The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ana Moin, 2019-12-19 22:33:17

PANDUAN DIALOG PRESTASI_3edited dis

PANDUAN DIALOG PRESTASI_3edited dis

PANDUAN
DIALOG PRESTASI

SEKOLAH

Disediakan oleh: Sektor Pembelajaran, JPN Pahang

PENGENALAN

DIALOG PRESTASI

Apa Itu Dialog Prestasi?

Dialog Prestasi (DP) adalah salah satu
program utama dalam pelaksanaan
Program Transformasi Daerah (DTP). DP
merupakan satu forum yang dilaksanakan
di semua peringkat, dari KPM hingga ke
sekolah bagi membincangkan prestasi
pendidikan berdasarkan data dan fakta
serta disusuli dengan tindakan yang
mantap dan berfokus bagi mencapai
sasaran KPI.

TREY

research

OBJEKTIF DP:

1. Fokus dan akauntabiliti: memastikan
organisasi fokus kepada penyampaian dan
memastikan akauntabiliti (positif dan
negatif)

2. Memantau prestasi: memastikan sistem
berada pada landasan yang betul untuk
mencapai aspirasi

3. Mengenal pasti masalah: mengemukakan
isu – isu yang menghalang kemajuan dan
menganalisis data untuk menentukan punca

4. Penyelesaian masalah dan sokongan:
menyediakan forum untuk membincangkan
cara untuk mengatasi cabaran dan
berkongsi amalan terbaik

5. Memajukan isu: memajukan isu – isu yang
perlu diselesaikan kepadan pihak
pengurusan atasan yang lebih tinggi

TREY

research

Fokus DP:

SEKOLAH RENDAH DAN SEKOLAH
MENENGAH

1. Sekolah Rendah:
a.Mencapai Tahap Penguasaan
Minimum (MTM): semua mata
pelajaran perlu MTM
b.Belum Mencapai Tahap Minimum
(BMTM): sekurang –kurangnya 1
mata pelajaran MTM
c.Cemerlang

2. Sekolah Menengah:
a.LMS: Layak mendapat sijl (LMS)
b.Cemerlang

TREY

research

DIALOG PRESTASI DI SEKOLAH:

• DP SEKOLAH
• DP PANITIA

• DP MURID - GURU MATA PELAJRAN (MP)
• DP MURID - GURU KELAS
• DP IBU BAPA/ PENJAGA

TREY

research

PANDUAN DIALOG PRESTASI SEKOLAH

DP:
IBU BAPA

DP: DP:
MURID – GURU MP MURID- GURU KELAS

DP: PANITIA

DP:
SEKOLAH

TREY

research

DIALOG
PRESTASI:

MURID BERSAMA
GURU MATA
PELAJARAN

TREY

research

DP: Murid-Guru

SEBELUM DP: PENYEDIAAN DATA

1.Dapatkan MARKAH MULA
iaitu markah PAT sebelumnya/
Ujian 1(TOV)

2.Sediakan MARKAH TARGET
(ETR/ OTI)

3.Dapatkan beza markah
TARGET – UJIAN/
PEPERIKSAAN

DP: Murid-Guru

SEBELUM DP: MENENTUKAN KATEGORI

Cari beza markah TARGET – UJIAN/ PEPERIKSAAN

KATEGORI 1 KATEGORI 3
 BezaLebih 20 markah
 Jauh dari ‘on track’ • Beza 0-8 markah
 Semak semula ETR • Murid ‘on track’
 rendahkan ikut kemampuan
KATEGORI 4
murid
• Beza markah kurang daripada ‘0’
KATEGORI 2 . • Markah UP melebih target
• Semak semula ETR
• Beza 9-20 markah • Jika perlu tinggikan markah ETR
• Murid tidak ‘on track’

* Julat markah bagi menentukan ketegori adalah cadangan, pihak sekolah bolTehREY
membuat pengubahsuaian research

