The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-Book-อียิปต์จริง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kornnika_32, 2022-09-05 03:39:42

E-Book-อียิปต์จริง

E-Book-อียิปต์จริง

E - Book

อารยธรรมอียิ ปต์

นางกรณิ กา แกว้ หาญ รายวิ ชา ชั้ปนรมะัธวยัตมิ ศศาึ กสษตารป์ ี 1ที(่ ส532102)
กลุ่มสาระการเรียนรู ้สั งคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

คา นา ส า ร บั ญ

ห นัง สื อ e –book เ ป็ น ส่ ว น ห น่ึ ง ข อ ง ร า ย วิ ช า เร่ือง หน้า
ประวัติศาสตร์ 1 ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
การศึกษาความรู้ที่ไดจ้ ากเรื่องสงครามโลกคร้ังที่ 1 เพื่อไดน้ าความรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน 1
ไปใชใ้ นการต่อยอดในการเรียน ความเป็ นมาอารยธรรม 3

ผู้จัด ท า ไ ด้เ ลื อ ก หั ว ข้อ น้ี ใ น ก า ร ท า e - book การแบ่งยคุ สมยั อารยธรรม 5
เน่ืองมาจากเป็ นเร่ืองน้ีน่าสนใจ รวมถึงเป็ นการท่ีขา้ พเจา้ ตอ้ งการ
อยากให้ผูเ้ รียนไดศ้ ึกษา และใช้เทคโนโลยีในการจดั การเรียนการ ส่ิงสาคญั ของอารยธรรม 9
สอน ผจู้ ดั ทาหวงั วา่ e - book เล่มน้ีจะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์
แก่ผอู้ ่านทุก ๆ ท่าน แบบทดสอบหลงั เรียน 23

แบบประเมินความพ่ึงพอใจการใชส้ ื่อการสอน 24

1 2

แบบทดสอบก่อนเรียน เรอ่ื ง อารยธรรมอียิ ปต์

3 4

ความเป็ นมาของอารยธรรม อียิ ปต์

อารยธรรมอยี ตี ์
- เต็ นอารยธรรมล่มุ นา้ ไนล(Nile)
- มีตัญหานา้ ท่วมในทุกตี

ภาคเหนอื- ที่์้ังอารยธรรมอยีต์ทางภูมิศาส์ร มีพรมแดนทางธรรมชา์ช่วยต้องกันทางใ์้

ทาง์ะวนั ์ก เต็ นทะเลทราย ทาง์ะวนั ออก และทาง์อนเหนือ เต็ นทะเล ทาให้อารย
ธรรมอยี ตี ์ถูกรุกรานจากชา์ิอื่นได้ยาก ส่งผลให้อารยธรรมอียตี ์มีการพฒั นาอย่าง
์่อเน่ืองยาวนานไม่ขาดช่วง

5 6
1.ยุ คเริ่มแรก
2.ยุ คเก่า
ภาพ สัญลักษณก์ ารรวมอาณาจักร
- เป็นยคุ พีระมดิ (Pyramid Age)
- รวมอียีตี ์บน(Upper Egypt) ์อนใ์้ และ
อียีตี ์ล่าง(Lower Egypt) ์อนเหนือ ตากแม่น้า - เรม่ิ สรา้ งพรี ะมิด(Pyramid) และ มีการ
ไนลเขา้ ดว้ ยีกนั สรา้ งพีระมดิ อย่างกวา้ งขวาง
- เมเนส(Menes) ผนู้ ารวมอาณาจกั ร ์้งั
ศูนยีกลางการตกครองท่ี เมมฟิ ส(Memphis) - พรี ะมดิ ท่ีใหญ่ท่ีสดุ คือ พรี ะมดิ ฟาโรหค์ ฟุ ู
(Khufu) ท่ีเมืองกิซา(Giza)

7 4. ยุ คใหม่ 8

3. ยุ คกลาง ภาพ ชนช้ันสูงในสังคมยคุ ใหม่

- 2000-1500 B.C. - ขบั ไลพ่ วก พวกฮกิ โซส(Hyksos) ออกไปจากอียีปต์
- ยา้ ยเมืองหลวงมาใกลป้ ากแม่นา้ ไนล์ - สมยั ขยายอาณาเขตดนิ แดนกวา้ งขวาง ยคุ จกั รวรรดิ(Empire)
- เป็นยคุ ทองดา้ น เศรษฐกิจ การคา้ วรรณคดี การสรา้ งเข่ือน - สมยั จกั รวรรดิ
- เป็นยคุ รุง่ เรอื งสดุ - ศนู ยก์ ลางการปกครองอย่ทู ่ีเมืองธีบส์ (Thebes)
- ขดุ คลองเช่ือมทะเลแดงแมน่ า้ ไนล์ ทะเลเมดิเตอเรเนียน - ดงึ อ านาจการปกครองมาอยทู่ ่ีฟาโรหม์ ากขนึ้
- สมยั อเมนเนมเฮต ท่ี 1 (Amenemhet I) เป็นยคุ ทองของอียีปต์ - เรม่ิ ใชร้ ถศกึ เทียมมา้ และ อาวธุ ท่ีทาดว้ ยเหล็ก
ชว่ งนี้

