The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hidayah abd mutalib, 2019-12-23 19:36:12

Buku Pengurusan Sekolah SMaSH 2020

Buku Pengurusan Sekolah SMaSH 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT

1 Isi Kandungan i - ii

2 Profil Am Sekolah 1

3 Kata Alu-aluan Pengetua 2

4 Rukun Negara 3

5 Visi, Misi, Matlamat, Piagam Pelanggan, Falsafah Sekolah, Falsafah Pendidikan 4
Kebangsaan

6 Program Sekolah Transformasi 2025 (TS25) 5

7 Hala Tuju Sekolah 6

8 Sejarah Sekolah 7

9 UMUM 8

• Pelan Sekolah 9

• Kedudukan Kelas-kelas 10

• Mata Pelajaran Elektif Menengah Atas 2020 11

• Mata Pelajaran Elektif Menengah Rendah 2020 12

• Pelaporan Markah Peperiksaan Menengah Rendah 13

• Pelaporan Markah Peperiksaan Menengah Atas 13

• PBS Kerangka Standard Prestasi 13

10 TAKWIM 14

• Kalendar 2020 15

• Hari Kelepasan Am Persekutuan dan Negeri Selangor 2020 16

• Takwim Persekolahan 2020 17

• Analisis Cuti Perayaan 2020 18

• Takwim Ujian dan Peperiksaan Dalaman Sekolah 2020 18

• Takwim Peperiksaan/Pentaksiran 2020 19

• Takwim Pengumuman Peperiksaan 2020 19

• Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Tahun 2020 20 - 25

• Takwim Aktiviti Tahunan Sekolah 2020 26 - 37

11 PENTADBIRAN 38

• Senarai Nama Pentadbir 39

• Senarai Nama Guru Kanan Mata Pelajaran 39

• Senarai Nama Guru Pendidikan Khas 39

• Senarai Nama Guru Sesi Pagi 2020 40 - 41

• Senarai Nama Guru Sesi Petang 2020 42

• Senarai Nkama Guru Kelas, Guru Pembantu dan Penyelaras Tingkatan Sesi Pagi 43

• Senarai Nama Guru Kelas dan Pembantu Pengurusan Murid KPKP 43

• Senarai Nama Guru Kelas, Guru Pembantu dan Penyelaras Tingkatan Sesi Petang 44

• Senarai Nama Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) 45

• Jadual Bertugas Pentadbir 46 - 47

• Senarai Nama Guru Bertugas Mingguan Sesi Pagi dan Petang 48

• Carta Organisasi Pengurusan Pentadbiran dan Perkhidmatan 49

• Senarai JK Pengurusan Pentadbiran dan Perkhidmatan 50 - 55

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis i|

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT
56
BIL PERKARA 57
12 KURIKULUM
58 - 63
• Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum
• Senarai JK Pengurusan Kurikulum 64
13 HAL EHWAL MURID 65
• Carta Organisasi Pengurusan Hal Ehwal Murid
• Senarai JK Pengurusan Hal Ehwal Murid 66 - 72
14 KOKURIKULUM 73
• Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum 74
• Senarai JK Pengurusan Kokurikulum
• Pengurus dan Jurulatih Pertandingan Koakademik Peringkat Daerah 75 - 82
• Pengurus dan Jurulatih Sukan dan Permainan (MSSD)
• Jadual Mesyuarat Penyelarasan Kejohanan MSSD Kuala Langat 83
15 HUBUNGAN LUAR
• Senarai AJK Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) 84
• Senarai AJK Badan Kebajikan Ibu Bapa Pendidikan Khas 85
• Senarai AJK Kelab Guru dan Kakitangan
• Penyelaras Perhubungan 86
87

87
88

88

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis ii |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

PROFIL AM SEKOLAH

1. Kod Sekolah: BEB 1073
2. Nama Sekolah dan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI MANGGIS
Kg. Sungai Manggis, 42700 Banting, Selangor Darul Ehsan.
Alamat Sekolah:
3. No. Pendaftaran Tiada 4. Gred Sekolah: B

Sekolah SMK 5. Sesi: Pagi dan Petang
4. Jenis Sekolah: Beroperasi 7. Peringkat Sekolah: Menengah Rendah dan Atas
6. Status Sekolah: Sekolah Kerajaan 9. Jenis Murid: Lelaki dan Perempuan
8. Jenis Bantuan: Luar Bandar 11. Lokasi Semasa: Bandar
10. Lokasi Pendaftaran: Bahasa Melayu 13. Tarikh Tubuh: Tahun 1954
12. Bahasa Penghantar: Bangunan Sendiri 15. Koordinat: X - 101.536914
14. Status Bangunan: Y - 2.826244
Tiada 17. Tarikh Daftar
16.Lembaga Pengelola LPS: Tiada
Sekolah:
- Integrasi Kelas Khas Pembelajaran (BP) 03-31801461
18. Label Sekolah: smksungaimanggis.blogspot.com
- Transformasi DG 52
19. No Telefon: 515A
21. Emel: 03-31871035 20. No. Faks: 13
23. Nama Pengetua: 40
25. Keluasan Sekolah: [email protected] 22. Laman Web:
27. Bilangan Guru:
29. Bilangan Murid: Ibrahim bin Yaacob 24. Gred Jawatan:

8.53 ekar / 3.45 hektar 26. No. Lot

84 28. Bilangan AKP:

864 (Disember 2019) 30. Bilangan Kelas:

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 1|

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

KATA ALU-ALUAN PENGETUA

Assalamualaikum W.B.T. dan Selamat Sejahtera.
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang.
Bersyukur kita kehadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bertemu semula dalam sesi
persekolahan tahun 2020. Ucapan khas dan istimewa ditujukan kepada semua guru yang dapat kembali bertugas
di SMK Sungai Manggis. Ucapan selamat datang juga ditujukan kepada guru-guru baharu yang ditempatkan di
sekolah ini.
Para guru yang dikasihi,
Tugas utama seorang guru ialah mendidik dan mengajar anak-anak murid supaya menjadi insan yang sempurna
dan berjaya. Adalah menjadi tanggung jawab kita untuk berkhidmat dengan penuh komitmen untuk melahirkan insan
yang terdidik sesuai dengan pernyataan Visi, Misi dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Memang tidak dinafikan dalam proses memberi pendidikan, kita sering berhadapan dengan pelbagai dugaan dan
cabaran sama ada dari segi tugas dan juga karenah anak murid. Seorang guru yang bijak pasti akan dapat
melaluinya dengan tenang dan berhemah.
Di SMK Sungai Manggis, kita menetapkan satu matlamat yang ingin dicapai oleh warga sekolah iaitu Sekolah
Berkualiti. Aspek kualiti sekolah merangkumi kualiti pemimpin, kualiti pentadbiran, kualiti guru, kualiti persekitaran
dan kualiti PIBG. Kepimpinan berkesan, pengurusan organisasi mesra, cepat dan tepat, persekitaran selamat, bersih
dan kondusif, guru berkualiti dan PIBG aktif menjadi teras utama matlamat sekolah. Kesepaduan 5 aspek kualiti tadi
diharap dapat mencapai pula satu harapan kita untuk menjana Kemenjadian Murid. Aspek kemenjadian murid yang
kita hasratkan ialah setiap murid akan memiliki sahsiah yang unggul, disiplin yang terpuji, kokurikulum yang
cemerlang dan akademik yang terbilang selaras dengan pernyataan standard dalam SKPMg2. Murid yang dididik
secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam
penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri.
Akhir kalam saya merakamkan jutaan terima kasih kepada semua Guru Penolong Kanan, Ketua Bidang, guru-guru
serta staf sokongan yang berjaya menyedia dan menerbitkan BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020. Saya doakan
agar semua guru dan seluruh warga SMK Sungai Manggis dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan ini dengan
penuh tanggungjawab dan komited demi kecemerlangan sekolah kita.
Sekian, terima kasih.

“SEKOLAHKU SATU MATLAMAT SATU HARAPAN”

(ENCIK IBRAHIM BIN YAACOB)
Pengetua
SMK Sungai Manggis

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 2|

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat
di kalangan seluruh masyarakatnya;
OUR NATION, MALAYSIA, being dedicated to achieving a greater unity of all her peoples;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
To maintaining a democratic way of life;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil
dan saksama;
To creating a just society in which the wealth of the nation shall be equitably shared;
Menjadi satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dengan pelbagai corak;
To ensuring a liberal approach to her rich and diverse cultural traditions;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
To building a progressive society which shall be oriented to modern science and technology;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai
cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut;
We, her peoples, pledge our united efforts to attain these ends guided by these principles:

Kepercayaan kepada Tuhan
Belief in God
Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Loyalty to King and Country
Keluhuran Perlembagaan
Upholding the Constitution
Kedaulatan Undang-undang
Rule of Law
Kesopanan dan Kesusilaan
Good Behaviour and Morality

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 3|

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAN SUNGAI MANGGIS

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi
Negara

MATLAMAT

• Melahirkan bangsa Malaysia yang taat dan bersatu padu
• Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera
• Menyediakan sumber tenaga untuk keperluan kemajuan negara
• Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia

PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji dan berusaha untuk:
• Memastikan semua murid dan guru yang ditempatkan di sekolah ini mendapat layanan yang adil dan
saksama dalam semua hal;
• Memastikan semua murid di sekolah ini dapat meneruskan persekolahan sehingga tamat tingkatan 5;
• Memberi layanan yang memuaskan hati ibu bapa dan pelanggan yang berurusan dengan pihak sekolah;
• Berusaha meningkatkan kecemerlangan sahsiah, disiplin, kokurikulum dan akademik semua murid
sekolah ini;
• Sentiasa bersikap terbuka dan sedia menerima pandangan, cadangan dan teguran yang membina
daripada semua pihak demi mencapai kecemerlangan sekolah;

FALSAFAH SEKOLAH

Sentiasa berusaha untuk memberikan pendidikan yang seimbang, menyeluruh dan bersepadu kepada murid-

muridnya, mengikut potensi dan kebolehan masing-masing, supaya menjadi individu yang sentiasa berusaha untuk
mencapai kesempurnaan diri, berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Dengan demikian mereka
akan dapat memainkan peranan dan memberi sumbangan yang positif, sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan dan aspirasi negara yang mampu menyumbang khidmat bakti kepada diri, ibu bapa, masyarakat,
agama, bangsa dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 4|

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)

Pengenalan
Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan
Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Melalui TS25 adalah diharapkan
sekolah yang terlibat berupaya mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan
serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.
TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui:

➢ Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan,
➢ Disokong kepimpinan yang berkualiti/berwawasan,
➢ Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi
➢ Komitmen komuniti yang padu.
Objektif
✓ Mengenal pasti konsep dan amalan PdP terbaik,
✓ Membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada

pembimbing,
✓ Membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid.
Matlamat
Berdasarkan kepada tiga objektif TS25, maka KPM telah menetapkan tiga matlamat utama yang perlu dicapai oleh
semua sekolah di Malaysia pada tahun 2025, iaitu:
• Memantapkan kepimpinan sekolah,
• Memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran,
• Mengukuhkan pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid
Pelaksanaan
Kohort pertama (1.0) dilaksanakan pada tahun 2016 yang melibatkan 100 buah sekolah terpilih di seluruh negara
termasuklah SMK Sungai Manggis. Sebanyak 100 buah lagi sekolah baharu dipilih pada tahun 2017 dan 400
buah lagi pada tahun 2018. Untuk tahun 2019 sebanyak 600 buah sekolah baharu dipilih di bawah kohort 4 (4.0).
Secara keseluruhannya sehingga tahun 2019 sebanyak 1200 buah sekolah terlibat di bawah program ini.
Rakan ELIT
Rakan Educational Leadership and Instructional Team (ELIT) yang terlibat dalam pelaksanaan program ini terdiri
daripada Institut Pendidikan Guru (IPG), Institut Aminuddin Baki (IAB), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat
Pendidikan Daerah (PPD), SIPartner+ dan SISC+, Pengetua dan Guru Penolong Kanan. Masing-masing pihak
mempunyai peranan tersendiri ke arah pencapaian objektif dan matlamat TS25. Antara peranan yang digariskan
ialah
▪ Membangunkan Pelan Intervensi Transformasi Sekolah (PinTas),
▪ Memberi bimbingan dan melaksanakan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) kepada PGB

dan guru,
▪ Membantu dan memberi sokongan kepada sekolah TS25,
▪ Menyediakan laporan prestasi sekolah TS25.

