเตฟ

- การแข่งขนั เล่าเรื่องจากภาพภาษา 1. นางสาวบษุ รา กนั เจยี ก

ฝรั่งเศส ม.4-ม.6 2. นางสาวเสาวลกั ษณ์ เกตุแกว้

ผูฝ้ ึกสอน

1. นางบงั อร ปสั มะรสิ สา

2. นายธนพงศ์ ปิ่นอินทร์

- การแข่งขนั ละครสน้ั ภาษาฝรงั่ เศส 1. นางสาวกัญญาวรี ์ คลา้ ยแสง

ม.4-ม.6 2. นางสาวจริ าพร บตุ รสาสินธ์

3. นางสาวอรศิ า คงทรพั ย์

4. นางสาวอินทชิ า อินทโชติ

5. นายเกอ้ื กลู ฟฝู ั้น

ผฝู้ ึกสอน

1. นายธนพงษ์ ปิน่ อนิ ทร์

2. นางบงั อร ปัสมะรสิ สา

- การแข่งขันเขียนเรียงความ 1. นางสาวผไทมาศ โชคกิจ

ภาษาจนี ม.4-ม.6 ผู้ฝกึ สอน

1. Jian Hongli

- การแขง่ ขนั ขบั รอ้ งเพลงสากล 1. เด็กชายพงษ์ปณต์ สงิ หฬ

ประเภทชาย ม.1-ม.3 ผู้ฝกึ สอน

1. Miss Kathrina Elaine A. Buaron

ผลงานนักเรียนประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กล่มุ สาระการเรยี นรภู้ าษาต่างประเทศ

กจิ กรรม/การแข่งขนั : ละครส้นั ภาษาองั กฤษ ม.1-ม.3
หนว่ ยงานที่จัด : การแขง่ ขันศลิ ปหัตถกรรมนกั เรยี น ครั้งท่ี 69
รางวัลทีไ่ ด้รบั : ชนะเลศิ เหรยี ญทอง

ผลงานนักเรียนประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กล่มุ สาระการเรยี นรภู้ าษาต่างประเทศ

กจิ กรรม/การแข่งขนั : ละครส้นั ภาษาองั กฤษ ม.4-ม.6
หนว่ ยงานที่จัด : การแขง่ ขันศลิ ปหัตถกรรมนกั เรยี น ครั้งท่ี 69
รางวัลทีไ่ ด้รบั : ชนะเลศิ เหรยี ญทอง

ผลงานนกั เรียนประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กล่มุ สาระการเรยี นรสู้ ังคมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม

ผลงานนกั เรยี นประจาปีการศกึ ษา 2562

• กล่มุ สาระการเรยี นรสู้ งั คมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม

รางวลั ท่ไี ด้รับ : รางวัลเยาวชนผูใ้ ชภ้ าษาไทยดเี ด่น ระดับจงั หวดั ประจาปกี ารศึกษา 2562
หน่วยงาน : กรมสง่ เสรมิ วัฒนธรรม กระทรวงวฒั นธรรม
วนั ทไ่ี ด้รับรางวลั : วนั ที่ 28 พฤษภาคม 2562

นายพงศพ์ ล บตุ รสีมาตย์ ได้รบั รางวัลเยาวชนผใู้ ชภ้ าษาไทยดเี ด่น ระดับจังหวัด จากกรมส่งเสรมิ
วฒั นธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและได้รับเกยี รตริ ับมอบประกาศนยี บตั รจาก นายพนิ ิจ บุญเลิศ ผูว้ ่า
ราชการจงั หวดั ปทมุ ธานี ประจาปีการศกึ ษา 2562 ในวนั ท่ี 28 พฤษภาคม 2562 จดั ที่ห้องประชมุ บัว
หลวง ชนั้ 5 ศาลากลางจงั หวัดปทมุ ธานี

ผลงานนกั เรียนประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กลมุ่ สาระการเรยี นรศู้ ิลปะ

กิจกรรม/การแข่งขนั : การแข่งขันศิลปหตั ถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดบั เขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษา
รางวลั ทีไ่ ดร้ ับ : 1. รายการเด่ยี วขิม 7 หยอ่ ง ม.ต้น/ม.ปลาย (ชนะเลิศ เหรยี ญทอง)

2. รายการเด่ียวซออู้ ม.ตน้ /ม.ปลาย (ชนะเลิศ เหรยี ญทอง)

ผลงานนกั เรยี นประจาปีการศึกษา 2562

• กลุ่มสาระการเรยี นรศู้ ลิ ปะ

กิจกรรม/การแข่งขัน : การแข่งขนั ศิลปหตั ถกรรมนักเรยี น ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพน้ื ทีก่ ารศกึ ษา
รางวัลทไี่ ดร้ บั : 1. การอข่งขนั วง Ensemble ม.ตน้ /ม.ปลาย (เหรียญทอง)

2. การแข่งขันขบั รอ้ งเพลงลกู ทุง่ ม.ต้น/ม.ปลาย
3. การแขง่ ขันขบั ร้องเพลงลูกกรงุ ม.ตน้

กจิ กรรม/การแขง่ ขัน : การแข่งขันศิลปหตั ถกรรมนักเรยี น ครง้ั ท่ี 69 ระดับภาค
รางวัลทไ่ี ดร้ บั : 1.. รายการเดย่ี วซออู้ ม.ต้น/ม.ปลาย (เหรียญทอง)

ผลงานนกั เรยี นประจาปีการศกึ ษา 2562

• กลมุ่ สาระการเรยี นรศู้ ิลปะ

กจิ กรรม/การแข่งขัน : การแขง่ ขันศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรยี น ครั้งท่ี 69
รางวลั ท่ีได้รับ : 1. การแขง่ ขนั วงดนตรลี กู ทุ่ง (ชนะเลศิ เหรยี ญทอง) ระดบั เขตพ้นื ที่การศึกษา

2. การแข่งขันวงดนตรลี ูกท่งุ (เหรยี ญทอง) ระดบั ภาค

กจิ กรรม/การแขง่ ขนั : การแข่งขนั ศลิ ปหตั ถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69
รางวลั ทไ่ี ด้รบั : 1. การแขง่ ขนั ระบามาตรฐาน ม.ต้น (ชนะเลศิ เหรยี ญทอง) ระดบั เขตพ้นื ที่การศกึ ษา

2. การแข่งขัน ระบามาตรฐาน ม.ต้น (เหรียญทอง) ระดับภาค

ผลงานนกั เรียนประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กลุ่มสาระการเรยี นรศู้ ลิ ปะ

กิจกรรม/การแขง่ ขัน : การแขง่ ขันศิลปหตั ถกรรมนักเรยี น คร้งั ท่ี 69
รางวลั ท่ไี ดร้ ับ : 1. การแขง่ ขันระบามาตรฐาน ม.ปลาย (ชนะเลิศ เหรียญทอง) ระดบั เขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษา

2. การแขง่ ขนั ระบามาตรฐาน ม.ปลาย (เหรียญทอง) ระดับภาค

กิจกรรม : แลกเปลย่ี นศลิ ปวฒั นธรรมไทย ณ ประเทศอติ าลี
โรงเรียนธัญบุรไี ด้รบั คัดเลอื กให้เปน็ ตวั แทนประเทศไทยไปเผยแพรแ่ ลกเปลย่ี นศลิ ปวัฒนธรรมไทย

ณ ประเทศอติ าลี

ผลงานนักเรยี นประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กล่มุ สาระการเรยี นรศู้ ลิ ปะ

