The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by เจน น., 2022-09-02 00:14:48

AIA Group Limited

AIA Group Limited

เอไอเอ กรุ๊ป ลิมิเต็ด

สารบัญ

• ความเป็ นมา
• โครงสร้างองค์กรของเอไอเอ
• คณะกรรมการบริหารเอไอเอ
• วสิ ัยทัศน์ พนั ธกจิ ปรัชญา
• ตัวอย่างพนักงานทปี่ ระสบความสาเร็จ
• หน่วยงานทค่ี วบคุม
• ตดิ ต่อเรา
• อ้างองิ
• สมาชิก

ความเป็ นมา

เอไอเอ เร่ิมดาเนนิ ธุรกจิ ในประเทศไทย ต้งั แต่ พ.ศ. 2481 ตลอดหลายทศวรรษที่
ผ่านมา เอไอเอ มุ่งมนั่ ทจ่ี ะมอบความคุ้มครองทค่ี รอบคลมุ ความต้องการของลูกค้า
บุคคลและองค์กร ผ่านบริการและผลติ ภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย อาทิ ผลติ ภัณฑ์ประกนั
ชีวติ ประกนั อบุ ตั เิ หตุ ประกนั สุขภาพ ประกนั กล่มุ ประกนั สินเชื่อ และให้บริการ
เป็ นผ้จู ดั การกองทุนสารองเลยี้ งชีพ
ปัจจุบัน กว่า 1 ใน 3 ของกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศไทยเป็ นของเอไอ
เอ บริษัทมีพลังตัวแทนประกันชีวิต 50,000 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศและ
ให้บริการลูกค้ากว่า 5.11 ล้านคน ด้วยจานวนกรมธรรม์กว่า 8.39 ล้านฉบับ
นอกจากนี้ เอไอเอ ยงั เป็ นบริษัทประกนั ชีวิตช้ันนาทีร่ ิเร่ิมใช้ แอปพลเิ คชันและการ
บริการต่างๆ เช่น iPoS+ AIA iService และ AIA iSign เพ่ือสนับสนุนการขายและ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบวงจร อกี ท้ังยังมียอดขายผลิตภัณฑ์ยูนิต
ลงิ ค์1 และจานวนตวั แทนประกนั ชีวติ ทไี่ ด้รับอนุญาต IC License สูงสุด2
เอไอเอ เป็ นบริษทั ทม่ี คี วามม่งุ มน่ั และต้งั ใจอย่างแน่วแน่ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คนไทยมี “สุขภาพและชีวติ ทดี่ ขี นึ้ ” อกี ท้งั ยงั ยดึ มนั่ ในการตอบแทน
สังคมอย่างแท้จริงผ่านโครงการเพ่ือสังคมต่างๆ เช่น โครงการทาดรี ่วมกนั (เอไอเอ
แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์ เดย์) โครงการห้องสมดุ เอไอเอ โครงการเอไอเอ สร้างรอยยมิ้ และ
โครงการเอไอเอ ก้าวใหม่ ชีวติ ใหม่ เป็ นต้น
1. ข้อมูลจากรายงานของสมาคมประกนั ชีวติ ไทยเร่ืองสถติ ธิ ุรกจิ ประกนั ชีวติ
ประจาปี 2564
2. สถติ ิจานวนนกั วเิ คราะห์การลงทนุ จากเว็บไซต์จากสานกั งานคณะกรรมการ
กากบั หลดั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด ประจาปี 2564

โครงสร้างองค์กรของเอไอเอ

คณะกรรมการบริหารเอไอเอ

คุณนิคฮิล แอดวานี
ประธานเจ้าหน้าทบ่ี ริหาร

รับผดิ ชอบในการสร้างความสาเร็จและการบริหารงาน
ของ เอไอเอ ประเทศไทย ให้เป็ นไปตามวสิ ัยทศั น์ของกล่มุ
บริษทั เอไอเอ ในการทจี่ ะเป็ นบริษทั ประกนั ชีวติ ช้ันนาใน
ภูมภิ าคเอเชีย แปซิฟิ ก รวมถงึ การเป็ นผู้นาด้านการพฒั นา
สังคมและเศรษฐกจิ ทว่ั ท้งั ภูมภิ าค

คุณฮิว เทด็ เชียน
ประธานเจ้าหน้าทฝ่ี ่ ายการเงนิ
รับผดิ ชอบในการควบคุมดูแลกลยุทธ์ทางด้านการเงนิ
รวมถงึ แผนทางธุรกจิ และโครงการต่าง ๆ เพื่อการ
สนับสนุนการเติบโตของบริษทั ท้งั นี้ รวมถึงรายงาน
ทางด้านการเงิน การวเิ คราะห์ธุรกจิ และงบประมาณ ให้
คาปรึกษาและแนะนาในการวางแผนริเร่ิมโครงการ ผ่าน
มุมมองทางด้านการเงนิ และข้อมูลสารสนเทศ

คณะกรรมการบริหารเอไอเอ

คุณเจน เท
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายพันธมิตรธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์
เชิงกลยทุ ธ์