Melangkah ke Hadapan Memacu Transformasi Penggerak Pembelajaran Bermakna

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 5|

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

HALA TUJU SEKOLAH

Hala tuju sekolah diterjemahkan dalam satu slogan “Sekolahku Satu Matlamat Satu Harapan”

Sekolahku >> sebuah institusi pendidikan yang diwujudkan sebagai satu tempat untuk memberi pendidikan
kepada murid-murid.

Komponen sekolah:

• Pengetua
• Guru
• Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)
• Pengawal Keselamatan
• Pekerja Pembersihan
• Pengusaha dan Pekerja Kantin
• Bangunan
• Padang
• Persekitaran

Satu Matlamat >> sebagai sebuah institusi pendidikan SMK Sungai Manggis mempunyai satu matlamat
iaitu menjadi sebuah sekolah yang berkualiti dalam memberi pendidikan kepada murid-murid yang
merangkumi aspek:

o Kepimpinan Berkesan
o Pengurusan Organisasi Mesra, Cepat dan Tepat
o Persekitaran Selamat, Bersih dan Kondusif
o Guru Berkualiti
o PIBG Aktif

Satu Harapan >> sebagai sebuah institusi pendidikan SMK Sungai Manggis berhasrat untuk melahirkan
murid-murid yang hebat dalam sudut Kemenjadian Murid yang merangkumi aspek:

o Sahsiah Unggul
o Disiplin Terpuji
o Kokurikulum Cemerlang
o Akademik Terbilang

Tagline Sekolah

SMaSH (Sungai Manggis Sekolah Hebat)

Apabila matlamat dan harapan sekolah dapat dicapai, maka SMK Sungai Manggis akan menjadi sebuah
sekolah yang hebat sama ada di peringkat daerah ataupun negeri mahupun di peringkat kebangsaan.

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 6|

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SEJARAH SEKOLAH

SMK Sungai Manggis telah ditubuhkan pada tahun 1954 dan dikenali sebagai
Trade School Telok Datoh – Kuala Langat. Sekolah ini telah dirasmikan pada 26 Januari 1958
oleh DYMM Sultan Selangor, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alauddin
Sulaiman Shah. Pada tahun 1958 – 1960 sekolah ini telah berfungsi sebagai Trade School
(Sekolah Pertukangan) di bawah kelolaan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar.
Pada tahun 1961 – 1968 sekolah ini berfungsi pula sebagai Secondary Continuition School
(Sekolah Pelajaran Lanjutan) untuk menampung pelajar Melayu yang gagal dalam peperiksaan
darjah VI dalam bidang vokasional. Pada tahun 1968 – 1972 sekolah ini ditutup dan terbiar tanpa
operasi.

Pada tahun 1972 sekolah ini telah dibuka semula sebagai cawangan SMJK (Inggeris)
Telok Datok (kini dikenali sebagai Kolej Vokasional Sultan Abdul Samad). Pada tahun 1973,
sekolah ini dikenali sebagai SMJK (Inggeris) Sungai Manggis. Pada tahun 1980 sekolah ini
dikenali sebagai Sekolah Menengah Sungai Manggis dan Sekolah Menengah Kebangsaan
Sungai Manggis pada tahun 1998.

Selepas dibuka semula pada tahun 1972, sekolah ini telah diterajui oleh tiga belas orang
Pengetua, iaitu:

1 Encik Conrad De Silva Jan. 1972 – Dis.1972
2 Tuan Haji Mansur bin Gaban Jan. 1973 – Dis. 1979
3 Encik Wong Youn Ha Jan. 1980 – Feb. 1986
4 Encik Salehudin bin Said Feb. 1986 – Feb. 1988
5 Tuan Haji Latif bin Haji Kasim Apr. 1988 – Jun 1992
6 Encik Muhd Hamzah bin Md Jamil Jun 1992 – Nov. 199)
7 Encik Muhd Aslar bin Muhd Yahya Nov. 1993 – Dis. 1995
8 Tuan Haji Abdul Wahid bin Takat Dis. 1995 – Jan. 1998
9 Puan Hajah Azizah binti Nordin 16 Jan. 1998 – 2 Sept. 2007
10 Puan Hajah Fathimah binti Haji Alias 1 Dis. 2007 – 1 Mei. 2013
11 Puan Hajah Rahani binti Arshad 1 Mei. 2013 – 15 Jan. 2015
12 Puan Maimunah binti Mustaffa 2 Feb. 2015 – 4 Sept. 2017
13 Encik Ibrahim bin Yaacob 2 Jan. 2018 – kini

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 7|

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 8|

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

PELAN SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 9|

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

KEDUDUKAN KELAS-KELAS

TINGKATAN 3 DAN 4 (BLOK ANGSANA)

ARAS 2 3 UPM 3 UTM 4 TVET 4 BISNES
4 SENI BILIK PSV 2 BILIK PSV 1
ARAS 1 4 SURI
BILIK KAUNSELING BILIK WAWASAN PUSAT AKSES
ARAS STOR SUKAN BILIK R&R
BAWAH

TINGKATAN 4 DAN 5 (BLOK BOUGAINVILLA)

ARAS 4 4 STEM 4 AKAUN 4 DIGITAL 4 AGRO 5 TVET 5 AGRO
5 DIGITAL 5 AKAUN
ARAS 3 B. VLE 5 STEM BILIK PK 5 SENI 5 BISNES BILIK APD

ARAS 2 PEJABAT PSS

TINGKATAN 5 (BLOK KENANGA)

ARAS 3 5 SURI MAKMAL FIZIK MAKMAL KIMIA

ARAS 2 BENGKEL RBT BILIK BILIK MESYUARAT BILIK PENILAIAN & BENGKEL
PERSEDIAAN PENGURUSAN
PEPERIKSAAN RBT

TINGKATAN 1 DAN 2 (BLOK CEMPAKA)

ARAS 3 1 UTM 1 UPM 1 UKM 1 USM 1 UM
2 UPM 2 UKM 1 UiTM
ARAS 2 ASASI 2 USM

TINGKATAN 2 DAN 3 (BLOK BAKAWALI)

ARAS 1 3 UIAM 2 UIAM 1 UIAM
3 USM 3 UKM / 2 UM
ARAS BAWAH 3 UM
BILIK
PENDIDIKAN KHAS (BLOK MAWAR) SUMBER

BILIK 2 ARIF & BILIK ARKIB/ 1 ARIF & 1 BESTARI & BILIK
MASAKAN 3 ARIF BILIK MS/ RUANG R&R BILIK JAHITAN 2 BESTARI OPERASI

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 10 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

MATA PELAJARAN ELEKTIF MENENGAH ATAS 2020

BIL TINGKATAN TINGKATAN 4 TINGKATAN TINGKATAN 5
1 4 STEM 5 SAINS MATA PELAJARAN ELEKTIF
MATA PELAJARAN ELEKTIF 5 AKAUN Fizik, Kimia, Biologi,
2 4 AKAUN 5 AGRO Matematik Tambahan
Fizik, Kimia, Biologi, 5 DIGITAL Prinsip Perakaunan, Perniagaan,
Matematik Tambahan 5 BISNES Sains Komputer
Prinsip Perakaunan, Perniagaan, 5 SURI
Sains Komputer 5 TVET Pertanian, Geografi
5 SENI
3 4 AGRO Pertanian, Geografi Sains Komputer, Tasawwur Islam
Pendidikan Seni Visual
4 4 DIGITAL Sains Komputer, Perniagaan,
Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual
Sains Rumah Tangga,
5 4 BISNES Perniagaan, Tasawwur Islam Pendidikan Seni Visual
Pendidikan Seni Visual
6 4 SURI Sains Rumah Tangga, Pertanian / Sains Rumah Tangga
7 4 TVET Pendidikan Seni Visual
Pendidikan Seni Visual
Pendidikan Seni Visual,
Pertanian / Sains Rumah Tangga

8 4 SENI Pendidikan Seni Visual

ANALISIS KELAS MENGIKUT MATA PELAJARAN UNTUK MENENGAH ATAS 2020

BIL MATA PELAJARAN BIL TINGKATAN 4 BIL TINGKATAN 5
KELAS KELAS
1 Matematik Tambahan NAMA KELAS NAMA KELAS
2 Fizik 1 1
3 Kimia 1 4 STEM 1 5 SAINS
4 Biologi 1 4 STEM 1 5 SAINS
5 Prinsip Perakaunan 1 4 STEM 1 5 SAINS
6 Sains Komputer 1 4 STEM 1 5 SAINS
7 Perniagaan 2 4 AKAUN 2 5 AKAUN
8 Geografi 2 4 DIGITAL, 4 AKAUN 2 5 DIGITAL, 5 AKAUN
9 Sains Rumah Tangga 1 4 AKAUN, 4 BISNES 1 5 AKAUN, 5 BISNES
2 4 AGRO 2 5 AGRO
10 Pendidikan Seni Visual 4 SURI, 4 TVET 5 SURI, 5 TVET
4 5 5 BISNES, 5 DIGITAL,
11 Tasawwur Islam 4 DIGITAL, 4 SURI, 5 SURI, 5 SENI,
12 Bahasa Tamil* 1 4 SENI, 4 TVET 1 5 TVET
1 1 5 DIGITAL
*Luar Jadual waktu 4 BISNES

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 11 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

ANALISIS KELAS MENGIKUT MATA PELAJARAN UNTUK MENENGAH RENDAH 2020

Bil Mata Tingkatan Bil. Nama Kelas
Pelajaran Kelas
1 1 UM, 1 USM, 1 UKM, 1 UPM, 1 UTM, 1 UiTM
1 Rekabentuk 2 6 2 UM, 2 USM, 2 UKM , 2 UPM
Teknologi 3 4 3 UM, 3 USM, 3 UKM, 3 UPM, 3 UTM
1 5 1 UIAM, 1 UM
(RBT) 2 2 2 UIAM, 2 UM, 2 USM
3 3 3 UIAM, 3 UM, 3 USM, 3 UKM
2 Asas Sains 1 3 1 UIAM
Komputer 2 1 2 UIAM
(ASK) 3 1 3 UIAM
1 1
3 Bahasa Arab 2 1
3 1
4 Bahasa Tamil 1

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 12 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

PELAPORAN MARKAH PEPERIKSAAN PERINGKAT MENENGAH RENDAH

MARKAH GRED TAFSIRAN GRED
85 – 100 A CEMERLANG
70 – 84 B KEPUJIAN
60 – 69 C BAIK
50 – 59 D MEMUASKAN
40 – 49 E MENCAPAI TAHAP MINIMUM
01 – 39 F BELUM MENCAPAI TAHAP MINIMUM
TH TIDAK HADIR
00

PELAPORAN MARKAH PEPERIKSAAN PERINGKAT MENENGAH ATAS

MARKAH NILAI PERINGKAT INTERPRETASI TAFSIRAN NILAI NILAI TAKRIF
PNG Teramat
90 4.00 A+ Cemerlang Tertinggi 4.00 Cemerlang
80 3.75 (Super Distinction) 4.00- Sangat
75 3.50 4.00 Cemerlang
70 3.25 A Cemerlang Tinggi Cemerlang 3.75 3.75- Cemerlang
65 3.00 (High Distinction) 3.50 3.99
60 2.50 Kepujian
50 2.00 A- Cemerlang 3.50-
45 1.50 (Distinction) 3.74 Sangat Baik
3.00-
B+ Kepujian Tertinggi 3.00 3.49 Baik
(Super Credit) 2.75- Sangat
2.99 Memuaskan
B Kepujian Tinggi 2.75 2.50- Memuaskan
(High Credit) 2.74
2.00- Sederhana
C+ Kepujian Atas Kepujian 2.50 2.49
(Upper Credit) 1.50- Lemah
1.99
C Kepujian 2.00 1.00-
(Credit) 1.49

D Lulus Atas 1.50 0.00-
(Upper Pass) 1.00 0.99
Lulus

40 1.00 E Lulus (Pass)

0-39 0.00 G Gagal (Fail) Gagal 0.00
- T Tidak Hadir (Absent)
Tidak Hadir

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH KERANGKA STANDARD PRESTASI

BAND STANDARD

6 Tahu, Faham, Boleh Buat dengan Beradap Mithali

5 Tahu, Faham, Boleh Buat dengan Beradap Terpuji

4 Tahu, Faham, Boleh Buat dengan Beradap

3 Tahu, Faham, Boleh Buat

2 Tahu dan Faham

1 Tahu

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 13 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 14 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

2020 Calendar KALENDAR 2020 Courtesy of WinCalendar

JANUARY FEBRUARY MARCH
SMTWT F S SMTWT F S SMTWT F S
1234567
1234 1 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 2345678 15 16 17 18 19 20 21
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 22 23 24 25 26 27 28
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 29 30 31
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