กิจกรรม : ทาการแสดงในงานกาชาดจงั หวัด และของดีเมืองปทุม

กิจกรรม : ทาการแสดงพิธีเปดิ งาน ครบรอบ 117 ปี อาเภอธญั บรุ ี

ผลงานนักเรยี นประจาปีการศึกษา 2562

• กลุ่มสาระการเรยี นรสู้ ุขศึกษาและพลศกึ ษา

รายการแขง่ ขนั รายชอื่ นกั เรยี น/ผฝู้ กึ สอน รางวัล
- ชนะเลศิ
- กฬี าวอลเลยบ์ อลกฬี าธนาคาร 1. นางสาวอจั ฉราวดี ทองเทศ (ระดบั จงั หวดั )
- รองชนะเลศิ อนั ดบั 1
ออมสิน ประจาปี 2562 รุ่นอายุไม่ 2. นางสาววนั นสิ า นอ้ ยเหลี่ยม (ระดบั ภาค)
- รองชนะเลศิ อันดับ 2
เกิน 18 ปี ทมี หญงิ 3. นางสาวมนสั นนั ท์ โตงาม (ระดบั ภาค)

4. นางสาวปิโยรส ดว้ งอนิ ทร์ - ชนะเลิศ
(ระดับจังหวัด)
5. นางสาวปยิ ะรัตน์ อดุ มผล - รองชนะเลศิ อันดบั 2
- กฬี าวอลเลยบ์ อลการไฟฟ้าสว่ น 6. นางสาวแพรวา หาพกิ ุล (ตัวแทนเขตฯ)
ภมู ภิ าครอบคัดเลือกภาคตะวันออก 7. นางสาวกรรณิกา หมอนทอง - ตวั แทนภาค
ประจาปี 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 8. นางสาวปน่ิ รตั น์ พานทอง
ทมี หญิง - รองชนะเลิศอนั ดับ 2
9. นางสาวกมลทพิ ย์ พระภิรมย์

- กีฬาวอลเลยบ์ อลกีฬานักเรยี น 10. นางสาวจดิ าภา บุญร่วม
นักศึกษาแหง่ ชาติ ประจาปี 2562 11. นางสาวศริ ดา นาคบริสุทธ์ิ
รุ่นอายุไมเ่ กิน 18 ปี ทีมชาย/หญงิ 12. นางสาวจริ าพร บุตรสาสินธ์
ผู้ฝกึ สอน

1. อาจารยช์ วลิต แชม่ เจริญ

- กีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน 2. นายอภิเชษฐ์ แสงพลู สขุ

แห่งชาติ ประจาปี 2562 รนุ่ อายุไม่

เกิน 18 ปี ทมี หญิง (ไดเ้ ปน็ ตัวแทน

ของภาค 1 เข้ารว่ มการแข่งขนั รอบ

คัดเลือกกฬี าเยาวชนแห่งชาติ ณ

จังหวัดตราด)

- กฬี าวอลเลย์บอลชายหาด 1. เด็กชายฐานพัฒน์ อองภา

รายการยูโรเ่ ค้ก รอบคัดเลือกภาค 2. เด็กชายรฐั ภูมิ แกว้ กลุ ศรี

ตะวันออก ประจาปี 2562 รุ่นอายุ ผู้ฝึกสอน

ไม่เกิน 16 ปีชาย 1. อาจารยช์ วลิต แช่มเจรญิ

2. นายอภิเชษฐ์ แสงพลู สุข

ผลงานนกั เรียนประจาปีการศกึ ษา 2562

• กลุม่ สาระการเรยี นรสู้ ขุ ศึกษาและพลศกึ ษา

รายการแขง่ ขนั รายชอ่ื นักเรียน/ผ้ฝู กึ สอน รางวลั
- ชนะเลศิ
- กฬี านกั เรยี นนักศกึ ษาจังหวดั (ระดบั จงั หวดั )
ปทุมธานี ประจาปี 2562 รนุ่ 16 ปี
ชาย - ชนะเลิศ
(ระดบั จงั หวดั )
- กีฬานกั เรียนนักศกึ ษาจังหวัด
ปทุมธานี ประจาปี 2562 รุ่น 18 ปี - รองชนะเลิศอนั ดบั 1
หญงิ (ระดับจงั หวัด)

- กฬี านกั เรียนนักศึกษาจงั หวัด - รองชนะเลิศอนั ดบั 1
ปทมุ ธานี ประจาปี 2562 รุ่น 18 ปี (ระดับจงั หวดั )
ชาย

- แบดมินตนั กฬี านกั เรยี นชงิ ถว้ ยผู้ 1. นางสาวฐิตพิ ร กลอ่ มยงค์
บัญชาการกองทพั อากาศ คร้ังที่ 47
ประจาปี 2562

ผลงานนักเรียนประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กลุ่มสาระการเรยี นรสู้ ุขศึกษาและพลศึกษา

กจิ กรรม/การแข่งขนั : การแขง่ ขนั กฬี าวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ. (PEA) ชิงชนะเลศิ แห่งประเทศไทย
คร้ังที่ 15 ประจาปี 2562 (รอบคัดเลือกภาคตะวันออก)

ผลการแขง่ ขัน : รองชนะเลศิ อนั ดับ 2 (ระดับภาค)

กิจกรรม/การแขง่ ขนั : การแขง่ ขันกฬี าวอลเลยบ์ อลกีฬาธนาคารโรงเรยี น ธนาคารออมสิน
ประจาปี 2562 รอบคัดเลอื กตัวแทนจงั หวดั ปทมุ ธานี

ผลการแข่งขนั : 1. ชนะเลิศ (ระดับจังหวดั )
2. รองชนะเลิศอนั ดับ 1 (ระดับภาค)

ผลงานนกั เรียนประจาปกี ารศึกษา 2562

• กลุ่มสาระการเรยี นรสู้ ุขศกึ ษาและพลศึกษา

กิจกรรม/การแข่งขนั : การแขง่ ขันกฬี าวอลเลยบ์ อลกฬี าธนาคารโรงเรยี น ธนาคารออมสนิ
ประจาปี 2562รอบคัดเลือกภาค 14

ผลการแขง่ ขนั : 1. ชนะเลิศ (ระดบั จังหวดั )
2. รองชนะเลศิ อนั ดบั 1 (ระดับภาค)

กจิ กรรม/การแขง่ ขัน : การแข่งขันกฬี าวอลเลยบ์ อล กีฬานกั เรยี นนกั ศกึ ษาจงั หวดั ปทมุ ธานี
ประจาปี 2562 รอบคัดเลือกตวั แทนจงั หวดั ปทมุ ธานี

ผลการแข่งขนั : ชนะเลิศ (ตัวแทนจังหวดั ปทุมธานี)

ผลงานนักเรียนประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กลมุ่ สาระการเรยี นรสู้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรม/การแข่งขนั : การแขง่ ขนั กฬี าวอลเลยบ์ อลชายหาดยูโร่เคก้ บชี ไทยแลนด์
(รอบคัดเลอื กภาคตะวันออก) ประจาปี 2562 ณ จังหวัดชลบุรี

ผลการแข่งขนั : รองชนะเลศิ อนั ดบั 2

ผลงานนักเรียนประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กล่มุ สาระการเรยี นรสู้ ุขศกึ ษาและพลศึกษา

กิจกรรม/การแขง่ ขนั : การแข่งขนั แบดมินตันนกั เรยี น ชิงถว้ ยรางวัลผ้บู ญั ชาการทหารอากาศ
ครั้งที่ 47 ประจาปี 2562