DP: Murid-Guru

Add a footer TREY

research

DP: Murid-Guru

SEMASA DP: MENGIKUT KATEGORI ATAU INDIVIDU

KATEGORI 1 &2 KATEGORI 3
• Beri kata – kata semangat dan jangan
• Ucapan tahniah. Nyatakan mereka ‘on
putus asa track’ / tersasar sedikit dari target,
• Nyatakan markah mereka tersasar dari
• Mencari punca/ isu: (sama seperti
target, bincang bersama murid untuk kategori 1&2)
tetapkan target baharu sekiranya perlu.
• Mencari punca/ isu: KATEGORI 4
• Murid : Kehadiran/ disiplin/cinta
• Guru: PdPc/ sikap • Ucapan tahniah kerana murid telah
• Ibu bapa/ penjaga: masalah keluarga/ mencapai target yang disasarkan

kemiskinan • Jika perlu buat semakan semula
• Rakan bersama murid penetapan target
baharu.
• Persekitaran
• Sekiranya perlu, rujuk kaunselor • Mencari punca/isu: (sama seperti
kategori 1&2)

TREY

research

DP: Murid-Guru

SELEPAS DP: ANALISIS ITEM

 Kumpulkan kertas soalan murid mengikut kategori/ kelompok
 Buat analisis subtopik / kemahiran bagi kategori murid.
 Sediakan intervensi yang berfokus.
 Mulakan intervensi dengan perkara/ kemahiran yang paling mudah dicapai.
 Fokus kepada subtopik/ subtajuk yang lemah.
 Senaraikan minimum silibus perlu dikuasai untuk lulus.
 Kategori 1& 2 : pemulihan/ pengukuhan
 Kategori 3& 4: pengukuhan/ pengayaan

CARTA ALIR : DP MURID –GURU MATA PELAJARAN

DATA • TOV/ ETR/ OTI
• UP1/UP2/UP3

• Intervensi berfokus INTERVENSI MEMBUAT K1: > 20: Tertinggal jauh
• Fokus tajuk/ kemahiran PERBANDINGA K2: 9-20: Lari sedikit
K3: 0-8: ‘On track’
yang mudah dicapai N K4: <0: melepasi target
• Tidak terlalu lama
• Fokus: dalam bilik darjah

• Analisis item: subtopik/ ANALISIS DP • Beri kata semangat
ITEM • Bincang markah target&
kemahiran
• Senaraikan minimum silibus yang dicapai
• K1&K2: Pemulihan/ • Mencari punca/ isu

Pengukuhan
• K3&K4: pengukuhan/

Pengayaan

Add a footer TREY

research

DIALOG PRESTASI:

MURID BERSAMA
GURU KELAS

DP: Murid-Guru Kelas

SEBELUM DP: PENYEDIAAN DATA

 Sediakan markah Ujian/ Peperiksaan
SEKOLAH RENDAH

 Kenal pasti & catat markah murid BMTM 1& 2 mata
pelajaran.

 Kenal pasti murid BMTM semua mata pelajaran.
Catatkan markah bagi 2 mata pelajaran yang hampir
lulus (NEAR MISS LULUS).

 Kenal pasti murid, 1 & 2 mata pelajaran belum
mencapai A (FOKUS CEMERLANG)

SEKOLAH MENENGAH
 Kenal pasti & catat markah murid belum LMS
 Kenal pasti murid, 1 & 2 mata pelajaran belum

mencapai A (FOKUS CALON CEMERLANG)

DP: MURID – GURU KELAS

SEMASA DP : INDIVIDUATAU KUMPULAN

FOKUS GAGAL 1MP, 2MP DAN BMTM SEMUA MP (REN)

FOKUS BELUM LMS (MEN)
 Terangkan status mereka, mata pelajaran yang menjadi FOKUS UTAMA
 Mencari punca/ isu:

 Kehadiran
 Disiplin
 Guru mata pelajaran
 Keluarga
 Diri sendiri
 Persekitaran
 Tingkatkan harapan murid/ keyakinan dalam diri murid
 Fahami harapan murid kepada guru kelas/ guru mata pelajaran/ rakan/ibu bapa/dll
 Nyatakan harapan ibu bapa/ guru/ sekolah dan masyarakat
 Buat perjanjian (MOU) apa yang boleh diusahakan oleh murid mengikut kemampuan

mereka
 Sekiranya perlu, rujuk kaunselor

Add a footer TREY

research

CARTAALIR: DP MURID –GURU KELAS

INTERVENSI: 4 DATA:
Bincang bersama pihak
pentadbir sekiranya ada isu 1 • UP1/UP2/UP3
disiplin/ kehadiran/dll
ANALISIS:
DP: 3
• Beri motivasi 2 • BMTM 1&2 MP
• Terangkan status • BMTM semua MP: yang
• MP yang menjadi fokus hampir lulus 1&2 MP
• Mencari punca/ isu

