The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่81ฯ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bokeaw81, 2021-11-08 01:12:54

นิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่81ฯ

โรงเรียนบอ่ แก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชยั ทว”ี อปุ ถัมภ์)

คณะกรรมการนเิ ทศ ติดตาม การเตรยี มความพรอ้ ม
การเปดิ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

โรงเรยี นบอ่ แกว้ ดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศษิ ฏ์ “ชัยทวี”อุปถัมภ)์

นายศกั ดิช์ ยั ไชยแสนท้าว นายวสุกฤต สุวรรณแทน นายสกณุ แกว้ พิกลุ นายวทิ ยา ไชยภมู ิ นางยุวดี ชุมปัญญา
ประธานศูนยเ์ ครอื ข่าย คณะกรรมการติดตาม รองผอ.สพป.สกลนคร เขต ๓ รองประธาน ศึกษานเิ ทศก์
สถานศึกษาธาตุ ตรวจสอบฯ (ก.ต.ป.น.)
กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ เครอื ขา่ ยสถานศกึ ษาธาตุ สพป.สกลนคร เขต ๓
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียนบ่อแกว้ ดงมะไฟมิตรภาพท่ี ๘๑
(พระเทพญาณวิศษิ ฏ์ “ชยั ทวี”อปุ ถัมภ)์

ขอ้ มูลพน้ื ฐาน

วสิ ัยทัศน์ (Vision) เป้าหมาย

โรงเรียนบอ่ แกว้ ดงมะไฟมติ รภาพที่ ๘๑ ๑. ผเู้ รียนได้รับการศึกษาอย่างทว่ั ถงึ และมีคณุ ภาพตามเกณฑ์
(พระเทพญาณวศิ ิษฏ์ “ชัยทวี” อปุ ถัมภ)์ จัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน
๒. โรงเรยี นจัดการศึกษาไดต้ ามมาตรฐานการศกึ ษา
เนน้ ความรคู้ คู่ ุณธรรม ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดยเนน้ ผ้เู รยี นเปน็ สาคญั
มสี ุนทรียภาพ น้อมนาปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
๓. ผเู้ รียนมคี วามร้คู ูค่ ุณธรรม ดารงชวี ิตตามหลกั ปรัชญา
สู่การปฏิบัติ ของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

พนั ธกจิ [ Mission ] ๔. ผ้เู รยี นมีสนุ ทรียภาพ ทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี และกฬี า

๑. ให้ประชากรวยั เรยี นไดร้ ับการศึกษาอย่างทัว่ ถงึ และมีคณุ ภาพ เอกลักษณข์ องสถานศึกษา
๒. จดั การศกึ ษาไดต้ ามมาตรฐานการศกึ ษา โดยเนน้ ผเู้ รียนเปน็ สาคญั
๓. สง่ เสริมผูเ้ รยี นใหม้ คี วามรู้ค่คู ณุ ธรรม ดารงชวี ติ ตามหลักปรชั ญา ถ่ินผู้ไท ย้มิ ใส ไหว้สวย
ของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
๔. สง่ เสรมิ ใหผ้ เู้ รียนมสี ุนทรยี ภาพ ทางด้านศิลปะ นาฏศลิ ป์ ดนตรี และกฬี า อัตลกั ษณ์ของสถานศึกษา

พลานามัยดี มีคณุ ธรรม
น้อมนาปราชญ์ชุมชน ฝึกฝนทักษะวิชาการ

ทำเนยี บข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำ
โรงเรยี นบอ่ แกว้ ดงมะไฟมติ รภำพท่ี 81 (พระเทพญำณวศิ ิษฏ์ “ชยั ทวี”อุปถัมภ์)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สถานศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน ท่ีปรกึ ษาโรงเรียน

นายไพรสันต์ พละศักด์ิ
ผูอ้ านวยการโรงเรยี น

บรหิ ารงานวชิ าการ บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ บริหารงานท่ัวไป

นางปยิ าภรณ์ พละศักดิ์ นางวไิ ลพรรณ กาลจกั ร์ นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์ นางอุดมรัตน์ เฮียงราช
หวั หน้าฝา่ ยวชิ าการ หัวหนา้ งานบคุ คล หัวหน้างานงบประมาณ หวั หนา้ บริหารงานทว่ั ไป

นางมะลิวรรณ เฮยี งราช นางสาวภัครนนั ท์ บุญมาก นางวรางรัตน์ หลา้ สุพรม นางกรณุ า อินทรสิทธ์ิ นางทพิ ย์สดุ า ธิศรี นางสาวบุษรา บุญรกั ษ์ นายแสนภิชาติ อปุ ระ นายไพโรจน์ พันธโ์ ยธิน นายจเร ภสั ดาภรณ์