ผลการแข่งขนั : รองชนะเลิศอนั ดบั 1

กจิ กรรม/การแขง่ ขัน : การแขง่ ขันกีฬาวอลเลยบ์ อล กีฬาเยาวชนแห่งชาตคิ รงั้ ที่ 36 ประจาปี 2562
รอบคัดเลอื กตัวแทนเขต 1 ณ จงั หวัดตราด

ผลการแขง่ ขนั : ตวั แทนจังหวัดปทุมธานเี ข้ารว่ มการแขง่ ขนั กฬี าเยาวชนแหง่ ชาตคิ รง้ั ท่ี 36

ผลงานนักเรยี นประจาปกี ารศึกษา 2562

• กิจกรรมพัฒนาผ้เู รียน (แนะแนว)
ติดตามผลการศึกษาตอ่ ของนกั เรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ 6

ท่ี ชื่อ- นามสกุล คณะ/สาขา/มหาวทิ ยาลัย/สถาบนั
1 นาย ธวัชชัย คาโสภา
คณะการทอ่ งเทีย่ วและการโรงแรม
2 นาย ปณพล ชยั สงค์ มหาวทิ ยาลัยราชภัฎพระนคร
คณะเทคโนโลยสื่อสารมวลชน
3 นาย นักปราชญ์ พยงุ วงษ์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธญั บรุ ี
คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจดั การปญั ญาภวิ ัฒน์
4 นางสาว สธุ าทิพย์ ดษิ ฐจนิ ดา คณะบรหิ ารธรุ กจิ สาขาการจดั การระหว่างประเทศ
มหาวทิ ยาลัยกรุงเทพ
5 นางสาว ณชิ มน ซึมดอน คณะบรหิ ารธุรกิจ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธัญบุรี
6 นางสาว ศวิตา พงศพ์ ัทธนนั ท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลธญั บุรี
7 นางสาว บหุ ลัน ปานแก้ว คณะบรหิ ารธุรกิจ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธญั บุรี
คณะบรหิ ารธุรกจิ สาขาการจัดการโลจิสตกิ ส์
8 นางสาว ศศิวิมล สมแก้ว มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลธญั บรุ ี
ภาษาจีน มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์
9 นางสาว จลุ เกศ สุปทนนท์ คณะวิทยาการจดั การ สาขานเิ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลยั ราชภัฎพระนคร T3
10 นาย ณัฐวฒั น์ ขาหล่อ คณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน สาขาโทรทัศนแ์ ละวิทยุ
มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11 นาย เอกภิวัฒน์ นาคะอินทร์
คณะเทคโนโลยกี ารเกษตร สาขาประมง
12 นาย ธนกฤต สาสูงเนิน มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธญั บุรี

13 นาย พนธกร จันทร์ทอง คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสตกิ ส์และซพั พลายเชน
มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธญั บรุ ี
14 นาย เจษฎา บญุ เฉลมิ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการการบรกิ ารและการโรงแรม
15 นางสาว ธัญชนก สลบั ศรี มหาวทิ ยาลยั ราชภัฎวไลยอลงกรณใ์ นพระราชูปถัมภ์ T1

คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจดั การการบรกิ ารและการโรงแรม
มหาวิทยาลยั ราชภฎั วไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถมั ภ์ T1

ผลงานนักเรยี นประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น (แนะแนว)
ติดตามผลการศกึ ษาตอ่ ของนกั เรยี นช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6

ท่ี ช่ือ- นามสกุล คณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
16 นางสาว วิรัลยุพา นยิ ม
17 นางสาว พณั ณติ า สุขศี ิลป์ หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพผูช้ ว่ ยพยาบาล
18 นางสาว ศิริวรรณ พุ่มวงศ์ โรงเรยี นเสรรี กั ษก์ ารบริบาล
19 นางสาว ชนากานต์ หม่ืนจาเรญิ คณะบริหารธุรกจิ สาขาการเงนิ
20 นางสาว วรรณพร โนภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญั บรุ ี
21 นางสาว สมุ ติ รา ทับเปรม หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล
22 นางสาว จนั ทรฉาย อย่เู กตุ โรงเรยี นเสรีรักษก์ ารบรบิ าล
23 นาย ปฎิพล เฉลมิ ลักษณ์ คณะบริหารธรุ กจิ สาขาโลจสิ ติกส์และซพั พลายเชน
24 นาย กิตตพิ นั ธ์ ตากลา้ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธญั บุรี
25 นาย ธนเนตร์ ศรีอทุ ัย คณะศลิ ปศาสตร์ สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม
มหาวทิ ยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถมั ภ์
26 นาย ฐิตศิ ักด์ิ เขียนประดษิ ฐ์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจดั การการบรกิ ารและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยราชภฎั วไลยอลงกรณใ์ นพระราชปู ถมั ภ์ T1
27 นาย สุทนิ เนียมนยุ้ คณะคุรศุ าสตร์ สาขาปฐมวยั
28 นาย ธนาดล โพธศิ์ ริ ิ มหาวทิ ยาลัยราชภฎั วไลยอลงกรณใ์ นพระราชปู ถัมภ์ T1
คณะสถาปตั ยกรรมและการออกแบบสาขานเิ ทศศิลป์(หลักสตู ร
นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี T4
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธัญบุรี
คณะบริหารธรุ กิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมการจดั การธุรกจิ
มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลธญั บุรี

- คณะนิติศาสตร์ หลกั สตู รนติ ศิ าสตรบ์ ณั ฑิต
- หลกั สตู รศลิ ปศาสตรบณั ฑิต สาขาเอกวชิ าภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยพะเยา T4
คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลยั ราชภัฎพระนคร T2

คณะรฐั ศาสตร์ มหาวิทยาลยั ธุรกิจบัณฑิตย์ T1

ผลงานนักเรียนประจาปกี ารศึกษา 2562

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
ตดิ ตามผลการศึกษาตอ่ ของนกั เรยี นชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 6

ท่ี ชอื่ - นามสกุล คณะ/สาขา/มหาวทิ ยาลัย/สถาบนั
29 นางสาว ปนัดดา มาลาพิเชษฐ์
30 นางสาว มลธกานต์ บญุ ลอ้ ม คณะบัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลยั กรุงเทพ วทิ ยาเขตรงั สิต
คณะบรหิ ารธุรกจิ สาขาการตลาด
31 นางสาว ธนธรณ์ มาตย์สอน มหาวิทยาลยั หอการค้า ทุน100%
คณะวทิ ยาลยั การฝึกหัดครู สาขาวิชาการประถมศกึ ษา
32 นางสาว ญาณศิ า ปติ สิ ทิ ธ์ิ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฎพระนคร T 2
คณะวทิ ยาการจดั การนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพนั ธ์และ
33 นางสาว ทัศนยี ์ วงศส์ วสั ด์ิ ส่อื สารองคก์ ร มหาวทิ ยาลัยราชภฎั สวนสนุ ันทา T4
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการทอ่ งเทีย่ วและการโรงแรม
34 นางสาว แสงโสม จนิ ดาราษฎร์ มหาวทิ ยาลยั ราชภฎั พระนคร T2
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ
35 นางสาว อารยา คงทอง มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
36 นางสาว รุจริ า ครา้ มทมิ สารสนเทศเพอ่ื การออกแบบ เอกการออกแบบแอนนเิ มช่ัน
มหาวิทยาลัยศลิ ปากร T 2
37 นางสาว ณัชชา พนั ธน์ ้อย คณะบรหิ ารธรุ กิจ สาขาการเงนิ
มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธัญบรุ ี
38 นางสาว อรอมุ า แสงถาวร คณะวทิ ยาการจดั การ สาขาการจดั การธุรกิจและภาษา
มหาวทิ ยาลยั ศลิ ปากรวทิ ยาเขตเพชรบุรี T4
39 นางสาว ปนดั ดา มาลาพเิ ชษฐ์ คณะวทิ ยาการจดั การ สาขาการจดั การโลจสิ ตกิ ส์
มหาวิทยาลยั ราชภฎั พระนครศรอี ยุธยา14 T3
40 นางสาว มลธกานต์ บญุ ล้อม
คณะบัญชบี ัณฑิต
41 นางสาว ธนธรณ์ มาตย์สอน มหาวทิ ยาลัยกรงุ เทพ วิทยาเขตรังสติ