APRIL MAY JUNE
SMTWT F S SMTWT F S SMTWT F S

1234 12 123456
5 6 7 8 9 10 11 3456789 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31
JULY SEPTEMBER
SMTWT F S AUGUST SMTWT F S
SMTWT F S
1234 12345
5 6 7 8 9 10 11 1 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 2345678 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29 30
23 24 25 26 27 28 29
OCTOBER 30 31 DECEMBER
SMTWT F S SMTWT F S
NOVEMBER
123 SMTWT F S 12345
4 5 6 7 8 9 10 1234567 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 31
29 30

More Calendar Templates: 2020, 2021, Online Calendar

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 15 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

HARI KELEPASAN AM 2020 (PERSEKUTUAN DAN NEGERI SELANGOR)

TARIKH HARI CUTI UMUM NEGERI
1 Januari Rabu Tahun Baru 2020 Kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis
Sabtu Tahun Baru Cina dan Terengganu
25 Januari Ahad Tahun Baru Cina (Hari Kedua)
Sabtu Hari Thaipusam Semua negeri
26 Januari Jumaat Hari Pekerja
8 Februari Khamis Hari Wesak Semua negeri
Ahad Hari Nuzul Al-Quran K. Lumpur, Putrajaya, Johor,
1 Mei N. Sembilan, Perak, P. Pinang & Selangor
7 Mei Ahad Hari Raya Puasa Semua negeri
Semua negeri
10 Mei K. Lumpur, Labuan, Putrajaya, Kelantan,
Pahang, Perak Perlis, P. Pinang, Selangor
24 Mei dan Terengganu

25 Mei Semua negeri
6 Jun
31 Julai Isnin Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Semua negeri
20 Ogos Sabtu Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong Semua negeri
31 Ogos Jumaat Hari Raya Haji Semua negeri
16 Sept. Khamis Awal Muharram (Maal Hijrah) Semua negeri
29 Okt. Isnin Hari Kebangsaan Semua negeri
14 Nov. Rabu Hari Malaysia Semua negeri
11 Dis. Khamis Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W Semua negeri
25 Dis. Sabtu (Maulidur Rasul) Semua negeri
Jumaat Hari Deepavali Selangor
Jumaat Hari Keputeraan Sultan Selangor Semua negeri
Hari Krismas

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 16 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2020

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH HARI JUMLAH MINGGU
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN 19 11
1
2 02.01.2020 31.01.2020 9
2
01.02.2020 29.02.2020 20 7
1
01.03.2020 13.03.2020 10
16
JUMLAH HARI 49
6
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

14.03.2020 22.03.2020 9

23.03.2020 31.03.2020 7

01.04.2020 30.04.2020 22

01.05.2020 22.05.2020 11

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23.05.2020 07.06.2020 16

08.06.2020 30.06.2020 17

01.07.2020 24.07.2020 18

JUMLAH HARI 35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25.07.2020 02.08.2020 9

03.08.2020 31.08.2020 19

01.09.2020 30.0902020 21

01.10.2020 31.10.2020 21

01.11.2020 20.11.2020 13

JUMLAH HARI 74

CUTI AKHIR TAHUN

21.11.2020 31.12.2020 41

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 17 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

ANALISIS CUTI PERAYAAN 2020

Perayaan Tarikh Cuti Hari Jenis Cuti
Tahun Baru Cina
(25 Jan. 2020)- Sabtu 23.01.2020 Khamis Cuti Tambahan
(26 Jan. 2020)- Ahad 24.01.2020 Jumaat Cuti Tambahan
25.01.2020 Sabtu
Hari Raya Puasa 26.01.2020 Ahad Cuti AM
(24 Mei 2020)- Ahad 27.01.2020 Isnin Cuti Am
(25 Mei 2020)- Isnin 21.05.2020 Khamis Cuti di bawa ke hadapan
22.05.2020 Jumaat Cuti Tambahan
Hari Deepavali 24.05.2020 Ahad Cuti Tambahan
(14 Nov. 2020)- Sabtu 25.05.2020 Isnin Cuti Am
26.05.2020 Selasa Cuti Am
Jumaat Cuti di bawa ke hadapan
13.11.2020 Sabtu Cuti Tambahan
14.11.2020 Isnin Cuti AM
16.11.2020 Cuti Tambahan

TAKWIM UJIAN & PEPERIKSAAN DALAMAN SEKOLAH 2020

BIL PERKARA TARIKH TINGKATAN
9 -13 Mac 2020 Peralihan, 1, 2, 3, 4 dan 5
1 Pentaksiran Sumatif 27 April - 20 Mei 2020 Peralihan, 1, 2, 3, 4 dan 5
Ujian Bulan Mac 5 - 11 Ogos 2020
1 - 25 September 2020 3
2 Peperiksaan Pertengahan Tahun 5 - 30 Oktober 2020 5
Peralihan, 1, 2 dan 4
3 Pra PT3

4 Percubaan SPM

5 Peperiksaan Akhir Tahun

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 18 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TAKWIM PEPERIKSAAN / PENTAKSIRAN 2020

PEPERIKSAAN AWAM TARIKH

1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN (SPMU)
i Ujian Lisan
ii Ujian Bertulis
2 UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)
i Pentaksiran Altenatif Sekolah Rendah (PASR) ProKhas 1
ii Pentaksiran Altenatif Sekolah Rendah (PASR) ProKhas 1
3 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)
i Pentaksiran Pendidikan Kesenian PT3 - (PSV)
ii Ujian Lisan Bertutur [BM, BI, BA (KBD)]
iii Ujian Lisan Mendengar

• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
• Bahasa Arab (Al-Lughah Al Arabiah Al Mu’asirah)
iv Maharat Al-Quran & Hifz Al-Quran (KBT)
v Ujian Bertulis PT3 (BM, BI, Sejarah, Geografi)
4 PENTAKSIRAN ASAS VOKASIONAL (PAV)
5 SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
6 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
Ujian Bertulis
7 Ujian Pencapaian Bahasa Antarabangsa (UPBA)
8 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)
i Semester 2 (2020)
ii Semester 3 (2020)
iii Semester 1 (2021)
iv Ujian Lisan Bahasa Arab
9 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (ULANGAN)
i Ulangan 1 (2019)
ii Ulangan 2 (2019)

TAKWIM PENGUMUMAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN 2020

BIL PEPERIKSAAN / PENTAKSIRAN TARIKH

1 UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) 2020
2 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2020
3 SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) 2019
4 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2019
5 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2019
6 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA ULANGAN (SPMU) 2020

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 19 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

RUMUSAN TAKWIM MESYUARAT JAWATANKUASA 2020

1. JK Pengurusan Pentadbiran Sekolah TARIKH HARI CATATAN
BIL. PERKARA 15.1.2020 Rabu
1 Mesyuarat Bil. 1 4.3.2020 Rabu
2 Mesyuarat Bil. 2 13.5.2020 Rabu
3 Mesyuarat Bil. 3 8.7.2020 Rabu
4 Mesyuarat Bil. 4 2.9.2020 Rabu
5 Mesyuarat Bil. 5 21.10.2020 Rabu
6 Mesyuarat Bil. 6 18.11.2020 Rabu
7 Mesyuarat Bil. 7

2. JK Pembangunan Sumber Manusia TARIKH HARI CATATAN
BIL. PERKARA 15.1.2020 Rabu
1 Mesyuarat Bil. 1 4.3.2020 Rabu
2 Mesyuarat Bil. 2 8.7.2020 Rabu
3 Mesyuarat Bil. 3 18.11.2020 Rabu
4 Mesyuarat Bil. 4

3. JK Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)
4. JK Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK)

BIL. PERKARA TARIKH HARI CATATAN
Selasa
1 Mesyuarat Bil. 1 21.1.2020 Selasa
Selasa
2 Mesyuarat Bil. 2 21.4.2020 Selasa
3 Mesyuarat Bil. 3 18.8.2020
4 Mesyuarat Bil. 4 3.11.2020

5. JK Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS)
6. JK TMK dan Pembestarian Sekolah

BIL. PERKARA TARIKH HARI CATATAN
Khamis
1 Mesyuarat Bil. 1 13.2.2020 Khamis

2 Mesyuarat Bil. 2 23.7.2020

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 20 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

7. JK Pengurusan Personel dan Latihan TARIKH HARI CATATAN
BIL. PERKARA 6.1.2020 Isnin CATATAN
1 Mesyuarat Bil. 1 23.4.2020 Khamis CATATAN
2 Mesyuarat Bil. 2 14.7.2020 Selasa CATATAN
3 Mesyuarat Bil. 3 22.9.2020 Selasa
4 Mesyuarat Bil. 4
HARI
8. JK Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Khamis
Khamis
BIL. PERKARA TARIKH Khamis
Khamis
1 Mesyuarat Bil. 1 9.1.2020
HARI
2 Mesyuarat Bil. 2 9.4.2020 Rabu
Rabu
3 Mesyuarat Bil. 3 9.7.2020 Rabu
Khamis
4 Mesyuarat Bil. 4 3.9.2020
HARI
9. JK Kelas Pendidikan Khas Pembelajaran (KPKP) Khamis
Khamis
BIL. PERKARA TARIKH Khamis
Khamis
1 Mesyuarat Bil. 1 22.1.2020

2 Mesyuarat Bil. 2 20.5.2020

3 Mesyuarat Bil. 3 9.9.2020

4 Mesyuarat Bil. 4 19.11.2020

10. JK Kelas Aliran Agama (KAA) TARIKH
BIL. PERKARA 30.1.2020
1 Mesyuarat Bil. 1 16.4.2020
2 Mesyuarat Bil. 2 25.6.2020
3 Mesyuarat Bil. 3 10.9.2020
4 Mesyuarat Bil. 4

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 21 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

11. JK Koperasi Sekolah TARIKH HARI CATATAN
BIL. PERKARA 20.2.2020 Khamis
1 Mesyuarat Bil. 1 9.4.2020 Khamis CATATAN
2 Mesyuarat Bil. 2 9.7.2020 Khamis
3 Mesyuarat Bil. 3 3.9.2020 Khamis CATATAN
4 Mesyuarat Bil. 4 DP Bil. 1 - SPM
HARI DP Bil. 2 - PPT
12. JK Tugas-tugas Khas TARIKH Khamis DP Bil. 3 - PSPM
13. JK Bilik-bilik Khas 16.1.2020 Khamis
BIL. PERKARA 22.10.2020 CATATAN
1 Mesyuarat Bil. 1 HARI
2 Mesyuarat Bil. 2 Isnin
Khamis
14. JK Pengurusan Kurikulum - Induk TARIKH Isnin
BIL. PERKARA 30.12.2019 Isnin
1 Mesyuarat Bil. 1 26.3.2020
2 Mesyuarat Bil. 2 29.6.2020 HARI
3 Mesyuarat Bil. 3 12.10.2020 Selasa -
4 Mesyuarat Bil. 4 Khamis
Selasa -
15. JK Pengurusan Kurikulum - Bidang dan Panitia Khamis
Selasa -
BIL. PERKARA TARIKH Khamis
Selasa -
1 Mesyuarat Bil. 1 7-9.1.2020 Khamis
2 Mesyuarat Bil. 2
3 Mesyuarat Bil. 3 31.3.2020 -
4 Mesyuarat Bil. 4 2.4.2020
30.6.2020 -
2.7.2020

13-15.10.2020

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 22 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

16. JK Jadual Waktu TARIKH HARI CATATAN
BIL. PERKARA 18.2.2020 Selasa CATATAN
1 Mesyuarat Bil. 1 19.5.2020 Selasa CATATAN
2 Mesyuarat Bil. 2 27.10.2020 Selasa CATATAN
3 Mesyuarat Bil. 3
HARI
17. JK Penilaian dan Peperiksaan Khamis
18. JK Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Selasa
Selasa
BIL. PERKARA TARIKH Selasa

1 Mesyuarat Bil. 1 6.2.2020 HARI
Selasa
2 Mesyuarat Bil. 2 14.4.2020 Selasa
Selasa
3 Mesyuarat Bil. 3 21.7.2020 Khamis

4 Mesyuarat Bil. 4 8.9.2020 HARI
Isnin
19. JK Pusat Sumber Sekolah TARIKH Selasa
BIL. PERKARA 4.2.2020 Selasa
1 Mesyuarat Bil. 1 5.5.2020 Selasa
2 Mesyuarat Bil. 2 11.8.2020
3 Mesyuarat Bil. 3 1.10.2020
4 Mesyuarat Bil. 4