รับผิดชอบในการบริหารความสั มพันธ์ กับธนาคาร
พนั ธมิตร (ธนาคารกรุงเทพ) รวมท้ังกาหนดและดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการเติบโต การสร้างผลกาไร
และการปฏิบัติงานภายใต้เกณฑ์ท่ีกาหนด กากบั ดูแลทีมงาน
ให้ทิศทางการดาเนินการ เพ่ือให้เกดิ ผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ทางด้านการเงินท้งั ระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาว

คุณศรัณยา เทยี นถาวร
ป ร ะ ธ า น เ จ้ า ห น้ า ท่ี ฝ่ า ย ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล

รับผดิ ชอบในการผลกั ดันการพฒั นาและดาเนินการ
ด้ า น บุ ค ล า ก ร เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง ธุ ร กิ จ
มุ่งเน้ นการบริหารพนักงานท่ีมีผลงานดีเด่น การ
พัฒนาผู้บริหาร การจัดทาแผนสื บทอดตาแหน่ ง
รวมถึงการบริหารองค์กรและผลการทางาน บริหาร
กิจกรรมของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลโดยให้เกิดความ
มนั่ ใจว่าได้ปฏบิ ัติตามนโยบายและข้นั ตอนการทางาน
ของบริษัทอย่างเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิ ล

วสิ ัยทัศน์

กล่มุ บริษทั เอไอเอมวี สิ ัยทศั น์ในการเป็ นบริษทั ประกนั
ชีวติ ทย่ี อดเยย่ี มทส่ี ุดในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิ ก

พนั ธกจิ

พันธกจิ ของเราคือการเป็ นผู้นาในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคม
ของภูมภิ าค

ปรัชญาการดาเนินธุรกจิ

การทาสิ่งท่ี ถูกต้อง
ด้วยวธิ ีการที่ ถูกต้อง
ด้วยคนท่ี เหมาะสม
...จะนามาซึ่ง ผลลพั ธ์ ที่ถูกต้อง

ตวั อย่างพนักงานที่ประสบความสาเร็จ

คุณศิริพกั ตร์ จินศิริวานิชย์ (คุณจอย)
ร่วมงานกบั AIA มา 7 ปี
ปัจจุบนั เป็ นผู้จัดการภาค

อดีตพนกั งานฝ่ ายบุคคลและเจา้ ของธุรกิจขายของออนไลน์
การศึกษาสูงสุด:
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์
คณะสงั คมวิทยาและมนุษยวิทยา
ตาแหน่งปัจจุบนั : ผจู้ ดั การภาค (District Manager) หน่วยเหรียญทอง 12 ดี 39
ความสาเร็จในอาชีพ:
- คุณวฒุ ิ Annual Convention ปี 2016 - 2019
- คุณวฒุ ิ MDRT ปี 2017 – 2020

ตัวอย่างพนักงานทป่ี ระสบความสาเร็จ

คุณศิรินันท์ รมยานนท์
ร่วมงานกบั AIA มา 3 ปี
ปัจจุบนั เป็ นผู้จดั การหน่วย

อดตี แอร์โฮสเตส (Flight Attendant)
การศึกษาสูงสุด:
จบการศึกษาจากมหาวทิ ยาลยั อสั สัมชัญ
คณะศิลปศาสตร์ เอกธุรกจิ ภาษาองั กฤษ เกยี รตนิ ิยมอนั ดบั 1
ตาแหน่งปัจจุบัน: ผู้จดั การหน่วย (Unit Manager) หน่วยเหรียญทอง 12 ดี 45
ความสาเร็จในอาชีพ:
- คุณวุฒิ AIA ANNUAL CONVENTION ปี 2019
- คุณวุฒิ MDRT ปี 2020 - 2021

หน่วยงานทคี่ วบคุม

สานักงานคณะกรรมการกากบั และส่งเสริมการประกอบธุรกจิ
ประกนั ภัย (คปภ)

ตดิ ต่อเรา

ไม่อยากทงิ้ ภาระให้ลูกหลาน
เม่ือถึงวนั สุดท้าย
พอแก่ตวั ลง โรคภยั กถ็ ามหา
ประกนั ทไี่ หนเค้าจะรับ
ประกนั ชีวติ อาวุโสโอเค (เพ่ือผู้สูงอายุ)

ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคาถามสุขภาพใดๆ

สมคั รง่ายๆ แค่โทร 02-078-6375

เวบ็ ไซต์

https://www.aia.co.th/th/index.html

อ้างองิ

aia
https://www.aia.co.th/th/index.html
คณะบริหารaia
https://www.aia.co.th/th/about-aia/management-
team.html
โครงสร้างองค์กรของเอไอเอ
https://www.aia.co.th/th/about-aia/company-
structure.html
หน่วยงานทคี่ วบคุม
https://www.oic.or.th/th/consumer

สมาชิก

นางสาวจนั ทรัสม์ ฉบับ เลขท่ี 3 นางสาวนภาพร หวดั คล้าย เลขที่ 12

นางสาวสุพชิ ญา เมฆลยั เลขท่ี 24 นางสาวอรกต โวดทวี เลขที่ 33


Click to View FlipBook Version