คณะบริหารธรุ กิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยหอการคา้ ทนุ 100%

คณะวิทยาลัยการฝึกหดั ครู สาขาวชิ าการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฎั พระนคร T 2

ผลงานนักเรียนประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
ตดิ ตามผลการศกึ ษาตอ่ ของนกั เรยี นช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6

ท่ี ชื่อ- นามสกลุ คณะ/สาขา/มหาวิทยาลยั /สถาบัน
42 นางสาว ประกายดาว ปดิ ตาระโต
คณะบรหิ ารธรุ กิจ สาขาการจดั การนวัตกรรมการจัดการ
43 นางสาว อญั ชนา สมัครการ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธญั บรุ ี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวชิ าสถาปัตยกรรมศาสตร์
44 นางสาว พรปวณี ์ แกว้ วเิ ศษ มหาวทิ ยาลยั รังสติ ทนุ 50%
คณะศึกษาศาสตร์ เอกพณิชยศาสตรศ์ ึกษา
45 นาย จิตรกร วัดประโคน มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบรหิ ารธรุ กิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ มหาวทิ ยาลัย
46 นางสาว ธนั ยช์ นก สวุ รรณะ เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะสอื่ สารมวลชน สาขาโฆษณาประชาสัมพนั ธ์
47 นางสาว อรณี ชะวูรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลธัญบรุ ี
คณะนวัตกรรมการจัดการ สาขารฐั ศาสตร์
48 นางสาว อภิญญา บญุ นธิ ิ มหาวทิ ยาลัยราชภฎั สวนสนุ ันทา T1
คณะวทิ ยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ สาขาการจัดการ
49 นาย พชรพล ดอกบัว ธุรกจิ เรอื สาราญ มหาวทิ ยาลัยศรปี ทุม
คณะเทคโนโลยสี อ่ื สารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการถา่ ยภาพและ
50 นาย บรุ พล คงยืน ภาพยนตร์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธัญบุรี
51 นาย อัครสวาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
52 นาย เกียรติ บุญแทง่ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
พิทักษ์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยสี ือ่ สารมวลชนโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธญั บุรี
ธนากฤต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
53 นางสาว สุภานนั อัทธไกรวุทธ มหาวิทยาลยั ราชภฎั พระนคร

54 นางสาว ปัญฐณารตั น์ บญุ เพยี ร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สาขาวชิ าการจดั การธรุ กจิ อาหาร
สถาบันการจัดการปญั ญาภิวัฒน์

คณะเทคโนโลยสี ่อื สารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วทิ ยกุ ระจายเสยี ง มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

ผลงานนกั เรียนประจาปีการศกึ ษา 2562

• กจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน (แนะแนว)
ติดตามผลการศกึ ษาตอ่ ของนกั เรยี นช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 6

ท่ี ช่อื - นามสกุล คณะ/สาขา/มหาวิทยาลยั /สถาบัน

55 นางสาว กญั ญา ตุม่ มะโรง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญั ชี
56 นางสาว สุกานดา นลิ ยนาค สถาบันเทคโนโลยไี ทยญป่ี นุ่
คณะวทิ ยาการจดั การ สาขานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลยั ราชภัฎพระนคร

57 นางสาว อภชิ ญา จันทร์ตรี คณะเทคโนโลยสี ่ือสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีโทรทศั นแ์ ละการ
58 นางสาว พมิ พช์ นก แซโ่ งว้ วทิ ยุกระจายเสยี ง มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยกี ารเกษตร สาขาสตั วศาสตร์
มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลธญั บรุ ี

59 นางสาว ปณิตา บญุ มา คณะศิลปะศาสตร์ สาขาการท่องเทยี่ ว
60 นางสาว พรวลัย ออ่ นน้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
61 นางสาว วราภรณ์ ธานี คณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน สาขาเทคโนโลยีโทรทศั นแ์ ละการ
วิทยุกระจายเสียง มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะบริหารธรุ กิจ สาขาบญั ชบี ณั ฑิต
มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

62 นางสาว สายนาผ้งึ ยมรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยกี ารโทรทศั น์และ
63 นาย ณฐั ชนน วทิ ยกุ ระจายเสียง มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลธญั บรุ ี
64 นาย สงิ ขร
ไพบลู ยธ์ นะสิน คณะวิศวกรรม สาขาห่นุ ยนตร์ ะบบอตั โนมัติ
มหาวิทยาลัยธุรกจิ บณั ฑติ ย์ ทนุ ความสามารถพิเศษ 100%

ไขน่ ้อย คณะวทิ ยาลัยการบนิ แลการคมนาคมหลกั สตู รการจัดการความ
ปลอดภยั การบิน มหาวิทยาลยั ศรปี ทมุ

65 นาย ธติ กิ ร เอกพจน์ คณะวิศวกรรม สาขาห่นุ ยนตร์ ะบบอตั โนมัติ
มหาวิทยาลัยธุรกจิ บณั ฑติ ย์ ทนุ ความสามารถพเิ ศษ 100%

66 นาย นติ ิภูมิ มอญดี คณะวศิ วกรรม สาขาหนุ่ ยนต์ระบบอัตโนมตั ิ
มหาวทิ ยาลัยธุรกจิ บัณฑติ ย์ ทนุ ความสามารถพเิ ศษ 100%

67 นาย นติ พิ นธ์ ผายรศั มี คณะวศิ วกรรม สาขาหุ่นยนตร์ ะบบอตั โนมตั ิ
มหาวทิ ยาลยั ธุรกจิ บณั ฑิตย์ ทุนความสามารถพเิ ศษ 100%

ผลงานนกั เรียนประจาปกี ารศึกษา 2562

• กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียน (แนะแนว)
ติดตามผลการศึกษาตอ่ ของนักเรยี นช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6

ท่ี ช่อื - นามสกุล คณะ/สาขา/มหาวทิ ยาลยั /สถาบนั

68 นาย กนกศกั ดิ์ ไชยศลิ า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม
มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

69 นาย พเิ ชษพงษ์ โฆษ์สงวน คณะดจิ ทิ ัลมเี ดยี สาขาดิจทิ ัลอารต์ DGA มหาวิทยาลัยศรปี ทุม

70 นาย ธนโชติ ออ่ นนาเมือง คณะบริหารธรุ กิจ สาขาการจัดการธุรกจิ สมยั ใหม่
71 นาย เมธี สุทธิทน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทุน MTM Smile
คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาวทิ ยาการคอมพวิ เตอร์
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธัญบรุ ี