20. JK Program TS25 TARIKH
BIL. PERKARA 20.1.2020
1 Mesyuarat Bil. 1 3.3.2020
2 Mesyuarat Bil. 2 16.6.2020
3 Mesyuarat Bil. 3 29.9.2020
4 Mesyuarat Bil. 4

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 23 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

21. JK Program Peningkatan Prestasi Akademik

BIL. PERKARA TARIKH HARI CATATAN
Selasa CATATAN
1 Mesyuarat Bil. 1 14.1.2020 Khamis CATATAN
Khamis CATATAN
2 Mesyuarat Bil. 2 26.3.2020 Khamis

3 Mesyuarat Bil. 3 16.7.2020 HARI
Isnin
4 Mesyuarat Bil. 4 24.9.2020 Khamis
Selasa
22. JK Pengurusan Hal Ehwal Murid TARIKH Khamis
BIL. PERKARA 30.12.2019
5.3.2020 HARI
1 Mesyuarat Bil. 1 23.6.2020 Khamis
24.9.2020 Khamis
2 Mesyuarat Bil. 2 Khamis
3 Mesyuarat Bil. 3 Khamis
4 Mesyuarat Bil. 4
HARI
23. JK Pembangunan Sahsiah dan Pengawas Isnin
24. JK Perhimpunan Khamis
Selasa
BIL. PERKARA TARIKH Khamis

1 Mesyuarat Bil. 1 9.1.2020

2 Mesyuarat Bil. 2 9.4.2020

3 Mesyuarat Bil. 3 9.7.2020

4 Mesyuarat Bil. 4 3.9.2020

25. JK Pengurusan Kelas TARIKH
26. JK Biasiswa dan Kebajikan 30.12.2019
27. JK Skim Pinjaman Buku Teks 5.3.2020
28. JK Perabot 23.6.2020
BIL. PERKARA 24.9.2020

1 Mesyuarat Bil. 1

2 Mesyuarat Bil. 2
3 Mesyuarat Bil. 3
4 Mesyuarat Bil. 4

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 24 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

29. JK Program 3K TARIKH HARI CATATAN
30. JK Anjung Selera 30.12.2019 Isnin CATATAN
BIL. PERKARA 5.3.2020 Khamis CATATAN
23.6.2020 Selasa
1 Mesyuarat Bil. 1 24.9.2020 Khamis

2 Mesyuarat Bil. 2 HARI
3 Mesyuarat Bil. 3 Khamis
4 Mesyuarat Bil. 4 Khamis
Khamis
31. JK Program Nilai-nilai Murni Khamis
32. JK Bimbingan dan Kaunseling
33. JK Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) HARI
34. JK Kelab Pencegahan Jenayah (KPJ) Isnin
Isnin
BIL. PERKARA TARIKH Isnin
Isnin
1 Mesyuarat Bil. 1 9.1.2020

2 Mesyuarat Bil. 2 9.4.2020

3 Mesyuarat Bil. 3 9.7.2020

4 Mesyuarat Bil. 4 3.9.2020

35. JK Pengurusan Kokurikulum TARIKH
36. JK Majlis Sukan Sekolah 30.12.2019
37. JK Penilaian Kokurikulum 6.04.2020
38. JK Kebitaraan Sekolah 6.07.2020
39. JK Koakademik 5.10.2020
40. JK Rumah Sukan
BIL. PERKARA

1 Mesyuarat Bil. 1

2 Mesyuarat Bil. 2
3 Mesyuarat Bil. 3
4 Mesyuarat Bil. 4

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 25 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

RABU 1 TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN 2020 UNIT
KHAMIS 2
JANUARI KOKURIKULUM
JUMAAT 3 HEM
TAHUN BARU 2020 KOKURIKULUM
SABTU 4 Sesi Persekolahan Bermula / Mesyuarat Agung Rumah Sukan
AHAD 5 Program Orientasi Peralihan & Ting.1 / Bacaan Yasin dan Nilai Murni
Pendaftaran Kokurikulum (Tingkatan 1-5) dan Rumah Sukan Tingkatan 1

ISNIN 6 Mesyuarat JK Latihan Personel Bil. 1 PENTADBIRAN
Program Orientasi Peralihan & Ting.1 / Taklimat Disiplin Bil. 1 HEM
SELASA 7 Pengesahan Pendaftaran Kokurikulum KOKURIKULUM
Program Orientasi Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 KAUNSELING
RABU 8
Mesyuarat Bidang Sains & Matematik dan Bidang Teknik & Vokasional Bil. 1 KURIKULUM
KHAMIS 9 Pemilihan JK Kelas HEM
Program Orientasi Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 KAUNSELING
JUMAAT 10
SABTU 11 Mesyuarat Bidang Bahasa Bil. 1 KURIKULUM
AHAD 12 Latihan Merentas Desa 1/Mesyuarat Agung Sukan dan Permainan KOKURIKULUM
Program Orientasi Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 KAUNSELING

Mesyuarat Bidang Kemanusiaan Bil. 1 KURIKULUM
Mesy. JK Pembangunan Sahsiah&Pengawas / JK Perhimpunan & Unit Bimbingan Kaunseling Bil. 1 HEM

Kejohanan Merentas Desa KOKURIKULUM

Mesyuarat Agung PIBG PIBG

ISNIN 13 Permohonan BKP dan KWAPM HEM
Mesyuarat Penyelarasan Kejohanan Bola Tampar MSSD KOKURIKULUM
SELASA 14 Program Maju Diri Tingkatan 1 hingga 5 KAUNSELING

RABU 15 Mesyuarat JK Program Peningkatan Prestasi Bil. 1 KURIKULUM
Program Maju Diri Tingkatan 1 hingga 5 KAUNSELING
KHAMIS 16
Mesy. Pengurusan dan Pentadbiran Bil. 1/Mesy. JK Pembangunan Sumber Manusia Bil. 1 PENTADBIRAN
JUMAAT 17 Taklimat Ketua Tingkatan HEM
Mesyuarat Agung Badan Beruniform KOKURIKULUM
Program Maju Diri Tingkatan 1 hingga 5 KAUNSELING

Mesyuarat JK Tugas-tugas Khas dan JK Bilik-bilik Khas Bil. 1 PENTADBIRAN
Program Maju Diri Tingkatan 1 hingga 5 KAUNSELING

Bacaan Yasin dan Nilai Murni HEM
Majlis Akujanji Tingkatan 3 dan 5 & Pelancaran Program Elit KURIKULUM
Program Maju Diri Tingkatan 1 hingga 5 KAUNSELING

SABTU 18 Mesyuarat JK Program TS25 Bil. 1 KURIKULUM
AHAD 19 Perhimpunan Kokurikulum 1 (Kadet Polis) KOKURIKULUM
Mesyuarat JK Pengurusan Kewangan & Akaun dan JK Pengurusan Aset Kerajaan Bil. 1 PENTADBIRAN
ISNIN 20 Kejohanan Bola Tampar MSSD/Mesyuarat Agung Kelab dan Persatuan KOKURIKULUM
Mesyuarat JK KPKP Bil. 1
SELASA 21 KOKURIKULUM
Cuti Tambahan TBC PENTADBIRAN
RABU 22 HEM
TAHUN BARU CINA KOKURIKULUM
KHAMIS 23 KOKURIKULUM
JUMAAT 24 Cuti dibawa ke hadapan HEM
SABTU 25
AHAD 26 Perjumpaan Sukan dan Permainan/Kejohanan Bola Tampar MSSD
ISNIN 27 JK Kelas Aliran Agama (KAA) Bil. 1
SELASA 28 Refleksi SSDM 1 / 2020
RABU 29 Kejohanan Bola Tampar MSSD
Kejohanan Bola Tampar MSSD
KHAMIS 30 Bacaan Yasin dan Nilai Murni

JUMAAT 31

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 26 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SABTU 1 TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN 2020 UNIT
AHAD 2
ISNIN 3 FEBRUARI KOKURIKULUM
KURIKULUM
SELASA 4 Sukantara KOKURIKULUM
Mesyuarat JK PSS Bil. 1 KOKURIKULUM
RABU 5 Latihan Rumah Sukan 1 (Topaz dan Delima)
Perjumpaan Badan Beruniform (Latihan Kawad Perbarisan) KURIKULUM
KHAMIS 6 Latihan Rumah Sukan 2 (Nilam dan Zamrud) KOKURIKULUM
Mesyuarat JK Penilaian dan Peperiksaan Bil. 1 / Mesyuarat JK PBS Bil 1 KOKURIKULUM
JUMAAT 7 Raptai Penuh Kejohanan Sukan dan Acara Akhir
SABTU 8 Kejohanan Sukan Sekolah KOKURIKULUM
AHAD 9 HARI THAIPUSAM KAUNSELING
KOKURIKULUM
ISNIN 10 Kejohanan Bola Tampar MSSS (Gombak) KOKURIKULUM
Program Jom Sekolah (Ponteng Sifar) PENTADBIRAN
SELASA 11 Kejohanan Bola Tampar MSSS (Gombak)
Perjumpaan Kelab dan Persatuan HEM
RABU 12 Kejohanan Bola Tampar MSSS (Gombak) KOKURIKULUM
Mesyuarat JK TMK dan Pembestarian Sekolah Bil. 1
KHAMIS 13 Mesyuarat Pengurusan Maklumat Sekolah Bil. 1 HEM
Bacaan Yasin dan Nilai Murni KOKURIKULUM
JUMAAT 14 Ladap Badan Beruniform Guru Penasihat Kokurikulum KURIKULUM
SABTU 15 KOKURIKULUM
AHAD 16 Watikah Pelantikan Pemimpin Murid KAUNSELING
Perhimpunan Kokurikulum (Puteri Islam) KOKURIKULUM
ISNIN 17 Mesyuarat JK Jadual Waktu Bil. 1 HEM
Perjumpaan Sukan dan Permainan
SELASA 18 Kursus Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya KAUNSELING
Mesyuarat Koperasi Bil. 1 HEM
RABU 19 Mentor Mentee KOKURIKULUM

KHAMIS 20 Ceramah Manisnya Awal Remaja HEM
JUMAAT 21 Latihan Kebakaran / Fire Drill PENTADBIRAN
SABTU 22 Perjumpaan Badan Beruniform
AHAD 23
ISNIN 24 Bacaan Yasin dan Nilai Murni
SELASA 25 LADAP 2

RABU 26

KHAMIS 27
JUMAAT 28
SABTU 29

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 27 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN 2020

AHAD 1 MAC UNIT
ISNIN 2
Ceramah Bulanan Pegawai Perhubungan Sekolah KAUNSELING
SELASA 3 Mesyuarat JK Program TS25 Bil. 2 KURIKULUM
Kaji Selidik pengurusan Kantin 1 HEM
RABU 4 Program Sahsiah Unggul (Murid Berisiko) KAUNSELING
Mesyuarat Pengurusan dan Pentadbiran Bil. 2 / Mesyuarat JK Pembangunan Manusia Bil. 2 PENTADBIRAN
KHAMIS 5 Mesyuarat JK PSS Bil. 1 KURIKULUM
Perjumpaan Kelab dan Persatuan KOKURIKULUM
JUMAAT 6 Pameran Kerjaya KAUNSELING
Mesyuarat Pengurusan HEM Bil.2 HEM
SABTU 7 Bacaan Yasin dan Nilai Murni HEM
AHAD 8 Ceramah Motivasi Murid SPM dan PT3 (Siri 1) KAUNSELING
ISNIN 9
UJIAN BULAN MAC KURIKULUM
SELASA 10 UJIAN BULAN MAC KURIKULUM
Inventori Perabot Kelas 1 HEM
RABU 11 UJIAN BULAN MAC KURIKULUM
Perjumpaan Sukan dan Permainan KOKURIKULUM
KHAMIS 12 UJIAN BULAN MAC KURIKULUM
UJIAN BULAN MAC KURIKULUM
JUMAAT 13 Bacaan Yasin dan Nilai Murni HEM

SABTU 14 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 HEM
AHAD 15 KOKURIKULUM
ISNIN 16 Refleksi SSDM 2 KURIKULUM
SELASA 17 Perjumpaan Badan Beruniform
RABU 18 Mesyuarat JK Pengurusan Kurikulum Induk Bil.2, Dialog Prestasi Bil. 1 - SPM HEM
KHAMIS 19 Mesyuarat JK Program Peningkatan Prestasi Bil. 2 PENTADBIRAN
JUMAAT 20 Bacaan Yasin dan Nilai Murni
SABTU 21 LADAP 3 KURIKULUM
AHAD 22
ISNIN 23 Mesyuarat Bidang Sains & Matematik dan Bidang Teknik & Vokasional Bil. 2 KAUNSELING
SELASA 24 Dialog Prestasi Bil. 1
Ceramah Kesihatan Wanita
RABU 25