TREY

research

DIALOG
PRESTASI:

PANITIA

DP: PANITIA

SEBELUM DP:
PENYEDIAAN DATA

Tidak menepati Masih ramai
target gagal

DP: PANITIA

SEMASA DP

1. Buat semakan di HC1.
2. Dapatkan senarai murid yang GAGAL dari guru mata pelajaran.
3. Tentukan murid dalam KATEGORI 1. Bincangkan apakan tindakan yang

dicadangkan oleh guru. Sekiranya ada isu, bincang untuk langkah penyelesaian.
4. Ulang untuk murid gagal dalam KATEGORI 2.
5. Dapatkan senarai POTENSI CEMERLANG. Bincang sekiranya ada isu untuk

langkah penyelesaian.
6. Fokus kepada murid BMTM 1 & 2 MATA PELAJARAN.
7. Fokus kepada murid yang BMTM SEMUA MATA PELAJARAN. Fokus

murid yang mempunyai markah hampir lulus.
8. Fokus kepada murid LMS.
9. Bincang analisis item mengikut kategori.
10.Bincang isu yang telah dikenal pasti semasa DP guru mata pelajaran..
11.Rancang intervensi yang bersesuaian
12.Ulang proses untuk near miss CEMERLANG.

Add a footer TREY

research

DIALOG PRESTASI:
SEKOLAH

DP : SEKOLAH

SEKOLAH RENDAH

 Fokus kepada murid BMTM 1 & 2 MATA PELAJARAN. Dapatkan senarai nama murid.
 Fokus kepada murid yang BMTM SEMUA MATA PELAJARAN. Murid yang mempunyai markah

hampir lulus merupakan target panitia.

SEKOLAH MENENGAH

 Fokus kepada murid LMS. Dapatkan senarai gagal Sejarah/ gagal BM/ gagal BM dan Sejarah.

UMUM

 Dapatkan senarai murid yang GAGAL.
 Tentukan murid dalam KATEGORI 1. Bincangkan apakan tindakan yang dicadangkan oleh guru. Sekiranya

ada isu bincang untuk langkah penyelesaian.
 Ulang untuk murid dalam KATEGORI 2. Bincang apakah tindakan yang dicadangkan oleh guru. Sekiranya

ada isu bincang untuk langkah penyelesaian.
 Dapatkan senarai CALON CEMERLANG. Pastikan kategori mana. Bincang apakah tindakan yang

dicadangkan oleh guru. Sekiranya ada isu,bincang untuk langkah penyelesaian
 Bincang isu yang telah dikenal pasti semasa DP guru mata pelajaran dan guru kelas.
 Dapatkan cadangan intervensi daripada Panitia/ guru mata pelajaran/ guru kelas

TREY 22

research

DIALOGPRESTASI KALIKE-2

PLAN DO CHECK ACTION (PDCA)
Semakan markah & intervensi.

Fokus murid 1&2 mata pelajaran BMTM
Fokus murid semua mata pelajaran BMTM

Fokus murid LMS

GLOSARI

• TOV Take Off Value/ Nilai mula • PAT Peperiksaan Akhir Tahun
• DP Dialog Prestasi
• ETR Expected Targeted Result • MP Mata Pelajaran
• UP Ujian Pengesanan
• OTI Operational Targeted Increment • LMS Layak Mendapat Sijil
• HC1 Profil mata pelajaran
• MTM Melepasi Tahap Penguasaan
Minimum

• BMTM Belum Melepasi Tahap Minimum

• HC Headcount

Add a footer TREY 24

research

DOKUMEN TAMAT

• ril Hansson
Sektor Pembelajaran
JPN Pahang

• ril Hansson TREY 25

Add a footer research


Click to View FlipBook Version