72 นาย สิทธนิ ันท์ เสมอสาย คณะสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คณะวทิ ยาศาสตร์ประยกุ ต์ สาขาฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและ

73 นางสาว พชั รี แสนแก้ว อุปกรณก์ ารแพทย์ กลมุ่ วชิ าฟสิ กิ ส์ประยกุ ต์ มหาวทิ ยาลัย

เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ พระนครเหนือ

74 นางสาว ประภาสิริ แก้ววงค์ คณะวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีการ
75 นางสาว กมลชนก อาหาร มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธญั บุรี
76 นางสาว อญั ชลิกา
77 นางสาว อารยา ไชโย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวทิ ยาการคอมพวิ เตอร์
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ (ลาปาง)

อดุ มวณิชชากร คณะวิทยาศาสตร์สารสนเทศ สาขาวทิ ยาการคอมพวิ เตอร์
มหาวิทยาลัยบรู พา

สรุ ิยผล คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
มหาวทิ ยาลัยรังสิต T3

คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรม

78 นางสาว ธมนต์รัตน์ อนิ ทร์แย้ม อเิ ล็กทรอนิกส์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ พระนคร

79 นางสาว ณัฐวรรณ อาบทอง เหนอื
คณะครุ ุศาสตร์ สาขาเคมีและวิทย์ทวั่ ไป
มหาวิทยาลยั ราชภฏั วไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ (1)

80 นางสาว ุสมุ ณฑา ซือรัมย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยบรู พา

ผลงานนักเรยี นประจาปีการศึกษา 2562

• กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รียน (แนะแนว)
ติดตามผลการศึกษาต่อของนกั เรียนช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ 6

ท่ี ชื่อ- นามสกลุ คณะ/สาขา/มหาวทิ ยาลัย/สถาบัน

81 นางสาว ศศกิ านต์ สมอเขยี ว - คณะพยาบาล สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรงั สติ T3
- คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
82 นางสาว พัสวี นาคแกมทอง มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
83 นางสาว ฐิตมิ า ขมั ทะชาติ คณะพยาบาล สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรงั สติ T3
84 นางสาว ดารญา พิมพ์ศลิ า
85 นางสาว รัตน์พมิ ล แกว้ อนรุ กั ษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสี าขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวทิ ยาลยั ราชภฎั สวนดุสิต
86 นางสาว ชษิ ณภุ รณ์ เรืองแสน
คณะประมง มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์
87 นางสาว ชลุ ติ า แฟงรอด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลกั สตู รสัตวแพทยศ์ าสตร์บัณฑิต
88 นางสาว ชนะจติ ต์ ทอหนุ มหาวทิ ยาลัยเวสเทิร์น
วศิ วกรรมโยธา
89 นางสาว อารรี ัตน์ สะกุนา มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยพี ระจอมเกล้าพระนครเหนือ (1)
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
90 นาย กติ ตศิ กั ดิ์ จอมมะเรงิ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
91 นาย ชิษณพุ งศ์ ปานอยู่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92 นาย วุฒโิ ชติ ชื่นชมม์ การอาหาร มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลธัญบุรี
93 นาย ชยพล คนการณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจทิ ัล สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวตั กรรมดจิ ทิ ลั นานาชาติ สถาบนั เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอตุ สาหการ
มหาวทิ ยาลยั เชียงใหม่

ศึกษาตอ่ AFS

คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทุน 100%

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควชิ าชวี เคมี มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานนกั เรียนประจาปีการศกึ ษา 2562

• กิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน (แนะแนว)
ติดตามผลการศกึ ษาต่อของนกั เรยี นชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 6

ท่ี ช่อื - นามสกลุ คณะ/สาขา/มหาวทิ ยาลัย/สถาบัน
94 นาย สหมงคล วามนตรี
วิทยาลัยนวตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิศวกรรมระบบการ
95 นาย เจตนิพัทธ์ ปวะบุตร ผลติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจ้าคณุ ทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมยานยนต์
96 นาย ภมู ภิ ทั ร สวสั ดี มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา
คณะดิจทิ ลั มเี ดยี สาขาการออกแบบอินเทอรเ์ ฟคทฟี และเกม
97 นางสาว กุลิสลา กจิ วิมลรตั นา มหาวิทยาลัยศรปี ทมุ
98 นางสาว คณะบรหิ ารธรุ กจิ สาขาการตลาด การจัดนิทรรศการและ
99 นางสาว ณภทั ร นุม่ ประเสริฐ การตลาดเชิงกจิ กรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญั บรุ ี
100 นางสาว คณะสงั คมวิทยาและมานุษยวทิ ยา มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์
101 นางสาว ปนติ า ไหลนานานกุ ูล
102 นางสาว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สารสาขาออกแบบเวบ็
103 นางสาว พมิ พ์นารา วัฒโน และส่อื โตต้ อบ มหาวทิ ยาลัย ศลิ ปากร
104 นางสาว ศลิ ป์สภุ า จันทร์เพ็ญ
105 นางสาว คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลยั นเรศวร
106 นางสาว ปัญญาพร โครตพงษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
107 นางสาว พชั รลฎา ศรคี าภา คณะบริหารธุรกิจเพ่อื สังคม วชิ าเอกการเงิน
108 นางสาว มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ
ศภุ รตั น์ ปกึ ขาว
คณะศึกษาศาสตร์ เอกประถมวยั มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประภาทพิ ย์ กาจธัญกจิ
คณะสาธารณสขุ ศาสตร์ สาขาวชิ าทนั ตสาธารณสขุ
ฉตั รธิดา ลมิ้ ทวีทรัพย์ วทิ ยาลยั การสาธารณสุขสิรนิ ทร สพุ รรณบุรี

เทพสตรี ขันธิฉัตร คณะประมง มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์
นัฐศกิ ารณ์ ภูกองไชย
วทิ ยาลยั พฒั นศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์

ผลงานนกั เรียนประจาปีการศกึ ษา 2562

• กิจกรรมพฒั นาผูเ้ รียน (แนะแนว)
ตดิ ตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 6

ท่ี ช่ือ- นามสกุล คณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย/สถาบัน
109 นางสาว จติ รวรรณ เอยี่ มเลศิ
110 นางสาว ณัฐกานต์ สญั ใจ คณะนติ ิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
111 นางสาว คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
112 นางสาว ธนั ยพร เสถียรพฒั โนดม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์
113 นางสาว คณะบรหิ ารธรุ กิจ การจดั การธุรกจิ ระหว่างประเทศ
114 นางสาว นศิ ามณี แซโ่ ล่ (มงุ่ เนน้ ธรุ กิจจีน) มหาวทิ ยาลัยกรงุ เทพ
115 นางสาว คณะพยาบาลศาสตร์
ฤทยั พชั ร ตินานพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี
116 นางสาว คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวชิ าภาษาไทย
ลักษิยา งามสะอาด มหาวทิ ยาลยั มหิดล
117 นางสาว คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครอ่ื งกลและพลงั งาน
118 นางสาว วรรณพร กมิ เย้อื น สถาบันเทคโนโลยพี ระจอมเกล้าธนบรุ ี
119 นางสาว คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวสั ดศุ าสตร์
120 นางสาว วรศิ รา สมบุญ จฬุ าลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั
คณะเทคโนโลยแี ละนวตกรรมผลติ ภัณฑ์การเกษตร สาขา
121 นางสาว ศุภาวรรณ หลวิ เทคโนโลยชี วี ภาพและผลิตภณั ฑก์ ารเกษตร มหาวิทยาลยั
ศรนี ครินทรวโิ รฒ
สพุ ิชชา ผลเกิด คณะเทคนิคสตั วแพทย์ สาขาการพยาบาลสตั ว์
สพุ ิชญา ประพัฒน์กาญจน์ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ บางเขน
อนิ ทิรา วาสะรมั ย์ คณะบรหิ ารธุรกิจสาขาการบญั ชี
มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญั บุรี
ดารยี า อูว่ ิเชียร
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยั บรมราชชนนี นนทบรุ ี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยอสี เทิรน์ เอเชีย