KHAMIS 26

JUMAAT 27
SABTU 28
AHAD 29
ISNIN 30

SELASA 31

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 28 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN 2020

RABU 1 APRIL UNIT

KHAMIS 2 Mesyuarat Bidang Bahasa Bil. 2 / Dialog Prestasi Bil. 1 KURIKULUM
JUMAAT 3 Perjumpaan Kelab dan Persatuan KOKURIKULUM
SABTU 4 Mesyuarat Bidang Kemanusiaan Bil. 2 / Dialog Prestasi Bil. 1 KURIKULUM
AHAD 5 Bacaan Yasin dan Nilai Murni HEM

ISNIN 6 Mesyuarat Induk Kokurikulum Bil. 2 KOKURIKULUM
Watikah Pelantikan Pemimpin Murid KAUNSELING
SELASA 7 Mesyuarat JK Penilaian dan Peperiksaan Bil. 2 KURIKULUM
Saringan Talasemia Tingkatan 4 HEM
RABU 8 KARNIVAL TS25 DAN PENDIDIKAN KHAS KURIKULUM
Perjumpaan Sukan dan Permainan KOKURIKULUM
KHAMIS 9 Mesyuarat Koperasi Bil. 2 KOKURIKULUM
Mesy. JK Pembangunan Sahsiah&Pengawas / JK Perhimpunan & Unit Bimbingan Kaunseling Bil. 2 HEM
JUMAAT 10 Bacaan Yasin dan Nilai Murni HEM
SABTU 11
AHAD 12 Mesyuarat JK Penilaian & Peperiksaan / PBS Bil. 2 KURIKULUM
ISNIN 13 Pelaporan Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Online 1 ( SPKS ) HEM
Ceramah Motivasi Tingkatan 4, 2 dan 1 (Siri 1) KAUNSELING
SELASA 14 Perjumpaan Badan Beruniform KOKURIKULUM
Mesyuarat JK Kelas Aliran Agama (KAA) Bil. 2 PENTADBIRAN
RABU 15 “ Program Sayang di Sayang “ Sesi Petang HEM
Mentor Mentee HEM
KHAMIS 16
Perhimpunan Kokurikulum 3 (Pengakap) KOKURIKULUM
JUMAAT 17 Mesyuarat JK Pengurusan Kewangan & Akaun dan JKPengurusan Aset Kerajaan Bil. 2 PENTADBIRAN
SABTU 18 Perjumpaan Kelab dan Persatuan KOKURIKULUM
AHAD 19 Mesyuarat JK Latihan Personel Bil. 2 PENTADBIRAN
ISNIN 20 Bacaan Yasin dan Nilai Murni HEM
SELASA 21
RABU 22 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN KURIKULUM
KHAMIS 23 Anugerah Kehadiran Penuh 1 HEM
JUMAAT 24 Ujian DASS / Ujian Psikometrik (Tingkatan 1) KAUNSELING
SABTU 25 Ujian DASS / Ujian Psikometrik (Tingkatan 1) KAUNSELING
AHAD 26 Perjumpaan Sukan dan Permainan KOKURIKULUM
Ujian DASS / Ujian Psikometrik (Tingkatan 1) KAUNSELING
ISNIN 27 Ujian DASS / Ujian Psikometrik (Tingkatan 1) KAUNSELING

SELASA 28
RABU 29
KHAMIS 30

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 29 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN 2020

MEI UNIT

JUMAAT 1 HARI PEKERJA KURIKULUM
SABTU 2 KOKURIKULUM
AHAD 3 Mesyuarat JK PSS Bil. 2 HEM
ISNIN 4 Perjumpaan Badan Beruniform
SELASA 5 HARI WESAK PENTADBIRAN
RABU 6 Bacaan Yasin dan Nilai Murni KOKURIKULUM
KHAMIS 7 HEM
JUMAAT 8 HARI NUZUL AL-QURAN
SABTU 9 Cuti dibawa ke hadapan KOKURIKULUM
AHAD 10 KURIKULUM
ISNIN 11 Mesyuarat Pengurusan dan Pentadbiran Bil. 3 HEM
SELASA 12 Perjumpaan Kelab dan Persatuan KOKURIKULUM
PENTADBIRAN
RABU 13 Mentor Mentee

KHAMIS 14 Perhimpunan Kokurikulum 4 (BSMM)
JUMAAT 15
SABTU 16 Mesyuarat JK Jadual Waktu Bil. 2
AHAD 17
ISNIN 18 Program Iftar Jamai’ & Agihan Sumbangan Asnaf
SELASA 19 Perjumpaan Sukan Dan Permainan
Mesyuarat JK KPKP Bil. 2
RABU 20 Cuti Tambahan Hari Raya Puasa

KHAMIS 21 Cuti Tambahan Hari Raya Puasa

JUMAAT 22 HARI RAYA PUASA
HARI RAYA PUASA
SABTU 23 Cuti dibawa ke hadapan
AHAD 24
ISNIN 25 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
SELASA 26
RABU 27
KHAMIS 28
JUMAAT 29
SABTU 30
AHAD 31

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 30 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

ISNIN 1 TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN 2020 UNIT
SELASA 2 JUN
RABU 3 KAUNSELING
KHAMIS 4 HARI KEPUTERAAN YANG DIPERTUAN AGONG HEM
JUMAAT 5 KOKURIKULUM
SABTU 6 Ceramah Bulanan Pegawai Perhubungan Sekolah HEM
AHAD 7 Kaji Selidik Pengurusan Kantin 2 KAUNSELING
ISNIN 8 Perjumpaan Badan Beruniform
SELASA 9 KOKURIKULUM
RABU 10 Bacaan Yasin dan Nilai Murni KURIKULUM
KHAMIS 11 Ceramah Motivasi SPM dan PT3 (Siri 2) HEM
KOKURIKULUM
JUMAAT 12 Perhimpunan Kokurikulum 5 (Pandu Puteri) HEM
Mesyuarat JK Program TS25 Bil. 3
SABTU 13 Refleksi SSDM 3 HEM
AHAD 14 Perjumpaan Kelab dan Persatuan HEM
ISNIN 15 KOKURIKULUM
SELASA 16 Mentor Mentee PENTADBIRAN
HEM
RABU 17 Mesyuarat Pengurusan HEM Bil. 3 KURIKULUM
Inventori Perabot Kelas 2 PENTADBIRAN
KHAMIS 18 Perjumpaan Sukan dan Permainan KURIKULUM
JUMAAT 19 Mesyuarat JK Kelas Aliran Agama (KAA) Bil. 3 KURIKULUM
SABTU 20 Bacaan Yasin dan Nilai Murni
AHAD 21 Hari Komunikasi
ISNIN 22 LADAP 4
SELASA 23
Mesyuarat JK Pengurusan Kurikulum Induk Bil.3
RABU 24 Dialog Prestasi Bil. 2 - PPT
Mesyuarat Bidang Sains & Matematik dan Bidang Teknik & Vokasional Bil. 3
KHAMIS 25

JUMAAT 26

SABTU 27
AHAD 28

ISNIN 29

SELASA 30

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 31 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN 2020

RABU 1 JULAI UNIT

KHAMIS 2 Mesyuarat Bidang Bahasa Bil. 3 / Dialog Prestasi Bil. 2 KURIKULUM
JUMAAT 3 Perjumpaan Badan Beruniform KOKURIKULUM
SABTU 4 Mesyuarat Bidang Kemanusiaan Bil. 3 / Dialog Prestasi Bil. 2 KURIKULUM
AHAD 5 Bacaan Yasin dan Nilai Murni HEM

ISNIN 6 Mesyuarat Induk Kokurikulum Bil. 3 KOKURIKULUM
Ceramah Bulanan Pegawai Perhubungan Sekolah KAUNSELING
SELASA 7
Mesyuarat Pengurusan dan Pentadbiran Bil. 4 / Mesyuarat JK Pembangunan Manusia Bil. 3 PENTADBIRAN
RABU 8 Perjumpaan Kelab dan Persatuan KOKURIKULUM
Mesyuarat Koperasi Bil. 3 KOKURIKULUM
KHAMIS 9 Mesy. JK Pembangunan Sahsiah&Pengawas / JK Perhimpunan & Unit Bimbingan Kaunseling Bil. 3 HEM
Bacaan Yasin dan Nilai Murni HEM
JUMAAT 10 Perkhemahan Kokurikulum Badan Beruniform KOKURIKULUM
Perkhemahan Kokurikulum Badan Beruniform KOKURIKULUM
SABTU 11
AHAD 12 Mesyuarat JK Latihan Personel Bil. 3 PENTADBIRAN
ISNIN 13 Perjumpaan Sukan dan Permainan KOKURIKULUM
SELASA 14 Mesyuarat JK Program Peningkatan Prestasi Bil. 3 KURIKULUM
RABU 15 Mentor Mentee HEM
KHAMIS 16
JUMAAT 17 Perhimpunan Kokurikulum 6 (KRS) KOKURIKULUM
SABTU 18 Mesyuarat JK Penilaian dan Peperiksaan Bil. 3 / Mesyuarat JK PBS Bil 3 KURIKULUM
AHAD 19 Perjumpaan Badan Beruniform KOKURIKULUM
ISNIN 20 Mesyuarat JK TMK dan Pembestarian Sekolah Bil. 2 PENTADBIRAN
SELASA 21 Mesyuarat Pengurusan Maklumat Sekolah Bil. 2
RABU 22 Bacaan Yasin dan Nilai Murni HEM

KHAMIS 23 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

JUMAAT 24 HARI RAYA QURBAN
SABTU 25
AHAD 26
ISNIN 27
SELASA 28
RABU 29
KHAMIS 30
JUMAAT 31

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 32 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SABTU 1 TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN 2020 UNIT
AHAD 2
ISNIN 3 OGOS HEM
SELASA 4
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Majlis Qurban dan Aqiqah KAUNSELING
RABU 5 HEM
Ceramah Bulanan Pegawai Perhubungan Sekolah KURIKULUM
KHAMIS 6 Pemilihan Pengawas Muda KOKURIKULUM
PRA PT3 KURIKULUM
JUMAAT 7 Perjumpaan Kelab dan Persatuan KURIKULUM
PRA PT3 HEM
SABTU 8 PRA PT3
AHAD 9 Bacaan Yasin dan Nilai Murni KURIKULUM
KAUNSELING
ISNIN 10 PRA PT3 KURIKULUM
Minggu PPDa HEM
SELASA 11 Mesyuarat JK PSS Bil. 3 / PRA PT3 KAUNSELING
Pelaporan Sistem Penarafan Keselamatan Sekolah Online 2 ( SPKS ) KOKURIKULUM
RABU 12 Minggu PPDa KAUNSELING
Perjumpaan Sukan dan Permainan KAUNSELING
KHAMIS 13 Minggu PPDa HEM
Minggu PPDa KAUNSELING
JUMAAT 14 Bacaan Yasin dan Nilai Murni
Minggu PPDa PENTADBIRAN
SABTU 15 KOKURIKULUM
AHAD 16 Mesyuarat JK Pengurusan Kewangan & Akaun dan JK Pengurusan Aset Kerajaan Bil. 3
ISNIN 17 Perjumpaan Badan Beruniform HEM
SELASA 18 AWAL MUHARAM (MAAL HIJRAH)
RABU 19 Mentor Mentee KAUNSELING
KHAMIS 20 KOKURIKULUM
JUMAAT 21 Ceramah Motivasi Tingkatan 4, 2 dan 1 (Siri 2)
SABTU 22 Perjumpaan Kelab dan Persatuan HEM
AHAD 23 PENTADBIRAN
ISNIN 24 Bacaan Yasin dan Nilai Murni PENTADBIRAN
SELASA 25 Lawatan Penandaarasan
RABU 26 Lawatan Penandaarasan
KHAMIS 27 HARI KEBANGSAAN
JUMAAT 28
SABTU 29
AHAD 30
ISNIN 31