นายปริญญา คาสดี า นายเนธิพงษ์ อนุ่ อก นายจนั ทรศ์ รี เฉลิมพงษ์ นางสาวสภุ าพร อนุ่ วเิ ศษ

ขอ้ มลู ชัน้ เรียน ขอ้ มูลนกั เรยี น รวม
ณ วนั ที่ ๕ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔
อบ.๒ จานวนนกั เรียนชาย จานวนนักเรียนหญิง ๒๓
อบ.๓ ๑๔
รวม ๑๒ ๑๑ ๓๗
ป.๑ ๙๕ ๒๘
ป.๒ ๒๑ ๑๖ ๑๕
ป.๓ ๑๒ ๑๖ ๒๔
ป.๔ ๗๘ ๒๕
ป.๕ ๑๒ ๑๒ ๑๘
ป.๖ ๑๐ ๑๕ ๓๓
รวม ๑๒ ๖ ๑๔๓
ม.๑ ๑๓ ๒๐ ๒๐
ม.๒ ๖๖ ๗๗ ๒๒
ม.๓ ๑๐ ๑๐ ๒๙
รวม ๑๔ ๘ ๗๑
รวมทงั้ สน้ื ๑๕ ๑๔ ๒๕๑
๓๙ ๓๒
๑๒๖ ๑๒๕

ตอนท่ี ๑
ความพรอ้ มด้านการบริหารจัดการ

สถานศึกษา

๑.บรเิ วณโรงเรียนมคี วามสะอาด ร่มรืน่
มีบรรยากาศทเ่ี อื้อต่อการเรยี นรู้

ภมู ิทัศนด์ า้ นหนา้ โรงเรียน

หอ้ งประชมุ พระพทุ ธเมตตารงั ษี

อาคารพระเทพญาณวิศิษฏ์

สภาพแวดลอ้ มภายในโรงเรียน

อาคารโภชนาคาร

อาคารสอง

อาคารสาม

อาคารสี่

สภาพแวดลอ้ มถนนรอบโรงเรียน

สภาพแวดลอ้ มถนนรอบโรงเรียน

๒.บรเิ วณอาคารเรียน หอ้ งเรียนทุกหอ้ ง
สะอาด ปลอดภยั มีโตะ๊ เกา้ อี้ วัสดุ อุปกรณ์

ท่ีจาเปน็ ครบถ้วนตามความเหมาะสม๓.ห้องปฏิบัติการตา่ งๆ ภายในโรงเรียน
มคี วามพร้อมและสามารถใชใ้ นการจัด

การเรยี นการสอนได้

หอ้ งสมดุ

หอ้ งคอมพวิ เตอร์

หอ้ งคอมพวิ เตอร์ กสทช.

หอ้ งคณิตศาสตร์

หอ้ งวทิ ยาศาสตร์

หอ้ งดนตรี

๔.หอ้ งนา้ หอ้ งส้วม สะอาด
และพร้อมใชง้ าน๕.มีการจดั อาหารกลางวัน
และอาหารเสริม(นม)

ให้กับนักเรยี นครบทกุ คน๖.มเี อกสารหลกั สตู รสถานศึกษาระดับ
ปฐมวยั และหลกั สตู รสถานศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน๗.มีการวางแผนการจัดชั้นเรยี น/
ตารางเรยี น

ตอนท่ี ๒
การดาเนนิ การตามมาตรการการป้องกนั

โรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)

๑.มีการจดั เตรียมแผนเผชิญเหตุ

ของโรงเรียนสาหรับบริหารจัดการของโรงเรยี น

๒.มาตรการคัดกรองวัดไขใ้ หก้ บั นักเรยี น
ครู และผ้เู ข้ามาตดิ ต่อทกุ คนกอ่ นเข้า
สถานศกึ ษา๓.มีนโยบายกาหนดให้นักเรยี น ครู
และผเู้ ข้ามาในสถานศกึ ษาทุกคน
ตอ้ งสวมหน้ากากผา้ หรอื หนา้ กากอนามยั

๔.มีจุดล้างมือดว้ ยสบู่ อย่างเพยี งพอ
และมีการจดั วางเจลแอลกอฮอลส์ าหรบั

ใช้ทาความสะอาดมือบริเวณทางเข้า
อาคารเรียนหนา้ ประตู หอ้ งเรียนทางเขา้

โรงอาหาร อยา่ งเพียงพอ


Click to View FlipBook Version