คณะวิทยาศาสตรป์ ระยกุ ต์ สาขาสถติ ิธุรกิจและการ
ประกนั ภัย สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ พระนคร
เหนอื

ผลงานนกั เรียนประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียน (แนะแนว)
ติดตามผลการศกึ ษาต่อของนกั เรยี นชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6

ท่ี ชอื่ - นามสกุล คณะ/สาขา/มหาวิทยาลยั /สถาบนั
ญาณภัทร สะแก้ว
122 นางสาว คณะบรหิ ารธุรกิจ การจัดการโลจิสตกิ ส์และซพั พลายเชน
ฐติ ิพร เยน็ สถิต มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลตะวันออก วทิ ยาเขต
123 นางสาว จกั รพงษภวู นารถ
124 นางสาว ปิยธิดา คาโส คณะมนษุ ยศาสตร์และการจัดการทอ่ งเทีย่ ว(การจัดการ
125 นางสาว ปิยะพร ม่วงอยู่ ธรุ กจิ สายการบนิ ) มหาวทิ ยาลยั กรุงเทพ
126 นางสาว พิชญส์ นิ ี มิตรสานนท์ คณะคุรุศาสตร์วศิ วกรรม
127 นางสาว อมรา ลวี งศเ์ กษมสขุ สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้ คุณทหารลาดกระบงั
128 นางสาว อรพรรณ เพม่ิ พูน
129 นางสาว คณะศกึ ษาศาสตรจ์ ติ วทิ ยา มหาวิทยาลยั มหาสารคาม
130 นางสาว ธญั วรตั น์ เอี่ยมกศุ ลกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบรมราชชนนี นนทบุรี
131 นาย ทัศนี คทั ธมารถ คณะบญั ชี มหาวิทยาลยั นอรท์ กรุงเทพ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชวี วทิ ยา
132 นางสาว สุรเชษฐ์ ผนิ จตั รุ ัส มหาวิทยาลยั ศรนี ครินทรวโิ รฒ
133 นางสาว คณะบริหารธรุ กิจ สาขาการจัดการการคา้ สมัยใหม่
สพุ ชิ ญา ประพัฒนก์ าญจน์ สถาบนั การจัดการปญั ญาภิวัฒน์ ทุน 100%
134 นางสาว อินทริ า วาสะรมั ย์ คณะบรหิ ารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์
สถาบนั การจัดการปญั ญาภิวฒั น์ ทุน 100%
ดารียา อูว่ เิ ชยี ร สถาบันเทคโนโลยนี านาชาตสิ ริ นิ ทร
สาขาวิศวกรรมอตุ สาหการและระบบโลจิสตกิ ส์ โครงการ
สอบชงิ ทนุ สาหรับนักเรียนที่มผี ลการเรียนดเี ลิศ OSP

คณะพยาบาลศาสตร์ วทิ ยาลยั บรมราชชนนี นนทบรุ ี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทริ น์ เอเชีย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถติ ิธุรกจิ และการ
ประกันภยั สถาบนั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ พระนคร
เหนือ

ผลงานนกั เรียนประจาปกี ารศึกษา 2562

• กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียน (แนะแนว)
ตดิ ตามผลการศกึ ษาต่อของนกั เรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6

ท่ี ช่ือ- นามสกุล คณะ/สาขา/มหาวทิ ยาลัย/สถาบัน
135 นาย ผลสิทธิ์ พมุ่ พฤกษ์
136 นาย เทวัญ ยมาภยั คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาชีวะประยุกต์
137 นาย ธารากร กลุ เกียรติโยดม มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธญั บรุ ี
คณะบริหารธรุ กิจสาขาโลจสิ ติกส์และซพั พลายเชน
138 นางสาว รินรดา คชุ ิตา มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธญั บุรี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวทิ ยการคอมพิวเตอร์
139 นางสาว วิสสุตา คงสนิ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธญั บรุ ี
คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยกี าร
140 นางสาว ทรงภัทรสรณ์ บุญนิยม อาหาร โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพเิ ศษและทนุ
เพชรพระจอมเกลา้ (1)
141 นางสาว ทศั นวรรณ สอนตน คณะวิทยาศาสตรป์ ระยุกต์ สาขาเทคโนโลยีสงิ่ แวดลอ้ ม
ET สถาบันเทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ พระนครเหนอื T3
142 นางสาว วธูสิริ อาจเอือ้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวทิ ยาลยั ศรีนครินทรวโิ รฒ T4
143 นางสาว นชุ นารถ วงษพ์ ราหมณ์ คณะวศิ วกรรมศาสตรแ์ ละเทคโนโลยอี ุตสาหกรรม สาขา
วศิ วกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร
144 นางสาว กลั ยารตั น์ กิจเจตนี T4
คณะสงั คมสงเคราะห์ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ศนู ย์
145 นางสาว รงั สิมา โปร่งจิตร์ รังสิต (โครงการส่งเสรมิ นักเรยี นเรียนดีภาคกลาง)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผงั เมือง
มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ศูนยร์ งั สติ T3
คณะมนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลยั บรู พา T4
คณะเทคโนโลยสี ่อื สารมวลชน สาขาเทคโนโลยกี าร
โทรทศั น์ และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

ผลงานนกั เรียนประจาปีการศึกษา 2562

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
ตดิ ตามผลการศกึ ษาตอ่ ของนักเรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6

ท่ี ช่อื - นามสกลุ คณะ/สาขา/มหาวทิ ยาลยั /สถาบัน
146 นางสาว พชิ ามณชุ์ วรโชตไิ พศาล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และ
147 นางสาว เบญญา ธบิ ดี เทคโนโลยอี าหาร มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบรุ ี
148 นางสาว นภิ าพร ทรัพย์พงษ์ คณะสงั คมศาสตร์ สังคมวทิ ยาหลกั สูตรศิลปศาสตร
บัณฑติ สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาวิชาเอก การ
149 นางสาว วนดิ า วงศส์ มาจาร พฒั นาชุมชนเมอื ง โครงการเด็กดีมที ี่เรยี น มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิ รฒ (1)
150 นางสาว กนั ตนา ใจบญุ คณะวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่อื สาร วชิ าเอกคอมพิวเตอร์
151 นางสาว พิมห์บุญญา แสงเพชร มหาวิทยาลัยสโุ ขทยั ธรรมาธริ าช
คณะเทคโนโลยกี ารเกษตร สาขาวทิ ย์อาหาร
152 นางสาว ดารุณี ตันเอ่ยี ม มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธญั บุรี
คณะบรหิ ารธรุ กิจ สาขานวัตกรรมการจดั การธุรกิจ
153 นางสาว วิรดา ทิมปราง มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลธัญบุรี