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 33 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SELASA 1 TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN 2020 UNIT
RABU 2
SEPTEMBER KURIKULUM
KHAMIS 3 PENTADBIRAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BERMULA KOKURIKULUM
JUMAAT 4 Mesyuarat Pengurusan dan Pentadbiran Bil. 5 HEM
SABTU 5 Perjumpaan Sukan dan Permainan KOKURIKULUM
AHAD 6 Mesyuarat JK Pembangunan Sahsiah dan Pengawas & Unit Bimbingan Kaunseling Bil. 4 HEM
ISNIN 7 Mesyuarat Koperasi Bil. 4
Bacaan Yasin dan Nilai Murni KAUNSELING
SELASA 8 KURIKULUM
Ceramah Bulanan Pegawai Perhubungan Sekolah HEM
RABU 9 Mesyuarat JK Penilaian dan Peperiksaan Bil. 4 / Mesyuarat JK PBS Bil 4 PENTADBIRAN
Pelantikan Pengawas Muda & Serah Tugas Pengawas Ting.3 dan Ting.5 KOKURIKULUM
KHAMIS 10 Mesyuarat JK KPKP Bil. 3 PENTADBIRAN
Perjumpaan Badan Beruniform HEM
JUMAAT 11 Mesyuarat JK Kelas Aliran Agama (KAA) Bil. 4 HEM
SABTU 12 Refleksi SSDM 4
AHAD 13 Bacaan Yasin dan Nilai Murni KAUNSELING
ISNIN 14 KAUNSELING
SELASA 15 Ujian Psikometrik Tingkatan 3
RABU 16 Ujian Psikometrik Tingkatan 3 KAUNSELING
KHAMIS 17 HARI MALAYSIA HEM
Ujian Psikometrik Tingkatan 3 KAUNSELING
JUMAAT 18 Mentor Mentee
Ujian Psikometrik Tingkatan 3 KOKURIKULUM
SABTU 19 PENTADBIRAN
AHAD 20 Kejohanan Bola Baling Olimpik Muda MSSS (Gombak) KOKURIKULUM
ISNIN 21 Mesyuarat JK Latihan Personel Bil. 4 KOKURIKULUM
Kejohanan Bola Baling Olimpik Muda MSSS (Gombak) KURIKULUM
SELASA 22 Perjumpaan Kelab dan Persatuan HEM
Mesyuarat JK Program Peningkatan Prestasi Bil. 4 KURIKULUM
RABU 23 Mesyuarat Pengurusan HEM Bil. 4 HEM
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BERAKHIR
KHAMIS 24 Bacaan Yasin dan Nilai Murni KURIKULUM
KAUNSELING
JUMAAT 25 Mesyuarat JK Program TS25 Bil. 4 KOKURIKULUM
Ceramah Motivasi SPM dan PT3 (Siri 3)
SABTU 26 Perjumpaan Sukan dan Permainan
AHAD 27
ISNIN 28

SELASA 29

RABU 30

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 34 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

KHAMIS 1 TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN 2020 UNIT

JUMAAT 2 OKTOBER KURIKULUM
SABTU 3 KOKURIKULUM
AHAD 4 Mesyuarat JK PSS Bil. 4 HEM
Pengumpulan Markah PAJSK Sukan dan Permainan
ISNIN 5 Bacaan Yasin dan Nilai Murni KURIKULUM
HEM
SELASA 6 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERMULA KOKURIKULUM
Anugerah Kehadiran Penuh 2 KAUNSELING
RABU 7 Mesyuarat Induk Kokurikulum Bil. 4 HEM
Ceramah Bulanan Pegawai Perhubungan Sekolah / Ujian Kerjaya Tingkatan 4 KAUNSELING
KHAMIS 8 Inventori Perabot Kelas 3 KOKURIKULUM
JUMAAT 9 Ujian Kerjaya Tingkatan 4 KAUNSELING
SABTU 10 Perjumpaan Badan Beruniform/Pengumpulan Markah PAJSK Badan Beruniform KAUNSELING
AHAD 11 Ujian Kerjaya Tingkatan 4 HEM
ISNIN 12 Ujian Kerjaya Tingkatan 4
Bacaan Yasin dan Nilai Murni KURIKULUM
SELASA 13 KURIKULUM
Mesyuarat Pengurusan Kurikulum Bil. 4, Dialog Prestasi Bil. 3 – Percubaan SPM KURIKULUM
RABU 14 Mesyuarat Bidang dan Panitia Unit Sains & Matematik dan Teknik & Vokasional Bil. 4 KOKURIKULUM
Dialog Prestasi Bil. 3 KURIKULUM
KHAMIS 15 Mesyuarat Bidang dan Panitia Unit Bahasa Bil. 4 / Dialog Prestasi Bil. 3 HEM
Perjumpaan Kelab dan Persatuan/Pengumpulan Markah PAJSK Kelab dan Persatuan
JUMAAT 16 Mesyuarat Bidang dan Panitia Unit Kemanusiaan Bil. 4 PENTADBIRAN
SABTU 17 Dialog Prestasi Bil. 3 KOKURIKULUM
AHAD 18 Mentor Mentee PENTADBIRAN
ISNIN 19 KURIKULUM
SELASA 20 Mesyuarat Pengurusan dan Pentadbiran Bil. 6 HEM
Pengumpulan Markah PAJSK Sukan dan Permainan KOKURIKULUM
RABU 21 Mesyuarat JK Tugas-tugas Khas dan JK Bilik-bilik Khas Bil. 2
KURIKULUM
KHAMIS 22 Majlis Graduasi Tingkatan 5 dan Anugerah Cemerlang KOKURIKULUM

JUMAAT 23 Mesyuarat JK Jadual Waktu Bil. 3 KURIKULUM
Pengumpulan Markah PAJSK Badan Beruniform HEM
SABTU 24 HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W (MAULIDUR RASUL)
AHAD 25 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERAKHIR
ISNIN 26 Bacaan Yasin dan Nilai Murni
SELASA 27
RABU 28
KHAMIS 29

JUMAAT 30

SABTU 31

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 35 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN 2020

AHAD 1 NOVEMBER UNIT
ISNIN 2
Taklimat Tingkatan 1 Tahun 2021 HEM
SELASA 3 Program Pasca Peperiksaan (Sepanjang Bulan November) KAUNSELING
Mesyuarat JK Kewangan & Akaun dan JK Aset Kerajaan Bil. 4 PENTADBIRAN
RABU 4 Taklimat Tingkatan 1 Tahun 2021 HEM
Taklimat Tingkatan 1 Tahun 2021 HEM
KHAMIS 5 Pengumpulan Markah PAJSK Kelab dan Persatuan KOKURIKULUM
JUMAAT 6 Taklimat Tingkatan 1 Tahun 2021 HEM
SABTU 7 Bacaan Yasin dan Nilai Murni HEM
AHAD 8
ISNIN 9 Pengumpulan Markah PAJSK Sukan dan Permainan KOKURIKULUM
SELASA 10
RABU 11 Cuti Tambahan Hari Deepavali PENTADBIRAN
KHAMIS 12 HARI DEEPAVALI PENTADBIRAN
JUMAAT 13 KOKURIKULUM
SABTU 14 Cuti Tambahan Hari Deepavali PENTADBIRAN
AHAD 15 HEM
ISNIN 16 Mesyuarat Pengurusan dan Pentadbiran Bil. 7
SELASA 17 Mesyuarat JK Pembangunan Sumber Manusia Bil. 4
Pengumpulan Markah PAJSK Badan Beruniform
RABU 18 Mesyuarat JK KPKP Bil. 4
Bacaan Yasin dan Nilai Murni
KHAMIS 19
JUMAAT 20 CUTI AKHIR TAHUN
SABTU 21
22
AHAD
ISNIN 23
SELASA 24
RABU 25
KHAMIS 26
JUMAAT 27
SABTU 28
AHAD 29
ISNIN 30

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 36 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN 2020

DISEMBER UNIT

SELASA 1
RABU
KHAMIS 2
JUMAAT
SABTU 3
AHAD
ISNIN 4
SELASA
RABU 5
KHAMIS
JUMAAT 6
SABTU
AHAD 7
ISNIN
SELASA 8
RABU
KHAMIS 9
JUMAAT
SABTU 10
AHAD
ISNIN 11 HARI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR
SELASA
RABU 12
KHAMIS
JUMAAT 13
SABTU
AHAD 14
ISNIN
SELASA 15
RABU
16
KHAMIS
17
JUMAAT
ISNIN 18

19

20

21

22

23

24

25 HARI KRISMAS

26

27

28

29

30 Mesyuarat Guru/ Kurikulum/HEM/Kokurikulum Bil. 1/2021

31 Pendaftaran Murid Peralihan, Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 Tahun 2021,
Mesyuarat Guru Pendidikan Khas Bil. 1/2021

1/1 Cuti Tahun Baharu 2021

4/1 Hari Pertama Persekolahan Tahun 2021

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 37 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 38 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SENARAI NAMA PENTADBIR

BIL NAMA JAWATAN GRED
DG 52
1 ENCIK IBRAHIM BIN YAACOB PENGETUA DG 52
DG 52
2 PUAN HAJAH NORHALIZA BINTI YAHYA PK PENTADBIRAN DG 52
DG 48
3 TUAN HAJI IDRIS BIN YUSAK PK HEM DG 44

4 TUAN HAJI JOHAN MOHALANA BIN ABD HAMID PK KOKURIKULUM

5 TUAN HAJI MOHD NASIR BIN MISKAM PK PETANG

6 PUAN NORHAYATI BINTI SULAIMAN PK PENDIDIKAN KHAS

SENARAI NAMA GURU KANAN MATA PELAJARAN

BIL NAMA BIDANG GRED
1 PUAN HAJAH SURAYAH BINTI SAHLAN BAHASA DG 52
2 PUAN ROSE ZARINA BINTI ABU HANET SAINS & MATEMATIK DG 52
3 ENCIK SUBRAMANIAM A/L THANGIAH TEKNIK & VOKASIONAL DG 48
4 PUAN RAJA AZHANA BINTI RAJA YAACOB KEMANUSIAAN DG 44

SENARAI NAMA GURU PENDIDIKAN KHAS

BIL NAMA BIDANG GRED
1 PUAN NORHAYATI BINTI SULAIMAN PK PENDIDIKAN KHAS DG 44
2 PUAN TASIAH BINTI MOHAMAD JAIZ PENDIDIKAN KHAS DG 44
3 PUAN NURIZAN BINTI ILYAS PENDIDIKAN KHAS DG 44
4 PUAN ROZIAH BINTI SAID PENDIDIKAN KHAS DG 42
5 PUAN SITI MARIAM BINTI ABD RAHMAN PENDIDIKAN KHAS DG 42
6 PUAN JAMUNARANI A/P RAJANDRAN PENDIDIKAN KHAS DG 41
7 PUAN NUR FARAHIAH BINTI RUKMAN PENDIDIKAN KHAS DG 41

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 39 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SENARAI NAMA GURU SESI PAGI 2020

BIL NAMA JAWATAN OPSYEN 1 OPSYEN 2 GRED

1 ENCIK IBRAHIM BIN YAACOB PENGETUA BAHASA MELAYU GEOGRAFI DG 52
2 PUAN HAJAH NORHALIZA BINTI YAHYA
3 TUAN HAJI IDRIS BIN YUSAK PK PENTADBIRAN MATEMATIK DG 52
4 TUAN HAJI JOHAN MOHALANA BIN ABD HAMID
5 PUAN NORHAYATI BINTI SULAIMAN PK HEM SYARIAH ISLAMIAH PENDIDIKAN ISLAM DG 52
6 PUAN HAJAH SURAYAH BINTI SAHLAN
7 PUAN ROSE ZARINA BINTI ABU HANET PK KOKURIKULUM BAHASA MELAYU SAINS DG 52
8 ENCIK SUBRAMANIAN A/L THANGIAH PPKI PERNIAGAAN DG 44
9 PUAN RAJA AZHANA BINTI RAJA YAACOB PK PENDIDIKAN BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU DG 52
10 PUAN FAUZIAH BINTI ABD LATIF KHAS BIOLOGI DG 52
11 ENCIK NYOI TEEK CHOY BAHASA TAMIL DG 48
12 ENCIK LIM CHIN HEAN GKMP BAHASA PENDIDIKAN MORAL DG 44
13 PUAN HAJAH NORMAHIRAN BINTI MOHAMAD YUSOFF GURU KAUNSELING DG 44
14 PUAN HAJAH PUTI NOORMAZA BINTI MASHUDI GKMP
15 PUAN SUMATHI A/P SUBRAMANIAM SAINS & MAT.
16 PUAN FAIZAHANIM BINTI SAMAD GKMP
17 PUAN JARINAH BINTI MORIDAN TEK. & VOK.
18 ENCIK MOHD SAHARUDIN BIN HJ OSMAN GKMP
19 PUAN NOR AZHAR @ NORIZAN BINTI TAHIR KEMANUSIAAN