- ช่วงปลายถกู พวกฮกิ โซส(Hyksos) ซง่ึ เป็นชนตา่ งชาตเิ ขา้ มาปกครอง

ภาพ สังคมยุคกลาง

อกเฉยี งเหนอื

9 สิ ่ งสาคัญของอารยธรรมอียิ ปต์ 10

11 2. วรรณกรรม 12

1. อักษร - วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ งกบั ศาสนา บทสวด คมั ภีร์ เชน่ คมั ภีรแ์ ห่งผตู้ าย
หรอื คมั ภีรม์ รณะ (Book of Dead) การถึงผลงานคณุ งามความดี
- มีอกั ษรภาพ ท่ีเรยี กวา่ เฮียโรกีรีฟฟิก (Hieroglyphics) เม่ือ ของผตู้ าย เพ่อื รอรบั การตดั สินจากเทพโอซริ สิ และ กลา่ วถงึ ความเช่ือท่ี
ประมาณ 3000 B.C. ตอ้ งปฏิบตั ิเม่ืออยใู่ นยมโลก
- สมยั อียีปตโ์ บราณใครท่ีอ่านตวั อกั ษรเฮียโรกีรีฟฟิก ได้ สามารถทางาน
เป็นขนุ นาง อาลกั ษณ์ ตอนแรกถกู ใชใ้ นหมนู่ กั บวช - วรรณกรรมท่ีไม่เก่ียวกบั ศาสนา เช่น งานเขียนตามเสา หรอื กาแพง
- ศิจารกึ โรเซตตา้ (Rosetta) ท่ีพบใน ค.ศ. 1799 ซง่ึ มีการบนั ทกึ ผนงั ในพรี ะมิด เป็นตน้
อกั ษรเฮียโรกรฟี ฟิกกบั อกั ษรกรกี ฟรองซวั ส์ ชองโพลี
ยอง(Jean-Francosis Champollion) ใชก้ ารคน้ ควา้ เทียบ
กบั อกั ษรกรโบราณและตีความอกั ษรเฮียโรกีรีฟฟิก ไดส้ าเรจ็ ในปี ค.ศ.
1822

13 4. การแพทย์ 14
3. คณิ ตศาสตร์
- ทนั ตแพทย์ ศลั แพทย์ การปรุงยา

- การคิดค่าไพ(pie) = 3.14 - ภาพ การทามมั ม่ี

15 16

5. สถาปั ตยกรรม ภาพ พีระมดิ

- เช่น พรี ะมิด วหิ ารขนาดใหญ่
วหิ ารบชู าเทพเจา้

- สะทอ้ นความย่งิ ใหญ่ของฟาโรห์
- พรี ะมิด(Pyramid) สรา้ ง
ดว้ ยหินทราย

17 18
6. ประติ มากรรม
ภาพ มมั ม่ี
- ประดบั วหิ าร และ พรี ะมดิ รปู ปนฟั้ าโรหส์ ฟิงซ์ (Sphinx) สตั วศ์ กั ดสิ์ ิทธิ์
- การทามมั ม่ี(Mummy) ความเจรญิ ดา้ นการเก็บรกั ษาศพ ตอบสนอง
ความเช่ือในเร่อื งชีวติ หลงั ความตาย วา่ ฟาโรหค์ ือเทพเจา้ และตอ้ งฟื้นคืนชีพ

ภาพ สฟิงซ์ (Sphinx)

19 20
7. ระบบชลประทาน

- เน่ืองจากเป็นอารยธรรมล่มุ นา้ ตง้ั ปากแม่นา้ ไนล์ มกั เกิดนา้ ทว่ มทกุ ปี การ
พฒั นาระบบชลประทาน การขดุ คลองส่งนา้ ไปใชใ้ นการเกษตร ใชใ้ นการดารงชีพ

21 22
8. ปฏิ ทิ น

9. กระดาษปาปิ รุ ส

ปฏิทิน คดิ ปฏิทินแบบสรุ ยิ คติ แบง่ 1 ปี 365 วนั กระดาษปาปิรุส(Papyrus) เป็นกระดาษท่ีทามาจากตน้ ออ้ ตน้ กก

23 24

แบบทดสอบหลงั เรียน เรื่องอารยธรรมอียิปต์ แบบประเมินความพ่ึงพอใจการใชส้ ื่อการสอน เร่ืองอารยธรรมอียิปต์

E - Book

อ า ร ย ธ ร ร ม อี ยิ ป ต์


Click to View FlipBook Version