154 นางสาว นภัสสร หอมหวล คณะบรหิ ารธรุ กิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลยั กรุงเทพ
155 นางสาว เพชราวดี รุ่งทรพั ยธ์ รรม
156 นางสาว เนตรชนก ไพโรจน์อมรชัย คณะศิลปศาสตร์และวทิ ยาศาสตร์ สาขาวิชาการบญั ชี
บรหิ าร มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ (กาแพงแสน) T4
คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมโยธา สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้ คุณทหารลาดกระบัง
(โครงการเรียนดชี า้ งเผอื ก กลุ่มโรงเรยี นสายสามัญ (1))
คณะวทิ ยาศาสตร์ สาขาวทิ ยาการคอมพิวเตอร์
มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลยั มหดิ ล T4

คณะศิลปะศาสตร์ สาขาการจดั การโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลธญั บุรี

ผลงานนักเรยี นประจาปีการศกึ ษา 2562

• กจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รยี น (แนะแนว)
ติดตามผลการศึกษาตอ่ ของนักเรยี นชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 6

ท่ี ชอ่ื - นามสกุล คณะ/สาขา/มหาวทิ ยาลัย/สถาบัน

157 นางสาว เกวลนิ อยูเ่ ปรม คณะบริหารธุรกิจสาขาบรหิ ารธุรกิจระหวา่ งประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
158 นางสาว ทองชมพนู ชุ มลุ สติ ิ คณะวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีสาขานติ ิวทิ ยาศาสตร์
มหาวทิ ยาลยั ราชภัฎสวนสุนันทา
159 นางสาว จินดาพร โสตถยานสุ รณ์ คณะบริหารธรุ กิจ สาขาบริหารธุรกิจระหวา่ งประเทศ
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธญั บุรี
160 นางสาว ทมิ าพร บญุ ญสทิ ธิ์ คณะวิทยาการจดั การ สาขานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฎั วไลยอลงกรณ์ ในพระอปุ ถัมภ์ (1)
161 นางสาว อรสา พมิ พ์พวง คณะวศิ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธญั บุรี
162 นางสาว รญั ญา จิ๋วนารายณ์ คณะอตุ สาหกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจสิ ติกส์
หลักสตู รนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภฎั พระนคร
163 นางสาว ปาริชาติ เรอื งเร่ือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวทิ ยาลัยศรีนครนิ ทรวโิ รฒ T4
164 นางสาว รชั รักษ์ ประกอบสขุ คณะส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยสี ่งิ แวดลอ้ ม
165 นางสาว สภชั ชา แยม้ เนตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน T2
166 นางสาว อรสา พิมพ์พวง
คณะเทคนคิ การแพทย์ วทิ ยาลยั นครราชสีมา T 1
167 นาย พศิน สงั ข์ทอง
คณะวศิ วกรรมศาสตร์
168 นาย ธรี ภัทร โพธบิ์ ณั ฑิต มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ (ี 1)
วิทยาลยั เทคโนโลยอี ุตสาหกรรม สาขาวศิ วกรรมแมคคา
169 นาย ธนธรณ์ เงนิ ลายอง ทรอนิกส์ สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวศิ วกรรมศาสตร์
มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลธญั บุรี
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม สาขาวศิ วกรรม
อเิ ล็คทรอนคิ ส์ สถาบันเทคโนโลยพี ระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

ผลงานนกั เรียนประจาปกี ารศึกษา 2562

• กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รยี น (แนะแนว)
ติดตามผลการศกึ ษาตอ่ ของนกั เรยี นชนั้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6

ท่ี ชื่อ- นามสกลุ คณะ/สาขา/มหาวิทยาลยั /สถาบนั
170 นาย สชุ าครีย์ คุ้มเกษ
คณะวิศวกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
171 นาย กฤษฎากรณ์ ชา่ งม่วง เทคโนโลยรี าชมงคลธญั บุรี
คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี สาขา IAET
172 นาย ศกั ย์ศวิ า พารอด เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ และอัตโนมัติ สถาบนั
173 นาย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วทิ ยาเขตระยอง
174 นาย กติ ติภฎั บญุ มี คณะเทคโนโลยกี ารเกษตร สาขานเิ ทศศาสตรเ์ กษตร
175 นาย สถาบนั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ เจา้ คุณทหารลาดกระบงั
176 นาย ศุภกร ชว่ ยเกดิ คณะครศุ าสตร์อตุ สาหกรรม สาขาวศิ วกรรมแมคคาทรอ
177 นาย นิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลธญั บรุ ี
178 นาย กิตตภิ พ ศรสี ว่าง คณะวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี สาขาวิทยาการจดั การ
179 นาย คอมพิวเตอร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ศูนยร์ งั สิต
180 นาย คมกรชิ ท้วมทอง คณะวศิ วกรรมศาสตร์
181 นาย มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธญั บรุ ี
182 นาย ทีปกร เพ่ิมผล คณะวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์
เทพากรณ์ สมวงศ์ษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมโยธา
มหาวทิ ยาลยั มหิดล
นทั นนั ท์ ศลิ โรจน์ คณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชนถา่ ยภาพ และภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลธญั บรุ ี
เรืองฤทธ์ิ จันทะมุด คณะครุ ศุ าสตร์สถาปัตยกรรม
ชัยกมล ปญั ญาสมบัติ สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้ คณุ ทหารลาดกระบัง
ศภุ สณั ห์ รัตนกถิกานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลธญั บรุ ี

คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยสี รุ นารี

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ภาคพิเศษ
มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานนกั เรยี นประจาปกี ารศึกษา 2562

• กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น (แนะแนว)
ตดิ ตามผลการศกึ ษาต่อของนกั เรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6

ท่ี ชอื่ - นามสกลุ คณะ/สาขา/มหาวทิ ยาลัย/สถาบนั
183 นางสาว ภทั ทริ า ดอมไธสง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมคอมพวิ เตอร์และ
184 นางสาว รวสิ รา ปญั ญาศริ ิ ดจิ ิทัล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิ ิรนิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
185 นางสาว พชั รี ยาใจ คณะวศิ วกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ ละ
ดจิ ทิ ลั สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิ ิรินทร
186 นางสาว พนิดา ไกรประวัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รงั สิต
คณะวนศาสตร์ สาขาวชิ าวนศาสตร์
187 นางสาว เกษราภรณ์ มว่ งกลา่ มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวทิ ยาลัย
188 นางสาว ฉัตรลดา ออ้ เขต เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการ
189 นางสาว ชมพูนชุ วชิ ัยภมู ิ คอมพิวเตอร์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธญั บรุ ี
คณะเทคโนโลยกี ารเกษตร สาขาพฒั นาการเกษตร
190 นางสาว ณชิ าภทั ร แกว้ ศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ ทหารลาดกระบัง
คณะพยาบาลศาสตร์
191 นางสาว ทัศวรรณ สทั ธาธรรมกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญั บรุ ี
คณะบรหิ ารธุรกจิ สาขาการบญั ชี สถาบันเทคโนโลยพี ระ
192 นางสาว ภทั ราภรณ์ ประดษิ ฐงาน จอมเกลา้ พระนครเหนอื วิทยาเขตระยอง
คณะบรหิ ารธุรกิจสาขาการบัญชี สถาบนั เทคโนโลยพี ระ
193 นางสาว ปานชวี า สุขารมย์ จอมเกลา้ พระนครเหนอื วทิ ยาเขตระยอง
คณะสตั วแพทยน์ านาชาติ อัครราชกมุ ารี
194 นางสาว รินรดา โคตรปญั ญา มหาวิทยาลัยวลยั ลักษณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวทิ ยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
คณะวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตรแ์ ละ
สงิ่ ทอ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ศนู ย์รงั สิต