20 PUAN NORZALIFAH BINTI BAKRI GKBSM

21 PUAN SAIMAH BINTI NORDIN GAB KIMIA FIZIK DG 54
22 PUAN ANNIS ROSMIZA BINTI ANNUAR
23 PUAN CHITHRADEVI A/P RAMASAMY GAB MATEMATIK FIZIK DG 52
24 PUAN HAMIDATON BINTI ABDOL RAHIM
25 PUAN HIDAYAH BINTI ABD MUTALIB GAB BAHASA MELAYU DG 52
26 PUAN INFILA BINTI AHAMAD KAMAL
27 PUAN IRENE PEREIRA A/P GRATIAN PETER PEREIRA GAB BAHASA INGGERIS TESL DG 52
28 PUAN ISSMA IZZAILI BINTI ZAMRI
29 PUAN MUSFIRAH BINTI MOHD RASID GAB PENGAJIAN SASTERA SEJARAH DG 52
MELAYU

GAB SAINS RUMAHTANGGA KH ERT DG 48

GPA PENDIDIKAN ISLAM SEJARAH DG 48

GPR MATEMATIK SAINS DG 48

GAB SAINS DG 48

GAB GEOGRAFI / BAHASA MELAYU DG 48
BIMBINGAN & (PITO)
KAUNSELING

GKQ PENGAJIAN ISLAM DG 48

GAB KIMIA MATEMATIK DG 44

GAB TESL PENDIDIKAN SENI DG 44

GAB KH SAINS PERTANIAN DG 44

GAB LUKISAN PENGAJIAN DG 44
KEJURUTERAAN REKACIPTA (MPV)

GDM FIZIK MATEMATIK DG 44

GAB TESL DG 44

GMA KIMIA PENTADBIRAN AWAM DG 44

GPA PENDIDIKAN ISLAM BAHASA ARAB DG 44

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 40 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

BIL NAMA JAWATAN OPSYEN 1 OPSYEN 2 GRED

30 PUAN NAM TIP A/P ABOUN GAB PENGAJIAN AM DG 44
31 PUAN NOOR FAZLEEN BINTI PAUZY GAB
32 PUAN NOOR SHELA BINTI ASHA'[email protected]ARI GAB PERAKAUNAN KHB KMT DG 44
33 PUAN NORAISAH BINTI MARSAN GAB DG 44
34 PUAN NORZAQIYAH BINTI AWANG GAB LUKISAN KESUSASTERAAN DG 44
35 PUAN NUR AZMARINA BINTI AZLAN GIT KEJURUTERAAN MELAYU DG 44
MATEMATIK DG 44
36 PUAN NURIZAN BINTI ILYAS GPKIB SAINS DG 44
GEOGRAFI
37 PUAN NUR ZURIYANA BINTI YUSOF GAB BAHASA MELAYU DG 44
MORAL DG 44
38 PUAN ROSMAZAILA BINTI MOHD FADZI @ MOHD FAUZI GAB TEKNOLOGI MAKLUMAT BAHASA ARAB DG 44
SIVIK DG 44
39 PUAN SARIPAH BINTI NEKMAT GAB GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DG 44
KHAS (KELAS SAINS DG 44
40 PUAN SITI IDAYU BINTI ABDUL AZIZ GAB INTEGRASI) DG 44
EKONOMI SAINS KOMPUTER DG 44
41 PUAN SITI MASROHA BINTI RAMLI GPA RUMAHTANGGA
KESUSASTERAAN DG 44
42 PUAN SITI NOR HAZLIZA BINTI ROSLI GAB MELAYU DG 42

43 PUAN SITI SUZANA BINTI SHANSURI GAB PENDIDIKAN SENI DG 42
DG 41
44 PUAN TASIAH BINTI MOHAMAD JAIZ GPKIB PENDIDIKAN SENI/SENI DG 41
VISUAL DG 41
45 PUAN TEE KIM CHENG GAB DG 41
PENGAJIAN ISLAM
46 PUAN ROZIAH BINTI SAID GPKIB
SAINS SUKAN
47 PUAN SITI MARIAM BINTI ABD RAHMAN GPKIB
KIMIA
48 CIK AMIRAH ZAYANAH BINTI ASMADI GAB
49 ENCIK MOHD SAMSURI BIN ISMAIL GAB GURU PENDIDIKAN
50 ENCIK MUHAMMAD SYAFIQ BIN SAMSURI GAB KHAS (KELAS
51 PUAN NORHIDAYAH BINTI MOHD NOOR GAB INTEGRASI)
52 PUAN NURFAZREEN FARHANA BINTI AHMAD SAZALLI GAB
53 ENCIK SAWALUDIN BIN RAHMAT GAB MATEMATIK

54 PUAN JAMUNARANI A/P RAJANDRAN GPKIB GURU PENDIDIKAN
KHAS (KELAS
INTEGRASI)
GURU PENDIDIKAN
KHAS (KELAS
INTEGRASI)

TESL

K. HIDUP -KEMAHIRAN
TEKNIKAL
PENDIDIKAN JASMANI &
KESIHATAN

SEJARAH

SAINS PERTANIAN DG 41

55 PUAN NUR FARAHIAH BINTI RUKMAN GPKIB SEJARAH PENGAJIAN AM DG 41
56 PUAN SITI NASIRAH BINTI NASIR GAB DG 41
GURU PENDIDIKAN DG 41
KHAS (KELAS DG 41
INTEGRASI)
GURU PENDIDIKAN
KHAS (KELAS
INTEGRASI)

GEOGRAFI

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 41 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SENARAI NAMA GURU SESI PETANG 2020

BIL NAMA JAWATAN OPSYEN 1 OPSYEN 2 GRED

1 TUAN HAJI MOHD NASIR BIN MISKAM PK PETANG PENDIDIKAN ISLAM DG 48
2 PUAN FADHILAH BINTI NANYAN
3 PUAN FAZILLAH BT MD GHAZALLI GAB PERDAGANGAN PERAKAUNAN DG 52
4 PUAN HAJAH JAMILAH BINTI ISMAIL
5 ENCIK MOHD HATA BIN SALLEH KAUNSELOR GURU KAUNSELING DG 44
6 PUAN NOR ZAIMAH BINTI TAHARIM
7 PUAN SITI ZAKIAH BINTI BASIRAN GAB PERDAGANGAN PERAKAUNAN DG 52
8 PUAN CAROLINE A/P PACKIAMUTHU
9 PUAN MARIYANI BINTI ARIFF GAB SAINS PERTANIAN DG 52
10 PUAN NOR'AIN BINTI ABD AZIZ
11 ENCIK TAN KIAM CHENG GAB BAHASA MELAYU DG 52
12 PUAN VIMALA DAWI A/P KUPPUSAMY
13 ENCIK JUHARI BIN YUSOFF GPA PENDIDIKAN ISLAM BAHASA ARAB DG 52
14 ENCIK MOHD SANI BIN TUHIMIN
15 PUAN NOOR KHAIRYNA BINTI KHALIB GAB BAHASA INGGERIS TESL DG 48
16 PUAN NOORHAFILLAH BINTI ABDUL RAHIM
17 PUAN NORAZIAN BINTI MOHD YUSOF GAB MATEMATIK SAINS DG 48
18 PUAN NORIZA BINTI MOHD NOR
19 PUAN PUNITHAMALAR A/P ARUMUGAM GPA PENDIDIKAN ISLAM DG 48
20 ENCIK RADUAN BIN MOHAMED SAAD
21 PUAN VIMALA A/P PUSPANATHAN GAB EKONOMI ASAS PENDIDIKAN MORAL DG 48
22 PUAN AZNIRA BINTI RAZAK
23 CIK NUR HIDAYU BINTI RAMLI GAB EKONOMI DG 48
24 CIK HAJAH NUR MAIZAN BINTI MOHD ISMAIL RUMAHTANGGA
25 CIK NURUL ATIKAH NAZURAH BINTI MOHAMED JAILANI
26 CIK ROHAYU BINTI ARIFIN GAB SAINS SUKAN DG 44
27 PUAN SUHANI BINTI RAMLI
28 ENCIK TUAN MOHD ZAKARIA BIN TUAN SULAIMAN GAB GURU KAUNSELING PENGAJIAN LANDSKAP DG 44
GPAV & NURSERY (MPV) DG 44
GAB KEMAHIRAN HIDUP DG 44
GAB PENDIDIKAN JASMANI & BAHASA MELAYU DG 44
GAB KESIHATAN (PITO) DG 44
KIMIA / BIOLOGI

PENGAJIAN AM

GAB SAINS PENGAJIAN AM DG 44

GAB STATISTIK PERDAGANGAN DG 44

GAB PENDIDIKAN JASMANI & DG 44
KESIHATAN

GAB TEKNOLOGI MAKLUMAT DG 41

GAB SAINS PERTANIAN KEMAHIRAN HIDUP DG 41

GAB SAINS MATEMATIK DG 41

GAB BAHASA MELAYU DG 41

GAB GEOGRAFI EKONOMI DG 41

GAB BIOLOGI FIZIK DG 41

GAB MATEMATIK KIMIA DG 41

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 42 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SENARAI NAMA GURU KELAS, PEMBANTU & PENYELARAS TINGKATAN (SESI PAGI)

TINGKATAN GURU KELAS GURU PEMBANTU

5 STEM PUAN ANNIS ROSMIZA BINTI ANNUAR PUAN HAJAH NORHALIZA BINTI YAHYA
PUAN NOOR FAZLEEN BINTI PAUZY PUAN RAJA AZHANA BINTI RAJA YAACOB
5 AKAUN PUAN HAMIDATON BINTI ABDOL RAHIM TUAN HAJI JOHAN MOHALANA BIN ABD HAMID
PUAN SAIMAH BINTI NORDIN PUAN NUR AZMARINA BINTI AZLAN
5 AGRO PUAN NORAISAH BINTI MARSAN CIK AMIRAH ZAYANAH BINTI ASMADI
5 DIGITAL PUAN FAIZAHANIM BINTI SAMAD PUAN INFILA BINTI AHAMAD KAMAL
ENCIK LIM CHIN HEAN PUAN ROSE ZARINA BINTI ABU HANET
5 BISNES PUAN SITI IDAYU BINTI ABDUL AZIZ ENCIK SUBRAMANIAM A/L THANGIAH

5 SURI CIK AMIRAH ZAYANAH BINTI ASMADI

5 TVET PUAN SUMATHI A/P SUBRAMANIAM PUAN NURFAZREEN FARHANA BINTI AHMAD SAZALLI
PUAN HAJAH PUTI NOORMAZA BINTI MASHUDI ENCIK MOHD SAHARUDIN BIN OSMAN
5 SENI PUAN NOR [email protected] BINTI TAHIR PUAN NORZALIFAH BINTI BAKRI
PENYELARAS PUAN CHITHRADEVI A/P RAMASAMY PUAN TEE KIM CHENG
TINGKATAN 5 PUAN NORZAQIYAH BINTI AWANG PUAN JARINAH BINTI MORIDAN
4 STEM PUAN HAJAH NORMAHIRAN BINTI MOHD YUSOF ENCIK NYOI TEEK CHOY
PUAN SARIPAH BINTI NEKMAT PUAN HAJAH SURAYAH BIN SAHLAN
4 AKAUN PUAN SITI MASROHA BINTI RAMLI PUAN SITI NOR HAZLIZA BINTI ROSLI

4 AGRO PUAN NORZALIFAH BINTI BAKRI
4 DIGITAL
PUAN MUSFIRAH BINTI MOHD RASID PUAN HIDAYAH BINTI ABD MUTALIB
4 BISNES PUAN NORHIDAYAH BINTI MOHD NOOR PUAN SITI SUZANA BINTI SHANSURI
PUAN IRENE PEREIRA A/P GRATIAN PETER PEREIRA ENCIK MUHAMMAD SYAFIQ BIN SAMSURI
4 SURI PUAN SITI NASIRAH BINTI NASIR PUAN NAM TIP A/P ABOUN
PUAN NUR ZURIYANA BINTI YUSOF ENCIK SAWALUDIN BIN RAHMAT
4 TVET PUAN ROSMAZAILA BINTI MOHD [email protected] FAUZI PUAN NOOR SHELA BINTI ASHA’[email protected]

4 SENI PUAN SITI SUZANA BINTI SHANSURI
PENYELARAS
TINGKATAN 4
3 UIAM

3 UM

3 USM

3 UKM
3 UPM

3 UTM
PENYELARAS
TINGKATAN 3

SENARAI NAMA GURU KELAS, PEMBANTU PENGURUSAN MURID KPKP

TINGKATAN GURU KELAS PEMBANTU
1 BESTARI
2 BESTARI PUAN NUR FARAHIAH BINTI RUKMAN PUAN MARLINI BINTI TOKIRAN
1 ARIF PUAN TASIAH BINTI JAIZ PUAN NOR DELAILA BINTI ABD RAHMAN
2 ARIF PUAN NURIZAN BINTI ILYAS PUAN MARLINI BINTI TOKIRAN
3 ARIF PUAN SITI MARIAM BINTI ABD RAHMAN PUAN ISRAFILA BINTI ISMAIL
PUAN JAMUNARANI A/P RAJANDRAN PUAN NOR DELAILA BINTI ABD RAHMAN

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 43 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SENARAI NAMA GURU KELAS, PEMBANTU & PENYELARAS TINGKATAN (SESI PETANG)

TINGKATAN GURU KELAS GURU PEMBANTU

2 UIAM PUAN NORIZA BINTI MOHD NOOR ENCIK JUHARI BIN YUSOFF
CIK HAJAH NUR MAIZAN BINTI MOHD ISMAIL PUAN MARIYANI BINTI ARIFF
2 UM PUAN SITI ZAKIAH BINTI BASIRAN PUAN CAROLINE A/P PACKIAMUTHU
PUAN VIMALA DAWI A/P KUPPUSAMY PUAN NOR ZAIMAH BINTI TAHARIM
2 USM CIK NUR HIDAYU BINTI RAMLI ENCIK TUAN MOHD ZAKARIA BIN TUAN SULAIMAN

2 UKM PUAN CAROLINE A/P PACKIAMUTHU

2 UPM PUAN NOR’AIN BINTI ABD AZIZ PUAN AZNIRA BINTI RAZAK
PENYELARAS CIK NURUL ATIKAH NAZURAH BINTI MOHAMED JAILANI PUAN FAZILLAH BINTI MD GHAZALLI
TINGKATAN 2 PUAN HAJAH JAMILAH BINTI ISMAIL CIK ROHAYU BINTI ARIFFIN
1 UIAM PUAN NORAZIAN BINTI MOHD YUSOF PUAN SUHANI BINTI RAMLI
PUAN NOORHAFILLAH BINTI ABDUL RAHIM ENCIK RADUAN BIN MOHAMED SAAD
1 UM PUAN PUNITHAMALAR A/P ARUMUGAM ENCIK TAN KIAM CHENG
PUAN NOOR KHAIRYNA BINTI KHALIB ENCIK MOHD SANI BIN TUHIMIN
1 USM
PUAN SUHANI BINTI RAMLI
1 UKM
PUAN VIMALA A/P PUSPANATHAN PUAN FADHILAH BINTI NANYAN
1 UPM
PUAN VIMALA A/P PUSPANATHAN
1 UTM
PUAN NOR’AIN BINTI ABD AZIZ
1 UiTM
PENYELARAS
TINGKATAN 1
ASASI
PENYELARAS

ASASI
PENYELARAS

UIAM

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 44 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)

BIL NAMA JAWATAN GRED
1 PUAN SHARIFAH BT SURATMAN
2 PUAN UMI KHALSOM BINTI MOHD AGUS KETUA PEMBANTU TADBIR (P/O) N22
3 PUAN ZAIDAH BINTI KAMARUDDIN
4 ENCIK AMIRUL ANUAR BIN OMAR PEMBANTU TADBIR (P/O) N19

5 PUAN ISRAFILA BINTI ISMAIL PEMBANTU TADBIR (P/O) N22

6 PUAN MARLINI BINTI TOKIRAN JURUTEKNIK KOMPUTER J19
N19
7 PUAN NOOR DELAILA BINTI ABD PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19
RAHMAN (INTEGRASI) N19
PEMBANTU PENGURUSAN MURID C22
8 PUAN NOR LATIFAH BINTI JALIL (INTEGRASI)
PEMBANTU PENGURUSAN MURID
(INTEGRASI)

PEMBANTU MAKMAL

9 PUAN PUTEH NORSALAWATI BINTI PEMBANTU MAKMAL C22
MOHD NORAN

10 PUAN KAMARIAH BINTI ABDULLAH PEMBANTU MAKMAL C22
PEMBANTU OPERASI N14
11 ENCIK SHAHRIZAL BIN IBRAHIM PEMBANTU OPERASI N11
PEMBANTU OPERASI N11
12 ENCIK KHIRIL ANWAR BIN MUHD.ALIAS

13 CIK NOOR HAWA BINTI HJ MUHIDDIN

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 45 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

JADUAL BERTUGAS PENTADBIR

HARI JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN

ISNIN 1 TAHUN BARU 1 PKPK GKMPTV 1 PKHEM
SELASA 2020 2 GKMPB 2 PKKOKO
3 GKMPSM
RABU 2 PKP PKP 3 PKPTG

KHAMIS 3 PKHEM 1 HARI 4 PKPK
PEKERJA
JUMAAT 5 GKMPB
41 4 2
SABTU HARI
5 215 3
AHAD 6 PKKOKO 4 PKHEM 6 KEPUTERAAN
ISNIN 7 PKPTG 3 GKMPB 2 PKP 6 GKMPK 5 PKKOKO
SELASA 8 PKPK GKMPTV 6 PKPTG YDPA
RABU 9 GKMPB 4 GKMPSM 3 PKHEM 7 7 HARI WESAK
KHAMIS 10 GKMPSM PKP 8 PKPK 7
JUMAAT 5 GKMPK 4 PKKOKO 8 PKHEM 8 GKMPSM
11 PKKOKO 9 GKMPK
SABTU 6 GKMPTV 5 PKPTG 9 10 GKMPTV
11 PKP
AHAD 7 PKP 6 PKPK 10 12 PKHEM

ISNIN 8 HARI 7 11 9 13
SELASA THAIPUSAM
RABU 14
KHAMIS 12 9 8 12 10 HARI NUZUL
JUMAAT AL-QURAN 15 PKKOKO
SABTU 16 PKPTG
AHAD 13 GKMPK 10 PKHEM 9 GKMPB 13 PKPTG 11 GKMPB 17 PKPK
18 GKMPB
ISNIN 14 GKMPTV 11 PKKOKO 10 GKMPSM 14 PKPK 12 GKMPSM 19 GKMPSM
SELASA 20
RABU 15 PKP 12 PKPTG 11 GKMPK 15 GKMPB 13 GKMPK 21
KHAMIS 22 GKMPK
JUMAAT 16 PKHEM 13 PKPK 12 GKMPTV 16 GKMPSM 14 GKMPTV 23 GKMPTV
SABTU 24 PKP
AHAD 17 PKKOKO 14 GKMPB 13 PKP 17 GKMPK 15 PKP 25 PKHEM
26 PKKOKO
ISNIN 18 15 14 18 16 27
SELASA 28
RABU 19 16 15 19 17 29 PKPTG
KHAMIS 30 PKPK
JUMAAT 20 PKPTG 17 GKMPSM 16 PKHEM 20 GKMPTV 18 PKHEM
SABTU
AHAD 21 PKPK 18 GKMPK 17 PKKOKO 21 PKP 19 PKKOKO

ISNIN 22 GKMPB 19 GKMPTV 18 PKPTG 22 PKHEM 20 PKPTG
SELASA
23 GKMPSM 20 PKP 19 PKPK 23 PKKOKO 21 PKPK

24 GKMPK 21 PKHEM 20 GKMPB 24 PKPTG 22 GKMPB

25 TAHUN BARU 22 21 25 23
26 CINA 23 22 26
24 HARI RAYA
27 GKMPTV 24 PKKOKO 23 GKMPSM 27 PKPK 25 PUASA

28 PKP 25 PKPTG 24 GKMPK 28 GKMPB 26 GKMPSM

29 PKHEM 26 PKPK 25 GKMPTV 29 GKMPSM 27 GKMPK

30 PKKOKO 27 GKMPB 26 PKP 30 GKMPK 28 GKMPTV

31 PKPTG 28 GKMPSM 27 PKHEM 29 PKP

29 28 30

29 31

30 PKKOKO

31 PKPTG

Catatan: = Pengetua
P = Penolong Kanan Pentadbiran
PKP = Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
PKHEM = Penolong Kanan Kokurikulum
PKKOKO
= Penolong Kanan Petang
PKPTG = Penolong Kanan Pendidikan Khas
PKPK = Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa
GKMPB = Guru Kanan Mata Pelajaran Sains & Matematik
GKMPSM = Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan
GKMPK = Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik & Vokasional
GKMPTV

Cuti Umum

Cuti Persekolahan

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 46 |

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

JADUAL BERTUGAS PENTADBIR

HARI JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER

ISNIN 1 PKHEM 1 PKHEM
SELASA PKKOKO
RABU 1 GKMPB 2 PKPTG 2 PKKOKO
KHAMIS
JUMAAT 2 GKMPSM 3 PKPK 1 PKPK 3 PKPTG
SABTU 2 GKMPB
AHAD 3 GKMPK 4 GKMPB 3 4 PKPK
GKMPSM 41
ISNIN 415 GKMPK 5 GKMPSM 2 5
SELASA GKMPTV 6 GKMPK 3
RABU 526 7 GKMPTV 4 6
KHAMIS PKP 8 PKP 5
6 GKMPTV 3 PKP 7 GKMPK 7 GKMPB
JUMAAT PKHEM 9 PKHEM 6 GKMPTV
7 PKP 4 PKHEM 8 PKKOKO 8 GKMPSM
SABTU 10 7 PKP
AHAD 8 PKHEM 5 PKKOKO 9 HARI 11 8 PKHEM 9 GKMPK
ISNIN MALAYSIA 12 PKKOKO 9
SELASA 9 PKKOKO 6 PKPTG 10 13 PKPTG 10 PKKOKO 10 GKMPTV
PKPTG
RABU PKPK PKPTG HARI
PKPK KEPUTERAAN
KHAMIS 10 PKPTG 7 PKPK 11 GKMPB 11 SULTAN
JUMAAT GKMPSM
SABTU GKMPK SELANGOR
AHAD GKMPTV
11 8 12 12
ISNIN 12 9 13 PKP
SELASA 13 PKPK 10 GKMPB 14 13
RABU 14 GKMPB 11 GKMPSM 15 PKHEM
PKKOKO 14 PKP
KHAMIS PKPTG
15 PKHEM
JUMAAT
SABTU 15 GKMPSM 12 GKMPK 16 14 PKPK 11 GKMPB 16 PKKOKO
AHAD
ISNIN 16 GKMPK 13 GKMPTV 17 15 GKMPB 12 GKMPSM 17 PKPTG
SELASA 16 GKMPSM 13 GKMPK 18 PKPK
RABU 17 GKMPTV 14 PKP 18 17 14 19
18 15 HARI DEEPAVALI 20 GKMPB
KHAMIS 18 15 19 19 GKMPK 16 21 GKMPSM
20 GKMPTV 17 GKMPTV 22 GKMPK
JUMAAT 19 16 20 21 PKP 18 PKP 23

SABTU 20 PKP 17 PKHEM 21 PKHEM
AHAD
ISNIN 21 PKHEM 18 PKKOKO 22

22 PKKOKO 19 PKPTG 23

23 PKPTG 20 AWAL 24 22 PKHEM 19 PKKOKO 24 GKMPTV
MUHARAM

24 PKPK 21 PKPK 25 23 PKKOKO 20 PKPTG 25 HARI KRISMAS
26
25 22 26 24 21 PKPK 27
GKMPB 28 PKP
26 23 27 25 22 GKMPSM 29 PKHEM
GKMPK 30 PKKOKO
27 GKMPB 24 GKMPB 28 26 PKPTG 23
31 PKPTG
28 GKMPSM 25 GKMPSM 29 27 PKPK 24

29 GKMPK 26 GKMPK 30 28 GKMPB 25

30 GKMPTV 27 GKMPTV 29 MAULIDUR 26
RASUL

31 HARI RAYA 28 PKP 30 GKMPSM 27 GKMPTV
HAJI

29 31 28
29
30
30 PKP
31 CUTI HARI
KEMERDEKAAN

Catatan: = Pengetua
P = Penolong Kanan Pentadbiran
PKP = Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
PKHEM = Penolong Kanan Kokurikulum
PKKOKO = Penolong Kanan Petang
PKPTG
= Penolong Kanan Pendidikan Khas
PKPK = Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa
GKMPB = Guru Kanan Mata Pelajaran Sains & Matematik
GKMPSM = Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan
GKMPK = Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik & Vokasional
GKMPTV

Cuti Umum

Cuti Persekolahan

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manggis @SMaSH 47 |


Click to View FlipBook Version