ผลงานนักเรยี นประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น (แนะแนว)
ตดิ ตามผลการศกึ ษาตอ่ ของนักเรยี นชนั้ มัธยมศึกษาปที ่ี 6

ท่ี ชือ่ - นามสกุล คณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย/สถาบนั
195 นางสาว ปณั ฑติ า หงษาวดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
196 นางสาว ศศิพิมพ์ เดชวิไล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญั บรุ ี
คณะวทิ ยาศาสตรป์ ระยุกต์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
197 นางสาว ณิชาภทั ร ฉา่ แสง เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ พระนครเหนอื
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
198 นาย ธนโชติ อังคลักขณา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมโยธา (หลกั สตู ร
199 นาย พิรยิ กร โนสงู เนนิ นานาชาติ) มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบรุ ี
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
200 นาย วศิ วะ วฒั นาเวยี งปถมั ภ์ มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมเครื่องกล
201 นาย สัณหณฐั เหลืองไตรรตั น์ มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์
202 นาย กติ ติศกั ด์ิ จอมมะเริง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมอตุ สาหการ
203 นาย ชนกานต์ หลอมทอง มหาวทิ ยาลัยเชยี งใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวชิ าวิศวกรรมโทรคมนาคม
204 นาย ธนธร อรพนั ธ์ทุ พิ ย์ สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้ คุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปตั ยกรรม
205 นาย ธนากร ลมิ้ เรืองอนันต์ มหาวิทยาลัยศลิ ปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิ วกรรมขนสง่ ทางราง
206 นาย ธศรัณย์ วงศ์ศภุ ชยั ปรชี า สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจ้าคุณทหารลาดกระบงั
207 นาย ศุภวิชญ์ วงศ์ทะยาน คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบนั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะดิจิทัลมเี ดีย มหาวทิ ยาลัยศรีปทมุ

ผลงานนกั เรยี นประจาปีการศึกษา 2562

• กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น (แนะแนว)
ตดิ ตามผลการศึกษาตอ่ ของนักเรียนช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6

ท่ี ชือ่ - นามสกุล คณะ/สาขา/มหาวทิ ยาลัย/สถาบัน
208 นาย กานต์ ดมี น่ั
คณะวศิ วกรรมไฟฟ้า
209 นาย ธนันวชิ ญ์ ชนื่ ตะโก สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
210 นาย ธติ วิ ุฒิ ทองอุดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิ วกรรมขนส่งทางราง
211 นาย วรเมธ เนตรสวา่ ง สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้ คณุ ทหารลาดกระบัง
คณะสาธารณสขุ มหาวทิ ยาลัยมหดิ ล
212 นาย ศภุ วชิ ญ์ แก้ววี คณะวทิ ยาศาสตร์ประยกุ ต์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยพี ระจอมเกล้าพระนครเหนือ
213 นาย ชนาธปิ เวชศลิ ป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
214 นางสาว ชาลีรตั น์ กณุ ฑล คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานษุ ยวิทยา
มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์
215 นางสาว สธุ ินี สิรวราภรณ์ คณะวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิ าวิทยาศาสตร์
สงิ่ แวดลอ้ ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
216 นางสาว ชนกิ านต์ อรรถปักษ์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาจติ วทิ ยาคลนิ ิก
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์
217 นางสาว จิรชั ญา พาณชิ ย์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยากายวภิ าค
มหาวิทยาลัยบรู พา
218 นางสาว จฑุ าทพิ ย์ ขจรศกั ด์เิ ลศิ คณะเทคนคิ การสัตวแพทย์ สาขาวชิ าเทคนิคการสัตว
แพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
219 นางสาว อัญชะลพี ร สวุ รรณการ คณะโลจสิ ติกส์ สาขาการค้าระหวา่ งประเทศและการ
220 นางสาว เพ่มิ พนู ทรัพย์ ศรีรตั นกูล จดั การโลจสิ ติกส์ มหาวทิ ยาลยั บูรพา
221 นางสาว แพรไหม วีระทิพย์วงศ์ คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์และการผงั เมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะบริหารธรุ กิจ มหาวทิ ยาลัยกรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันเทคโนโลยพี ระจอมเกล้าเจา้ คุณทหารลาดกระบัง

ผลงานนักเรียนประจาปกี ารศกึ ษา 2562

• กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (แนะแนว)
ตดิ ตามผลการศกึ ษาต่อของนักเรยี นชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6

ท่ี ชอื่ - นามสกุล คณะ/สาขา/มหาวิทยาลยั /สถาบนั

222 นางสาว อารยี า ตรงแก้ว วิทยาลยั การแพทยบ์ ูรณาการ สาขาบรู ณาการสุขภาพ
และความงาม มหาวิทยาลัยธรุ กิจบณั ฑติ ย์ ทนุ 100%
223 นางสาว กนกนาถ เร่อื งภทั รสกลุ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั รังสติ ทนุ 50%
224 นางสาว คุณญั ญา พลอยแดง
คณะวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
225 นางสาว ชญั ญา สุขุมเดชะ สถาบนั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ พระนครเหนอื
คณะแพทย์ศาสตรโ์ รงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความ
226 นางสาว ภทั รจาริน ร่มศรี ผิดปกติของการสือ่ ความหมาย มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล
คณะส่ิงแวดลอ้ ม สาขาวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
227 นางสาว อัจฉริญาพร จนั ทมาลา ส่ิงแวดล้อม มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์
228 นางสาว ณัฎฐรินยี ์ ศรอี นิ ทร์ คณะรงั สเี ทคนคิ มหาวิทยาลยั รงั สิต

229 นางสาว ณัฎฐ์ชานนั ท์ วงษ์บุดตะ วทิ ยาลัยบรมราชชนนี (สงขลา) สาขาพยาบาลศาสตร์

230 นางสาว ปานตะวนั ผลมะไฟ คณะการบริหารและการจดั การ สาขาวชิ าเศรษฐศาสตร์
ธรุ กิจและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
231 นางสาว พิชญธิดา สมพรี ะกลู คณุ ทหารลาดกระบงั
คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกจิ จีน
232 นางสาว พิชญส์ ณิ ี มีสวสั ดิ์ มหาวิทยาลัยหวั เฉียวเฉลมิ พระเกยี รติ
คณะการบริหารและการจดั การ สาขาวิชาบรหิ ารธุรกิจ
233 นาย ฉัตรดนยั อนิ ทร์ประสทิ ธ์ิ สถาบนั เทคโนโลยพี ระจอมเกล้าเจา้ คุณทหารลาดกระบัง
234 นาย ธนดล เหลืองทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (หลกั สูตร
235 นาย กฤดิ์ทรพั ย์ สิริปัญจนนท์ นานาชาติ) มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบรุ ี
คณะบริหารและการจดั การนานาชาติ สถาบนั เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุ ทหารลาดกระบงั T1

โรงเรยี นจา่ อากาศ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศลิ ปะการแสดง
มหาวิทยาลัยศรนี ครทิ รวิโรฒ(ประสานมิตร) T2


Click to View FlipBook Version